Obec Hošťálková č.p.3 756 22 Hošťálková

VYHLÁŠENÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ
Rada obce Hošťálková ve smyslu § 166 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) , v platném znění § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo ředtele/ředitelky

Mateřské školy Hošťálková 226, 756 22 Hošťálková
Požadavky
vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy (školského zařízení)
občanská a morální bezúhonnost
dobrý zdravotní stav

K přihlášce přiložte
úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání formou čestného prohlášení uchazeče s uvedením přesného časového přehledu a funkčního zařazení (opatřený datem a podpisem uchazeče)
strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče)
koncepce rozvoje ZŠ (školského zařízení) v rozsahu maximálně 4 stran strojopisu (opatřený datem a podpisem uchazeče)
výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání pracovního místa ředitele (ne starší než 3 měsíce)
písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v plném znění

Přepokládaný Termín nástupu na pracovní místo ředitele:
1. července 2018

Obálku označte slovy: Konkurz ZŠ/MŠ – neotevírat
Příhlášky s uvedenými doklady doručte do 26.3 .2018 na adresu Obec Hošťálková č.p.3 756 22 HošťálkováVyvěšeno dne na ÚD: 13. 2. 2018
Vyvěšeno dne na EÚD: 13. 2. 2018
Sejmuto dne: