Usnesení Zastupitelstva města Počátky č. 21/2018 ze dne 12.2. 2018

Ze samosprávy
Obec Počátky
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
13. 02. 2018
Originální zdroj
http://www.pocatky.cz/userfiles/file/vyveska_2681.pdf
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál

č.j.: 198/2018/STAR.

U S N E S E N Í


21. zasedání Zastupitelstva města Počátky


ze dne 12. února 2018
Zastupitelstvo města Počátky (dále jen zastupitelstvo):
I. Schvaluje:


1. podle § 94 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: program jednání
v doplněném znění


pro 13 proti 0 zdržel se 0 (přítomno 13)
2. podle § 102 odst. 2 písm. a) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů:
Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu na rok 2018, v rozsahu zpracovaném vedoucí
finančního odboru MěÚ:Rozpočtové opatření č. 1/2018
Zvýšení výdajů – Ochrana obyvatelstva o částku 3 325 400,00 Kč
Zvýšení příjmů – Ostatní investiční transfery ze SR o částku 2 489 079,60 Kč
Zvýšení financování o částku 836 320,40 Kč
Akce „Protipovodňová opatření města Počátky“ včetně poplatku za využívání rádiových kmitočtů
bude pokryta z investiční dotace od Ministerstva životního prostředí a z naspořených prostředků
minulých let.


pro 13 proti 0 zdržel se 0 (přítomno 13)
3. podle § 92 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: 22. zasedání
zastupitelstva města se bude konat v úterý 27.3. 2018 od 18,00 hodin v zasedacím sále
č.p. 87 – 1. poschodí, ul. Horní, Počátky


pro 13 proti 0 zdržel se 0 (přítomno 13)
II. Ukládá:


1. podle § 84 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: radě města a
starostovi města pokračovat i nadále v jednáních o zachování veřejné dopravní obslužnosti ve
spádovosti obce Počátky, zejména zachování přímého spoje mezi obcemi Častrov - Počátky a
Počátky – Jihlava a průběžně o provedených krocích informovat zastupitelstvo města


pro 10 proti 0 zdržel se 1 – MUDr. P. Heřmánek (přítomno 11)

III. Bere na vědomí:


1. podle § 84 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: informaci
k rozhodnutí rady města o schválení posunutí automatické závory na místní komunikaci do
areálu Resortu Sv. Kateřina k hranici křižovatky se silnicí II. třídy č. 132, za podmínky vybudování
zpevněné plochy pro záchytné parkování na náklady žadatele


pro 10 proti 0 zdržel se 3 – Ing. Václav Přibyl (přítomno 13)
MUDr. Miloslava Přibylová
Ing. Lukáš Janko
V Počátkách dne 13.2. 2018
Mgr. Karel Štefl
starosta města