Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Veřejná vyhláška - OOP - oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu - Šestajovice

Ze samosprávy
Obec Šestajovice
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
13. 02. 2018
Originální zdroj
http://www.sestajovice.cz/obecni-urad/aktualni-vyveska/?action=get_file&id=aee9a7877e21a76f
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt origináloBEcNí ÚŘAD ŠESTAJOVICE

lvem 13 —oz- zma

!
Městský úřad Brandýs nad LabemrStará Boleslav fi (mawa
Masarykovu naměsli 1, z “_ív _

250 01 Brandýs nad LaherwStará Boíesíav
nudaxeína Maííánska náměm'ZK zso oz Stará Bníesíav

„non 4

odbordopravy/nddélem'dnpravvi silničního hospodářství

vs dopís čí. DDZE/ZDJX/DV !—
a 2 zam

DD nom/mnvokív
Naše sp. zn.: co zase/zonmkívvvnzuíov ívanavokáíknvá
m 32590934:

E-mall: ívaná vnkzíkova woranovsko cz

nuurn— ]; 1 zam

k wvěšcní

Me skv Mad Erawdýa n /L 75mm ooíesíov
Obr; Šestajuvíce

Veřejná vyhláška

Opatření obecné oovahv

Oznámení o návrhu stannvení místní úpravv provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Brandýs n/L'Slará Boíesíav, odbor dopravy, jako ořísíusnv olgán stámí' správy
ve věcech provozu na pozemních komuníkocích díe ustanovení 5 124 Ddsl. (s) lákuna
6361/1000 Sb, Opravazu na puzemm'ch komuníkaoíon aozměndch některých zákunu
(Zakun o síímčním provozu), ve znění pozděíších předplsu (dále yen „zákon o SílníČVíÍm
provozu") zahání dne 9 2 2013 na zákíadě Žádostí Obce Šexlaíovíce, se sídlem Husova 50, 250
92 Šesleíavíše, íoáíe jen žadaleí) řízení o navrhu opatření obecné povahy deíe & 171 a násí
čáxn šesté zákona č. 500/2004 sb , správníř o, ve znění pDZdŠjŠÍch předpísu (dále íen správní
řád) a podíe g 77 odst 1 písm c) zákona osvíníčním provozu ve věcí

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v tomm rnlsihu

Dopravníznačení a zařízení:

Umístění svísíe'ho dopravmho značení IPM? —„Jednosměmý provoz" a 52 „Zákaz Vjezdu všech
vozídeí" v uírcí Starý Dvůr v k o'. ŠeStalavíce

Na sííníoí „7/0115 uí Kamenskéha bude umíslénc dopravní Inačení 5243 „zákaz odbočování
vpravo" a Buh „Zákaz odbačcvání víevo" zuavodu upDZoměm' na neprůjezdríasí uí. Starý
Dvúrve směru od ví. Komenského

Due navrženo dle předložené snuace, s:hva'\ene' Pohu ČR, m Praha venkovVVÝCHOD, které
ye nednnou současrí tohoto návrhu

Provedenía umístěni: záHadni rozměrová ada, provedem'renoreflexní, místm'komumkace
ul stary“ Dvúrasnmeem/uns u\ Komenskéhovk u ŠestajowcsDůvod místní úpravy provozu
komumkaee 3,5m nedostačul

z duvodu zýýšene'ho provozu vul Starý Dvur a šíře
!( bezpečnému mlnuUdvnu vomel

osoba mdpovédná za instalaci a údržbu dopravnmo maření: Obce šestaiovrce, se sw'wem
Husova 50,150 92 Šesxamwte

Vsouvaou sustanovem'm 5 172 odst 14) správm'ho řádu muže knávlhu Stamm/ení místní
úpravy provozu na mřstm' komunikaU uL Starý Dvur v šesrayovvo'en kdakahv, Jehcž prava,
povmnosu nebo zaymy mohou být tímto upatřem'm ooeene povahy onmo dotčeny, upmmtk
Městskému u adu Brandýs n /L *Stará Bmesmv písemné onoomr'nky a v souladu s d\kíí 5 172
odst (5) soravm'ho řádu mohou kna'vrhu Stanovení mr'stm' upravy provozu na místní
komunikau ul Srarý Dvůr v Šestamwcfch v\astmo nemwwmstí, yehchž prava, povmnosn nebo
Iajmy souwsejím' s vykonem V\astmckéhc prava mohou být opatřeným Obecné povahy orrmo
dutčenv neoo, urcrh lak správní orgán, \ nné osooy, leuchž opravnene' za'yrny mohou hýr tímto
opatřem'm abecne' povahy přímo dolčeny, podat pruh navrhu k Městskému uradv Brandýs
n./LrSlará Buleshav prsemne' oduvoonene' námwtky.

Městský urad Brandýs n/Lsšlará Boleshv, Odbor dopravy podle 5 172 odst. (1) správního
řádu

vyzývá

dotčené osooy, aby k návrhu stanavení rm'stm' upravy provozu na místní komumkam u\ starý
Dvůr v Šestamví ch podávaw písemné přwpomv'nky neho písemné odúvudnéné námltky
doručením Městskému uranu aranoys „ /L *Stará aoresrav ve mare do 30 a...-, ode dne yeho
zvereynem' Zmešká úkonu nelze orommout :) namnkacn rozhoduje správní Drgán, který
opatření obecné povahy vydává Lhůta k padání písemných přlporm'nek je Správmm orgánem
stanovena v suuladu s ustanovením ; 174 odst (1) soravmho řádu za podmínek oenhovanych
v 9 39 soravmho radu a Ihutz knodém' prsemných odůvodněných namuek ,e stanovena
vsuuladu ; ustanovením 5 175 odst (5) spravnmo řádulng. Emil Veverka
referent odboru daplavvWuščaw yNE : 45 mm

Tam veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu ls-ti dnů na úřední desce
Městského úřadu Brandýs n/L aan; Boleslav & Dbecm'ho úřadu Šestajovice

Vvvěanhůla začíná den následujm po dm vyvěšení, semudwmáškwe možné následupn'
pramvníden po posledním dm vývěanhúw Pusledm'deníém Ihútwe dnem dovučem'a
dnem nabytí ímnosu.

Opatřeníobecné povanv nabv'va' účřnrmsu' pátym dnem po vvvěšem

Po vplynuu \hútv vraťte pmvnenou veřejnau vymášku Městskému uradu Brandýs rv./L Stará
Boleshav, zpět

vypravena dne,

vyve Ena dne. v . v v „sejmuto dne

Razítko, 501.1er orgánu, který potvrzuje vvv em a 591mm uznámem'

Zveře/něno Ipu'sabem umožňu/l'dm dálkový mnm,; dne'

Razítka a podm: orgánu, který u'mtu potvrzuje předepwné vyvěšení a sepnut/' mmm
alnámenia/gha zveřejnšnr'zpumbem umažňu/Fa'm dálkový přršmp. zadam * om šaten—„(e se žádosn () vvvešem' na úvedm' dpsce a u zpělne mnam powvlenéha
vyvčšvn! pod dobu ao any mm ,s pax/mna vsavmnv s ustanovem'm 5 15 van a wmvmhn mv
„mnm bezodkhdněwvěm na své úřvdm degu-: na dubu nevmně 15 dnu)

. Pnhne cmhm PrahaVenkavJ/Y'CHDD

. ;va


4/7!

/ÁŽ) „749

(L'/"\ „;;/a??

Petra Név

swg/wr
W;.m „..
02an 5.53
„„ mm:

M „u xny