Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu - zřízení vyhrazeného parkování u domu č.p. 2686 v Jindřišské ulici v Pardubicích


nám. republiky 12, Pardubice • bankovní spojení: KB, a. s., Pardubice, č. ú.: 008010-0000326561/0100, tel.: +420 466 859 366, fax:: 466 859 352, e-mail:
posta@mmp.cz , www.mesto-pardubice.cz • úřední hodiny: pondělí a středa: 8 - 17 hodin, úterý a čtvrtek 8 - 15,30 hodin, pátek 8 – 14,30 hodinMAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

ODBOR DOPRAVY
Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravySp. zn..: SZ_MMP 10382/2018 OD-OSSUaD3
Č. j.: MmP 10711/2018 OD-OSSUaD
vyřizuje: Bc. Jiří Kříž, oprávněná úřední osoba
telefon: 466 859 366
e-mail: jiri.kriz@mmp.cz

V Pardubicích dne 13. února 2018

k vyvěšení:
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice , IČ: 00274046


V e ř e j n á v y h l á š k a


Opatření obecné povahy


Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích, na základě §
171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád


vydává opatření obecné povahy


spočívající v


stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v
Pardubicích


Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím
písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, vydaném pod č. j.
KRPE-9507-1/ČJ-2018-170606 dne 2. února 2018


s t a n o v í

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích – zřízení vyhrazeného parkování na stávajícím parkovacím pruhu jednosměrné komunikace u domu
č.p. 2686 v ulici Jindřišská v Pardubicích.
Žadatel: MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 , IČ: 25672720

V souvislosti s tímto, je navrženo užití dopravních značek:

 IP12 + E13 „ 1 místo pro služební vozidla MONETA Money Bank a.s.“
 V10e (podélné) k vyznačení vyhrazeného parkování


Strana 2 (celkem 4)Platnost navržené úpravy: 1. února 2018 - 31. ledna 2023

Dopravní značení a zařízení proveďte jako: dopravní značení vodorovné a svislé dopravní značky
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení a zařízení: retroreflexní
Platnost úpravy: dle rozhodnutí Úřadu městského obvodu Pardubice I –

statutárního města Pardubice
Důvod: zřízení vyhrazeného parkování
Osoba odpovědná za řádné provedení úpravy: Petr SRNSKÝ, nar. 11.3.1969, MONETA Money Bank, a.s.,
Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 , IČ: 25672720

Další podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proveďte dle přiloženého situačního plánku, pokud je tento

nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle odkazu či slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.


2) Svislé dopravní značky musí být umístěny na pozemních komunikacích v souladu s § 2 vyhlášky 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Dopravní značení a zařízení musí odpovídat
vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1.
Provedení svislých dopravních značek musí být v souladu s § 1 odst. 2 vyhlášky 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, kdy červené a bílé pruhy na sloupku (stojánku), na
němž je umístěna svislá dopravní značka, musí mít šířku 100 až 200 mm a retroreflexní provedení. Vodorovné
dopravní značení bude navrženo v souladu s § 11 a § 12 vyhlášky 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích.


3) Žadatel je povinen zajišťovat průběžnou kontrolu a údržbu dopravního značení a zařízení tak, aby bylo
v řádném stavu.
Odůvodnění:


Magistrát města Pardubic, odbor dopravy (dále též „správní orgán“) obdržel od Úřadu městského obvodu
Pardubice I – Statutárního města Pardubice podklady k žádosti o povolení zvláštního užívání – zřízení vyhrazeného
parkování na stávajícím parkovacím pruhu jednosměrné komunikace u domu č.p. 2686 v ulici Jindřišská
v Pardubicích, žadatel MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 , IČ: 25672720, v termínu
od platnosti rozhodnutí Úřadu městského obvodu Pardubice I. Správní orgán k návrhu přechodné úpravy provozu
obdržel vyjádření dotčeného orgánu, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje a konstatuje, že s
navrhovanou úpravou souhlasí pouze za předpokladu, že zřízením vyhrazeného parkovacího stání na místní
komunikaci bude v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb. v platném znění. Na základě
ustanovení § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydal
správní orgán stanovení bez návrhu opatření obecné povahy, jelikož se jedná o stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích. Správní orgán na základě těchto podkladů vydává stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích a opatření obecné povahy.Poučení:


Proti opatření obecné povahy nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o
správním řízení.
Bc. Jiří Kříž „otisk úředního razítka“
referent odboru dopravy


Strana 3 (celkem 4)
Příloha: Situační plán

Obdrží:
účastníci
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 , IČ: 25672720,
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice , IČ: 00274046

dotčené orgány
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice , IČ: 72050250
Úřad městského obvodu Pardubice I - Statutární město Pardubice, U Divadla 828, 530 02 Pardubice , IČ: 00274046

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce Magistrátu města Pardubic a
na úřední desce Statutárního města Pardubice – Městského obvodu Pardubice I.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po
posledním dni vývěsní lhůty. Pátý den po vyvěšení je dnem nabytí účinnosti.
Po uplynutí lhůty vraťte potvrzenou veřejnou vyhlášku Magistrátu města Pardubic odboru dopravy, oddělení
speciálního stavebního úřadu a dopravy, zpět.

vypraveno dne:

vyvěšeno dne: .................................. sejmuto dne: .............................................


Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.


Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: .................................................

Razítko a podpis orgánu, který tímto potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení a jeho
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:


.................................................................................................................Strana 4(celkem 4)