Nařízení Státní Veterinární Správy o ukončení mimořádných veterinárních opatření

Ze samosprávy
Obec Moravany
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
26. 03. 2020
Originální zdroj
https://www.obec-moravany.cz/index.php/urad-obce-moravany/ud/urednideska/1201?task=download
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby?
5386383 3720128 narizeni-statni-veterinarni-spravy-ukonceni-mimoradnych-veterinarnich-opatreni-24032020095246.pdf https://www.obec-moravany.cz/index.php/urad-obce-moravany/ud/urednideska/1201?task=download c. 1. svsrzozomsseg-E IllIllllllllílllllllllllll|lll||| lílllllllllllllll

svspes'faStQtlíe

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení 5 47 odst. 4 a 7 a g 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166! 1999 Sb., oveterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, vsouladu s ustanovením 517 odst. 1 veterinárního zákona a g 29 vyhlášky č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla takto:

Cl. 1 Ukončení mimořádných veterinárních opatření

Mimořádná veterínární opatření nařízena dne 17. 2. 2020 nařízením Státní veterinární správy č.j. SVSí'2020/022272-E k zamezení šíření nebezpečně nákazy — vysoce patogenní aviární influenzy v Pardubickém kraji, ve znění nařízení Státní veterinární správy č. ]. SVSI202DIO33396-E ze dne 13. 3. 2020 se ukončují.

Čl. 2

Společná a závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení 5 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje. Vyhlásí se tak, že se vyvěsí na úřední desce krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů. Nařízení Státní veterinární správy musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.

(2) Dnem účinností tohoto nařízení se zrušuje nařízení Státní veterinární správy č. ]. SVS! 20201022272-E ze dne 17. 2. 2020.

(3) Dnem účinností tohoto nařízení se zrušuje nařízení Státní veterinární správy č. ]. SVS! 2020/033396-E ze dne 13. 3. 2020.

V Pardubicích dne 23.03.2020

MVDr. Josef Boháč ředitel Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj podepsáno elektronicky

Duhmušííí: podepsán clektmmclq'uu podpisem

Podepmuic—i' MVDr. Jnscf Boháč (hgnlmce D.? Sláfm velezillínnú správa Sámové c cen.: 5260865

Vydavatel cen . Pomsigmuu Qualified CA 3 Datum a čas 23 032020 DS 45í03

Důvnd: str, 1 21 namo- Pardubice 2020-03-26 07:33:16 +0100 2020-03-26 07:35:46 +0100 application/pdf https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/1675_20200326073316690100_960narizenistatniveterinarnispravyukoncenimimoradnychveterinarnichopatreni24032020095246.pdf Eu/JcNRu0hmWuuMuZxJ2Rp9qyg+kCpcFhPPyYYx3OGg= c.1.svsrzozomsseg-E IllIllllllllílllllllllllll|lll||| lílllllllllllllll
<br> svspes'faStQtlíe
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení 5 47 odst.4 a 7 a g 49 odst.1 písm.c) zákona č.166! 1999 Sb <.>,oveterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů,vsouladu s ustanovením 517 odst.1 veterinárního zákona a g 29 vyhlášky č.36/2007 Sb <.>,o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č.299/2003 Sb <.>,o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,ve znění pozdějších předpisů,rozhodla takto:
<br> Cl.1 Ukončení mimořádných veterinárních opatření
<br> Mimořádná veterínární opatření nařízena dne 17.2.2020 nařízením Státní veterinární správy č.j.SVSí'2020/022272-E k zamezení šíření nebezpečně nákazy — vysoce patogenní aviární influenzy v Pardubickém kraji,ve znění nařízení Státní veterinární správy č.].SVSI202DIO33396-E ze dne 13.3.2020 se ukončují <.>
<br> Čl.2
<br> Společná a závěrečná ustanovení
<br> (1) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení 5 76 odst.3 písm.a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje.Vyhlásí se tak,že se vyvěsí na úřední desce krajského úřadu a všech obecních úřadů,jejichž území se týká,na dobu nejméně 15 dnů.Nařízení Státní veterinární správy musí být každému přístupné u krajské veterinární správy,krajského úřadu a všech obecních úřadů,jejichž území se týká <.>
<br> (2) Dnem účinností tohoto nařízení se zrušuje nařízení Státní veterinární správy č.].SVS! 20201022272-E ze dne 17.2.2020 <.>
<br> (3) Dnem účinností tohoto nařízení se zrušuje nařízení Státní veterinární správy č.].SVS! 2020/033396-E ze dne 13.3.2020 <.>
<br> V Pardubicích dne 23.03.2020
<br> MVDr.XXXXX XXXXX ředitel Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj podepsáno elektronicky
<br> Duhmušííí: podepsán clektmmclq'uu podpisem
<br> Podepmuic—i' MVDr.Jnscf Boháč (hgnlmce D.? Sláfm velezillínnú správa Sámové c cen.: 5260865
<br> Vydavatel cen.Pomsigmuu Qualified CA 3 Datum a čas 23 032020 DS 45í03
<br> Důvnd: str,1 21 namo- Pardubice