Záměr pronájmu nebytových prostor

5386380 3720125 Záměr - kosmetika.doc (27 kB) http://www.oudrnovice.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah824_2.doc&original=Z%C3%A1m%C4%9Br%20-%20kosmetika.doc OBEC DRNOVICE

V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000Sb. o obcích / obecní zřízení/ ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje tímto svůj

Z Á M Ě R

p r o n a j m o u t nebytové prostory

v budově č.p. 321 na parc.č. 571/1 – které sloužily jako kosmetický salonek v Domě s pečovatelskou službou. Uvedená nemovitost je zapsána na LV č.10001 pro obec Drnovice, katastrální území Drnovice , vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov .
Jedná se o nebytový prostor: místnost č.127 33,16 m2
šatna č.130 2,81 m2

WC 1,40 m2

umývárna 3,28 m2

+ společné prostory

Shora uvedené nebytové prostory budou volné od 1.5.2020.
O záměru pronajmout nebytový prostor rozhodla rada obce na svém zasedání dne 16.3.2020 , usnesením bod č.15 .
Své nabídky můžete podávat písemně na OÚ Drnovice nejpozději
do 15. 4. 2020.
JUDr.Zuzana H e r m a n o v á

starostka obce
Vyvěšeno: 26.3.2020

Sňato: 2020-03-26 07:33:00 +0100 2020-03-26 07:33:13 +0100 application/msword https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/1659_20200326073300060100_e_download.php_filedata_uredni_deska_obsah824_2.docoriginalZC3A1mC49Br2020kosmetika.doc 7EUXEztZGL5rbzQTbGU8uBtICUQ8fH19UV6xqJz8G+s= OBEC DRNOVICE
<br> V souladu s ustanovením § 39 odst.1 zák.č.128/2000Sb.o obcích / obecní zřízení/ ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje tímto svůj
<br> Z Á M Ě R
<br> p r o n a j m o u t nebytové prostory
<br> v budově č.p.321 na parc.č.571/1 – které sloužily jako kosmetický salonek v Domě s pečovatelskou službou.Uvedená nemovitost je zapsána na LV č.10001 pro obec Drnovice, katastrální území Drnovice ,vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov <.>
Jedná se o nebytový prostor: místnost č.127 33,16 m2
šatna č.130 2,81 m2
<br> WC 1,40 m2
<br> umývárna 3,28 m2
<br> + společné prostory
<br> Shora uvedené nebytové prostory budou volné od 1.5.2020 <.>
O záměru pronajmout nebytový prostor rozhodla rada obce na svém zasedání dne 16.3.2020,usnesením bod č.15 <.>
Své nabídky můžete podávat písemně na OÚ Drnovice nejpozději
do 15.4.2020 <.>
JUDr.Zuzana H e r m a n o v á
<br> starostka obce
Vyvěšeno: 26.3.2020
<br> Sňato: