Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

Ze samosprávy
Obec Štěkeň
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
26. 03. 2020
Originální zdroj
https://steken.cz/wp-content/uploads/2020/03/20200325_mimoradne_opatreni_min._zdravotnictvi.pdf
Nalezeno adres
2
5386359 3720105 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví https://steken.cz/wp-content/uploads/2020/03/20200325_mimoradne_opatreni_min._zdravotnictvi.pdf E|=1Llr1||iiq |.) 3.3.2020 Ferlil'ilull .) : humn hlurl Uhl.-| . l'mm'I \lnd C...

Plallmsl dn : 22 ID 2920 10:4U124-UUU +UZ:(i

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 23. března 2020 Č.j.: MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN

llllllllllIllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllll

MZDRXO19KT26

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle 5 80 odst. 1 písm. 9) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle 569 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVlD-19 způsobené novým koronavirem SARS- CoV-2 toto mimořádné opatření:

1. S účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod; do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje volný pohyb osob na území celé Ceské republiky s výjimkou: a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboži, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných aosob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využíváni nezbytných finančních apoštovnich služeb, doplnění pohonných hmot,

d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitosti, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

g) výkonu povolání nebo činnosti sloužících k zajištění 1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,

3. individuální duchovní péče a služby, Str. 1 z 2

4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, 5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, 6. veterinární péče, h) pobytu v přírodě nebo parcích, i) cest zpět do místa svého bydliště, j) pohřbů. 2. S účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se nařizuje:

a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat vmístě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu 1. písm. a) až j),

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou miru,

- - „: . _- ... . ,- . - _- ýjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu sostatnimi osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVlD-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS- CoV-2 v České republice.

Cílem všech navržených změn vnávaznosti na de facto shodná omezeni. dříve přijatá usnesením vlády je snaha o dočasné maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi, svýjimkou nezbytných cest, tak aby se vnejvětší možné míře zamezilo komunitnimu přenosu onemocnění COVlD-19.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví

Str. 22 2

Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě Sděluji. že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 127597361-202840- 200323184932, skládající se z [ listu, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Ministerstvo zdravotnictví

Datum vyhotovení doložky: 23.3.2020

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Martina vičiková . ' . * \ , : _ 127597361—202840-200323184932 Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložekpřístupne' způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky. 2020-03-26 07:27:56 +0100 2020-03-26 07:29:35 +0100 application/pdf https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/1352_20200326072756100100_20200325_mimoradne_opatreni_min._zdravotnictvi.pdf +3fMbHzUEtL9A/1cgTcV/x3IrAbTBbKPaJjWCmz+PH0= E|=1Llr1||iiq |.) 3.3.2020 Ferlil'ilull.) : humn hlurl Uhl.-|.l'mm'I \lnd C.<.> <.>
<br> Plallmsl dn : 22 ID 2920 10:4U124-UUU +UZ:(i
<br> MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha 23.března 2020 Č.j.: MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN
<br> llllllllllIllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllll
<br> MZDRXO19KT26
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle 5 80 odst.1 písm.9) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle 569 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVlD-19 způsobené novým koronavirem SARS- CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br> 1.S účinností ode dne 24.března 2020 od 6:00 hod; do dne 1.dubna 2020 do 6:00 hod.se zakazuje volný pohyb osob na území celé Ceské republiky s výjimkou: a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti <,>
<br> b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými <,>
<br> c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např.nákup potravin,léků a zdravotnických prostředků,hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického zboži,krmiv a dalších potřeb pro zvířata),včetně potřeb příbuzných aosob blízkých,zajištění péče o děti,zajištění péče o zvířata,využíváni nezbytných finančních apoštovnich služeb,doplnění pohonných hmot <,>
<br> d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např.dobrovolnictví,sousedská výpomoc) <,>
<br> e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,a zařízení veterinární péče <,>
<br> f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitosti,včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých <,>
<br> g) výkonu povolání nebo činnosti sloužících k zajištění 1.bezpečnosti,vnitřního pořádku a řešení krizové situace <,>
<br> 2.ochrany zdraví,poskytování zdravotní nebo sociální péče,včetně dobrovolnické činnosti <,>
<br> 3.individuální duchovní péče a služby,Str.1 z 2
<br> 4.veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,5.služeb pro obyvatele,včetně zásobování a rozvážkové služby,6.veterinární péče,h) pobytu v přírodě nebo parcích,i) cest zpět do místa svého bydliště,j) pohřbů.2.S účinností ode dne 24.března 2020 od 6:00 hod.do dne 1.dubna 2020 do 6:00 hod.se nařizuje:
<br> a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat vmístě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu 1.písm.a) až j) <,>
<br> b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou miru <,>
<br> - - „:._-.<.>.<.>,-.- _- ýjimkou členů domácnosti,výkonu povolání,podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,účasti na pohřbu,a zachovávat při kontaktu sostatnimi osobami odstup nejméně 2 metry,pokud to je možné <.>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem jeho vydání <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVlD-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS- CoV-2 v České republice <.>
<br> Cílem všech navržených změn vnávaznosti na de facto shodná omezeni.dříve přijatá usnesením vlády je snaha o dočasné maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi,svýjimkou nezbytných cest,tak aby se vnejvětší možné míře zamezilo komunitnimu přenosu onemocnění COVlD-19 <.>
<br> Mgr.et Mgr.XXXX XXXXXXX,MHA
<br> ministr zdravotnictví
<br> Str.22 2
<br> Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě Sděluji.že tento dokument,který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 127597361-202840- 200323184932,skládající se z [ listu,se doslovně shoduje s obsahem vstupu <.>
<br> Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy <.>
<br> Zajišťovací prvek:
<br> bez zajišťovacího prvku
<br> Subjekt,který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
<br> Ministerstvo zdravotnictví
<br> Datum vyhotovení doložky: 23.3.2020
<br> Jméno,příjmení a podpis osoby,která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
<br> Martina vičiková.'.* \,: _ 127597361—202840-200323184932 Poznámka:
<br> Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložekpřístupne' způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky <.>