Usnesení vlády ČR č. 122-128

Ze samosprávy
Obec Štěkeň
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
26. 03. 2020
Originální zdroj
https://steken.cz/wp-content/uploads/2020/03/20200325_usneseni_vlady_cr_c.122_128.pdf
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby?
5386357 3720103 Usnesení vlády ČR č. 122-128 https://steken.cz/wp-content/uploads/2020/03/20200325_usneseni_vlady_cr_c.122_128.pdf Ročník 2020

SBÍRKA ZÁKONÚ

ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 45 Rozeslána dne 23. března 2020 Cena Kč 53,—

OBSAH:

122. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 123. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 124. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 125. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 126. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 127. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

128. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

122

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020 č. 274

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-Z/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu $ 5 písm. a) až e) a S 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení Š 5 písm. c) a s 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona

Vláda s účinností ode dne 24. března 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu

I. ukládá územním samosprávným celkům z důvodu omezení svobody pohybu na území České republiky konat Zasedání zastupitelstev, pouze pokud je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu nebo ke schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně hrozícím škodám (např. nezbytná rozpočtová opatření, změny pravidel rozpočtového provizoria, zajištění pomoci obyvatelstvu, nezbytná volba orgánů územních samosprávných celků), a to prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti; účast veřejnosti spočívající v její osobní přítomnosti je tímto vyloučena;

II. doporučuje územním samosprávným celkům, aby průběh zasedání zastupitelstev konaných podle bo—

du 1. tohoto usnesení nejvyšší možnou měrou zpřístupnily veřejnosti pomocí prostředků komunikace na dálku, a to přinejmenším pořízením a zveřejněním zvukového záznamu.

123

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020 č. 275

o přijetí krizového opatření

Vláda s účinností ode dne 24. března 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu

stanovuje, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle Š 18a odst. 3 zakona c. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších predplsů.

Provede:

1. místopředseda vlády a ministr vnitra

124

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020 č. 276

o přijetí krizového opatření

Vláda

nařizuje, že zajištění nezbytne péče o děti ve věku od 3 do 10 let stanovené v bodě 1. usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 2l9, vyhlášeném pod č. 89.12020 Sb., se vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb.

_125

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020 č. 278

o přijetí krizového opatření

Vláda s účinností ode dne 24. března 2020

]. zakazuje všem zaměstnancům, kteří vykonávají zdravotnické povolaní podle zákona č. 95/2004 Sh., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravot— nického pthl'ínÍ lékaře. zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. %! /2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících 5 poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, čerpání dovolené po dobu nouzového stavu, 5 výjimkou osob, kterým byla nařízena karanténa.

II. ruší usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 216.

Strana 1046 Sbírka zákonů č. 126 / 2020 Částka 45

126

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020 č. 279

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení ztlraví V souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu 5 5 písm. a) až e) a S 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení 5 5 písm. c) a S 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda I. bere na vědomí

1. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 12745/2020—1, kte- rým bylo prodlouženo omezení volného pohybu osob až na Výjimky a kterým bylo nařízeno omezení

pohybu na veřejně dostupných místech a omezení kontaktů, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.;

2. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 12745/2020—3, kte— rým bylo prodlouženo nařízení omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.;

II. doporučuje

1. zaměstnavatelům

a) využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat V místě bydliště, ' *

b) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,

c) omezit Výkon prací, které nejsou Významné pro zachování činnosti zaměstnavatele, 2. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk, 3. osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,

4. provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých pro- vozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven: a) vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry, b) zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci), III. zrušuje s účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod. — usnesení Vlády ze dne 15. března 2020 č. 215, vyhlášené pod č. 85/2020 Sb.; — usnesení Vlády ze dne 15. března 2020 č. 217, vyhlášené pod č. 87/2020 Sb.

Předseda Vlády: Ing. Babiš v. r.

Částka 45 Sbírka zákonů č. 1 27 / 2020 Strana 1047

127

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020 č. 280

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení Vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu 5 5 písm. a) až e) a S 6 zákona 6. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení 5 5 písm. e) a $ 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda

I. bere na Vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 12746/2020—1, kterým byl prodloužen zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.;

II. nařizuje, že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020 1. lze u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením, jehož vzor je uveden V příloze 1 tohoto opatření: a) zdravotní průkaz podle S 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a b) posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č. 373/2011 Sb., o spe—

cifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů,

2. není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení $ 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění poz— dějších předpisů,

3. platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu vydaných do dne vyhlášení tohoto opatření osobám V pracovněprávním vztahu k zaměstnavatelům, kteří poskytují služby na základě dohody dle Š 308 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nebo na základě jiné smlouvy, se pro— dlužuje na dobu do 60 dnů po skončení nouzového stavu, za předpokladu, že jsou ke dni vyhlášení tohoto opatření platné,

4. se nemusí u zabalených potravin dodržovat další požadavky pro uvádění na trh stanovené prováděcím právním předpisem;

III. zakazuje s účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou V souladu s cenovými předpisy;

IV. zrušuje s účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod. — usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211, vyhlášené pod č. 82/2020 Sb.; — usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č._ 214, vyhlášené pod č. 84/2020 Sb.; — usnesení Vlády ze dne 16. března 2020 č. 238, vyhlášené pod č. 96/2020 Sb.; — usnesení Vlády ze dne 16. března 2020 č. 241, vyhlášené pod č. 99/2020 Sb.; — usnesení Vlády ze dne 19. března 2020 č. 264, vyhlášené pod č. 110/2020 Sb.

Předseda vlády: Ing. Babiš v. r.

Částka 45 Sbírka zákonů č. 1 28 / 2020 Strana 1049

128

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020 č. 281

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení Vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví V souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označ.nvan_v jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu 5 5 písm. a) až e) a S 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení 5 5 písm. c) a S 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda

I. stanoví, že výjimka 2 usnesení vlády č. 198 z 12. března 2020 a č. 203 z 12. března 2020 pro přeshraniční pracovníky na hranicích s Rakouskou republikou a Spolkovou republikou Německo se týká pouze osob, které vycestují na dobu delší než 21 kalendářních dní;

II. nařizuje s účinností od 26. března, 00:00 hodin

1. Všem osobám uvedeným v bodě I. tohoto usnesení, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámili tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost,

2. Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, aby u osob uvedených v bodě 1 rozhodli o karanténě podle 5 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů. '

Předseda vlády: Ing. Babiš V. r. 2020-03-26 07:27:55 +0100 2020-03-26 07:30:32 +0100 application/pdf https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/1352_20200326072755190100_20200325_usneseni_vlady_cr_c.122_128.pdf rqZSRgnUS16G1OCZZVeOTTDHG2ZbzHvXRaZAcmnyi7k= Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONÚ
<br> ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 45 Rozeslána dne 23.března 2020 Cena Kč 53,—
<br> OBSAH:
<br> 122.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 123.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 124.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 125.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 126.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 127.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 128.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 122
<br> USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23.března 2020 č.274
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-Z/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu $ 5 písm.a) až e) a S 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení Š 5 písm.c) a s 6 odst.1 písm.b) krizového zákona
<br> Vláda s účinností ode dne 24.března 2020 od 00:00 hod.po dobu trvání nouzového stavu
<br> I.ukládá územním samosprávným celkům z důvodu omezení svobody pohybu na území České republiky konat Zasedání zastupitelstev,pouze pokud je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu nebo ke schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně hrozícím škodám (např.nezbytná rozpočtová opatření,změny pravidel rozpočtového provizoria,zajištění pomoci obyvatelstvu,nezbytná volba orgánů územních samosprávných celků),a to prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti; účast veřejnosti spočívající v její osobní přítomnosti je tímto vyloučena;
<br> II.doporučuje územním samosprávným celkům,aby průběh zasedání zastupitelstev konaných podle bo—
<br> du 1.tohoto usnesení nejvyšší možnou měrou zpřístupnily veřejnosti pomocí prostředků komunikace na dálku,a to přinejmenším pořízením a zveřejněním zvukového záznamu <.>
<br> 123
<br> USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23.března 2020 č.275
<br> o přijetí krizového opatření
<br> Vláda s účinností ode dne 24.března 2020 od 00:00 hod.po dobu trvání nouzového stavu
<br> stanovuje,že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle Š 18a odst.3 zakona c.300/2008 Sb <.>,o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,ve znění pozdějších predplsů <.>
<br> Provede:
<br> 1.místopředseda vlády a ministr vnitra
<br> 124
<br> USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23.března 2020 č.276
<br> o přijetí krizového opatření
<br> Vláda
<br> nařizuje,že zajištění nezbytne péče o děti ve věku od 3 do 10 let stanovené v bodě 1.usnesení vlády ze dne 15.března 2020 č.2l9,vyhlášeném pod č.89.12020 Sb <.>,se vztahuje i na děti,jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce,krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb <.>
<br> _125
<br> USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23.března 2020 č.278
<br> o přijetí krizového opatření
<br> Vláda s účinností ode dne 24.března 2020
<br> ].zakazuje všem zaměstnancům,kteří vykonávají zdravotnické povolaní podle zákona č.95/2004 Sh <.>,o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravot— nického pthl'ínÍ lékaře.zubního lékaře a farmaceuta,ve znění pozdějších předpisů,a podle zákona č.%! /2004 Sb <.>,o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících 5 poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních),ve znění pozdějších předpisů,čerpání dovolené po dobu nouzového stavu,5 výjimkou osob,kterým byla nařízena karanténa <.>
<br> II.ruší usnesení vlády ze dne 15.března 2020 č.216 <.>
<br> Strana 1046 Sbírka zákonů č.126 / 2020 Částka 45
<br> 126
<br> USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23.března 2020 č.279
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým Vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení ztlraví V souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu 5 5 písm.a) až e) a S 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení 5 5 písm.c) a S 6 odst.1 písm.b) krizového zákona <.>
<br> Vláda I.bere na vědomí
<br> 1.mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.března 2020,č.j.MZDR 12745/2020—1,kte- rým bylo prodlouženo omezení volného pohybu osob až na Výjimky a kterým bylo nařízeno omezení
<br> pohybu na veřejně dostupných místech a omezení kontaktů,a to na dobu do dne 1.dubna 2020 do 6:00 hod.;
<br> 2.mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.března 2020,č.j.MZDR 12745/2020—3,kte— rým bylo prodlouženo nařízení omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů,a to na dobu do dne 1.dubna 2020 do 6:00 hod.;
<br> II.doporučuje
<br> 1.zaměstnavatelům
<br> a) využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku,pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat V místě bydliště,' *
<br> b) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě <,>
<br> c) omezit Výkon prací,které nejsou Významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,2.využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,3.osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm.g) omezit přímý kontakt se zákazníky <,>
<br> 4.provozovatelům veřejných služeb (např.obchody,nákupní centra,pošty),aby v prostorách svých pro- vozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven: a) vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,b) zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci),III.zrušuje s účinností ode dne 24.března 2020 od 6:00 hod.— usnesení Vlády ze dne 15.března 2020 č.215,vyhlášené pod č.85/2020 Sb.; — usnesení Vlády ze dne 15.března 2020 č.217,vyhlášené pod č.87/2020 Sb <.>
<br> Předseda Vlády: Ing.Babiš v.r <.>
<br> Částka 45 Sbírka zákonů č.1 27 / 2020 Strana 1047
<br> 127
<br> USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23.března 2020 č.280
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení Vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu 5 5 písm.a) až e) a S 6 zákona 6.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení 5 5 písm.e) a $ 6 odst.1 písm.b) krizového zákona <.>
<br> Vláda
<br> I.bere na Vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.března 2020,č.j.MZDR 12746/2020—1,kterým byl prodloužen zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky,a to na dobu do dne 1.dubna 2020 do 6:00 hod.;
<br> II.nařizuje,že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č.194 ze dne 12.března 2020 1.lze u zaměstnanců,jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření,nahradit čestným prohlášením,jehož vzor je uveden V příloze 1 tohoto opatření: a) zdravotní průkaz podle S 19 odst.2 zákona č.258/2000 Sb <.>,ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a b) posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č.373/2011 Sb <.>,o spe—
<br> cifických zdravotních službách,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> 2.není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení $ 11 vyhlášky č.79/2013 Sb <.>,o provedení některých ustanovení zákona č.373/2011 Sb <.>,o specifických zdravotních službách,(vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče),ve znění poz— dějších předpisů <,>
<br> 3.platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu vydaných do dne vyhlášení tohoto opatření osobám V pracovněprávním vztahu k zaměstnavatelům,kteří poskytují služby na základě dohody dle Š 308 zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,v platném znění,nebo na základě jiné smlouvy,se pro— dlužuje na dobu do 60 dnů po skončení nouzového stavu,za předpokladu,že jsou ke dni vyhlášení tohoto opatření platné <,>
<br> 4.se nemusí u zabalených potravin dodržovat další požadavky pro uvádění na trh stanovené prováděcím právním předpisem;
<br> III.zakazuje s účinností ode dne 24.března 2020 od 6:00 hod.do dne 1.dubna 2020 platnost nařízení,kterým obec vymezuje oblasti obce,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou V souladu s cenovými předpisy;
<br> IV.zrušuje s účinností ode dne 24.března 2020 od 6:00 hod.— usnesení vlády ze dne 14.března 2020 č.211,vyhlášené pod č.82/2020 Sb.; — usnesení vlády ze dne 15.března 2020 č._ 214,vyhlášené pod č.84/2020 Sb.; — usnesení Vlády ze dne 16.března 2020 č.238,vyhlášené pod č.96/2020 Sb.; — usnesení Vlády ze dne 16.března 2020 č.241,vyhlášené pod č.99/2020 Sb.; — usnesení Vlády ze dne 19.března 2020 č.264,vyhlášené pod č.110/2020 Sb <.>
<br> Předseda vlády: Ing.Babiš v.r <.>
<br> Částka 45 Sbírka zákonů č.1 28 / 2020 Strana 1049
<br> 128
<br> USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23.března 2020 č.281
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení Vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým Vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví V souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označ.nvan_v jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu 5 5 písm.a) až e) a S 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení 5 5 písm.c) a S 6 odst.1 písm.b) krizového zákona <.>
<br> Vláda
<br> I.stanoví,že výjimka 2 usnesení vlády č.198 z 12.března 2020 a č.203 z 12.března 2020 pro přeshraniční pracovníky na hranicích s Rakouskou republikou a Spolkovou republikou Německo se týká pouze osob,které vycestují na dobu delší než 21 kalendářních dní;
<br> II.nařizuje s účinností od 26.března,00:00 hodin
<br> 1.Všem osobám uvedeným v bodě I.tohoto usnesení,aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámili tuto skutečnost,a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem,svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost,nebo nemají-li registrujícího poskytovatele,pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost <,>
<br> 2.Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost,aby u osob uvedených v bodě 1 rozhodli o karanténě podle 5 2 odst.7 písm.a) zákona č.258/2000 Sb.v délce 14 dnů.'
<br> Předseda vlády: Ing.Babiš V.r <.>