Zápis a usnesení z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva města dne 25.03.2020

Ze samosprávy
Obec Nýrsko
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
26. 03. 2020
Originální zdroj
https://www.sumavanet.cz/munyrsko/user/deska/2020/1.%20Q/Zapis_25_03_20.pdf
Nalezeno adres
2
5386322 3720093 Zápis a usnesení z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva města dne 25.03.2020 https://www.sumavanet.cz/munyrsko/user/deska/2020/1.%20Q/Zapis_25_03_20.pdf Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 25. 03. 2020 v 15.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: pan Svejkovský, pan Vítovec

Pan starosta přivítal zastupitele města a zahájil mimořádné veřejné zasedání a ujal se řízení jednání. Veřejné zasedání ZM bylo svoláno a vyhlášeno podle 5 92 odst. 2 zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Pan starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZM a proto je usnášení schopno ve všech bodech programu. Navrhl, aby hlasování bylo veřejné. Hlasování řídil pan starosta.

Hlasování (11 pro: 0 proti: 0 zdrželo se)

Do návrhové komise pro přípravu usnesení byli navrženi a schválení svýsledkem (9.0.2)l\/lgr. Pavlík, pan Šťasta '

Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání byli navrženi a schválení s výsledkem (9.0.2).|ng. Rubáš, Bc. Hladíková

Zapisovatelkou byla navržena a zvolena slečna Klára Jandová (11:O:O) Pan starosta předložil návrh programu dnešního jednání:

1. Zahájení

2. Projednání programu podpory drobného a malého podnikání a k udržení nabídky sektoru služeb ohroženého opatřeními a důsledky šířením viru Covid-19 v roce 2020.

3. Závěr

Pan starosta navrhl, aby diskuze a usnesení kjednotlivým bodům programu probíhala ihned po předložení návrhu. Všechna hlasování v průběhu zasedání bude řídit pan starosta.

ZM schválilo program a způsob vedení diskuse bez připomínek (11:0:0)

Pan starosta pronesl prohlášení v souladu se zněním & 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Pan starosta vyzval zastupitele města, aby se přihlásili k příp. prohlášení o střetu zájmů i během jednání.

Ad/2

lng. Křížek seznámil zastupitele s materiálem „Dotační program města Nýrska (dále jen „Město“) na podporu drobného a malého podnikání a k udržení nabídky sektoru služeb ohroženého opatřeními a důsledky šířením viru Covid-19 v roce 2020 (dále jen „Dotační program“).“

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotací z tohoto Dotačního programu je udržet stávající podnikatelské prostředí v územím obvodu lVlěsta, zejména

pak sektoru služeb a vybraných živností volných a řemeslných. 1

Finanční rámec dotačního proqramu

Finanční rámec udává, jakou výši finančních prostředků může Město v maximální výši alokovat. Tato částka může být navýšena při vysokém počtu žadatelů nebo v případě prodlužování mimořádných opatření souvisejících s vyhlášením Nouzového stavu ČR.

Celkový objem nenávratných finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Města pro Dotační program je 2 500 000 Kč.

Celkový objem návratných finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Města pro Dotační program je 4 500 000 Kč.

Termín zahájení podání žádostí o dotaci je 26. března 2020. Žádost musí být vždy podána v daném měsíci, na který je dotace žádána. Za měsíc březen je možno žádost podat nejpozději do 7. dubna letošního roku.

V případě vyšší potřeby objemu nenávratných finančních prostředků je možné jejich objem zvýšit až na částku 3 500 000 Kč na úkor objemu návratných finančních

prostředků.

Okruh způsobilých žadatelů

Dotace může být poskytnuta níže uvedeným subjektům podnikajícím v oblasti služeb, vybraných živností volných a řemeslných a zdravotnictví: a) fyzické osobě podnikající dle živnostenského zákona; b) fyzické osobě podnikající dle jiného než živnostenského zákona; o) právnické osobě zajišťující služby lékařské a stomatologické (dále jen „Žadatel“),

s adresou provozovny nebo sídlem společnosti v územním obvodu Města a splňující následující podmínku: podnikatelská činnost Žadatelé je zakázána usnesením Vlády ČR ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření a jeho dalších změnách příp. je omezena tímto usnesením. Jedná se zejména o:

. vnitřní a vnější sportoviště;

. bazar; maloobchodní prodej

. kadeřnické a vizážistické služby, individuální zdravotní a relaxační služby;

. restaurace, cukrárna, hotel;

. ubytování za účelem rekreace;

. autoškoly;

. poskytování stomatologických služeb; 2

o poskytování ošetření vordinaci praktického lékaře, gynekologie, pediatra,

logopeda, ZZSPK, dopravní zdravotnická Služba, služby veterináře.

Možnosti čerpání dotace Minimální výše dotace není stanovena. Maximální výše dotace je stanovena takto: . do výše 100 % prokazatelných provozních nákladů; . do výše 15 000,- Kč/zaměstnanec/měsíc jako náhrada za mzdu zaměstnance;

. do výše 15 000,- Kč/osoba/měsíc jako náhrada za příjem OSVČ,

v měsíci ve kterém byla žádost podána. Výše provozních bude odvozena od provozních nákladů tří po sobě jdoucích předchozích měsíců, tj. od prosince 2019. ' Žadatel je oprávněn žádat o: nenávratnou finanční dotaci, která je poskytnuta na úhradu prokazatelných provozních nákladů (nájem, platby za tepIO'a TUV, zálohy na plyn a elektrické energie apod.), souvisejících s předmětem činnosti v provozovně, ne však mzdových; návratnou finanční dotaci, která je poskytnuta na:

. prokazatelné mzdové a jiné náklady, neuvedené v bodě a) tohoto odstavce a

souvisejicí s předmětem činnosti v provozovně

. náhradu za příjem OSVČ.

Takto poskytnutá pomocje návratná, se splatností celé částky do 12 kalendářních měsíců od dne poskytnutí první finanční dotace. _ Pro nenávratnou i návratnou finanční dotaci se podává žádost zvlášt'. Podání žádosti budou žadatelé provádět elektronicky na adresu:

dotace©mestonvrskocz Podmínky pro předložení žádosti Dotace může být poskytnuta na základě vyplněné žádosti, která je přílohou tohoto záměru. Žádost je třeba doručit elektronicky s vlastnoručním podpisem vždy do konce kalendářního měsíce, na kterýje žádost podávána, na emailovou adresu

dotace©mestonyrsko.cz.

Společně se žádostí připojí žadatel kopie dokladů, které potvrzují oprávněnost provozních nákladů Žadatelé na poskytnutí dotace k úhradě provozních nákladů (kopie nájemní smlouvy, kopie dokladů potvrzující výši měsíčních plateb za energie, nejsou—li již zahrnuty v nájemní smlouvě a další kopie dokladů dle žádosti). Přílohou žádosti bude i kopie dokladu umožňující podnikání profesí dle odstaVců a), b), c)

v kapitole Okruh způsobilých žadatelů.

Proces hodnocení

Proces hodnocení je započat v okamžiku doručení žádosti aje zakončen doporučením Finančního výboru města Nýrska o poskytnutí nebo zamítnutí dotace vždy do 3 dnů od doručení žádosti.

Každá došlá žádost je posuzována individuálně a Finanční výbor města Nýrska má

právo doporučit změnu požadované výše dotačních prostředků.

Podmínky poskytnutí dotace

Nenávratní finanční výpomoc bude poskytnuta formou dotace na základě podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Žadatelem a Městem.

' Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta na základě smlouva o bezúročné půjčce na dobu max. 12 měsíců. Bude poskytnuta bez zástavy.

Není možné podat více žádostí o nenávratnou finanční dotaci za 1 kalendářní měsíc.

Není možné podat více žádostí o návratnou finanční dotaci za 1 kalendářní měsíc. Dotace je poskytována za kalendářní dny ode dne vyhlášení Nouzového stavu ČR do jeho ukončení a jednoho měsíc následující po měsíci, kdy došlo k ukončení Nouzového stavu ČR.

Dotace bude vypočtena dle skutečného počtu dní, po které byla činnost Žadatelé omezena. Žádost je možné podat opakovaně, vždy v novém kalendářním měsíci po dobu platnosti tohoto dotačního programu. Příjem'ce dotace nesmí po dobu pobírání

dotace ukončit svou podnikatelskou činnost, na kterou byla poskytnuta dotace.

Kontrola použití dotace

Správnost použití dotace podléhá kontrole poskytovatele. Žadatel je povinen

zpracovat závěrečné vyúčtování dotace na pokyn Města.

Závěrečná ustanovení

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Poskytnutí dotace, stejně jako nečerpání dotace ve schválené výši nezakládá nárok žadatele

na poskytnutí dotace v následujících měsících.

Podáním žádosti bere žadatel na vědomí závaznost znění těchto pravidel.

Adl3 Závěr zasedání. Pan starosta veřejné zasedání ukončil /15.28 h/.

Nýrsko dne 25. 03. 2020

Zapsala: Klára Jandová

Ing. Miloslav Rubáš v.r. starosta města Nýrska

Zápis byl ověřen dne 25. 03. 2020

Usnesení z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 25.03.2020 v 15. 00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

1. Zastupitelstvo města rozhodlo o vyhlášení dotačního Programu na podporu

drobného a malého podnikání a k udržení nabídky sektoru služeb ohroženého

opatřeními a důsledky šířením viru Covid-19 v roce 2020 (dále jen „Dotační

program"). Objem programu je 7 mil. Kč. Schodek rozpočtu vytvořený tímto

dotačním programem bude hrazen z přebytku hospodaření loňského roku.

Usnesení Ml1l2020 (11-0-0)

2. Sohledem na právě vyhlášený dotační Program na podporu drobného a

malého podnikání a k udržení nabídky sektoru služeb přijímá Město Nýrsko

rozpočtové opatření spočívající v navýšení výdajů o částku 7 mil. Kč: Takto

vzniklý schodek bude uhrazen přebytkem minulých let.

Usneseni MIZ/2020 (11-0-0)

3. Zastupitelstvo města bere na vědomí, že poskytnutí dotací a návratných

finančních výpomocí z Programu na podporu podnikání do výše 50 OOO,- Kč

bude na základě doporučení finančního výboru schvalováno Rozhodnutím

starosty. Toto je ve shodě se zákonem č. 128 / 2000 Sb, ve znění pozdějších

předpisů.

Usneseni M1312020 ZM bere zprávu na vědomí

4. Zastupitelstvo města rozhodlo, že poskytnutí dotací a návratných finančních

výpomocí zProgramu na podporu podnikání nad 50 000,- Kč vrozsahu

50 OOO,- Kč — 200 OOO,- Kč dle vzoru smlouvy připojené vpříloze tohoto

usnesení, která je tímto zastupitelstvem schválena. Zastupitelstvo města

Nýrska pověřuje starostu města k podpisu smluv, na základě kterých je možné

platbu provést. Podpis smluv bude probíhat na základě doporučení finančního

výboru ohledně osoby a výše finanční výpomoci. Uzavřené smlouvy a platby

6

dle nich provedené budou předloženy na nejbližším veřejném zasedání

zastupitelstva města ke schválení.

Usnesení M1412020 (11-0-0)

5. Zastupitelstvo města rozhodlo o možnosti změny výše nenávratných

finančních prostředků až 3, 5 mil. Kč na úkor návratných finančních prostředků

Usnesení Ml5l2020 (11-0-0)

Nýrsko dne 25. 03. 2020

Bc. Soňa Hladíková v.r. lng. Miloslav Rubáš v.r. místostarostka města starosta města

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Nýrsko

uzavřená V souladu se zák. č. 25 0/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve

znění pozdějších předpisů

Město Nýrsko

se sídlem: Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

IČO: 00255921

bankovní spojení: 19—1322351/0100

zastoupené: Ing. Miloslavem Rubášem, starostou (dále jen „poskytovatel“)

ooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

..................................

(dále jen „příjemce“)

Uzavřeli dne, měsíce a roku níže uvedeného tuto smlouvu o poskytnutí návratné finanční

výpomocí: I. , Předmět smlouvy ]. Předmětem smlouvy je poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši ............ ,— Kč (slovy: ) 2. Účelem finanční výpomoci je úhrada nákladů dle vyhlášeného dotačního programu na podporu podnikání v rámci udržení podnikání z důvodu krizového opatření v souvislosti s šířením viru C0vid-19. 3. Doba, v níž má být účelu dosaženo je do 31. 12. 2020. 4. Příjemce návratnou finanční výpomoc přijímá a zavazuje se použít ji k dohodnutému účelu a za podmínek stanovených touto smlouvou a platnými právními předpisy. 5. Příjemce se zavazuje finanční výpomoc vrátit. II. Další ujednání ]. Návratná finanční výpomoc je poskytnuta v souladu s ustanovením šlOa — šlOd zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. ' 2. Obě strany shodně prohlašují, že příjemce předložil dne ............ poskytovateli žádost o

návratnou finanční výpomoc ve smyslu QIOa odst. 3 zákona 250/2000 Sb. Poskytnutí

návratné finanční výpomoci bylo schváleno rozhodnutí starosty č. xxx ze dne xxxxxx (do 50.000,-— Kč) / Poskytnutí návratné finanční výpomoci bude vyplaceno zálohově do 2 dnů od podpisu smlouvy. Poskytnutí finanční výpomoci bude schváleno na nejbližším zastupitelstvu města (varianta finanční výpomoci nad 50.000,—- Kč)

3. Návratná finanční výpomoc je bezúročná. 4. Návratná finanční výpomoc bude poukázána na bankovní účet příjemce a to: 0 do 2 kalendářních dnů od podpisu smlouvy

5. Uvedenou návratnou finanční výpomoc se příjemce zavazuje vrátit na účet poskytovatele č. 19-1322351/0100 ve splátkách a to do 12 kalendářních měsíců ode dne poskytnutí.

6. Příjemce je oprávněn splatit poskytovateli poskytnutou finanční výpomoc, popř. její část i předčasně.

7. Příjemce návratné finanční výpomoci je povinen do ................ 2021 předložit finanční vypořádání.

IIL Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky.

3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich shodné a svobodné vůle.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. Stejnopisy mají právní účinky originálu.

V Nýrsku dne: , V Nýrsku dne: .................

Poskytovatel Příjemce 2020-03-26 07:16:47 +0100 2020-03-26 07:21:59 +0100 application/pdf https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/580_20200326071646690100_Zapis_25_03_20.pdf Is4XIvnpdCjZt//Me6BSsHD+0Yb1mpLdh4ukDiA2Voc= Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 25.03.2020 v 15.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku <.>
<br> Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: pan Svejkovský,pan Vítovec
<br> Pan starosta přivítal zastupitele města a zahájil mimořádné veřejné zasedání a ujal se řízení jednání.Veřejné zasedání ZM bylo svoláno a vyhlášeno podle 5 92 odst.2 zákona 128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších změn a doplňků.Pan starosta konstatoval,že je přítomna nadpoloviční většina členů ZM a proto je usnášení schopno ve všech bodech programu.Navrhl,aby hlasování bylo veřejné.Hlasování řídil pan starosta <.>
<br> Hlasování (11 pro: 0 proti: 0 zdrželo se)
<br> Do návrhové komise pro přípravu usnesení byli navrženi a schválení svýsledkem (9.0.2)l\/lgr.Pavlík,XXX XXXXXX '
<br> Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání byli navrženi a schválení s výsledkem (9.0.2).|ng.Rubáš,Bc.Hladíková
<br> Zapisovatelkou byla navržena a zvolena slečna XXXXX XXXXXXX (XX:O:O) Pan starosta předložil návrh programu dnešního jednání:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Projednání programu podpory drobného a malého podnikání a k udržení nabídky sektoru služeb ohroženého opatřeními a důsledky šířením viru Covid-19 v roce 2020 <.>
<br> 3.Závěr
<br> Pan starosta navrhl,aby diskuze a usnesení kjednotlivým bodům programu probíhala ihned po předložení návrhu.Všechna hlasování v průběhu zasedání bude řídit pan starosta <.>
<br> ZM schválilo program a způsob vedení diskuse bez připomínek (11:0:0)
<br> Pan starosta pronesl prohlášení v souladu se zněním & 8 zákona č.159/2006 Sb <.>,o střetu zájmů,ve znění pozdějších změn a doplňků.Pan starosta vyzval zastupitele města,aby se přihlásili k příp.prohlášení o střetu zájmů i během jednání <.>
<br> Ad/2
<br> lng.Křížek seznámil zastupitele s materiálem „Dotační program města Nýrska (dále jen „Město“) na podporu drobného a malého podnikání a k udržení nabídky sektoru služeb ohroženého opatřeními a důsledky šířením viru Covid-19 v roce 2020 (dále jen „Dotační program“).“
<br> Účelem finanční podpory prostřednictvím dotací z tohoto Dotačního programu je udržet stávající podnikatelské prostředí v územím obvodu lVlěsta,zejména
<br> pak sektoru služeb a vybraných živností volných a řemeslných.1
<br> Finanční rámec dotačního proqramu
<br> Finanční rámec udává,jakou výši finančních prostředků může Město v maximální výši alokovat.Tato částka může být navýšena při vysokém počtu žadatelů nebo v případě prodlužování mimořádných opatření souvisejících s vyhlášením Nouzového stavu ČR <.>
<br> Celkový objem nenávratných finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Města pro Dotační program je 2 500 000 Kč <.>
<br> Celkový objem návratných finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Města pro Dotační program je 4 500 000 Kč <.>
<br> Termín zahájení podání žádostí o dotaci je 26.března 2020.Žádost musí být vždy podána v daném měsíci,na který je dotace žádána.Za měsíc březen je možno žádost podat nejpozději do 7.dubna letošního roku <.>
<br> V případě vyšší potřeby objemu nenávratných finančních prostředků je možné jejich objem zvýšit až na částku 3 500 000 Kč na úkor objemu návratných finančních
<br> prostředků <.>
<br> Okruh způsobilých žadatelů
<br> Dotace může být poskytnuta níže uvedeným subjektům podnikajícím v oblasti služeb,vybraných živností volných a řemeslných a zdravotnictví: a) fyzické osobě podnikající dle živnostenského zákona; b) fyzické osobě podnikající dle jiného než živnostenského zákona; o) právnické osobě zajišťující služby lékařské a stomatologické (dále jen „Žadatel“) <,>
<br> s adresou provozovny nebo sídlem společnosti v územním obvodu Města a splňující následující podmínku: podnikatelská činnost Žadatelé je zakázána usnesením Vlády ČR ze dne 14.března 2020 č.211 o přijetí krizového opatření a jeho dalších změnách příp.je omezena tímto usnesením.Jedná se zejména o:
<br>.vnitřní a vnější sportoviště;
<br>.bazar; maloobchodní prodej
<br>.kadeřnické a vizážistické služby,individuální zdravotní a relaxační služby;
<br>.restaurace,cukrárna,hotel;
<br>.ubytování za účelem rekreace;
<br>.autoškoly;
<br>.poskytování stomatologických služeb; 2
<br> o poskytování ošetření vordinaci praktického lékaře,gynekologie,pediatra <,>
<br> logopeda,ZZSPK,dopravní zdravotnická Služba,služby veterináře <.>
<br> Možnosti čerpání dotace Minimální výše dotace není stanovena.Maximální výše dotace je stanovena takto:.do výše 100 % prokazatelných provozních nákladů;.do výše 15 000,- Kč/zaměstnanec/měsíc jako náhrada za mzdu zaměstnance;
<br>.do výše 15 000,- Kč/osoba/měsíc jako náhrada za příjem OSVČ <,>
<br> v měsíci ve kterém byla žádost podána.Výše provozních bude odvozena od provozních nákladů tří po sobě jdoucích předchozích měsíců,tj.od prosince 2019.' Žadatel je oprávněn žádat o: nenávratnou finanční dotaci,která je poskytnuta na úhradu prokazatelných provozních nákladů (nájem,platby za tepIO'a TUV,zálohy na plyn a elektrické energie apod.),souvisejících s předmětem činnosti v provozovně,ne však mzdových; návratnou finanční dotaci,která je poskytnuta na:
<br>.prokazatelné mzdové a jiné náklady,neuvedené v bodě a) tohoto odstavce a
<br> souvisejicí s předmětem činnosti v provozovně
<br>.náhradu za příjem OSVČ <.>
<br> Takto poskytnutá pomocje návratná,se splatností celé částky do 12 kalendářních měsíců od dne poskytnutí první finanční dotace._ Pro nenávratnou i návratnou finanční dotaci se podává žádost zvlášt'.Podání žádosti budou žadatelé provádět elektronicky na adresu:
<br> dotace©mestonvrskocz Podmínky pro předložení žádosti Dotace může být poskytnuta na základě vyplněné žádosti,která je přílohou tohoto záměru.Žádost je třeba doručit elektronicky s vlastnoručním podpisem vždy do konce kalendářního měsíce,na kterýje žádost podávána,na emailovou adresu
<br> dotace©mestonyrsko.cz <.>
<br> Společně se žádostí připojí žadatel kopie dokladů,které potvrzují oprávněnost provozních nákladů Žadatelé na poskytnutí dotace k úhradě provozních nákladů (kopie nájemní smlouvy,kopie dokladů potvrzující výši měsíčních plateb za energie,nejsou—li již zahrnuty v nájemní smlouvě a další kopie dokladů dle žádosti).Přílohou žádosti bude i kopie dokladu umožňující podnikání profesí dle odstaVců a),b),c)
<br> v kapitole Okruh způsobilých žadatelů <.>
<br> Proces hodnocení
<br> Proces hodnocení je započat v okamžiku doručení žádosti aje zakončen doporučením Finančního výboru města Nýrska o poskytnutí nebo zamítnutí dotace vždy do 3 dnů od doručení žádosti <.>
<br> Každá došlá žádost je posuzována individuálně a Finanční výbor města Nýrska má
<br> právo doporučit změnu požadované výše dotačních prostředků <.>
<br> Podmínky poskytnutí dotace
<br> Nenávratní finanční výpomoc bude poskytnuta formou dotace na základě podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Žadatelem a Městem <.>
<br> ' Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta na základě smlouva o bezúročné půjčce na dobu max.12 měsíců.Bude poskytnuta bez zástavy <.>
<br> Není možné podat více žádostí o nenávratnou finanční dotaci za 1 kalendářní měsíc <.>
<br> Není možné podat více žádostí o návratnou finanční dotaci za 1 kalendářní měsíc.Dotace je poskytována za kalendářní dny ode dne vyhlášení Nouzového stavu ČR do jeho ukončení a jednoho měsíc následující po měsíci,kdy došlo k ukončení Nouzového stavu ČR <.>
<br> Dotace bude vypočtena dle skutečného počtu dní,po které byla činnost Žadatelé omezena.Žádost je možné podat opakovaně,vždy v novém kalendářním měsíci po dobu platnosti tohoto dotačního programu.Příjem'ce dotace nesmí po dobu pobírání
<br> dotace ukončit svou podnikatelskou činnost,na kterou byla poskytnuta dotace <.>
<br> Kontrola použití dotace
<br> Správnost použití dotace podléhá kontrole poskytovatele.Žadatel je povinen
<br> zpracovat závěrečné vyúčtování dotace na pokyn Města <.>
<br> Závěrečná ustanovení
<br> Na poskytnutí dotace není právní nárok <.>
<br> Poskytnutí dotace,stejně jako nečerpání dotace ve schválené výši nezakládá nárok žadatele
<br> na poskytnutí dotace v následujících měsících <.>
<br> Podáním žádosti bere žadatel na vědomí závaznost znění těchto pravidel <.>
<br> Adl3 Závěr zasedání.Pan starosta veřejné zasedání ukončil /15.28 h/ <.>
<br> Nýrsko dne 25.03.2020
<br> Zapsala: XXXXX XXXXXXX
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX v.r.starosta města Nýrska
<br> Zápis byl ověřen dne 25.03.2020
<br> Usnesení z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 25.03.2020 v 15.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku <.>
<br> 1.Zastupitelstvo města rozhodlo o vyhlášení dotačního Programu na podporu
<br> drobného a malého podnikání a k udržení nabídky sektoru služeb ohroženého
<br> opatřeními a důsledky šířením viru Covid-19 v roce 2020 (dále jen „Dotační
<br> program").Objem programu je 7 mil.Kč.Schodek rozpočtu vytvořený tímto
<br> dotačním programem bude hrazen z přebytku hospodaření loňského roku <.>
<br> Usnesení Ml1l2020 (11-0-0)
<br> 2.Sohledem na právě vyhlášený dotační Program na podporu drobného a
<br> malého podnikání a k udržení nabídky sektoru služeb přijímá Město Nýrsko
<br> rozpočtové opatření spočívající v navýšení výdajů o částku 7 mil.Kč: Takto
<br> vzniklý schodek bude uhrazen přebytkem minulých let <.>
<br> Usneseni MIZ/2020 (11-0-0)
<br> 3.Zastupitelstvo města bere na vědomí,že poskytnutí dotací a návratných
<br> finančních výpomocí z Programu na podporu podnikání do výše 50 OOO,- Kč
<br> bude na základě doporučení finančního výboru schvalováno Rozhodnutím
<br> starosty.Toto je ve shodě se zákonem č.128 / 2000 Sb,ve znění pozdějších
<br> předpisů <.>
<br> Usneseni M1312020 ZM bere zprávu na vědomí
<br> 4.Zastupitelstvo města rozhodlo,že poskytnutí dotací a návratných finančních
<br> výpomocí zProgramu na podporu podnikání nad 50 000,- Kč vrozsahu
<br> 50 OOO,- Kč — 200 OOO,- Kč dle vzoru smlouvy připojené vpříloze tohoto
<br> usnesení,která je tímto zastupitelstvem schválena.Zastupitelstvo města
<br> Nýrska pověřuje starostu města k podpisu smluv,na základě kterých je možné
<br> platbu provést.Podpis smluv bude probíhat na základě doporučení finančního
<br> výboru ohledně osoby a výše finanční výpomoci.Uzavřené smlouvy a platby
<br> 6
<br> dle nich provedené budou předloženy na nejbližším veřejném zasedání
<br> zastupitelstva města ke schválení <.>
<br> Usnesení M1412020 (11-0-0)
<br> 5.Zastupitelstvo města rozhodlo o možnosti změny výše nenávratných
<br> finančních prostředků až 3,5 mil.Kč na úkor návratných finančních prostředků
<br> Usnesení Ml5l2020 (11-0-0)
<br> Nýrsko dne 25.03.2020
<br> Bc.XXXX XXXXXXXXX v.r.lng.XXXXXXXX XXXXX v.r.místostarostka města starosta města
<br> Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Nýrsko
<br> uzavřená V souladu se zák.č.25 0/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve
<br> znění pozdějších předpisů
<br> Město Nýrsko
<br> se sídlem: Náměstí 122,340 22 Nýrsko
<br> IČO: 00255921
<br> bankovní spojení: 19—1322351/0100
<br> zastoupené: Ing.Miloslavem Rubášem,starostou (dále jen „poskytovatel“)
<br> ooooooooooooooooooooooooooooooooo
<br> oooooooooooooooooooooooooooooooooo
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> (dále jen „příjemce“)
<br> Uzavřeli dne,měsíce a roku níže uvedeného tuto smlouvu o poskytnutí návratné finanční
<br> výpomocí: I <.>,Předmět smlouvy ].Předmětem smlouvy je poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>,— Kč (slovy: ) 2.Účelem finanční výpomoci je úhrada nákladů dle vyhlášeného dotačního programu na podporu podnikání v rámci udržení podnikání z důvodu krizového opatření v souvislosti s šířením viru C0vid-19.3.Doba,v níž má být účelu dosaženo je do 31.12.2020.4.Příjemce návratnou finanční výpomoc přijímá a zavazuje se použít ji k dohodnutému účelu a za podmínek stanovených touto smlouvou a platnými právními předpisy.5.Příjemce se zavazuje finanční výpomoc vrátit.II.Další ujednání ].Návratná finanční výpomoc je poskytnuta v souladu s ustanovením šlOa — šlOd zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.' 2.Obě strany shodně prohlašují,že příjemce předložil dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> poskytovateli žádost o
<br> návratnou finanční výpomoc ve smyslu QIOa odst.3 zákona 250/2000 Sb.Poskytnutí
<br> návratné finanční výpomoci bylo schváleno rozhodnutí starosty č.xxx ze dne xxxxxx (do 50.000,-— Kč) / Poskytnutí návratné finanční výpomoci bude vyplaceno zálohově do 2 dnů od podpisu smlouvy.Poskytnutí finanční výpomoci bude schváleno na nejbližším zastupitelstvu města (varianta finanční výpomoci nad 50.000,—- Kč)
<br> 3.Návratná finanční výpomoc je bezúročná.4.Návratná finanční výpomoc bude poukázána na bankovní účet příjemce a to: 0 do 2 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
<br> 5.Uvedenou návratnou finanční výpomoc se příjemce zavazuje vrátit na účet poskytovatele č.19-1322351/0100 ve splátkách a to do 12 kalendářních měsíců ode dne poskytnutí <.>
<br> 6.Příjemce je oprávněn splatit poskytovateli poskytnutou finanční výpomoc,popř.její část i předčasně <.>
<br> 7.Příjemce návratné finanční výpomoci je povinen do.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2021 předložit finanční vypořádání <.>
<br> IIL Závěrečná ustanovení
<br> 1.Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami <.>
<br> 2.Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky <.>
<br> 3.Smluvní strany prohlašují,že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich shodné a svobodné vůle <.>
<br> 4.Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech,z nichž každá ze stran obdrží po jednom.Stejnopisy mají právní účinky originálu <.>
<br> V Nýrsku dne:,V Nýrsku dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Poskytovatel Příjemce