54. schůze

Ze samosprávy
Obec Žacléř
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
14. 01. 2021
Originální zdroj
https://www.zacler.cz/files/files/f174-u054.pdf
Nalezeno adres
44
6283524 4406138 54. schůze https://www.zacler.cz/files/files/f174-u054.pdf 1

U S N E S E N Í


z 54. schůze rady města Žacléř konané dne 14. prosince 2020
Program:1. Program jednání rady města.
2. Žádost o opravu mostku v Prkenném Dole.
3. Nabídka údržby městské zeleně na rok 2021.
4. Žádost o finanční dar.
5. Žádost o povolení sjezdu na pozemek.
6. Rezignace členky komise pro životní prostředí.
7. Žádost o povolení sjezdu na pozemek.
8. Záměr prodeje pozemku č. 646/1 v k. ú. Bobr .
9. Záměr prodeje části pozemku č. 333/3 v k. ú. Prkenný Důl .
10. Záměr pachtu pozemků.
11. Ukončení pachtu dohodou.
12. Žádost o pronájem zahrady.
13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-

12-2021614/SoSB VB/2.

14. Žádost o povolení přístavby.
15. Stanovení výše odměn ředitelům příspěvkových organizací města.
16. Uznání dluhu.
17. Prodej majetku města.


2

1. Program jednání rady města.
2020/54/1112

Rada města schvaluje program 54. jednání rady města.
Zajistí: starosta Termín: 14. 12. 2020
2. Žádost o opravu mostku v Prkenném Dole.
2020/54/1113

Rada města bere na vědomí žádost pana o opravu mostku v Prkenném Dole.
Rada města ukládá starostovi, aby s mostním technikem zkonzultoval statické posouzení
mostku s technickým řešením pro průjezd vozidel s hmotností do 3,5 tuny.
Zajistí: starosta Termín: 31. 3. 2021
3. Nabídka údržby městské zeleně na rok 2021.
2020/54/1114

Rada města bere na vědomí nabídku paní na údržbu a péči o městskou
zeleň na rok 2021.
Zajistí: starosta Termín: 31. 1. 2021
4. Žádost o finanční dar.
2020/54/1115

Rada města schvaluje finanční dar ve výši 5000 Kč pro Farní charitu Dvůr Králové nad Labem,
ul. Palackého 99, IČO 43464637. Dar bude poskytnut až po schválení rozpočtu města na rok
2021 zastupitelstvem města. Rada města pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Zajistí: starosta Termín: 31. 1. 2021
5. Žádost o povolení sjezdu na pozemek.
2020/54/1116

Rada města schvaluje manželům žádost o povolení vybudování sjezdu ke garáži
na pozemek č. 650/5 v k. ú. Bobr .
Zajistí: místostarosta Termín: 31. 1. 2021
6. Rezignace členky komise pro životní prostředí.
2020/54/1117

Rada města bere na vědomí rezignaci členky komise pro životní prostředí města Žacléř paní
Martiny Luštincové ke dni 31. 12. 2020.
Zajistí: starosta Termín: 31. 12. 2020
7. Žádost o povolení sjezdu na pozemek.
2020/54/1118

Rada města schvaluje panu Ing. žádost o povolení vybudování sjezdu na
pozemek č. 650/11 v k. ú. Bobr .
Zajistí: místostarosta Termín: 31. 1. 2021

3

8. Záměr prodeje pozemku č. 646/1 v k. ú. Bobr .
2020/54/1119

Rada města neschvaluje záměr prodeje pozemku označeného jako parcela č. 646/1 – trvalý
travní porost o výměře 427 m2 v katastrálním území Bobr a nedoporučuje zastupitelstvu města
schválit záměr prodeje tohoto pozemku.
Zajistí: majetkové oddělení Termín: 31. 3. 2021
9. Záměr prodeje části pozemku č. 333/3 v k. ú. Prkenný Důl .
2020/54/1120

Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku označeného jako parcela č. 333/3 – vodní
plocha v katastrálním území Prkenný Důl o výměře cca 32 m2 za cenu dle odborného odhadu.
Zajistí: majetkové oddělení Termín: 31. 1. 2021
10. Záměr pachtu pozemků.
2020/54/1121

Rada města schvaluje záměr pachtu uvedených pozemků za roční pachtovné 0,20 Kč/m2.
k. ú. Bobr :
část č. kat. 604/19 – ostatní plocha o výměře cca 1 163 m2
část č. kat. 604/94 – ostatní plocha o výměře cca 7 m2
část č. kat. 604/115 – orná půda o výměře cca 140 m2
část č. kat. 639/2 – trvalý travní porost o výměře cca 840 m2
část č. kat. 639/4 – trvalý travní porost o výměře cca 5.537 m2
č. kat. 680 – orná půda o výměře 553 m2
část č. kat. 685/2 – orná půda o výměře cca 630 m2
část č. kat.703 – ostatní plocha o výměře cca 19 m2
k. ú. Černá Voda u Žacléře
část č. kat. 40/2 – orná půda o výměře cca 613 m2
část č. kat. 44/3 – orná půda o výměře cca 863 m2
část č. kat. 46/3 – orná půda o výměře cca 236 m2
č. kat. 46/4 – orná půda o výměře 790 m2
č. kat. 46/5 – orná půda o výměře 187 m2
č. kat. 46/6 – orná půda o výměře 673 m2
č. kat. 46/9 – orná půda o výměře 985 m2
část č. kat. 46/10 – orná půda o výměře cca 704 m2
č. 46/11 – orná půda o výměře 2 431 m2
část č. 46/15 – orná půda o výměře cca 1 305 m2
část č. 46/16 – orná půda o výměře cca 103 m2
č. 121/3 – orná půda o výměře 6 175 m2
č. 121/4 – orná půda o výměře 454 m2
část č. kat. 188/2 – orná půda o výměře cca 20 m2
část č. kat. 246/2 – orná půda o výměře cca 547 m2
část č. kat. 598/1 – ostatní plocha o výměře cca 208 m2
část č. kat. 608/1 – ostatní plocha o výměře cca 5 m2
část č. kat. 619 – ostatní plocha o výměře cca 208 m2
část č. kat. 626 – ostatní plocha o výměře cca 121 m2
k. ú. Žacléř
část č. kat. 751/1 – orná půda o výměře cca 16.600 m2
část č. kat. 1160 – ostatní plocha o výměře cca 1 m2


4

část č. kat. 1189 – ostatní plocha o výměře cca 4 m2
část č. kat. 1196/2 – orná půda o výměře cca 919 m2
Zajistí: majetkové oddělení Termín: 31. 1. 2021
11. Ukončení pachtu dohodou.
2020/54/1122

Rada města schvaluje ukončení pachtovního vztahu k části pozemku označenému jako parcela č. 294/1 – zahrada v katastrálním území Žacléř , a to dohodou k 31.12.2020.
Zajistí: majetkové oddělení Termín: 31. 12. 2020
12. Žádost o pronájem zahrady.
2020/54/1123

Rada města bere na vědomí žádost pana o pronájem zahrady na části
pozemku č. 140/1 k. ú. Žacléř a k věci se vyjádří až po ukončení dědického řízení.
Zajistí: majetkové oddělení Termín: 31. 3. 2021
13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č.
IV-12-2021614/SoSB VB/2.

2020/54/1124

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby č. IV-12-2021614/SoSB VB/2 mezi městem Žacléř a firmou ČEZ
Distribuce, a. s., zastoupenou CITRON GROUP ELEKTRO s r.o. Rada města pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

Zajistí: majetkové oddělení Termín: 31. 1. 2021
14. Žádost o povolení přístavby.
2020/54/1125

Rada města nemá námitek proti žádosti pana o přístavbu k jeho rodinnému
domu za podmínky dodržení stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.
Zajistí: místostarosta Termín: 31. 1. 2021
15. Stanovení výše odměn ředitelům příspěvkových organizací města.
2020/54/1126

Rada města schvaluje určení ročních finančních odměn pro ředitele a ředitelky příspěvkových
organizací města ve výši maximálně dvojnásobku jejich platného platového výměru.
Zajistí: starosta Termín: 31. 1. 2021
16. Uznání dluhu.
2020/54/1127

Rada města bere na vědomí uznání dluhu na nájemném a službách souvisejících s užíváním
bytu č. 14 v domě čp. 215, ul. Havířská, Žacléř včetně poplatků z prodlení ve výši 23.288 Kč.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zaplacení tohoto dluhu v pravidelných
měsíčních splátkách 3.000 Kč počínaje lednem 2021, nejdéle však do konce měsíce srpna 2021.
Zajistí: správa a údržba nemovitostí Termín: 31. 08. 2021


5

17. Prodej majetku města.
2020/54/1128

Rada města schvaluje prodej dřeva dle přílohy z městského skladu panu za
účetní hodnotu.
Zajistí: místostarosta Termín: 31. 12. 2020
2020/54/1129

Rada města schvaluje prodej dřeva dle přílohy z městského skladu panu
za účetní hodnotu.
Zajistí: místostarosta Termín: 31. 12. 2020
Bc. Valentin HERMAN DiS. Aleš VANÍČEK
místostarosta starosta 2021-01-14 02:08:01 +0100 2021-01-14 02:09:50 +0100 application/pdf https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/36007_20210114020801700100_f174u054.pdf JdDYhs2O6FMLwIke3RKjkaJnpcT84LD3cXkj2bi74wY= 1
<br> U S N E S E N Í
<br>
z 54.schůze rady města Žacléř konané dne 14.prosince 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
Program:
<br>
<br> 1.Program jednání rady města <.>
2.Žádost o opravu mostku v Prkenném Dole <.>
3.Nabídka údržby městské zeleně na rok 2021 <.>
4.Žádost o finanční dar <.>
5.Žádost o povolení sjezdu na pozemek <.>
6.Rezignace členky komise pro životní prostředí <.>
7.Žádost o povolení sjezdu na pozemek <.>
8.Záměr prodeje pozemku č. 646/1 v k.ú.Bobr <.>
9.Záměr prodeje části pozemku č. 333/3 v k.ú.Prkenný Důl <.>
10.Záměr pachtu pozemků <.>
11.Ukončení pachtu dohodou <.>
12.Žádost o pronájem zahrady <.>
13.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č.IV-
<br> 12-2021614/SoSB VB/2 <.>
<br> 14.Žádost o povolení přístavby <.>
15.Stanovení výše odměn ředitelům příspěvkových organizací města <.>
16.Uznání dluhu <.>
17.Prodej majetku města <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> 1.Program jednání rady města <.>
2020/54/1112
<br> Rada města schvaluje program 54.jednání rady města <.>
Zajistí: starosta Termín: 14.12.2020
<br>
<br>
2.Žádost o opravu mostku v Prkenném Dole <.>
2020/54/1113
<br> Rada města bere na vědomí žádost pana o opravu mostku v Prkenném Dole <.>
Rada města ukládá starostovi,aby s mostním technikem zkonzultoval statické posouzení
mostku s technickým řešením pro průjezd vozidel s hmotností do 3,5 tuny <.>
Zajistí: starosta Termín: 31.3.2021
<br>
<br>
3.Nabídka údržby městské zeleně na rok 2021 <.>
2020/54/1114
<br> Rada města bere na vědomí nabídku paní na údržbu a péči o městskou
zeleň na rok 2021 <.>
Zajistí: starosta Termín: 31.1.2021
<br>
<br>
4.Žádost o finanční dar <.>
2020/54/1115
<br> Rada města schvaluje finanční dar ve výši 5000 Kč pro Farní charitu Dvůr Králové nad Labem <,>
ul.Palackého 99,IČO 43464637.Dar bude poskytnut až po schválení rozpočtu města na rok
2021 zastupitelstvem města.Rada města pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy <.>
Zajistí: starosta Termín: 31.1.2021
<br>
<br>
5.Žádost o povolení sjezdu na pozemek <.>
2020/54/1116
<br> Rada města schvaluje manželům žádost o povolení vybudování sjezdu ke garáži
na pozemek č. 650/5 v k.ú.Bobr <.>
Zajistí: místostarosta Termín: 31.1.2021
<br>
<br>
6.Rezignace členky komise pro životní prostředí <.>
2020/54/1117
<br> Rada města bere na vědomí rezignaci členky komise pro životní prostředí města Žacléř paní
Martiny Luštincové ke dni 31.12.2020 <.>
Zajistí: starosta Termín: 31.12.2020
<br>
<br>
7.Žádost o povolení sjezdu na pozemek <.>
2020/54/1118
<br> Rada města schvaluje panu Ing.žádost o povolení vybudování sjezdu na
pozemek č.650/11 v k.ú.Bobr <.>
Zajistí: místostarosta Termín: 31.1.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br> 8.Záměr prodeje pozemku č. 646/1 v k.ú.Bobr <.>
2020/54/1119
<br> Rada města neschvaluje záměr prodeje pozemku označeného jako parcela č.646/1 – trvalý
travní porost o výměře 427 m2 v katastrálním území Bobr a nedoporučuje zastupitelstvu města
schválit záměr prodeje tohoto pozemku <.>
Zajistí: majetkové oddělení Termín: 31.3.2021
<br>
<br>
9.Záměr prodeje části pozemku č. 333/3 v k.ú.Prkenný Důl <.>
2020/54/1120
<br> Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku označeného jako parcela č.333/3 – vodní
plocha v katastrálním území Prkenný Důl o výměře cca 32 m2 za cenu dle odborného odhadu <.>
Zajistí: majetkové oddělení Termín: 31.1.2021
<br>
<br>
10.Záměr pachtu pozemků <.>
2020/54/1121
<br> Rada města schvaluje záměr pachtu uvedených pozemků za roční pachtovné 0,20 Kč/m2 <.>
k.ú.Bobr :
část č.kat.604/19 – ostatní plocha o výměře cca 1 163 m2
část č.kat.604/94 – ostatní plocha o výměře cca 7 m2
část č.kat.604/115 – orná půda o výměře cca 140 m2
část č.kat.639/2 – trvalý travní porost o výměře cca 840 m2
část č.kat.639/4 – trvalý travní porost o výměře cca 5.537 m2
č.kat.680 – orná půda o výměře 553 m2
část č.kat.685/2 – orná půda o výměře cca 630 m2
část č.kat.703 – ostatní plocha o výměře cca 19 m2
k.ú.Černá Voda u Žacléře
část č.kat.40/2 – orná půda o výměře cca 613 m2
část č.kat.44/3 – orná půda o výměře cca 863 m2
část č.kat.46/3 – orná půda o výměře cca 236 m2
č.kat.46/4 – orná půda o výměře 790 m2
č.kat.46/5 – orná půda o výměře 187 m2
č.kat.46/6 – orná půda o výměře 673 m2
č.kat.46/9 – orná půda o výměře 985 m2
část č.kat.46/10 – orná půda o výměře cca 704 m2
č.46/11 – orná půda o výměře 2 431 m2
část č.46/15 – orná půda o výměře cca 1 305 m2
část č.46/16 – orná půda o výměře cca 103 m2
č.121/3 – orná půda o výměře 6 175 m2
č.121/4 – orná půda o výměře 454 m2
část č.kat.188/2 – orná půda o výměře cca 20 m2
část č.kat.246/2 – orná půda o výměře cca 547 m2
část č.kat.598/1 – ostatní plocha o výměře cca 208 m2
část č.kat.608/1 – ostatní plocha o výměře cca 5 m2
část č.kat.619 – ostatní plocha o výměře cca 208 m2
část č.kat.626 – ostatní plocha o výměře cca 121 m2
k.ú.Žacléř
část č.kat.751/1 – orná půda o výměře cca 16.600 m2
část č.kat.1160 – ostatní plocha o výměře cca 1 m2
<br>
<br>
<br>
4
<br> část č.kat.1189 – ostatní plocha o výměře cca 4 m2
část č.kat.1196/2 – orná půda o výměře cca 919 m2
Zajistí: majetkové oddělení Termín: 31.1.2021
<br>
<br>
11.Ukončení pachtu dohodou <.>
2020/54/1122
<br> Rada města schvaluje ukončení pachtovního vztahu k části pozemku označenému jako parcela č.294/1 – zahrada v katastrálním území Žacléř ,a to dohodou k 31.12.2020 <.>
Zajistí: majetkové oddělení Termín: 31.12.2020
<br>
<br>
12.Žádost o pronájem zahrady <.>
2020/54/1123
<br> Rada města bere na vědomí žádost pana o pronájem zahrady na části
pozemku č. 140/1 k.ú.Žacléř a k věci se vyjádří až po ukončení dědického řízení <.>
Zajistí: majetkové oddělení Termín: 31.3.2021
<br>
<br>
13.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č <.>
IV-12-2021614/SoSB VB/2 <.>
<br> 2020/54/1124
<br> Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby č.IV-12-2021614/SoSB VB/2 mezi městem Žacléř a firmou ČEZ
Distribuce,a.s <.>,zastoupenou CITRON GROUP ELEKTRO s r.o.Rada města pověřuje starostu
podpisem smlouvy <.>
<br> Zajistí: majetkové oddělení Termín: 31.1.2021
<br>
<br>
14.Žádost o povolení přístavby <.>
2020/54/1125
<br> Rada města nemá námitek proti žádosti pana o přístavbu k jeho rodinnému
domu za podmínky dodržení stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů <.>
Zajistí: místostarosta Termín: 31.1.2021
<br>
<br>
15.Stanovení výše odměn ředitelům příspěvkových organizací města <.>
2020/54/1126
<br> Rada města schvaluje určení ročních finančních odměn pro ředitele a ředitelky příspěvkových
organizací města ve výši maximálně dvojnásobku jejich platného platového výměru <.>
Zajistí: starosta Termín: 31.1.2021
<br>
<br>
16.Uznání dluhu <.>
2020/54/1127
<br> Rada města bere na vědomí uznání dluhu na nájemném a službách souvisejících s užíváním
bytu č.14 v domě čp.215,ul.Havířská,Žacléř včetně poplatků z prodlení ve výši 23.288 Kč <.>
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zaplacení tohoto dluhu v pravidelných
měsíčních splátkách 3.000 Kč počínaje lednem 2021,nejdéle však do konce měsíce srpna 2021 <.>
Zajistí: správa a údržba nemovitostí Termín: 31.08.2021
<br>
<br>
<br>
5
<br> 17.Prodej majetku města <.>
2020/54/1128
<br> Rada města schvaluje prodej dřeva dle přílohy z městského skladu panu za
účetní hodnotu <.>
Zajistí: místostarosta Termín: 31.12.2020
<br>
<br>
2020/54/1129
<br> Rada města schvaluje prodej dřeva dle přílohy z městského skladu panu
za účetní hodnotu <.>
Zajistí: místostarosta Termín: 31.12.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Bc.XXXXXXXX XXXXXX DiS.XXXX XXXXXXX
místostarosta starosta