Veřejná vyhláška - společné povolení k.ú. Čáslav, Vrdy,, Rekonstrukce přejezdu Čáslav - Třemošnice "

Ze samosprávy
Obec Čáslav
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
14. 01. 2021
Originální zdroj
https://meucaslav.cz/assets/File.ashx?id_org=1834&id_dokumenty=18202
Nalezeno adres
333
6283522 4406136 Veřejná vyhláška - společné povolení k.ú. Čáslav , Vrdy,, Rekonstrukce přejezdu Čáslav - Třemošnice " https://meucaslav.cz/assets/File.ashx?id_org=1834&id_dokumenty=18202 1 / 10*CRDUX00GSPTR*
CRDUX00GSPTR
DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2
sekce infrastruktury - územní odbor Praha

Sp. zn.: MP-SDP0700/20-7/Ka V Praze dne 12. ledna 2021
Č. j.: DUCR-2287/21/Ka Telefon: +420 972 241 843 (linka 410)
Oprávněná úřední osoba: Kubát Milan +420 602 377 580
E-mail: kubat@ducr.cz

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

S P O L E Č N É P O V O L E N Í

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah
podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a v souladu s § 94j
odst. 1 stavebního zákona

v y d á v á

na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p a v souladu
s § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s p o l e č n é p o v o l e n í

pro stavbu dráhy :

k . ú . Č á s l a v , V r d y
“R e k o n s t r u k c e p ř e j e z d u v k m 2 , 1 4 0 a k m 2 , 2 5 1 t r a t i

Č á s l a v - T ř e m o š n i c e “

Stavebník:
Správa železnic, státní organizace, organizační jednotka : Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 , IČ 70994234 zastoupený na základě plné moci : PRODIN a.s.,
Jiráskova 169, 530 02 Pardubice 2 , IČ 25292161

Stavba je členěna na:
PS 01 Přejezdová zabezpečovací zařízení
SO 01 Železniční svršek
SO 02 Železniční spodek
SO 03 Přejezdová konstrukce přejezdu v km 2,140 a km 2,183
SO 04 Přejezdová konstrukce přejezdu v km 2,251
SO 05 Přípojka NN pro PZS
SO 06 Most v ev. km 2,132
SO 07 Propustek v ev. km 2,160

Pozemky pro realizaci stavby:
Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 2121/6, 1986/3, 1986/31, 1986/36, 553/2 v k.ú. Čáslav a na
pozemcích parc. č. 1117/4, 1180/1, 1117/2, 1117/1, 1120/2, 1120/1, 370/3, st. 58/1 a 367/2 v k.ú. Vrdy .

2 / 10

Stručný popis stavby:
Účelem stavby je vybudování přejezdového zabezpečovacího zařízení u 3 železničních přejezdů,
které jsou v současnosti zabezpečeny pouze výstražnými kříži. Na železničních přejezdech P3737
v km 2,140, P3738 v km 2,184 a P3739 v km 2,251 bude provedena změna zabezpečení.
Vybudováním přejezdového zabezpečovacího zařízení 3. kategorie dle ČSN 34 2650 dojde
k výraznému zvýšení bezpečnosti. Na tuto změnu dále navazuje vznik a umístění inženýrských sítí,
přípojky elektrické energie a technologického domku. Součástí stavby je i rekonstrukce mostu ev.
km 2,132 a propustku v ev. km 2,160.
Podrobněji viz. projektová dokumentace.

Pro umístění a provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení.
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.

2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává
stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a
ustanoveními stavebního zákona.

3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 369/2001 Sb., kterou
se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů, (pro stavby projektované před
18.11.2009), pro stavby projektované po 18.11.2009 ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník
neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.

5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u
vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit
jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před
povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě
ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.

6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí
odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na
stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které
jsou držiteli takového oprávnění.

7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č.
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.

8. Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení
a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem
a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.

9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich
zaměření situačními a výškovými kótami.

10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými
stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.

11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti
o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník

3 / 10

požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného
technického zařízení.

12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových
cest na staveniště po celou dobu výstavby.

13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.

14. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční
správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.

15. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě
informovat dotčené obecní úřady.

16. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při
provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány
výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.

17. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček
o zahájení stavebních prací.

18. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

19. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje , odbor
dopravy pod č.j. 153865/2019/KUSK-DOP/Nech ze dne 5. 12. 2019 :

- v případě, že si stavba vynutí úplné nebo částečné uzavření silnice I/17, je nutné požádat
odbor dopravy nejméně 30 dnů předem o omezení obecného užívání uzavírkami a
objížďkami v souladu s ust. § 24 ZPK a § 39 odst. (2) vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí ZPK ve znění pozdějších předpisů

- případě, že si stavba vynutí osazení dopravního značení a zařízení na silnici I/17 je třeba
umístění dopravních značek projednat, odsouhlasit a stanovit ve smyslu ust. § 77 zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích zdejším správním orgánem

- dojde-li při realizaci stavby k omezení obecného užívání silnice, je nutné požádat Odbor
dopravy o povolení zvláštního užívání komunikace k provádění stavebních prací na silnici
I/17 v souladu s ust. § 25 ZPK a § 40 odst. (2) vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí ZPK
ve znění pozdějších předpisů

20. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření Městského úřadu Čáslav, odbor dopravy pod
č.j. MěÚ/32150/2019/DOP ze dne 9. 12. 2019 :

- místní úpravu provozu (trvalé dopravní značení) stanoví dle § 77 odst. 1 písm. d) zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
příslušný drážní správní úřad, jde –li o dopravní značky „Výstražný kříž pro železniční
přejezd jednokolejný“ a „Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný“, světelný signál
„Signál pro zabezpečení železničního přejezdu“

- stavbou nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu na silnici III/33724

- vlivem stavební činnosti nesmí být silnice III/33724 znečišťována a znehodnocována, proto
musí být navržena a dodržována účinná čistící opatření

- dojde-li při realizaci stavby užívání silnice III/33724 jiným než obvyklým způsobem nebo k
jiným účelům, je nutné požádat odbor dopravy o povolení zvláštního užívání komunikace k
provádění stavebních prací na silnicích II. a III. tříd v souladu s ust. § 25 ZPK a § 40 odst.
(2) vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí ZPK ve znění pozdějších předpisů. K žádosti je
nutné doložit písemné vyjádření Policie ČR, DI Kutná Hora a souhlas vlastníka (správce)
komunikace, tj. Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace

- přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích stanoví dle §
77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění

4 / 10

pozdějších předpisů obecní úřad obce s rozšířenou působností (Městský úřad Čáslav, odbor
dopravy). K žádosti je nutné doložit písemné vyjádření příslušného orgánu Policie ČR

21. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje pod zn. 5580/KSUS/KHT/Rys ev. č. 38546/2016 :

- při akci nebude narušen povrch vozovek
- křížení komunikací kabely bude provedeno protlakem
- zemina z výkopu nebude ukládána na vozovku a nebude zužovat její jízdní profil
- po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního funkčního stavu
- umístění výstražníků nebude zasahovat do průjezdního profilu silnice
- rekonstrukcí přejezdu nesmí dojít ke zúžení vozovky
- styčná spára v místě napojení bude zarovnána odříznutím a po dokončení pokládky

živičného povrchu na místní komunikaci bude zatřena silniční emulzí
- záruční lhůta na provedené práce je požadována v délce 60 měsíců
- mezi investorem a KSÚS SK musí být uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení

věcného břemene a na účet KSÚS SK poukázána jednorázová náhrada za omezení užívání
silnice ve smluvní výši, investor požádá o vystavení faktury nejpozději 30 dnů před
předpokládaným termínem zahájení stavebních prací

- dopravní omezení při provádění prací včetně umístění dopravních značek musí být
projednáno s Policií ČR - DI Kutná Hora

- před zahájením stavebních prací zažádá investor MěÚ Čáslav odbor dopravy o vydání
povolení zvláštního užívání komunikace

- nebude porušeno ustanovení zák.č.13/1997 Sb. a vyhl.č. 104/1997 Sb.
- před zahájením stavebních prací bude s KSÚS SK sepsán protokol o předání pozemku ke

zvláštnímu užívání silnice
- po ukončení prací bude za účasti investora předán protokolárně pozemek zpět správci

komunikace a bude zkontrolováno dodržení podmínek zvláštního užívání
- KSUS SK neplánuje možnou přeložku silnice č. III/33724
- podélné uložení nového kabelu pro napájení výstražníků a rekonstrukci žel. přejezdu bude

uloženo mimo pozemek p.č. 1120/1 a 1120/2 v k.ú. Vrdy a mimo silnici č. II/337 Vrdy ve
správě KSUS SK

- dle předložené PD nesmí dojít k narušení či poškození silnice č. II/337 v obci Čáslav,
ul.Chrudimská, ( p.p.č. 1986/1 v k.ú. Čáslav ) i když vlastníkem pozemku je ŘSD ČR. Na
uvedené silnici č. II/337 proběhla v měsíci srpnu 2016 pokládka nového živičného povrchu
na který se vztahuje 5-ti letá udržitelnost bez jakéhokoliv zásahu

22. Stavebník dodrží podmínku uvedenou v Závazném stanovisku Městského úřadu Čáslav, odbor
životního prostředí – vodoprávní úřad pod č.j. MěÚ/2708/2020/ŽP ze dne 28. 1. 2020 :

- budou dodrženy podmínky a požadavky Povodí Labe, státní podnik uvedené ve stanovisku
správce povodí pod č.j. PLa/2019/052814 ze dne 22. 1. 2020, které je nedílnou součástí
tohoto souhlasu

23. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve stanovisku Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové
pod č.j. PLa/2019/052814 ze dne 22. 1. 2020 a to zejména :

- křížení s vodním tokem Koudelovský potok musí být navrženo v soladu s ČSN 75 21 30
„Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“ a ČSN
73 62 01 „Projektování mostních objektů“

- z hlediska správy toku a běžné provozní údržby je v určitých situacích nutno použít těžkou
mechanizaci. Z tohoto důvodu je nutné ponechat manipulační prostor v takové vzdálenosti
od toku, aby nedošlo k poškození nově navržené stavby a byl zde umožněn volný přístup,
zejména při průchodu povodňových průtoků a při nenadálých situacích (skladování
stavebního materiálu, parkování mechanizace na příjezdových cestách apod.)

5 / 10

- výkopový a stavební materiál požadujeme zabezpečit tak, aby nedocházelo při deštích k jeho
splavování do toku

- vzhledem k tomu, že dojde k výměně mostu a novému provedení úpravy koryta v místě mostu
nad Koudelovským potokem, je při stavbě nutné výškové osazení rámu a vnitřní dispozice
úpravy tak, aby tato nepřevyšovala skutečnou niveletu dna výše uvedeného potoka. Nově
navržené dno toku musí plynule navazovat na niveletu skutečného dna stávajícího koryta

24. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku MO ČR, Sekce nakládání
s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
pod Sp. zn. 84440/2020-1150-OÚZ-PCE ze dne 13. 7. 2020 :

- souběhy a křížení s podzemním vedením musí být provedeny podle souvisejících předpisů,
zejména podle ČSN 73 6005, 73 6133, 33 4050 a dalších technických předpisů a norem. Při
obnažení musí být podzemní vedení chráněno před poškozením. Stavebník zajistí, že osoby
pracující v kolizním prostoru budou prokazatelně seznámeny s průběhem podzemního
telekomunikačního vedení a s podmínkami vydanými pověřeným orgánem AČR k jeho
ochraně. Polohu podzemního vedení vyznačí stavebník v celém prostoru staveniště a po
celou dobu stavby bude toto vyznačení udržovat v nezměněném stavu

- podzemní telekomunikační vedení je nutno chránit před prověšením podložením do žlabů
nebo na betonovou desku a překrýt podzemní vedení v celé délce výkopu betonovou deskou
či jiným prefabrikátem nebo obednit. Podzemní vedení je nutno chránit i před přístupem
nepovolané osoby a případné poškození okamžitě telefonicky hlásit správci podzemního
vedení (VÚ 3255 Pardubice, prap. Jan Tříska, č. tel. 602 351 809). Dodavatelská firma nebo
investor jsou dále povinni dle pokynů správce vedení neprodleně zajistit opravu u
odborného montážního podniku. Veškeré zemní práce v kolizním prostoru, tj. minimálně 1,5
metru na obě strany telekomunikačního vedení, budou prováděny ručně s největší
opatrností, osoby pracující v tomto prostoru musí být pod stálým dozorem odpovědného
pracovníka dodavatelské firmy nebo investora. Vykopaná zemina nesmí být ukládána do
prostoru průběhu podzemního vedení. Před záhozem výkopu bude podzemní vedení uloženo
do řádně zhutněného pískového lože. V rámci uložení a záhozu podzemního vedení budou
dodrženy příslušné technické normy a to především s ohledem na dodržení hloubky uložení,
cinkování, instalace výstražné fólie apod.

- v ochranném pásmu 1,5 m na obě strany od osy telekomunikačního vedení platí zákaz
jakýchkoliv staveb a provádění skládek, výsadbu stromů provádět 2 m od osy kabelu. Dále
je v prostoru ochranného pásma kabelu zakázán pojezd těžké stavební techniky. Před
záhozem výkopů požádá investor nebo dodavatelský podnik správce podzemního vedení o
provedení kontroly. Výsledek kontroly je nutno zachytit v zápisu, který bude obsahovat i
digitální fotodokumentaci výkopů před a po záhozu. Jeden výtisk zápisu dostane
dodavatelský podnik nebo investor, druhý správce podzemního vedení. Tento zápis předloží
stavebník v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Zároveň si VÚ 3255 Praha
vyhrazuje právo provádět v rámci stavby kontroly zde stanovených podmínek

- před zahájením stavebních úprav, které se dotknou zakresleného prostoru, je nutno požádat
si minimálně 14 dní před započetím zemních prací vytýčení kabelu jeho provozovatelem
(VÚ 3255 Praha, Ing. Libor Macháček, č.t. 602 226 257), který stanoví konkrétní podmínky
jeho ochrany (viz. zák. č. 127/2005 Sb., § 102) tak, aby nebyla narušena jeho
provozuschopnost. Provozovatel podzemního vedení má právo tyto podmínky pozměnit
nebo doplnit dalšími. Prostředky k vytýčení (barva, sprej, kolíky apod.) a jeden výtisk
projektové dokumentace zajistí k vytyčování v terénu žadatel

25. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností
v ochranném pásmu elektrického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. pod zn.
001106669949 ze dne 19. 12. 2019

26. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:

6 / 10

- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné
samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,

- závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.

Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí
stavebník Drážnímu úřadu.

27. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho
zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu minimálně 6 měsíců.

28. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti
vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č.
402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování
rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.

29. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo
kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení
závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena
předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění
pozdějších předpisů.

30. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a
staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich
vlastníkům.

31. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2023, včetně zkušebního provozu.

Účastníci řízení:
podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona
 PRODIN a.s., Jiráskova 169/, 53002 Pardubice 2, IČ:25292161
 Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1/, 28601 Čáslav, IČ:00236021
 Obec Vrdy, Smetanovo nám. 28/, 28571 Vrdy, IČ:00236616
 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3, IČ:70890005
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4 , IČ:65993390
 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín , IČ:24729035
 Diana Čapková, Koudelov 418/, 28601 Vrdy, IČ:02639521
 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 15000 Praha 5 , IČ:00066001
 MINI STORAGE s.r.o., Bartoškova 1411/20, 14000 Praha 4 , IČ:24782556


podle § 94k písm. e) stavebního zákona – vlastníci následujících nemovitostí:
k. ú. Čáslav :
Pozemky parc. č. : st. 940/1, st. 940/3, 1989/4, 1986/26, 598/2, st. 940/6, 597, 594/1, 593, 589/3, 1986/1, 589/2, st. 1160, 589/1, 592/2, 629/12, 2197, 2198, 2200, 629/1, 563/1, 561, 558/1, 554, 553/1 a 550 k.ú. Vrdy :
Pozemky parc. č. 1117/3, 356/1, 358/13, 366/9, 366/10, 366/11, 366/2, 366/1, 1119, 358/46, 365/1, 365/48, 356/2, 383/3, 367/1, 382/1, 358/47, 358/7, 354, 1222, 414, 358/48, 415, 372/2, 382/2, 383/2, 370/1, st. 58/2, st. 422, 376, 1124/2, 358/49, 358/50, 358/51, 358/52, 358/53 a 358/54 O d ů v o d n ě n í
Stavebník : Správa železnic, státní organizace, organizační jednotka : Stavební správa západ,

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 , IČ 70994234 zastoupený na základě plné moci : PRODIN
a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice 2 , IČ 25292161 podal dne 6. října 2020 žádost o vydání

7 / 10

společného povolení pro výše uvedenou stavbu. Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), zahájeno v této
věci společné územní a stavební řízení. Závazné stanovisko místně příslušného orgánu územního
plánování podle § 96b stavebního zákona vydal Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a
regionálního rozvoje pod č.j. MěÚ/32149/2019 dne 20. prosince 2019.

Drážní úřad oznámil (oznámení č. j. DUCR-66166/20/Ka) účastníkům řízení a dotčeným
orgánům zahájení řízení. Zároveň Drážní úřad upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že
závazná stanoviska a námitky mohou uplatnit nejpozději 21. prosince 2020, jinak k nim nebude
přihlédnuto.


Ke společnému územnímu a stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

 Souhlas vlastníka pozemku podle § 184a stavebního zákona – Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje
 Souhlas vlastníka pozemku podle § 184a stavebního zákona – Město Čáslav
 Souhlas vlastníka pozemku podle § 184a stavebního zákona – společnost MINI STORAGE

s.r.o.
 Souhlas vlastníka pozemku podle § 184a stavebního zákona – pí. Diana Čapková
 Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor dopravy pod č.j. 153865/2019/KUSK-

DOP/Nech
 Vyjádření Městského úřadu Čáslav, odbor dopravy pod č.j. MěÚ/32150/2019/DOP ze dne 9.

12. 2019
 Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

pod č.j. 140807/2016/KUSK – z hlediska zákona č. 100/2001 Sb.
 Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

pod č.j. 060147/2016/KUSK – stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu záměru na
územní soustavy Natura 2000

 Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor dopravy pod č.j.
030285/2020/KUSK – povolení k zvláštnímu užívání komunikace

 Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje pod zn. 5580/KSUS/KHT/Rys
ev. č. 38546/2016

 Vyjádření PČR – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby dopravní
policie pod č.j. KRPS-342501-1/ČJ-2019-0100DP ze dne 30. prosince 2019

 Vyjádření PČR – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Kutná Hora, Dopravní
inspektorát pod č.j. KRPS-342693-1/ČJ-2019-010506-JL ze dne 17. 1. 2020 - k místní úpravě
provozu na pozemní komunikaci

 Vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, pracoviště Kutná Hora pod č.j.
KHSSC 60930/2019 ze dne 27. 11. 2019

 Závazné stanovisko Městského úřadu Čáslav, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad
pod č.j. MěÚ/2708/2020/ŽP ze dne 28. 1. 2020

 Závazné stanovisko Městského úřadu Čáslav, odbor životního prostředí – z hlediska
nakládání s odpady pod č.j. MěÚ/32148/2019/ŽP ze dne 16. 12. 2019

 Závazné stanovisko Městského úřadu Čáslav, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad
pod č.j. MěÚ/2708/2020/ŽP ze dne 28. 1. 2020

 Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové pod č.j. PLa/2019/052814 ze dne 22.
1. 2020

 Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR pod zn. 8942a/21/20-31200-Ny ze dne 11. 6. 2020
 Smlouva o právu provedení stavby č. E618-S-2548/2020 – Smlouva č. 4092/21/20-31200-Ny

mezi společností Správa železnic, státní organizace a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa
Praha

8 / 10

 Závazné stanovisko MO ČR, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor
ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru pod Sp. zn. 84440/2020-1150-OÚZ-
PCE ze dne 13. 7. 2020

 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného místa elektrického zařízení
k distribuční soustavě mezi ČEZ Distribuce, a.s. a SŽDC, s.o.

 Sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. pod zn.
0101403772 ze dne 26. 10 2020

 Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického
zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. pod zn. 001106669949 ze dne 19. 12. 2019

 a projektová dokumentace, vypracovaná firmou PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice 2 , IČ 25292161, Ing. Jan Hašek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT
0602727.Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení byl stanoven podle § 94k

stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto společné povolení na základě kladného výsledku
společného územního a stavebního řízení.


Ve společném územním a stavebním řízení Drážní úřad zjistil, že předmětná stavba je

v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, v souladu
s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení
nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a v souladu se zvláštními
právními předpisy a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů. Drážní úřad dále ověřil účinky budoucího užívání stavby a dále, že
předložená dokumentace byla úplná, přehledná, že byly v odpovídající míře řešeny obecné
požadavky na výstavbu, že byl zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického,
popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním
předpisem.


Na základě výše uvedeného rozhodl Drážní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto

rozhodnutí.

Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což
odůvodňuje oznámení zahájení řízení formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2 správního řádu.
V řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení
účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě;
účastníky podle § 27 odst. 1 správního řádu, jsou vždy účastníci podle § 94k písm. a), c) a d)
stavebního zákona. U stavebních záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s velkým
počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují vždy veřejnou
vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu ; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a
účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona. Účastníci řízení podle § 94k písm.
e) stavebního zákona se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných
veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí
dotčených vlivem stavebního záměru.P o u č e n í o o d v o l á n í


Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1 správního

řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným
u Drážního úřadu, sekce infrastruktury - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 12106 Praha 2 .

9 / 10

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst.1 správního řádu nepřípustné.
Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.Informace pro stavebníka:


 Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.

 Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá
platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení
svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného
povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před
jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 nebyl vyměřen, a to z důvodu
vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující v
případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo
územním samosprávným celkem.Přílohy:
Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):
 Ověřená projektová dokumentace
 Štítek „Stavba povolena“

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den
vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce
Drážního úřadu.

Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto:
 Drážní úřad – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2

správního řádu
 Městský úřad Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
 Obecní úřad Vrdy, Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy

Ing. Miroslav Hron

ředitel územního odboru Praha


10 / 10

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Podpis:
razítko

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona
 PRODIN a.s., Jiráskova 169/, 53002 Pardubice 2
 Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1/, 28601 Čáslav
 Obec Vrdy, Smetanovo nám. 28/, 28571 Vrdy
 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4
 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín
 Diana Čapková, Koudelov 418/, 28601 Vrdy
 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 15000 Praha 5
 MINI STORAGE s.r.o., Bartoškova 1411/20, 14000 Praha 4

podle § 94k písm. e) stavebního zákona – vlastníci následujících nemovitostí:

k. ú. Čáslav :
Pozemky parc. č. : st. 940/1, st. 940/3, 1989/4, 1986/26, 598/2, st. 940/6, 597, 594/1, 593, 589/3, 1986/1, 589/2, st. 1160, 589/1, 592/2, 629/12, 2197, 2198, 2200, 629/1, 563/1, 561, 558/1, 554, 553/1 a 550 k.ú. Vrdy :
Pozemky parc. č. 1117/3, 356/1, 358/13, 366/9, 366/10, 366/11, 366/2, 366/1, 1119, 358/46, 365/1, 365/48, 356/2, 383/3, 367/1, 382/1, 358/47, 358/7, 354, 1222, 414, 358/48, 415, 372/2, 382/2, 383/2, 370/1, st. 58/2, st. 422, 376, 1124/2, 358/49, 358/50, 358/51, 358/52, 358/53 a 358/54 Dotčené orgány :
 Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora,

dopravní inspektorát, Na náměstí 421, 284 29 Kutná Hora
 Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, odbor služby dopravní

policie, Na Baních 1304, 150 00 Praha 5
 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ÚP Kutná Hora, U Lorce 40, 284 01 Kutná Hora 1
 Městský úřad Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1, 286 01 Čáslav
 Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
 Obecní úřad Vrdy, stavební úřad, Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy
 Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha

Na vědomí:
 Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha
2021-01-13T13:42:44+0000
Not specified 2021-01-14 02:00:24 +0100 2021-01-14 02:00:57 +0100 application/pdf https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/35613_20210114020023870100_g0884889.pdf zIrjnEZvf/N9Oyk0hHCXexLTZszYqaGT4xUK432rSQE= 1 / 10
<br>
<br> *CRDUX00GSPTR*
CRDUX00GSPTR
<br>
<br>
DRÁŽNÍ ÚŘAD,WILSONOVA 300/8,12106 PRAHA 2
sekce infrastruktury - územní odbor Praha
<br> Sp.zn.: MP-SDP0700/20-7/Ka V Praze dne 12.ledna 2021
Č.j.: DUCR-2287/21/Ka Telefon: +420 972 241 843 (linka 410)
Oprávněná úřední osoba: XXXXX XXXXX +XXX XXX XXX XXX
E-mail: kubat@ducr.cz
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> S P O L E Č N É P O V O L E N Í
<br> Drážní úřad,jako drážní správní úřad podle § 54 odst.1 zákona č.266/1994 Sb <.>,o dráhách <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“),a jako speciální stavební úřad pro stavby drah
podle § 7 odst.1 zákona a podle § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a v souladu s § 94j
odst.1 stavebního zákona
<br> v y d á v á
<br> na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p a v souladu
s § 115 odst.1 a odst.2 stavebního zákona
<br> s p o l e č n é p o v o l e n í
<br> pro stavbu dráhy :
<br> k.ú.Č á s l a v,V r d y
“R e k o n s t r u k c e p ř e j e z d u v k m 2,1 4 0 a k m 2,2 5 1 t r a t i
<br> Č á s l a v - T ř e m o š n i c e “
<br> Stavebník:
Správa železnic,státní organizace,organizační jednotka : Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278,190 00 Praha 9 ,IČ 70994234 zastoupený na základě plné moci : PRODIN a.s.<,>
Jiráskova 169,530 02 Pardubice 2 ,IČ 25292161
<br> Stavba je členěna na:
PS 01 Přejezdová zabezpečovací zařízení
SO 01 Železniční svršek
SO 02 Železniční spodek
SO 03 Přejezdová konstrukce přejezdu v km 2,140 a km 2,183
SO 04 Přejezdová konstrukce přejezdu v km 2,251
SO 05 Přípojka NN pro PZS
SO 06 Most v ev.km 2,132
SO 07 Propustek v ev.km 2,160
<br> Pozemky pro realizaci stavby:
Stavba se nachází na pozemcích parc.č.2121/6,1986/3,1986/31,1986/36,553/2 v k.ú.Čáslav a na
pozemcích parc.č.1117/4,1180/1,1117/2,1117/1,1120/2,1120/1,370/3,st.58/1 a 367/2 v k.ú <.>
Vrdy <.>
<br>
<br>
<br> 2 / 10
<br> Stručný popis stavby:
Účelem stavby je vybudování přejezdového zabezpečovacího zařízení u 3 železničních přejezdů <,>
které jsou v současnosti zabezpečeny pouze výstražnými kříži.Na železničních přejezdech P3737
v km 2,140,P3738 v km 2,184 a P3739 v km 2,251 bude provedena změna zabezpečení <.>
Vybudováním přejezdového zabezpečovacího zařízení 3.kategorie dle ČSN 34 2650 dojde
k výraznému zvýšení bezpečnosti.Na tuto změnu dále navazuje vznik a umístění inženýrských sítí <,>
přípojky elektrické energie a technologického domku.Součástí stavby je i rekonstrukce mostu ev <.>
km 2,132 a propustku v ev.km 2,160 <.>
Podrobněji viz.projektová dokumentace <.>
<br> Pro umístění a provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:
<br> 1.Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení <.>
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu <.>
<br> 2.Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č.177/1995 Sb <.>,kterou se vydává
stavební a technický řád drah,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „vyhláška“) a
ustanoveními stavebního zákona <.>
<br> 3.Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č.369/2001 Sb <.>,kterou
se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace,ve znění pozdějších předpisů,(pro stavby projektované před
18.11.2009),pro stavby projektované po 18.11.2009 ve vyhlášce č.398/2009 Sb.o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb <.>
<br> 4.Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby,název a sídlo
stavebního podnikatele,který bude stavbu provádět.Změny v těchto skutečnostech stavebník
neprodleně oznámí Drážnímu úřadu <.>
<br> 5.Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u
vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena".Rozsáhlé stavby se mohou označit
jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.Štítek musí být chráněn před
povětrnostními vlivy,aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.Štítek bude na stavbě
ponechán do vydání kolaudačního souhlasu <.>
<br> 6.Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel,který při její realizaci zabezpečí
odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.Dále je povinen zabezpečit,aby práce na
stavbě,k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění,vykonávaly jen osoby,které
jsou držiteli takového oprávnění <.>
<br> 7.Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce,zejména zákona
č.309/2006 Sb <.>,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),ve znění pozdějších předpisů,a nařízení vlády č <.>
591/2006 Sb.o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích,a dbát o ochranu osob na staveništi <.>
<br> 8.Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení
a zařízení v obvodu staveniště,jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem
a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení <.>
<br> 9.Před záhozem podzemních vedení,zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich
zaměření situačními a výškovými kótami <.>
<br> 10.Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými
stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy <.>
<br> 11.Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona.Před podáním žádosti
o uvedení stavby nebo její části,která obsahuje UTZ,do zkušebního provozu,stavebník
<br>
<br>
<br> 3 / 10
<br> požádá Drážní úřad,sekci provozně-technickou,o vydání průkazu způsobilosti určeného
technického zařízení <.>
<br> 12.Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových
cest na staveniště po celou dobu výstavby <.>
<br> 13.Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit <.>
<br> 14.Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční
správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace <.>
<br> 15.Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě
informovat dotčené obecní úřady <.>
<br> 16.Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při
provádění stavebních prací v zastavěném území.Pro příjezd na staveniště budou používány
výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty <.>
<br> 17.Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček
o zahájení stavebních prací <.>
<br> 18.Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona
č.20/1987 Sb.o státní památkové péči,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 19.Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje,odbor
dopravy pod č.j.153865/2019/KUSK-DOP/Nech ze dne 5.12.2019 :
<br> - v případě,že si stavba vynutí úplné nebo částečné uzavření silnice I/17,je nutné požádat
odbor dopravy nejméně 30 dnů předem o omezení obecného užívání uzavírkami a
objížďkami v souladu s ust.§ 24 ZPK a § 39 odst.(2) vyhl.č.104/1997 Sb <.>,kterou se
provádí ZPK ve znění pozdějších předpisů
<br> - případě,že si stavba vynutí osazení dopravního značení a zařízení na silnici I/17 je třeba
umístění dopravních značek projednat,odsouhlasit a stanovit ve smyslu ust.§ 77 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích zdejším správním orgánem
<br> - dojde-li při realizaci stavby k omezení obecného užívání silnice,je nutné požádat Odbor
dopravy o povolení zvláštního užívání komunikace k provádění stavebních prací na silnici
I/17 v souladu s ust.§ 25 ZPK a § 40 odst.(2) vyhl.č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí ZPK
ve znění pozdějších předpisů
<br> 20.Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření Městského úřadu Čáslav,odbor dopravy pod
č.j.MěÚ/32150/2019/DOP ze dne 9.12.2019 :
<br> - místní úpravu provozu (trvalé dopravní značení) stanoví dle § 77 odst.1 písm.d) zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
příslušný drážní správní úřad,jde –li o dopravní značky „Výstražný kříž pro železniční
přejezd jednokolejný“ a „Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný“,světelný signál
„Signál pro zabezpečení železničního přejezdu“
<br> - stavbou nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu na silnici III/33724
<br> - vlivem stavební činnosti nesmí být silnice III/33724 znečišťována a znehodnocována,proto
musí být navržena a dodržována účinná čistící opatření
<br> - dojde-li při realizaci stavby užívání silnice III/33724 jiným než obvyklým způsobem nebo k
jiným účelům,je nutné požádat odbor dopravy o povolení zvláštního užívání komunikace k
provádění stavebních prací na silnicích II.a III.tříd v souladu s ust.§ 25 ZPK a § 40 odst <.>
(2) vyhl.č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí ZPK ve znění pozdějších předpisů.K žádosti je
nutné doložit písemné vyjádření Policie ČR,DI XXXXX Hora a souhlas vlastníka (správce)
komunikace,tj.Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,příspěvkové organizace
<br> - přechodnou úpravu provozu na silnicích II.a III.třídy a místních komunikacích stanoví dle §
77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění
<br>
<br>
<br> 4 / 10
<br> pozdějších předpisů obecní úřad obce s rozšířenou působností (Městský úřad Čáslav,odbor
dopravy).K žádosti je nutné doložit písemné vyjádření příslušného orgánu Policie ČR
<br> 21.Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje pod zn.5580/KSUS/KHT/Rys ev.č.38546/2016 :
<br> - při akci nebude narušen povrch vozovek
- křížení komunikací kabely bude provedeno protlakem
- zemina z výkopu nebude ukládána na vozovku a nebude zužovat její jízdní profil
- po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního funkčního stavu
- umístění výstražníků nebude zasahovat do průjezdního profilu silnice
- rekonstrukcí přejezdu nesmí dojít ke zúžení vozovky
- styčná spára v místě napojení bude zarovnána odříznutím a po dokončení pokládky
<br> živičného povrchu na místní komunikaci bude zatřena silniční emulzí
- záruční lhůta na provedené práce je požadována v délce 60 měsíců
- mezi investorem a KSÚS SK musí být uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
<br> věcného břemene a na účet KSÚS SK poukázána jednorázová náhrada za omezení užívání
silnice ve smluvní výši,investor požádá o vystavení faktury nejpozději 30 dnů před
předpokládaným termínem zahájení stavebních prací
<br> - dopravní omezení při provádění prací včetně umístění dopravních značek musí být
projednáno s Policií ČR - DI XXXXX Hora
<br> - před zahájením stavebních prací zažádá investor MěÚ Čáslav odbor dopravy o vydání
povolení zvláštního užívání komunikace
<br> - nebude porušeno ustanovení zák.č.13/1997 Sb.a vyhl.č.104/1997 Sb <.>
- před zahájením stavebních prací bude s KSÚS SK sepsán protokol o předání pozemku ke
<br> zvláštnímu užívání silnice
- po ukončení prací bude za účasti investora předán protokolárně pozemek zpět správci
<br> komunikace a bude zkontrolováno dodržení podmínek zvláštního užívání
- KSUS SK neplánuje možnou přeložku silnice č.III/33724
- podélné uložení nového kabelu pro napájení výstražníků a rekonstrukci žel.přejezdu bude
<br> uloženo mimo pozemek p.č.1120/1 a 1120/2 v k.ú.Vrdy a mimo silnici č.II/337 Vrdy ve
správě KSUS SK
<br> - dle předložené PD nesmí dojít k narušení či poškození silnice č.II/337 v obci Čáslav <,>
ul.Chrudimská,( p.p.č.1986/1 v k.ú.Čáslav ) i když vlastníkem pozemku je ŘSD ČR.Na
uvedené silnici č.II/337 proběhla v měsíci srpnu 2016 pokládka nového živičného povrchu
na který se vztahuje 5-ti letá udržitelnost bez jakéhokoliv zásahu
<br> 22.Stavebník dodrží podmínku uvedenou v Závazném stanovisku Městského úřadu Čáslav,odbor
životního prostředí – vodoprávní úřad pod č.j.MěÚ/2708/2020/ŽP ze dne 28.1.2020 :
<br> - budou dodrženy podmínky a požadavky Povodí Labe,státní podnik uvedené ve stanovisku
správce povodí pod č.j.PLa/2019/052814 ze dne 22.1.2020,které je nedílnou součástí
tohoto souhlasu
<br> 23.Stavebník dodrží podmínky uvedené ve stanovisku Povodí Labe,státní podnik,Hradec Králové
pod č.j.PLa/2019/052814 ze dne 22.1.2020 a to zejména :
<br> - křížení s vodním tokem Koudelovský potok musí být navrženo v soladu s ČSN 75 21 30
„Křížení a souběhy vodních toků s dráhami,pozemními komunikacemi a vedeními“ a ČSN
73 62 01 „Projektování mostních objektů“
<br> - z hlediska správy toku a běžné provozní údržby je v určitých situacích nutno použít těžkou
mechanizaci.Z tohoto důvodu je nutné ponechat manipulační prostor v takové vzdálenosti
od toku,aby nedošlo k poškození nově navržené stavby a byl zde umožněn volný přístup <,>
zejména při průchodu povodňových průtoků a při nenadálých situacích (skladování
stavebního materiálu,parkování mechanizace na příjezdových cestách apod.)
<br>
<br>
<br> 5 / 10
<br> - výkopový a stavební materiál požadujeme zabezpečit tak,aby nedocházelo při deštích k jeho
splavování do toku
<br> - vzhledem k tomu,že dojde k výměně mostu a novému provedení úpravy koryta v místě mostu
nad Koudelovským potokem,je při stavbě nutné výškové osazení rámu a vnitřní dispozice
úpravy tak,aby tato nepřevyšovala skutečnou niveletu dna výše uvedeného potoka.Nově
navržené dno toku musí plynule navazovat na niveletu skutečného dna stávajícího koryta
<br> 24.Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku MO ČR,Sekce nakládání
s majetkem Ministerstva obrany,odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
pod Sp.zn.84440/2020-1150-OÚZ-PCE ze dne 13.7.2020 :
<br> - souběhy a křížení s podzemním vedením musí být provedeny podle souvisejících předpisů <,>
zejména podle ČSN 73 6005,73 6133,33 4050 a dalších technických předpisů a norem.Při
obnažení musí být podzemní vedení chráněno před poškozením.Stavebník zajistí,že osoby
pracující v kolizním prostoru budou prokazatelně seznámeny s průběhem podzemního
telekomunikačního vedení a s podmínkami vydanými pověřeným orgánem AČR k jeho
ochraně.Polohu podzemního vedení vyznačí stavebník v celém prostoru staveniště a po
celou dobu stavby bude toto vyznačení udržovat v nezměněném stavu
<br> - podzemní telekomunikační vedení je nutno chránit před prověšením podložením do žlabů
nebo na betonovou desku a překrýt podzemní vedení v celé délce výkopu betonovou deskou
či jiným prefabrikátem nebo obednit.Podzemní vedení je nutno chránit i před přístupem
nepovolané osoby a případné poškození okamžitě telefonicky hlásit správci podzemního
vedení (VÚ 3255 Pardubice,prap.XXX XXXXXX,č.tel.XXX XXX XXX).Dodavatelská firma nebo
investor jsou dále povinni dle pokynů správce vedení neprodleně zajistit opravu u
odborného montážního podniku.Veškeré zemní práce v kolizním prostoru,tj.minimálně 1,5
metru na obě strany telekomunikačního vedení,budou prováděny ručně s největší
opatrností,osoby pracující v tomto prostoru musí být pod stálým dozorem odpovědného
pracovníka dodavatelské firmy nebo investora.Vykopaná zemina nesmí být ukládána do
prostoru průběhu podzemního vedení.Před záhozem výkopu bude podzemní vedení uloženo
do řádně zhutněného pískového lože.V rámci uložení a záhozu podzemního vedení budou
dodrženy příslušné technické normy a to především s ohledem na dodržení hloubky uložení <,>
cinkování,instalace výstražné fólie apod <.>
<br> - v ochranném pásmu 1,5 m na obě strany od osy telekomunikačního vedení platí zákaz
jakýchkoliv staveb a provádění skládek,výsadbu stromů provádět 2 m od osy kabelu.Dále
je v prostoru ochranného pásma kabelu zakázán pojezd těžké stavební techniky.Před
záhozem výkopů požádá investor nebo dodavatelský podnik správce podzemního vedení o
provedení kontroly.Výsledek kontroly je nutno zachytit v zápisu,který bude obsahovat i
digitální fotodokumentaci výkopů před a po záhozu.Jeden výtisk zápisu dostane
dodavatelský podnik nebo investor,druhý správce podzemního vedení.Tento zápis předloží
stavebník v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby.Zároveň si VÚ 3255 Praha
vyhrazuje právo provádět v rámci stavby kontroly zde stanovených podmínek
<br> - před zahájením stavebních úprav,které se dotknou zakresleného prostoru,je nutno požádat
si minimálně 14 dní před započetím zemních prací vytýčení kabelu jeho provozovatelem
(VÚ 3255 Praha,Ing.XXXXX XXXXXXXX,č.t.XXX XXX XXX),který stanoví konkrétní podmínky
jeho ochrany (viz.zák.č.127/2005 Sb <.>,§ 102) tak,aby nebyla narušena jeho
provozuschopnost.Provozovatel podzemního vedení má právo tyto podmínky pozměnit
nebo doplnit dalšími.Prostředky k vytýčení (barva,sprej,kolíky apod.) a jeden výtisk
projektové dokumentace zajistí k vytyčování v terénu žadatel
<br> 25.Stavebník dodrží podmínky uvedené v Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností
v ochranném pásmu elektrického zařízení společnosti ČEZ Distribuce,a.s.pod zn <.>
001106669949 ze dne 19.12.2019
<br> 26.Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
<br>
<br>
<br> 6 / 10
<br> - kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné
samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu <,>
<br> - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu <.>
<br> Ukončení jednotlivých fází výstavby,po nichž bude následovat kontrolní prohlídka,oznámí
stavebník Drážnímu úřadu <.>
<br> 27.Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání,požádá stavebník nebo jeho
zástupce o zavedení zkušebního provozu,který se stanovuje na dobu minimálně 6 měsíců <.>
<br> 28.Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti
vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č <.>
402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování
rizik a o zrušení nařízení (ES) č.352/2009 <.>
<br> 29.Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo
kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem.Žádost stavebníka o provedení
závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena
předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č.503/2006 sb.<,>
o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br> 30.K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a
staveb,které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu,jejich
vlastníkům <.>
<br> 31.Stavba bude dokončena nejpozději do 31.prosince 2023,včetně zkušebního provozu <.>
<br> Účastníci řízení:
podle § 94k písm.a) až d) stavebního zákona
 PRODIN a.s <.>,Jiráskova 169/,53002 Pardubice 2,IČ:25292161
 Město Čáslav,nám.Jana Žižky z Trocnova 1/,28601 Čáslav,IČ:00236021
 Obec Vrdy,Smetanovo nám.28/,28571 Vrdy,IČ:00236616
 Povodí Labe,státní podnik,Víta Nejedlého 951/,50003 Hradec Králové 3,IČ:70890005
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,14000 Praha 4 ,IČ:65993390
 ČEZ Distribuce,a.s <.>, Teplická 874/8,40502 Děčín ,IČ:24729035
 XXXXX XXXXXXX,Koudelov XXX/,XXXXX Vrdy,IČ:XXXXXXXX
 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,příspěvková organizace,Zborovská
<br> 81/11,15000 Praha 5,IČ:00066001
 MINI STORAGE s.r.o <.>, Bartoškova 1411/20,14000 Praha 4 ,IČ:24782556
<br>
podle § 94k písm.e) stavebního zákona – vlastníci následujících nemovitostí:
k.ú.Čáslav :
Pozemky parc.č.: st.940/1,st.940/3,1989/4,1986/26,598/2,st.940/6,597 <,> 594/1,593,589/3,1986/1,589/2,st.1160,589/1,592/2,629/12,2197,2198,2200,629/1,563/1 <,> 561,558/1,554,553/1 a 550 k.ú.Vrdy :
Pozemky parc.č.1117/3,356/1,358/13,366/9,366/10,366/11,366/2,366/1,1119,358/46,365/1 <,> 365/48,356/2,383/3,367/1,382/1,358/47,358/7,354,1222,414,358/48,415,372/2,382/2 <,> 383/2,370/1,st.58/2,st.422,376,1124/2,358/49,358/50,358/51,358/52,358/53 a 358/54 <br>
O d ů v o d n ě n í
Stavebník : Správa železnic,státní organizace,organizační jednotka : Stavební správa západ <,>
<br> Sokolovská 1955/278,190 00 Praha 9 ,IČ 70994234 zastoupený na základě plné moci : PRODIN
a.s <.>, Jiráskova 169,530 02 Pardubice 2 ,IČ 25292161 podal dne 6.října 2020 žádost o vydání
<br>
<br>
<br> 7 / 10
<br> společného povolení pro výše uvedenou stavbu.Dnem podání bylo podle § 44 odst.1 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“),zahájeno v této
věci společné územní a stavební řízení.Závazné stanovisko místně příslušného orgánu územního
plánování podle § 96b stavebního zákona vydal Městský úřad Čáslav,odbor výstavby a
regionálního rozvoje pod č.j.MěÚ/32149/2019 dne 20.prosince 2019 <.>
<br> Drážní úřad oznámil (oznámení č.j.DUCR-66166/20/Ka) účastníkům řízení a dotčeným
orgánům zahájení řízení.Zároveň Drážní úřad upozornil dotčené orgány a účastníky řízení,že
závazná stanoviska a námitky mohou uplatnit nejpozději 21.prosince 2020,jinak k nim nebude
přihlédnuto <.>
<br>
Ke společnému územnímu a stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:
<br>  Souhlas vlastníka pozemku podle § 184a stavebního zákona – Krajská správa a údržba silnic
<br> Středočeského kraje
 Souhlas vlastníka pozemku podle § 184a stavebního zákona – Město Čáslav
 Souhlas vlastníka pozemku podle § 184a stavebního zákona – společnost MINI STORAGE
<br> s.r.o <.>
 Souhlas vlastníka pozemku podle § 184a stavebního zákona – pí.XXXXX XXXXXXX
 Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje,odbor dopravy pod č.j.153865/2019/KUSK-
<br> DOP/Nech
 Vyjádření Městského úřadu Čáslav,odbor dopravy pod č.j.MěÚ/32150/2019/DOP ze dne 9 <.>
<br> 12.2019
 Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství
<br> pod č.j.140807/2016/KUSK – z hlediska zákona č.100/2001 Sb <.>
 Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství
<br> pod č.j.060147/2016/KUSK – stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu záměru na
územní soustavy Natura 2000
<br>  Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje,odbor dopravy pod č.j <.>
030285/2020/KUSK – povolení k zvláštnímu užívání komunikace
<br>  Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje pod zn.5580/KSUS/KHT/Rys
ev.č.38546/2016
<br>  Vyjádření PČR – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje,odbor služby dopravní
policie pod č.j.KRPS-342501-1/ČJ-2019-0100DP ze dne 30.prosince 2019
<br>  Vyjádření PČR – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje,ÚO Kutná Hora,Dopravní
inspektorát pod č.j.KRPS-342693-1/ČJ-2019-010506-JL ze dne 17.1.2020 - k místní úpravě
provozu na pozemní komunikaci
<br>  Vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje,pracoviště Kutná Hora pod č.j <.>
KHSSC 60930/2019 ze dne 27.11.2019
<br>  Závazné stanovisko Městského úřadu Čáslav,odbor životního prostředí – vodoprávní úřad
pod č.j.MěÚ/2708/2020/ŽP ze dne 28.1.2020
<br>  Závazné stanovisko Městského úřadu Čáslav,odbor životního prostředí – z hlediska
nakládání s odpady pod č.j.MěÚ/32148/2019/ŽP ze dne 16.12.2019
<br>  Závazné stanovisko Městského úřadu Čáslav,odbor životního prostředí – vodoprávní úřad
pod č.j.MěÚ/2708/2020/ŽP ze dne 28.1.2020
<br>  Stanovisko Povodí Labe,státní podnik,Hradec Králové pod č.j.PLa/2019/052814 ze dne 22 <.>
1.2020
<br>  Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR pod zn.8942a/21/20-31200-Ny ze dne 11.6.2020
 Smlouva o právu provedení stavby č.E618-S-2548/2020 – Smlouva č.4092/21/20-31200-Ny
<br> mezi společností Správa železnic,státní organizace a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,Správa
Praha
<br>
<br>
<br> 8 / 10
<br>  Závazné stanovisko MO ČR,Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany,odbor
ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru pod Sp.zn.84440/2020-1150-OÚZ-
PCE ze dne 13.7.2020
<br>  Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného místa elektrického zařízení
k distribuční soustavě mezi ČEZ Distribuce,a.s.a SŽDC,s.o <.>
<br>  Sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce,a.s.pod zn <.>
0101403772 ze dne 26.10 2020
<br>  Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického
zařízení společnosti ČEZ Distribuce,a.s.pod zn.001106669949 ze dne 19.12.2019
<br>  a projektová dokumentace,vypracovaná firmou PRODIN a.s <.>, Jiráskova 169,530 02 Pardubice 2 ,IČ 25292161,Ing.XXX XXXXX,autorizovaný inženýr pro dopravní stavby,ČKAIT
XXXXXXX <.>
<br>
<br> Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení byl stanoven podle § 94k
<br> stavebního zákona.Drážní úřad vydává toto společné povolení na základě kladného výsledku
společného územního a stavebního řízení <.>
<br>
Ve společném územním a stavebním řízení Drážní úřad zjistil,že předmětná stavba je
<br> v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,v souladu
s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení
nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a v souladu se zvláštními
právními předpisy a se závaznými stanovisky,popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů.Drážní úřad dále ověřil účinky budoucího užívání stavby a dále,že
předložená dokumentace byla úplná,přehledná,že byly v odpovídající míře řešeny obecné
požadavky na výstavbu,že byl zajištěn příjezd ke stavbě,včasné vybudování technického <,>
popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním
předpisem <.>
<br>
Na základě výše uvedeného rozhodl Drážní úřad tak,jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
<br> rozhodnutí <.>
<br> Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení,což
odůvodňuje oznámení zahájení řízení formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst.2 správního řádu <.>
V řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení
účastníkům řízení podle § 94k písm.a) až d) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě;
účastníky podle § 27 odst.1 správního řádu,jsou vždy účastníci podle § 94k písm.a),c) a d)
stavebního zákona.U stavebních záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s velkým
počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují vždy veřejnou
vyhláškou podle § 25 odst.3 správního řádu ; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a
účastníkům řízení podle § 94k písm.a) až d) stavebního zákona.Účastníci řízení podle § 94k písm <.>
e) stavebního zákona se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných
veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí
dotčených vlivem stavebního záměru <.>
<br>
<br> P o u č e n í o o d v o l á n í
<br>
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst.1 správního
<br> řádu,ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení,k Ministerstvu dopravy,podáním učiněným
u Drážního úřadu,sekce infrastruktury - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8,12106 Praha 2 <.>
<br>
<br>
<br> 9 / 10
<br> Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst.1 správního řádu nepřípustné <.>
Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak,aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu,a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů <,>
vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka <.>
<br>
<br> Informace pro stavebníka:
<br>
 Stavba nesmí být zahájena,dokud společné povolení nenabude právní moci <.>
<br>  Společné povolení platí 2 XXXX XXX dne nabytí právní moci.Společné povolení pozbývá
platnosti,jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.Společné povolení pozbývá
platnosti též dnem,kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o XXX,že od provedení
svého záměru upouští; to neplatí,jestliže stavba již byla zahájena.Dobu platnosti společného
povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před
jejím uplynutím.Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení <.>
<br> Správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č.634/2004 Sb.<,>
<br> o správních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů,položky 18 nebyl vyměřen,a to z důvodu
vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující v
případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo
územním samosprávným celkem <.>
<br>
<br> Přílohy:
Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):
 Ověřená projektová dokumentace
 Štítek „Stavba povolena“
<br> Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce.Poslední den
vyvěšení se považuje za den jeho doručení.Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce
Drážního úřadu <.>
<br> Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto:
 Drážní úřad – zde,zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst.2
<br> správního řádu
 Městský úřad Čáslav,nám.Jana Žižky z Trocnova 1,286 01 Čáslav
 Obecní úřad Vrdy, Smetanovo náměstí 28,285 71 Vrdy
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> ředitel územního odboru Praha
<br>
<br>
<br>
10 / 10
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br> Podpis:
razítko
<br> Rozdělovník:
Účastníci řízení:
podle § 94k písm.a) až d) stavebního zákona
 PRODIN a.s <.>,Jiráskova 169/,53002 Pardubice 2
 Město Čáslav,nám.Jana Žižky z Trocnova 1/,28601 Čáslav
 Obec Vrdy,Smetanovo nám.28/,28571 Vrdy
 Povodí Labe,státní podnik,Víta Nejedlého 951/,50003 Hradec Králové 3
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,14000 Praha 4
 ČEZ Distribuce,a.s <.>, Teplická 874/8,40502 Děčín
 XXXXX XXXXXXX,Koudelov XXX/,XXXXX Vrdy
 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,příspěvková organizace,Zborovská
<br> 81/11,15000 Praha 5
 MINI STORAGE s.r.o <.>, Bartoškova 1411/20,14000 Praha 4
<br> podle § 94k písm.e) stavebního zákona – vlastníci následujících nemovitostí:
<br> k.ú.Čáslav :
Pozemky parc.č.: st.940/1,st.940/3,1989/4,1986/26,598/2,st.940/6,597 <,> 594/1,593,589/3,1986/1,589/2,st.1160,589/1,592/2,629/12,2197,2198,2200,629/1,563/1 <,> 561,558/1,554,553/1 a 550 k.ú.Vrdy :
Pozemky parc.č.1117/3,356/1,358/13,366/9,366/10,366/11,366/2,366/1,1119,358/46,365/1 <,> 365/48,356/2,383/3,367/1,382/1,358/47,358/7,354,1222,414,358/48,415,372/2,382/2 <,> 383/2,370/1,st.58/2,st.422,376,1124/2,358/49,358/50,358/51,358/52,358/53 a 358/54 <br> Dotčené orgány :
 Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje,Územní odbor Kutná Hora <,>
<br> dopravní inspektorát, Na náměstí 421,284 29 Kutná Hora
 Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje,odbor služby dopravní
<br> policie, Na Baních 1304,150 00 Praha 5
 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje,ÚP Kutná Hora,U Lorce 40,284 01 Kutná
<br> Hora 1
 Městský úřad Čáslav,nám.Jana Žižky z Trocnova 1/1,286 01 Čáslav
 Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 81/11,150 21 Praha 5
 Obecní úřad Vrdy,stavební úřad, Smetanovo náměstí 28,285 71 Vrdy
 Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1,160 00 Praha
<br> Na vědomí:
 Správa železnic,státní organizace,Stavební správa západ,Sokolovská 1955/278,190 00
<br> Praha
<br>
<br>
2021-01-13T13:42:44+0000
Not specified