Výběrové řízení č. 575/2021 na pronájem bytu č. 12, Cheb, Slavice 2119/1 formou veřejné elektronické aukce

Ze samosprávy
Obec Cheb
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
14. 01. 2021
Originální zdroj
https://cheb.cz/assets/File.ashx?id_org=5091&id_dokumenty=983662
Nalezeno adres
8
6283517 4406132 VŘ Slavice 1, byt 12 https://cheb.cz/assets/File.ashx?id_org=5091&id_dokumenty=983662 M Ě S T O C H E B
O D B O R S P R Á V Y M A J E T K U

M ě s t s k é h o ú ř a d u C h e b

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb , IČO 00253979


Číslo jednací: MUCH 2313/2021 SM V Chebu dne 11.01.2021


město Cheb vyhlašuje dle Zásad pronájmů bytů ve vlastnictví města Cheb č. 11/2017 v platném znění,

schválených usnesením Rady města Chebu číslo 401/13/2017 ze dne 31.8.2017


vý běro vé ř í zen í č í s l o 5 7 5 /202 1 na pro ná je m by t u

č í s l o 1 2 , Cheb, S la vi ce 2 1 1 9/1

f o rmo u veře jné e l e kt ro nic ké a u kce ta kto :


Článek I

Předmět výběrového řízení

Předmětem výběrového řízení je pronájem bytu č. 12 ve vlastnictví města Chebu v bytovém domě ve

městě Chebu, č. p. 2119, v ulici Slavice 2119/1, který je součástí pozemku parc.č. st. 6431 , zapsaného

v katastru nemovitostí pro obec Cheb, katastrální území Cheb u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj,

katastrální pracoviště Cheb , na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb.

Byt č. 12 je v 5. nadzemním podlaží, velikosti 3+1, podlahové plochy 75,87 m2, (k bytu patří sklep o

výměře 2,7 m2). Minimální nabídková výše nájemného z podlahové plochy bytu (podlahová plocha

pro výpočet nájemného 71,46 m2) činí 65 Kč/m2/měsíc (bez záloh plnění poskytovaných služeb

s užíváním bytu, které jsou pro 1 osobu v předpokládané výši cca 1.459 Kč/měsíc, každá další osoba

+ 459 Kč).

Termíny prohlídky bytu: 26.01.2021 v 15:15 hodin a 04.02.2021 v 9:45 hodin.sraz zájemců je ve výše uvedených termínech před domem Cheb, Slavice 2119/1
Článek II

Obecné podmínky výběrového řízení

Zájemce o pronájem bytu uvedeného v Článku I nabízeného ve výběrovém řízení je povinen pro jeho

zařazení do aukčního kola elektronické aukce beze zbytku splnit podmínky a kritéria uvedené v Článku

II, odst. 3 Zásad pronájmů bytů ve vlastnictví města Cheb č. 11/2017 v platném znění, schválených

usnesením Rady města Chebu číslo 401/13/2017 ze dne 31.8.2017 (možno nalézt na www.cheb.cz, odkaz

Úřední deska, Dokumenty odboru správy majetku).
Článek III

Podmínky pro zařazení do aukčního kola výběrového řízení

Zájemce o pronájem nabízeného bytu je povinen pro své zařazení do aukčního kola výběrového řízení do

doby stanovené pro ukončení vstupního kola veřejné elektronické aukce, tj. do 08.02.2021 17:00 hodin1. FYZICKY SE ZÚČASTNIT PROHLÍDKY NABÍZENÉHO BYTU – registrací do výběrového řízení

formou elektronické aukce zájemce akceptuje a bere na vědomí jeho stavebně technický stav a stav jeho

zařizovacích předmětů,2. ZAREGISTROVAT SE DO ELEKTRONICKÉ AUKCE – vyplněním elektronické žádosti o zařazení,

kterou lze otevřít zeleným tlačítkem „Přihlaste se do aukce“ v detailu nabídky bytu na

www.chebskenemovitosti.cz. Po obdržení pozvánky k účasti, která bude následně zaslána

administrátorem aukce na e-mailovou adresu uchazeče, vyplní uchazeč přihlášku (odkaz v pozváncev levém menu). V přihlášce si uchazeč zvolí přístupové jméno a heslo, po jejím odeslání získá e-mailem

od administrátora přístupový klíč (desetimístný kód). S těmito údaji se uchazeč přihlásí do elektronické

aukční síně na adrese http://cheb.proebiz.com, kde vloží svou nabídku. Podrobný obrázkový návod

(Návod k účasti na aukci.pdf) je možné stáhnout na stránce www.chebskenemovitosti.cz, po zvolení

sekce Dokumenty v horní černé liště.3. SLOŽIT FINANČNÍ JISTINU – v pokladně Městského úřadu Cheb nebo na účet města Chebu číslo

6015-528331/0100 pod variabilním symbolem 324110575, ve výši 10.000 Kč). Složením finanční jistiny

se rozumí připsání finanční částky na výše uvedený účet města Cheb, ke stanovenému dni a hodině.

Osoba, která finanční jistinu složila, musí být jednoznačně identifikovatelná uvedením svého jména

do zprávy pro příjemce platby, pokud tato identifikace nebude zřejmá z názvu účtu, ze kterého bude

platba finanční jistiny realizována.

Neúspěšným zájemcům výběrového řízení bude finanční jistina vrácena nejpozději do třiceti pracovních

dnů od provedení aukčního kola výběrového řízení. Úspěšnému zájemci bude složená finanční jistina

započtena do jistoty, kterou je nájemce povinen složit před podpisem nájemní smlouvy, tj. peněžní

prostředky k zajištění předpisu nájemného a úhrady za plnění poskytovaná

v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem ve výši trojnásobku

měsíčního předpisu vysoutěženého nájemného (max. ve výši 10.000 Kč).Nájemní smlouvu je povinen vybraný žadatel uzavřít nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne vyzvání

pronajímatelem městem Cheb, zastoupeným vedoucím oddělení správy budov odboru správy majetku

MěÚ Cheb (dále jen i „V_OSB“), k jejímu uzavření. V případě, že vybraný žadatel bez vážných důvodů,

které je povinen neprodleně sdělit pronajímateli městu Cheb zastoupenému V_OSB, nájemní smlouvu do

uvedeného termínu neuzavře, bude z nabídky na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu vyřazen a

na jeho místo nastoupí první náhradník. V tomto případě finanční jistina složená pro účast ve výběrovém

řízení propadá vybranému žadateli ve prospěch města Cheb (ve výjimečných případech na základě

odůvodněné písemné žádosti, může být finanční jistina vrácena na základě rozhodnutí vedoucího odboru

SM po projednání v „Komisi majetkoprávní bytové a dislokační Rady města Chebu“ /dále jen KMBaD/).
4. PŘEDAT VYPLNĚNOU PÍSEMNOU ŽÁDOST NA PRONÁJEM BYTU S PŘÍLOHAMI - na

předepsaném tiskopise, (viz příloha tohoto výběrového řízení) osobně referentce oddělení správy budov

odboru správy majetku MěÚ Cheb (dále jen i „OSB“), která na žádosti zájemci ověří podpis, a dále k ní

přiloží následující doklady:

 kopie platné pracovní smlouvy nebo jiného platného dokladu o zdroji příjmů žadatele a jeho
manžela/ky (partnera/partnerky), a v případě, že budou společnými účastníky výběrového řízení se

zájemcem další osoby, i zdroj příjmů těchto osob, který nesmí být v platnosti kratší dobu než je

období posledních šest měsíců před podáním této žádosti

 v souladu s Čl. II odst. 3, písm. f) Zásad, kopie listin dokládající výši současného příjmů žadatele

a všech dalších spolu posuzovaných osob dle předchozího odstavce (např. výměr důchodu, daňové

přiznání, potvrzení zaměstnavatele, výplatní pásky, apod.) za období posledních 6 měsíců,

 kopii dokladu o složení finanční jistiny ve stanovené výši dle odst. 1,

 u žadatelů – právních (podnikajících) subjektů, platný výpis z obchodního rejstříku (rejstříku

ekonomických subjektů), ne starší dvou měsíců,

Zájemce rovněž doloží v bodě 6 žádosti na pronájem bytu potvrzení stávajícího pronajímatele bytu

(vlastníka bytu nebo správce domu) o řádném hrazení nájemného a záloh na poskytované služby a

dodržování nájemní nebo podnájemní smlouvy.

Splnění všech podmínek uvedených v Článku II a III tohoto vyhlášeného výběrového řízení, budou

v kontrolním kole posouzeny komisí pro otevírání obálek a hodnocení nabídek jmenovanou vedoucím

odboru správy majetku MěÚ Cheb (dále jen „V_SM“). Na základě vyhodnocení splnění všech

stanovených kritérií a požadovaných podmínek bude rozhodnuto o zařazení zájemce do aukčního kola.

Neúplně vyplněná písemná žádost včetně úplných příloh na pronájem bytu a nepředložení všech

požadovaných dokladů, bude důvodem pro vyloučení zájemce z výběrového řízení.

Článek IV

Hodnotící kritéria pro výběr nájemce

Kritériem pro výběr nájemce nabízeného bytu, který je předmětem tohoto výběrového řízení, je učiněná

výše nabídnutého nájemného zájemců v aukčním kole veřejné elektronické aukce, posouzení možnosti

jejich platební schopnosti hradit předpis nájemného ve výši v elektronické aukci nabídnutého nájemného,

spolu s hrazením předpisu úhrad nákladů za služby spojené s užíváním bytu, hrazení požadované jistoty a

dále splnění všech požadavků stanovených pro účast zájemců ve výběrovém řízení.Článek V

Podávání nabídek

1. Minimální nabídky výše nájemného jednotlivých zájemců o účast ve veřejné elektronické aukci,
zařazených do Aukčního kola veřejné elektronické aukce učiní každý zájemce elektronicky a

zároveň ji uvede v písemné žádosti na pronájem bytu dle Článku III, bodu 2 toho vyhlášeného

výběrového řízení. Minimální výše nabídky nájemného nesmí být nižší, než je pro toto výběrové

řízení stanovená minimální výše nájemného tj. 65 Kč/m2/měsíc za pronájem bytu uvedeného

v Článku 1.


Článek VI

Harmonogram průběhu a technické podmínky veřejné elektronické aukce

1. Výběrové řízení na pronájem bytu bude realizováno formou tříkolové veřejné elektronické aukce
(vstupní kolo, kontrolní kolo a aukční kolo), kdy základním komunikačním prostředkem bude

INTERNET a internetová doména http://cheb.proebiz.com . Vstupní kolo bude sloužit zájemcům

k registraci do elektronické aukční síně a dále podání písemné žádosti na pronájem bytu dle Článku

III, bodu 2 tohoto vyhlášeného výběrového řízení. Kontrolní kolo bude sloužit pro vyhodnocení

splnění všech vyhlášených podmínek k účasti zájemců zadavatelem, tj. městem Cheb zastoupeným

odborem správy majetku MěÚ Cheb, (dále jen „zadavatel“). V aukčním kole bude probíhat vlastní

on-line výběrové řízení. Se zahájením aukčního kola bude všem zájemcům zařazeným do aukčního

kola (dále jen i „účastníkům“, „účastník“) zobrazována učiněná nejvyšší nabídka výše nájemného

za pronájem soutěženého bytu. Veškeré informace a přístupové kódy do elektronické aukční síně

budou účastníkům výběrového řízení sdělovány cestou e-mailové pošty.

2. Vstupní kolo bude zahájeno dne 14.01.2020 v 10:00 hodin, kdy bude zpřístupněn elektronický
aukční portál pro zadávání vstupních nabídek výše nájemného, přičemž každý účastník po svém

přihlášení do aukční síně vidí jen svou nabídku nájemného. V tomto kole mohou účastníci své

nabídky výše nájemného libovolně měnit. Vstupní kolo bude ukončeno dne 08.02.2021

v 17:00 hodin.
3. Kontrolní kolo bude zahájeno dne 08.02.2021 v 17:00 hodin a ukončeno dne 15.02.2021 v 15:30

hodin. Po dobu kontrolního kola účastníci nemohou své nabídky výše nájemného nijak měnit.

4. Aukční kolo bude zahájeno dne 15.02.2021 v 15:30 hodin, kdy bude zahájeno on-line výběrové
řízení. Všem účastníkům bude zobrazována nejvyšší nabídka výše nájemného za předmětný byt

nabídnutá účastníkem, který takovou nabídku zadal. Po dobu 20 minut od zahájení aukčního kola

mají jednotliví účastníci možnost své nabídky výše nájemného upravovat (pouze směrem nahoru).

Nová nabídka výše nájemného nemůže být shodná se stávající maximální výši nájemného.

5. Minimální zvýšení nabídky výše nájemného v jednom kroku (minimální jednotkovou nabídku
výše nájemného danou sazebníkem města pro výběrové řízení = 1 Kč/1 m2/měsíc) je možné

minimálně o 1 Kč/m2/měsíc. Maximální zvýšení nabídky výše nájemného v jednom kroku

je možné maximálně o 10 Kč/m2/měsíc.

6. Aukční kolo bude prodlouženo o 2 minuty vždy, při jakékoliv změně výše nájemného
odpovídající příhozům dle Článku V odst. 5 těchto podmínek, v posledních 2 minutách tohoto

aukčního kola.

7. Platnost přístupových klíčů do elektronické aukční síně je omezena lhůtou 30 kalendářních dnů od
ukončení aukčního kola veřejné elektronické aukce. Po této době již nebude možné se do

elektronické aukční síně přihlásit. Pokud bude zájem ze strany účastníka veřejné elektronické aukce o

vytištění protokolu o účasti v elektronické aukci a historie elektronického aukčního případu,

doporučujeme vytištění provést neprodleně po skončení aukčního kola veřejné elektronické aukce.
8. Zadavatel má právo v případě potřeby rozhodnout o individuálním prodloužení, nebo
ukončení výběrového řízení realizovaného formou veřejné elektronické aukce

a to i v průběhu aukčního kola.


Článek VII

Práva zadavatele

1. Z výběrového řízení realizovaného formou veřejné elektronické aukce budou v Kontrolním
kole vyřazeny nabídky, které nebudou splňovat výše uvedené požadavky zadavatele a nabídky,

u kterých nebude městem Cheb jednoznačně identifikována finanční jistina, složena podle

znění Článku III, odst. 1 těchto podmínek výběrového řízení.

2. Pronájem bytu, který je uveden v Čl. I může být uskutečněn po schválení Radou města Chebu
za minimální výši nájemného, které odpovídá stanovené minimální nabídkové výši nájemného

z podlahové plochy bytu pro účast ve výběrovém řízení, tj. 65 Kč/m2/měsíc

v souladu s ustanovením Zásad pronájmu bytů v majetku města Chebu, pokud Rada města

Chebu nerozhodne o výši nájemného jinak, v těchto případech, kdy:

a. se výběrového řízení účastní v elektronické aukci pouze jeden zájemce, kdy aukční kolo
elektronické aukce a výběrové řízení bylo zrušeno a zájemce, který splňuje podmínky pro účast

v aukčním kole, nadále projevil zájem o uzavření nájemní smlouvy a město Cheb má zájem tento

byt pronajmout i na základě zmařeného výběrového řízení, bez jeho opakování;

b. dojde ke zrušení výběrového řízení na základě rozhodnutí Rady města Chebu z důvodu pronájmů
předmětného bytu v obecním zájmu jinému žadateli;

c. jsou uzavírané nájemní smlouvy pro pronájem bytů dle Čl. VI odst. 2),Nájemné stanovené podle tohoto odstavce, může být po dobu nájmu upravováno na základě

stanovené roční míry inflace, vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen

pro dané období, a to zpravidla od 1. 7. příslušného roku. Dále Rada města Chebu může upravit výši

nájemného v průběhu nájmu bytu i v jiné výši v souladu s ustanovením § 2249 NOZ.

Jistota ve smyslu § 2254 NOZ se stanovuje pro uzavření nájemní smlouvy podle tohoto odstavce ve

výši 10.000 Kč.


3. Zadavatel si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu všechny předložené nabídky odmítnout a výběrové
řízení v plném rozsahu zrušit nebo opakovat.

4. Upřesňující informace pro provedení tohoto výběrového řízení podá Městský úřad Cheb, odbor
správy majetku Naděžda Musílková, DiS., telefon 607 806 118, e-mail: musilkova@cheb.czPříloha:

Předepsaný tiskopis žádosti pro účast ve výběrovém řízení pro jeho podání v souladu s Článkem III.Ing. Pavol Vančo

vedoucí odboru správy majetku

Městského úřadu ChebVyvěšeno: Sejmuto:

Město Cheb
odbor správy majetku

Městského úřadu v Chebu
Ž Á D O S T O P R O N Á J E M B Y T U


(dle Čl. II Zásad)


č. 12, na adrese Cheb, Slavice 2119/1 ve vlastnictví města Chebu

1. Základní údaje o žadateli (žadatelích v případě žádosti o společný nájem bytu):


Jméno:................................................ Příjmení:........................................................... Titul:...........................
Rodné příjmení:...................................................... Stav: ................................................ ..................................

Datum narození:.....................................................

Trvalé bydliště (město, ulice, č. popisné, č. orientační, PSČ): ...........................................................................

.............................................................................................................................................................................

Současné bydliště v případě, že žadatel nebydlí na adrese trvalého bydliště (město, ulice, č. popisné, č. orientační, PSČ):

...........................................................................

............................................................................................................................. ................................................Tel. pevný:.................................. mobilní:.................................. E-mail:.............................................................

Adresa pro písemný styk – kontaktní adresa (město, ulice, č. popisné, č. orientační, PSČ): ….........................

.............................................................................................................................................................................

Zaměstnavatel:.................................................... Pracovní zařazení:.................................................................
(adresa, místo pracoviště nebo podnikání – nutno doložit)
Jméno:................................................ Příjmení:........................................................... Titul:...........................

Rodné příjmení:...................................................... Stav: ................................................ ..................................

Datum narození:.....................................................

Trvalé bydliště (město, ulice, č. popisné, č. orientační, PSČ): ...........................................................................
............................................................................................................................. ................................................

Současné bydliště v případě, že žadatel nebydlí na adrese trvalého bydliště (město, ulice, č. popisné, č. orientační, PSČ):

...........................................................................

.............................................................................................................................................................................Tel. pevný:.................................. mobilní:.................................. E-mail:.............................................................

Adresa pro písemný styk – kontaktní adresa (město, ulice, č. popisné, č. orientační, PSČ): ….........................

.............................................................................................................................................................................

Zaměstnavatel:.................................................... Pracovní zařazení:.................................................................
(adresa, místo pracoviště nebo podnikání – nutno doložit)


Firma (obchodní společnost) **:

............................................................................................................................. .............................................

Sídlo:……………………………………………………………………………………………………..........................

IČO: ……………………… DIČ: …………………………..

Zapsaná v ………………………………………………………………………….....................................................

Zastoupená (jednající) ……………………………………………...........................................................................

............................................................................................................................. ................................................


Tel. pevný:.................................. mobilní:.................................. E-mail:.............................................................Adresa pro písemný styk – kontaktní adresa (město, ulice, č. popisné, č. orientační, PSČ): ….........................

............................................................................................................................. ................................................
2. Základní údaje o manželovi/manželce; partnerovi/partnerce žadatele:


Jméno:............................................... Příjmení:.............................................................. Titul:............................

Rodné příjmení:................................. Datum narození: ............................ .
Trvalé bydliště (město, ulice, č. popisné, č. orientační, PSČ):

............................................................................................................................. ................................................

OTISK PODACÍHO RAZÍTKASoučasné bydliště v případě, že manžel/manželka nebydlí na adrese trvalého bydliště (město, ulice, č. popisné, č. orientační,

PSČ):

............................................................................................................................. ................................................Zaměstnavatel:.................................................... Pracovní zařazení:.................................................................
(adresa, místo pracoviště nebo podnikání – nutno doložit)
3. Základní údaje o osobách, které budou pronajatý byt obývat (mimo osob uvedených v bodu 1. a 2.) **


Jméno:...................... Příjmení:............................. Datum narození.................Vztah k uchazeči:......................

Trvalé bydliště (město, ulice, č. popisné, č. orientační, PSČ):

............................................................................................................................. ................................................

Současné bydliště v případě, že nebydlí na adrese trvalého bydliště (město, ulice, č. popisné, č. orientační, PSČ):
............................................................................................................................. ................................................Jméno:...................... Příjmení:............................. Datum narození.................Vztah k uchazeči:.......................

Trvalé bydliště (město, ulice, č. popisné, č. orientační, PSČ):

.............................................................................................................................................................................

Současné bydliště v případě, že žadatel nebydlí na adrese trvalého bydliště (město, ulice, č. popisné, č. orientační, PSČ):

...........................................................................

............................................................................................................................. ................................................Jméno:...................... Příjmení:............................. Datum narození.................Vztah k uchazeči:......................

Trvalé bydliště (město, ulice, č. popisné, č. orientační, PSČ):
.............................................................................................................................................................................

Současné bydliště v případě, že žadatel nebydlí na adrese trvalého bydliště (město, ulice, č. popisné, č. orientační, PSČ):

...........................................................................

............................................................................................................................. ................................................Jméno:...................... Příjmení:............................. Datum narození.................Vztah k uchazeči:.....................

Trvalé bydliště (město, ulice, č. popisné, č. orientační, PSČ):

.............................................................................................................................................................................

Současné bydliště v případě, že žadatel nebydlí na adrese trvalého bydliště (město, ulice, č. popisné, č. orientační, PSČ):

.............................................................................................................................................................................Jméno:...................... Příjmení:............................. Datum narození.................Vztah k uchazeči:......................
Trvalé bydliště (město, ulice, č. popisné, č. orientační, PSČ):

............................................................................................................................. ................................................

Současné bydliště v případě, že žadatel nebydlí na adrese trvalého bydliště (město, ulice, č. popisné, č. orientační, PSČ):

............................................................................................................................. ................................................

Předpoklad celkového počtu osob, které budou byt užívat: počet dospělých □ počet dětí (do 18 let) □

4. Charakteristika dosavadního (trvalého) bydliště žadatele/ů:


Vztah žadatele k dosavadnímu bydlišti (označte křížkem):

nájemce bytu □ vlastník bytu □ u rodičů □ u prarodičů □
u příbuzných □ v podnájmu (nutno doložit) □ na ubytovně □ jiné .................................


V případě, že je žadatel vlastníkem bytu, uvede důvod žádosti o pronájem bytu ve vlastnictví města Cheb:

5. Údaje o předešlém nebo stávajícím pronajímateli (vlastníkovi, ubytovateli) bytu (ubytovny):Jméno, příjemní (nebo obchodní název, IČ) :.............................................................................................

Adresa bytu (město, ulice, č. popisné, č. orientační, PSČ): ...........................................................................

.............................................................................................................................................................................

Tel. pevný:.................................. mobilní:.................................. E-mail:.............................................................

Adresa pro písemný styk – kontaktní adresa (město, ulice, č. popisné, č. orientační, PSČ): ….........................
............................................................................................................................. ................................................6. Potvrzení současného pronajímatele bytu (vlastníka bytu nebo správce domu) o řádném hrazení nájemného a záloh na

poskytované služby a dodržování nájemní nebo podnájemní smlouvy:7. Průměrný čistý měsíční příjem domácnosti z příjmů uvedených v Čl. II odst. 3, písm. f) Zásad) : (označte
křížkem)

do 10 000 □ do 15 000 □ do 20 000 □ do 25 000 □ do 30 000 □ nad 30 000 □

8. Zdroj příjmů v souladu s Čl. II odst. 3, písm. f) Zásad:
mzda nebo plat, důchod, příjem podnikatele, jiný příjem např. ze samostatné činnosti, apod.
9. Žadatel/é tímto výslovně a čestně prohlašuje/jí následující:


a) že veškeré jím uvedené údaje v tomto návrhu na pronájem bytu města uvedené v žádosti jsou pravdivé,


b) výslovně souhlasí a je srozuměn s tím, že tento návrh není právně závazný, tzn., že město Cheb není povinno uzavřít s uchazečem
nájemní smlouvu a uchazeč není oprávněn se domáhat uzavření nebo zajištění uzavření jakékoliv nájemní smlouvy,


c) že si je vědom své povinnosti, oznámit městu Cheb, cestou oddělení správy budov odboru správy majetku MěÚ Cheb, každou

změnu, která je podstatná pro rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy na byt, nebo stanovení podmínek k jejímu uzavření, a to
nejpozději do 30-ti dnů ode dne, kdy tato změna nastala a své povinnosti návrh na pronájem obecního bytu nejméně jedenkrát ročně
písemně aktualizovat,d) že je srozuměn se “Zásadami pronájmů bytů ve vlastnictví města Cheb“, v platném znění,


e) že rozumí podmínkám výběrového řízení na pronájem bytu formou elektronické aukce, vč. výše nájemného,

f) že on a všechny osoby uvedené v této žádosti nejsou dlužníkem po splatnosti ve vztahu k městu Cheb a jeho organizacím nebo

obchodním společnostem, a dále nejsou evidováni jako dlužníci po splatnosti ve veřejně přístupných registrech dlužníků. Toto
ustanovení se vztahuje i na případy, kdy dlužník je v insolvenci a dále své závazky se souhlasem pronajímatele nebo na základě
jiného rozhodnutí splácí na základě sjednaného platebního kalendáře nebo o jejich oprávněnosti nebylo dosud pravomocně
rozhodnuto příslušným orgánem.


g) že nebyl v minulosti a není on a jeho manžel/ka (spolunájemce, partner, partnerka) nájemcem jiného bytu nebo nebytového prostoru

ve vlastnictví města Chebu nebo jiného vlastníka, ze kterého dostal výpověď z důvodů neplacení nájemného nebo hrubého
porušování nájemní smlouvy. Nebydlel v bytě nebo neužíval nebytový prostor města Chebu bez právního důvodu,


h) že se zúčastnil fyzické prohlídky nabízeného bytu a akceptuje a bere na vědomí jeho stavebně technický stav a stav jeho zařizovacích

předmětů,


i) že je si vědom a akceptuje skutečnost, že složená finanční jistina pro účast ve výběrovém řízení propadne ve prospěch pronajímatele
v případě, že po provedeném Aukčním kole elektronické aukce v případě že bude schválen jako nájemce, neuzavře do termínu
stanovenému aktuálně platnými Zásadami na pronájem bytu nájemní smlouvu (tato podmínka platí pro zájemce o účast ve
výběrovém řízení),


j) že je si vědom a akceptuje skutečnost, že složená finanční jistota (kauce) spojená s podáním žádosti o pronájem bytu bez účasti ve

výběrovém řízení, propadne ve prospěch pronajímatele v případě, že po schválení nájmu bytu Radou města Chebu, neuzavře do
termínu stanovenému aktuálně platnými Zásadami na pronájem bytu nájemní smlouvu (tato podmínka platí pro pronájem bytu

provedeného bez výběrového řízení).


10. Finanční jistina (finanční jistota – kauce)
V případě, že nebudu schválen jako nájemce na základě provedeného výběrového řízení (na základě podané žádosti o pronájem

bytu) žádám o vrácení mnou složené finanční jistiny (finanční jistoty – kauce) ve výši ....................... na můj níže uvedený účet.

Číslo účtu pro vrácení finanční jistiny (finanční jistoty – kauce): ...................................
Moje základní nabídka výše nájemného pro účast ve výběrovém řízení prováděném formou elektronické aukce činí:

_______ Kč/m²/měsíc
_______ Kč/měsíc (u bytů nad 100 m²)

V ................................................. dne ..........................................................................................
Podpis žadatele

Podpis žadatele (oprávněné osoby jednat za žadatele) ověřila dle OP č…………..…..…dne……….…… v hod_______
referentka OSB (jméno a podpis)………………………………….…………………

Přílohy:

 kopie platné pracovní smlouvy nebo jiného platného dokladu o zdroji příjmů žadatele a jeho manžela/ky (partnera/partnerky), a
v případě, že budou společnými účastníky výběrového řízení (žadateli o pronájem bytu bez výběrového řízení*) se zájemcem další
osoby, i zdroj příjmů těchto osob, který nesmí být v platnosti kratší dobu než je období posledních šest měsíců před podáním této
žádosti

 v souladu s Čl. II odst. 3, písm. f) Zásad, kopie listin dokládající výši současného příjmů žadatele a všech dalších spolu

posuzovaných osob dle předchozího odstavce (např. výměr důchodu, daňové přiznání, potvrzení zaměstnavatele, výplatní pásky,

apod.) za období posledních 6 měsíců,

 v případě žádosti o účast ve výběrovém řízení, kopii dokladu o složení finanční jistiny ve výši trojnásobku měsíčního předpisu

nájemného z podlahové plochy bytu, vypočteného na základě učiněné nabídky vstupního nájemného, které nabídl ve vstupním kole

elektronické aukce, nejvýše však v částce 10.000 Kč v případě, že trojnásobek takto vypočteného předpisu měsíčního nájemného

z podlahové plochy je vyšší,

 v případě žádosti o pronájem bytu bez výběrového řízení, kopii dokladu o složení finanční jistoty - kauce ve výši trojnásobku

měsíčního předpisu nájemného z podlahové plochy bytu, vypočteného na základě učiněné nabídky vstupního nájemného, které

nabídl v žádosti o pronájem bytu, nejvýše však v částce 10.000 Kč v případě, že trojnásobek takto vypočteného předpisu měsíčního

nájemného z podlahové plochy je vyšší,

 u žadatelů – právních (podnikajících) subjektů, platný výpis z obchodního rejstříku (rejstříku ekonomických subjektů), ne starší

dvou měsíců,


Poznámka:

 co se nehodí, škrtněte,

 u žádosti právnických subjektů (podnikajících subjektů) o pronájem byt vypsat formulář s údaji označenými ** 2021-01-14 01:59:45 +0100 2021-01-14 02:03:20 +0100 application/pdf https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/35598_20210114015944900100_File.ashx_id_org5091id_dokumenty983662 zxYhLPeZWw7NxklvvqxtiKHnAgTzIVYVQCaANzxsnas= M Ě S T O C H E B
O D B O R S P R Á V Y M A J E T K U
<br> M ě s t s k é h o ú ř a d u C h e b
<br> nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb ,IČO 00253979
<br>
Číslo jednací: MUCH 2313/2021 SM V Chebu dne 11.01.2021
<br>
město Cheb vyhlašuje dle Zásad pronájmů bytů ve vlastnictví města Cheb č.11/2017 v platném znění <,>
<br> schválených usnesením Rady města Chebu číslo 401/13/2017 ze dne 31.8.2017
<br>
vý běro vé ř í zen í č í s l o 5 7 5 /202 1 na pro ná je m by t u
<br> č í s l o 1 2,Cheb,S la vi ce 2 1 1 9/1
<br> f o rmo u veře jné e l e kt ro nic ké a u kce ta kto :
<br>
Článek I
<br> Předmět výběrového řízení
<br> Předmětem výběrového řízení je pronájem bytu č.12 ve vlastnictví města Chebu v bytovém domě ve
<br> městě Chebu,č.p.2119,v ulici Slavice 2119/1,který je součástí pozemku parc.č.st.6431 ,zapsaného
<br> v katastru nemovitostí pro obec Cheb, katastrální území Cheb u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj <,>
<br> katastrální pracoviště Cheb ,na listu vlastnictví č.1 pro město Cheb <.>
<br> Byt č.12 je v 5.nadzemním podlaží,velikosti 3+1,podlahové plochy 75,87 m2,(k bytu patří sklep o
<br> výměře 2,7 m2).Minimální nabídková výše nájemného z podlahové plochy bytu (podlahová plocha
<br> pro výpočet nájemného 71,46 m2) činí 65 Kč/m2/měsíc (bez záloh plnění poskytovaných služeb
<br> s užíváním bytu,které jsou pro 1 osobu v předpokládané výši cca 1.459 Kč/měsíc,každá další osoba
<br> + 459 Kč) <.>
<br>
<br>
<br> Termíny prohlídky bytu: 26.01.2021 v 15:15 hodin a 04.02.2021 v 9:45 hodin <.>
<br>
<br> sraz zájemců je ve výše uvedených termínech před domem Cheb,Slavice 2119/1
<br>
<br>
Článek II
<br> Obecné podmínky výběrového řízení
<br> Zájemce o pronájem bytu uvedeného v Článku I nabízeného ve výběrovém řízení je povinen pro jeho
<br> zařazení do aukčního kola elektronické aukce beze zbytku splnit podmínky a kritéria uvedené v Článku
<br> II,odst.3 Zásad pronájmů bytů ve vlastnictví města Cheb č.11/2017 v platném znění,schválených
<br> usnesením Rady města Chebu číslo 401/13/2017 ze dne 31.8.2017 (možno nalézt na www.cheb.cz,odkaz
<br> Úřední deska,Dokumenty odboru správy majetku) <.>
<br>
<br>
Článek III
<br> Podmínky pro zařazení do aukčního kola výběrového řízení
<br> Zájemce o pronájem nabízeného bytu je povinen pro své zařazení do aukčního kola výběrového řízení do
<br> doby stanovené pro ukončení vstupního kola veřejné elektronické aukce,tj.do 08.02.2021 17:00 hodin
<br>
<br> 1.FYZICKY SE ZÚČASTNIT PROHLÍDKY NABÍZENÉHO BYTU – registrací do výběrového řízení
<br> formou elektronické aukce zájemce akceptuje a bere na vědomí jeho stavebně technický stav a stav jeho
<br> zařizovacích předmětů <,>
<br>
<br> 2.ZAREGISTROVAT SE DO ELEKTRONICKÉ AUKCE – vyplněním elektronické žádosti o zařazení <,>
<br> kterou lze otevřít zeleným tlačítkem „Přihlaste se do aukce“ v detailu nabídky bytu na
<br> www.chebskenemovitosti.cz.Po obdržení pozvánky k účasti,která bude následně zaslána
<br> administrátorem aukce na e-mailovou adresu uchazeče,vyplní uchazeč přihlášku (odkaz v pozvánce
<br>
<br>
<br>
<br> v levém menu).V přihlášce si uchazeč zvolí přístupové jméno a heslo,po jejím odeslání získá e-mailem
<br> od administrátora přístupový klíč (desetimístný kód).S těmito údaji se uchazeč přihlásí do elektronické
<br> aukční síně na adrese http://cheb.proebiz.com,kde vloží svou nabídku.Podrobný obrázkový návod
<br> (Návod k účasti na aukci.pdf) je možné stáhnout na stránce www.chebskenemovitosti.cz,po zvolení
<br> sekce Dokumenty v horní černé liště <.>
<br>
<br> 3.SLOŽIT FINANČNÍ JISTINU – v pokladně Městského úřadu Cheb nebo na účet města Chebu číslo
<br> 6015-528331/0100 pod variabilním symbolem 324110575,ve výši 10.000 Kč).Složením finanční jistiny
<br> se rozumí připsání finanční částky na výše uvedený účet města Cheb,ke stanovenému dni a hodině <.>
<br> Osoba,která finanční jistinu složila,musí být jednoznačně identifikovatelná uvedením svého jména
<br> do zprávy pro příjemce platby,pokud tato identifikace nebude zřejmá z názvu účtu,ze kterého bude
<br> platba finanční jistiny realizována <.>
<br> Neúspěšným zájemcům výběrového řízení bude finanční jistina vrácena nejpozději do třiceti pracovních
<br> dnů od provedení aukčního kola výběrového řízení.Úspěšnému zájemci bude složená finanční jistina
<br> započtena do jistoty,kterou je nájemce povinen složit před podpisem nájemní smlouvy,tj.peněžní
<br> prostředky k zajištění předpisu nájemného a úhrady za plnění poskytovaná
<br> v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem ve výši trojnásobku
<br> měsíčního předpisu vysoutěženého nájemného (max.ve výši 10.000 Kč) <.>
<br>
<br> Nájemní smlouvu je povinen vybraný žadatel uzavřít nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne vyzvání
<br> pronajímatelem městem Cheb,zastoupeným vedoucím oddělení správy budov odboru správy majetku
<br> MěÚ Cheb (dále XXX i „V_OSB“),k jejímu uzavření.V případě,že vybraný žadatel bez vážných důvodů <,>
<br> které je povinen neprodleně sdělit pronajímateli městu Cheb zastoupenému V_OSB,nájemní smlouvu do
<br> uvedeného termínu neuzavře,bude z nabídky na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu vyřazen a
<br> na jeho místo nastoupí první náhradník.V tomto případě finanční jistina složená pro účast ve výběrovém
<br> řízení propadá vybranému žadateli ve prospěch města Cheb (ve výjimečných případech na základě
<br> odůvodněné písemné žádosti,může být finanční jistina vrácena na základě rozhodnutí vedoucího odboru
<br> SM po projednání v „Komisi majetkoprávní bytové a dislokační Rady města Chebu“ /dále jen KMBaD/) <.>
<br>
<br>
4.PŘEDAT VYPLNĚNOU PÍSEMNOU ŽÁDOST NA PRONÁJEM BYTU S PŘÍLOHAMI - na
<br> předepsaném tiskopise,(viz příloha tohoto výběrového řízení) osobně referentce oddělení správy budov
<br> odboru správy majetku MěÚ Cheb (dále XXX i „OSB“),která na žádosti zájemci ověří podpis,a dále k ní
<br> přiloží následující doklady:
<br>  kopie platné pracovní smlouvy nebo jiného platného dokladu o zdroji příjmů žadatele a jeho
manžela/ky (partnera/partnerky),a v případě,že budou společnými účastníky výběrového řízení se
<br> zájemcem další osoby,i zdroj příjmů těchto osob,který nesmí být v platnosti kratší dobu než je
<br> období posledních šest měsíců před podáním této žádosti
<br>  v souladu s Čl.II odst.3,písm.f) Zásad,kopie listin dokládající výši současného příjmů žadatele
<br> a všech dalších spolu posuzovaných osob dle předchozího odstavce (např.výměr důchodu,daňové
<br> přiznání,potvrzení zaměstnavatele,výplatní pásky,apod.) za období posledních 6 měsíců <,>
<br>  kopii dokladu o složení finanční jistiny ve stanovené výši dle odst.1 <,>
<br>  u žadatelů – právních (podnikajících) subjektů,platný výpis z obchodního rejstříku (rejstříku
<br> ekonomických subjektů),ne starší dvou měsíců <,>
<br> Zájemce rovněž doloží v bodě 6 žádosti na pronájem bytu potvrzení stávajícího pronajímatele bytu
<br> (vlastníka bytu nebo správce domu) o řádném hrazení nájemného a záloh na poskytované služby a
<br> dodržování nájemní nebo podnájemní smlouvy <.>
<br>
<br>
<br> Splnění všech podmínek uvedených v Článku II a III tohoto vyhlášeného výběrového řízení,budou
<br> v kontrolním kole posouzeny komisí pro otevírání obálek a hodnocení nabídek jmenovanou vedoucím
<br> odboru správy majetku MěÚ Cheb (dále jen „V_SM“).Na základě vyhodnocení splnění všech
<br> stanovených kritérií a požadovaných podmínek bude rozhodnuto o zařazení zájemce do aukčního kola <.>
<br> Neúplně vyplněná písemná žádost včetně úplných příloh na pronájem bytu a nepředložení všech
<br> požadovaných dokladů,bude důvodem pro vyloučení zájemce z výběrového řízení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Článek IV
<br> Hodnotící kritéria pro výběr nájemce
<br> Kritériem pro výběr nájemce nabízeného bytu,který je předmětem tohoto výběrového řízení,je učiněná
<br> výše nabídnutého nájemného zájemců v aukčním kole veřejné elektronické aukce,posouzení možnosti
<br> jejich platební schopnosti hradit předpis nájemného ve výši v elektronické aukci nabídnutého nájemného <,>
<br> spolu s hrazením předpisu úhrad nákladů za služby spojené s užíváním bytu,hrazení požadované jistoty a
<br> dále splnění všech požadavků stanovených pro účast zájemců ve výběrovém řízení <.>
<br>
<br> Článek V
<br> Podávání nabídek
<br> 1.Minimální nabídky výše nájemného jednotlivých zájemců o účast ve veřejné elektronické aukci <,>
zařazených do Aukčního kola veřejné elektronické aukce učiní každý zájemce elektronicky a
<br> zároveň ji uvede v písemné žádosti na pronájem bytu dle Článku III,bodu 2 toho vyhlášeného
<br> výběrového řízení.Minimální výše nabídky nájemného nesmí být nižší,než je pro toto výběrové
<br> řízení stanovená minimální výše nájemného tj.65 Kč/m2/měsíc za pronájem bytu uvedeného
<br> v Článku 1 <.>
<br>
Článek VI
<br> Harmonogram průběhu a technické podmínky veřejné elektronické aukce
<br> 1.Výběrové řízení na pronájem bytu bude realizováno formou tříkolové veřejné elektronické aukce
(vstupní kolo,kontrolní kolo a aukční kolo),kdy základním komunikačním prostředkem bude
<br> INTERNET a internetová doména http://cheb.proebiz.com.Vstupní kolo bude sloužit zájemcům
<br> k registraci do elektronické aukční síně a dále podání písemné žádosti na pronájem bytu dle Článku
<br> III,bodu 2 tohoto vyhlášeného výběrového řízení.Kontrolní kolo bude sloužit pro vyhodnocení
<br> splnění všech vyhlášených podmínek k účasti zájemců zadavatelem,tj.městem Cheb zastoupeným
<br> odborem správy majetku MěÚ Cheb,(dále jen „zadavatel“).V aukčním XXXX XXXX probíhat vlastní
<br> on-line výběrové řízení.Se zahájením aukčního kola bude všem zájemcům zařazeným do aukčního
<br> kola (dále XXX i „účastníkům“,„účastník“) zobrazována učiněná nejvyšší nabídka výše nájemného
<br> za pronájem soutěženého bytu.Veškeré informace a přístupové kódy do elektronické aukční síně
<br> budou účastníkům výběrového řízení sdělovány cestou e-mailové pošty <.>
<br> 2.Vstupní kolo bude zahájeno dne 14.01.2020 v 10:00 hodin,kdy bude zpřístupněn elektronický
aukční portál pro zadávání vstupních nabídek výše nájemného,přičemž každý účastník po svém
<br> přihlášení do aukční síně vidí jen svou nabídku nájemného.V tomto kole mohou účastníci své
<br> nabídky výše nájemného libovolně měnit.Vstupní kolo bude ukončeno dne 08.02.2021
<br> v 17:00 hodin <.>
3.Kontrolní kolo bude zahájeno dne 08.02.2021 v 17:00 hodin a ukončeno dne 15.02.2021 v 15:30
<br> hodin.Po dobu kontrolního kola účastníci nemohou své nabídky výše nájemného nijak měnit <.>
<br> 4.Aukční kolo bude zahájeno dne 15.02.2021 v 15:30 hodin,kdy bude zahájeno on-line výběrové
řízení.Všem účastníkům bude zobrazována nejvyšší nabídka výše nájemného za předmětný byt
<br> nabídnutá účastníkem,který takovou nabídku zadal.Po dobu 20 minut od zahájení aukčního kola
<br> mají jednotliví účastníci možnost své nabídky výše nájemného upravovat (pouze směrem nahoru) <.>
<br> Nová nabídka výše nájemného nemůže být shodná se stávající maximální výši nájemného <.>
<br> 5.Minimální zvýšení nabídky výše nájemného v jednom kroku (minimální jednotkovou nabídku
výše nájemného danou sazebníkem města pro výběrové řízení = 1 Kč/1 m2/měsíc) je možné
<br> minimálně o 1 Kč/m2/měsíc.Maximální zvýšení nabídky výše nájemného v jednom kroku
<br> je možné maximálně o 10 Kč/m2/měsíc <.>
<br> 6.Aukční kolo bude prodlouženo o 2 minuty vždy,při jakékoliv změně výše nájemného
odpovídající příhozům dle Článku V odst.5 těchto podmínek,v posledních 2 minutách tohoto
<br> aukčního kola <.>
<br> 7.Platnost přístupových klíčů do elektronické aukční síně je omezena lhůtou 30 kalendářních dnů od
ukončení aukčního kola veřejné elektronické aukce.Po této době již nebude možné se do
<br> elektronické aukční síně přihlásit.Pokud bude zájem ze strany účastníka veřejné elektronické aukce o
<br> vytištění protokolu o účasti v elektronické aukci a historie elektronického aukčního případu <,>
<br> doporučujeme vytištění provést neprodleně po skončení aukčního kola veřejné elektronické aukce <.>
<br>
<br>
8.Zadavatel má právo v případě potřeby rozhodnout o individuálním prodloužení,nebo
ukončení výběrového řízení realizovaného formou veřejné elektronické aukce
<br> a to i v průběhu aukčního kola <.>
<br>
Článek VII
<br> Práva zadavatele
<br> 1.Z výběrového řízení realizovaného formou veřejné elektronické aukce budou v Kontrolním
kole vyřazeny nabídky,které nebudou splňovat výše uvedené požadavky zadavatele a nabídky <,>
<br> u kterých nebude městem Cheb jednoznačně identifikována finanční jistina,složena podle
<br> znění Článku III,odst.1 těchto podmínek výběrového řízení <.>
<br> 2.Pronájem bytu,který je uveden v Čl.I může být uskutečněn po schválení Radou města Chebu
za minimální výši nájemného,které odpovídá stanovené minimální nabídkové výši nájemného
<br> z podlahové plochy bytu pro účast ve výběrovém řízení,tj.65 Kč/m2/měsíc
<br> v souladu s ustanovením Zásad pronájmu bytů v majetku města Chebu,pokud Rada města
<br> Chebu nerozhodne o výši nájemného jinak,v těchto případech,kdy:
<br> a.se výběrového řízení účastní v elektronické aukci pouze jeden zájemce,kdy aukční kolo
elektronické aukce a výběrové řízení bylo zrušeno a zájemce,který splňuje podmínky pro účast
<br> v aukčním kole,nadále projevil zájem o uzavření nájemní smlouvy a město Cheb má zájem tento
<br> byt pronajmout i na základě zmařeného výběrového řízení,bez jeho opakování;
<br> b.dojde ke zrušení výběrového řízení na základě rozhodnutí Rady města Chebu z důvodu pronájmů
předmětného bytu v obecním zájmu jinému žadateli;
<br> c.jsou uzavírané nájemní smlouvy pro pronájem bytů dle Čl.VI odst.2) <,>
<br>
<br> Nájemné stanovené podle tohoto odstavce,může být po dobu nájmu upravováno na základě
<br> stanovené roční míry inflace,vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen
<br> pro dané období,a to zpravidla od 1.7.příslušného roku.Dále Rada města Chebu může upravit výši
<br> nájemného v průběhu nájmu bytu i v jiné výši v souladu s ustanovením § 2249 NOZ <.>
<br> Jistota ve smyslu § 2254 NOZ se stanovuje pro uzavření nájemní smlouvy podle tohoto odstavce ve
<br> výši 10.000 Kč <.>
<br>
3.Zadavatel si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu všechny předložené nabídky odmítnout a výběrové
řízení v plném rozsahu zrušit nebo opakovat <.>
<br> 4.Upřesňující informace pro provedení tohoto výběrového řízení podá Městský úřad Cheb,odbor
správy majetku XXXXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>,telefon XXX XXX XXX,e-mail: musilkova@cheb.cz
<br>
<br> Příloha:
<br> Předepsaný tiskopis žádosti pro účast ve výběrovém řízení pro jeho podání v souladu s Článkem III <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXX
<br> vedoucí odboru správy majetku
<br> Městského úřadu Cheb
<br>
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
<br>
<br>
<br> Město Cheb
odbor správy majetku
<br> Městského úřadu v Chebu
<br>
<br>
Ž Á D O S T O P R O N Á J E M B Y T U
<br>
(dle Čl.II Zásad)
<br>
č.12,na adrese Cheb,Slavice 2119/1 ve vlastnictví města Chebu
<br> 1.Základní údaje o žadateli (žadatelích v případě žádosti o společný nájem bytu):
<br>
Jméno:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Příjmení:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Titul:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Rodné příjmení:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Stav:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Datum narození:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Trvalé bydliště (město,ulice,č.popisné,č.orientační,PSČ):.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Současné bydliště v případě,že žadatel nebydlí na adrese trvalého bydliště (město,ulice,č.popisné,č.orientační,PSČ):
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
<br> Tel.pevný:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> mobilní:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> E-mail:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Adresa pro písemný styk – kontaktní adresa (město,ulice,č.popisné,č.orientační,PSČ): ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Zaměstnavatel:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Pracovní zařazení:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
(adresa,místo pracoviště nebo podnikání – nutno doložit)
<br>
<br>
Jméno:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Příjmení:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Titul:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Rodné příjmení:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Stav:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Datum narození:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Trvalé bydliště (město,ulice,č.popisné,č.orientační,PSČ):.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Současné bydliště v případě,že žadatel nebydlí na adrese trvalého bydliště (město,ulice,č.popisné,č.orientační,PSČ):
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
<br> Tel.pevný:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> mobilní:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> E-mail:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Adresa pro písemný styk – kontaktní adresa (město,ulice,č.popisné,č.orientační,PSČ): ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Zaměstnavatel:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Pracovní zařazení:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
(adresa,místo pracoviště nebo podnikání – nutno doložit)
<br>
Firma (obchodní společnost) **:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Sídlo:…………………………………………………………………………………………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> IČO: ……………………… DIČ: ………………………….<.>
<br> Zapsaná v ………………………………………………………………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Zastoupená (jednající) …………………………………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
Tel.pevný:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> mobilní:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> E-mail:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
<br> Adresa pro písemný styk – kontaktní adresa (město,ulice,č.popisné,č.orientační,PSČ): ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
2.Základní údaje o manželovi/manželce; partnerovi/partnerce žadatele:
<br>
Jméno:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Příjmení:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Titul:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Rodné příjmení:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Datum narození:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Trvalé bydliště (město,ulice,č.popisné,č.orientační,PSČ):
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
<br> OTISK PODACÍHO RAZÍTKA
<br>
<br> Současné bydliště v případě,že manžel/manželka nebydlí na adrese trvalého bydliště (město,ulice,č.popisné,č.orientační <,>
<br> PSČ):
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
<br> Zaměstnavatel:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Pracovní zařazení:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
(adresa,místo pracoviště nebo podnikání – nutno doložit)
<br>
<br>
3.Základní údaje o osobách,které budou pronajatý byt obývat (mimo osob uvedených v bodu 1.a 2.) **
<br>
Jméno:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Příjmení:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Datum narození.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Vztah k uchazeči:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Trvalé bydliště (město,ulice,č.popisné,č.orientační,PSČ):
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Současné bydliště v případě,že nebydlí na adrese trvalého bydliště (město,ulice,č.popisné,č.orientační,PSČ):
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br> Jméno:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Příjmení:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Datum narození.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Vztah k uchazeči:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Trvalé bydliště (město,ulice,č.popisné,č.orientační,PSČ):
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Současné bydliště v případě,že žadatel nebydlí na adrese trvalého bydliště (město,ulice,č.popisné,č.orientační,PSČ):
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
<br> Jméno:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Příjmení:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Datum narození.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Vztah k uchazeči:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Trvalé bydliště (město,ulice,č.popisné,č.orientační,PSČ):
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Současné bydliště v případě,že žadatel nebydlí na adrese trvalého bydliště (město,ulice,č.popisné,č.orientační,PSČ):
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
<br> Jméno:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Příjmení:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Datum narození.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Vztah k uchazeči:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Trvalé bydliště (město,ulice,č.popisné,č.orientační,PSČ):
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Současné bydliště v případě,že žadatel nebydlí na adrese trvalého bydliště (město,ulice,č.popisné,č.orientační,PSČ):
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
<br> Jméno:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Příjmení:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Datum narození.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Vztah k uchazeči:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Trvalé bydliště (město,ulice,č.popisné,č.orientační,PSČ):
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Současné bydliště v případě,že žadatel nebydlí na adrese trvalého bydliště (město,ulice,č.popisné,č.orientační,PSČ):
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Předpoklad celkového počtu osob,které budou byt užívat: počet dospělých □ počet dětí (do 18 let) □
<br> 4.Charakteristika dosavadního (trvalého) bydliště žadatele/ů:
<br>
Vztah žadatele k dosavadnímu bydlišti (označte křížkem):
<br> nájemce bytu □ vlastník bytu □ u rodičů □ u prarodičů □
u příbuzných □ v podnájmu (nutno doložit) □ na ubytovně □ jiné.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
V případě,že je žadatel vlastníkem bytu,uvede důvod žádosti o pronájem bytu ve vlastnictví města Cheb:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 5.Údaje o předešlém nebo stávajícím pronajímateli (vlastníkovi,ubytovateli) bytu (ubytovny):
<br>
<br> Jméno,příjemní (nebo obchodní název,IČ) :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Adresa bytu (město,ulice,č.popisné,č.orientační,PSČ):.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Tel.pevný:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> mobilní:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> E-mail:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Adresa pro písemný styk – kontaktní adresa (město,ulice,č.popisné,č.orientační,PSČ): ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br> 6.Potvrzení současného pronajímatele bytu (vlastníka bytu nebo správce domu) o řádném hrazení nájemného a záloh na
<br> poskytované služby a dodržování nájemní nebo podnájemní smlouvy:
<br>
<br>
<br>
<br> 7.Průměrný čistý měsíční příjem domácnosti z příjmů uvedených v Čl.II odst.3,písm.f) Zásad) : (označte
křížkem)
<br> do 10 000 □ do 15 000 □ do 20 000 □ do 25 000 □ do 30 000 □ nad 30 000 □
<br> 8.Zdroj příjmů v souladu s Čl.II odst.3,písm.f) Zásad:
mzda nebo plat,důchod,příjem podnikatele,jiný příjem např.ze samostatné činnosti,apod <.>
<br>
<br>
9.Žadatel/é tímto výslovně a čestně prohlašuje/jí následující:
<br>
a) že veškeré jím uvedené údaje v tomto návrhu na pronájem bytu města uvedené v žádosti jsou pravdivé <,>
<br>
b) výslovně souhlasí a je srozuměn s tím,že tento návrh není právně závazný,tzn <.>,že město Cheb není povinno uzavřít s uchazečem
nájemní smlouvu a uchazeč není oprávněn se domáhat uzavření nebo zajištění uzavření jakékoliv nájemní smlouvy <,>
<br>
c) že si je vědom své povinnosti,oznámit městu Cheb,cestou oddělení správy budov odboru správy majetku MěÚ Cheb,každou
<br> změnu,která je podstatná pro rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy na byt,nebo stanovení podmínek k jejímu uzavření,a to
nejpozději do 30-ti dnů ode dne,kdy tato změna nastala a své povinnosti návrh na pronájem obecního bytu nejméně jedenkrát ročně
písemně aktualizovat <,>
<br>
<br> d) že je srozuměn se “Zásadami pronájmů bytů ve vlastnictví města Cheb“,v platném znění <,>
<br>
e) že rozumí podmínkám výběrového řízení na pronájem bytu formou elektronické aukce,vč.výše nájemného <,>
<br> f) že on a všechny osoby uvedené v této žádosti nejsou dlužníkem po splatnosti ve vztahu k městu Cheb a jeho organizacím nebo
<br> obchodním společnostem,a dále nejsou evidováni jako dlužníci po splatnosti ve veřejně přístupných registrech dlužníků.Toto
ustanovení se vztahuje i na případy,kdy dlužník je v insolvenci a dále své závazky se souhlasem pronajímatele nebo na základě
jiného rozhodnutí splácí na základě sjednaného platebního kalendáře nebo o jejich oprávněnosti nebylo dosud pravomocně
rozhodnuto příslušným orgánem <.>
<br>
g) že nebyl v minulosti a není on a jeho manžel/ka (spolunájemce,partner,partnerka) nájemcem jiného bytu nebo nebytového prostoru
<br> ve vlastnictví města Chebu nebo jiného vlastníka,ze kterého dostal výpověď z důvodů neplacení nájemného nebo hrubého
porušování nájemní smlouvy.Nebydlel v bytě nebo neužíval nebytový prostor města Chebu bez právního důvodu <,>
<br>
h) že se zúčastnil fyzické prohlídky nabízeného bytu a akceptuje a bere na vědomí jeho stavebně technický stav a stav jeho zařizovacích
<br> předmětů <,>
<br>
i) že je si vědom a akceptuje skutečnost,že složená finanční jistina pro účast ve výběrovém řízení propadne ve prospěch pronajímatele
v případě,že po provedeném Aukčním kole elektronické aukce v případě že bude schválen jako nájemce,neuzavře do termínu
stanovenému aktuálně platnými Zásadami na pronájem bytu nájemní smlouvu (tato podmínka platí pro zájemce o účast ve
výběrovém řízení) <,>
<br>
j) že je si vědom a akceptuje skutečnost,že složená finanční jistota (kauce) spojená s podáním žádosti o pronájem bytu bez účasti ve
<br> výběrovém řízení,propadne ve prospěch pronajímatele v případě,že po schválení nájmu bytu Radou města Chebu,neuzavře do
termínu stanovenému aktuálně platnými Zásadami na pronájem bytu nájemní smlouvu (tato podmínka platí pro pronájem bytu
<br> provedeného bez výběrového řízení) <.>
<br>
10.Finanční jistina (finanční jistota – kauce)
V případě,že nebudu schválen jako nájemce na základě provedeného výběrového řízení (na základě podané žádosti o pronájem
<br> bytu) žádám o vrácení mnou složené finanční jistiny (finanční jistoty – kauce) ve výši.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.na můj níže uvedený účet <.>
<br> Číslo účtu pro vrácení finanční jistiny (finanční jistoty – kauce):.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
Moje základní nabídka výše nájemného pro účast ve výběrovém řízení prováděném formou elektronické aukce činí:
<br>
<br>
<br> _______ Kč/m²/měsíc
<br>
<br>
_______ Kč/měsíc (u bytů nad 100 m²)
<br>
<br>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Podpis žadatele
<br> Podpis žadatele (oprávněné osoby jednat za žadatele) ověřila dle OP č………….<.> ….<.> …dne……….…… v hod_______
referentka OSB (jméno a podpis)………………………………….…………………
<br> Přílohy:
<br>  kopie platné pracovní smlouvy nebo jiného platného dokladu o zdroji příjmů žadatele a jeho manžela/ky (partnera/partnerky),a
v případě,že budou společnými účastníky výběrového řízení (žadateli o pronájem bytu bez výběrového řízení*) se zájemcem další
osoby,i zdroj příjmů těchto osob,který nesmí být v platnosti kratší dobu než je období posledních šest měsíců před podáním této
žádosti
<br>  v souladu s Čl.II odst.3,písm.f) Zásad,kopie listin dokládající výši současného příjmů žadatele a všech dalších spolu
<br> posuzovaných osob dle předchozího odstavce (např.výměr důchodu,daňové přiznání,potvrzení zaměstnavatele,výplatní pásky <,>
<br> apod.) za období posledních 6 měsíců <,>
<br>  v případě žádosti o účast ve výběrovém řízení,kopii dokladu o složení finanční jistiny ve výši trojnásobku měsíčního předpisu
<br> nájemného z podlahové plochy bytu,vypočteného na základě učiněné nabídky vstupního nájemného,které nabídl ve vstupním kole
<br> elektronické aukce,nejvýše však v částce 10.000 Kč v případě,že trojnásobek takto vypočteného předpisu měsíčního nájemného
<br> z podlahové plochy je vyšší <,>
<br>  v případě žádosti o pronájem bytu bez výběrového řízení,kopii dokladu o složení finanční jistoty - kauce ve výši trojnásobku
<br> měsíčního předpisu nájemného z podlahové plochy bytu,vypočteného na základě učiněné nabídky vstupního nájemného,které
<br> nabídl v žádosti o pronájem bytu,nejvýše však v částce 10.000 Kč v případě,že trojnásobek takto vypočteného předpisu měsíčního
<br> nájemného z podlahové plochy je vyšší <,>
<br>  u žadatelů – právních (podnikajících) subjektů,platný výpis z obchodního rejstříku (rejstříku ekonomických subjektů),ne starší
<br> dvou měsíců <,>
<br>
Poznámka:
<br>  co se nehodí,škrtněte <,>
<br>  u žádosti právnických subjektů (podnikajících subjektů) o pronájem byt vypsat formulář s údaji označenými **