Exekutorský úřad Jeseník, JUDr. Alan Havlice - Usnesení o nařízení dražebního roku - č.j. 197 EX 5093/06-170

Ze samosprávy
Obec Krnov
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
13. 01. 2021
Originální zdroj
https://krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=35960
Nalezeno adres
3
6283380 4406010 Exekutorský úřad Jeseník, JUDr. Alan Havlice - Usnesení o nařízení dražebního roku - č.j. 197 EX 5093/06-170 https://krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=35960 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, JUDr. Alan Havlice, soudní exekutor
Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník ; tel: 584 411 112, 581 112 200; IČ: 03372537
DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz, www.exekutor-jesenik.cz, ID DS pc9n3t6

č.j. 197 EX 5093/06-170

Usnesení o nařízení dražebního roku
(dražební vyhláška) – elektronická dražba

Soudní exekutor JUDr. Alan Havlice, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem Otakara Březiny 229/5,
790 01 Jeseník, pověřený k provedení exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce, vydaného
Okresním soudem v Bruntále, pobočka v Krnově dne 29.08.2006 č.j. 19 Nc 1543/2006-3, podle
vykonatelného platebního výměru Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky č.j. 4240501108 ze
dne 04.04.2005, a vykonatelného platebního výměru Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky č.j.
2140501107 ze dne 04.04.2005,

proti povinnému: NOVOSAD Jiří, bytem Holčovice č.p. 44, Holčovice , IČ: 49568957, dat. nar.:
06.03.1967

na návrh oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem Denisovo nám. 1, Opava , IČ: 41197518

k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému pohledávku ve výši 121.738,- Kč s příslušenstvím
a k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného
uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce, r o z h o d l

t a k t o:

I. Nařizuje se další elektronická dražba nemovitých věcí uvedených ve výroku II.,
která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu:

www.drazby-exekutori.cz

Datum a čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 10.03.2021 v 11:00 hod., od
tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 10.03.2021 v 11:30 hod. Dražba se však
koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, v platném znění, dále jen „o.s.ř.“). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik
ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další
podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět
minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.
Jednotlivá podání všech dražitelů a jejich výše budou bezprostředně zobrazovány na portálu
www.drazby-exekutori.cz v rámci zobrazení informací o této dražbě.

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České
republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na
el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na
technickém nosiči dat.

1

II. Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:

- s podílem 1/28 ve vlastnictví povinného: Novosad Jiří

III. Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která je ověřeným
registrovaným dražitelem pro dražby probíhající na portálu www.drazby-exekutori.cz, k této
dražbě se na portálu www.drazby-exekutori.cz přihlásí a na účet soudního exekutora zaplatí
dražební jistotu ve výši stanovené touto dražební vyhláškou.

Registrace dražitelů do systému elektronických dražeb probíhá prostřednictvím webového
formuláře na adrese www.drazby-exekutori.cz, sekce Registrovat/Přihlásit.

Dražiteli, který nedisponuje technickým vybavením pro registraci a následnou dražbu, soudní
exekutor umožní po předchozí písemné žádosti přístup k technickému vybavení v sídle úřadu nebo
na jiném dohodnutém místě. Písemná žádost musí být do sídla úřadu doručena nejpozději dva dny
přede dnem, ve kterém má být zahájena dražba. Povinný se nesmí jako dražitel dražby účastnit.


Na portálu www.drazby-exekutori.cz si dražitel zvolí nemovité věci, které chce dražit. Po uhrazení
dražební jistoty a splnění podmínek účasti na dražbě dle této dražební vyhlášky je dražitel oprávněn
v dražbě přihazovat.

Virtuální dražební místnost se otevře všem účastníkům 30 minut před zahájením dané dražby. V
průběhu dražby lze virtuální dražební místnost kdykoliv opouštět a opětovně do ní vstupovat.
Informace o dražbě se obnovují samy v definovaném intervalu cca 4,5 sekundy.

V termínu pořádání samotné dražby se dražitel přihlásí u konkrétní dražby svým uživatelským
jménem a heslem do systému, po schválení ověřeného uživatele za dražitele v dané dražbě se
automaticky vygeneruje unikátní identifikační číslo, které slouží jako jednoznačný a nezaměnitelný
identifikátor dražitele v průběhu dražby, následně může přihazovat. Unikátní identifikační číslo se
zobrazuje pouze třetím osobám, samotný dražitel u svých příhozů bude mít místo identifikačního
čísla své uživatelské jméno.

IV. Výsledná cena dražených nemovitých věcí, jejich příslušenství, práv a jiných majetkových hodnot
patřících k dražebnímu celku činí částku ve výši 2.000,- Kč a byla určena usnesením soudního
exekutora JUDr. Alana Havlice, Exekutorský úřad Jeseník, sp.zn. 5093/06 – 43 ze dne 03.02.2014
na základě posudku znalce Znalecká společnost s.r.o. ze dne 22.12.2013, pod č.j. ZP-5059, jehož
předmětem bylo ocenění nemovitých věcí a jejího příslušenství a jednotlivých práv a závad s nimi
spojených.

V. Nejnižší podání se stanoví ve výši jedné poloviny výsledné ceny nemovitých věcí, jejich
příslušenství, práv a jiných majetkových hodnot patřících k dražebnímu celku tj. ve výši 1.000,- Kč .
Pokud je dražená nemovitá věc součástí obchodního majetku povinného a povinný se stane plátcem
daně z přidané hodnoty do dne konání dražby, navyšuje se nejnižší podání o DPH v souladu se zák.
č. 235/2004 Sb. V případě úspěšného vydražení pak částka odpovídající DPH z nejvyššího podání
není součástí rozdělované podstaty.Minimální výše příhozu se stanoví částkou 100,- Kč.

Příhozy se činí tak, že lze využít tlačítko s funkcí automatického příhozu, které zajistí příhoz ve výši
minimálního příhozu nebo do příslušného okénka dražitel vypíše vždy celou částku navýšenou o
výši svého příhozu (musí být stejná či vyšší než stanovený minimální příhoz určený dražebníkem,
jinak se podání s částkou menší než minimální příhoz nezobrazí a má se za to, že nebylo učiněno),
klikem na tlačítko přihodit je podání učiněno a zobrazí se jako nejvyšší podání spolu s uživatelským
jménem dražitele, celkovou částkou a uvedeným přesným časem příhozu.

Dražitelé nemohou v dražbě činit shodná podání. Další podání tedy musí být vždy vyšší než
předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické dražbě vůbec přihlíženo. To neplatí
pro dražitele, kterým svědčí předkupní právo a pro dražitele, kteří jsou spoluvlastníky dražené
nemovité věci – v případě, že bude učiněno stejné podání dražitelem, kterému svědčí předkupní
právo nebo je spoluvlastníkem dražené nemovité věci a nebude učiněno podání vyšší, bude udělen
příklep dražiteli, jemuž svědčí předkupní právo (spoluvlastníku).

Učiní-li nejvyšší podání více dražitelů s předkupním právem nebo více spoluvlastníků, bude udělen
příklep tomu dražiteli s předkupním právem či spoluvlastníkovi, který učinil své podání nejdříve.

VI. Výše jistoty se stanoví částkou 500,- Kč . Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí jsou
povinni zaplatit jistotu bezhotovostní platbou na účet soudního exekutora č.ú. 257297911/0300,
vedeného u ČSOB, a.s, nebo v hotovosti do pokladny soudního exekutora v sídle Exekutorského
úřadu v Jeseníku. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem č íslo 509306 a
s uvedením specifického symbolu , který je v případě fyzické osoby její rodné číslo a v případě
právnické osoby její identifikační číslo. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout
pouze tehdy, bylo-li před zahájením elektronické dražby zjištěno, že na účet soudního
exekutora také došla.

VII. Práva a závady spojené s nemovitou věcí: nezjištěno.

VIII. Závady, které prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví
zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti
vyžaduje, aby nemovitou věc zatěžovala i nadále (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336a odst. 1 písm. c)
o.s.ř.): nezjištěno.

IX. Podle § 69 e.ř. ve spojení s § 336l o.s.ř. je vydražitel oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc
(vydražený funkční soubor nemovitých věcí) s příslušenstvím dnem následujícím po vydání
usnesení soudního exekutora o udělení příklepu; o tom je vydražitel povinen vyrozumět soudního
exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li
usnesení o udělení příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o
udělení příklepu (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336l odst. 1 a 2 o.s.ř.).

X. Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení
přistoupili jako další oprávnění a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných
vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které byla
nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání, jestliže v
přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami. K

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České
republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na
el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na
technickém nosiči dat.

3přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena se nepřihlíží (§ 69
e.ř. ve spojení s § 336f o.s.ř.).

XI. Soudní exekutor vyzývá oprávněného a ty, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění, a ostatní
věřitele povinného, kteří požadují uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty (§ 69 e.ř. ve
spojení s § 336g o.s.ř.), aby soudnímu exekutorovi sdělili, zda žádají zaplacení svých pohledávek, a
upozorňuje, že nepožádají-li o zaplacení před zahájením dražebního jednání, může vydražitel dluh
povinného vůči nim převzít (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336g o.s.ř.).

XII. Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 52 e.ř. ve spojení s
§ 267 o.s.ř.), aby je uplatnil u soudu, a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před
zahájením dražebního jednání, a upozorňuje, že jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce
přihlíženo.

XIII. Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo, že je mohou
uplatnit jen v dražbě jako dražitelé. Předkupní právo k vydražené nemovité věci zaniká dnem,
kterým se stal vydražitel jejím vlastníkem. Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo,
musí je prokázat příslušnými listinami nejpozději před zahájením dražebního jednání.

Současně soudní exekutor upozorňuje osoby, že dle ustanovení § 3062 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění, zákonné předkupní právo spoluvlastníků dle § 140 zákona č.
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, účinném do dne 31.12.2013, zaniklo
uplynutím jednoho roku ode dne nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
platném znění, tj. dnem 1.1.2015, což neplatí v případě spoluvlastnictví k zemědělskému závodu
nebo rodinnému závodu. Pokud se však jedná o prodej spoluvlastnického podílu a zúčastní-li se
spoluvlastník povinného dražby, pak učiní-li s jinými dražiteli stejné nejvyšší podání, udělí se mu
dle § 338 odst. 2 o.s.ř. příklep.

XIV. Po skončení dražby bude v systému elektronických dražeb na portálu www.drazby-exekutori.cz
zveřejněna osoba, která učinila nejvyšší podání a výše nejvyššího podání.

Od okamžiku oznámení osoby, která učinila nejvyšší podání a výši nejvyššího podání, běží osobám,
které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu lhůta 5 minut, ve které mohou vznést
námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu,
rozhodne exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V
případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním posledního platného
podání; v opačném případě exekutor udělí příklep.

Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep, se vrátí zaplacená jistota po skončení dražby. Dražební
jistota se nevrací tomu dražiteli, který podal námitky proti udělení příklepu, a to až do doby, než
usnesení o příklepu nabude právní moci.

Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní prostřednictvím systému elektronických
dražeb a doručí se osobám dle § 336k občanského soudního řádu.
Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému
soudu v Ostravě prostřednictvím podepsaného soudního exekutora.
Odvolání mohou podat jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný
a osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo.
Odvolání jen proti výrokům uvedeným v bodě I., II., III., VII., IX. až XIV. není přípustné.

Jeseník 11. ledna 2021

JUDr. Alan Havlice, v.r.
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení:
Zuzana Zelníková, DiS.
pověřena soudním exekutorem

Doručuje se:
- oprávněný
- další oprávněný
- povinný
- osoby s předkupním právem, věcným právem, nájemním právem
- osoby, které přihlásily vymahatelné pohledávky
- osoby, které přihlásily pohledávky zajištěné zástavním právem
- finanční úřad
- obecní (městský) úřad dle trvalé bydliště povinného (vyvěsit na úřední desku)
- obecní (městský) úřad, v jehož obvodu je nemovitost (vyvěsit na úřední desku)
- obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitá věc
- orgán OSSZ
- zdravotní pojišťovna
- katastrální úřad
- spis
- vyvěšení na úřední desce

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České
republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na
el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na
technickém nosiči dat.

5


č.j. 197 EX 5093/06-170

2021-01-11T13:33:55+0100 2021-01-13 23:31:17 +0100 2021-01-13 23:31:28 +0100 application/pdf https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/24570_20210113233116890100_0605093170_00142021.pdf bnLJ6rj1130XszhaTQaBVzjVXf/ESrINY7Br9Khm0fQ= EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK,JUDr.XXXX XXXXXXX,soudní exekutor
Otakara Březiny XXX/X,XXX XX Jeseník; tel: 584 411 112,581 112 200; IČ: 03372537
DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,www.exekutor-jesenik.cz,ID DS pc9n3t6
<br> č.j.197 EX 5093/06-170
<br> Usnesení o nařízení dražebního roku
(dražební vyhláška) – elektronická dražba
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Jeseník,se sídlem Otakara Březiny XXX/X <,>
790 01 Jeseník,pověřený k provedení exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce,vydaného
Okresním soudem v Bruntále,pobočka v Krnově dne 29.08.2006 č.j.19 Nc 1543/2006-3,podle
vykonatelného platebního výměru Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky č.j.4240501108 ze
dne 04.04.2005,a vykonatelného platebního výměru Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky č.j <.>
2140501107 ze dne 04.04.2005 <,>
<br> proti povinnému: XXXXXXX XXXX,bytem Holčovice č.p.XX,Holčovice,IČ: 49568957,dat.nar.:
06.03.1967
<br> na návrh oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,se sídlem Denisovo nám.1 <,>
Opava,IČ: 41197518
<br> k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému pohledávku ve výši 121.738,- Kč s příslušenstvím
a k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného
uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce,r o z h o d l
<br> t a k t o:
<br> I.Nařizuje se další elektronická dražba nemovitých věcí uvedených ve výroku II.<,>
která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu:
<br> www.drazby-exekutori.cz
<br> Datum a čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 10.03.2021 v 11:00 hod <.>,od
tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 10.03.2021 v 11:30 hod.Dražba se však
koná do doby,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní
řád,v platném znění,dále jen „o.s.ř.“).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik
ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další
podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět
minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí <.>
Jednotlivá podání všech dražitelů a jejich výše budou bezprostředně zobrazovány na portálu
www.drazby-exekutori.cz v rámci zobrazení informací o této dražbě <.>
<br> Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České
republiky – kancelářský řád,k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,se zašle el.poštou na
el.adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el.podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na
technickém nosiči dat <.>
<br> 1
<br>
<br>
<br> II.Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:
<br> - s podílem 1/28 ve vlastnictví povinného: XXXXXXX XXXX
<br> III.Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba,která je ověřeným
registrovaným dražitelem pro dražby probíhající na portálu www.drazby-exekutori.cz,k této
dražbě se na portálu www.drazby-exekutori.cz přihlásí a na účet soudního exekutora zaplatí
dražební jistotu ve výši stanovené touto dražební vyhláškou <.>
<br> Registrace dražitelů do systému elektronických dražeb probíhá prostřednictvím webového
formuláře na adrese www.drazby-exekutori.cz,sekce Registrovat/Přihlásit <.>
<br> Dražiteli,který nedisponuje technickým vybavením pro registraci a následnou dražbu,soudní
exekutor umožní po předchozí písemné žádosti přístup k technickému vybavení v sídle úřadu nebo
na jiném dohodnutém místě.Písemná žádost musí být do sídla úřadu doručena nejpozději dva dny
přede dnem,ve kterém má být zahájena dražba.Povinný se nesmí jako dražitel dražby účastnit <.>
<br>
Na portálu www.drazby-exekutori.cz si dražitel zvolí nemovité věci,které chce dražit.Po uhrazení
dražební jistoty a splnění podmínek účasti na dražbě dle této dražební vyhlášky je dražitel oprávněn
v dražbě přihazovat <.>
<br> Virtuální dražební místnost se otevře všem účastníkům 30 minut před zahájením dané dražby.V
průběhu dražby lze virtuální dražební místnost kdykoliv opouštět a opětovně do ní vstupovat <.>
Informace o dražbě se obnovují XXXX v definovaném intervalu cca X,X sekundy <.>
<br> V termínu pořádání samotné dražby se dražitel přihlásí u konkrétní dražby svým uživatelským
jménem a heslem do systému,po schválení ověřeného uživatele za dražitele v dané dražbě se
automaticky vygeneruje unikátní identifikační číslo,které slouží jako jednoznačný a nezaměnitelný
identifikátor dražitele v průběhu dražby,následně může přihazovat.Unikátní identifikační číslo se
zobrazuje pouze třetím osobám,samotný dražitel u svých příhozů bude mít místo identifikačního
čísla své uživatelské jméno <.>
<br> IV.Výsledná cena dražených nemovitých věcí,jejich příslušenství,práv a jiných majetkových hodnot
patřících k dražebnímu celku činí částku ve výši 2.000,- Kč a byla určena usnesením soudního
exekutora JUDr.XXXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Jeseník,sp.zn.XXXX/XX – 43 ze dne 03.02.2014
na základě posudku znalce Znalecká společnost s.r.o.ze dne 22.12.2013,pod č.j.ZP-5059,jehož
předmětem bylo ocenění nemovitých věcí a jejího příslušenství a jednotlivých práv a závad s nimi
spojených <.>
<br> V.Nejnižší podání se stanoví ve výši jedné poloviny výsledné ceny nemovitých věcí,jejich
příslušenství,práv a jiných majetkových hodnot patřících k dražebnímu celku tj.ve výši 1.000,- Kč <.>
Pokud je dražená nemovitá věc součástí obchodního majetku povinného a povinný se stane plátcem
daně z přidané hodnoty do dne konání dražby,navyšuje se nejnižší podání o DPH v souladu se zák <.>
č.235/2004 Sb.V případě úspěšného vydražení pak částka odpovídající DPH z nejvyššího podání
není součástí rozdělované podstaty <.>
<br>
<br> Minimální výše příhozu se stanoví částkou 100,- Kč <.>
<br> Příhozy se činí tak,že lze využít tlačítko s funkcí automatického příhozu,které zajistí příhoz ve výši
minimálního příhozu nebo do příslušného okénka dražitel vypíše vždy celou částku navýšenou o
výši svého příhozu (musí být stejná či vyšší než stanovený minimální příhoz určený dražebníkem <,>
jinak se podání s částkou menší než minimální příhoz nezobrazí a má se za to,že nebylo učiněno) <,>
klikem na tlačítko přihodit je podání učiněno a zobrazí se jako nejvyšší podání spolu s uživatelským
jménem dražitele,celkovou částkou a uvedeným přesným časem příhozu <.>
<br> Dražitelé nemohou v dražbě činit shodná podání.Další podání tedy musí být vždy vyšší než
předchozí učiněné podání,jinak k němu nebude v elektronické dražbě vůbec přihlíženo.To neplatí
pro dražitele,kterým svědčí předkupní právo a pro dražitele,kteří jsou spoluvlastníky dražené
nemovité věci – v případě,že bude učiněno stejné podání dražitelem,kterému svědčí předkupní
právo nebo je spoluvlastníkem dražené nemovité věci a nebude učiněno podání vyšší,bude udělen
příklep dražiteli,jemuž svědčí předkupní právo (spoluvlastníku) <.>
<br> Učiní-li nejvyšší podání více dražitelů s předkupním právem nebo více spoluvlastníků,bude udělen
příklep tomu dražiteli s předkupním právem či spoluvlastníkovi,který učinil své podání nejdříve <.>
<br> VI.Výše jistoty se stanoví částkou 500,- Kč.Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí jsou
povinni zaplatit jistotu bezhotovostní platbou na účet soudního exekutora č.ú.257297911/0300 <,>
vedeného u ČSOB,a.s,nebo v hotovosti do pokladny soudního exekutora v sídle Exekutorského
úřadu v Jeseníku.Platba musí být provedena pod variabilním symbolem č íslo 509306 a
s uvedením specifického symbolu,který je v případě fyzické osoby její rodné číslo a v případě
právnické osoby její identifikační číslo.K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout
pouze tehdy,bylo-li před zahájením elektronické dražby zjištěno,že na účet soudního
exekutora také došla <.>
<br> VII.Práva a závady spojené s nemovitou věcí: nezjištěno <.>
<br> VIII.Závady,které prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou,jsou věcná břemena,o nichž to stanoví
zvláštní předpisy,nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva,u nichž zájem společnosti
vyžaduje,aby nemovitou věc zatěžovala i nadále (§ 69 e.ř.ve spojení s § 336a odst.1 písm.c)
o.s.ř.): nezjištěno <.>
<br> IX.Podle § 69 e.ř.ve spojení s § 336l o.s.ř.je vydražitel oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc
(vydražený funkční soubor nemovitých věcí) s příslušenstvím dnem následujícím po vydání
usnesení soudního exekutora o udělení příklepu; o XXX je vydražitel povinen vyrozumět soudního
exekutora.Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím,nabylo-li
usnesení o udělení příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání,a to ke dni vydání usnesení o
udělení příklepu (§ 69 e.ř.ve spojení s § 336l odst.1 a 2 o.s.ř.) <.>
<br> X.Soudní exekutor upozorňuje,že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný,ti,kdo do řízení
přistoupili jako další oprávnění a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných
vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem,než pro které byla
nařízena exekuce,jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání,jestliže v
přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami.K
<br> Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České
republiky – kancelářský řád,k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,se zašle el.poštou na
el.adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el.podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na
technickém nosiči dat <.>
<br> 3
<br>
<br> přihláškám,v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena se nepřihlíží (§ 69
e.ř.ve spojení s § 336f o.s.ř.) <.>
<br> XI.Soudní exekutor vyzývá oprávněného a ty,kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění,a ostatní
věřitele povinného,kteří požadují uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty (§ 69 e.ř.ve
spojení s § 336g o.s.ř.),aby soudnímu exekutorovi sdělili,zda žádají zaplacení svých pohledávek,a
upozorňuje,že nepožádají-li o zaplacení před zahájením dražebního jednání,může vydražitel dluh
povinného vůči nim převzít (§ 69 e.ř.ve spojení s § 336g o.s.ř.) <.>
<br> XII.Soudní exekutor vyzývá každého,kdo má právo,které nepřipouští dražbu (§ 52 e.ř.ve spojení s
§ 267 o.s.ř.),aby je uplatnil u soudu,a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před
zahájením dražebního jednání,a upozorňuje,že jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce
přihlíženo <.>
<br> XIII.Soudní exekutor upozorňuje osoby,které mají k nemovité věci předkupní právo,že je mohou
uplatnit XXX v dražbě jako dražitelé.Předkupní právo k vydražené nemovité věci zaniká dnem <,>
kterým se stal vydražitel jejím vlastníkem.Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo <,>
musí je prokázat příslušnými listinami nejpozději před zahájením dražebního jednání <.>
<br> Současně soudní exekutor upozorňuje osoby,že dle ustanovení § 3062 zákona č.89/2012 Sb.<,>
občanský zákoník,v platném znění,zákonné předkupní právo spoluvlastníků dle § 140 zákona č <.>
40/1964 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů,účinném do dne 31.12.2013,zaniklo
uplynutím jednoho roku ode dne nabytí účinnosti zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v
platném znění,tj.dnem 1.1.2015,což neplatí v případě spoluvlastnictví k zemědělskému závodu
nebo rodinnému závodu.Pokud se však jedná o prodej spoluvlastnického podílu a zúčastní-li se
spoluvlastník povinného dražby,pak učiní-li s jinými dražiteli stejné nejvyšší podání,udělí se mu
dle § 338 odst.2 o.s.ř.příklep <.>
<br> XIV.Po skončení dražby bude v systému elektronických dražeb na portálu www.drazby-exekutori.cz
zveřejněna osoba,která učinila nejvyšší podání a výše nejvyššího podání <.>
<br> Od okamžiku oznámení osoby,která učinila nejvyšší podání a výši nejvyššího podání,běží osobám <,>
které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu lhůta 5 minut,ve které mohou vznést
námitky proti udělení příklepu.V případě,že budou podány námitky proti udělení příklepu <,>
rozhodne exekutor o těchto námitkách usnesením,které zveřejní v systému elektronické dražby.V
případě,že budou námitky shledány důvodnými,pokračuje dražba vyvoláním posledního platného
podání; v opačném případě exekutor udělí příklep <.>
<br> Dražitelům,kterým nebyl udělen příklep,se vrátí zaplacená jistota po skončení dražby.Dražební
jistota se nevrací tomu dražiteli,který podal námitky proti udělení příklepu,a to až do doby,než
usnesení o příklepu nabude právní moci <.>
<br> Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní prostřednictvím systému elektronických
dražeb a doručí se osobám dle § 336k občanského soudního řádu <.>
<br>
<br>
Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému
soudu v Ostravě prostřednictvím podepsaného soudního exekutora <.>
Odvolání mohou podat jen oprávněný,ti,kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění,povinný
a osoby,které mají k nemovité věci předkupní právo,věcné právo nebo nájemní právo <.>
Odvolání jen proti výrokům uvedeným v bodě I <.>,II <.>,III <.>,VII <.>,IX.až XIV.není přípustné <.>
<br> Jeseník 11.ledna 2021
<br> JUDr.XXXX XXXXXXX,v.r <.>
soudní exekutor
<br> Za správnost vyhotovení:
Zuzana Zelníková,DiS <.>
pověřena soudním exekutorem
<br> Doručuje se:
- oprávněný
- další oprávněný
- povinný
- osoby s předkupním právem,věcným právem,nájemním právem
- osoby,které přihlásily vymahatelné pohledávky
- osoby,které přihlásily pohledávky zajištěné zástavním právem
- finanční úřad
- obecní (městský) úřad dle trvalé bydliště povinného (vyvěsit na úřední desku)
- obecní (městský) úřad,v jehož obvodu je nemovitost (vyvěsit na úřední desku)
- obecní úřad obce s rozšířenou působností,v jehož obvodu je nemovitá věc
- orgán OSSZ
- zdravotní pojišťovna
- katastrální úřad
- spis
- vyvěšení na úřední desce
<br> Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České
republiky – kancelářský řád,k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,se zašle el.poštou na
el.adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el.podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na
technickém nosiči dat <.>
<br> 5
<br>
č.j.197 EX 5093/06-170
<br> 2021-01-11T13:33:55+0100