Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha - Usnesení - Dražební vyhláška - č.j. 203 Ex 09746/15-67

Ze samosprávy
Obec Krnov
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
13. 01. 2021
Originální zdroj
https://krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=35954
Nalezeno adres
4
6283377 4406007 Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha - Usnesení - Dražební vyhláška - č.j. 203 Ex 09746/15-67 https://krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=35954 Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha • 750 02 Přerov, Komenského 38
tel: 588 003 999 • fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz • internet: www.eujicha.cz • ID datové schránky: 82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú. 175 236 496/0300 » var. symbol: 0974615značka oprávněného: 1154931091U S N E S E N Í

Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, pověřený

provedením exekuce na základě pověření, které vydal Obvodní soud pro Prahu 10 dne 25.3.2015, č.j. 54 EXE
1401/2015-11, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: rozsudek ze dne
5.8.2014, č.j. 68C1038/2014-11 vydal Obvodní soud pro Prahu 1 k uspokojení pohledávky oprávněného: I-Xon a.s.,
Husitská 344/63, 13000 Praha Žižkov, IČO 28218761, zast. JUDr. Petr Mašek, advokát, Boušova 792, 19014 Praha
Klánovice, IČO 16063571, proti povinnému: Igor Mikulec, Padovská 585/6, 10900 Praha Horní Měcholupy, nar.
4.2.1965, IČO 05421306, v částce 45 167,50 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce, jejichž výše se určuje
zvláštním rozhodnutím, vydává tuto

D r a ž e b n í v y h l á š k u

o provedení elektronické dražby nemovité věci


I.
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:

www.okdrazby.cz
Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné.

Zahájení elektronické dražby: dne 17.3.2021 v 13:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání).

Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 17.3.2021 v 14:00 hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé činí podání (§
336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a
okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání,
postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno
další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí ( § 336 odst. 2 písm. c) o.s.ř.).


II.

Předmětem dražby je následující spoluvlastnický podíl povinného na nemovitostech a jejich příslušenství:

LV 46
KÚ pro Moravskoslezský kraj, KP Krnov
Okres: Bruntál
Obec: Holčovice
Kod k.ú.: 640891 Spálené

Podíl: 1/3
Pozemky:
Parcela Výměra m2 Druh pozemku
St. 33 602 zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Spálené, č.p. 235, rod.dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 33
160 865 zahrada
161 1110 zahrada

Příslušenství nemovité věci, kterého se exekuce týká:
a) vedlejší stavby:
Před rodinným domem je situována přízemní vedlejší stavba ze smíšeného zdiva pod sedlovou a z části pultovou střechou krytou plechovou
krytinou a eternitovými šablonami.
b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- oplocení - drátěné pletivo s kovovými sloupky
- přípojky IS

Naše č.j.:
203 Ex 09746/15-670
9
9
8
.0

5
0
2
7
6
9
2
5
9
III.
Pořadové číslo dražebního jednání: 1. kolo


IV.

Výsledná cena draženého spoluvlastnického podílu na nemovitostech a jejich příslušenství činí částku 220.000,- Kč.


V.
Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou třetin výsledné ceny dražených nemovitostí a jejích příslušenství, tedy na
částku 146.667, - Kč.

VI.
Výše jistoty se stanovuje na částku 60.000,- Kč. Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu na
účet exekutora nebo v hotovosti do pokladny exekutora, nepřesahuje-li částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro
platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu. Jistotu lze uhradit před dražbou v hotovosti v Exekutorském
úřadě v Přerově, soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy nebo na účet 244793959/0300 vedený u ČSOB, a.s., variabilní
symbol 1100974615, jako specifický symbol použije zájemce rodné číslo nebo IČO dražitele. K jistotě zaplacené tímto
způsobem lze přihlédnout jen tehdy, bude-li do zahájení dražby zjištěno, že došla na účet soudního exekutora. Do
elektronické dražby budou připuštění jen dražitelé, kteří zaplatí dražební jistotu.


VII.
Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovitosti v dražbě nezaniknou:
nejsou


VIII.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovitosti s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího
podání, nejdříve však po uplynutí lhůty k podávání návrhů na předražek. Byl-li však podán takový návrh, nemovitost s
příslušenstvím lze převzít dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o předražku. Vydražitel
se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li
nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel se stává vlastníkem nemovitosti s příslušenstvím,
nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání.


IX.

Exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 267 o.s.ř.), aby je uplatnil u soudu a aby takové
uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájením dražebního jednání, a upozorňuje, že jinak k jeho právu nebude
při provedení výkonu rozhodnutí přihlíženo.


X.
Termín prokázání podání vylučovací žaloby je stanoven na 7 dní před konáním dražebního jednání..


XI.
Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má k nemovitosti nájemní či pachtovní právo, výměnek nebo věcné břemeno
nezapsané v katastru nemovitostí, které není uvedeno ve výroku VII. této dražební vyhlášky, nejde-li o nájemce bytu,
výměnkáře, je-li součástí výměnku právo bydlení nebo oprávněného z věcného břemene bydlení, aby takové právo
soudnímu exekutorovi oznámil a doložil ho listinami, jinak takové právo zanikne příklepem nebo v případě
zemědělského pachtu koncem pachtovního roku.


XII.

Soudní exekutor upozorňuje oprávněného, ty, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitele povinného,
že se mohou domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem,
než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání a přihláška
bude obsahovat náležitosti podle § 336f odst. 2 a 3 OSŘ. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího
příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží (§ 336f o.s.ř.).


XIII.
Soudní exekutor upozorňuje oprávněného, ty, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitele a
povinného, že mohou popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a to
nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení podle § 336p odst. 1 OSŘ, nebo v téže lhůtě žádat, aby k rozvržení
rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání. K námitkám a žádosti o jednání učiněným později se nepřihlíží.
XIV.
Soudní exekutor upozorňuje dražitele, že se nepřipouští, aby nejvyšší podání bylo doplaceno úvěrem se zřízením
zástavního práva na vydražené nemovitosti.


XV.
Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, že ho
mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé a že udělením příklepu předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě
zanikají, nejde-li o předkupní právo stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku k právu stavby, předkupní právo
vlastníka stavby k pozemku a vlastníka pozemku ke stavbě nebo zákonné předkupní právo, která udělením příklepu
nezanikají.
Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě musí být prokázány nejpozději před zahájením dražby.


XVI.

Způsob elektronické dražby (§ 336o odst. 2 písm. b) o.s.ř.):

1. Dražby se může zúčastnit jen registrovaný ověřený uživatel portálu www.okdrazby.cz .

Totožnost dražitelů a dalších účastníků dražby lze ověřit jen přihláškou k účasti na dražbě (registrační
formulář systému www.okdražby.cz) podepsanou

a) před soudním exekutorem nebo jeho zaměstnancem v sídle exekutorského úřadu po prokázání
totožnosti platným dokladem totožnosti

b) úředně ověřeným podpisem

c) zaručeným elektronickým podpisem dražitele nebo účastníka dražby. Prosté zaslání datovou schránkou
bez elektronického podpisu na přihlášce účastníka není dostačující.

2. Povinný se nesmí účastnit dražby jako dražitel. Povinný se po předchozí registraci může jako ověřený
uživatel portálu www.okdrazby.cz účastnit dražby v postavení povinného a přísluší mu právo podat námitky
proti udělení příklepu.

3. Dražiteli nebo povinnému, který nesplňuje technické podmínky pro registraci a následnou dražbu, exekutor
umožní na předchozí písemné vyžádání v sídle úřadu přístup k technickému vybavení.

4. Na portálu www.okdrazby.cz v sekci připravované dražby si ověřený uživatel zvolí nemovitost, kterou chce
dražit. Do dražby se ověřený uživatel portálu musí přihlásit jako dražitel ještě před zahájením dražby.

5. Z administrativních důvodů doporučujeme přihlášení k dražbě již současně s odesláním dražební jistoty. Již
v tento okamžik musí dražitel zvolit, zda bude dražit jako prostý dražitel nebo dražitel s předkupním
právem, aby bylo možné jeho předkupní právo před dražbou ověřit a povolit. Postup pro přihlášení je
patrný z dražebního manuálu v sekci „Jak dražit“ na portálu www.okdrazby.cz. Po zahájení dražby není
možné přistoupení dalších dražitelů, kteří se do zahájení dražby nepřihlásili!

6. Po připsání dražební jistoty na bankovní účet exekutora a splnění podmínek účasti na dražbě dle dražební
vyhlášky je dražitel oprávněn v dražbě přihazovat.

7. V termínu pořádání samotné dražby již přihlášený dražitel u konkrétní dražby pod svým uživatelským
jménem a heslem může od okamžiku zahájení dražby přihazovat.

8. Učinilo-li současně více dražitelů stejné nejvyšší podání, udělí soud příklep nejprve tomu dražiteli, kterému
svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě. Dorovnávat na podání jiných dražitelů smí jen osoba
s předkupním právem nebo v jejíž prospěch byla zřízena výhrada zpětné koupě. Není-li příklep takto
udělen, udělí jej dražiteli, který podání učinil jako první. Ustanovení § 336j odst. 1 věty druhé se nepoužije.

9. Způsob určení vydražitele v případě podle § 336j odst. 1 věta druhá o.s.ř.: Při shodě podání bude vydražitel
určen losem. Los mezi osobami s předkupním právem, které učinily shodné podání se činí elektronickým
losem z čísel 1 až 99 na základě kliknutí uživatele ihned po ukončení elektronické dražby nejdéle ve lhůtě 5
minut. Dražiteli s vyšším vylosovaným číslem bude udělen příklep.

10. Příhozy se činí tak, že do příslušného okénka dražitel vypíše částku příhozu (musí být stejná či vyšší než
stanovený minimální příhoz určený dražebníkem, jinak se podání s částkou menší než minimální příhoz
nezobrazí a má se za to, že nebylo učiněno), klikem na tlačítko přihodit je podání učiněno a zobrazí se jako
nejvyšší podání spolu uživatelským jménem dražitele, celkovou částkou a uvedeným přesným časem
příhozu.11. Příklep lze udělit tomu, kdo učinil nejvyšší podání a u něhož jsou splněny další podmínky stanovené
zákonem( §336j odst. 1 věta první o.s.ř.)

12. Po skončení dražby oznámí exekutor prostřednictvím systému elektronických dražeb osobu, která učinila
nejvyšší podání v dražbě a výši nejvyššího podání.

13. Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep se vrátí zaplacená jistota po skončení dražby.
14. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní prostřednictvím systému elektronických dražeb a

doručí se osobám dle § 336k občanského soudního řádu (§ 336o odst. 2 písm. e) o.s.ř.)
15. Termín, do kterého vydražitel musí sdělit, zda bude nejvyšší podání platit úvěrem se zřízením zástavního

práva k vydražené nemovitosti: doplacení úvěrem se zřízením zástavního práva (§ 336l odst. 4 o.s.ř.) v této
dražbě se nepřipouští.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Přerově dne 12.1.2021


Mgr. Pavel Ščučinský, exekutorský kandidát
pověřen JUDr. Lukášem Jíchou, soudním exekutorem
Dražební vyhláška se doručuje:
1x oprávněný
1x povinný
1x manžel povinného
1x osoby s předkupním právem, věcným právem, nájemním právem
1x osoby, které přihlásily vymahatelné pohledávky
1x osoby, které přihlásily pohledávky zajištěné zástavním právem
1x finanční úřad, v jehož obvodu má povinný své bydliště (sídlo)
1x obecní úřad, v jehož obvodu má povinný své bydliště (sídlo)
1x finanční úřad, v jehož obvodu je nemovitost
1x obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitost (žádáme o vyvěšení vyhlášky na úřední desku, popř. vyhlášku nebo její
podstatný obsah zveřejnit způsobem v místě obvyklým)
1x orgán OSSZ
1x zdravotní pojišťovna
1x katastrální úřad
1x obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitost
1x vyvěšení na úřední desce soudního exekutora


Exekutorský úřad JUDr. Lukáše Jíchy, Přerov
2021-01-12T10:39:14+0100
Elektronická podatelna
Stvrzení obsahu dokumentu 2021-01-13 23:31:14 +0100 2021-01-13 23:31:33 +0100 application/pdf https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/24570_20210113233114320100_File.ashx_id_org7455id_dokumenty35954 Zn9BOw1mCJDwOpg4JTXa7w2Qyvlgmmt0Xuv+VP01f/U= Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX • XXX XX Přerov,Komenského XX
tel: XXX 003 999 • fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz • internet: www.eujicha.cz • ID datové schránky: 82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú.175 236 496/0300 » var.symbol: 0974615
<br>
<br> značka oprávněného: 1154931091
<br>
<br>
<br>
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,se sídlem Exekutorského úřadu Přerov,Komenského XX,pověřený
<br> provedením exekuce na základě pověření,které vydal Obvodní soud pro Prahu 10 dne 25.3.2015,č.j.54 EXE
1401/2015-11,kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: rozsudek ze dne
5.8.2014,č.j.68C1038/2014-11 vydal Obvodní soud pro Prahu 1 k uspokojení pohledávky oprávněného: I-Xon a.s.<,>
Husitská 344/63,13000 Praha Žižkov,IČO 28218761,zast.JUDr.XXXX XXXXX,advokát,Boušova XXX,XXXXX Praha
Klánovice,IČO 16063571,proti povinnému: XXXX XXXXXXX,Padovská XXX/X,XXXXX Praha Horní Měcholupy,nar <.>
4.2.1965,IČO 05421306,v částce 45 167,50 Kč s příslušenstvím,jakož i nákladů exekuce,jejichž výše se určuje
zvláštním rozhodnutím,vydává tuto
<br> D r a ž e b n í v y h l á š k u
<br> o provedení elektronické dražby nemovité věci
<br>
I <.>
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
<br> www.okdrazby.cz
Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné <.>
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 17.3.2021 v 13:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 17.3.2021 v 14:00 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání (§
336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a
okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání <,>
postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno
další podání má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí ( § 336 odst.2 písm.c) o.s.ř.) <.>
<br>
II <.>
<br> Předmětem dražby je následující spoluvlastnický podíl povinného na nemovitostech a jejich příslušenství:
<br> LV 46
KÚ pro Moravskoslezský kraj,KP Krnov
Okres: Bruntál
Obec: Holčovice
Kod k.ú.: 640891 Spálené
<br> Podíl: 1/3
Pozemky:
Parcela Výměra m2 Druh pozemku
St.33 602 zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Spálené,č.p.235,rod.dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: St.33
160 865 zahrada
161 1110 zahrada
<br> Příslušenství nemovité věci,kterého se exekuce týká:
a) vedlejší stavby:
Před rodinným domem je situována přízemní vedlejší stavba ze smíšeného zdiva pod sedlovou a z části pultovou střechou krytou plechovou
krytinou a eternitovými šablonami <.>
b) příslušenství,které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- oplocení - drátěné pletivo s kovovými sloupky
- přípojky IS
<br> Naše č.j.:
203 Ex 09746/15-67
<br>
<br> 0
9
9
8
<.> 0
<br> 5
0
2
7
6
9
2
5
9
<br>
<br>
<br>
<br>
III <.>
Pořadové číslo dražebního jednání: 1.kolo
<br>
IV <.>
<br> Výsledná cena draženého spoluvlastnického podílu na nemovitostech a jejich příslušenství činí částku 220.000,- Kč <.>
<br>
V <.>
Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou třetin výsledné ceny dražených nemovitostí a jejích příslušenství,tedy na
částku 146.667,- Kč <.>
<br> VI <.>
Výše jistoty se stanovuje na částku 60.000,- Kč.Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu na
účet exekutora nebo v hotovosti do pokladny exekutora,nepřesahuje-li částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro
platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu.Jistotu lze uhradit před dražbou v hotovosti v Exekutorském
úřadě v Přerově,soudního exekutora JUDr.Lukáše Jíchy nebo na účet 244793959/0300 vedený u ČSOB,a.s <.>,variabilní
symbol 1100974615,jako specifický symbol použije zájemce rodné číslo nebo IČO dražitele.K jistotě zaplacené tímto
způsobem lze přihlédnout jen tehdy,bude-li do zahájení dražby zjištěno,že došla na účet soudního exekutora.Do
elektronické dražby budou připuštění jen dražitelé,kteří zaplatí dražební jistotu <.>
<br>
VII <.>
Věcná břemena,výměnky a nájemní,pachtovní či předkupní práva,která prodejem nemovitosti v dražbě nezaniknou:
nejsou
<br>
VIII <.>
<br> Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovitosti s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího
podání,nejdříve však po uplynutí lhůty k podávání návrhů na předražek.Byl-li však podán takový návrh,nemovitost s
příslušenstvím lze převzít dnem následujícím po dni,kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o předražku.Vydražitel
se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím,nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li
nejvyšší podání,a to ke dni vydání usnesení o příklepu.Předražitel se stává vlastníkem nemovitosti s příslušenstvím <,>
nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen,a to ke dni jeho vydání <.>
<br>
IX <.>
<br> Exekutor vyzývá každého,kdo má právo,které nepřipouští dražbu (§ 267 o.s.ř.),aby je uplatnil u soudu a aby takové
uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájením dražebního jednání,a upozorňuje,že jinak k jeho právu nebude
při provedení výkonu rozhodnutí přihlíženo <.>
<br>
X <.>
Termín prokázání podání vylučovací žaloby je stanoven na 7 dní před konáním dražebního jednání.<.>
<br>
XI <.>
Soudní exekutor vyzývá každého,kdo má k nemovitosti nájemní či pachtovní právo,výměnek nebo věcné břemeno
nezapsané v katastru nemovitostí,které není uvedeno ve výroku VII.této dražební vyhlášky,nejde-li o nájemce bytu <,>
výměnkáře,je-li součástí výměnku právo bydlení nebo oprávněného z věcného břemene bydlení,aby takové právo
soudnímu exekutorovi oznámil a doložil ho listinami,jinak takové právo zanikne příklepem nebo v případě
zemědělského pachtu koncem pachtovního roku <.>
<br>
XII <.>
<br> Soudní exekutor upozorňuje oprávněného,ty,kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění,a další věřitele povinného <,>
že se mohou domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem <,>
než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí,jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání a přihláška
bude obsahovat náležitosti podle § 336f odst.2 a 3 OSŘ.K přihláškám,v nichž výše pohledávky nebo jejího
příslušenství nebude uvedena,se nepřihlíží (§ 336f o.s.ř.) <.>
<br>
XIII <.>
Soudní exekutor upozorňuje oprávněného,ty,kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění,a další věřitele a
povinného,že mohou popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti,výše,zařazení do skupiny a pořadí,a to
nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení podle § 336p odst.1 OSŘ,nebo v téže lhůtě žádat,aby k rozvržení
rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání.K námitkám a žádosti o jednání učiněným později se nepřihlíží <.>
<br>
<br>
XIV <.>
Soudní exekutor upozorňuje dražitele,že se nepřipouští,aby nejvyšší podání bylo doplaceno úvěrem se zřízením
zástavního práva na vydražené nemovitosti <.>
<br>
XV <.>
Soudní exekutor upozorňuje osoby,které mají k nemovité věci předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě,že ho
mohou uplatnit XXX v dražbě jako dražitelé a že udělením příklepu předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě
zanikají,nejde-li o předkupní právo stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku k právu stavby,předkupní právo
vlastníka stavby k pozemku a vlastníka pozemku ke stavbě nebo zákonné předkupní právo,která udělením příklepu
nezanikají <.>
Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě musí být prokázány nejpozději před zahájením dražby <.>
<br>
XVI <.>
<br> Způsob elektronické dražby (§ 336o odst.2 písm.b) o.s.ř.):
<br> 1.Dražby se může zúčastnit jen registrovaný ověřený uživatel portálu www.okdrazby.cz <.>
<br> Totožnost dražitelů a dalších účastníků dražby lze ověřit jen přihláškou k účasti na dražbě (registrační
formulář systému www.okdražby.cz) podepsanou
<br> a) před soudním exekutorem nebo jeho zaměstnancem v sídle exekutorského úřadu po prokázání
totožnosti platným dokladem totožnosti
<br> b) úředně ověřeným podpisem
<br> c) zaručeným elektronickým podpisem dražitele nebo účastníka dražby.Prosté zaslání datovou schránkou
bez elektronického podpisu na přihlášce účastníka není dostačující <.>
<br> 2.Povinný se nesmí účastnit dražby jako dražitel.Povinný se po předchozí registraci může jako ověřený
uživatel portálu www.okdrazby.cz účastnit dražby v postavení povinného a přísluší mu právo podat námitky
proti udělení příklepu <.>
<br> 3.Dražiteli nebo povinnému,který nesplňuje technické podmínky pro registraci a následnou dražbu,exekutor
umožní na předchozí písemné vyžádání v sídle úřadu přístup k technickému vybavení <.>
<br> 4.Na portálu www.okdrazby.cz v sekci připravované dražby si ověřený uživatel zvolí nemovitost,kterou chce
dražit.Do dražby se ověřený uživatel portálu musí přihlásit jako dražitel ještě před zahájením dražby <.>
<br> 5.Z administrativních důvodů doporučujeme přihlášení k dražbě již současně s odesláním dražební jistoty.Již
v tento okamžik musí dražitel zvolit,zda bude dražit jako prostý dražitel nebo dražitel s předkupním
právem,aby bylo možné jeho předkupní právo před dražbou ověřit a povolit.Postup pro přihlášení je
patrný z dražebního manuálu v sekci „Jak dražit“ na portálu www.okdrazby.cz.Po zahájení dražby není
možné přistoupení dalších dražitelů,kteří se do zahájení dražby nepřihlásili!
<br> 6.Po připsání dražební jistoty na bankovní účet exekutora a splnění podmínek účasti na dražbě dle dražební
vyhlášky je dražitel oprávněn v dražbě přihazovat <.>
<br> 7.V termínu pořádání samotné dražby již přihlášený dražitel u konkrétní dražby pod svým uživatelským
jménem a heslem může od okamžiku zahájení dražby přihazovat <.>
<br> 8.Učinilo-li současně více dražitelů stejné nejvyšší podání,udělí soud příklep nejprve tomu dražiteli,kterému
svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě.Dorovnávat na podání jiných dražitelů smí XXX XXXXX
s předkupním právem nebo v jejíž prospěch byla zřízena výhrada zpětné koupě.Není-li příklep takto
udělen,udělí jej dražiteli,který podání učinil jako první.Ustanovení § 336j odst.1 věty druhé se nepoužije <.>
<br> 9.Způsob určení vydražitele v případě podle § 336j odst.1 věta druhá o.s.ř.: Při shodě podání bude vydražitel
určen losem.Los mezi osobami s předkupním právem,které učinily shodné podání se činí elektronickým
losem z čísel 1 až 99 na základě kliknutí uživatele ihned po ukončení elektronické dražby nejdéle ve lhůtě 5
minut.Dražiteli s vyšším vylosovaným číslem bude udělen příklep <.>
<br> 10.Příhozy se činí tak,že do příslušného okénka dražitel vypíše částku příhozu (musí být stejná či vyšší než
stanovený minimální příhoz určený dražebníkem,jinak se podání s částkou menší než minimální příhoz
nezobrazí a má se za to,že nebylo učiněno),klikem na tlačítko přihodit je podání učiněno a zobrazí se jako
nejvyšší podání spolu uživatelským jménem dražitele,celkovou částkou a uvedeným přesným časem
příhozu <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 11.Příklep lze udělit tomu,kdo učinil nejvyšší podání a u něhož jsou splněny další podmínky stanovené
zákonem( §336j odst.1 věta první o.s.ř.)
<br> 12.Po skončení dražby oznámí exekutor prostřednictvím systému elektronických dražeb osobu,která učinila
nejvyšší podání v dražbě a výši nejvyššího podání <.>
<br> 13.Dražitelům,kterým nebyl udělen příklep se vrátí zaplacená jistota po skončení dražby <.>
14.Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní prostřednictvím systému elektronických dražeb a
<br> doručí se osobám dle § 336k občanského soudního řádu (§ 336o odst.2 písm.e) o.s.ř.)
15.Termín,do kterého vydražitel musí sdělit,zda bude nejvyšší podání platit úvěrem se zřízením zástavního
<br> práva k vydražené nemovitosti: doplacení úvěrem se zřízením zástavního práva (§ 336l odst.4 o.s.ř.) v této
dražbě se nepřipouští <.>
<br> P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné <.>
<br>
<br>
V Přerově dne 12.1.2021
<br>
Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,exekutorský kandidát
pověřen JUDr.Lukášem Jíchou,soudním exekutorem
<br>
<br>
Dražební vyhláška se doručuje:
1x oprávněný
1x povinný
1x manžel povinného
1x osoby s předkupním právem,věcným právem,nájemním právem
1x osoby,které přihlásily vymahatelné pohledávky
1x osoby,které přihlásily pohledávky zajištěné zástavním právem
1x finanční úřad,v jehož obvodu má povinný své bydliště (sídlo)
1x obecní úřad,v jehož obvodu má povinný své bydliště (sídlo)
1x finanční úřad,v jehož obvodu je nemovitost
1x obecní úřad,v jehož obvodu je nemovitost (žádáme o vyvěšení vyhlášky na úřední desku,popř.vyhlášku nebo její
podstatný obsah zveřejnit způsobem v místě obvyklým)
1x orgán OSSZ
1x zdravotní pojišťovna
1x katastrální úřad
1x obecní úřad obce s rozšířenou působností,v jehož obvodu je nemovitost
1x vyvěšení na úřední desce soudního exekutora
<br>
Exekutorský úřad JUDr.Lukáše Jíchy,Přerov
2021-01-12T10:39:14+0100
Elektronická podatelna
Stvrzení obsahu dokumentu