Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení (stanoviska) - Kozly - rekonstrukce NN, 2. etapa

Ze samosprávy
Obec Louny
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
08. 11. 2019
Originální zdroj
https://www.mulouny.cz/filemanager/files/file.php?file=6909
Nalezeno adres
209
4951084 3375972 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení (stanoviska) - Kozly - rekonstrukce NN, 2. etapa https://www.mulouny.cz/filemanager/files/file.php?file=6909 Strana 1 (celkem 4)

*MULNX00YJT9S*
*MULNX00YJT9S*

Městský úřad Louny
odbor stavebního úřadu

Mírové náměstí 35, 440 01 Louny


Spisová značka: MULN/10348/2019/SU/SL Louny 06.11.2019
Číslo jednací: MULNCJ 82922/2019
Oprávněná
úřední osoba:


Šáchová LucieSídlo:

Telefon:
Fax:
E-mail:

Pod Nemocnicí 2379, Louny 415 62 1 209
415 621 200
l.sachova@mulouny.cz
OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
(veřejná vyhláška)ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 ,
kterou zastupuje ENPRO Energo s.r.o., pověřený projektant Hana Burdychová, IČO 28628250,
Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí 1 (dále jen "žadatel"), podala dne 13.08.2019
žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „IE-12-4005766 LN_Kozly,
rekonstrukce NN, 2. etapa“ (dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 25, 28, 29, 30, 31, 32/1, 35/1, 35/2, 36, 39, 68, 84, 85, 86, 87, 88, 98, parc. č. 368/2, 595, 771, 773/6, 1043, 1053/2, 1076/2, 1076/3, 1167 v katastrálním území Kozly u Loun .

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Vzhledem k tomu, že předložená žádost neměla předepsané náležitosti podle § 86 stavebního
zákona a neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby v
území, stavební úřad Louny vyzval dne 23.09.2019 pod spis. zn. MULN/10348/2019/SU/SL
žadatele k doplnění žádosti. Z tohoto důvodu bylo též rozhodnuto o přerušení řízení. Chybějící
podklady byly doloženy dne 12.10.2019.

Stavba obsahuje:
- Jedná se o odstranění stávajícího dožitého vrchního vedení NN (nízké napětí) a jeho

nahrazení novým kabelovým vedením NN uloženým v zemi.
- Součástí stavby je i odstranění stávajících betonových, dřevěných sloupů, střešníků, kotev,

zedních konzol a pojistkových skříní.


Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního řádu, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští
od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení
své námitky a veřejnost připomínky do


06.12.2019.
Č.j. MULNCJ 82922/2019 str. 2


K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Louny, odbor
stavebního úřadu, oddělení stavebního řádu, úřední dny pondělí a středa 7:30-17:00 hodin,
další dny dle domluvy).

Poučení
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před
vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně
plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují
požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách
uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku
nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo
ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo
jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich
může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je
účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze
v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.


Ing. Kateřina Todtová
vedoucí odboru stavebního úřadu


Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce v příslušné obci Kozly a úřední desce
Městského úřadu Louny po dobu nejméně 15 dnů. Poté je třeba potvrzené oznámení
s vyznačením data vyvěšení a sejmutí vrátit Městskému úřadu Louny, odboru stavebního
úřadu, oddělení stavebního řádu.Vyvěšeno dne ...................................... Sejmuto dne ....................................


Podpis, razítko ……………………………………..Obdrží
účastníci (dodejky)
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 , kterou zastupuje ENPRO Energo s.r.o., pověřený projektant Hana Burdychová IDDS:
fv8sdau, sídlo: Sokolská č.p. 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí 1Č.j. MULNCJ 82922/2019 str. 3


Obec Kozly, IDDS: mz7b66u, sídlo: Kozly č.p. 19, 440 01 Louny 1
Ústecký kraj, IDDS: t9zbsva, sídlo: Velká Hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum , 400
01 Ústí nad Labem 1, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, p. o., IDDS: 6hevxje, sídlo: Ruská č.p. 260/13, 417 03 Dubí u Teplic 3
Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad,
IDDS: z49per3, sídlo: Husinecká č.p. 1024/11, Žižkov, 130 00 Praha 3
Jaromír Hnilica, Kozly č.p. 31, 440 01 Louny 1Věra Kalousková, Draguš č.p. 696, 439 42 Postoloprty
Miroslav Vajgl, Kozly č.p. 2, 440 01 Louny 1
Václav Veselý, Kozly č.p. 27, 440 01 Louny 1
Hana Veselá, Kozly č.p. 27, 440 01 Louny 1
Jaroslav Fišer, Kozly č.p. 26, 440 01 Louny 1
Tomáš Morc, Kozly č.p. 26, 440 01 Louny 1
Jana Barochová, Jiřího Wolkera č.p. 342, 434 01 Most 1
Petr Polanecký, Průběžná č.p. 3160, 434 01 Most 1
Jaroslava Polanecká, Kozly č.p. 67, 440 01 Louny 1
Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5, sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif, sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč
Zdeněk Gál, Kozly č.p. 30, 440 01 Louny 1
Věra Gálová, Kozly č.p. 30, 440 01 Louny 1
Radek Kučera, Kozly č.p. 24, 440 01 Louny 1
Jiří Kučera, Kozly č.p. 24, 440 01 Louny 1
Pavel Černý, Kozly č.p. 77, 440 01 Louny 1
Helena Černá, Kozly č.p. 45, 440 01 Louny 1
Jaroslav Howijka, Kozly č.p. 21, 440 01 Louny 1
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w, sídlo: Na příkopě č.p. 969/33, 110 00 Praha 1-Staré Město
Monika Vávrová, Kozly č.p. 56, 440 01 Louny 1
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjjq2, sídlo: Vinohradská č.p. 3218/169, 100
00 Praha 10-Strašnice
Karel Beran, Kozly č.p. 2, 440 01 Louny 1
Hana Drejčková, Kozly č.p. 2, 440 01 Louny 1
Zdeňka Drejčková, Kozly č.p. 2, 440 01 Louny 1
Stanislava Neumannová, Kozly č.p. 61, 440 01 Louny 1
František Kubíček, Kozly č.p. 61, 440 01 Louny 1
Marie Doudová, Kozly č.p. 61, 440 01 Louny 1
Jiří Kučera, Kozly č.p. 63, 440 01 Louny 1 , trvalý pobyt: Lidická č.p. 27/11, 434 01 Most 1
Lydie Fiedlerová, Přítkovská č.p. 1650/5, Trnovany, 415 01 Teplice 1
Pavel Kohlschütter, Kozly č.p. 66, 440 01 Louny 1
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns, sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t, sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr, sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5- Stodůlky , 155 00 Praha 515

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručeno veřejnou vyhláškou):
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 4/1, 4/3, 5, 6, 26/1, 27, 34, 40/3, 40/4, 43/1, 83, 93, 94, 99, 111, parc. č. 2, 35, 39, 40, 42/1, 43, 44, 49/1, 49/3, 49/5, 367, 368/1, 369/2, 369/3, 594/1, 643/3, 773/1, 773/2, 773/3, 773/4, 773/5, 773/7, 781/1, 1038/1, 1038/6, 1041/2, 1042/2, 1044, 1055/4, 1092, 1096, 1164, 1166, 1223, 1379, 1395, 1403, 1406, 1429, 1435 v katastrálním území Kozly u Loun

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Kozly č.p. 6, č.p. 42, č.p. 22, č.p. 32, č.p. 33, č.p. 65 a č.p. 66.

dotčené správní úřady
Městský úřad Louny, odbor životního prostředí, Pod Nemocnicí č.p. 2379, 440 01 Louny 1Č.j. MULNCJ 82922/2019 str. 4


Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního řádu, silniční správní úřad,
Pod Nemocnicí č.p. 2379, 440 01 Louny 1
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště
Louny, IDDS: 8p3ai7n, sídlo: Poděbradova č.p. 749, 440 01 Louny
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Žatec, IDDS: auyaa6n, sídlo:
Chmelařské náměstí č.p. 347, 438 01 Žatec 1
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů,, IDDS:
hjyaavk, sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

ostatní
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO České středohoří, IDDS:
6npdyiv, sídlo: Michalská č.p. 260/14, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1
Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu, oddělení územního plánování a památkové péče,
Pod Nemocnicí č.p. 2379, 440 01 Louny 1
2019-11-06T18:09:15+0100
Kateřina Todtová
Vedoucí 2019-11-08 20:39:54 +0100 2019-11-08 21:44:00 +0100 application/pdf https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/9452_20191108203954660100_verejna_vyhlaska_oznameni_zahajeni_uzemniho_rizeni_stanoviska_kozly_rekonstrukce_nn_2._etapa.pdf izzJj9dgkY94KXkT0Wda/ccCIw2PtSvX4qIU/f8J7cE= Strana 1 (celkem 4)
<br> *MULNX00YJT9S*
*MULNX00YJT9S*
<br> Městský úřad Louny
odbor stavebního úřadu
<br> Mírové náměstí 35,440 01 Louny
<br>
Spisová značka: MULN/10348/2019/SU/SL Louny 06.11.2019
Číslo jednací: MULNCJ 82922/2019
Oprávněná
úřední osoba:
<br>
XXXXXXX XXXXX
<br>
<br> Sídlo:
<br> Telefon:
Fax:
E-mail:
<br> Pod Nemocnicí 2379,Louny 415 62 1 209
415 621 200
l.sachova@mulouny.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
(veřejná vyhláška)
<br>
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035, Teplická 874/8,Děčín IV-Podmokly,405 02 Děčín 2 <,>
kterou zastupuje ENPRO Energo s.r.o <.>,pověřený projektant XXXX XXXXXXXXXX,IČO XXXXXXXX <,>
Sokolská XXX/XX,XXX XX Valašské Meziříčí 1 (dále jen "žadatel"),podala dne 13.08.2019
žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „IE-12-4005766 LN_Kozly <,>
rekonstrukce NN,2.etapa“ (dále jen "stavba") na pozemcích st.p.25,28,29,30,31,32/1 <,> 35/1,35/2,36,39,68,84,85,86,87,88,98,parc.č.368/2,595,771,773/6,1043,1053/2 <,> 1076/2,1076/3,1167 v katastrálním území Kozly u Loun <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Vzhledem k tomu,že předložená žádost neměla předepsané náležitosti podle § 86 stavebního
zákona a neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby v
území,stavební úřad Louny vyzval dne 23.09.2019 pod spis.zn.MULN/10348/2019/SU/SL
žadatele k doplnění žádosti.Z tohoto důvodu bylo též rozhodnuto o přerušení řízení.Chybějící
podklady byly doloženy dne 12.10.2019 <.>
<br> Stavba obsahuje:
- Jedná se o odstranění stávajícího dožitého vrchního vedení NN (nízké napětí) a jeho
<br> nahrazení novým kabelovým vedením NN uloženým v zemi <.>
- Součástí stavby je i odstranění stávajících betonových,dřevěných sloupů,střešníků,kotev <,>
<br> zedních konzol a pojistkových skříní <.>
<br>
Městský úřad Louny,odbor stavebního úřadu,oddělení stavebního řádu,jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst.1 písm.c/ zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") <,>
oznamuje podle § 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení,ve kterém upouští
od ústního jednání.Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska,účastníci řízení
své námitky a veřejnost připomínky do
<br>
06.12.2019 <.>
<br>
<br>
Č.j.MULNCJ 82922/2019 str.2
<br>
K později uplatněným závazným stanoviskům,námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto <.>
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Louny,odbor
stavebního úřadu,oddělení stavebního řádu,úřední dny pondělí a středa 7:30-17:00 hodin <,>
další dny dle domluvy) <.>
<br> Poučení
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí.Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko.Účastníci se mohou před
vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí,popřípadě navrhnout jejich doplnění <.>
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem,o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně
plánovací dokumentace,se nepřihlíží.K námitkám,které překračují rozsah a nesplňují
požadavky § 89 odst.4 stavebního zákona,se nepřihlíží.Účastník řízení ve svých námitkách
uvede skutečnosti,které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení,a důvody podání
námitek <.>
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.Vlastník pozemku
nebo stavby,na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn,není-li sám žadatelem,nebo
ten,kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,nebo osoba,jejíž vlastnické nebo
jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich
může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,může uplatňovat námitky proti
projednávanému záměru v rozsahu,jakým je její právo přímo dotčeno.Osoba,která je
účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu,může uplatňovat námitky pouze
v rozsahu,v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem,jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá <.>
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat,předloží jeho zástupce písemnou plnou moc <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
vedoucí odboru stavebního úřadu
<br>
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce v příslušné obci Kozly a úřední desce
Městského úřadu Louny po dobu nejméně 15 dnů.Poté je třeba potvrzené oznámení
s vyznačením data vyvěšení a sejmutí vrátit Městskému úřadu Louny,odboru stavebního
úřadu,oddělení stavebního řádu <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Sejmuto dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
Podpis,razítko …………………………………….<.>
<br>
<br> Obdrží
účastníci (dodejky)
ČEZ Distribuce,a.s <.>,IDDS: v95uqfy,sídlo: Teplická č.p.874/8,Děčín IV-Podmokly,405 02
Děčín 2,kterou zastupuje ENPRO Energo s.r.o <.>,pověřený projektant XXXX XXXXXXXXXX IDDS:
fvXsdau,sídlo: Sokolská č.p.137/45,757 01 Valašské Meziříčí 1
<br>
<br> Č.j.MULNCJ 82922/2019 str.3
<br>
Obec Kozly,IDDS: mz7b66u,sídlo: Kozly č.p.19,440 01 Louny 1
Ústecký kraj,IDDS: t9zbsva,sídlo: Velká Hradební č.p.3118/48,Ústí nad Labem-centrum,400
01 Ústí nad Labem 1,hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje,p.o <.>,IDDS: 6hevxje,sídlo: Ruská č.p.260/13,417 03 Dubí u Teplic 3
Česká republika,příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad <,>
IDDS: z49per3,sídlo: Husinecká č.p.1024/11,Žižkov,130 00 Praha 3
XXXXXXX XXXXXXX,Kozly č.p.XX,XXX XX Louny 1Věra Kalousková,Draguš č.p.696,439 42
Postoloprty
XXXXXXXX XXXXX,Kozly č.p.X,XXX XX Louny 1
XXXXXX XXXXXX,Kozly č.p.XX,XXX XX Louny 1
XXXX XXXXXX,Kozly č.p.XX,XXX XX Louny 1
XXXXXXXX XXXXX,Kozly č.p.XX,XXX XX Louny 1
XXXXX XXXX,Kozly č.p.XX,XXX XX Louny 1
XXXX XXXXXXXXX,Jiřího Wolkera č.p.XXX,XXX 01 Most 1
XXXX XXXXXXXXX,Průběžná č.p.XXXX,XXX XX Most 1
XXXXXXXXX XXXXXXXXX,Kozly č.p.XX,XXX XX Louny 1
Hypoteční banka,a.s <.>,IDDS: 5azegu5,sídlo: Radlická č.p.333/150,150 00 Praha 5-Radlice
Česká spořitelna,a.s <.>,IDDS: wx6dkif,sídlo: Olbrachtova č.p.1929/62,140 00 Praha 4-Krč
XXXXXX XXX,Kozly č.p.XX,XXX XX Louny 1
Věra Gálová,Kozly č.p.30,440 01 Louny 1
XXXXX XXXXXX,Kozly č.p.XX,XXX XX Louny 1
XXXX XXXXXX,Kozly č.p.XX,XXX XX Louny 1
XXXXX XXXXX,Kozly č.p.XX,XXX XX Louny 1
XXXXXX XXXXX,Kozly č.p.XX,XXX XX Louny 1
XXXXXXXX XXXXXXX,Kozly č.p.XX,XXX XX Louny 1
Komerční banka,a.s <.>,IDDS: 4ktes4w,sídlo: Na příkopě č.p.969/33,110 00 Praha 1-Staré
Město
XXXXXX XXXXXXX,Kozly č.p.XX,XXX XX Louny 1
Českomoravská stavební spořitelna,a.s <.>,IDDS: ukmjjq2,sídlo: Vinohradská č.p.3218/169,100
00 Praha 10-Strašnice
XXXXX XXXXX,Kozly č.p.X,XXX XX Louny 1
XXXX XXXXXXXXX,Kozly č.p.X,XXX XX Louny 1
Zdeňka Drejčková,Kozly č.p.2,440 01 Louny 1
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX,Kozly č.p.XX,XXX XX Louny 1
XXXXXXXXX XXXXXXX,Kozly č.p.XX,XXX XX Louny 1
XXXXX XXXXXXX,Kozly č.p.XX,XXX XX Louny 1
XXXX XXXXXX,Kozly č.p.XX,XXX XX Louny 1,trvalý pobyt: Lidická č.p.27/11,434 01 Most 1
XXXXX XXXXXXXXXX,Přítkovská č.p.XXXX/X,Trnovany,415 01 Teplice 1
XXXXX XXXXXXXXXXXX,Kozly č.p.XX,XXX XX Louny 1
Severočeské vodovody a kanalizace,a.s <.>,IDDS: f7rf9ns,sídlo: Přítkovská č.p.1689/14 <,>
Trnovany,415 01 Teplice 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s <.>,IDDS: qa7425t,sídlo: Olšanská č.p.2681/6,130 00
Praha 3-Žižkov
Vodafone Czech Republic a.s <.>,IDDS: 29acihr,sídlo: náměstí Junkových č.p.2808/2,Praha 5-
Stodůlky,155 00 Praha 515
<br> Účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm.b) stavebního zákona (doručeno veřejnou vyhláškou):
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st.p.4/1,4/3,5,6,26/1,27,34,40/3,40/4,43/1,83,93,94,99,111,parc.č.2,35,39,40 <,> 42/1,43,44,49/1,49/3,49/5,367,368/1,369/2,369/3,594/1,643/3,773/1,773/2,773/3 <,> 773/4,773/5,773/7,781/1,1038/1,1038/6,1041/2,1042/2,1044,1055/4,1092,1096,1164 <,>
1166,1223,1379,1395,1403,1406,1429,1435 v katastrálním území Kozly u Loun
<br> Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Kozly č.p.6,č.p.42,č.p.22,č.p.32,č.p.33,č.p.65 a č.p.66 <.>
<br> dotčené správní úřady
Městský úřad Louny,odbor životního prostředí,Pod Nemocnicí č.p.2379,440 01 Louny 1
<br>
<br> Č.j.MULNCJ 82922/2019 str.4
<br>
Městský úřad Louny,odbor stavebního úřadu,oddělení stavebního řádu,silniční správní úřad <,>
Pod Nemocnicí č.p.2379,440 01 Louny 1
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem,územní pracoviště
Louny,IDDS: 8p3ai7n,sídlo: Poděbradova č.p.749,440 01 Louny
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje,územní odbor Žatec,IDDS: auyaa6n,sídlo:
Chmelařské náměstí č.p.347,438 01 Žatec 1
Ministerstvo obrany,Sekce nakládání s majetkem MO,odbor ochrany územních zájmů,<,> IDDS:
hjyaavk,sídlo: Tychonova č.p.221/1,160 00 Praha 6-Hradčany
<br> ostatní
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,Správa CHKO České středohoří,IDDS:
6npdyiv,sídlo: Michalská č.p.260/14,Litoměřice-Město,412 01 Litoměřice 1
Městský úřad Louny,odbor stavebního úřadu,oddělení územního plánování a památkové péče <,>
Pod Nemocnicí č.p.2379,440 01 Louny 1
<br>
<br>
2019-11-06T18:09:15+0100
XXXXXXXX XXXXXXX
Vedoucí