Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení Radonice - Pátek - oprava živičného povrchu silnice

Ze samosprávy
Obec Louny
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
08. 11. 2019
Originální zdroj
https://www.mulouny.cz/filemanager/files/file.php?file=6908
Nalezeno adres
10
4951083 3375971 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení Radonice - Pátek - oprava živičného povrchu silnice https://www.mulouny.cz/filemanager/files/file.php?file=6908 Strana 1 (celkem 2)

*MULNX00YK5ZH*
*MULNX00YK5ZH*

Městský úřad Louny
odbor stavebního úřadu

Mírové náměstí 35, 440 01 Louny


Spisová značka: MULN/12324/2019/SU/PB Louny 05.11.2019
Číslo jednací: MULNCJ 83266/2019
Oprávněná
úřední osoba:


Petr Blahout


Toto opatření nabylo účinnosti dne:
Sídlo:

Telefon:
Fax:
E-mail:

Pod Nemocnicí 2379
415621286
415621100
p.blahout@mulouny.cz

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozuMěstský úřad Louny, odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního řádu, jako příslušný silniční
správní úřad podle §124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), na základě návrhu žadatele HERKUL a.s.,
IČO 25004638, Obrnice 228, 435 21 Obrnice , a souhlasného stanoviska Policie ČR, KRPU DI
Louny č.j. KRPU-187913-1/ČJ-2019-040706-1-IB ze dne 22.10.2019 a podle § 77 zákona o silničním
provozu

stanoví přechodnou úpravu provozu

na silnici č. III/2391 v rámci akce: „Radonice - Pátek - oprava živičného povrchu silnice
č. III/2391“, při použití následujícího dopravního značení:

dle vzorového schématu TP 66 C/4:

A15 – Práce na silnici, E 3a - Vzdálenost, B 21a - Zákaz předjíždění, B20a - nejvyšší dovolená
rychlost "70", „50“, „30“, A 7a – Nerovnost vozovky, Z 4a „Směrovací deska se šikmými pruhy se
sklonem vlevo“, B 26 – Konec všech zákazůz důvodu zabezpečení opravy vozovky v termínu od 11.11.2019 do 08.12.2019.Užití dopravních značek, světelných signálů, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace
nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Povinností žadatele a následného uživatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek, světelných
signálů a dopravních zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit jejich údržbu pro celé období
přechodné úpravy provozu. Žadatel je povinen zajistit odstranění přechodné úpravy provozu
neprodleně po naplnění důvodu, pro který byla přechodná úprava provozu stanovena.Odůvodnění:

Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního řádu, silniční správní úřad stanoví
přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele z důvodu zajištění bezpečnosti silničního
provozu. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu vedl zdejší úřad řízení o
opatření obecné povahy. Jelikož se jedná o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích, nedoručoval příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval
dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Související dokumentace dopravního značeníČ.j. MULN/12324/2019/SU/PB str. 2

není s ohledem na její rozsah součástí zveřejněného opatření a je k dispozici k nahlédnutí na zdejším
úřadě.Poučení:

Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti opatření
obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

V souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, toto Opatření obecné povahy nabývá účinnosti
pátým dnem vyvěšení a je vyvěšeno na dobu 15 dní.


Ing. Kateřina Todtová
vedoucí odboru stavebního úřadu


Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce městysu Peruc a Slavětín a úřední desce
Městského úřadu Louny po dobu nejméně 15 dnů. Poté je třeba potvrzené oznámení s vyznačením
data vyvěšení a sejmutí vrátit Městskému úřadu Louny, odboru stavebního úřadu, oddělení
stavebního řádu.Vyvěšeno dne ...................................... Sejmuto dne ……......................................


Podpis, razítko ……………………………………..Obdrží:
účastníci (dodejky)
HERKUL a.s., IDDS: 9u7eeav, sídlo: Obrnice č.p. 228, 435 21 Obrnice
Ústecký kraj, IDDS: t9zbsva, sídlo: Velká Hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
v zastoupení
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxje, sídlo: Ruská č.p. 260/13, Dubí-Pozorka , 417 03 Pozorka

dotčené správní úřady
Policie ČR KŘÚK DI Louny, IDDS: a64ai6n, sídlo: Náměstí Benedikta Rejta č.p. 2297, 440 01 Louny

ostatní
Městys Peruc, IDDS: zfubb3z, sídlo: Oldřichova č.p. 49, 439 07 Peruc
Městys Slavětín, IDDS: ci4a72g, sídlo: Na Městečku č.p. 50, 439 09 Slavětín nad Ohří2019-11-06T14:09:00+0100
Kateřina Todtová
Vedoucí 2019-11-08 20:39:54 +0100 2019-11-08 20:43:29 +0100 application/pdf https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/9452_20191108203953830100_verejna_vyhlaska_ssu_opatreni_obecne_povahy_stanoveni_doprav._znaceni_radonice_patek_oprava_zivicneho_povrchu_silnice.pdf HjWsIR/FUMX8yQVCJXOFHD7grwbp2bpFjmr/XSdqRHE= Strana 1 (celkem 2)
<br> *MULNX00YK5ZH*
*MULNX00YK5ZH*
<br> Městský úřad Louny
odbor stavebního úřadu
<br> Mírové náměstí 35,440 01 Louny
<br>
Spisová značka: MULN/12324/2019/SU/PB Louny 05.11.2019
Číslo jednací: MULNCJ 83266/2019
Oprávněná
úřední osoba:
<br>
XXXX XXXXXXX
<br>
Toto opatření nabylo účinnosti dne:
Sídlo:
<br> Telefon:
Fax:
E-mail:
<br> Pod Nemocnicí 2379
415621286
415621100
p.blahout@mulouny.cz
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
<br> Městský úřad Louny,odbor stavebního úřadu,oddělení stavebního řádu,jako příslušný silniční
správní úřad podle §124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),na základě návrhu žadatele HERKUL a.s.<,>
IČO 25004638, Obrnice 228,435 21 Obrnice ,a souhlasného stanoviska Policie ČR,KRPU DI
Louny č.j.KRPU-187913-1/ČJ-2019-040706-1-IB ze dne 22.10.2019 a podle § 77 zákona o silničním
provozu
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici č.III/2391 v rámci akce: „Radonice - Pátek - oprava živičného povrchu silnice
č.III/2391“,při použití následujícího dopravního značení:
<br> dle vzorového schématu TP 66 C/4:
<br> A15 – Práce na silnici,E 3a - Vzdálenost,B 21a - Zákaz předjíždění,B20a - nejvyšší dovolená
rychlost "70",„50“,„30“,A 7a – Nerovnost vozovky,Z 4a „Směrovací deska se šikmými pruhy se
sklonem vlevo“,B 26 – Konec všech zákazů
<br>
<br> z důvodu zabezpečení opravy vozovky v termínu od 11.11.2019 do 08.12.2019 <.>
<br>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů,dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace
nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015
Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> Povinností žadatele a následného uživatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných
signálů a dopravních zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit jejich údržbu pro celé období
přechodné úpravy provozu.Žadatel je povinen zajistit odstranění přechodné úpravy provozu
neprodleně po naplnění důvodu,pro který byla přechodná úprava provozu stanovena <.>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> Městský úřad Louny,odbor stavebního úřadu,oddělení stavebního řádu,silniční správní úřad stanoví
přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele z důvodu zajištění bezpečnosti silničního
provozu.V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu vedl zdejší úřad řízení o
opatření obecné povahy.Jelikož se jedná o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích,nedoručoval příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval
dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.Související dokumentace dopravního značení
<br>
<br> Č.j.MULN/12324/2019/SU/PB str.2
<br> není s ohledem na její rozsah součástí zveřejněného opatření a je k dispozici k nahlédnutí na zdejším
úřadě <.>
<br>
<br> Poučení:
<br> Podle § 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,proti opatření
obecné povahy nelze podat opravný prostředek <.>
<br> V souladu s § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,toto Opatření obecné povahy nabývá účinnosti
pátým dnem vyvěšení a je vyvěšeno na dobu 15 dní <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
vedoucí odboru stavebního úřadu
<br>
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce městysu Peruc a Slavětín a úřední desce
Městského úřadu Louny po dobu nejméně 15 dnů.Poté je třeba potvrzené oznámení s vyznačením
data vyvěšení a sejmutí vrátit Městskému úřadu Louny,odboru stavebního úřadu,oddělení
stavebního řádu <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Sejmuto dne …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
Podpis,razítko …………………………………….<.>
<br>
<br> Obdrží:
účastníci (dodejky)
HERKUL a.s <.>,IDDS: 9u7eeav,sídlo: Obrnice č.p.228,435 21 Obrnice
Ústecký kraj,IDDS: t9zbsva,sídlo: Velká Hradební č.p.3118/48,Ústí nad Labem-centrum,400 01
Ústí nad Labem 1
v zastoupení
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,příspěvková organizace,IDDS: 6hevxje,sídlo: Ruská č.p <.>
260/13,Dubí-Pozorka,417 03 Pozorka
<br> dotčené správní úřady
Policie ČR KŘÚK DI Louny,IDDS: a64ai6n,sídlo: Náměstí XXXXXXXXX XXXXX č.p.XXXX,XXX XX Louny
<br> ostatní
Městys Peruc,IDDS: zfubb3z,sídlo: Oldřichova č.p.49,439 07 Peruc
Městys Slavětín,IDDS: ci4a72g,sídlo: Na Městečku č.p.50,439 09 Slavětín nad Ohří
<br>
<br> 2019-11-06T14:09:00+0100
XXXXXXXX XXXXXXX
Vedoucí