Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Ze samosprávy
Obec Bělotín
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
14. 02. 2020
Originální zdroj
https://www.belotin.cz/tmp/dokumenty/41734.pdf
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby?
5216061 3594310 PDF https://www.belotin.cz/tmp/dokumenty/41734.pdf Ministerstvo zemědělství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Spisová značka.: 14LH22476/2019-16212
Č.j.: 63920/2019-MZE-16212

Vyřizuje: Ing. Jiří Bílý, Ph.D.
Telefon: 221812272
E-mail: Jiri.Bily@mze.cz
ID DS: yphaax8
Adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1


V Praze dne: 6. 12. 2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA


OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),
v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující


opatření obecné povahy,

kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod
č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j.
41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 následovně:


I.Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění
opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 se nahrazuje
přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.


II.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou je
toto opatření obecné povahy oznámeno, na úřední desce Ministerstva zemědělství.63920/2019-MZE-16212 2


III.


Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností.


Odůvodnění:
Od vydání opatření obecné povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019, ve znění
opatření č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019, došlo ke změně okolností při vývoji
kalamitního poškození lesních porostů, na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto
změnou.

Ke změně přílohy č. 1:
Ke změně přílohy č. 1 (změna územní působnosti opatření) bylo nezbytné přistoupit
z důvodu změny kalamitní situace v lesích na území ČR od doby vydání opatření obecné
povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019, kdy v důsledku šíření kůrovců došlo
k zasažení a přímému ohrožení dalších katastrálních území kůrovcovou kalamitou
v rozsahu, který si vyžaduje uplatnění opatření 2. 1. až 2. 5. uvedená v opatření obecné
povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j.
41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019.
Podkladem pro změnu přílohy č. 1 jsou výstupy analýzy dat dálkového průzkumu Země
zpracované Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, v rámci které byl
detekován výskyt suchých stromů a holin v ohrožených lesních porostech a následně
hodnocen ve vztahu k zastoupení ohrožených lesních porostů pro každé jedno katastrální
území v ČR. Výsledky této analýzy byly dále upřesněny na základě skutečností známých
Ministerstvu zemědělství z úřední činnosti, tedy z konzultace s orgány státní správy lesů
jednotlivých krajských úřadů, dílčích terestrických šetření a rekognoskačních letů. Výsledný
výběr katastrálních území, nově zařazovaných do přílohy č. 1 tohoto opatření obecné
povahy, pak zohledňuje i potřebu ucelení dílčích rozdrobených oblastí do kompaktních celků
a jejich ohraničení s ohledem na již zasažené okrajové plochy. Ucelení oblastí a jejich
ohraničení je provedeno tak, aby byla zajištěna aktuálnost přílohy pro praktické využití
vlastníky lesů zhruba do konce prvního pololetí 2020.


Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního
řádu).


Ing. Václav Lidický
ředitel odboru hospodářské úpravy
a ochrany lesů

Otisk úředního razítka
Přílohy:
1. Seznam katastrálních území, v nichž platí opatření 2. 1. až 2. 5. uvedená v opatření

obecné povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné
povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019.


63920/2019-MZE-16212 3
Rozdělovník:

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností - se žádostí o vyvěšení na úřední desce
úřadu

Všechny obce na území České republiky - na vědomí a se žádostí o vyvěšení na úřední
desce obecního úřadu (§ 173 odst. 1 správního řádu)

Krajské úřady – na vědomí
Vyvěšeno dne

Sňato dne63920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 1 104

636533

605239

N

Ji
600032

963920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 2 104

622052
622222

622346

6

622320
645524

633534
633623
634255

H

9

639605

645532

65945263920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 3 104

662925

63364063920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 4 104

Ji

2

630250

-

-

69534363920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 5 104

624403

-
-

639532

642452
643564
643602

644030

655023

Mutná

363920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 6 104

n

624306

64365363920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 7 104

643629

6

660523

645605

666092

30

624322

6
605492

645630

643939
60550663920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 8 104

649635

9

Z

-
-63920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 9 104

609323

600229

632406

654442

656640

963920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 10 104

626902

65666663920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 11 104

624209

655244

30
629294
642959

649694

652326
655252
693936
633224

693944

69395263920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 12 104

629324

J

654205

653039

30
63256263920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 13 104

623296

632

645559

664529
664626

663920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 14 104

692409

M
695092
696935

623326

594

69694363920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 15 104

S

J

292

á

63229563920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 16 104

9

653403

T
640263

653420

653462

463920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 17 104

654043

654060

646032

J63920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 18 104

602523

624225

624250

Ji

60456963920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 19 104

636665

S

629529

636452
640964

963920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 20 104

L

Ji

60339263920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 21 104

620602

640409

9224

690244

69404563920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 22 104

525

694053

690252

9

923263920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 23 104

60600663920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 24 104

6

699055

659509

699969

32

69922563920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 25 104

Ji

J

T

9

600695

645664
66300063920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 26 104

609340

Ti

629669

639656

0

T

69092963920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 27 104

Ti
604950

643424

643432

662330

4004
930369

632554

64622963920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 28 104

692654
699063

692662

J

B 605000

J 62024663920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 29 104

639664

659355

669539
J

P

Ji

642622
55563920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 30 104

624462

605565

D

6

963920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 31 104

60355463920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 32 104

629405

662542

63549963920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 33 104

635502

Kr

662399

63554563920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 34 104

635553

Brtná

640069

643963

649325
659495

963920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 35 104

649406

6

30

603635

690635

60364363920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 36 104

600423

609366

662259

3

H63920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 37 104

604909

643092

650366

659924

J

J
69545963920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 38 104

J

K63920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 39 104

662569

2926

600636

606600
600644

625329
629430
630543

652946
656429

69303

65656963920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 40 104

693049

34

363920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 41 104

9

639290
6
660230

609692
Brná

P 634433

66235663920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 42 104

5

646300

5

624063

626996

644552

65394263920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 43 104

655392
655490

646326

P

625396
64633463920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 44 104

-

St

5

444

625400

K
-63920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 45 104

606936

632660
636363

640093

606944

60695263920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 46 104

4

Z

66049363920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 47 104

K

634204

602566

623563

63034963920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 48 104

642932

K

692239

60533663920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 49 104

9

624535

62390363920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 50 104

644536

605603

62

643343
643955

656259
66030263920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 51 104

693243

693260

629090

6932563920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 52 104

606022

606090

666904

u63920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 53 104

604003

Krá

605930

694665

60596463920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 54 104

665436

Krá

66463463920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 55 104

645290

645303
693634

P 69364263920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 56 104

662640 9

604402

B 663409

604054
-

626066

626490

642355

Br

K63920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 57 104

Mni

-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
- -

Fr -
-

-63920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 58 104

693545

629600
643394

656305

656356

669393

660329

-63920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 59 104

9

V

650404 9

N 640620

649562

659622

-
-
-

03663920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 60 104

656500

635456
659002

656526
656534

690490

645052

64353063920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 61 104

690350

636223

65669

363920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 62 104

Hr

644544

660345
666459

69459263920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 63 104

604666

-
-

604020

J63920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 64 104

J

606499

606502
644439

650242

624390

606596

630322

66495263920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 65 104

603953

604593

6

3363920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 66 104

695530
6955

690902

666556

606430

632635
930
639524
639940

929930

663920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 67 104

606456

990256

604534

-

625949

363920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 68 104

604542
690503

53

Pr63920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 69 104

602604

633020
63

646695

9

63304663920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 70 104

650099

63
650536

650544

696960

930539

626635

626643

63020963920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 71 104

626449
630225

626465

692620
609935

633526

63930363920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 72 104

603244

622605

640654

654299

64253363920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 73 104

44

60

642550

60329563920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 74 104

-
- 659339

693359

6

60363920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 75 104

Tu63920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 76 104

664669

634565

645940

65043963920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 77 104

652253
653900

662992

692336

693553
694509 30

D63920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 78 104

609960
650455

63

645966

65046363920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 79 104

925

625345

625353

639206
650625

650633

04

63922263920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 80 104

3

605620

692352

644935

644960

605646

644943

695955

P63920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 81 104

H

605654

-
-

694525

654604

626325

626333

P 60332563920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 82 104

659525
6

603490

603333

K

K

629499

692450

62950263920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 83 104

692492

654639

665959

603503

K

659533

69250663920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 84 104

603350

P

C 664294

665495

099

694550

663920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 85 104

N

665304

664324

6

664332

649503

65494963920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 86 104

0940

624055

654965
624039

629693

665355

634425

St63920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 87 104

626520

624659

632333

626546

66440563920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 88 104

P

626562

66443063920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 89 104

3

624624

632023

652024

653969

663920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 90 104

R

652059

St63920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 91 104

650323

660094

666343

692204

4

9

S63920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 92 104

600920

K

620262

660299

963920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 93 104

696269 6

694096

6
60626063920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 94 104

654094

662445
L

6

662500

666602

9

659223
659240

602655

624543

62542663920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 95 104

629332

643262

630659

i

9

R

663920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 96 104

605522

9

600466
692034

660949

66096563920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 97 104

4

R

629995

563920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 98 104

Mi

654469

660990

654493

6

604046
605450

652695

65490663920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 99 104

643246

669652

646202
649309

Kr
65905363920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 100 104

654523

66494463920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 101 104

650064

609404

9

-
-63920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 102 104

-

9

9
646059
64634263920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 103 104

664499

690040

635359

636053

636029

63540563920 -MZE-

Kraj Obec s RP) Kód K OOP

Strá 104 104Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

1


č. Adresát Adresa Forma Odesláno
1 Obec Staré Smrkovice č. p. 90, 508 01 Staré Smrkovice DS
2 Obec Libchavy Dolní Libchavy 93, 561 16 Libchavy DS
3 Obec Sloupnice Horní Sloupnice 196, 565 53

Sloupnice
DS

4 Obec Brumovice č. p. 26, 691 11 Brumovice DS
5 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Mariánské náměstí 2/2, Staré Město,

110 00 Praha 1
DS

6 Statutární město Plzeň náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město,
301 00 Plzeň

DS

7 Obec Kryštofovy Hamry č. p. 64, 431 91 Kryštofovy Hamry DS
8 Statutární město Ústí nad

Labem
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad
Labem-centrum, 400 01 Ústí nad
Labem

DS

9 Obec Osová Bítýška č. p. 3, 594 53 Osová Bítýška DS
10 Obec Žerotice č. p. 154, 671 34 Žerotice DS
11 OBEC ÚDRNICE č. p. 79, 507 23 Údrnice DS
12 Obec Druhanov č. p. 11, 582 91 Druhanov DS
13 Obec Bělá č. p. 44, 584 01 Bělá DS
14 Obec Chřenovice č. p. 1, 584 01 Chřenovice DS
15 Obec Víska č. p. 50, 583 01 Víska DS
16 Obec Boňkov č. p. 34, 582 55 Boňkov DS
17 Obec Pohleď č. p. 20, 582 91 Pohleď DS
18 Obec Služátky č. p. 8, 582 91 Služátky DS
19 OBEC HYNČICE č. p. 15, 549 83 Hynčice DS
20 Obec Spojil Na Okrajích 100, 530 02 Spojil DS
21 Obec Srnojedy Ke Hřišti 8, 530 02 Srnojedy DS
22 Obec Bezděčí u Trnávky č. p. 19, 569 43 Bezděčí u Trnávky DS
23 Obec Janůvky č. p. 15, 569 43 Janůvky DS
24 Obec Malíkov č. p. 5, 571 01 Malíkov DS
25 Obec Gruna č. p. 66, 571 01 Gruna DS
26 Obec Radkov č. p. 4, 571 01 Radkov DS
27 Obec Záhorovice č. p. 382, 687 71 Záhorovice DS
28 Obec Komňa č. p. 42, 687 71 Komňa DS
29 Obec Žerůtky č. p. 56, 671 51 Žerůtky DS
30 Obec Veselá č. p. 33, 763 15 Veselá DS
31 Obec Nedašova Lhota č. p. 10, 763 32 Nedašova Lhota DS
32 Obec Návojná č. p. 101, 763 32 Návojná DS
33 Obec Kaňovice č. p. 45, 763 41 Kaňovice DS
34 Obec Předmíř č. p. 43, 387 42 Předmíř DS
35 Obec Čepřovice č. p. 58, 387 56 Čepřovice DS
36 Obec Příkazy č. p. 125, 783 33 Příkazy DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

2


37 Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01
Benešov

DS

38 Město Bystřice Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice DS
39 Obec Čakov Tatouňovice 5, 257 24 Čakov DS
40 Městys Čechtice nám. Dr. Tyrše 56, 257 65 Čechtice DS
41 Obec Čerčany Václavská 36, 257 22 Čerčany DS
42 Obec Červený Újezd č. p. 6, 257 88 Červený Újezd DS
43 Městys Český Šternberk č. p. 27, 257 26 Český Šternberk DS
44 Městys Divišov Horní náměstí 21, 257 26 Divišov DS
45 Obec Dolní Kralovice nám. L. Svobody 6, 257 68 Dolní

Kralovice
DS

46 Obec Heřmaničky č. p. 28, 257 89 Heřmaničky DS
47 Obec Hulice č. p. 33, 257 63 Hulice DS
48 Obec Hvězdonice č. p. 56, 257 24 Hvězdonice DS
49 Obec Chocerady č. p. 267, 257 24 Chocerady DS
50 Obec Chotýšany č. p. 54, 257 28 Chotýšany DS
51 Obec Jankov Na náměstí 14, 257 03 Jankov DS
52 Obec Keblov č. p. 75, 257 65 Keblov DS
53 Obec Kondrac č. p. 3, 258 01 Kondrac DS
54 Obec Kozmice č. p. 12, 256 01 Kozmice DS
55 Obec Krhanice č. p. 46, 257 42 Krhanice DS
56 Obec Krňany č. p. 3, 257 44 Krňany DS
57 Obec Křečovice č. p. 9, 257 56 Křečovice DS
58 Městys Křivsoudov č. p. 1, 257 66 Křivsoudov DS
59 Obec Lešany č. p. 23, 257 44 Lešany DS
60 Obec Libež č. p. 53, 257 26 Libež DS
61 Obec Loket č. p. 66, 257 65 Loket DS
62 Městys Louňovice pod

Blaníkem
J. Žižky 16, 257 06 Louňovice pod
Blaníkem

DS

63 Městys Maršovice č. p. 89, 257 55 Maršovice DS
64 Obec Mezno č. p. 57, 257 86 Mezno DS
65 Obec Miličín č. p. 1, 257 86 Miličín DS
66 Obec Miřetice č. p. 5, 257 65 Miřetice DS
67 Obec Mnichovice č. p. 97, 257 65 Mnichovice DS
68 Obec Mrač č. p. 14, 257 21 Mrač DS
69 Městys Načeradec Zámecké náměstí 152, 257 08

Načeradec
DS

70 Obec Nespeky Benešovská 12, 257 22 Nespeky DS
71 Městys Netvořice Mírové náměstí 19, 257 44 Netvořice DS
72 Městys Neustupov č. p. 94, 257 86 Neustupov DS
73 Město Neveklov náměstí Jana Heřmana 80, 257 56

Neveklov
DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

3


74 Obec Olbramovice Olbramovice Ves 158, 259 01
Olbramovice

DS

75 Obec Ostředek č. p. 60, 257 24 Ostředek DS
76 Obec Petroupim č. p. 74, 256 01 Petroupim DS
77 Obec Poříčí nad Sázavou Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad

Sázavou
DS

78 Obec Postupice Školní 154, 257 01 Postupice DS
79 Obec Pravonín č. p. 156, 257 09 Pravonín DS
80 Obec Přestavlky u Čerčan č. p. 48, 257 23 Přestavlky u Čerčan DS
81 Obec Rabyně Blaženice 16, 257 44 Rabyně DS
82 Obec Radošovice č. p. 14, 257 26 Radošovice DS
83 Obec Rataje č. p. 70, 258 01 Rataje DS
84 Město Sedlec-Prčice nám. 7. května 62, Sedlec, 257 91

Sedlec-Prčice
DS

85 Obec Smilkov č. p. 46, 257 89 Smilkov DS
86 Obec Soběhrdy č. p. 60, 256 01 Soběhrdy DS
87 Obec Struhařov č. p. 75, 256 01 Struhařov DS
88 Obec Střezimíř č. p. 110, 257 87 Střezimíř DS
89 Obec Studený č. p. 45, 257 68 Studený DS
90 Obec Bílkovice č. p. 57, 257 26 Bílkovice DS
91 Obec Teplýšovice č. p. 24, 256 01 Teplýšovice DS
92 Obec Tichonice č. p. 30, 257 63 Tichonice DS
93 Město Trhový Štěpánov Dubějovická 269, 257 63 Trhový

Štěpánov
DS

94 Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad
Sázavou

DS

95 Obec Veliš č. p. 1, 257 06 Veliš DS
96 Město Vlašim Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim DS
97 Obec Vojkov č. p. 16, 257 53 Vojkov DS
98 Město Votice Komenského nám. 700, 259 01 Votice DS
99 Obec Vracovice č. p. 31, 258 01 Vracovice DS
100 Obec Vranov č. p. 16, 257 22 Vranov DS
101 Městys Vrchotovy Janovice č. p. 2, 257 53 Vrchotovy Janovice DS
102 Městys Zdislavice č. p. 6, 257 64 Zdislavice DS
103 Obec Kamberk č. p. 71, 257 06 Kamberk DS
104 Obec Zvěstov č. p. 113, 257 06 Zvěstov DS
105 Město Beroun Husovo nám. 68, Beroun-Centrum,

266 01 Beroun
DS

106 Obec Broumy U radnice 73, 267 42 Broumy DS
107 Obec Březová č. p. 23, 267 51 Březová DS
108 Obec Bubovice Bubovická 27, 267 18 Bubovice DS
109 Obec Bzová č. p. 52, 267 43 Bzová DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

4


110 Městys Cerhovice nám.Kapitána Kučery 10, 267 61
Cerhovice

DS

111 Obec Drahelčice Na Návsi 25, 252 19 Drahelčice DS
112 Obec Drozdov č. p. 104, 267 61 Drozdov DS
113 Obec Felbabka č. p. 79, 268 01 Felbabka DS
114 Obec Hlásná Třebaň Karlštejnská 150, 267 18 Hlásná

Třebaň
DS

115 Město Hořovice Palackého náměstí 2/2, 268 01
Hořovice

DS

116 Město Hostomice Tyršovo náměstí 165, 267 24
Hostomice

DS

117 Obec Hředle č. p. 25, 267 51 Hředle DS
118 Obec Hudlice Jungmannova 355, 267 03 Hudlice DS
119 Obec Hvozdec č. p. 12, 267 62 Hvozdec DS
120 Obec Hýskov Na Břasích 206, 267 06 Hýskov DS
121 Obec Chaloupky č. p. 117, 267 62 Chaloupky DS
122 Obec Chyňava Velká Strana 39, 267 07 Chyňava DS
123 Obec Jivina č. p. 76, 267 62 Jivina DS
124 Městys Karlštejn č. p. 185, 267 18 Karlštejn DS
125 Městys Komárov nám. Míru 204, 267 62 Komárov DS
126 Obec Koněprusy č. p. 63, 266 01 Koněprusy DS
127 Obec Kublov č. p. 199, 267 41 Kublov DS
128 Obec Libomyšl č. p. 71, 267 23 Libomyšl DS
129 Městys Liteň Náměstí 71, 267 27 Liteň DS
130 Obec Loděnice Husovo nám. 4, 267 12 Loděnice DS
131 Obec Lochovice č. p. 77, 267 23 Lochovice DS
132 Obec Měňany č. p. 92, 267 27 Měňany DS
133 Obec Mezouň č. p. 72, 267 18 Mezouň DS
134 Obec Mořina č. p. 81, 267 17 Mořina DS
135 Obec Neumětely Příbramská 43, 267 24 Neumětely DS
136 Obec Nižbor Křivoklátská 26, 267 05 Nižbor DS
137 Obec Nový Jáchymov Tyršova 31, 267 03 Nový Jáchymov DS
138 OBEC NUČICE Kubrova 31, 252 16 Nučice DS
139 Obec Olešná č. p. 104, 267 64 Olešná DS
140 Obec Osek č. p. 21, 267 62 Osek DS
141 Obec Osov č. p. 108, 267 25 Osov DS
142 Obec Otročiněves č. p. 34, 267 03 Otročiněves DS
143 Obec Podluhy č. p. 51, 268 01 Podluhy DS
144 Obec Praskolesy č. p. 130, 267 54 Praskolesy DS
145 Obec Rpety č. p. 26, 268 01 Rpety DS
146 Město Rudná Masarykova 94/53, 252 19 Rudná DS
147 Obec Skuhrov Hatě 46, 267 27 Skuhrov DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

5


148 Obec Srbsko K Závěrce 16, 267 18 Srbsko DS
149 Obec Stašov č. p. 114, 267 51 Stašov DS
150 Obec Suchomasty č. p. 31, 267 22 Suchomasty DS
151 Obec Svatá č. p. 40, 267 51 Svatá DS
152 Obec Svinaře Obecní 42, 267 28 Svinaře DS
153 Obec Tachlovice Jakubská náves 8, 252 17 Tachlovice DS
154 Obec Tetín Na Knížecí 2, 266 01 Tetín DS
155 Obec Tlustice č. p. 203, 268 01 Tlustice DS
156 Obec Tmaň Sídliště 50, 267 21 Tmaň DS
157 Obec Trubská č. p. 61, 266 01 Trubská DS
158 Obec Újezd č. p. 34, 267 61 Újezd DS
159 Obec Vráž Školní 259, 267 11 Vráž DS
160 Obec Všeradice č. p. 18, 267 26 Všeradice DS
161 Obec Vysoký Újezd Tyršova náves 113, 267 16 Vysoký

Újezd
DS

162 Obec Zadní Třebaň Na Návsi 6, 267 29 Zadní Třebaň DS
163 Obec Zaječov č. p. 265, 267 63 Zaječov DS
164 Obec Záluží č. p. 42, 267 61 Záluží DS
165 Město Zdice Husova 2, 267 51 Zdice DS
166 Město Žebrák Náměstí 1, 267 53 Žebrák DS
167 Obec Běloky č. p. 19, 273 53 Běloky DS
168 Obec Beřovice č. p. 60, 273 71 Beřovice DS
169 Obec Blevice č. p. 13, 273 28 Blevice DS
170 Obec Brandýsek Slánská 62, Olšany, 273 41

Brandýsek
DS

171 Obec Braškov Dukelská 11, 273 51 Braškov DS
172 Obec Bratronice č. p. 35, 273 63 Bratronice DS
173 Město Buštěhrad Revoluční 1/4, 273 43 Buštěhrad DS
174 Obec Tuřany č. p. 10, 273 79 Tuřany DS
175 Obec Cvrčovice třída Rudé armády 142, 273 41

Cvrčovice
DS

176 Obec Černuc č. p. 17, 273 23 Černuc DS
177 Obec Červený Újezd Unhošťská 26, 273 51 Červený Újezd DS
178 Obec Doksy Sokolská 305, 273 64 Doksy DS
179 Obec Družec Hlavní 42, 273 62 Družec DS
180 Obec Dřetovice č. p. 2, 273 42 Dřetovice DS
181 Obec Dřínov č. p. 28, 273 71 Dřínov DS
182 Obec Horní Bezděkov Hlavní 41, 273 51 Horní Bezděkov DS
183 Obec Hořešovice č. p. 23, 273 74 Hořešovice DS
184 Obec Hospozín č. p. 176, 273 22 Hospozín DS
185 Obec Hostouň Kladenská 119, 273 53 Hostouň DS
186 Obec Hradečno č. p. 35, 273 04 Hradečno DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

6


187 Obec Hrdlív č. p. 79, 273 06 Hrdlív DS
188 Obec Hřebeč nám. Draha 75, 273 45 Hřebeč DS
189 Obec Chržín č. p. 7, 273 24 Chržín DS
190 Obec Jarpice č. p. 5, 273 72 Jarpice DS
191 Obec Jedomělice č. p. 16, 273 78 Jedomělice DS
192 Obec Jemníky č. p. 97, 274 01 Jemníky DS
193 Obec Kačice Masarykova 20, 273 04 Kačice DS
194 Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné

Žehrovice
DS

195 Statutární město Kladno náměstí starosty Pavla 44, 272 01
Kladno

DS

196 Obec Klobuky 9. května 62, 273 74 Klobuky DS
197 Obec Kmetiněves č. p. 17, 273 22 Kmetiněves DS
198 Obec Knovíz č. p. 15, 274 01 Knovíz DS
199 Obec Koleč č. p. 103, 273 29 Koleč DS
200 Obec Kvílice č. p. 38, 273 75 Kvílice DS
201 Obec Kyšice Berounská 4, 273 51 Kyšice DS
202 Obec Ledce č. p. 17, 273 05 Ledce DS
203 Město Libušín Hálkova 140, 273 06 Libušín DS
204 Obec Lidice 10. června 1942 161, 273 54 Lidice DS
205 Obec Makotřasy č. p. 11, 273 54 Makotřasy DS
206 Obec Malíkovice č. p. 17, 273 77 Malíkovice DS
207 Obec Neuměřice č. p. 85, 273 26 Neuměřice DS
208 Obec Olovnice U Rybníka 45, 273 26 Olovnice DS
209 Obec Otvovice č. p. 34, 273 27 Otvovice DS
210 Obec Pavlov Lidická 65, 273 51 Pavlov DS
211 Obec Pchery Humny 333, 273 08 Pchery DS
212 Obec Pletený Újezd Kladenská 40, 273 51 Pletený Újezd DS
213 Obec Podlešín č. p. 43, 273 25 Podlešín DS
214 Obec Pozdeň č. p. 95, 273 76 Pozdeň DS
215 Obec Přelíc č. p. 119, 273 05 Přelíc DS
216 Obec Ptice Hlavní 140, 252 18 Ptice DS
217 Obec Řisuty č. p. 84, 273 78 Řisuty DS
218 Obec Sazená č. p. 1, 273 24 Sazená DS
219 Město Slaný Velvarská 136/1, 274 01 Slaný DS
220 Obec Slatina č. p. 87, 273 26 Slatina DS
221 Město Smečno nám. T. G. Masaryka 12, 273 05

Smečno
DS

222 Obec Stehelčeves Hlavní 43, 273 42 Stehelčeves DS
223 Město Stochov Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov DS
224 Obec Svinařov U Výboru 176, 273 05 Svinařov DS
225 Obec Šlapanice č. p. 68, 273 71 Šlapanice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

7


226 Obec Třebichovice č. p. 89, 273 06 Třebichovice DS
227 Obec Třebíz č. p. 57, 273 75 Třebíz DS
228 Obec Třebusice č. p. 133, 273 41 Třebusice DS
229 Obec Tuchlovice U Staré školy 83, 273 02 Tuchlovice DS
230 Obec Úhonice Na Návsi 24, 252 18 Úhonice DS
231 Obec Uhy č. p. 31, 273 24 Uhy DS
232 Město Unhošť Václavské nám. 44, 273 51 Unhošť DS
233 Obec Velká Dobrá Karlovarská 15, 273 61 Velká Dobrá DS
234 Obec Velké Přítočno Vítězná 16, 273 51 Velké Přítočno DS
235 Město Velvary náměstí Krále Vladislava 1, 273 24

Velvary
DS

236 Obec Vinařice V. ulice 250, 273 07 Vinařice DS
237 Městys Vraný č. p. 9, 273 73 Vraný DS
238 Obec Zákolany č. p. 55, 273 28 Zákolany DS
239 Městys Zlonice náměstí Pod Lipami 29, 273 71

Zlonice
DS

240 Obec Zvoleněves č. p. 274, 273 25 Zvoleněves DS
241 Obec Žilina Žilinská 205, 273 01 Žilina DS
242 Obec Žižice č. p. 31, 274 01 Žižice DS
243 Obec Barchovice č. p. 68, 281 63 Barchovice DS
244 Obec Bečváry č. p. 161, 281 43 Bečváry DS
245 Obec Bělušice č. p. 33, 280 02 Bělušice DS
246 Obec Břežany I. č. p. 67, 280 02 Břežany I DS
247 Obec Břežany II č. p. 32, 282 01 Břežany II DS
248 Obec Býchory č. p. 57, 280 02 Býchory DS
249 Městys Cerhenice Školská 444, 281 02 Cerhenice DS
250 Obec Černé Voděrady nám. lípy svobody 47, 281 63 Černé

Voděrady
DS

251 Městys Červené Pečky Dr. Dvořáka 38, 281 21 Červené
Pečky

DS

252 Město Český Brod náměstí Husovo 70, 282 01 Český
Brod

DS

253 Obec Dobřichov č. p. 206, 289 11 Dobřichov DS
254 Obec Dolní Chvatliny č. p. 4, 281 44 Dolní Chvatliny DS
255 Obec Doubravčice Obecní 94, 282 01 Doubravčice DS
256 Obec Horní Kruty č. p. 76, 281 46 Horní Kruty DS
257 Obec Chotutice Průběžná 107, 281 03 Chotutice DS
258 Obec Chrášťany č. p. 20, 282 01 Chrášťany DS
259 Obec Jestřabí Lhota č. p. 74, 280 02 Jestřabí Lhota DS
260 Obec Jevany Černokostelecká 49, 281 66 Jevany DS
261 Obec Klučov č. p. 114, 282 01 Klučov DS
262 Město Kolín Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02

Kolín
DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

8


263 Obec Konárovice Na Rynku 11, 281 25 Konárovice DS
264 Obec Kořenice č. p. 78, 280 02 Kořenice DS
265 Město Kostelec nad Černými

Lesy
náměstí Smiřických 53, 281 63
Kostelec nad Černými lesy

DS

266 Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim DS
267 Obec Kozojedy 9. května 40, 281 63 Kozojedy DS
268 Obec Krakovany č. p. 15, 281 27 Krakovany DS
269 Obec Krupá č. p. 100, 281 63 Krupá DS
270 Obec Křečhoř č. p. 1, 280 02 Křečhoř DS
271 Obec Libenice č. p. 115, 280 02 Libenice DS
272 Obec Libodřice č. p. 55, 280 02 Libodřice DS
273 Obec Lošany č. p. 13, 280 02 Lošany DS
274 Obec Malotice č. p. 35, 281 63 Malotice DS
275 Obec Nebovidy č. p. 75, 280 02 Nebovidy DS
276 Obec Nová Ves I Václavské náměstí 22, 280 02 Nová

Ves I
DS

277 Obec Nučice č. p. 2, 281 63 Nučice DS
278 Obec Ohaře č. p. 45, 281 30 Ohaře DS
279 Obec Oleška č. p. 1, 281 62 Oleška DS
280 Obec Ovčáry Vrchlického 39, 280 02 Ovčáry DS
281 Městys Plaňany Tyršova 72, 281 04 Plaňany DS
282 Obec Polepy č. p. 131, 280 02 Polepy DS
283 Obec Přišimasy Jana Čermáka 80, 282 01 Přišimasy DS
284 Obec Radim č. p. 6, 281 03 Radim DS
285 Obec Radovesnice II č. p. 215, 281 28 Radovesnice II DS
286 Obec Ratboř Komenského 8, 281 41 Ratboř DS
287 Obec Rostoklaty č. p. 32, 281 71 Rostoklaty DS
288 Obec Skvrňov č. p. 75, 281 44 Skvrňov DS
289 Obec Starý Kolín Náměstí 117, 281 23 Starý Kolín DS
290 Obec Stříbrná Skalice Sázavská 323, 281 67 Stříbrná

Skalice
DS

291 Obec Svojšice č. p. 121, 281 07 Svojšice DS
292 Obec Tismice č. p. 136, 282 01 Tismice DS
293 Obec Toušice č. p. 16, 281 63 Toušice DS
294 Obec Třebovle č. p. 53, 281 63 Třebovle DS
295 Obec Tři Dvory č. p. 271, 280 02 Tři Dvory DS
296 Obec Tuchoraz č. p. 99, 282 01 Tuchoraz DS
297 Obec Tuklaty Na Valech 19, 250 82 Tuklaty DS
298 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí 1, 281 26 Týnec

nad Labem
DS

299 Obec Uhlířská Lhota č. p. 69, 281 26 Uhlířská Lhota DS
300 Obec Veletov č. p. 5, 280 02 Veletov DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

9


301 Obec Velim náměstí Obránců míru 120, 281 01
Velim

DS

302 Obec Velký Osek Revoluční 36, 281 51 Velký Osek DS
303 Obec Veltruby Sportovní 239, 280 02 Veltruby DS
304 Obec Vitice č. p. 95, 281 06 Vitice DS
305 Obec Vlkančice č. p. 18, 281 63 Vlkančice DS
306 Obec Volárna č. p. 137, 280 02 Volárna DS
307 Obec Vrbčany č. p. 25, 280 02 Vrbčany DS
308 Obec Vyžlovka Na Návsi 57, 281 63 Vyžlovka DS
309 Město Zásmuky Komenského nám. 133, 281 44

Zásmuky
DS

310 Obec Žiželice Masarykovo náměstí 1, 281 29
Žiželice

DS

311 Městys Bílé Podolí č. p. 12, 285 72 Bílé Podolí DS
312 Obec Bohdaneč č. p. 97, 285 25 Bohdaneč DS
313 Obec Církvice č. p. 6, 285 33 Církvice DS
314 Město Čáslav nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1,

Čáslav-Staré Město, 286 01 Čáslav
DS

315 Obec Černíny č. p. 44, 284 01 Černíny DS
316 Obec Červené Janovice č. p. 102, 285 42 Červené Janovice DS
317 Obec Čestín č. p. 3, 285 10 Čestín DS
318 Obec Horka II č. p. 1, 285 22 Horka II DS
319 Obec Hostovlice č. p. 25, 285 62 Hostovlice DS
320 Obec Chabeřice č. p. 9, 285 22 Chabeřice DS
321 Obec Chlístovice č. p. 66, 284 01 Chlístovice DS
322 Obec Chotusice č. p. 61, 285 76 Chotusice DS
323 Městys Kácov č. p. 157, 285 09 Kácov DS
324 Obec Kluky č. p. 56, 285 45 Kluky DS
325 Obec Krchleby č. p. 166, 286 01 Krchleby DS
326 Obec Křesetice č. p. 1, 285 47 Křesetice DS
327 Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná

Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná
Hora

DS

328 Obec Ledečko č. p. 13, 285 06 Ledečko DS
329 Městys Malešov č. p. 45, 285 41 Malešov DS
330 Obec Svatý Mikuláš č. p. 23, 284 01 Svatý Mikuláš DS
331 Obec Miskovice č. p. 26, 285 01 Miskovice DS
332 Obec Nepoměřice č. p. 48, 285 11 Nepoměřice DS
333 Městys Nové Dvory Masarykovo nám. 11, 285 31 Nové

Dvory
DS

334 Obec Okřesaneč č. p. 8, 286 01 Okřesaneč DS
335 Obec Onomyšl č. p. 52, 285 04 Onomyšl DS
336 Obec Pertoltice č. p. 54, 285 22 Pertoltice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

10


337 Obec Petrovice I č. p. 55, 286 01 Petrovice I DS
338 Obec Petrovice II č. p. 6, 285 22 Petrovice II DS
339 Obec Potěhy č. p. 60, 285 63 Potěhy DS
340 Obec Rašovice č. p. 76, 285 04 Rašovice DS
341 Městys Rataje nad Sázavou Zámecká 1, 285 07 Rataje nad

Sázavou
DS

342 Obec Řendějov Nový Samechov 28, 285 22 Řendějov DS
343 Obec Samopše č. p. 17, 285 06 Samopše DS
344 Město Sázava nám. Voskovce a Wericha 356, 285

06 Sázava
DS

345 Obec Slavošov č. p. 50, 285 22 Slavošov DS
346 Obec Staňkovice č. p. 30, 285 04 Staňkovice DS
347 Městys Suchdol č. p. 1, 285 02 Suchdol DS
348 Obec Tupadly č. p. 120, 285 63 Tupadly DS
349 Město Uhlířské Janovice Václavské náměstí 6, 285 04 Uhlířské

Janovice
DS

350 Obec Úmonín č. p. 31, 285 46 Úmonín DS
351 Obec Úžice č. p. 38, 285 04 Úžice DS
352 Obec Vavřinec č. p. 89, 285 04 Vavřinec DS
353 Obec Vidice č. p. 6, 284 01 Vidice DS
354 Obec Vinaře č. p. 44, 286 01 Vinaře DS
355 Obec Vlačice Výčapy 38, 286 01 Vlačice DS
356 Obec Vlastějovice č. p. 75, 285 23 Vlastějovice DS
357 Obec Vlkaneč č. p. 20, 285 64 Vlkaneč DS
358 Obec Vrdy Smetanovo nám. 28, 285 71 Vrdy DS
359 Obec Záboří nad Labem Školní 164, 285 74 Záboří nad Labem DS
360 Obec Zbizuby č. p. 51, 285 04 Zbizuby DS
361 Obec Zbraslavice č. p. 7, 285 21 Zbraslavice DS
362 Obec Zbýšov č. p. 30, 285 65 Zbýšov DS
363 Město Zruč nad Sázavou Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou DS
364 Obec Žáky Štrampouch 112, 286 01 Žáky DS
365 Městys Žehušice Hlavní 107, 285 75 Žehušice DS
366 Obec Žleby Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby DS
367 Obec Borek č. p. 61, 277 14 Borek DS
368 Obec Býkev č. p. 50, 276 01 Býkev DS
369 Obec Byšice Tyršovo náměstí 153, 277 32 Byšice DS
370 Obec Cítov č. p. 203, 277 04 Cítov DS
371 Obec Čečelice Všetatská 41/1, 277 32 Čečelice DS
372 Obec Dolní Beřkovice Klášterní 110, 277 01 Dolní Beřkovice DS
373 Obec Dřínov č. p. 38, 277 45 Dřínov DS
374 Obec Dřísy Poštovní 12, 277 14 Dřísy DS
375 Obec Horní Počaply č. p. 247, 277 03 Horní Počaply DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

11


376 OBEC HOŘÍN č. p. 19, 276 01 Hořín DS
377 Obec Chlumín č. p. 44, 277 43 Chlumín DS
378 Obec Chorušice č. p. 89, 277 37 Chorušice DS
379 OBEC CHVATĚRUBY č. p. 230, 278 01 Chvatěruby DS
380 Obec Kly Záboří 375, 277 41 Kly DS
381 Obec Kokořín č. p. 52, 277 23 Kokořín DS
382 Město Kostelec nad Labem nám. Komenského 1, 277 13 Kostelec

nad Labem
DS

383 Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy
nad Vltavou

DS

384 Obec Křenek č. p. 23, 277 14 Křenek DS
385 Obec Ledčice č. p. 45, 277 08 Ledčice DS
386 Obec Lhota Boleslavská 47, 277 14 Lhota DS
387 Město Liběchov Rumburská 53, 277 21 Liběchov DS
388 Obec Lužec nad Vltavou 1. máje 176, 277 06 Lužec nad

Vltavou
DS

389 Obec Malý Újezd č. p. 95, 277 31 Malý Újezd DS
390 Město Mělník náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník DS
391 Obec Mělnické Vtelno Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno DS
392 Město Mšeno náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno DS
393 Obec Nebužely č. p. 14, 277 34 Nebužely DS
394 Obec Nelahozeves Školní 3, 277 51 Nelahozeves DS
395 Město Neratovice Kojetická 1028, 277 11 Neratovice DS
396 Obec Nová Ves č. p. 154, 277 52 Nová Ves DS
397 Obec Obříství Svatopluka Čecha 40, 277 42 Obříství DS
398 Obec Ovčáry č. p. 41, 277 14 Ovčáry DS
399 Obec Řepín Hlavní 8, 277 33 Řepín DS
400 Obec Spomyšl č. p. 120, 277 05 Spomyšl DS
401 Obec Střemy č. p. 27, 277 34 Střemy DS
402 Obec Tišice Marie Podvalové 334, Chrást, 277 15

Tišice
DS

403 Obec Úžice Nádražní 200, 277 45 Úžice DS
404 Obec Velký Borek Vrutická 20, 277 31 Velký Borek DS
405 Město Veltrusy Palackého 9, 277 46 Veltrusy DS
406 Obec Vojkovice č. p. 137, 277 44 Vojkovice DS
407 Obec Vraňany č. p. 37, 277 07 Vraňany DS
408 Obec Všestudy č. p. 7, 277 46 Všestudy DS
409 Městys Všetaty T. G. Masaryka 69, 277 16 Všetaty DS
410 Obec Vysoká č. p. 32, 277 24 Vysoká DS
411 Obec Zálezlice č. p. 111, 277 45 Zálezlice DS
412 Obec Záryby č. p. 147, 277 13 Záryby DS
413 Obec Zlosyň č. p. 103, 277 44 Zlosyň DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

12


414 Obec Želízy č. p. 46, 277 21 Želízy DS
415 Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov

nad Jizerou
DS

416 Město Bělá pod Bezdězem Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá
pod Bezdězem

DS

417 Město Benátky nad Jizerou Zámek 49/1, Benátky nad Jizerou I,
294 71 Benátky nad Jizerou

DS

418 Městys Bezno Boleslavská 154, 294 29 Bezno DS
419 Obec Bítouchov č. p. 10, 294 01 Bítouchov DS
420 Obec Boreč č. p. 51, 294 26 Boreč DS
421 Městys Brodce Dobrovická 34, 294 73 Brodce DS
422 Městys Březno č. p. 13, 294 06 Březno DS
423 Obec Bukovno č. p. 63, 293 01 Bukovno DS
424 Obec Čachovice Polní 48, 294 43 Čachovice DS
425 Obec Čistá č. p. 195, 294 23 Čistá DS
426 Město Dobrovice Palackého náměstí 28, 294 41

Dobrovice
DS

427 Město Dolní Bousov nám. T. G. Masaryka 1, 294 04 Dolní
Bousov

DS

428 Obec Dolní Krupá č. p. 55, 295 01 Dolní Krupá DS
429 Obec Dolní Slivno č. p. 40, 294 78 Dolní Slivno DS
430 Obec Domousnice č. p. 19, 294 48 Domousnice DS
431 Obec Horky nad Jizerou č. p. 93, 294 73 Horky nad Jizerou DS
432 Obec Horní Bukovina č. p. 56, 295 01 Horní Bukovina DS
433 Obec Hrdlořezy č. p. 155, 293 07 Hrdlořezy DS
434 Obec Chocnějovice č. p. 43, 294 13 Chocnějovice DS
435 Městys Chotětov Husovo náměstí 31, 294 28 Chotětov DS
436 Obec Jabkenice č. p. 136, 294 45 Jabkenice DS
437 Obec Jivina č. p. 9, 294 14 Jivina DS
438 Obec Katusice nám. Budovatelů 4, 294 25 Katusice DS
439 Obec Klášter Hradiště nad

Jizerou
č. p. 2, 294 15 Klášter Hradiště nad
Jizerou

DS

440 Obec Kněžmost Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost DS
441 Obec Kochánky č. p. 201, 294 74 Kochánky DS
442 Obec Kosořice č. p. 45, 294 41 Kosořice DS
443 Obec Kostelní Hlavno č. p. 12, 294 76 Kostelní Hlavno DS
444 Obec Krásná Ves č. p. 23, 294 25 Krásná Ves DS
445 Obec Krnsko č. p. 41, 294 31 Krnsko DS
446 Obec Kropáčova Vrutice Střížovice 30, 294 79 Kropáčova

Vrutice
DS

447 Obec Ledce č. p. 120, 294 47 Ledce DS
448 Obec Loukovec č. p. 90, 294 11 Loukovec DS
449 Obec Luštěnice Boleslavská 171, 294 42 Luštěnice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

13


450 Statutární město Mladá
Boleslav

Komenského náměstí 61, Mladá
Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav

DS

451 Město Mnichovo Hradiště Masarykovo náměstí 1, 295 01
Mnichovo Hradiště

DS

452 Obec Němčice č. p. 8, 294 42 Němčice DS
453 Obec Nepřevázka č. p. 49, 293 01 Nepřevázka DS
454 Obec Obruby č. p. 15, 294 03 Obruby DS
455 Obec Petkovy č. p. 57, 294 04 Petkovy DS
456 Obec Plazy č. p. 46, 293 01 Plazy DS
457 Obec Předměřice nad Jizerou č. p. 132, 294 74 Předměřice nad

Jizerou
DS

458 Obec Řepov č. p. 36, 293 01 Řepov DS
459 Obec Semčice č. p. 10, 294 46 Semčice DS
460 Obec Skalsko č. p. 89, 294 26 Skalsko DS
461 Obec Smilovice č. p. 11, 294 42 Smilovice DS
462 Obec Strašnov č. p. 36, 294 31 Strašnov DS
463 Obec Strenice č. p. 23, 294 30 Strenice DS
464 Obec Velké Všelisy č. p. 81, 294 27 Velké Všelisy DS
465 Obec Všejany Hlavní 120, 294 43 Všejany DS
466 Obec Žďár Břehy 20, 294 11 Žďár DS
467 Obec Žerčice č. p. 23, 294 46 Žerčice DS
468 Obec Běrunice Hlavní 176, 289 08 Běrunice DS
469 Obec Bobnice Průběžná 31, 289 31 Bobnice DS
470 Obec Bříství č. p. 75, 289 15 Bříství DS
471 Obec Budiměřice č. p. 7, 288 02 Budiměřice DS
472 Obec Činěves č. p. 250, 289 01 Činěves DS
473 Obec Dlouhopolsko Poděbradská 24, 289 03

Dlouhopolsko
DS

474 Obec Dobšice č. p. 18, 289 05 Dobšice DS
475 Obec Dvory č. p. 3, 288 02 Dvory DS
476 Obec Dymokury Revoluční 97, 289 01 Dymokury DS
477 Obec Hořátev č. p. 17, 289 13 Hořátev DS
478 Obec Hradčany č. p. 74, 289 05 Hradčany DS
479 Obec Hradištko č. p. 642, 289 12 Hradištko DS
480 Obec Choťánky č. p. 24, 290 01 Choťánky DS
481 Obec Chotěšice č. p. 29, 289 01 Chotěšice DS
482 Obec Chrást č. p. 150, 289 14 Chrást DS
483 Obec Jíkev č. p. 58, 289 32 Jíkev DS
484 Obec Jizbice č. p. 72, 288 02 Jizbice DS
485 Obec Kamenné Zboží č. p. 180, 288 02 Kamenné Zboží DS
486 Obec Kněžice č. p. 37, 289 02 Kněžice DS
487 Obec Kolaje č. p. 45, 289 03 Kolaje DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

14


488 Obec Kostelní Lhota č. p. 6, 289 12 Kostelní Lhota DS
489 Obec Kostomlaty nad Labem Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty

nad Labem
DS

490 Obec Košík č. p. 25, 289 35 Košík DS
491 Městys Kounice č. p. 127, 289 15 Kounice DS
492 Obec Kovanice č. p. 101, 288 02 Kovanice DS
493 Obec Krchleby Družstevní 36, 288 02 Krchleby DS
494 Obec Křečkov č. p. 68, 290 01 Křečkov DS
495 Městys Křinec Náměstí 25, 289 33 Křinec DS
496 Obec Libice nad Cidlinou Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou DS
497 Městys Loučeň Za Poštou 97, 289 37 Loučeň DS
498 Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá

nad Labem
DS

499 Obec Mcely č. p. 51, 289 36 Mcely DS
500 Město Městec Králové Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec

Králové
DS

501 Obec Milčice č. p. 32, 289 11 Milčice DS
502 Město Milovice Nám. 30. června 508, Mladá, 289 24

Milovice
DS

503 Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02
Nymburk

DS

504 Obec Odřepsy č. p. 72, 289 07 Odřepsy DS
505 Obec Okřínek č. p. 63, 290 01 Okřínek DS
506 Obec Opočnice č. p. 80, 289 04 Opočnice DS
507 Obec Opolany č. p. 68, 289 07 Opolany DS
508 Obec Oskořínek Ve Dvoře 3, 289 32 Oskořínek DS
509 Obec Ostrá č. p. 172, 289 22 Ostrá DS
510 Obec Pátek č. p. 14, 290 01 Pátek DS
511 Město Pečky Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky DS
512 Obec Písková Lhota Poděbradská 17, 290 01 Písková

Lhota
DS

513 Obec Písty č. p. 33, 289 13 Písty DS
514 Obec Pňov-Předhradí Husova 37, Pňov, 289 41 Pňov-

Předhradí
DS

515 Město Poděbrady Jiřího náměstí 20/1, Poděbrady I, 290
01 Poděbrady

DS

516 Obec Poříčany Lipová 235, 289 14 Poříčany DS
517 Obec Přerov nad Labem č. p. 38, 289 16 Přerov nad Labem DS
518 Obec Ratenice č. p. 67, 289 11 Ratenice DS
519 Město Rožďalovice Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice DS
520 Město Sadská Palackého nám. 1, 289 12 Sadská DS
521 Obec Sány 9. května 16, 289 06 Sány DS
522 Obec Semice č. p. 280, 289 17 Semice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

15


523 Obec Sloveč č. p. 142, 289 03 Sloveč DS
524 Obec Sokoleč Poděbradská 51, 290 01 Sokoleč DS
525 Obec Stará Lysá č. p. 56, 289 26 Stará Lysá DS
526 Obec Straky č. p. 215, 289 25 Straky DS
527 Obec Stratov č. p. 90, 289 22 Stratov DS
528 Obec Tatce Podedvorem 81, 289 11 Tatce DS
529 Obec Třebestovice Železniční 127, 289 12 Třebestovice DS
530 Obec Úmyslovice č. p. 58, 290 01 Úmyslovice DS
531 Obec Vestec č. p. 26, 289 33 Vestec DS
532 Obec Vlkov pod Oškobrhem č. p. 42, 289 04 Vlkov pod Oškobrhem DS
533 Obec Vrbová Lhota Poděbradská 25, 289 11 Vrbová Lhota DS
534 Obec Všechlapy č. p. 200, 288 02 Všechlapy DS
535 Obec Vykáň č. p. 24, 289 15 Vykáň DS
536 Obec Žehuň č. p. 136, 289 05 Žehuň DS
537 Obec Žitovlice č. p. 54, 289 34 Žitovlice DS
538 Obec Babice Na Návsi 6, 251 01 Babice DS
539 Obec Bašť Obecní 126, 250 65 Bašť DS
540 OBEC BOŘANOVICE Ke Kampeličce 67, 250 65 Bořanovice DS
541 Město Brandýs nad Labem-

Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad
Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-
Stará Boleslav

DS

542 Obec Brázdim Nový Brázdim 30, 250 63 Brázdim DS
543 Město Čelákovice náměstí 5. května 1/11, 250 88

Čelákovice
DS

544 Obec Čestlice Pitkovická 290, 251 01 Čestlice DS
545 Obec Dobřejovice Na Návsi 26, 251 01 Dobřejovice DS
546 Obec Dřevčice č. p. 73, 250 01 Dřevčice DS
547 Obec Horoušany Baumanova 12, 250 82 Horoušany DS
548 Obec Hovorčovice Revoluční 33, 250 64 Hovorčovice DS
549 Obec Hrusice č. p. 142, 251 66 Hrusice DS
550 OBEC HUSINEC U Radnice 64, Řež, 250 68 Husinec DS
551 OBEC JENŠTEJN 9. května 60, 250 73 Jenštejn DS
552 Obec Jirny Brandýská 9, 250 90 Jirny DS
553 Obec Kaliště č. p. 53, 251 65 Kaliště DS
554 Obec Kamenice Ringhofferovo náměstí 434,

Olešovice, 251 68 Kamenice
DS

555 Město Klecany Do Klecánek 52, 250 67 Klecany DS
556 Obec Klíčany Ke školce 8, 250 69 Klíčany DS
557 OBEC KOJETICE Lipová 155, 250 72 Kojetice DS
558 Obec Kostelec u Křížků č. p. 73, 251 68 Kostelec u Křížků DS
559 Obec Křížkový Újezdec č. p. 37, 251 68 Křížkový Újezdec DS
560 Obec Kunice Na Návsi 92, 251 63 Kunice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

16


561 Obec Líbeznice Mělnická 43, 250 65 Líbeznice DS
562 Obec Louňovice Horní náves 6, 251 62 Louňovice DS
563 Obec Máslovice Pražská 18, 250 69 Máslovice DS
564 Obec Měšice Hlavní 55/22, 250 64 Měšice DS
565 Obec Mirošovice Na Ohradě 190, 251 66 Mirošovice DS
566 Město Mnichovice Masarykovo náměstí 83, 251 64

Mnichovice
DS

567 Obec Mochov Sokolovská 92, 250 87 Mochov DS
568 Obec Mratín Kostelecká 131, 250 63 Mratín DS
569 Obec Mukařov Příčná 11, 251 62 Mukařov DS
570 Městys Nehvizdy Pražská 255, 250 81 Nehvizdy DS
571 Obec Nová Ves č. p. 12, 250 63 Nová Ves DS
572 Obec Nový Vestec Ke Spořilovu 5, 250 75 Nový Vestec DS
573 Město Odolena Voda Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena

Voda
DS

574 Obec Ondřejov Choceradská 62, 251 65 Ondřejov DS
575 Obec Panenské Břežany Hlavní 17, 250 70 Panenské Břežany DS
576 Obec Petříkov č. p. 61, 251 69 Petříkov DS
577 Obec Podolanka Hlavní 15, 250 73 Podolanka DS
578 Obec Polerady č. p. 57, 250 63 Polerady DS
579 Obec Postřižín Pražská 42, 250 70 Postřižín DS
580 OBEC PŘEDBOJ Hlavní 18, 250 72 Předboj DS
581 Obec Přezletice Veleňská 48, 250 73 Přezletice DS
582 Město Pyšely nám. T. G. Masaryka 4, 251 67 Pyšely DS
583 Obec Radějovice č. p. 10, 251 68 Radějovice DS
584 Obec Radonice Na Skále 185, 250 73 Radonice DS
585 OBEC ŘEHENICE Křiváček 6, 251 67 Řehenice DS
586 Město Říčany Masarykovo nám. 53/40, 251 01

Říčany
DS

587 Obec Senohraby Příčná 61, 251 66 Senohraby DS
588 OBEC SIBŘINA Říčanská 15, 250 84 Sibřina DS
589 Obec Sluhy č. p. 7, 250 63 Sluhy DS
590 Obec Sluštice č. p. 21, 250 84 Sluštice DS
591 Obec Strančice Revoluční 383, 251 63 Strančice DS
592 Obec Struhařov Mnichovická 179, 251 64 Struhařov DS
593 OBEC SULICE Kostelecká 150, Želivec, 251 68

Sulice
DS

594 Obec Světice U Hřiště 151, 251 01 Světice DS
595 Obec Svojetice Na Kopci 14, 251 62 Svojetice DS
596 Obec Šestajovice Husova 60/9, 250 92 Šestajovice DS
597 MĚSTYS ŠKVOREC Masarykovo náměstí 122, 250 83

Škvorec
DS

598 Obec Tehov Panská 107, 251 01 Tehov DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

17


599 Městys Lázně Toušeň Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň DS
600 Město Úvaly Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly DS
601 Obec Veleň Hlavní 7, 250 63 Veleň DS
602 Obec Velké Popovice Komenského 254, 251 69 Velké

Popovice
DS

603 Obec Větrušice Vltavská 14, 250 67 Větrušice DS
604 Obec Vodochody Školská 59, 250 69 Vodochody DS
605 Obec Všestary Jaroslava Baťchy 141, 251 63

Všestary
DS

606 OBEC VYŠEHOŘOVICE č. p. 23, 250 87 Vyšehořovice DS
607 Obec Zdiby Průběžná 11, Veltěž, 250 66 Zdiby DS
608 OBEC ZELENEČ Kasalova 467, 250 91 Zeleneč DS
609 Obec Zlonín č. p. 8, 250 64 Zlonín DS
610 Obec Zvánovice Růžové nám. 158, 251 65 Zvánovice DS
611 Obec Bojanovice č. p. 12, 252 06 Bojanovice DS
612 OBEC ČERNOLICE Hlavní 64, 252 10 Černolice DS
613 MĚSTO ČERNOŠICE Karlštejnská 259, 252 28 Černošice DS
614 Obec Číčovice č. p. 16, 252 68 Číčovice DS
615 Obec Čisovice č. p. 4, 252 04 Čisovice DS
616 Městys DAVLE Na náměstí 63, 252 06 Davle DS
617 Obec Dobrovíz Pražská 13, 252 61 Dobrovíz DS
618 Obec Dobříč č. p. 10, 252 25 Dobříč DS
619 Město Dobřichovice Vítova 61, 252 29 Dobřichovice DS
620 Obec Dolany nad Vltavou Vltavská 95, 278 01 Dolany nad

Vltavou
DS

621 Obec Dolní Břežany 5. Května 78, 252 41 Dolní Břežany DS
622 Obec Holubice č. p. 175, 252 65 Holubice DS
623 Obec Horoměřice Velvarská 100, 252 62 Horoměřice DS
624 Město Hostivice Husovo náměstí 13, 253 01 Hostivice DS
625 Obec Hradištko Chovatelů 500, 252 09 Hradištko DS
626 Obec Hvozdnice č. p. 160, 252 05 Hvozdnice DS
627 Obec Choteč č. p. 40, 252 26 Choteč DS
628 Obec Chrášťany Plzeňská 28, 252 19 Chrášťany DS
629 OBEC CHÝNĚ Hlavní 200, 253 03 Chýně DS
630 Obec Jeneč Lidická 82, 252 61 Jeneč DS
631 Město Jesenice Budějovická 303, 252 42 Jesenice DS
632 Město Jílové u Prahy Masarykovo náměstí 194, 254 01

Jílové u Prahy
DS

633 Obec Jíloviště Pražská 81, 252 02 Jíloviště DS
634 Obec Jinočany Náměstí 5. května 19, 252 25

Jinočany
DS

635 Obec Kamenný Přívoz č. p. 285, 252 82 Kamenný Přívoz DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

18


636 Obec Kněževes U Národního výboru 62, 252 68
Kněževes

DS

637 Obec Kosoř Průběžná 260, 252 26 Kosoř DS
638 Obec Lety Na návsi 160, 252 29 Lety DS
639 Město Libčice nad Vltavou náměstí Svobody 90, 252 66 Libčice

nad Vltavou
DS

640 Obec Libeř č. p. 35, 252 41 Libeř DS
641 Obec Líšnice č. p. 175, 252 10 Líšnice DS
642 Obec Měchenice Hlavní 4, 252 06 Měchenice DS
643 Obec Ohrobec U Rybníků II 30, 252 45 Ohrobec DS
644 OBEC OKROUHLO č. p. 44, 254 01 Okrouhlo DS
645 Obec Ořech Baarovo náměstí 20, 252 25 Ořech DS
646 Obec Petrov Hlavní 30, 252 81 Petrov DS
647 Obec Pohoří Chotouň 100, 254 01 Pohoří DS
648 Obec Průhonice Květnové náměstí 73, 252 43

Průhonice
DS

649 OBEC PSÁRY Pražská 137, Dolní Jirčany, 252 44
Psáry

DS

650 Město Roztoky nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky DS
651 Město Řevnice nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252

30 Řevnice
DS

652 Obec Řitka Na návsi 54, 252 03 Řitka DS
653 Obec Slapy č. p. 72, 252 08 Slapy DS
654 OBEC STATENICE Statenická 23, 252 62 Statenice DS
655 Obec Středokluky Lidická 61, 252 68 Středokluky DS
656 Městys ŠTĚCHOVICE Hlavní 3, 252 07 Štěchovice DS
657 Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov DS
658 Obec Tuchoměřice V Kněžívce 212, 252 67 Tuchoměřice DS
659 Obec Tursko Čestmírovo náměstí 59, 252 65

Tursko
DS

660 Obec Únětice Náves 17/4, 252 62 Únětice DS
661 Obec Velké Přílepy Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy DS
662 Obec Vonoklasy Na Návsi 4, 252 28 Vonoklasy DS
663 Obec Vrané nad Vltavou Březovská 112, 252 46 Vrané nad

Vltavou
DS

664 Obec Všenory U Silnice 151, 252 31 Všenory DS
665 Obec Zlatníky - Hodkovice Náves sv. Petra a Pavla 113, Zlatníky,

252 41 Zlatníky-Hodkovice
DS

666 Obec Zvole Hlavní 33, 252 45 Zvole DS
667 Obec Bohutín Vysoká Pec 140, 262 41 Bohutín DS
668 Obec Borotice č. p. 27, 262 15 Borotice DS
669 Obec Bratkovice Dominikální Paseky 62, 262 23

Bratkovice
DS

670 Město Březnice Náměstí 11, 262 72 Březnice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

19


671 Obec Buková u Příbramě č. p. 109, 262 23 Buková u Příbramě DS
672 Obec Buš č. p. 8, 252 08 Buš DS
673 Obec Čenkov č. p. 66, 262 23 Čenkov DS
674 Obec Čím č. p. 16, 262 03 Čím DS
675 Obec Daleké Dušníky č. p. 25, 263 01 Daleké Dušníky DS
676 Město Dobříš Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš DS
677 Obec Dolní Hbity č. p. 55, 262 62 Dolní Hbity DS
678 Obec Drahlín č. p. 92, 261 01 Drahlín DS
679 Obec Drásov č. p. 11, 261 01 Drásov DS
680 Obec Drevníky č. p. 50, 263 01 Drevníky DS
681 Obec Drhovy č. p. 65, 263 01 Drhovy DS
682 Obec Dublovice č. p. 33, 262 51 Dublovice DS
683 Obec Hluboš č. p. 3, 262 22 Hluboš DS
684 Obec Hřiměždice č. p. 46, 262 14 Hřiměždice DS
685 Obec Hvožďany č. p. 80, 262 44 Hvožďany DS
686 Obec Chotilsko č. p. 7, 262 03 Chotilsko DS
687 Obec Chraštice č. p. 2, 262 72 Chraštice DS
688 Obec Jablonná č. p. 96, 262 63 Jablonná DS
689 Obec Jesenice č. p. 11, 264 01 Jesenice DS
690 Městys JINCE Čsl. dělostřelců 172, 262 23 Jince DS
691 Obec Kamýk nad Vltavou č. p. 69, 262 63 Kamýk nad Vltavou DS
692 Obec Klučenice č. p. 16, 262 56 Klučenice DS
693 Obec Kosova Hora č. p. 45, 262 91 Kosova Hora DS
694 Město Krásná Hora nad Vltavou č. p. 90, 262 56 Krásná Hora nad

Vltavou
DS

695 Obec Křepenice č. p. 79, 264 01 Křepenice DS
696 Obec Křešín č. p. 21, 262 23 Křešín DS
697 Obec Láz č. p. 219, 262 41 Láz DS
698 Obec Malá Hraštice č. p. 115, 262 03 Malá Hraštice DS
699 Obec Milešov č. p. 73, 262 56 Milešov DS
700 Obec Milín 11. května 27, 262 31 Milín DS
701 Město Mníšek pod Brdy Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod

Brdy
DS

702 Obec Mokrovraty č. p. 92, 262 03 Mokrovraty DS
703 Obec Nalžovice Chlum 21, 262 93 Nalžovice DS
704 Obec Nečín č. p. 18, 262 13 Nečín DS
705 Obec Nedrahovice č. p. 49, 264 01 Nedrahovice DS
706 Obec Nechvalice č. p. 62, 264 01 Nechvalice DS
707 Obec Nová Ves pod Pleší Masarykova třída 90, 262 04 Nová

Ves pod Pleší
DS

708 Obec Nové Dvory č. p. 33, 262 03 Nové Dvory DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

20


709 Město Nový Knín náměstí Jiřího z Poděbrad 1, 262 03
Nový Knín

DS

710 Obec Obecnice č. p. 159, 262 21 Obecnice DS
711 Obec Obory č. p. 68, 263 01 Obory DS
712 Obec Obořiště č. p. 100, 262 12 Obořiště DS
713 Obec Ohrazenice č. p. 84, 262 23 Ohrazenice DS
714 Obec Ouběnice č. p. 49, 263 01 Ouběnice DS
715 OBEC PEČICE č. p. 101, 262 32 Pečice DS
716 Obec Petrovice č. p. 26, 262 55 Petrovice DS
717 Obec Pičín č. p. 154, 262 25 Pičín DS
718 Obec Počepice č. p. 60, 262 55 Počepice DS
719 Obec Prosenická Lhota č. p. 20, 264 01 Prosenická Lhota DS
720 Město Příbram Tyršova 108, Příbram I, 261 01

Příbram
DS

721 Obec Rosovice č. p. 60, 262 11 Rosovice DS
722 Město Rožmitál pod Třemšínem Náměstí 8, 262 42 Rožmitál pod

Třemšínem
DS

723 Obec Sádek č. p. 39, 261 01 Sádek DS
724 Město Sedlčany náměstí T. G. Masaryka 32, 264 01

Sedlčany
DS

725 Obec Smolotely č. p. 21, 262 63 Smolotely DS
726 OBEC SOLENICE č. p. 37, 262 63 Solenice DS
727 Obec Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť DS
728 Obec Suchodol č. p. 8, 261 01 Suchodol DS
729 Obec Svatý Jan Drážkov 33, 262 56 Svatý Jan DS
730 Obec Štětkovice č. p. 75, 264 01 Štětkovice DS
731 Obec Tochovice č. p. 11, 262 81 Tochovice DS
732 Obec Třebsko č. p. 4, 262 42 Třebsko DS
733 Obec Věšín č. p. 3, 262 43 Věšín DS
734 Obec Višňová č. p. 153, 262 61 Višňová DS
735 Obec Volenice Bubovice 26, 262 72 Volenice DS
736 Obec Voznice č. p. 7, 263 01 Voznice DS
737 Obec Vranovice č. p. 101, 262 42 Vranovice DS
738 Obec Vysoká u Příbramě č. p. 128, 262 42 Vysoká u Příbramě DS
739 Městys Vysoký Chlumec č. p. 14, 262 52 Vysoký Chlumec DS
740 Obec Zalužany č. p. 145, 262 84 Zalužany DS
741 Obec Branov č. p. 34, 270 23 Branov DS
742 Obec Čistá č. p. 1, 270 34 Čistá DS
743 Obec Hořesedly č. p. 92, 270 04 Hořesedly DS
744 Obec Hořovičky č. p. 111, 270 04 Hořovičky DS
745 Obec Hřebečníky č. p. 36, 270 41 Hřebečníky DS
746 Obec Hředle č. p. 76, 270 08 Hředle DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

21


747 Obec Chrášťany č. p. 31, 270 01 Chrášťany DS
748 Město Jesenice Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice DS
749 Městys Kněževes Václavské náměstí 124, 270 01

Kněževes
DS

750 Obec Kolešovice č. p. 212, 270 02 Kolešovice DS
751 Obec Kounov č. p. 44, 270 06 Kounov DS
752 Obec Kroučová č. p. 9, 270 54 Kroučová DS
753 Obec Krupá č. p. 14, 270 09 Krupá DS
754 Obec Krušovice Rabasova 47, 270 53 Krušovice DS
755 Městys Křivoklát č. p. 93, 270 23 Křivoklát DS
756 Obec Lány Masarykovo náměstí 9, 270 61 Lány DS
757 Obec Lašovice č. p. 9, 270 21 Lašovice DS
758 Obec Lišany Pražská 68, 270 52 Lišany DS
759 Obec Lubná č. p. 48, 270 36 Lubná DS
760 Obec Lužná Masarykovo nám. 89, 270 51 Lužná DS
761 Obec Městečko č. p. 70, 270 23 Městečko DS
762 Obec Milostín č. p. 38, 270 04 Milostín DS
763 Městys Mšec č. p. 109, 270 64 Mšec DS
764 Obec Mšecké Žehrovice č. p. 77, 270 64 Mšecké Žehrovice DS
765 Obec Mutějovice Malá Strana 190, 270 07 Mutějovice DS
766 Obec Nesuchyně č. p. 21, 270 07 Nesuchyně DS
767 Město Nové Strašecí Komenského náměstí 201, 271 01

Nové Strašecí
DS

768 Obec Nový Dům č. p. 4, 269 01 Nový Dům DS
769 Obec Olešná č. p. 8, 269 01 Olešná DS
770 Obec Oráčov č. p. 143, 270 32 Oráčov DS
771 Obec Panoší Újezd č. p. 6, 270 21 Panoší Újezd DS
772 Městys Pavlíkov č. p. 185, 270 21 Pavlíkov DS
773 Obec Petrovice č. p. 14, 270 35 Petrovice DS
774 Obec Pochvalov č. p. 90, 270 55 Pochvalov DS
775 Obec Příčina č. p. 67, 270 35 Příčina DS
776 Obec Pšovlky č. p. 97, 270 31 Pšovlky DS
777 Obec Pustověty č. p. 62, 270 23 Pustověty DS
778 Město Rakovník Husovo náměstí 27, Rakovník I, 269

01 Rakovník
DS

779 Obec Ruda Rakovnická 134, 271 01 Ruda DS
780 Obec Rynholec nám. 1. máje 55, 270 62 Rynholec DS
781 Obec Řevničov Karlovarská 98, 270 54 Řevničov DS
782 Obec Senec č. p. 95, 270 36 Senec DS
783 Městys Senomaty Náměstí Karla Buriana 55, 270 31

Senomaty
DS

784 Obec Skryje č. p. 15, 270 42 Skryje DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

22


785 Městys Slabce č. p. 28, 270 41 Slabce DS
786 Obec Srbeč č. p. 16, 270 65 Srbeč DS
787 Obec Svojetín č. p. 20, 270 04 Svojetín DS
788 Obec Sýkořice č. p. 75, 270 24 Sýkořice DS
789 Obec Šanov č. p. 119, 270 31 Šanov DS
790 Obec Třeboc č. p. 86, 270 54 Třeboc DS
791 Obec Třtice č. p. 80, 271 01 Třtice DS
792 Obec Velká Buková č. p. 82, 270 23 Velká Buková DS
793 Obec Všetaty č. p. 81, 270 21 Všetaty DS
794 Obec Zavidov č. p. 110, 270 35 Zavidov DS
795 Obec Zbečno č. p. 7, 270 24 Zbečno DS
796 Obec Borek Pražská 66, 373 67 Borek DS
797 Město Borovany Žižkovo nám. 107, 373 12 Borovany DS
798 Obec Boršov nad Vltavou Obecní 52, 373 82 Boršov nad

Vltavou
DS

799 Obec Čejkovice č. p. 64, 373 41 Čejkovice DS
800 Statutární město České

Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České
Budějovice 1, 370 01 České
Budějovice

DS

801 Obec Dívčice č. p. 41, 373 48 Dívčice DS
802 Městys Dolní Bukovsko nám. Jiráskovo 67, 373 65 Dolní

Bukovsko
DS

803 Obec Doudleby č. p. 6, 370 07 Doudleby DS
804 Obec Dříteň č. p. 152, 373 51 Dříteň DS
805 Obec Dubné č. p. 60, 373 84 Dubné DS
806 Obec Dynín č. p. 48, 373 64 Dynín DS
807 Město Hluboká nad Vltavou Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad

Vltavou
DS

808 Obec Homole Budějovická 72, 370 01 Homole DS
809 Obec Horní Stropnice č. p. 68, 373 35 Horní Stropnice DS
810 Obec Hosín č. p. 116, 373 41 Hosín DS
811 Obec Hrdějovice Dlouhá 221, 373 61 Hrdějovice DS
812 Obec Chrášťany č. p. 79, 373 04 Chrášťany DS
813 Obec Jankov č. p. 46, 373 84 Jankov DS
814 Obec Jílovice č. p. 170, 373 32 Jílovice DS
815 Obec Kamenný Újezd Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd DS
816 Městys Ledenice Náměstí 89, 373 11 Ledenice DS
817 Obec Libín č. p. 26, 373 73 Libín DS
818 Obec Lipí č. p. 28, 373 84 Lipí DS
819 Město Lišov třída 5. května 139/156, 373 72 Lišov DS
820 Obec Litvínovice č. p. 39, 370 01 Litvínovice DS
821 Obec Ločenice č. p. 158, 373 22 Ločenice DS
822 Obec Mladošovice č. p. 2, 379 01 Mladošovice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

23


823 Obec Nedabyle č. p. 4, 370 06 Nedabyle DS
824 Město Nové Hrady nám. Republiky 46, 373 33 Nové

Hrady
DS

825 Obec Olešnice č. p. 226, 373 31 Olešnice DS
826 Obec Olešník č. p. 15, 373 50 Olešník DS
827 Obec Roudné Roudenská 120, 370 07 Roudné DS
828 Město Rudolfov Ke Strážnici 760/1, 373 71 Rudolfov DS
829 Obec Římov Náměstí J. Gurreho 2, 373 24 Římov DS
830 Obec Sedlec č. p. 48, 373 47 Sedlec DS
831 Obec Slavče č. p. 52, 373 21 Slavče DS
832 Obec Srubec Ledenická-Škarda 92, 370 06 Srubec DS
833 Obec Staré Hodějovice Na Návsi 30, 370 08 Staré Hodějovice DS
834 OBEC STRÁŽKOVICE č. p. 95, 374 01 Strážkovice DS
835 Obec Svatý Jan nad Malší č. p. 13, 373 23 Svatý Jan nad Malší DS
836 Městys Ševětín náměstí Šimona Lomnického 2, 373

63 Ševětín
DS

837 Obec Štěpánovice Vlkovická 154, 373 73 Štěpánovice DS
838 Obec Temelín č. p. 104, 373 01 Temelín DS
839 Město Trhové Sviny Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové

Sviny
DS

840 Město Týn nad Vltavou náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad
Vltavou

DS

841 Obec Včelná Husova 212, 373 82 Včelná DS
842 Obec Všemyslice Neznašov 9, 373 02 Všemyslice DS
843 Obec Záboří č. p. 15, 373 84 Záboří DS
844 Město Zliv Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv DS
845 Obec Žabovřesky č. p. 43, 373 41 Žabovřesky DS
846 Obec Žimutice č. p. 44, 373 66 Žimutice DS
847 Obec Benešov nad Černou č. p. 126, 382 82 Benešov nad Černou DS
848 Městys Besednice Náměstí 52, 382 81 Besednice DS
849 Obec Brloh č. p. 23, 382 06 Brloh DS
850 Obec Bujanov č. p. 26, 382 41 Bujanov DS
851 Obec Černá v Pošumaví č. p. 46, 382 23 Černá v Pošumaví DS
852 Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město,

381 01 Český Krumlov
DS

853 Obec Dolní Dvořiště č. p. 62, 382 72 Dolní Dvořiště DS
854 Obec Dolní Třebonín č. p. 6, 382 01 Dolní Třebonín DS
855 Městys Frymburk č. p. 78, 382 79 Frymburk DS
856 Obec Holubov č. p. 242, 382 03 Holubov DS
857 Obec Horní Dvořiště č. p. 26, 382 93 Horní Dvořiště DS
858 Město Horní Planá Náměstí 54, 382 26 Horní Planá DS
859 Městys Hořice na Šumavě č. p. 40, 382 22 Hořice na Šumavě DS
860 Obec Chvalšiny č. p. 38, 382 08 Chvalšiny DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

24


861 Obec Kájov Kájovská 100, 382 21 Kájov DS
862 Město Kaplice Náměstí 70, 382 41 Kaplice DS
863 Městys Křemže Náměstí 35, 382 03 Křemže DS
864 Obec Lipno nad Vltavou č. p. 83, 382 78 Lipno nad Vltavou DS
865 Obec Loučovice č. p. 51, 382 76 Loučovice DS
866 Obec Malonty č. p. 27, 382 91 Malonty DS
867 Obec Mirkovice č. p. 19, 382 32 Mirkovice DS
868 Obec Netřebice č. p. 6, 382 32 Netřebice DS
869 Obec Omlenice Omlenička 44, 382 41 Omlenice DS
870 Obec Přední Výtoň č. p. 30, 382 73 Přední Výtoň DS
871 Městys Přídolí č. p. 1, 381 01 Přídolí DS
872 Obec Přísečná č. p. 25, 381 01 Přísečná DS
873 Město Rožmberk nad Vltavou č. p. 2, 382 18 Rožmberk nad Vltavou DS
874 Obec Rožmitál na Šumavě č. p. 131, 382 92 Rožmitál na Šumavě DS
875 Obec Světlík č. p. 27, 382 16 Světlík DS
876 Město Velešín náměstí J. V. Kamarýta 76, 382 32

Velešín
DS

877 Město Větřní Na Žofíně 191, 382 11 Větřní DS
878 Město Vyšší Brod Míru 250, 382 73 Vyšší Brod DS
879 Obec Zlatá Koruna č. p. 41, 382 02 Zlatá Koruna DS
880 Obec Zubčice č. p. 2, 382 32 Zubčice DS
881 Obec Blažejov č. p. 38, 378 52 Blažejov DS
882 Obec Budeč č. p. 70, 378 92 Budeč DS
883 Obec Budíškovice č. p. 127, 378 91 Budíškovice DS
884 Obec Cizkrajov č. p. 55, 378 81 Cizkrajov DS
885 Město České Velenice Revoluční 228, 378 10 České

Velenice
DS

886 Obec Český Rudolec č. p. 123, 378 83 Český Rudolec DS
887 Obec Číměř č. p. 12, 378 32 Číměř DS
888 Obec Člunek č. p. 21, 378 61 Člunek DS
889 Město Dačice Krajířova 27, Dačice I, 380 01 Dačice DS
890 Obec Dešná č. p. 69, 378 73 Dešná DS
891 Město Deštná nám. Míru 65, 378 25 Deštná DS
892 Obec Hatín č. p. 13, 377 01 Hatín DS
893 Obec Horní Pěna č. p. 93, 378 31 Horní Pěna DS
894 Obec Horní Radouň č. p. 109, 378 43 Horní Radouň DS
895 Obec Hospříz č. p. 28, 377 01 Hospříz DS
896 Obec Hříšice č. p. 66, 380 01 Hříšice DS
897 Městys Chlum u Třeboně Náměstí 115, 378 04 Chlum u

Třeboně
DS

898 Obec Jarošov nad Nežárkou č. p. 236, 378 41 Jarošov nad
Nežárkou

DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

25


899 Město Jindřichův Hradec Klášterská 135, Jindřichův Hradec II,
377 01 Jindřichův Hradec

DS

900 Město Kardašova Řečice nám. J. Hrubého 64, 378 21
Kardašova Řečice

DS

901 Obec Kunžak náměstí Komenského 74, 378 62
Kunžak

DS

902 Obec Lásenice č. p. 11, 378 01 Lásenice DS
903 Obec Lodhéřov č. p. 168, 378 26 Lodhéřov DS
904 Město Lomnice nad Lužnicí nám. 5. května 130, 378 16 Lomnice

nad Lužnicí
DS

905 Obec Majdalena č. p. 78, 378 03 Majdalena DS
906 Město Nová Bystřice Mírové nám. 58, 378 33 Nová Bystřice DS
907 Město Nová Včelnice Komenského 386, 378 42 Nová

Včelnice
DS

908 Obec Novosedly nad Nežárkou č. p. 182, 378 17 Novosedly nad
Nežárkou

DS

909 Obec Písečné č. p. 145, 378 72 Písečné DS
910 Obec Pluhův Žďár č. p. 66, 378 24 Pluhův Žďár DS
911 Obec Popelín č. p. 93, 378 55 Popelín DS
912 Obec Rodvínov č. p. 72, 377 01 Rodvínov DS
913 Město Slavonice Horní náměstí 525, 378 81 Slavonice DS
914 Obec Staré Hobzí č. p. 35, 378 71 Staré Hobzí DS
915 Městys Staré Město pod

Landštejnem
č. p. 19, 378 82 Staré Město pod
Landštejnem

DS

916 Město Stráž nad Nežárkou náměstí Emy Destinnové 61, 378 02
Stráž nad Nežárkou

DS

917 Město Strmilov Náměstí 60, 378 53 Strmilov DS
918 Obec Stříbřec, Stříbřec 149 č. p. 149, 378 18 Stříbřec DS
919 Obec Studená nám. Sv. J. Nepomuckého 18, 378 56

Studená
DS

920 Město Suchdol nad Lužnicí Náměstí T. G. Masaryka 9, 378 06
Suchdol nad Lužnicí

DS

921 Město Třeboň Palackého nám. 46, Třeboň II, 379 01
Třeboň

DS

922 Obec Volfířov č. p. 42, 380 01 Volfířov DS
923 Městys Božejov č. p. 111, 394 61 Božejov DS
924 Obec Bratřice č. p. 11, 395 01 Bratřice DS
925 Obec Budíkov č. p. 4, 396 01 Budíkov DS
926 Obec Cetoraz č. p. 206, 394 11 Cetoraz DS
927 Obec Čáslavsko č. p. 21, 395 01 Čáslavsko DS
928 Obec Častrov č. p. 105, 394 63 Častrov DS
929 Obec Čejov č. p. 191, 396 01 Čejov DS
930 Město Černovice Mariánské náměstí 718, 394 94

Černovice
DS

931 Město Červená Řečice č. p. 19, 394 46 Červená Řečice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

26


932 Obec Hojanovice č. p. 50, 396 01 Hojanovice DS
933 Město Horní Cerekev nám. T. G. Masaryka 41, 394 03 Horní

Cerekev
DS

934 Obec Hořepník Nám. Prof. Bechyně 79, 394 21
Hořepník

DS

935 Obec Hořice č. p. 47, 396 01 Hořice DS
936 Město Humpolec Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec DS
937 Obec Jiřice č. p. 17, 396 01 Jiřice DS
938 Obec Kaliště č. p. 92, 394 51 Kaliště DS
939 Obec Kámen č. p. 2, 394 13 Kámen DS
940 Město Kamenice nad Lipou nám. Čsl. armády 52, 394 70

Kamenice nad Lipou
DS

941 Obec Kejžlice Ke Světlé 161, 394 52 Kejžlice DS
942 Obec Koberovice č. p. 42, 394 59 Koberovice DS
943 Obec Komorovice č. p. 50, 396 01 Komorovice DS
944 Obec Košetice č. p. 146, 394 22 Košetice DS
945 Obec Křeč č. p. 95, 394 95 Křeč DS
946 Obec Křelovice č. p. 67, 394 45 Křelovice DS
947 Obec Křešín č. p. 42, 394 24 Křešín DS
948 Obec Leskovice č. p. 51, 394 14 Leskovice DS
949 Městys Lukavec náměstí Sv. Václava 67, 394 26

Lukavec
DS

950 Obec Mezilesí č. p. 14, 395 01 Mezilesí DS
951 Obec Mladé Bříště č. p. 16, 394 43 Mladé Bříště DS
952 Obec Mnich č. p. 145, 394 92 Mnich DS
953 Obec Moraveč č. p. 110, 393 01 Moraveč DS
954 Městys Nová Cerekev č. p. 276, 394 15 Nová Cerekev DS
955 Městys Nový Rychnov č. p. 87, 394 04 Nový Rychnov DS
956 Obec Obrataň č. p. 204, 394 12 Obrataň DS
957 Město Pacov nám. Svobody 320, 395 01 Pacov DS
958 Město Pelhřimov Masarykovo náměstí 1, 393 01

Pelhřimov
DS

959 Město Počátky Palackého nám. 1, 394 64 Počátky DS
960 Obec Pošná č. p. 51, 395 01 Pošná DS
961 Obec Řečice č. p. 37, 396 01 Řečice DS
962 Obec Salačova Lhota č. p. 32, 395 01 Salačova Lhota DS
963 Obec Samšín č. p. 38, 395 01 Samšín DS
964 Obec Sedlice č. p. 67, 396 01 Sedlice DS
965 Obec Senožaty č. p. 166, 394 56 Senožaty DS
966 Obec Těmice č. p. 53, 394 96 Těmice DS
967 Obec Velká Chyška č. p. 69, 394 28 Velká Chyška DS
968 Obec Veselá č. p. 31, 394 70 Veselá DS
969 Obec Vojslavice č. p. 40, 396 01 Vojslavice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

27


970 Obec Vyklantice Staré Vyklantice 24, 394 27 Vyklantice DS
971 Obec Vyskytná č. p. 74, 394 05 Vyskytná DS
972 Obec Želiv č. p. 320, 394 44 Želiv DS
973 Město Žirovnice Cholunská 665, 394 68 Žirovnice DS
974 Obec Albrechtice nad Vltavou č. p. 79, 398 16 Albrechtice nad

Vltavou
DS

975 Městys Bernartice Náměstí svobody 33, 398 43
Bernartice

DS

976 Obec Božetice č. p. 17, 399 01 Božetice DS
977 Obec Branice č. p. 77, 398 43 Branice DS
978 Obec Čimelice č. p. 51, 398 04 Čimelice DS
979 Obec Čížová č. p. 75, 398 31 Čížová DS
980 Obec Dobev Stará Dobev 16, 397 01 Dobev DS
981 Obec Dražíč č. p. 57, 375 01 Dražíč DS
982 Obec Drhovle Drhovle Ves 34, 397 01 Drhovle DS
983 Obec Heřmaň č. p. 101, 398 11 Heřmaň DS
984 Obec Hrazany Hrazánky 7, 399 01 Hrazany DS
985 Obec Hrejkovice č. p. 60, 398 59 Hrejkovice DS
986 Obec Chyšky č. p. 27, 398 53 Chyšky DS
987 Obec Jetětice č. p. 122, 398 48 Jetětice DS
988 Obec Kestřany č. p. 136, 398 21 Kestřany DS
989 Obec Kluky č. p. 5, 398 19 Kluky DS
990 Obec Kostelec nad Vltavou č. p. 104, 398 58 Kostelec nad Vltavou DS
991 Obec Kovářov č. p. 63, 398 55 Kovářov DS
992 Obec Králova Lhota č. p. 56, 398 04 Králova Lhota DS
993 Obec Kučeř č. p. 35, 398 34 Kučeř DS
994 Obec Lety č. p. 67, 398 04 Lety DS
995 Město Milevsko nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko DS
996 Město Mirotice Náměstí Mikoláše Alše 18, 398 01

Mirotice
DS

997 Město Mirovice Masarykovo náměstí 38, 398 06
Mirovice

DS

998 Obec Nadějkov nám. Prokopa Chocholouška 6, 398
52 Nadějkov

DS

999 Obec Orlík nad Vltavou Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad
Vltavou

DS

100
0

Obec Oslov č. p. 86, 398 35 Oslov DS

100
1

Obec Ostrovec Dolní Ostrovec 100, 398 33 Ostrovec DS

100
2

Město Písek Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město,
397 01 Písek

DS

100
3

Obec Podolí I č. p. 61, 398 43 Podolí I DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

28


100
4

Město Protivín Masarykovo nám. 128, 398 11 Protivín DS

100
5

Obec Přeštěnice č. p. 17, 399 01 Přeštěnice DS

100
6

Obec Putim č. p. 198, 397 01 Putim DS

100
7

Obec Ražice č. p. 98, 398 22 Ražice DS

100
8

Městys Sepekov č. p. 174, 398 51 Sepekov DS

100
9

Obec Skály č. p. 61, 398 11 Skály DS

101
0

Obec Slabčice č. p. 53, 398 47 Slabčice DS

101
1

Obec Smetanova Lhota č. p. 85, 398 04 Smetanova Lhota DS

101
2

Obec Tálín č. p. 11, 398 15 Tálín DS

101
3

Obec Vráž Stará Vráž 8, 398 32 Vráž DS

101
4

Obec Záhoří Horní Záhoří 8, 398 18 Záhoří DS

101
5

Obec Zhoř č. p. 40, 399 01 Zhoř DS

101
6

Obec Bohumilice č. p. 111, 384 81 Bohumilice DS

101
7

Obec Borová Lada č. p. 38, 384 92 Borová Lada DS

101
8

Obec Bošice č. p. 11, 384 81 Bošice DS

101
9

Obec Čkyně č. p. 2, 384 81 Čkyně DS

102
0

Městys Dub č. p. 4, 384 25 Dub DS

102
1

Obec Horní Vltavice č. p. 80, 384 91 Horní Vltavice DS

102
2

Obec Hracholusky č. p. 8, 383 01 Hracholusky DS

102
3

Město Husinec Prokopovo náměstí 1, 384 21 Husinec DS

102
4

Obec Chroboly č. p. 91, 384 04 Chroboly DS

102
5

Obec Ktiš č. p. 11, 384 03 Ktiš DS

102
6

Obec Kvilda č. p. 17, 384 93 Kvilda DS

102
7

Obec Lažiště č. p. 24, 384 32 Lažiště DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

29


102
8

Obec Lenora č. p. 36, 384 42 Lenora DS

102
9

Městys Lhenice Školní 124, 384 02 Lhenice DS

103
0

Obec Němčice č. p. 53, 384 11 Němčice DS

103
1

Obec Malovice č. p. 5, 384 11 Malovice DS

103
2

Obec Nebahovy č. p. 38, 384 01 Nebahovy DS

103
3

Město Netolice Mírové Náměstí 208, 384 11 Netolice DS

103
4

Obec Nová Pec Nové Chalupy 43, 384 62 Nová Pec DS

103
5

Město Prachatice Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01
Prachatice

DS

103
6

Obec Radhostice č. p. 21, 384 81 Radhostice DS

103
7

Obec Stachy č. p. 200, 384 73 Stachy DS

103
8

Obec Stožec č. p. 25, 384 44 Stožec DS

103
9

Městys Strážný č. p. 23, 384 43 Strážný DS

104
0

Městys Strunkovice nad Blanicí č. p. 86, 384 26 Strunkovice nad
Blanicí

DS

104
1

Obec Svatá Maří č. p. 34, 385 01 Svatá Maří DS

104
2

Obec Šumavské Hoštice č. p. 9, 384 71 Šumavské Hoštice DS

104
3

Obec Těšovice č. p. 2, 383 01 Těšovice DS

104
4

Obec Tvrzice č. p. 44, 384 22 Tvrzice DS

104
5

Obec Vacov č. p. 35, 384 86 Vacov DS

104
6

Město Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk I, 385 01
Vimperk

DS

104
7

Obec Vitějovice č. p. 32, 384 27 Vitějovice DS

104
8

Město Vlachovo Březí náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo
Březí

DS

104
9

Město Volary Náměstí 25, 384 51 Volary DS

105
0

Obec Záblatí č. p. 9, 384 33 Záblatí DS

105
1

Obec Zálezly č. p. 7, 384 81 Zálezly DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

30


105
2

Obec Zbytiny č. p. 3, 384 41 Zbytiny DS

105
3

Obec Zdíkov č. p. 215, 384 72 Zdíkov DS

105
4

Město Bavorov Náměstí Míru 1, 387 73 Bavorov DS

105
5

Město Bělčice nám. J. Kučery 17, 387 43 Bělčice DS

105
6

Obec Bílsko č. p. 34, 387 73 Bílsko DS

105
7

Město Blatná tř. T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná DS

105
8

Obec Cehnice č. p. 76, 387 52 Cehnice DS

105
9

Obec Čejetice č. p. 106, 386 01 Čejetice DS

106
0

Městys Čestice č. p. 1, 387 19 Čestice DS

106
1

Obec Číčenice č. p. 79, 387 71 Číčenice DS

106
2

Obec Doubravice č. p. 43, 387 35 Doubravice DS

106
3

Obec Drahonice č. p. 100, 389 01 Drahonice DS

106
4

Obec Drážov č. p. 41, 387 19 Drážov DS

106
5

Obec Dřešín č. p. 24, 387 19 Dřešín DS

106
6

Obec Hoslovice č. p. 71, 387 19 Hoslovice DS

106
7

Obec Hoštice č. p. 29, 387 01 Hoštice DS

106
8

Obec Chelčice č. p. 123, 389 01 Chelčice DS

106
9

Obec Chrášťovice č. p. 75, 386 01 Chrášťovice DS

107
0

Obec Kadov č. p. 65, 387 33 Kadov DS

107
1

Městys Katovice Husovo náměstí 5, 387 11 Katovice DS

107
2

Obec Kraselov č. p. 53, 387 16 Kraselov DS

107
3

Obec Lnáře č. p. 74, 387 42 Lnáře DS

107
4

Obec Malenice Na Návsi 95, 387 06 Malenice DS

107
5

Obec Mečichov č. p. 3, 387 36 Mečichov DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

31


107
6

Obec Miloňovice č. p. 1, 386 01 Miloňovice DS

107
7

Obec Myštice č. p. 15, 388 01 Myštice DS

107
8

Obec Nihošovice č. p. 1, 387 01 Nihošovice DS

107
9

Obec Novosedly č. p. 6, 387 16 Novosedly DS

108
0

Obec Osek č. p. 77, 386 01 Osek DS

108
1

Obec Paračov č. p. 18, 386 01 Paračov DS

108
2

Obec Pracejovice č. p. 28, 386 01 Pracejovice DS

108
3

Obec Předslavice č. p. 17, 387 01 Předslavice DS

108
4

Obec Přešťovice č. p. 36, 386 01 Přešťovice DS

108
5

Městys Radomyšl Maltézské náměstí 82, 387 31
Radomyšl

DS

108
6

Obec Radošovice č. p. 6, 386 01 Radošovice DS

108
7

Město Sedlice náměstí T. G. Masaryka 28, 387 32
Sedlice

DS

108
8

Obec Skočice č. p. 56, 387 75 Skočice DS

108
9

Obec Sousedovice č. p. 23, 386 01 Sousedovice DS

109
0

Město Strakonice Velké náměstí 2, Strakonice I, 386 01
Strakonice

DS

109
1

Obec Strašice č. p. 8, 387 16 Strašice DS

109
2

Obec Střelské Hoštice č. p. 83, 387 15 Střelské Hoštice DS

109
3

Obec Škvořetice č. p. 100, 388 01 Škvořetice DS

109
4

Městys Štěkeň Na Městečku 20, 387 51 Štěkeň DS

109
5

Obec Třebohostice č. p. 8, 386 01 Třebohostice DS

109
6

Obec Uzenice č. p. 28, 388 01 Uzenice DS

109
7

Město Vodňany nám. Svobody 18, Vodňany I, 389 01
Vodňany

DS

109
8

Město Volyně náměstí Svobody 41, 387 01 Volyně DS

109
9

Obec Záboří č. p. 88, 387 34 Záboří DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

32


110
0

Město Bechyně nám. T. G. Masaryka 2, 391 65
Bechyně

DS

110
1

Obec Borkovice č. p. 31, 391 81 Borkovice DS

110
2

Městys Borotín č. p. 57, 391 35 Borotín DS

110
3

Obec Březnice č. p. 48, 391 71 Březnice DS

110
4

Obec Budislav č. p. 9, 392 01 Budislav DS

110
5

Obec Dírná č. p. 38, 391 27 Dírná DS

110
6

Obec Dolní Hořice č. p. 50, 391 55 Dolní Hořice DS

110
7

Obec Dráchov č. p. 38, 392 01 Dráchov DS

110
8

Obec Dražice č. p. 166, 391 31 Dražice DS

110
9

Obec Hlavatce č. p. 53, 391 73 Hlavatce DS

111
0

Obec Chotoviny Hlinická 250, 391 37 Chotoviny DS

111
1

Obec Choustník č. p. 16, 391 18 Choustník DS

111
2

Město Chýnov Gabrielovo náměstí 7, 391 55 Chýnov DS

111
3

Město Jistebnice Náměstí 1, 391 33 Jistebnice DS

111
4

Obec Košice č. p. 47, 391 17 Košice DS

111
5

Městys Malšice č. p. 131, 391 75 Malšice DS

111
6

Město Mladá Vožice Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá
Vožice

DS

111
7

Obec Mlýny č. p. 47, 392 01 Mlýny DS

111
8

Obec Nová Ves u Chýnova č. p. 87, 391 55 Nová Ves u Chýnova DS

111
9

Obec Oldřichov č. p. 31, 391 43 Oldřichov DS

112
0

Obec Opařany č. p. 30, 391 61 Opařany DS

112
1

Město Planá nad Lužnicí Zákostelní 720, 391 11 Planá nad
Lužnicí

DS

112
2

Obec Pohnání č. p. 2, 391 43 Pohnání DS

112
3

Obec Přehořov č. p. 11, 392 01 Přehořov DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

33


112
4

Obec Radenín č. p. 61, 391 20 Radenín DS

112
5

Obec Radětice č. p. 94, 391 65 Radětice DS

112
6

Obec Radimovice u Želče č. p. 40, 390 02 Radimovice u Želče DS

112
7

Obec Rataje č. p. 86, 391 65 Rataje DS

112
8

Obec Ratibořské Hory č. p. 121, 391 42 Ratibořské Hory DS

112
9

Obec Roudná č. p. 46, 392 01 Roudná DS

113
0

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo
Ústí

DS

113
1

Obec Skalice č. p. 48, 392 01 Skalice DS

113
2

Obec Skopytce č. p. 44, 392 01 Skopytce DS

113
3

Obec Smilovy Hory č. p. 70, 391 52 Smilovy Hory DS

113
4

Město Soběslav náměstí Republiky 59, Soběslav I, 392
01 Soběslav

DS

113
5

Městys Stádlec č. p. 150, 391 62 Stádlec DS

113
6

Obec Sudoměřice u Bechyně č. p. 105, 391 72 Sudoměřice u
Bechyně

DS

113
7

Obec Šebířov č. p. 31, 391 43 Šebířov DS

113
8

Město Tábor Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor DS

113
9

Obec Tučapy č. p. 19, 391 26 Tučapy DS

114
0

Město Veselí nad Lužnicí náměstí T. G. Masaryka 26, Veselí
nad Lužnicí I, 391 81 Veselí nad
Lužnicí

DS

114
1

Obec Vlastiboř č. p. 45, 392 01 Vlastiboř DS

114
2

Obec Vodice č. p. 20, 391 53 Vodice DS

114
3

Obec Želeč č. p. 26, 391 74 Želeč DS

114
4

Město Bělá nad Radbuzou Náměstí 200, 345 26 Bělá nad
Radbuzou

DS

114
5

Obec Blížejov č. p. 151, 345 45 Blížejov DS

114
6

Obec Černíkov č. p. 20, 345 06 Černíkov DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

34


114
7

Obec Česká Kubice č. p. 82, 345 32 Česká Kubice DS

114
8

Město Domažlice náměstí Míru 1, Město, 344 01
Domažlice

DS

114
9

Obec Draženov č. p. 70, 344 01 Draženov DS

115
0

Město Holýšov náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov DS

115
1

Město Horšovský Týn náměstí Republiky 52, Město, 346 01
Horšovský Týn

DS

115
2

Město Hostouň Dobrohostova 110, 345 25 Hostouň DS

115
3

Obec Chodov č. p. 155, 345 33 Chodov DS

115
4

Město Kdyně Náměstí 1, 345 06 Kdyně DS

115
5

Městys Klenčí pod Čerchovem č. p. 118, 345 34 Klenčí pod
Čerchovem

DS

115
6

Městys Koloveč U staré fary 142, 345 43 Koloveč DS

115
7

Obec Kout na Šumavě č. p. 1, 345 02 Kout na Šumavě DS

115
8

Obec Luženičky č. p. 1, 344 01 Luženičky DS

115
9

Obec Meclov č. p. 137, 345 21 Meclov DS

116
0

Obec Mezholezy (dříve okres
Horšovský Týn)

č. p. 24, 346 01 Mezholezy DS

116
1

Obec Milavče č. p. 1, 344 01 Milavče DS

116
2

Obec Mrákov č. p. 105, 345 01 Mrákov DS

116
3

Obec Nemanice č. p. 17, 344 01 Nemanice DS

116
4

Obec Osvračín č. p. 1, 345 61 Osvračín DS

116
5

Město Poběžovice náměstí Míru 47, 345 22 Poběžovice DS

116
6

Obec Pocinovice č. p. 72, 345 09 Pocinovice DS

116
7

Obec Postřekov č. p. 270, 345 35 Postřekov DS

116
8

Obec Puclice č. p. 1, 345 61 Puclice DS

116
9

Obec Rybník č. p. 13, 345 25 Rybník DS

117
0

Obec Semněvice č. p. 34, 346 01 Semněvice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

35


117
1

Obec Srbice č. p. 25, 345 43 Srbice DS

117
2

Město Staňkov náměstí T. G. Masaryka 35, Staňkov I,
345 61 Staňkov

DS

117
3

Obec Stráž č. p. 4, 344 01 Stráž DS

117
4

Obec Tlumačov č. p. 107, 344 01 Tlumačov DS

117
5

Obec Újezd č. p. 54, 344 01 Újezd DS

117
6

Městys Všeruby č. p. 77, 345 07 Všeruby DS

117
7

Obec Zahořany č. p. 7, 344 01 Zahořany DS

117
8

Město Aš Kamenná 473/52, 352 01 Aš DS

117
9

Obec Dolní Žandov č. p. 36, 354 93 Dolní Žandov DS

118
0

Obec Drmoul Plzeňská 237, 353 01 Drmoul DS

118
1

Město Františkovy Lázně Nádražní 208/5, 351 01 Františkovy
Lázně

DS

118
2

Obec Hazlov č. p. 31, 351 32 Hazlov DS

118
3

Město Hranice U pošty 182, 351 24 Hranice DS

118
4

Město Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,
350 02 Cheb

DS

118
5

Obec Křižovatka č. p. 103, 351 34 Křižovatka DS

118
6

Město Lázně Kynžvart nám. Republiky 1, 354 91 Lázně
Kynžvart

DS

118
7

Obec Libá č. p. 220, 351 31 Libá DS

118
8

Obec Lipová č. p. 130, 350 02 Lipová DS

118
9

Město Luby nám. 5. května 164, 351 37 Luby DS

119
0

Město Mariánské Lázně Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně DS

119
1

Obec Milhostov č. p. 68, 350 02 Milhostov DS

119
2

Obec Mnichov č. p. 1, 353 01 Mnichov DS

119
3

Obec Nebanice č. p. 7, 350 02 Nebanice DS

119
4

Obec Nový Kostel č. p. 27, 351 34 Nový Kostel DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

36


119
5

Město Plesná 5. května 301, 351 35 Plesná DS

119
6

Město Skalná Sportovní 9, 351 34 Skalná DS

119
7

Obec Trstěnice č. p. 85, 353 01 Trstěnice DS

119
8

Obec Tři Sekery č. p. 82, 353 01 Tři Sekery DS

119
9

Město Abertamy Farní 2, 362 35 Abertamy DS

120
0

Město Bečov nad Teplou nám. 5. května 1, 364 64 Bečov nad
Teplou

DS

120
1

Město Bochov náměstí Míru 1, 364 71 Bochov DS

120
2

Město Hroznětín Krušnohorské náměstí 1, 362 33
Hroznětín

DS

120
3

Město Chyše Žižkovo náměstí 18, 364 53 Chyše DS

120
4

Město Jáchymov náměstí Republiky 1, 362 51
Jáchymov

DS

120
5

Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy
Vary

DS

120
6

Obec Kolová č. p. 16, 360 01 Kolová DS

120
7

Obec Kyselka Radošov 118, 362 72 Kyselka DS

120
8

Obec Merklín č. p. 6, 362 34 Merklín DS

120
9

Město Nejdek náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek DS

121
0

Město Nová Role Chodovská 236/6, 362 25 Nová Role DS

121
1

Město Ostrov Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov DS

121
2

Obec Otročín č. p. 48, 364 01 Otročín DS

121
3

Obec Pernink T. G. Masaryka 1, 362 36 Pernink DS

121
4

Obec Potůčky č. p. 58, 362 35 Potůčky DS

121
5

Obec Pšov č. p. 48, 364 52 Pšov DS

121
6

Obec Sadov č. p. 34, 360 01 Sadov DS

121
7

Obec Stanovice č. p. 44, 360 01 Stanovice DS

121
8

Obec Stráž nad Ohří č. p. 21, 363 01 Stráž nad Ohří DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

37


121
9

Obec Stružná č. p. 83, 364 71 Stružná DS

122
0

Obec Šemnice Dubina 25, 362 72 Šemnice DS

122
1

Obec Štědrá č. p. 43, 364 52 Štědrá DS

122
2

Město Teplá Masarykovo náměstí 1, 364 61 Teplá DS

122
3

Město Toužim Sídliště 428, 364 01 Toužim DS

122
4

Obec Útvina č. p. 80, 364 01 Útvina DS

122
5

Obec Valeč Náměstí 119, 364 53 Valeč DS

122
6

Obec Velichov č. p. 13, 363 01 Velichov DS

122
7

Obec Verušičky č. p. 5, 364 52 Verušičky DS

122
8

Obec Vojkovice č. p. 57, 362 73 Vojkovice DS

122
9

Město Žlutice Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice DS

123
0

Obec Běšiny č. p. 150, 339 01 Běšiny DS

123
1

Obec Bezděkov č. p. 7, 339 01 Bezděkov DS

123
2

Obec Bolešiny č. p. 10, 339 01 Bolešiny DS

123
3

Obec Budětice č. p. 47, 342 01 Budětice DS

123
4

Městys Čachrov č. p. 55, 339 01 Čachrov DS

123
5

Městys Dešenice č. p. 162, 340 22 Dešenice DS

123
6

Obec Dlažov č. p. 27, 340 21 Dlažov DS

123
7

Obec Dlouhá Ves č. p. 155, 342 01 Dlouhá Ves DS

123
8

Obec Dolany č. p. 188, 339 01 Dolany DS

123
9

Město Hartmanice č. p. 75, 342 01 Hartmanice DS

124
0

Obec Hlavňovice č. p. 7, 341 42 Hlavňovice DS

124
1

Město Horažďovice Mírové náměstí 1, 341 01
Horažďovice

DS

124
2

Obec Hrádek č. p. 78, 342 01 Hrádek DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

38


124
3

Obec Hradešice č. p. 1, 341 01 Hradešice DS

124
4

Obec Chanovice č. p. 36, 341 01 Chanovice DS

124
5

Městys Chudenice Kvapilova 215, 339 01 Chudenice DS

124
6

Obec Chudenín č. p. 68, 340 22 Chudenín DS

124
7

Město Janovice nad Úhlavou Harantova 132, 340 21 Janovice nad
Úhlavou

DS

124
8

Město Kašperské Hory Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory DS

124
9

Město Klatovy nám. Míru 62, Klatovy I, 339 01
Klatovy

DS

125
0

Městys Kolinec č. p. 28, 341 42 Kolinec DS

125
1

Obec Křenice č. p. 48, 340 12 Křenice DS

125
2

Obec Malý Bor č. p. 146, 341 01 Malý Bor DS

125
3

Město Měčín Farní 43, 340 12 Měčín DS

125
4

Obec Mochtín č. p. 105, 339 01 Mochtín DS

125
5

Obec Myslív č. p. 52, 341 01 Myslív DS

125
6

Město Nalžovské Hory Stříbrné Hory 104, 341 01 Nalžovské
Hory

DS

125
7

Obec Nezdice na Šumavě č. p. 173, 342 01 Nezdice na Šumavě DS

125
8

Město Nýrsko Náměstí 122, 340 22 Nýrsko DS

125
9

Obec Pačejov Pačejov-nádraží 199, 341 01 Pačejov DS

126
0

Obec Petrovice u Sušice č. p. 34, 342 01 Petrovice u Sušice DS

126
1

Město Plánice Náměstí 180, 340 34 Plánice DS

126
2

Obec Předslav č. p. 53, 339 01 Předslav DS

126
3

Město Rabí č. p. 57, 342 01 Rabí DS

126
4

Město Rejštejn Náměstí Svobody 1, 341 92 Rejštejn DS

126
5

Obec Soběšice č. p. 125, 342 01 Soběšice DS

126
6

Obec Srní č. p. 113, 341 92 Srní DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

39


126
7

Obec Strašín č. p. 16, 342 01 Strašín DS

126
8

Město Strážov č. p. 71, 340 21 Strážov DS

126
9

Město Sušice náměstí Svobody 138, Sušice I, 342
01 Sušice

DS

127
0

Město Švihov nám. Dr. E. Beneše 38, 340 12 Švihov DS

127
1

Obec Velhartice č. p. 134, 341 42 Velhartice DS

127
2

Obec Velké Hydčice č. p. 18, 341 01 Velké Hydčice DS

127
3

Obec Velký Bor č. p. 71, 341 01 Velký Bor DS

127
4

Obec Vrhaveč Malá Víska 23, 339 01 Vrhaveč DS

127
5

Obec Zavlekov č. p. 56, 341 42 Zavlekov DS

127
6

Město Železná Ruda Klostermannovo náměstí 295, 340 04
Železná Ruda

DS

127
7

Obec Žihobce č. p. 20, 342 01 Žihobce DS

127
8

Obec Žichovice č. p. 190, 342 01 Žichovice DS

127
9

Město Blovice Masarykovo náměstí 143, 336 01
Blovice

DS

128
0

Obec Buková č. p. 67, 334 52 Buková DS

128
1

Obec Čižice č. p. 128, 332 09 Čižice DS

128
2

Obec Čížkov č. p. 28, 335 64 Čížkov DS

128
3

Obec Dnešice č. p. 53, 334 43 Dnešice DS

128
4

Město Dobřany Náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany DS

128
5

Obec Dolní Lukavice č. p. 134, 334 44 Dolní Lukavice DS

128
6

Obec Horšice č. p. 7, 334 55 Horšice DS

128
7

Obec Hradec č. p. 45, 332 11 Hradec DS

128
8

Obec Hradiště č. p. 62, 335 44 Hradiště DS

128
9

Obec Chlum č. p. 71, 332 04 Chlum DS

129
0

Obec Chlumčany Družstevní 332, 334 42 Chlumčany DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

40


129
1

Obec Chocenice č. p. 67, 336 01 Chocenice DS

129
2

Obec Chotěšov Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov DS

129
3

Obec Chválenice č. p. 21, 332 05 Chválenice DS

129
4

Město Kasejovice č. p. 98, 335 44 Kasejovice DS

129
5

Obec Kbel č. p. 37, 340 12 Kbel DS

129
6

Obec Klášter č. p. 70, 335 01 Klášter DS

129
7

Obec Kramolín č. p. 57, 335 01 Kramolín DS

129
8

Obec Letiny č. p. 20, 336 01 Letiny DS

129
9

Obec Losiná č. p. 11, 332 04 Losiná DS

130
0

Obec Louňová č. p. 64, 336 01 Louňová DS

130
1

Obec Lužany č. p. 25, 334 54 Lužany DS

130
2

Obec Merklín Zámek 1, 334 52 Merklín DS

130
3

Obec Mileč č. p. 23, 335 01 Mileč DS

130
4

Obec Mladý Smolivec č. p. 95, 335 01 Mladý Smolivec DS

130
5

Obec Míšov č. p. 73, 335 63 Míšov DS

130
6

Obec Mohelnice č. p. 22, 335 01 Mohelnice DS

130
7

Obec Nekvasovy č. p. 102, 335 47 Nekvasovy DS

130
8

Město Nepomuk náměstí Augustina Němejce 63, 335
01 Nepomuk

DS

130
9

Obec Netunice č. p. 69, 332 04 Netunice DS

131
0

Obec Neurazy č. p. 61, 335 55 Neurazy DS

131
1

Obec Nezvěstice č. p. 277, 332 04 Nezvěstice DS

131
2

Obec Nové Mitrovice č. p. 136, 335 63 Nové Mitrovice DS

131
3

Obec Oselce č. p. 2, 335 46 Oselce DS

131
4

Obec Prádlo č. p. 21, 335 01 Prádlo DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

41


131
5

Město Přeštice Masarykovo nám. 107, 334 01
Přeštice

DS

131
6

Obec Příchovice č. p. 37, 334 01 Příchovice DS

131
7

Obec Ptenín č. p. 58, 334 52 Ptenín DS

131
8

Obec Roupov č. p. 91, 334 53 Roupov DS

131
9

Obec Řenče č. p. 54, 334 01 Řenče DS

132
0

Obec Seč č. p. 2, 336 01 Seč DS

132
1

Obec Soběkury č. p. 47, 334 01 Soběkury DS

132
2

Město Spálené Poříčí Náměstí Svobody 132, 335 61
Spálené Poříčí

DS

132
3

Město Starý Plzenec Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec DS

132
4

Město Stod nám. ČSA 294, 333 01 Stod DS

132
5

Obec Střížovice č. p. 66, 332 07 Střížovice DS

132
6

Obec Šťáhlavy Masarykova 169, 332 03 Šťáhlavy DS

132
7

Obec Štěnovice Čižická 133, 332 09 Štěnovice DS

132
8

Obec Tymákov č. p. 40, 332 01 Tymákov DS

132
9

Obec Útušice č. p. 59, 332 09 Útušice DS

133
0

Obec Ves Touškov č. p. 17, 333 01 Ves Touškov DS

133
1

Obec Vrčeň č. p. 1, 335 41 Vrčeň DS

133
2

Obec Vstiš č. p. 107, 334 41 Vstiš DS

133
3

Obec Zdemyslice č. p. 159, 336 01 Zdemyslice DS

133
4

Obec Zemětice č. p. 52, 334 52 Zemětice DS

133
5

Obec Ždírec č. p. 34, 336 01 Ždírec DS

133
6

Městys Žinkovy č. p. 84, 335 54 Žinkovy DS

133
7

Obec Bezvěrov č. p. 101, 330 41 Bezvěrov DS

133
8

Obec Blatnice č. p. 45, 330 25 Blatnice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

42


133
9

Obec Česká Bříza č. p. 160, 330 11 Česká Bříza DS

134
0

Obec Dobříč č. p. 29, 330 05 Dobříč DS

134
1

Obec Dolany č. p. 66, 330 11 Dolany DS

134
2

Obec Dolní Bělá č. p. 31, 331 52 Dolní Bělá DS

134
3

Obec Druztová č. p. 1, 330 07 Druztová DS

134
4

Obec Dýšina Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina DS

134
5

Obec Heřmanova Huť Revoluční 49, Horní Sekyřany, 330 24
Heřmanova Huť

DS

134
6

Obec Horní Bělá č. p. 124, 331 52 Horní Bělá DS

134
7

Město Horní Bříza Třída 1. máje 300, 330 12 Horní Bříza DS

134
8

Obec Hromnice č. p. 60, 330 11 Hromnice DS

134
9

Obec Hvozd č. p. 65, 331 01 Hvozd DS

135
0

Obec Chotíkov č. p. 118, 330 17 Chotíkov DS

135
1

Obec Chrást tř. Čs. odboje 133, 330 03 Chrást DS

135
2

Obec Chříč č. p. 26, 331 41 Chříč DS

135
3

Obec Jarov č. p. 24, 331 51 Jarov DS

135
4

Město Kaznějov Ke Škále 220, 331 51 Kaznějov DS

135
5

Obec Kopidlo č. p. 73, 331 41 Kopidlo DS

135
6

Obec Kozojedy č. p. 100, 331 41 Kozojedy DS

135
7

Obec Kozolupy č. p. 147, 330 32 Kozolupy DS

135
8

Město Kožlany Pražská 135, 331 44 Kožlany DS

135
9

Město Kralovice Markova tř. 2, 331 41 Kralovice DS

136
0

Obec Krsy č. p. 1, 330 38 Krsy DS

136
1

Obec Kyšice Horní Náves 136, 330 01 Kyšice DS

136
2

Obec Ledce č. p. 232, 330 14 Ledce DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

43


136
3

Obec Líně Plzeňská 145, 330 21 Líně DS

136
4

Obec Líšťany č. p. 77, 330 35 Líšťany DS

136
5

Město Manětín č. p. 89, 331 62 Manětín DS

136
6

Město Město Touškov Dolní náměstí 1, 330 33 Město
Touškov

DS

136
7

Obec Mladotice č. p. 14, 331 41 Mladotice DS

136
8

Obec Mrtník č. p. 52, 331 52 Mrtník DS

136
9

Obec Nečtiny č. p. 82, 331 62 Nečtiny DS

137
0

Obec Nekmíř č. p. 114, 331 52 Nekmíř DS

137
1

Město Nýřany Benešova třída 295, 330 23 Nýřany DS

137
2

Obec Obora č. p. 199, 331 51 Obora DS

137
3

Obec Pernarec č. p. 62, 330 36 Pernarec DS

137
4

Město Plasy Plzeňská 285, 331 01 Plasy DS

137
5

Obec Pňovany č. p. 171, 330 33 Pňovany DS

137
6

Obec Přehýšov č. p. 201, 330 23 Přehýšov DS

137
7

Obec Tlučná Hlavní 25, 330 26 Tlučná DS

137
8

Obec Trnová č. p. 181, 330 13 Trnová DS

137
9

Město Třemošná Sídliště 992, 330 11 Třemošná DS

138
0

Obec Úlice č. p. 50, 330 33 Úlice DS

138
1

Obec Úněšov č. p. 76, 330 38 Úněšov DS

138
2

Město Úterý č. p. 1, 330 40 Úterý DS

138
3

Obec Vejprnice Mírová 17, 330 27 Vejprnice DS

138
4

Obec Vochov č. p. 46, 330 23 Vochov DS

138
5

Město Všeruby č. p. 2, 330 16 Všeruby DS

138
6

Obec Zbůch Náměstí 205, 330 22 Zbůch DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

44


138
7

Obec Zruč-Senec Plzeňská 100, Senec, 330 08 Zruč-
Senec

DS

138
8

Obec Žihle č. p. 53, 331 65 Žihle DS

138
9

Obec Žilov č. p. 54, 330 11 Žilov DS

139
0

Obec Úherce K Mexiku 94, 330 23 Úherce DS

139
1

Obec Břasy č. p. 350, 338 24 Břasy DS

139
2

Obec Březina č. p. 88, 338 24 Březina DS

139
3

Obec Bušovice č. p. 7, 338 24 Bušovice DS

139
4

Obec Dobřív č. p. 305, 338 44 Dobřív DS

139
5

Obec Ejpovice Hlavní 24, 337 01 Ejpovice DS

139
6

Obec Hlohovice č. p. 80, 338 08 Hlohovice DS

139
7

Obec Holoubkov č. p. 48, 338 01 Holoubkov DS

139
8

Město Hrádek Náměstí 8. května 270, Nová Huť, 338
42 Hrádek

DS

139
9

Obec Hůrky č. p. 50, 337 01 Hůrky DS

140
0

Obec Cheznovice č. p. 16, 338 06 Cheznovice DS

140
1

Obec Kařez č. p. 28, 338 08 Kařez DS

140
2

Obec Klabava č. p. 17, 338 41 Klabava DS

140
3

Obec Kladruby č. p. 10, 338 08 Kladruby DS

140
4

Město Mirošov náměstí Míru 53, 338 43 Mirošov DS

140
5

Obec Mlečice č. p. 11, 338 08 Mlečice DS

140
6

Město Mýto Náměstí 109, 338 05 Mýto DS

140
7

Obec Osek č. p. 18, 338 21 Osek DS

140
8

Obec Podmokly č. p. 156, 338 08 Podmokly DS

140
9

Obec Přívětice č. p. 76, 338 28 Přívětice DS

141
0

Město Radnice náměstí Kašpara Šternberka 363, 338
28 Radnice

DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

45


141
1

Město Rokycany Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01
Rokycany

DS

141
2

Obec Strašice č. p. 276, 338 45 Strašice DS

141
3

Obec Těně č. p. 91, 338 45 Těně DS

141
4

Obec Těškov č. p. 35, 337 01 Těškov DS

141
5

Obec Veselá č. p. 69, 337 01 Veselá DS

141
6

Obec Volduchy č. p. 125, 338 22 Volduchy DS

141
7

Město Zbiroh Masarykovo náměstí 112, 338 08
Zbiroh

DS

141
8

Město Březová nám. Míru 230, 356 01 Březová DS

141
9

Obec Bublava č. p. 389, 358 01 Bublava DS

142
0

Obec Bukovany č. p. 47, 357 55 Bukovany DS

142
1

Obec Citice č. p. 13, 356 01 Citice DS

142
2

Obec Dasnice č. p. 42, 357 09 Dasnice DS

142
3

Obec Dolní Nivy č. p. 75, 356 01 Dolní Nivy DS

142
4

Město Habartov náměstí Přátelství 112, 357 09
Habartov

DS

142
5

Město Horní Slavkov Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov DS

142
6

Obec Chlum Svaté Maří náměstí J. W. Goetheho 26, 357 09
Chlum Svaté Maří

DS

142
7

Město Chodov Komenského 1077, 357 35 Chodov DS

142
8

Obec Jindřichovice č. p. 232, 358 01 Jindřichovice DS

142
9

Obec Kaceřov č. p. 32, 357 51 Kaceřov DS

143
0

Obec Krajková č. p. 295, 357 08 Krajková DS

143
1

Obec Královské Poříčí Lázeňská 114, 356 01 Královské
Poříčí

DS

143
2

Město Kraslice nám. 28. října 1438/6, 358 01 Kraslice DS

143
3

Město Kynšperk nad Ohří Jana A. Komenského 221/13, 357 51
Kynšperk nad Ohří

DS

143
4

Obec Libavské Údolí č. p. 110, 357 51 Libavské Údolí DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

46


143
5

Město Loket T. G. Masaryka 1/69, 357 33 Loket DS

143
6

Obec Lomnice Kraslická 44, 356 01 Lomnice DS

143
7

Obec Nová Ves č. p. 200, 364 64 Nová Ves DS

143
8

Město Nové Sedlo Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo DS

143
9

Město Oloví Hory 42, 357 07 Oloví DS

144
0

Město Přebuz č. p. 7, 358 01 Přebuz DS

144
1

Město Rotava Sídliště 721, 357 01 Rotava DS

144
2

Obec Rovná č. p. 40, 356 01 Rovná DS

144
3

Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov DS

144
4

Obec Staré Sedlo Zámecká 100, 356 01 Staré Sedlo DS

144
5

Obec Stříbrná č. p. 670, 358 01 Stříbrná DS

144
6

Obec Šindelová č. p. 117, 358 01 Šindelová DS

144
7

Obec Vintířov č. p. 62, 357 35 Vintířov DS

144
8

Obec Vřesová č. p. 3, 357 35 Vřesová DS

144
9

Město Bezdružice ČSA 196, 349 53 Bezdružice DS

145
0

Město Bor náměstí Republiky 1, 348 02 Bor DS

145
1

Obec Cebiv č. p. 64, 349 52 Cebiv DS

145
2

Město Černošín nám. 1. máje 62, 349 58 Černošín DS

145
3

Obec Erpužice č. p. 1, 349 01 Erpužice DS

145
4

Obec Halže Žďárská 187, 347 01 Halže DS

145
5

Obec Hošťka č. p. 75, 348 06 Hošťka DS

145
6

Městys Chodová Planá Pohraniční stráže 129, 348 13
Chodová Planá

DS

145
7

Obec Chodský Újezd č. p. 71, 348 15 Chodský Újezd DS

145
8

Město Kladruby náměstí Republiky 89, 349 61
Kladruby

DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

47


145
9

Obec Konstantinovy Lázně Lázeňská 27, 349 52 Konstantinovy
Lázně

DS

146
0

Obec Lesná č. p. 1, 347 01 Lesná DS

146
1

Obec Lestkov č. p. 210, 349 53 Lestkov DS

146
2

Město Planá náměstí Svobody 1, 348 15 Planá DS

146
3

Město Přimda náměstí Republiky 112, 348 06
Přimda

DS

146
4

Obec Rozvadov č. p. 142, 348 06 Rozvadov DS

146
5

Obec Staré Sedliště č. p. 359, 348 01 Staré Sedliště DS

146
6

Obec Staré Sedlo č. p. 60, 348 02 Staré Sedlo DS

146
7

Městys Stráž č. p. 1, 348 02 Stráž DS

146
8

Město Stříbro Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro DS

146
9

Obec Svojšín č. p. 135, 349 01 Svojšín DS

147
0

Město Tachov Hornická 1695, 347 01 Tachov DS

147
1

Obec Třemešné Bezděkov 16, 348 06 Třemešné DS

147
2

Obec Brniště č. p. 102, 471 29 Brniště DS

147
3

Město Cvikov Náměstí Osvobození 63, Cvikov I, 471
54 Cvikov

DS

147
4

Město Česká Lípa náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01
Česká Lípa

DS

147
5

Město Doksy náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy DS

147
6

Město Dubá Masarykovo náměstí 138/1, 471 41
Dubá

DS

147
7

Městys Holany č. p. 43, 470 02 Holany DS

147
8

Město Jablonné v Podještědí náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v
Podještědí

DS

147
9

Město Kamenický Šenov Osvobození 470, 471 14 Kamenický
Šenov

DS

148
0

Obec Kravaře náměstí 166, 471 03 Kravaře DS

148
1

Obec Mařenice č. p. 26, 471 56 Mařenice DS

148
2

Město Mimoň Mírová 120, Mimoň III, 471 24 Mimoň DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

48


148
3

Město Nový Bor nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor DS

148
4

Obec Nový Oldřichov Mistrovice 51, 471 13 Nový Oldřichov DS

148
5

Obec Jestřebí č. p. 142, 471 61 Jestřebí DS

148
6

Město Stráž pod Ralskem Revoluční 164, 471 27 Stráž pod
Ralskem

DS

148
7

Obec Stružnice č. p. 188, 470 02 Stružnice DS

148
8

Obec Svor č. p. 195, 471 51 Svor DS

148
9

Obec Volfartice č. p. 59, 471 12 Volfartice DS

149
0

Obec Zahrádky č. p. 108, 471 01 Zahrádky DS

149
1

Město Zákupy Borská 5, 471 23 Zákupy DS

149
2

MĚSTO ŽANDOV Náměstí 82, 471 07 Žandov DS

149
3

Obec Arnoltice č. p. 34, 407 14 Arnoltice DS

149
4

Město Benešov nad Ploučnicí náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad
Ploučnicí

DS

149
5

Město Česká Kamenice Náměstí Míru 219, 407 21 Česká
Kamenice

DS

149
6

Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-
Podmokly, 405 02 Děčín

DS

149
7

Obec Dobkovice č. p. 101, 407 03 Dobkovice DS

149
8

Obec Dolní Podluží č. p. 6, 407 55 Dolní Podluží DS

149
9

Město Dolní Poustevna Vilémovská 77, 407 82 Dolní
Poustevna

DS

150
0

Obec Heřmanov č. p. 13, 405 02 Heřmanov DS

150
1

Obec Hřensko č. p. 71, 407 17 Hřensko DS

150
2

Obec Huntířov č. p. 126, 405 02 Huntířov DS

150
3

Město Chřibská č. p. 197, 407 44 Chřibská DS

150
4

Obec Jetřichovice č. p. 24, 407 16 Jetřichovice DS

150
5

Město Jílové Mírové nám. 280, 407 01 Jílové DS

150
6

Obec Jiřetín pod Jedlovou Vinařská 32, 407 56 Jiřetín pod
Jedlovou

DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

49


150
7

Město Jiříkov Náměstí 464/1, Starý Jiříkov, 407 53
Jiříkov

DS

150
8

Město Krásná Lípa Masarykova 246/6, 407 46 Krásná
Lípa

DS

150
9

Obec Kytlice č. p. 24, 407 45 Kytlice DS

151
0

Obec Lipová č. p. 422, 407 81 Lipová DS

151
1

Obec Malšovice č. p. 16, 405 02 Malšovice DS

151
2

Město Mikulášovice č. p. 1007, 407 79 Mikulášovice DS

151
3

Město Rumburk Třída 9. května 1366/48, Rumburk 1,
408 01 Rumburk

DS

151
4

Obec Staré Křečany č. p. 38, 407 61 Staré Křečany DS

151
5

Město Šluknov nám. Míru 1, 407 77 Šluknov DS

151
6

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, 407 47
Varnsdorf

DS

151
7

Město Velký Šenov Mírové nám. 342, 407 78 Velký Šenov DS

151
8

Město Verneřice Mírové náměstí 138, 407 25 Verneřice DS

151
9

Obec Vilémov č. p. 172, 407 80 Vilémov DS

152
0

Obec Bílence č. p. 45, 430 01 Bílence DS

152
1

Obec Blatno č. p. 1, 430 01 Blatno DS

152
2

Obec Boleboř č. p. 57, 431 21 Boleboř DS

152
3

Obec Březno Radniční 97, 431 45 Březno DS

152
4

Obec Černovice č. p. 80, 430 01 Černovice DS

152
5

Obec Domašín Louchov 20, 431 51 Domašín DS

152
6

Obec Droužkovice Rudé armády 80, 431 44 Droužkovice DS

152
7

Obec Hora Svatého Šebestiána č. p. 3, 431 82 Hora Svatého
Šebestiána

DS

152
8

Obec Hrušovany č. p. 15, 431 43 Hrušovany DS

152
9

Obec Chbany č. p. 19, 431 57 Chbany DS

153
0

Statutární město Chomutov Zborovská 4602, 430 01 Chomutov DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

50


153
1

Město Jirkov nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov DS

153
2

Město Kadaň Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň DS

153
3

Obec Kalek č. p. 26, 431 32 Kalek DS

153
4

Město Klášterec nad Ohří nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51
Klášterec nad Ohří

DS

153
5

Městys Kovářská nám. J. Švermy 64, 431 86 Kovářská DS

153
6

Obec Křimov č. p. 1, 430 01 Křimov DS

153
7

Obec Málkov Zelená 3, 431 02 Málkov DS

153
8

Město Mašťov Náměstí 80, 431 56 Mašťov DS

153
9

Obec Měděnec Nádražní 212, 431 84 Měděnec DS

154
0

Obec Místo č. p. 81, 431 58 Místo DS

154
1

Obec Okounov č. p. 64, 431 51 Okounov DS

154
2

Obec Otvice Školní 95, 431 11 Otvice DS

154
3

Obec Perštejn Hlavní 159, 431 63 Perštejn DS

154
4

Obec Pětipsy č. p. 58, 431 53 Pětipsy DS

154
5

Obec Radonice č. p. 1, 431 55 Radonice DS

154
6

Obec Rokle č. p. 3, 432 01 Rokle DS

154
7

Obec Spořice Lipová 201, 431 01 Spořice DS

154
8

Obec Strupčice č. p. 51, 431 14 Strupčice DS

154
9

Obec Údlice Náměstí 12, 431 41 Údlice DS

155
0

Město Vejprty Tylova 870/6, 431 91 Vejprty DS

155
1

Obec Veliká Ves Podlesice 53, 441 01 Veliká Ves DS

155
2

Obec Vilémov Náměstí 1, 431 54 Vilémov DS

155
3

Obec Vrskmaň č. p. 46, 431 15 Vrskmaň DS

155
4

Obec Vysoká Pec Julia Fučíka 46, 431 59 Vysoká Pec DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

51


155
5

Město Výsluní č. p. 14, 431 83 Výsluní DS

155
6

OBEC ALBRECHTICE V
JIZERSKÝCH HORÁCH

č. p. 226, 468 43 Albrechtice v
Jizerských horách

DS

155
7

Město Desná Krkonošská 318, Desná II, 468 61
Desná

DS

155
8

Obec Držkov č. p. 9, 468 24 Držkov DS

155
9

Obec Frýdštejn č. p. 80, 463 42 Frýdštejn DS

156
0

Statutární město Jablonec nad
Nisou

Mírové náměstí 3100/19, 466 01
Jablonec nad Nisou

DS

156
1

Obec Janov nad Nisou č. p. 520, 468 11 Janov nad Nisou DS

156
2

Obec Jenišovice č. p. 67, 468 33 Jenišovice DS

156
3

Obec Josefův Důl Dolní Maxov 218, 468 44 Josefův Důl DS

156
4

Obec Koberovy č. p. 102, 468 22 Koberovy DS

156
5

Obec Kořenov č. p. 480, 468 49 Kořenov DS

156
6

Město Lučany nad Nisou č. p. 333, 468 71 Lučany nad Nisou DS

156
7

Obec Malá Skála Vranové 1.díl 122, 468 22 Malá Skála DS

156
8

Obec Maršovice č. p. 52, 468 01 Maršovice DS

156
9

Obec Nová Ves nad Nisou č. p. 281, 468 27 Nová Ves nad Nisou DS

157
0

Obec Pěnčín č. p. 57, 468 21 Pěnčín DS

157
1

OBEC PLAVY č. p. 186, 468 46 Plavy DS

157
2

Obec Rádlo č. p. 252, 468 03 Rádlo DS

157
3

Město Rychnov u Jablonce nad
Nisou

Husova 490, 468 02 Rychnov u
Jablonce nad Nisou

DS

157
4

Obec Skuhrov Huntířov 63, 468 22 Skuhrov DS

157
5

Město Smržovka náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51
Smržovka

DS

157
6

Město Tanvald Palackého 359, 468 41 Tanvald DS

157
7

Město Velké Hamry č. p. 362, 468 45 Velké Hamry DS

157
8

Městys ZÁSADA č. p. 188, 468 25 Zásada DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

52


157
9

Obec Zlatá Olešnice č. p. 172, 468 47 Zlatá Olešnice DS

158
0

Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný
Brod

DS

158
1

Obec Bílá č. p. 76, 463 43 Bílá DS

158
2

Obec Bulovka č. p. 101, 464 01 Bulovka DS

158
3

Město Český Dub nám. Bedřicha Smetany 1, Český Dub
I, 463 43 Český Dub

DS

158
4

Obec Dolní Řasnice č. p. 153, 464 01 Dolní Řasnice DS

158
5

Město Frýdlant nám. T. G. Masaryka 37, 464 01
Frýdlant

DS

158
6

Obec Habartice č. p. 191, 463 73 Habartice DS

158
7

Město Hejnice Nádražní 521, 463 62 Hejnice DS

158
8

Město Hodkovice nad Mohelkou nám. T. G. Masaryka 1, 463 42
Hodkovice nad Mohelkou

DS

158
9

Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad
Nisou

DS

159
0

Město Chrastava náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava DS

159
1

Obec Křižany č. p. 340, 463 53 Křižany DS

159
2

STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC

nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-
Staré Město, 460 01 Liberec

DS

159
3

Obec Mníšek Oldřichovská 185, 463 31 Mníšek DS

159
4

Město Nové Město pod Smrkem Palackého 280, 463 65 Nové Město
pod Smrkem

DS

159
5

Město Osečná Svatovítské náměstí 105, 463 52
Osečná

DS

159
6

Obec Pěnčín č. p. 62, 463 45 Pěnčín DS

159
7

Obec Příšovice č. p. 60, 463 46 Příšovice DS

159
8

Město Raspenava Fučíkova 421, 464 01 Raspenava DS

159
9

Obec Rynoltice č. p. 199, 463 53 Rynoltice DS

160
0

Obec Světlá pod Ještědem Hodky 48, 463 43 Světlá pod
Ještědem

DS

160
1

Obec Sychrov č. p. 1, 463 44 Sychrov DS

160
2

Obec Višňová č. p. 184, 464 01 Višňová DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

53


160
3

Obec Všelibice č. p. 65, 463 48 Všelibice DS

160
4

Obec Bechlín č. p. 85, 411 86 Bechlín DS

160
5

Město Bohušovice nad Ohří Husovo náměstí 42, 411 56
Bohušovice nad Ohří

DS

160
6

Obec Brňany č. p. 93, 412 01 Brňany DS

160
7

Městys Brozany nad Ohří Palackého náměstí 75, 411 81
Brozany nad Ohří

DS

160
8

Obec Bříza č. p. 110, 413 01 Bříza DS

160
9

Město Budyně nad Ohří Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně
nad Ohří

DS

161
0

Obec Ctiněves č. p. 61, 413 01 Ctiněves DS

161
1

Obec Čížkovice Jiráskova 143, 411 12 Čížkovice DS

161
2

Obec Děčany č. p. 29, 411 15 Děčany DS

161
3

Obec Dlažkovice č. p. 62, 411 15 Dlažkovice DS

161
4

Obec Doksany č. p. 108, 411 82 Doksany DS

161
5

Obec Dušníky č. p. 65, 413 01 Dušníky DS

161
6

Obec Horní Beřkovice Podřipská č. ev. 13, 411 85 Horní
Beřkovice

DS

161
7

Město Hoštka nám. Svobody 2, 411 72 Hoštka DS

161
8

Obec Hrobce Ke Hřišti 14, 411 83 Hrobce DS

161
9

Obec Chodouny č. p. 20, 411 71 Chodouny DS

162
0

Obec Klapý č. p. 200, 411 16 Klapý DS

162
1

Obec Kleneč Hlavní 95, 413 01 Kleneč DS

162
2

Obec Kostomlaty pod Řípem č. p. 90, 413 01 Kostomlaty pod
Řípem

DS

162
3

Obec Krabčice Rovné 67, 411 87 Krabčice DS

162
4

Obec Křesín č. p. 77, 410 02 Křesín DS

162
5

Obec Křešice Nádražní 84, 411 48 Křešice DS

162
6

Obec Kyškovice č. p. 5, 413 01 Kyškovice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

54


162
7

Městys Levín č. p. 58, 411 45 Levín DS

162
8

Obec Liběšice č. p. 6, 411 46 Liběšice DS

162
9

Obec Libkovice pod Řípem č. p. 181, 413 01 Libkovice pod Řípem DS

163
0

Obec Libochovany č. p. 5, 411 03 Libochovany DS

163
1

Město Libochovice náměstí 5. května 48, 411 17
Libochovice

DS

163
2

Obec Libotenice č. p. 37, 412 01 Libotenice DS

163
3

Město Litoměřice Mírové náměstí 15/7, Litoměřice-
Město, 412 01 Litoměřice

DS

163
4

Obec Lovečkovice č. p. 40, 411 45 Lovečkovice DS

163
5

Město Lovosice Školní 407/2, 410 02 Lovosice DS

163
6

Obec Martiněves Pohořice 24, 411 19 Martiněves DS

163
7

Obec Mnetěš č. p. 28, 413 01 Mnetěš DS

163
8

Obec Mšené lázně Prosek 174, 411 19 Mšené-lázně DS

163
9

Obec Nové Dvory č. p. 5, 413 01 Nové Dvory DS

164
0

Obec Ploskovice č. p. 2, 411 42 Ploskovice DS

164
1

Obec Polepy č. p. 112, 411 47 Polepy DS

164
2

Obec Prackovice nad Labem č. p. 54, 411 33 Prackovice nad
Labem

DS

164
3

Obec Račiněves č. p. 1, 413 01 Račiněves DS

164
4

Obec Rochov č. p. 63, 413 01 Rochov DS

164
5

Město Roudnice nad Labem Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice
nad Labem

DS

164
6

Obec Siřejovice č. p. 37, 410 02 Siřejovice DS

164
7

Obec Slatina č. p. 50, 410 02 Slatina DS

164
8

Obec Snědovice č. p. 99, 411 74 Snědovice DS

164
9

Obec Straškov-Vodochody Straškov 2, 411 84 Straškov-
Vodochody

DS

165
0

Město Štětí Mírové nám. 163, 411 08 Štětí DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

55


165
1

Město Terezín nám. ČSA 179, 411 55 Terezín DS

165
2

Obec Travčice č. p. 150, 412 01 Travčice DS

165
3

Město Třebenice Paříkovo nám. 1, 411 13 Třebenice DS

165
4

Obec Třebívlice Komenského náměstí 17, 411 15
Třebívlice

DS

165
5

Obec Třebušín č. p. 33, 412 01 Třebušín DS

165
6

Město Úštěk Mírové náměstí 83, Úštěk-Vnitřní
Město, 411 45 Úštěk

DS

165
7

Obec Vědomice Na průhonu 270, 413 01 Vědomice DS

165
8

Obec Velemín č. p. 96, 411 31 Velemín DS

165
9

Obec Velké Žernoseky č. p. 63, 412 01 Velké Žernoseky DS

166
0

Obec Vražkov č. p. 2, 413 01 Vražkov DS

166
1

Obec Vrbice Hlavní 47, 411 64 Vrbice DS

166
2

Obec Žalhostice č. p. 120, 411 01 Žalhostice DS

166
3

Obec Žitenice Pohořanská 118, 411 41 Žitenice DS

166
4

Obec Blatno č. p. 59, 439 84 Blatno DS

166
5

Město Blšany Náměstí 29, 439 88 Blšany DS

166
6

Obec Domoušice č. p. 35, 439 68 Domoušice DS

166
7

Obec Hřivice č. p. 24, 439 65 Hřivice DS

166
8

Obec Chlumčany č. p. 154, 439 03 Chlumčany DS

166
9

Obec Chožov č. p. 154, 439 22 Chožov DS

167
0

Obec Koštice č. p. 26, 439 21 Koštice DS

167
1

Obec Krásný Dvůr č. p. 117, 439 72 Krásný Dvůr DS

167
2

Město Kryry Hlavní 1, 439 81 Kryry DS

167
3

Obec Lenešice Knížete Václava 521, 439 23 Lenešice DS

167
4

Obec Libčeves K Zámku 1, 439 26 Libčeves DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

56


167
5

Město Louny Mírové náměstí 35, 440 01 Louny DS

167
6

Obec Lubenec Podbořanská 51, 439 83 Lubenec DS

167
7

Městys Měcholupy č. p. 12, 439 31 Měcholupy DS

167
8

Městys Nepomyšl č. p. 102, 439 71 Nepomyšl DS

167
9

Obec Nové Sedlo Farní 36, 438 01 Nové Sedlo DS

168
0

Městys Panenský Týnec č. p. 10, 439 05 Panenský Týnec DS

168
1

Městys Peruc Oldřichova 49, 439 07 Peruc DS

168
2

Město Podbořany Mírová 615, 441 01 Podbořany DS

168
3

Obec Počedělice č. p. 11, 440 01 Počedělice DS

168
4

Město Postoloprty Mírové náměstí 318, 439 42
Postoloprty

DS

168
5

Městys Ročov č. p. 121, 439 67 Ročov DS

168
6

Městys Slavětín Na Městečku 50, 439 09 Slavětín DS

168
7

Obec Tuchořice č. p. 123, 439 69 Tuchořice DS

168
8

Obec Vinařice č. p. 3, 439 15 Vinařice DS

168
9

Město Vroutek náměstí Míru 166, 439 82 Vroutek DS

169
0

Obec Výškov č. p. 44, 440 01 Výškov DS

169
1

Obec Žiželice č. p. 7, 438 01 Žiželice DS

169
2

Město Žatec náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec DS

169
3

Obec Bečov č. p. 126, 435 26 Bečov DS

169
4

Obec Bělušice č. p. 64, 434 01 Bělušice DS

169
5

Obec Brandov Rudé armády 251, 435 47 Brandov DS

169
6

Obec Braňany Bílinská 76, 435 22 Braňany DS

169
7

Obec Český Jiřetín č. p. 171, 436 01 Český Jiřetín DS

169
8

Obec Havraň č. p. 11, 435 01 Havraň DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

57


169
9

Město Hora Svaté Kateřiny Dlouhá 261, 435 46 Hora Svaté
Kateřiny

DS

170
0

Město Horní Jiřetín Potoční 15/1, 435 43 Horní Jiřetín DS

170
1

Obec Klíny č. p. 61, 436 01 Klíny DS

170
2

Obec Korozluky č. p. 20, 434 01 Korozluky DS

170
3

Obec Lišnice č. p. 42, 434 01 Lišnice DS

170
4

Město Litvínov náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 436
01 Litvínov

DS

170
5

Město Lom nám. Republiky 13/5, 435 11 Lom DS

170
6

Obec Louka u Litvínova Sokolovská 127, 435 33 Louka u
Litvínova

DS

170
7

Obec Lužice č. p. 77, 435 24 Lužice DS

170
8

Obec Malé Březno č. p. 1, 434 01 Malé Březno DS

170
9

Obec Mariánské Radčice Komenského 4, 435 32 Mariánské
Radčice

DS

171
0

Město Meziboří nám. 8. května 341, 435 13 Meziboří DS

171
1

Statutární město Most Radniční 1/2, 434 01 Most DS

171
2

Obec Nová Ves v Horách č. p. 33, 435 45 Nová Ves v Horách DS

171
3

Obec Obrnice Mírová 70, 435 21 Obrnice DS

171
4

Obec Patokryje č. p. 35, 434 01 Patokryje DS

171
5

Obec Polerady č. p. 15, 434 01 Polerady DS

171
6

Obec Skršín č. p. 48, 434 01 Skršín DS

171
7

Obec Volevčice č. p. 22, 434 01 Volevčice DS

171
8

Obec Želenice Na Návsi 27, 434 01 Želenice DS

171
9

Město Bílina Břežánská 50/4, 418 01 Bílina DS

172
0

Obec Bořislav č. p. 20, 415 01 Bořislav DS

172
1

Obec Bystřany Pražská 32, 417 61 Bystřany DS

172
2

Obec Bžany č. p. 50, 415 01 Bžany DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

58


172
3

Město Dubí Ruská 264/128, 417 01 Dubí DS

172
4

Město Duchcov nám. Republiky 20/5, 419 01 Duchcov DS

172
5

Obec Háj u Duchcova Kubátova 155, 417 22 Háj u Duchcova DS

172
6

Městys Hostomice Mlýnská 158, 417 52 Hostomice DS

172
7

Město Hrob U Radnice 234, 417 04 Hrob DS

172
8

Obec Hrobčice č. p. 41, 417 57 Hrobčice DS

172
9

Obec Jeníkov Oldřichov 52, 417 24 Jeníkov DS

173
0

Obec Kladruby č. p. 29, 415 01 Kladruby DS

173
1

Obec Kostomlaty pod
Milešovkou

Lhenická 310, 417 54 Kostomlaty pod
Milešovkou

DS

173
2

Město Košťany Teplická 297, 417 23 Košťany DS

173
3

Město Krupka Mariánské náměstí 32, Bohosudov,
417 42 Krupka

DS

173
4

Obec Lahošť Švermova 22, 417 25 Lahošť DS

173
5

Město Ledvice Mírová 422/42, 417 72 Ledvice DS

173
6

Obec Měrunice č. p. 67, 418 04 Měrunice DS

173
7

Obec Mikulov Tržní náměstí 27, 419 01 Mikulov DS

173
8

Obec Modlany č. p. 34, 417 13 Modlany DS

173
9

Obec Moldava v Krušných
horách

č. p. 113, 417 81 Moldava DS

174
0

Obec Novosedlice Trnovanská 208/16, 417 31
Novosedlice

DS

174
1

Obec Ohníč č. p. 30, 417 65 Ohníč DS

174
2

Město Osek Zahradní 246, 417 05 Osek DS

174
3

Obec Proboštov nám. Svobody 700, 417 12 Proboštov DS

174
4

Obec Rtyně nad Bílinou č. p. 34, 417 62 Rtyně nad Bílinou DS

174
5

Obec Srbice č. p. 62, 415 01 Srbice DS

174
6

Obec Světec Zámek 1, 417 53 Světec DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

59


174
7

Statutární město Teplice náměstí Svobody 2/2, 415 01 Teplice DS

174
8

Obec Újezdeček náměstí Boženy Němcové 2/1, 415 01
Újezdeček

DS

174
9

Obec Zabrušany č. p. 1, 417 71 Zabrušany DS

175
0

Obec Žalany Pražská 93, 417 63 Žalany DS

175
1

Obec Žim č. p. 28, 415 01 Žim DS

175
2

Obec Dolní Zálezly Mírové náměstí 8, 403 01 Dolní
Zálezly

DS

175
3

Obec Chuderov č. p. 63, 400 02 Chuderov DS

175
4

Obec Libouchec č. p. 211, 403 35 Libouchec DS

175
5

Obec Malečov č. p. 36, 403 27 Malečov DS

175
6

Obec Petrovice č. p. 529, 403 37 Petrovice DS

175
7

Obec Povrly Mírová 165/7, 403 32 Povrly DS

175
8

Obec Řehlovice č. p. 1, 403 13 Řehlovice DS

175
9

Obec Telnice č. p. 77, 403 38 Telnice DS

176
0

Obec Tisá č. p. 205, 403 36 Tisá DS

176
1

Obec Velké Březno Děčínská 211, 403 23 Velké Březno DS

176
2

Obec Bojiště č. p. 27, 584 01 Bojiště DS

176
3

Obec Borek č. p. 7, 582 82 Borek DS

176
4

Obec Čachotín č. p. 77, 583 01 Čachotín DS

176
5

Městys Česká Bělá č. p. 122, 582 61 Česká Bělá DS

176
6

Obec Číhošť č. p. 44, 582 87 Číhošť DS

176
7

Obec Dlouhá Ves č. p. 24, 582 22 Dlouhá Ves DS

176
8

Obec Dolní Krupá č. p. 55, 582 71 Dolní Krupá DS

176
9

Obec Dolní Město č. p. 93, 582 33 Dolní Město DS

177
0

Město Golčův Jeníkov Nám. T. G. Masaryka 110, 582 82
Golčův Jeníkov

DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

60


177
1

Město Habry Žižkovo nám. 66, 582 81 Habry DS

177
2

Městys Havlíčkova Borová Náměstí 278, 582 23 Havlíčkova
Borová

DS

177
3

Město Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 57, 580 01
Havlíčkův Brod

DS

177
4

Obec Herálec č. p. 257, 582 55 Herálec DS

177
5

Obec Hněvkovice č. p. 116, 582 94 Hněvkovice DS

177
6

Obec Horní Krupá č. p. 49, 580 01 Horní Krupá DS

177
7

Obec Hradec č. p. 54, 584 01 Hradec DS

177
8

Město Chotěboř Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř DS

177
9

Obec Chrtníč č. p. 52, 582 82 Chrtníč DS

178
0

Obec Jedlá č. p. 25, 584 01 Jedlá DS

178
1

Obec Jeřišno č. p. 25, 582 74 Jeřišno DS

178
2

Obec Kámen č. p. 53, 582 42 Kámen DS

178
3

Obec Kamenná Lhota č. p. 52, 582 92 Kamenná Lhota DS

178
4

Obec Klokočov č. p. 105, 583 01 Klokočov DS

178
5

Obec Kojetín č. p. 36, 580 01 Kojetín DS

178
6

Obec Kozlov č. p. 31, 584 01 Kozlov DS

178
7

Obec Kožlí č. p. 156, 582 93 Kožlí DS

178
8

Obec Krásná Hora č. p. 34, 582 34 Krásná Hora DS

178
9

Obec Krátká Ves č. p. 31, 582 22 Krátká Ves DS

179
0

Městys Krucemburk Nám. Jana Zrzavého 13, 582 66
Krucemburk

DS

179
1

Obec Květinov č. p. 12, 580 01 Květinov DS

179
2

Obec Kynice č. p. 38, 584 01 Kynice DS

179
3

Město Ledeč nad Sázavou Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad
Sázavou

DS

179
4

Obec Leština u Světlé č. p. 51, 582 86 Leština u Světlé DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

61


179
5

Městys Libice nad Doubravou Zámecká 47, 582 77 Libice nad
Doubravou

DS

179
6

Obec Lípa č. p. 93, 582 57 Lípa DS

179
7

Obec Lipnice nad Sázavou č. p. 50, 582 32 Lipnice nad Sázavou DS

179
8

Obec Lučice č. p. 90, 582 35 Lučice DS

179
9

Obec Malčín č. p. 21, 582 91 Malčín DS

180
0

Obec Maleč č. p. 48, 582 76 Maleč DS

180
1

Obec Nová Ves u Leštiny č. p. 33, 582 82 Nová Ves u Leštiny DS

180
2

Obec Okrouhlice č. p. 186, 582 31 Okrouhlice DS

180
3

Obec Olešenka č. p. 42, 582 22 Olešenka DS

180
4

Obec Olešná č. p. 29, 580 01 Olešná DS

180
5

Obec Oudoleň č. p. 123, 582 24 Oudoleň DS

180
6

Obec Pavlov č. p. 9, 584 01 Pavlov DS

180
7

Obec Pohled Revoluční 39, 582 21 Pohled DS

180
8

Obec Prosíčka Horní Prosíčka 7, 584 01 Prosíčka DS

180
9

Město Přibyslav Bechyňovo náměstí 1, 582 22
Přibyslav

DS

181
0

Obec Příseka č. p. 8, 582 91 Příseka DS

181
1

Obec Rozsochatec č. p. 97, 582 72 Rozsochatec DS

181
2

Obec Rušinov č. p. 47, 583 01 Rušinov DS

181
3

Obec Rybníček č. p. 2, 582 82 Rybníček DS

181
4

Obec Sázavka č. p. 12, 582 44 Sázavka DS

181
5

Obec Skuhrov č. p. 48, 582 41 Skuhrov DS

181
6

Obec Slavíkov č. p. 2, 582 65 Slavíkov DS

181
7

Obec Sobíňov č. p. 200, 582 62 Sobíňov DS

181
8

Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91
Světlá nad Sázavou

DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

62


181
9

Obec Šlapanov č. p. 40, 582 51 Šlapanov DS

182
0

Městys Štoky č. p. 261, 582 53 Štoky DS

182
1

Obec Tis č. p. 112, 582 43 Tis DS

182
2

Obec Trpišovice Koňkovice 33, 584 01 Trpišovice DS

182
3

Městys Uhelná Příbram č. p. 15, 582 45 Uhelná Příbram DS

182
4

Městys Úsobí č. p. 43, 582 54 Úsobí DS

182
5

Obec Vepříkov č. p. 53, 583 01 Vepříkov DS

182
6

Obec Veselý Žďár č. p. 204, 580 01 Veselý Žďár DS

182
7

Obec Věž č. p. 17, 582 56 Věž DS

182
8

Obec Věžnice č. p. 9, 582 52 Věžnice DS

182
9

Městys Vilémov č. p. 1, 582 83 Vilémov DS

183
0

Obec Vilémovice č. p. 9, 584 01 Vilémovice DS

183
1

Město Ždírec nad Doubravou Školní 500, 582 63 Ždírec nad
Doubravou

DS

183
2

Obec Žižkovo Pole č. p. 9, 582 22 Žižkovo Pole DS

183
3

Obec Barchov č. p. 62, 504 01 Barchov DS

183
4

Obec Běleč nad Orlicí č. p. 10, 503 46 Běleč nad Orlicí DS

183
5

OBEC BOHARYNĚ č. p. 53, 503 23 Boharyně DS

183
6

OBEC ČERNILOV č. p. 310, 503 43 Černilov DS

183
7

Obec Černožice Gen. Svobody 268, 503 04 Černožice DS

183
8

OBEC ČISTĚVES č. p. 28, 503 15 Čistěves DS

183
9

OBEC DOBŘENICE č. p. 10, 503 25 Dobřenice DS

184
0

OBEC DOHALICE č. p. 17, 503 13 Dohalice DS

184
1

OBEC DOLNÍ PŘÍM č. p. 1, 503 16 Dolní Přím DS

184
2

OBEC HABŘINA č. p. 28, 503 03 Habřina DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

63


184
3

OBEC HLUŠICE č. p. 51, 503 56 Hlušice DS

184
4

OBEC HNĚVČEVES č. p. 54, 503 15 Hněvčeves DS

184
5

OBEC HOŘINĚVES č. p. 73, 503 06 Hořiněves DS

184
6

Statutární město Hradec
Králové

Československé armády 408/51, 500
03 Hradec Králové

DS

184
7

OBEC HRÁDEK č. p. 42, 503 15 Hrádek DS

184
8

OBEC HUMBURKY č. p. 41, 504 01 Humburky DS

184
9

Město Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad
Cidlinou I, 503 51 Chlumec nad
Cidlinou

DS

185
0

OBEC CHUDEŘICE č. p. 31, 503 51 Chudeřice DS

185
1

OBEC KÁRANICE č. p. 48, 503 66 Káranice DS

185
2

Obec Klamoš č. p. 26, 503 51 Klamoš DS

185
3

OBEC KOSICE č. p. 66, 503 51 Kosice DS

185
4

OBEC KOSIČKY č. p. 1, 503 65 Kosičky DS

185
5

OBEC KRÁLÍKY č. p. 29, 504 01 Králíky DS

185
6

OBEC KRATONOHY č. p. 31, 503 24 Kratonohy DS

185
7

OBEC KUNČICE č. p. 1, 503 15 Kunčice DS

185
8

OBEC LHOTA POD LIBČANY č. p. 50, 503 27 Lhota pod Libčany DS

185
9

OBEC LIBČANY č. p. 80, 503 22 Libčany DS

186
0

OBEC LIŠICE č. p. 9, 503 51 Lišice DS

186
1

OBEC LODÍN č. p. 100, 503 15 Lodín DS

186
2

OBEC LOCHENICE č. p. 83, 503 02 Lochenice DS

186
3

OBEC LOVČICE č. p. 185, 503 61 Lovčice DS

186
4

OBEC MĚNÍK č. p. 43, 503 64 Měník DS

186
5

OBEC MLÉKOSRBY č. p. 51, 503 51 Mlékosrby DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

64


186
6

OBEC MOKROVOUSY č. p. 18, 503 15 Mokrovousy DS

186
7

OBEC MYŠTĚVES č. p. 15, 503 15 Myštěves DS

186
8

OBEC MŽANY č. p. 19, 503 15 Mžany DS

186
9

Město Nechanice Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice DS

187
0

OBEC NEPOLISY č. p. 75, 503 63 Nepolisy DS

187
1

OBEC NOVÉ MĚSTO č. p. 79, 503 51 Nové Město DS

187
2

Město Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový
Bydžov

DS

187
3

OBEC OHNIŠŤANY č. p. 91, 503 54 Ohnišťany DS

187
4

OBEC OLEŠNICE č. p. 44, 503 51 Olešnice DS

187
5

OBEC PETROVICE č. p. 104, 503 55 Petrovice DS

187
6

OBEC PÍSEK č. p. 98, 503 51 Písek DS

187
7

OBEC PRASEK č. p. 229, 504 01 Prasek DS

187
8

OBEC PRASKAČKA č. p. 12, 503 33 Praskačka DS

187
9

Obec Předměřice nad Labem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice
nad Labem

DS

188
0

Obec Převýšov č. p. 89, 503 51 Převýšov DS

188
1

Obec Roudnice č. p. 100, 503 27 Roudnice DS

188
2

OBEC SENDRAŽICE č. p. 1, 503 03 Sendražice DS

188
3

OBEC SKALICE č. p. 32, 503 03 Skalice DS

188
4

Obec Skřivany Dr. Vojtěcha 199, 503 52 Skřivany DS

188
5

OBEC SMIDARY Náměstí Prof. Babáka 106, 503 53
Smidary

DS

188
6

Město SMIŘICE Palackého 106, 503 03 Smiřice DS

188
7

OBEC SMRŽOV č. p. 11, 503 03 Smržov DS

188
8

OBEC SOVĚTICE č. p. 25, 503 15 Sovětice DS

188
9

OBEC STARÁ VODA č. p. 68, 503 51 Stará Voda DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

65


189
0

OBEC STĚŽERY Lipová 31, 503 21 Stěžery DS

189
1

OBEC STRAČOV č. p. 2, 503 14 Stračov DS

189
2

OBEC STŘEZETICE č. p. 48, 503 12 Střezetice DS

189
3

OBEC SYROVÁTKA č. p. 69, 503 27 Syrovátka DS

189
4

OBEC ŠAPLAVA č. p. 3, 503 53 Šaplava DS

189
5

OBEC TĚCHLOVICE č. p. 18, 503 27 Těchlovice DS

189
6

Město Třebechovice pod
Orebem

Masarykovo náměstí 14, 503 46
Třebechovice pod Orebem

DS

189
7

OBEC TŘESOVICE č. p. 30, 503 15 Třesovice DS

189
8

OBEC VINARY č. p. 70, 503 53 Vinary DS

189
9

OBEC VŠESTARY č. p. 35, 503 12 Všestary DS

190
0

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM č. p. 22, 503 31 Vysoká nad Labem DS

190
1

Obec Běstvina č. p. 29, 538 45 Běstvina DS

190
2

Městys Bojanov č. p. 18, 538 26 Bojanov DS

190
3

Obec Bořice č. p. 93, 538 62 Bořice DS

190
4

Obec Bylany č. p. 77, 538 01 Bylany DS

190
5

Obec Ctětín č. p. 55, 538 25 Ctětín DS

190
6

Obec České Lhotice č. p. 35, 538 25 České Lhotice DS

190
7

Obec Dědová č. p. 38, 539 01 Dědová DS

190
8

Obec Hamry č. p. 121, 539 01 Hamry DS

190
9

Město Heřmanův Městec náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův
Městec

DS

191
0

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 01
Hlinsko

DS

191
1

Obec Holetín Horní Holetín 105, 539 71 Holetín DS

191
2

Obec Honbice č. p. 49, 538 62 Honbice DS

191
3

Obec Horka č. p. 53, 538 51 Horka DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

66


191
4

Obec Horní Bradlo Dolní Bradlo 7, 539 53 Horní Bradlo DS

191
5

Obec Hošťalovice č. p. 18, 538 03 Hošťalovice DS

191
6

Město Hrochův Týnec Smetanova 25, 538 62 Hrochův Týnec DS

191
7

Obec Hroubovice č. p. 51, 538 54 Hroubovice DS

191
8

Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast DS

191
9

Městys Chroustovice náměstí Josefa Haška 93, 538 63
Chroustovice

DS

192
0

Město Chrudim Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 537
01 Chrudim

DS

192
1

Obec Jenišovice č. p. 42, 538 64 Jenišovice DS

192
2

Obec Kameničky č. p. 149, 539 41 Kameničky DS

192
3

Obec Kladno č. p. 84, 539 01 Kladno DS

192
4

Obec Kočí č. p. 92, 538 61 Kočí DS

192
5

Obec Krásné č. p. 15, 538 25 Krásné DS

192
6

Obec Krouna č. p. 218, 539 43 Krouna DS

192
7

Obec Leština č. p. 87, 539 44 Leština DS

192
8

Obec Leštinka č. p. 30, 539 73 Leštinka DS

192
9

Obec Libkov č. p. 31, 538 25 Libkov DS

193
0

Obec Liboměřice č. p. 26, 538 21 Liboměřice DS

193
1

Obec Lozice č. p. 71, 538 54 Lozice DS

193
2

Obec Lukavice č. p. 1, 538 21 Lukavice DS

193
3

Město Luže náměstí Plk. Josefa Koukala 1, 538 54
Luže

DS

193
4

Obec Míčov-Sušice Míčov 32, 538 03 Míčov-Sušice DS

193
5

Obec Miřetice č. p. 66, 539 55 Miřetice DS

193
6

Obec Mladoňovice č. p. 14, 538 21 Mladoňovice DS

193
7

Obec Morašice č. p. 17, 538 02 Morašice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

67


193
8

Obec Nabočany č. p. 24, 538 62 Nabočany DS

193
9

Obec Načešice č. p. 21, 538 03 Načešice DS

194
0

Město Nasavrky Náměstí 77, 538 25 Nasavrky DS

194
1

Obec Nové Hrady č. p. 123, 539 45 Nové Hrady DS

194
2

Obec Orel č. p. 38, 538 21 Orel DS

194
3

Obec Perálec č. p. 24, 539 44 Perálec DS

194
4

Obec Pokřikov č. p. 93, 539 01 Pokřikov DS

194
5

Obec Prachovice Chrudimská 50, 538 04 Prachovice DS

194
6

Město Proseč náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44
Proseč

DS

194
7

Obec Prosetín č. p. 22, 539 76 Prosetín DS

194
8

Obec Raná č. p. 16, 539 72 Raná DS

194
9

Město Ronov nad Doubravou Chittussiho nám. 150, 538 42 Ronov
nad Doubravou

DS

195
0

Obec Rosice č. p. 96, 538 34 Rosice DS

195
1

Obec Řepníky č. p. 34, 538 65 Řepníky DS

195
2

Obec Řestoky č. p. 18, 538 51 Řestoky DS

195
3

Město Seč Chrudimská 1, 538 07 Seč DS

195
4

Město Skuteč Palackého náměstí 133, 539 73
Skuteč

DS

195
5

Město Slatiňany T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany DS

195
6

Obec Sobětuchy Pouchobrady 4, 537 01 Sobětuchy DS

195
7

Obec Stradouň č. p. 98, 538 63 Stradouň DS

195
8

Obec Střemošice č. p. 62, 538 54 Střemošice DS

195
9

Obec Studnice č. p. 108, 539 01 Studnice DS

196
0

Obec Svídnice č. p. 99, 538 24 Svídnice DS

196
1

Obec Svratouch č. p. 290, 539 42 Svratouch DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

68


196
2

Obec Tisovec Dřeveš 19, 539 73 Tisovec DS

196
3

Městys Trhová Kamenice Raisovo náměstí 4, 539 52 Trhová
Kamenice

DS

196
4

Obec Trojovice č. p. 77, 538 33 Trojovice DS

196
5

Město Třemošnice Náměstí Míru 451, 538 43 Třemošnice DS

196
6

Obec Tuněchody č. p. 2, 537 01 Tuněchody DS

196
7

Obec Úhřetice č. p. 36, 538 32 Úhřetice DS

196
8

Obec Vápenný Podol č. p. 74, 538 03 Vápenný Podol DS

196
9

Městys Včelákov č. p. 81, 539 57 Včelákov DS

197
0

Obec Vejvanovice č. p. 11, 538 62 Vejvanovice DS

197
1

Obec Vinary č. p. 67, 538 63 Vinary DS

197
2

Obec Vítanov č. p. 126, 539 01 Vítanov DS

197
3

Obec Vojtěchov č. p. 120, 539 01 Vojtěchov DS

197
4

Obec Vortová č. p. 95, 539 61 Vortová DS

197
5

Obec Vrbatův Kostelec č. p. 42, 539 56 Vrbatův Kostelec DS

197
6

Obec Všeradov č. p. 39, 539 01 Všeradov DS

197
7

Obec Vysočina Dřevíkov 55, 539 01 Vysočina DS

197
8

Obec Zaječice č. p. 4, 538 35 Zaječice DS

197
9

Městys Žumberk č. p. 71, 538 36 Žumberk DS

198
0

Obec Bašnice č. p. 3, 508 01 Bašnice DS

198
1

Obec Běchary č. p. 5, 507 32 Běchary DS

198
2

OBEC BOHÁŇKA č. p. 27, 508 01 Boháňka DS

198
3

Obec Bystřice č. p. 111, 507 23 Bystřice DS

198
4

Obec Cerekvice nad Bystřicí č. p. 53, 507 77 Cerekvice nad Bystřicí DS

198
5

Obec Češov č. p. 49, 506 01 Češov DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

69


198
6

Obec Dětenice č. p. 141, 507 24 Dětenice DS

198
7

Obec Dobrá Voda u Hořic č. p. 131, 507 73 Dobrá Voda u Hořic DS

198
8

Obec Holín č. p. 10, 506 01 Holín DS

198
9

Obec Holovousy č. p. 39, 508 01 Holovousy DS

199
0

Město Hořice náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508
01 Hořice

DS

199
1

Obec Chomutice č. p. 4, 507 53 Chomutice DS

199
2

Obec Jeřice č. p. 21, 508 01 Jeřice DS

199
3

Město Jičín Žižkovo náměstí 18, Valdické
Předměstí, 506 01 Jičín

DS

199
4

Obec Jičíněves č. p. 82, 507 31 Jičíněves DS

199
5

Obec Kněžnice č. p. 123, 506 01 Kněžnice DS

199
6

OBEC KONECCHLUMÍ č. p. 81, 507 05 Konecchlumí DS

199
7

Město Kopidlno náměstí Hilmarovo 13, 507 32
Kopidlno

DS

199
8

Město Lázně Bělohrad Náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně
Bělohrad

DS

199
9

Město Libáň náměstí Svobody 36, 507 23 Libáň DS

200
0

Obec Libošovice č. p. 104, 507 44 Libošovice DS

200
1

Obec Libuň č. p. 27, 507 15 Libuň DS

200
2

OBEC LUKAVEC U HOŘIC č. p. 120, 508 01 Lukavec u Hořic DS

200
3

Obec Lužany č. p. 144, 507 06 Lužany DS

200
4

Obec Markvartice č. p. 59, 507 42 Markvartice DS

200
5

Město Miletín náměstí K. J. Erbena 99, 507 71
Miletín

DS

200
6

Obec Zelenecká Lhota č. p. 8, 507 23 Zelenecká Lhota DS

200
7

OBEC MLADĚJOV č. p. 45, 507 45 Mladějov DS

200
8

Městys Mlázovice Náměstí 4, 507 58 Mlázovice DS

200
9

Obec Nemyčeves č. p. 78, 506 01 Nemyčeves DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

70


201
0

Město Nová Paka Dukelské náměstí 39, 509 01 Nová
Paka

DS

201
1

Obec Ostroměř T. G. Masaryka 103, 507 52 Ostroměř DS

201
2

Městys Pecka č. p. 2, 507 82 Pecka DS

201
3

Obec Podhorní Újezd a Vojice Vojice 141, 508 01 Podhorní Újezd a
Vojice

DS

201
4

Městys Podhradí Čejkovice 17, 506 01 Podhradí DS

201
5

Obec Podůlší č. p. 90, 506 01 Podůlší DS

201
6

Obec Radim č. p. 8, 507 12 Radim DS

201
7

Obec Samšina č. p. 54, 506 01 Samšina DS

201
8

Obec Sběř č. p. 38, 507 03 Sběř DS

201
9

Obec Slatiny č. p. 19, 506 01 Slatiny DS

202
0

Obec Sobčice č. p. 25, 508 01 Sobčice DS

202
1

Město Sobotka Boleslavská 440, 507 43 Sobotka DS

202
2

Obec Stará Paka Revoluční 180, 507 91 Stará Paka DS

202
3

Obec Střevač č. p. 49, 507 22 Střevač DS

202
4

Obec Třebnouševes č. p. 80, 508 01 Třebnouševes DS

202
5

Obec Třtěnice č. p. 127, 507 04 Třtěnice DS

202
6

OBEC TUŘ č. p. 13, 506 01 Tuř DS

202
7

Obec Úbislavice č. p. 53, 507 92 Úbislavice DS

202
8

OBEC ÚHLEJOV č. p. 50, 507 71 Úhlejov DS

202
9

Obec Újezd pod Troskami č. p. 29, 512 63 Újezd pod Troskami DS

203
0

Obec Valdice Jičínská 37, 507 11 Valdice DS

203
1

Obec Veliš č. p. 4, 507 21 Veliš DS

203
2

OBEC VIDOCHOV č. p. 94, 509 01 Vidochov DS

203
3

Obec Vitiněves č. p. 110, 506 01 Vitiněves DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

71


203
4

Obec Volanice č. p. 130, 507 03 Volanice DS

203
5

Obec Vršce č. p. 91, 507 33 Vršce DS

203
6

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9, 507 03 Vysoké
Veselí

DS

203
7

Město Železnice Náměstí Svobody 1, 507 13 Železnice DS

203
8

Obec Žeretice č. p. 111, 507 02 Žeretice DS

203
9

Obec Žlunice č. p. 138, 507 34 Žlunice DS

204
0

OBEC BOHUSLAVICE NAD
METUJÍ

č. p. 175, 549 06 Bohuslavice DS

204
1

OBEC BOŽANOV č. p. 110, 549 74 Božanov DS

204
2

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, 550 01
Broumov

DS

204
3

OBEC ČERNČICE č. p. 8, 549 01 Černčice DS

204
4

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41
Červený Kostelec

DS

204
5

OBEC ČESKÁ ČERMNÁ č. p. 128, 549 21 Česká Čermná DS

204
6

OBEC ČESKÁ METUJE č. p. 10, 549 56 Česká Metuje DS

204
7

MĚSTO ČESKÁ SKALICE třída T. G. Masaryka 80, 552 03
Česká Skalice

DS

204
8

OBEC DOLANY č. p. 32, 552 03 Dolany DS

204
9

OBEC DOLNÍ RADECHOVÁ Náchodská 240, 549 11 Dolní
Radechová

DS

205
0

OBEC HEŘMANICE č. p. 13, 552 12 Heřmanice DS

205
1

OBEC HORNÍ RADECHOVÁ č. p. 196, 549 46 Horní Radechová DS

205
2

OBEC HOŘIČKY č. p. 4, 552 05 Hořičky DS

205
3

MĚSTO HRONOV nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov DS

205
4

OBEC CHVALKOVICE č. p. 130, 552 04 Chvalkovice DS

205
5

Město Jaroměř nám. Československé armády 16, 551
01 Jaroměř

DS

205
6

OBEC JASENNÁ č. p. 68, 552 22 Jasenná DS

205
7

OBEC JESTŘEBÍ č. p. 60, 549 01 Jestřebí DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

72


205
8

Městys Machov č. p. 119, 549 63 Machov DS

205
9

Obec Martínkovice č. p. 186, 549 73 Martínkovice DS

206
0

OBEC MEZILESÍ č. p. 95, 549 23 Mezilesí DS

206
1

Město Meziměstí 5. května 1, 549 81 Meziměstí DS

206
2

OBEC NAHOŘANY č. p. 76, 549 07 Nahořany DS

206
3

MĚSTO NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, 547 01
Náchod

DS

206
4

Město Nové Město nad Metují náměstí Republiky 6, 549 01 Nové
Město nad Metují

DS

206
5

MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek DS

206
6

OBEC NOVÝ PLES č. p. 28, 551 01 Nový Ples DS

206
7

OBEC OTOVICE č. p. 196, 549 72 Otovice DS

206
8

Město Police nad Metují Masarykovo náměstí 98, 549 54
Police nad Metují

DS

206
9

Obec Provodov-Šonov Šonov u Nového Města nad Metují
134, 549 08 Provodov-Šonov

DS

207
0

OBEC PŘIBYSLAV č. p. 12, 549 01 Přibyslav DS

207
1

OBEC RASOŠKY č. p. 50, 552 21 Rasošky DS

207
2

OBEC ROŽNOV č. p. 72, 551 01 Rožnov DS

207
3

OBEC RYCHNOVEK č. p. 50, 552 25 Rychnovek DS

207
4

obec Slatina nad Úpou č. p. 65, 549 47 Slatina nad Úpou DS

207
5

OBEC SLAVĚTÍN NAD METUJÍ č. p. 83, 549 01 Slavětín nad Metují DS

207
6

OBEC SLAVOŇOV č. p. 74, 549 01 Slavoňov DS

207
7

Město Stárkov č. p. 82, 549 36 Stárkov DS

207
8

OBEC STUDNICE č. p. 1, 549 48 Studnice DS

207
9

OBEC ŠONOV č. p. 318, 549 71 Šonov DS

208
0

MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad
Metují

DS

208
1

OBEC KRAMOLNA č. p. 172, 547 01 Kramolna DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

73


208
2

OBEC VELICHOVKY Na zátiší 1, 552 11 Velichovky DS

208
3

OBEC VELKÁ JESENICE č. p. 200, 552 24 Velká Jesenice DS

208
4

OBEC VELKÉ PETROVICE Petrovice 10, 549 54 Velké Petrovice DS

208
5

Obec Velký Třebešov č. p. 2, 552 03 Velký Třebešov DS

208
6

OBEC VLKOV č. p. 120, 551 01 Vlkov DS

208
7

OBEC VRŠOVKA č. p. 56, 549 01 Vršovka DS

208
8

OBEC VYSOKÁ SRBSKÁ č. p. 6, 549 31 Vysoká Srbská DS

208
9

OBEC ZÁBRODÍ Horní Rybníky 35, 549 41 Zábrodí DS

209
0

OBEC ZALOŇOV č. p. 46, 551 01 Zaloňov DS

209
1

OBEC ŽĎÁR NAD METUJÍ č. p. 60, 549 55 Žďár nad Metují DS

209
2

OBEC ŽĎÁRKY č. p. 35, 549 37 Žďárky DS

209
3

Městys Žernov č. p. 112, 552 03 Žernov DS

209
4

Obec Barchov č. p. 68, 530 02 Barchov DS

209
5

Obec Bezděkov č. p. 60, 535 01 Bezděkov DS

209
6

Město Lázně Bohdaneč Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně
Bohdaneč

DS

209
7

Obec Borek č. p. 13, 534 01 Borek DS

209
8

Obec Brloh č. p. 69, 535 01 Brloh DS

209
9

Obec Břehy Bahníkova 8, 535 01 Břehy DS

210
0

Obec Bukovina nad Labem č. p. 11, 533 52 Bukovina nad Labem DS

210
1

Obec Bukovina u Přelouče č. p. 16, 535 01 Bukovina u Přelouče DS

210
2

Obec Bukovka č. p. 28, 533 41 Bukovka DS

210
3

Obec Býšť č. p. 133, 533 22 Býšť DS

210
4

Obec Čeperka B. Němcové 1, 533 45 Čeperka DS

210
5

Obec Čepí č. p. 79, 533 32 Čepí DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

74


210
6

Město Dašice Komenského 25, 533 03 Dašice DS

210
7

Obec Dolany č. p. 78, 533 45 Dolany DS

210
8

Obec Dolní Roveň č. p. 1, 533 71 Dolní Roveň DS

210
9

Obec Dolní Ředice Holická 210, 533 75 Dolní Ředice DS

211
0

Obec Dříteč č. p. 116, 533 05 Dříteč DS

211
1

Obec Hlavečník č. p. 28, 533 15 Hlavečník DS

211
2

Město Holice Holubova 1, 534 01 Holice DS

211
3

Město Horní Jelení náměstí Komenského 114, 533 74
Horní Jelení

DS

211
4

Obec Horní Ředice č. p. 101, 533 75 Horní Ředice DS

211
5

Obec Hrobice č. p. 28, 533 52 Hrobice DS

211
6

Městys Choltice Pardubická 78, 533 61 Choltice DS

211
7

Obec Choteč Pardubická 34, 533 04 Choteč DS

211
8

Město Chvaletice U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice DS

211
9

Obec Chvojenec č. p. 30, 534 01 Chvojenec DS

212
0

Obec Chýšť č. p. 57, 533 16 Chýšť DS

212
1

Obec Jankovice č. p. 27, 535 01 Jankovice DS

212
2

Obec Jaroslav č. p. 6, 534 01 Jaroslav DS

212
3

Obec Jedousov č. p. 34, 535 01 Jedousov DS

212
4

Obec Jeníkovice č. p. 66, 535 01 Jeníkovice DS

212
5

Obec Jezbořice č. p. 67, 530 02 Jezbořice DS

212
6

Obec Kasalice č. p. 46, 533 41 Kasalice DS

212
7

Obec Kladruby nad Labem č. p. 110, 533 14 Kladruby nad Labem DS

212
8

Obec Kojice č. p. 53, 533 12 Kojice DS

212
9

Obec Kostěnice č. p. 8, 530 02 Kostěnice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

75


213
0

Obec Labské Chrčice č. p. 41, 281 26 Labské Chrčice DS

213
1

Obec Libišany č. p. 40, 533 45 Libišany DS

213
2

Obec Lipoltice č. p. 2, 533 64 Lipoltice DS

213
3

Obec Mikulovice Valčíkova 52, 530 02 Mikulovice DS

213
4

Obec Mokošín č. p. 27, 535 01 Mokošín DS

213
5

Obec Moravany nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany DS

213
6

Obec Opatovice nad Labem Pardubická 160, 533 45 Opatovice
nad Labem

DS

213
7

Obec Ostřešany č. p. 202, 530 02 Ostřešany DS

213
8

Obec Ostřetín č. p. 92, 534 01 Ostřetín DS

213
9

Statutární město Pardubice Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-
Staré Město, 530 02 Pardubice

DS

214
0

Obec Poběžovice u Holic č. p. 18, 534 01 Poběžovice u Holic DS

214
1

Město Přelouč Československé armády 1665, 535 01
Přelouč

DS

214
2

Obec Přelovice č. p. 87, 533 41 Přelovice DS

214
3

Obec Přepychy č. p. 45, 533 16 Přepychy DS

214
4

Obec Ráby č. p. 5, 533 52 Ráby DS

214
5

Obec Radhošť č. p. 53, 534 01 Radhošť DS

214
6

Obec Rohovládova Bělá č. p. 32, 533 43 Rohovládova Bělá DS

214
7

Obec Rohoznice č. p. 96, 533 41 Rohoznice DS

214
8

Obec Rokytno č. p. 21, 533 04 Rokytno DS

214
9

Obec Rybitví Školní 180, 533 54 Rybitví DS

215
0

Obec Řečany nad Labem 1. máje 66, 533 13 Řečany nad
Labem

DS

215
1

Obec Selmice č. p. 28, 535 01 Selmice DS

215
2

Obec Semín č. p. 138, 535 01 Semín DS

215
3

Město Sezemice Husovo náměstí 790, 533 04
Sezemice

DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

76


215
4

Obec Slepotice č. p. 101, 530 02 Slepotice DS

215
5

Obec Sopřeč č. p. 100, 533 16 Sopřeč DS

215
6

Obec Srch Pardubická 100, 533 52 Srch DS

215
7

Obec Staré Hradiště Ohrazenická 155, 533 52 Staré
Hradiště

DS

215
8

Obec Staré Jesenčany č. p. 57, 530 02 Staré Jesenčany DS

215
9

Obec Staré Ždánice č. p. 11, 533 44 Staré Ždánice DS

216
0

Obec Starý Mateřov č. p. 38, 530 02 Starý Mateřov DS

216
1

Obec Stojice č. p. 36, 535 01 Stojice DS

216
2

Obec Strašov č. p. 93, 533 16 Strašov DS

216
3

Obec Svojšice č. p. 1, 533 62 Svojšice DS

216
4

Obec Trusnov č. p. 62, 534 01 Trusnov DS

216
5

Obec Turkovice č. p. 2, 533 63 Turkovice DS

216
6

Obec Týnišťko č. p. 78, 566 01 Týnišťko DS

216
7

Obec Uhersko č. p. 34, 533 73 Uhersko DS

216
8

Obec Úhřetická Lhota č. p. 9, 530 02 Úhřetická Lhota DS

216
9

Obec Újezd u Přelouče č. p. 25, 533 16 Újezd u Přelouče DS

217
0

Obec Valy č. p. 100, 535 01 Valy DS

217
1

Obec Vápno č. p. 19, 533 16 Vápno DS

217
2

Obec Veliny č. p. 60, 534 01 Veliny DS

217
3

Obec Veselí č. p. 68, 535 01 Veselí DS

217
4

Obec Vlčí Habřina č. p. 104, 533 41 Vlčí Habřina DS

217
5

Obec Voleč č. p. 72, 533 41 Voleč DS

217
6

Obec Vysoké Chvojno Soběslavova 2, 533 21 Vysoké
Chvojno

DS

217
7

Obec Vyšehněvice č. p. 8, 533 41 Vyšehněvice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

77


217
8

Obec Zdechovice č. p. 5, 533 11 Zdechovice DS

217
9

Obec Žáravice č. p. 29, 533 16 Žáravice DS

218
0

Obec Živanice č. p. 152, 533 42 Živanice DS

218
1

OBEC BAČETÍN č. p. 100, 518 01 Bačetín DS

218
2

OBEC BARTOŠOVICE V
ORLICKÝCH HORÁCH

č. p. 35, 517 61 Bartošovice v
Orlických horách

DS

218
3

Obec Bílý Újezd č. p. 42, 518 01 Bílý Újezd DS

218
4

OBEC BOHDAŠÍN č. p. 21, 518 01 Bohdašín DS

218
5

OBEC BOLEHOŠŤ č. p. 10, 517 31 Bolehošť DS

218
6

MĚSTO BOROHRÁDEK Husova 240, 517 24 Borohrádek DS

218
7

OBEC BOROVNICE č. p. 5, 517 41 Borovnice DS

218
8

OBEC BYSTRÉ č. p. 110, 518 01 Bystré DS

218
9

OBEC BYZHRADEC č. p. 76, 518 01 Byzhradec DS

219
0

Městys Častolovice Masarykova 10, 517 50 Častolovice DS

219
1

Obec Čermná nad Orlicí Velká Čermná 6, 517 25 Čermná nad
Orlicí

DS

219
2

Obec Černíkovice č. p. 55, 517 04 Černíkovice DS

219
3

OBEC ČESKÉ MEZIŘÍČÍ Bož. Němcové 61, 517 71 České
Meziříčí

DS

219
4

OBEC ČESTICE č. p. 94, 517 41 Čestice DS

219
5

Obec Deštné v Orlických
horách

č. p. 61, 517 91 Deštné v Orlických
horách

DS

219
6

OBEC DOBRÉ č. p. 150, 517 93 Dobré DS

219
7

Město Dobruška nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška DS

219
8

OBEC DOBŘANY č. p. 90, 518 01 Dobřany DS

219
9

Městys Doudleby nad Orlicí Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad
Orlicí

DS

220
0

Obec Chleny č. p. 68, 517 45 Chleny DS

220
1

OBEC JANOV č. p. 30, 518 01 Janov DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

78


220
2

OBEC JAVORNICE č. p. 3, 517 11 Javornice DS

220
3

Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38, 517 41
Kostelec nad Orlicí

DS

220
4

OBEC KOSTELECKÉ HORKY č. p. 58, 517 41 Kostelecké Horky DS

220
5

OBEC KOUNOV č. p. 51, 517 92 Kounov DS

220
6

OBEC KRÁLOVA LHOTA č. p. 30, 517 71 Králova Lhota DS

220
7

OBEC KVASINY č. p. 81, 517 02 Kvasiny DS

220
8

OBEC LEDCE č. p. 77, 517 71 Ledce DS

220
9

Obec Lhoty u Potštejna č. p. 34, 517 41 Lhoty u Potštejna DS

221
0

OBEC LIBERK č. p. 70, 517 12 Liberk DS

221
1

OBEC LIČNO č. p. 17, 517 35 Lično DS

221
2

Obec Lípa nad Orlicí č. p. 23, 517 21 Lípa nad Orlicí DS

221
3

OBEC OČELICE č. p. 9, 517 71 Očelice DS

221
4

OBEC OHNIŠOV č. p. 172, 517 84 Ohnišov DS

221
5

Obec Olešnice v Orlických
horách

č. p. 8, 517 83 Olešnice v Orlických
horách

DS

221
6

OBEC OLEŠNICE č. p. 63, 517 36 Olešnice DS

221
7

Město Opočno Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno DS

221
8

OBEC ORLICKÉ ZÁHOŘÍ č. p. 34, 517 64 Orlické Záhoří DS

221
9

OBEC OSEČNICE č. p. 75, 517 03 Osečnice DS

222
0

OBEC PĚČÍN č. p. 207, 517 57 Pěčín DS

222
1

Obec Pohoří č. p. 117, 518 01 Pohoří DS

222
2

OBEC POTŠTEJN Lázeňská 93, 517 43 Potštejn DS

222
3

OBEC PŘEPYCHY č. p. 5, 517 32 Přepychy DS

222
4

Město Rokytnice v Orlických
horách

náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61
Rokytnice v Orlických horách

DS

222
5

Obec Rybná nad Zdobnicí č. p. 150, 517 55 Rybná nad Zdobnicí DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

79


222
6

Město Rychnov nad Kněžnou Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou

DS

222
7

OBEC SEDLOŇOV č. p. 155, 517 91 Sedloňov DS

222
8

OBEC SEMECHNICE č. p. 129, 518 01 Semechnice DS

222
9

Obec Skuhrov nad Bělou č. p. 84, 517 03 Skuhrov nad Bělou DS

223
0

Obec Slatina nad Zdobnicí č. p. 198, 517 56 Slatina nad Zdobnicí DS

223
1

MĚSTO SOLNICE Masarykovo náměstí 1, 517 01
Solnice

DS

223
2

OBEC TRNOV č. p. 32, 517 33 Trnov DS

223
3

Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90, 517 21 Týniště nad
Orlicí

DS

223
4

OBEC VAL č. p. 26, 518 01 Val DS

223
5

Město Vamberk Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk DS

223
6

Obec Voděrady č. p. 70, 517 34 Voděrady DS

223
7

OBEC ZÁMĚL č. p. 158, 517 43 Záměl DS

223
8

OBEC ZDELOV č. p. 44, 517 21 Zdelov DS

223
9

OBEC ZDOBNICE č. p. 1, 516 01 Zdobnice DS

224
0

OBEC ŽĎÁR N.O. č. p. 133, 517 23 Žďár nad Orlicí DS

224
1

Obec Benecko č. p. 190, 512 37 Benecko DS

224
2

Obec Benešov u Semil č. p. 125, 512 06 Benešov u Semil DS

224
3

Obec Bělá č. p. 142, 514 01 Bělá DS

224
4

Obec Bozkov č. p. 270, 512 13 Bozkov DS

224
5

OBEC BRADLECKÁ LHOTA č. p. 74, 507 13 Bradlecká Lhota DS

224
6

Obec Bukovina u Čisté č. p. 19, 514 01 Bukovina u Čisté DS

224
7

Obec Bystrá nad Jizerou č. p. 14, 513 01 Bystrá nad Jizerou DS

224
8

Obec Čistá u Horek č. p. 152, 512 35 Čistá u Horek DS

224
9

Obec Háje nad Jizerou Loukov 61, 513 01 Háje nad Jizerou DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

80


225
0

Město Harrachov č. p. 150, 512 46 Harrachov DS

225
1

Obec Holenice č. p. 71, 506 01 Holenice DS

225
2

Obec Horní Branná č. p. 262, 512 36 Horní Branná DS

225
3

Obec Hrubá Skála Doubravice 37, 511 01 Hrubá Skála DS

225
4

Obec Chuchelna č. p. 269, 513 01 Chuchelna DS

225
5

MĚSTO JABLONEC NAD
JIZEROU

č. p. 277, 512 43 Jablonec nad
Jizerou

DS

225
6

Obec Jesenný č. p. 13, 512 12 Jesenný DS

225
7

Obec Jestřabí v Krkonoších Roudnice 42, 514 01 Jestřabí v
Krkonoších

DS

225
8

Město Jilemnice Masarykovo náměstí 82, 514 01
Jilemnice

DS

225
9

Obec Kacanovy č. p. 51, 511 01 Kacanovy DS

226
0

Obec Karlovice č. p. 12, 511 01 Karlovice DS

226
1

Obec Košťálov č. p. 201, 512 02 Košťálov DS

226
2

Obec Kruh č. p. 165, 514 01 Kruh DS

226
3

Městys Libštát č. p. 198, 512 03 Libštát DS

226
4

MĚSTO LOMNICE NAD
POPELKOU

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice
nad Popelkou

DS

226
5

Obec Mírová pod Kozákovem Chutnovka 36, 511 01 Mírová pod
Kozákovem

DS

226
6

Obec Modřišice č. p. 11, 511 01 Modřišice DS

226
7

OBEC MŘÍČNÁ č. p. 211, 512 04 Mříčná DS

226
8

Obec Nová Ves nad Popelkou č. p. 244, 512 71 Nová Ves nad
Popelkou

DS

226
9

Obec Ohrazenice č. p. 81, 511 01 Ohrazenice DS

227
0

Obec Olešnice č. p. 63, 511 01 Olešnice DS

227
1

Obec Peřimov č. p. 107, 512 04 Peřimov DS

227
2

Obec Poniklá č. p. 65, 512 42 Poniklá DS

227
3

Obec Přepeře č. p. 229, 512 61 Přepeře DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

81


227
4

Obec Příkrý č. p. 70, 513 01 Příkrý DS

227
5

Obec Radostná pod
Kozákovem

Lestkov 77, 512 63 Radostná pod
Kozákovem

DS

227
6

Obec Rakousy č. p. 34, 511 01 Rakousy DS

227
7

Město Rokytnice nad Jizerou Horní Rokytnice 197, 512 44
Rokytnice nad Jizerou

DS

227
8

Obec Roprachtice č. p. 144, 513 01 Roprachtice DS

227
9

Město Rovensko pod Troskami náměstí prof. Drahoňovského 1, 512
63 Rovensko pod Troskami

DS

228
0

Obec Roztoky u Jilemnice č. p. 240, 512 31 Roztoky u Jilemnice DS

228
1

Obec Roztoky u Semil č. p. 99, 513 01 Roztoky u Semil DS

228
2

Město Semily Husova 82, 513 01 Semily DS

228
3

Obec Slaná č. p. 94, 512 01 Slaná DS

228
4

Obec Stružinec č. p. 191, 512 51 Stružinec DS

228
5

Obec Studenec č. p. 364, 512 33 Studenec DS

228
6

Obec Svojek č. p. 1, 507 91 Svojek DS

228
7

Obec Syřenov č. p. 68, 512 51 Syřenov DS

228
8

Obec Tatobity č. p. 85, 512 53 Tatobity DS

228
9

Obec Troskovice Jivina 6, 512 63 Troskovice DS

229
0

MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov DS

229
1

Obec Veselá č. p. 56, 512 52 Veselá DS

229
2

OBEC VÍCHOVÁ NAD
JIZEROU

č. p. 8, 512 41 Víchová nad Jizerou DS

229
3

Obec Vítkovice č. p. 243, 512 38 Vítkovice DS

229
4

Obec Všeň č. p. 10, 512 65 Všeň DS

229
5

OBEC VYSKEŘ č. p. 50, 512 64 Vyskeř DS

229
6

Město Vysoké nad Jizerou Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512
11 Vysoké nad Jizerou

DS

229
7

OBEC ZÁHOŘÍ Smrčí 32, 513 01 Záhoří DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

82


229
8

Obec Benátky č. p. 19, 570 01 Benátky DS

229
9

Obec Bohuňov č. p. 49, 569 04 Bohuňov DS

230
0

Obec Bohuňovice č. p. 13, 570 01 Bohuňovice DS

230
1

Obec Borová č. p. 100, 569 82 Borová DS

230
2

Obec Brněnec Moravská Chrastová 77, 569 04
Brněnec

DS

230
3

Obec Březina č. p. 81, 569 23 Březina DS

230
4

Obec Březiny č. p. 32, 572 01 Březiny DS

230
5

Obec Budislav č. p. 64, 569 65 Budislav DS

230
6

Město Bystré nám. Na podkově 2, 569 92 Bystré DS

230
7

Obec Cerekvice nad Loučnou č. p. 132, 569 53 Cerekvice nad
Loučnou

DS

230
8

Obec Čistá č. p. 376, 569 56 Čistá DS

230
9

Obec Dětřichov č. p. 46, 568 02 Dětřichov DS

231
0

Obec Dlouhá Loučka č. p. 97, 569 43 Dlouhá Loučka DS

231
1

Obec Dolní Újezd č. p. 281, 569 61 Dolní Újezd DS

231
2

Obec Hartmanice č. p. 109, 569 92 Hartmanice DS

231
3

Obec Chornice Jevíčská 41, 569 42 Chornice DS

231
4

Obec Chotěnov č. p. 23, 570 01 Chotěnov DS

231
5

Obec Chotovice č. p. 30, 570 01 Chotovice DS

231
6

Obec Chrastavec č. p. 55, 569 04 Chrastavec DS

231
7

Obec Janov č. p. 216, 569 55 Janov DS

231
8

Obec Jaroměřice č. p. 1, 569 44 Jaroměřice DS

231
9

Obec Jarošov č. p. 96, 569 66 Jarošov DS

232
0

Obec Jedlová č. p. 321, 569 91 Jedlová DS

232
1

Město Jevíčko Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

83


232
2

Obec Kamenec u Poličky č. p. 90, 572 01 Kamenec u Poličky DS

232
3

Obec Kamenná Horka č. p. 29, 568 02 Kamenná Horka DS

232
4

OBEC KOCLÍŘOV č. p. 123, 569 11 Koclířov DS

232
5

Obec Korouhev č. p. 234, 569 93 Korouhev DS

232
6

Obec Koruna č. p. 10, 563 01 Koruna DS

232
7

Obec Křenov č. p. 26, 569 22 Křenov DS

232
8

Obec Kunčina č. p. 204, 569 24 Kunčina DS

232
9

Obec Květná č. p. 92, 572 01 Květná DS

233
0

Obec Lavičné č. p. 30, 569 04 Lavičné DS

233
1

Obec Linhartice č. p. 134, 571 01 Linhartice DS

233
2

Město Litomyšl Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město,
570 01 Litomyšl

DS

233
3

Obec Lubná č. p. 327, 569 63 Lubná DS

233
4

Obec Makov č. p. 113, 570 01 Makov DS

233
5

Obec Městečko Trnávka č. p. 5, 569 41 Městečko Trnávka DS

233
6

Obec Mikuleč č. p. 34, 568 02 Mikuleč DS

233
7

Obec Mladějov na Moravě č. p. 56, 569 35 Mladějov na Moravě DS

233
8

Obec Morašice č. p. 96, 569 51 Morašice DS

233
9

Město Moravská Třebová nám. T. G. Masaryka 32/29, Město,
571 01 Moravská Třebová

DS

234
0

Obec Nedvězí č. p. 87, 569 92 Nedvězí DS

234
1

Obec Oldřiš č. p. 132, 569 82 Oldřiš DS

234
2

Obec Opatov č. p. 159, 569 12 Opatov DS

234
3

Obec Osík č. p. 240, 569 67 Osík DS

234
4

Obec Pohledy Horní Hynčina 89, 568 02 Pohledy DS

234
5

Město Polička Palackého nám. 160, Polička-Město,
572 01 Polička

DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

84


234
6

Obec Pomezí č. p. 4, 569 71 Pomezí DS

234
7

Obec Příluka č. p. 80, 539 44 Příluka DS

234
8

Obec Pustá Kamenice č. p. 64, 569 82 Pustá Kamenice DS

234
9

Obec Pustá Rybná č. p. 48, 572 01 Pustá Rybná DS

235
0

Obec Radiměř č. p. 170, 569 07 Radiměř DS

235
1

Obec Rohozná č. p. 264, 569 72 Rohozná DS

235
2

Obec Rozhraní č. p. 74, 569 03 Rozhraní DS

235
3

Obec Rozstání č. p. 80, 571 01 Rozstání DS

235
4

Obec Rudná č. p. 41, 569 04 Rudná DS

235
5

Obec Rychnov na Moravě č. p. 63, 569 34 Rychnov na Moravě DS

235
6

Obec Sádek č. p. 150, 572 01 Sádek DS

235
7

Obec Sebranice č. p. 30, 569 62 Sebranice DS

235
8

Obec Sedliště č. p. 46, 570 01 Sedliště DS

235
9

Obec Sklené č. p. 57, 568 02 Sklené DS

236
0

Obec Slatina č. p. 54, 569 43 Slatina DS

236
1

Obec Staré Město č. p. 145, 569 32 Staré Město DS

236
2

Obec Stašov č. p. 6, 572 01 Stašov DS

236
3

Obec Strakov č. p. 3, 570 01 Strakov DS

236
4

Obec Suchá Lhota č. p. 12, 570 01 Suchá Lhota DS

236
5

Město Svitavy T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568
02 Svitavy

DS

236
6

Městys Svojanov č. p. 25, 569 73 Svojanov DS

236
7

Obec Široký Důl č. p. 100, 572 01 Široký Důl DS

236
8

Obec Študlov č. p. 26, 569 04 Študlov DS

236
9

Obec Telecí č. p. 156, 569 94 Telecí DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

85


237
0

Obec Trpín č. p. 77, 569 74 Trpín DS

237
1

Obec Trstěnice č. p. 238, 569 57 Trstěnice DS

237
2

Obec Třebařov č. p. 44, 569 33 Třebařov DS

237
3

Obec Vendolí č. p. 103, 569 14 Vendolí DS

237
4

Obec Vidlatá Seč č. p. 86, 570 01 Vidlatá Seč DS

237
5

Obec Víska u Jevíčka č. p. 3, 569 43 Víska u Jevíčka DS

237
6

Obec Vítějeves č. p. 65, 569 06 Vítějeves DS

237
7

Obec Vranová Lhota č. p. 61, 571 01 Vranová Lhota DS

237
8

Obec Vysoká č. p. 33, 569 43 Vysoká DS

237
9

Obec Batňovice č. p. 4, 542 37 Batňovice DS

238
0

Obec Bernartice č. p. 77, 542 04 Bernartice DS

238
1

Obec Bílá Třemešná č. p. 315, 544 72 Bílá Třemešná DS

238
2

Obec Čermná č. p. 40, 543 77 Čermná DS

238
3

Městys Černý Důl č. p. 48, 543 44 Černý Důl DS

238
4

Obec Dolní Branná č. p. 256, 543 62 Dolní Branná DS

238
5

OBEC DOLNÍ DVŮR č. p. 78, 543 42 Dolní Dvůr DS

238
6

OBEC DOLNÍ KALNÁ č. p. 178, 543 74 Dolní Kalná DS

238
7

OBEC DOLNÍ LÁNOV č. p. 132, 543 41 Dolní Lánov DS

238
8

OBEC DUBENEC č. p. 210, 544 55 Dubenec DS

238
9

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 01
Dvůr Králové nad Labem

DS

239
0

OBEC HAJNICE č. p. 109, 544 66 Hajnice DS

239
1

OBEC HAVLOVICE č. p. 146, 542 32 Havlovice DS

239
2

OBEC HORNÍ MARŠOV Bertholdovo náměstí 102, 542 26
Horní Maršov

DS

239
3

OBEC HORNÍ OLEŠNICE č. p. 2, 543 71 Horní Olešnice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

86


239
4

Město Hostinné Náměstí 69, 543 71 Hostinné DS

239
5

OBEC CHOTĚVICE č. p. 275, 543 76 Chotěvice DS

239
6

OBEC CHOUSTNÍKOVO
HRADIŠTĚ

č. p. 102, 544 42 Choustníkovo
Hradiště

DS

239
7

OBEC CHVALEČ č. p. 231, 542 11 Chvaleč DS

239
8

Město Janské Lázně náměstí Svobody 273, 542 25 Janské
Lázně

DS

239
9

Obec Jívka č. p. 42, 542 13 Jívka DS

240
0

OBEC KLÁŠTERSKÁ LHOTA č. p. 86, 543 71 Klášterská Lhota DS

240
1

OBEC KOCBEŘE Nové Kocbeře 53, 544 64 Kocbeře DS

240
2

OBEC KOHOUTOV č. p. 65, 544 01 Kohoutov DS

240
3

Obec Kuks č. p. 12, 544 43 Kuks DS

240
4

Obec Kunčice nad Labem č. p. 121, 543 61 Kunčice nad Labem DS

240
5

Obec Lánov Prostřední Lánov 200, 543 41 Lánov DS

240
6

OBEC LIBŇATOV č. p. 148, 542 36 Libňatov DS

240
7

Obec Malé Svatoňovice Nádražní 105, 542 34 Malé
Svatoňovice

DS

240
8

OBEC MARŠOV U ÚPICE č. p. 34, 542 32 Maršov u Úpice DS

240
9

Městys Mladé Buky č. p. 186, 542 23 Mladé Buky DS

241
0

OBEC MOSTEK č. p. 34, 544 75 Mostek DS

241
1

OBEC NEMOJOV Dolní Nemojov 13, 544 61 Nemojov DS

241
2

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU č. p. 230, 542 21 Pec pod Sněžkou DS

241
3

Město Pilníkov Náměstí 36, 542 42 Pilníkov DS

241
4

OBEC PROSEČNÉ č. p. 37, 543 73 Prosečné DS

241
5

OBEC RADVANICE č. p. 160, 542 12 Radvanice DS

241
6

Město Rtyně v Podkrkonoší Hronovská 431, 542 33 Rtyně v
Podkrkonoší

DS

241
7

Obec Rudník č. p. 51, 543 72 Rudník DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

87


241
8

OBEC STARÉ BUKY Prostřední Staré Buky 50, 541 01
Staré Buky

DS

241
9

MĚSTO SVOBODA NAD
ÚPOU

nám. Svornosti 474, 542 24 Svoboda
nad Úpou

DS

242
0

Město Špindlerův Mlýn č. p. 173, 543 51 Špindlerův Mlýn DS

242
1

OBEC TROTINA č. p. 48, 544 01 Trotina DS

242
2

MĚSTO TRUTNOV Slovanské náměstí 165, Vnitřní Město,
541 01 Trutnov

DS

242
3

OBEC TŘEBIHOŠŤ č. p. 106, 544 01 Třebihošť DS

242
4

MĚSTO ÚPICE Pod městem 624, 542 32 Úpice DS

242
5

OBEC VELKÉ SVATOŇOVICE č. p. 68, 542 35 Velké Svatoňovice DS

242
6

Obec Vítězná Kocléřov 123, 544 62 Vítězná DS

242
7

OBEC VLČICE č. p. 201, 541 01 Vlčice DS

242
8

OBEC VLČKOVICE V
PODKRKONOŠÍ

Horní Vlčkovice 105, 544 01 Vlčkovice
v Podkrkonoší

DS

242
9

Město Vrchlabí Zámek 1, 543 01 Vrchlabí DS

243
0

Obec Zlatá Olešnice č. p. 145, 541 01 Zlatá Olešnice DS

243
1

Město Žacléř Rýchorské náměstí 181, 542 01
Žacléř

DS

243
2

Město Brandýs nad Orlicí Náměstí Komenského 203, 561 12
Brandýs nad Orlicí

DS

243
3

Obec Bučina č. p. 36, 566 01 Bučina DS

243
4

Obec Bystřec č. p. 182, 561 54 Bystřec DS

243
5

Obec Cotkytle č. p. 3, 561 32 Cotkytle DS

243
6

Obec Čenkovice č. p. 168, 561 64 Čenkovice DS

243
7

Obec Červená Voda č. p. 268, 561 61 Červená Voda DS

243
8

Obec Česká Rybná č. p. 78, 561 85 Česká Rybná DS

243
9

Město Česká Třebová Staré náměstí 78, 560 02 Česká
Třebová

DS

244
0

Městys České Heřmanice č. p. 75, 565 52 České Heřmanice DS

244
1

Obec České Libchavy č. p. 210, 561 14 České Libchavy DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

88


244
2

Obec Damníkov č. p. 9, 561 23 Damníkov DS

244
3

Obec Dobříkov č. p. 29, 566 01 Dobříkov DS

244
4

Městys Dolní Čermná č. p. 76, 561 53 Dolní Čermná DS

244
5

Obec Dolní Dobrouč č. p. 380, 561 02 Dolní Dobrouč DS

244
6

Obec Hejnice č. p. 66, 564 01 Hejnice DS

244
7

Obec Hnátnice č. p. 87, 561 01 Hnátnice DS

244
8

Obec Horní Čermná č. p. 1, 561 56 Horní Čermná DS

244
9

Obec Horní Heřmanice č. p. 91, 561 33 Horní Heřmanice DS

245
0

Obec Horní Třešňovec č. p. 225, 563 01 Horní Třešňovec DS

245
1

Město Choceň Jungmannova 301, 565 01 Choceň DS

245
2

Město Jablonné nad Orlicí Náměstí 5. května 4, 561 64 Jablonné
nad Orlicí

DS

245
3

Obec Jamné nad Orlicí č. p. 280, 561 65 Jamné nad Orlicí DS

245
4

Obec Javorník č. p. 120, 566 01 Javorník DS

245
5

Obec Jehnědí č. p. 3, 562 01 Jehnědí DS

245
6

Obec Kameničná č. p. 33, 564 01 Kameničná DS

245
7

Obec Klášterec nad Orlicí č. p. 167, 561 82 Klášterec nad Orlicí DS

245
8

Obec Koldín č. p. 15, 565 01 Koldín DS

245
9

Město Králíky Velké náměstí 5, 561 69 Králíky DS

246
0

Městys Kunvald č. p. 40, 561 81 Kunvald DS

246
1

Město Lanškroun nám. J. M. Marků 12, Lanškroun-
Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun

DS

246
2

Město Letohrad Václavské náměstí 10, 561 51
Letohrad

DS

246
3

Obec Libecina č. p. 36, 566 01 Libecina DS

246
4

Obec Lichkov č. p. 203, 561 68 Lichkov DS

246
5

Obec Líšnice č. p. 226, 561 84 Líšnice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

89


246
6

Obec Lubník č. p. 94, 563 01 Lubník DS

246
7

Obec Lukavice č. p. 117, 561 51 Lukavice DS

246
8

Obec Luková č. p. 102, 561 23 Luková DS

246
9

Obec Mistrovice č. p. 138, 561 64 Mistrovice DS

247
0

Městys Mladkov č. p. 95, 561 67 Mladkov DS

247
1

Obec Mostek č. p. 62, 565 01 Mostek DS

247
2

Obec Nekoř č. p. 330, 561 63 Nekoř DS

247
3

Obec Němčice č. p. 107, 561 18 Němčice DS

247
4

Obec Svatý Jiří č. p. 44, 565 01 Svatý Jiří DS

247
5

Obec Orlické Podhůří Dobrá Voda 4, 562 01 Orlické Podhůří DS

247
6

Obec Orličky č. p. 176, 561 55 Orličky DS

247
7

Obec Ostrov č. p. 285, 561 22 Ostrov DS

247
8

Obec Pastviny č. p. 32, 564 01 Pastviny DS

247
9

Obec Petrovice č. p. 62, 563 01 Petrovice DS

248
0

Obec Písečná č. p. 71, 561 70 Písečná DS

248
1

Obec Podlesí Němčí 31, 562 01 Podlesí DS

248
2

Obec Pustina č. p. 60, 566 01 Pustina DS

248
3

Obec Rudoltice č. p. 95, 561 25 Rudoltice DS

248
4

Obec Řetová č. p. 190, 561 41 Řetová DS

248
5

Obec Seč č. p. 17, 562 01 Seč DS

248
6

Obec Skořenice č. p. 23, 565 01 Skořenice DS

248
7

Obec Slatina č. p. 22, 566 01 Slatina DS

248
8

Obec Sopotnice č. p. 273, 561 15 Sopotnice DS

248
9

Obec Sruby č. p. 28, 565 44 Sruby DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

90


249
0

Obec Strážná č. p. 21, 563 01 Strážná DS

249
1

Obec Studené č. p. 15, 561 64 Studené DS

249
2

Obec Sudislav nad Orlicí č. p. 65, 562 01 Sudislav nad Orlicí DS

249
3

Obec Sudslava č. p. 64, 561 13 Sudslava DS

249
4

Obec Šedivec č. p. 57, 564 01 Šedivec DS

249
5

Obec Tatenice č. p. 86, 561 31 Tatenice DS

249
6

Obec Těchonín č. p. 80, 561 66 Těchonín DS

249
7

Obec Tisová č. p. 126, 566 01 Tisová DS

249
8

Obec Třebovice č. p. 238, 561 24 Třebovice DS

249
9

Obec Újezd u Chocně č. p. 85, 565 01 Újezd u Chocně DS

250
0

Město Ústí nad Orlicí Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí DS

250
1

Obec Velká Skrovnice č. p. 30, 562 01 Velká Skrovnice DS

250
2

Obec Verměřovice č. p. 14, 561 52 Verměřovice DS

250
3

Obec Vlčkov č. p. 42, 560 02 Vlčkov DS

250
4

Obec Voděrady č. p. 77, 566 01 Voděrady DS

250
5

OBEC VRACLAV č. p. 66, 565 42 Vraclav DS

250
6

Obec Výprachtice č. p. 3, 561 34 Výprachtice DS

250
7

Město Vysoké Mýto B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město,
566 01 Vysoké Mýto

DS

250
8

Obec Zádolí Stříhanov 12, 566 01 Zádolí DS

250
9

Obec Záchlumí č. p. 98, 561 86 Záchlumí DS

251
0

Obec Zálší č. p. 50, 565 01 Zálší DS

251
1

Obec Zámrsk č. p. 95, 565 43 Zámrsk DS

251
2

Obec Zářecká Lhota č. p. 5, 565 01 Zářecká Lhota DS

251
3

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01
Žamberk

DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

91


251
4

Obec Žampach č. p. 11, 564 01 Žampach DS

251
5

Obec Žichlínek č. p. 3, 563 01 Žichlínek DS

251
6

Město Adamov Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov DS

251
7

Obec Benešov č. p. 122, 679 53 Benešov DS

251
8

Město Blansko nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko DS

251
9

Obec Borotín č. p. 200, 679 37 Borotín DS

252
0

Obec Bořitov Náměstí U Václava 11, 679 21 Bořitov DS

252
1

Město Boskovice Masarykovo náměstí 4/2, 680 01
Boskovice

DS

252
2

Obec Brťov - Jeneč Tišnovská 80, Brťov u Černé Hory,
679 21 Brťov-Jeneč

DS

252
3

Obec Březina Březina 24, 679 05 Březina (dříve
okres Blansko)

DS

252
4

Obec Cetkovice Náves 168, 679 38 Cetkovice DS

252
5

Městys Černá Hora nám. Míru 50, 679 21 Černá Hora DS

252
6

Obec Černovice č. p. 113, 679 75 Černovice DS

252
7

Městys Doubravice nad
Svitavou

náměstí Svobody 31, 679 11
Doubravice nad Svitavou

DS

252
8

Obec Drnovice č. p. 102, 679 76 Drnovice DS

252
9

Obec Horní Poříčí č. p. 77, 679 62 Horní Poříčí DS

253
0

Městys Jedovnice Havlíčkovo náměstí 71, 679 06
Jedovnice

DS

253
1

Městys Knínice č. p. 107, 679 34 Knínice DS

253
2

Obec Křetín č. p. 100, 679 62 Křetín DS

253
3

Městys Křtiny č. p. 26, 679 05 Křtiny DS

253
4

Obec Kuničky č. p. 47, 679 02 Kuničky DS

253
5

Město Kunštát nám. Krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát DS

253
6

Město Letovice Masarykovo náměstí 210/19, 679 61
Letovice

DS

253
7

Obec Lipovec č. p. 200, 679 15 Lipovec DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

92


253
8

Obec Lipůvka č. p. 146, 679 22 Lipůvka DS

253
9

Městys Lomnice nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice DS

254
0

Městys Lysice Horní náměstí 157, 679 71 Lysice DS

254
1

Obec Obora č. p. 24, 679 01 Obora DS

254
2

Město Olešnice náměstí Míru 20, 679 74 Olešnice DS

254
3

Obec Olomučany č. p. 123, 679 03 Olomučany DS

254
4

Městys Ostrov u Macochy č. p. 80, 679 14 Ostrov u Macochy DS

254
5

Obec Petrov č. p. 45, 679 62 Petrov DS

254
6

Město Rájec - Jestřebí Blanenská 84, Rájec, 679 02 Rájec-
Jestřebí

DS

254
7

Obec Ráječko nám. 1. máje 250, 679 02 Ráječko DS

254
8

Obec Rohozec č. p. 45, 679 23 Rohozec DS

254
9

Obec Rozseč nad Kunštátem č. p. 106, 679 73 Rozseč nad
Kunštátem

DS

255
0

Obec Rudice č. p. 7, 679 06 Rudice DS

255
1

Obec Sebranice č. p. 149, 679 31 Sebranice DS

255
2

Obec Skalice nad Svitavou č. p. 48, 679 01 Skalice nad Svitavou DS

255
3

Městys Sloup č. p. 1, 679 13 Sloup DS

255
4

Obec Suchý č. p. 99, 680 01 Suchý DS

255
5

Obec Sulíkov č. p. 37, 679 62 Sulíkov DS

255
6

Městys Svitávka Hybešova 166, 679 32 Svitávka DS

255
7

Obec Šebetov č. p. 108, 679 35 Šebetov DS

255
8

Obec Šebrov - Kateřina Šebrov 64, 679 22 Šebrov-Kateřina DS

255
9

Obec Uhřice č. p. 91, 679 63 Uhřice DS

256
0

Obec Úsobrno č. p. 81, 679 39 Úsobrno DS

256
1

Obec Vanovice č. p. 132, 679 36 Vanovice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

93


256
2

Obec Vavřinec č. p. 92, 679 13 Vavřinec DS

256
3

Město Velké Opatovice Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice DS

256
4

Obec Vísky č. p. 96, 679 33 Vísky DS

256
5

Obec Voděrady č. p. 160, 679 01 Voděrady DS

256
6

Obec Vysočany Molenburk 130, 679 13 Vysočany DS

256
7

Obec Žďár č. p. 5, 679 02 Žďár DS

256
8

Obec Žďárná č. p. 10, 679 52 Žďárná DS

256
9

Obec Babice nad Svitavou č. p. 197, 664 01 Babice nad Svitavou DS

257
0

Obec Bílovice nad Svitavou Těsnohlídkovo náměstí 1000, 664 01
Bílovice nad Svitavou

DS

257
1

Obec Blažovice Nádražní 165, 664 08 Blažovice DS

257
2

Obec Blučina nám. Svobody 119, 664 56 Blučina DS

257
3

Obec Čebín č. p. 21, 664 23 Čebín DS

257
4

Obec Česká č. p. 26, 664 31 Česká DS

257
5

Městys Deblín č. p. 43, 664 75 Deblín DS

257
6

Město Dolní Kounice Masarykovo náměstí 66/2, 664 64
Dolní Kounice

DS

257
7

Obec Domašov Brněnská 94, 664 83 Domašov DS

257
8

Městys Drásov č. p. 61, 664 24 Drásov DS

257
9

Obec Hrušovany u Brna Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u
Brna

DS

258
0

Město Ivančice Palackého náměstí 196/6, 664 91
Ivančice

DS

258
1

Obec Jinačovice č. p. 83, 664 34 Jinačovice DS

258
2

Město Kuřim Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim DS

258
3

Obec Lažánky č. p. 14, 664 71 Lažánky DS

258
4

Obec Lelekovice Hlavní 75/7, 664 31 Lelekovice DS

258
5

Obec Lukovany č. p. 70, 664 84 Lukovany DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

94


258
6

Obec Malhostovice č. p. 75, 666 03 Malhostovice DS

258
7

Obec Mělčany č. p. 163, 664 64 Mělčany DS

258
8

Obec Měnín č. p. 34, 664 57 Měnín DS

258
9

Město Modřice náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice DS

259
0

Obec Mokrá - Horákov Mokrá 207, 664 04 Mokrá-Horákov DS

259
1

Obec Moravany Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany DS

259
2

Obec Moutnice č. p. 277, 664 55 Moutnice DS

259
3

Obec Neslovice Hlavní 14, 664 91 Neslovice DS

259
4

Obec Ochoz u Brna č. p. 17, 664 02 Ochoz u Brna DS

259
5

Obec Ořechov Zahradní 216/1, 664 44 Ořechov DS

259
6

Město Oslavany náměstí 13. prosince 51/2, 664 12
Oslavany

DS

259
7

Obec Ostopovice U Kaple 260/5, 664 49 Ostopovice DS

259
8

Obec Podolí č. p. 1, 664 03 Podolí DS

259
9

Městys Pozořice Na Městečku 14, 664 07 Pozořice DS

260
0

Obec Prštice Hlavní 1, 664 46 Prštice DS

260
1

Obec Příbram na Moravě č. p. 33, 664 84 Příbram na Moravě DS

260
2

Město Rajhrad Masarykova 32, 664 61 Rajhrad DS

260
3

Město Rosice Palackého nám. 13, 665 01 Rosice DS

260
4

Obec Rozdrojovice Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice DS

260
5

Obec Říčany nám. Osvobození 340, 664 82 Říčany DS

260
6

Obec Sentice č. p. 71, 666 03 Sentice DS

260
7

Obec Sokolnice Komenského 435, 664 52 Sokolnice DS

260
8

Obec Střelice nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice DS

260
9

Obec Svatoslav č. p. 113, 666 01 Svatoslav DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

95


261
0

Obec Syrovice č. p. 298, 664 67 Syrovice DS

261
1

Město Šlapanice Masarykovo náměstí 100/7, 664 51
Šlapanice

DS

261
2

Obec Telnice Růžová 243, 664 59 Telnice DS

261
3

Obec Těšany č. p. 141, 664 54 Těšany DS

261
4

Město Tišnov nám. Míru 111, 666 01 Tišnov DS

261
5

Obec Troubsko Zámecká 150/8, 664 41 Troubsko DS

261
6

Obec Tvarožná č. p. 40, 664 05 Tvarožná DS

261
7

Město Újezd u Brna Komenského 107, 664 53 Újezd u
Brna

DS

261
8

Město Veverská Bítýška náměstí Na Městečku 72, 664 71
Veverská Bítýška

DS

261
9

Obec Vranov č. p. 24, 664 32 Vranov DS

262
0

Obec Vysoké Popovice č. p. 35, 664 84 Vysoké Popovice DS

262
1

Obec Zakřany č. p. 7, 664 84 Zakřany DS

262
2

Obec Zbraslav Komenského 105, 664 84 Zbraslav DS

262
3

Město Zbýšov Masarykova 248, 664 11 Zbýšov DS

262
4

Obec Žabčice Kopeček 4, 664 63 Žabčice DS

262
5

Obec Žatčany č. p. 125, 664 53 Žatčany DS

262
6

Obec Želešice 24. dubna 16, 664 43 Želešice DS

262
7

Město Židlochovice Masarykova 100, 667 01 Židlochovice DS

262
8

Městys Boleradice č. p. 401, 691 12 Boleradice DS

262
9

Obec Borkovany č. p. 279, 691 75 Borkovany DS

263
0

Obec Bořetice č. p. 39, 691 08 Bořetice DS

263
1

Obec Brod nad Dyjí č. p. 45, 691 81 Brod nad Dyjí DS

263
2

Město Břeclav náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02
Břeclav

DS

263
3

Obec Březí Hlavní 113, 691 81 Březí DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

96


263
4

Obec Bulhary č. p. 88, 691 89 Bulhary DS

263
5

Obec Diváky č. p. 110, 691 71 Diváky DS

263
6

Obec Dobré Pole č. p. 1, 691 81 Dobré Pole DS

263
7

Obec Dolní Dunajovice Zahradní 613, 691 85 Dolní
Dunajovice

DS

263
8

Obec Dolní Věstonice č. p. 67, 691 29 Dolní Věstonice DS

263
9

Městys Drnholec Kostelní 368, 691 83 Drnholec DS

264
0

Obec Hlohovec Hlavní 75, 691 43 Hlohovec DS

264
1

Obec Horní Bojanovice č. p. 96, 693 01 Horní Bojanovice DS

264
2

Obec Horní Věstonice Lípová 131, 691 81 Horní Věstonice DS

264
3

Obec Hrušky U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky DS

264
4

Město Hustopeče Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče DS

264
5

Město Klobouky u Brna nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u
Brna

DS

264
6

Obec Kobylí č. p. 459, 691 10 Kobylí DS

264
7

Obec Kostice nám. Osvobození 445/14, 691 52
Kostice

DS

264
8

Obec Krumvíř č. p. 184, 691 73 Krumvíř DS

264
9

Obec Křepice č. p. 25, 691 65 Křepice DS

265
0

Město Lanžhot Náměstí 177/2, 691 51 Lanžhot DS

265
1

Obec Lednice Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice DS

265
2

Město Mikulov Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov DS

265
3

Obec Milovice č. p. 38, 691 88 Milovice DS

265
4

Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107, 691 55
Moravská Nová Ves

DS

265
5

OBEC MORAVSKÝ ŽIŽKOV Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov DS

265
6

Obec Morkůvky č. p. 113, 691 72 Morkůvky DS

265
7

Obec Němčičky č. p. 221, 691 07 Němčičky DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

97


265
8

Obec Nikolčice č. p. 85, 691 71 Nikolčice DS

265
9

Městys Nosislav Městečko 54, 691 64 Nosislav DS

266
0

Obec Novosedly č. p. 1, 691 82 Novosedly DS

266
1

Obec Pasohlávky č. p. 1, 691 22 Pasohlávky DS

266
2

Obec Pavlov Na Návsi 88, 692 01 Pavlov DS

266
3

Obec Perná č. p. 294, 691 86 Perná DS

266
4

Město Podivín Masarykovo nám. 180/20, 691 45
Podivín

DS

266
5

Město Pohořelice Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice DS

266
6

Obec Popice Hlavní 62, 691 27 Popice DS

266
7

Obec Pouzdřany Hlavní 99, 691 26 Pouzdřany DS

266
8

Obec Přítluky Obecní 11, 691 04 Přítluky DS

266
9

OBEC RAKVICE Náměstí 22, 691 03 Rakvice DS

267
0

Obec Sedlec č. p. 92, 691 21 Sedlec DS

267
1

Obec Starovice č. p. 180, 693 01 Starovice DS

267
2

Obec Starovičky č. p. 43, 691 68 Starovičky DS

267
3

Obec Strachotín Osvobození 87, 693 01 Strachotín DS

267
4

Obec Šakvice Hlavní 12, 691 67 Šakvice DS

267
5

Obec Šitbořice Osvobození 92, 691 76 Šitbořice DS

267
6

Obec Tvrdonice nám. Míru 96/31, 691 53 Tvrdonice DS

267
7

Obec Týnec Náves 1, 691 54 Týnec DS

267
8

Obec Uherčice č. p. 32, 691 62 Uherčice DS

267
9

Město Valtice nám. Svobody 21, 691 42 Valtice DS

268
0

Město Velké Bílovice nám. Osvoboditelů 570, 691 02 Velké
Bílovice

DS

268
1

Obec Velké Hostěrádky č. p. 66, 691 74 Velké Hostěrádky DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

98


268
2

Městys Velké Němčice Městečko 85, 691 63 Velké Němčice DS

268
3

Město Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06
Velké Pavlovice

DS

268
4

Obec Vlasatice č. p. 149, 691 30 Vlasatice DS

268
5

Obec Vranovice Školní 1, 691 25 Vranovice DS

268
6

Obec Vrbice č. p. 89, 691 09 Vrbice DS

268
7

Obec Zaječí Školní 401, 691 05 Zaječí DS

268
8

Obec Biskupice č. p. 120, 763 41 Biskupice DS

268
9

Obec Bohuslavice u Zlína č. p. 185, 763 51 Bohuslavice u Zlína DS

269
0

Obec Bratřejov č. p. 226, 763 12 Bratřejov DS

269
1

Město Brumov - Bylnice H. Synkové 942, Brumov, 763 31
Brumov-Bylnice

DS

269
2

Obec Březůvky č. p. 1, 763 45 Březůvky DS

269
3

Obec Dolní Lhota č. p. 129, 763 23 Dolní Lhota DS

269
4

Obec Doubravy č. p. 45, 763 45 Doubravy DS

269
5

Město Fryšták náměstí Míru 43, 763 16 Fryšták DS

269
6

Statutární město Zlín náměstí Míru 12, 760 01 Zlín DS

269
7

Obec Halenkovice č. p. 76, 763 63 Halenkovice DS

269
8

Obec Hřivínův Újezd č. p. 50, 763 07 Hřivínův Újezd DS

269
9

Obec Hvozdná Hlavní 210, 763 10 Hvozdná DS

270
0

Obec Jasenná č. p. 190, 763 13 Jasenná DS

270
1

Obec Kašava č. p. 217, 763 19 Kašava DS

270
2

Obec Ludkovice č. p. 44, 763 41 Ludkovice DS

270
3

Město Luhačovice nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice DS

270
4

Obec Lukov K Lůčkám 350, 763 17 Lukov DS

270
5

Obec Mysločovice č. p. 21, 763 01 Mysločovice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

99


270
6

Město Napajedla Masarykovo náměstí 89, 763 61
Napajedla

DS

270
7

Obec Nedašov č. p. 370, 763 32 Nedašov DS

270
8

město Otrokovice nám. 3. května 1340, 765 02
Otrokovice

DS

270
9

OBEC PROVODOV č. p. 28, 763 45 Provodov DS

271
0

Obec Racková č. p. 45, 760 01 Racková DS

271
1

město Slavičín Osvobození 25, 763 21 Slavičín DS

271
2

Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice DS

271
3

Obec Spytihněv č. p. 359, 763 64 Spytihněv DS

271
4

Obec Štítná nad Vláří-Popov Štítná nad Vláří 72, 763 33 Štítná nad
Vláří-Popov

DS

271
5

Obec Tlumačov Nádražní 440, 763 62 Tlumačov DS

271
6

Obec Trnava č. p. 156, 763 18 Trnava DS

271
7

Obec Újezd č. p. 272, 763 25 Újezd DS

271
8

Město Valašské Klobouky Masarykovo náměstí 189, 766 01
Valašské Klobouky

DS

271
9

Obec Velký Ořechov č. p. 19, 763 07 Velký Ořechov DS

272
0

Město Vizovice Masarykovo nám. 1007, 763 12
Vizovice

DS

272
1

Obec Vlachovice č. p. 50, 763 24 Vlachovice DS

272
2

OBEC VYSOKÉ POLE č. p. 118, 763 25 Vysoké Pole DS

272
3

Obec Zádveřice-Raková Zádveřice 460, 763 12 Zádveřice-
Raková

DS

272
4

Obec Žlutava č. p. 271, 763 61 Žlutava DS

272
5

Obec Archlebov č. p. 2, 696 33 Archlebov DS

272
6

Obec Blatnice pod Svatým
Antonínkem

č. p. 28, 696 71 Blatnice pod Svatým
Antonínkem

DS

272
7

Obec Bukovany č. p. 222, 696 31 Bukovany DS

272
8

Město Bzenec náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec DS

272
9

Obec Čejč č. p. 430, 696 14 Čejč DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

100


273
0

Obec Čejkovice Templářská 500, 696 15 Čejkovice DS

273
1

Obec Dambořice Pod Kostelem 69, 696 35 Dambořice DS

273
2

Obec Dolní Bojanovice Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice DS

273
3

Obec Domanín č. p. 9, 696 83 Domanín DS

273
4

Město Dubňany Nám. 15.dubna 1149, 696 03
Dubňany

DS

273
5

Město Hodonín Masarykovo nám. 53/1, 695 01
Hodonín

DS

273
6

Obec Hovorany č. p. 45, 696 12 Hovorany DS

273
7

Obec Hroznová Lhota č. p. 170, 696 63 Hroznová Lhota DS

273
8

Obec Hrubá Vrbka č. p. 133, 696 73 Hrubá Vrbka DS

273
9

Obec Ježov č. p. 22, 696 48 Ježov DS

274
0

Obec Kněždub č. p. 140, 696 64 Kněždub DS

274
1

Obec Kostelec č. p. 260, 696 51 Kostelec DS

274
2

Město Kyjov Masarykovo náměstí 30/1, 697 01
Kyjov

DS

274
3

Obec Lipov č. p. 182, 696 72 Lipov DS

274
4

Obec Louka č. p. 19, 696 76 Louka DS

274
5

Obec Lovčice č. p. 118, 696 39 Lovčice DS

274
6

Obec Mikulčice č. p. 245, 696 19 Mikulčice DS

274
7

Obec Milotice Školní 72, 696 05 Milotice DS

274
8

Obec Moravany č. p. 73, 696 50 Moravany DS

274
9

Obec Moravský Písek Velkomoravská 1, 696 85 Moravský
Písek

DS

275
0

Obec Mutěnice Masarykova 200, 696 11 Mutěnice DS

275
1

Obec Násedlovice č. p. 129, 696 36 Násedlovice DS

275
2

Obec Nová Lhota č. p. 355, 696 74 Nová Lhota DS

275
3

Obec Petrov č. p. 113, 696 65 Petrov DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

101


275
4

Obec Prušánky č. p. 100, 696 21 Prušánky DS

275
5

Obec Radějov č. p. 130, 696 67 Radějov DS

275
6

Obec Ratíškovice U Radnice 1300, 696 02 Ratíškovice DS

275
7

Obec Sobůlky č. p. 105, 697 01 Sobůlky DS

275
8

Obec Starý Poddvorov č. p. 230, 696 16 Starý Poddvorov DS

275
9

Město Strážnice náměstí Svobody 503, 696 62
Strážnice

DS

276
0

Obec Strážovice č. p. 196, 696 38 Strážovice DS

276
1

Obec Sudoměřice č. p. 322, 696 66 Sudoměřice DS

276
2

Obec Suchov č. p. 63, 696 71 Suchov DS

276
3

Obec Svatobořice-Mistřín Hlavní 1000/113, Svatobořice, 696 04
Svatobořice-Mistřín

DS

276
4

Obec Šardice č. p. 601, 696 13 Šardice DS

276
5

Obec Těmice č. p. 176, 696 84 Těmice DS

276
6

Obec Tvarožná Lhota č. p. 190, 696 62 Tvarožná Lhota DS

276
7

Obec Uhřice č. p. 177, 696 34 Uhřice DS

276
8

Obec Vacenovice Na Dědině 243, 696 06 Vacenovice DS

276
9

Obec Velká nad Veličkou č. p. 151, 696 74 Velká nad Veličkou DS

277
0

Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad
Moravou

DS

277
1

Obec Věteřov č. p. 207, 697 01 Věteřov DS

277
2

Obec Vlkoš č. p. 95, 696 41 Vlkoš DS

277
3

Obec Vnorovy Hlavní 750, 696 61 Vnorovy DS

277
4

Město Vracov náměstí Míru 202, 696 42 Vracov DS

277
5

Obec Vřesovice č. p. 72, 696 48 Vřesovice DS

277
6

Obec Žádovice č. p. 41, 696 49 Žádovice DS

277
7

Obec Žarošice č. p. 14, 696 34 Žarošice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

102


277
8

Město Ždánice Městečko 787, 696 32 Ždánice DS

277
9

Obec Želetice č. p. 189, 696 37 Želetice DS

278
0

Obec Žeravice č. p. 40, 696 47 Žeravice DS

278
1

Městys Batelov náměstí Míru 148/35, 588 51 Batelov DS

278
2

Město Brtnice nám. Svobody 379, 588 32 Brtnice DS

278
3

Obec Brzkov č. p. 68, 588 13 Brzkov DS

278
4

Obec Černíč č. p. 10, 588 56 Černíč DS

278
5

Obec Dobronín Polenská 221/2a, 588 12 Dobronín DS

278
6

Obec Dobroutov č. p. 78, 588 13 Dobroutov DS

278
7

Městys Dolní Cerekev č. p. 107, 588 45 Dolní Cerekev DS

278
8

Obec Dušejov č. p. 109, 588 05 Dušejov DS

278
9

Obec Hodice č. p. 48, 589 01 Hodice DS

279
0

Obec Horní Dubenky č. p. 31, 588 52 Horní Dubenky DS

279
1

Obec Jamné č. p. 166, 588 27 Jamné DS

279
2

Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1, 586 01
Jihlava

DS

279
3

Obec Jihlávka č. p. 134, 588 51 Jihlávka DS

279
4

Obec Kaliště č. p. 4, 588 51 Kaliště DS

279
5

Městys Kamenice č. p. 481, 588 23 Kamenice DS

279
6

Obec Kostelec č. p. 87, 588 61 Kostelec DS

279
7

Obec Kostelní Myslová č. p. 24, 588 56 Kostelní Myslová DS

279
8

Obec Krahulčí č. p. 85, 588 56 Krahulčí DS

279
9

Městys Luka nad Jihlavou 1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou DS

280
0

MĚSTYS MRÁKOTÍN č. p. 49, 588 54 Mrákotín DS

280
1

Obec Mysliboř č. p. 73, 588 62 Mysliboř DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

103


280
2

Obec Nevcehle č. p. 54, 588 62 Nevcehle DS

280
3

Městys Nová Říše Náměstí 40, 588 65 Nová Říše DS

280
4

Obec Opatov č. p. 47, 588 05 Opatov DS

280
5

Obec Pavlov č. p. 108, 588 33 Pavlov DS

280
6

Město Polná Husovo náměstí 39, 588 13 Polná DS

280
7

Obec Puklice č. p. 24, 588 31 Puklice DS

280
8

Obec Rohozná č. p. 113, 588 44 Rohozná DS

280
9

Obec Řásná č. p. 63, 588 56 Řásná DS

281
0

Obec Sedlejov č. p. 45, 588 62 Sedlejov DS

281
1

Městys Stará Říše č. p. 124, 588 67 Stará Říše DS

281
2

Městys Stonařov č. p. 232, 588 33 Stonařov DS

281
3

Obec Střítež č. p. 1, 588 11 Střítež DS

281
4

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10,
Telč-Vnitřní Město, 588 56 Telč

DS

281
5

Město Třešť Revoluční 20/1, 589 01 Třešť DS

281
6

Obec Urbanov č. p. 50, 588 62 Urbanov DS

281
7

Obec Ústí č. p. 88, 588 42 Ústí DS

281
8

Obec Velký Beranov č. p. 58, 588 21 Velký Beranov DS

281
9

Městys Větrný Jeníkov č. p. 5, 588 42 Větrný Jeníkov DS

282
0

Obec Vyskytná nad Jihlavou č. p. 67, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou DS

282
1

Obec Zhoř č. p. 64, 588 26 Zhoř DS

282
2

Obec Ždírec č. p. 25, 588 13 Ždírec DS

282
3

Obec Bařice - Velké Těšany Bařice 8, 767 01 Bařice-Velké Těšany DS

282
4

Obec Bělov č. p. 77, 768 21 Bělov DS

282
5

Obec Bezměrov č. p. 155, 767 01 Bezměrov DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

104


282
6

Obec Brusné č. p. 93, 768 61 Brusné DS

282
7

Obec Břest č. p. 87, 768 23 Břest DS

282
8

Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo nám. 137, 768 61
Bystřice pod Hostýnem

DS

282
9

Obec Cetechovice č. p. 45, 768 02 Cetechovice DS

283
0

Obec Dřínov č. p. 155, 768 33 Dřínov DS

283
1

Město Holešov Masarykova 628, 769 01 Holešov DS

283
2

Obec Horní Lapač č. p. 22, 769 01 Horní Lapač DS

283
3

Město Hulín nám. Míru 162, 768 24 Hulín DS

283
4

Obec Chomýž č. p. 52, 768 61 Chomýž DS

283
5

Město Chropyně náměstí Svobody 29, 768 11
Chropyně

DS

283
6

Obec Kostelany č. p. 48, 767 01 Kostelany DS

283
7

OBEC CHVALNOV-LÍSKY Chvalnov 68, 768 05 Chvalnov-Lísky DS

283
8

Obec Jankovice č. p. 101, 769 01 Jankovice DS

283
9

Obec Komárno č. p. 49, 768 71 Komárno DS

284
0

Město Koryčany Náměstí 401, 768 05 Koryčany DS

284
1

Obec Kostelec u Holešova č. p. 58, 768 43 Kostelec u Holešova DS

284
2

Město Kroměříž Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž DS

284
3

Obec Kurovice č. p. 68, 768 52 Kurovice DS

284
4

Obec Kvasice A. Dohnala 18, 768 21 Kvasice DS

284
5

Obec Kyselovice č. p. 189, 768 11 Kyselovice DS

284
6

Obec Lechotice č. p. 100, 768 52 Lechotice DS

284
7

Městys Litenčice č. p. 97, 768 13 Litenčice DS

284
8

Obec Loukov č. p. 199, 768 75 Loukov DS

284
9

Obec Lubná č. p. 177, 767 01 Lubná DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

105


285
0

Obec Ludslavice č. p. 31, 768 52 Ludslavice DS

285
1

Obec Lutopecny č. p. 1, 767 01 Lutopecny DS

285
2

Obec Martinice č. p. 16, 769 01 Martinice DS

285
3

Obec Míškovice č. p. 46, 768 52 Míškovice DS

285
4

Město Morkovice-Slížany Náměstí 29, Morkovice, 768 33
Morkovice-Slížany

DS

285
5

Obec Nová Dědina č. p. 12, 768 21 Nová Dědina DS

285
6

Obec Osíčko č. p. 56, 768 61 Osíčko DS

285
7

Obec Pacetluky č. p. 10, 768 43 Pacetluky DS

285
8

Obec Pačlavice č. p. 185, 768 34 Pačlavice DS

285
9

Obec Počenice-Tetětice Počenice 74, 768 33 Počenice-
Tetětice

DS

286
0

Obec Podhradní Lhota č. p. 150, 768 71 Podhradní Lhota DS

286
1

Obec Prusinovice Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice DS

286
2

Obec Rajnochovice č. p. 144, 768 71 Rajnochovice DS

286
3

OBEC RATAJE č. p. 139, 768 12 Rataje DS

286
4

Obec Roštění č. p. 144, 768 43 Roštění DS

286
5

Obec Roštín č. p. 450, 768 03 Roštín DS

286
6

Obec Rusava č. p. 248, 768 41 Rusava DS

286
7

Obec Slavkov pod Hostýnem č. p. 14, 768 61 Slavkov pod
Hostýnem

DS

286
8

Obec Soběsuky č. p. 23, 768 02 Soběsuky DS

286
9

Obec Střílky Koryčanská 47, 768 04 Střílky DS

287
0

Obec Střížovice č. p. 55, 768 21 Střížovice DS

287
1

Obec Sulimov č. p. 51, 768 21 Sulimov DS

287
2

Obec Troubky-Zdislavice Troubky 10, 768 02 Troubky-
Zdislavice

DS

287
3

Obec Uhřice č. p. 84, 768 33 Uhřice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

106


287
4

Obec Věžky č. p. 61, 768 33 Věžky DS

287
5

OBEC ZAHNAŠOVICE č. p. 43, 769 01 Zahnašovice DS

287
6

Obec Záříčí č. p. 25, 768 11 Záříčí DS

287
7

Obec Zborovice Hlavní 37, 768 32 Zborovice DS

287
8

Obec Zdounky č. p. 27, 768 02 Zdounky DS

287
9

Obec Zlobice č. p. 77, 768 31 Zlobice DS

288
0

Obec Žalkovice č. p. 97, 768 23 Žalkovice DS

288
1

Obec Žeranovice č. p. 1, 769 01 Žeranovice DS

288
2

Obec Bedihošť Prostějovská 13, 798 21 Bedihošť DS

288
3

Obec Bílovice-Lutotín Bílovice 39, 798 41 Bílovice-Lutotín DS

288
4

Obec Biskupice č. p. 61, 798 12 Biskupice DS

288
5

Obec Bohuslavice č. p. 25, 798 56 Bohuslavice DS

288
6

Obec Bousín č. p. 47, 798 61 Bousín DS

288
7

Obec Brodek u Konice č. p. 187, 798 46 Brodek u Konice DS

288
8

Městys Brodek u Prostějova Císařská 39, 798 07 Brodek u
Prostějova

DS

288
9

Obec Buková č. p. 9, 798 48 Buková DS

289
0

Obec Čehovice č. p. 93, 798 21 Čehovice DS

289
1

Obec Čechy pod Kosířem náměstí Svobody 289, 798 58 Čechy
pod Kosířem

DS

289
2

Obec Čelčice č. p. 86, 798 23 Čelčice DS

289
3

Obec Čelechovice na Hané Hlavní 9, 798 16 Čelechovice na Hané DS

289
4

Obec Dobromilice č. p. 6, 798 25 Dobromilice DS

289
5

Obec Doloplazy č. p. 15, 798 26 Doloplazy DS

289
6

Městys Drahany č. p. 26, 798 61 Drahany DS

289
7

Obec Hluchov č. p. 2, 798 41 Hluchov DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

107


289
8

Obec Horní Štěpánov č. p. 326, 798 47 Horní Štěpánov DS

289
9

Obec Hrdibořice č. p. 6, 798 12 Hrdibořice DS

290
0

Obec Hrubčice č. p. 10, 798 21 Hrubčice DS

290
1

Obec Hvozd č. p. 90, 798 55 Hvozd DS

290
2

Obec Ivaň č. p. 197, 798 23 Ivaň DS

290
3

Obec Jesenec č. p. 117, 798 53 Jesenec DS

290
4

Obec Kladky č. p. 19, 798 54 Kladky DS

290
5

Obec Klenovice na Hané č. p. 3, 798 23 Klenovice na Hané DS

290
6

Obec Klopotovice č. p. 11, 798 21 Klopotovice DS

290
7

Město Konice Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice DS

290
8

Město Kostelec na Hané Jakubské náměstí 138, 798 41
Kostelec na Hané

DS

290
9

Městys Kralice na Hané Masarykovo nám. 41, 798 12 Kralice
na Hané

DS

291
0

Obec Krumsín č. p. 2, 798 03 Krumsín DS

291
1

Obec Laškov č. p. 1, 798 57 Laškov DS

291
2

Obec Lešany č. p. 111, 798 42 Lešany DS

291
3

Obec Lipová č. p. 160, 798 45 Lipová DS

291
4

Obec Ludmírov č. p. 56, 798 55 Ludmírov DS

291
5

Obec Malé Hradisko č. p. 60, 798 49 Malé Hradisko DS

291
6

Obec Mořice č. p. 68, 798 28 Mořice DS

291
7

Obec Myslejovice č. p. 145, 798 05 Myslejovice DS

291
8

Město Němčice nad Hanou Palackého nám. 3, 798 27 Němčice
nad Hanou

DS

291
9

MĚSTYS NEZAMYSLICE Tjabinova 111, 798 26 Nezamyslice DS

292
0

Obec Niva č. p. 61, 798 61 Niva DS

292
1

Obec Ohrozim č. p. 31, 798 03 Ohrozim DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

108


292
2

Obec Olšany u Prostějova č. p. 50, 798 14 Olšany u Prostějova DS

292
3

Obec Ondratice č. p. 15, 798 07 Ondratice DS

292
4

Obec Otaslavice č. p. 343, 798 06 Otaslavice DS

292
5

Obec Otinoves č. p. 177, 798 61 Otinoves DS

292
6

Obec Pěnčín č. p. 109, 798 57 Pěnčín DS

292
7

Obec Pivín č. p. 220, 798 24 Pivín DS

292
8

Město Plumlov Rudé armády 302, 798 03 Plumlov DS

292
9

Statutární město Prostějov nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01
Prostějov

DS

293
0

Obec Prostějovičky č. p. 67, 798 03 Prostějovičky DS

293
1

Městys Protivanov Náměstí 32, 798 48 Protivanov DS

293
2

Obec Přemyslovice č. p. 281, 798 51 Přemyslovice DS

293
3

Obec Ptení č. p. 36, 798 43 Ptení DS

293
4

Obec Rozstání č. p. 77, 798 62 Rozstání DS

293
5

Obec Skalka č. p. 26, 798 24 Skalka DS

293
6

Obec Slatinky č. p. 111, 783 42 Slatinky DS

293
7

Obec Smržice J. Krezy 40/1, 798 17 Smržice DS

293
8

Obec Stařechovice č. p. 71, 798 41 Stařechovice DS

293
9

Obec Stražisko č. p. 1, 798 44 Stražisko DS

294
0

Obec Suchdol Jednov 38, 798 45 Suchdol DS

294
1

Obec Šubířov č. p. 40, 798 52 Šubířov DS

294
2

MĚSTYS Tištín č. p. 37, 798 29 Tištín DS

294
3

Obec Určice č. p. 81, 798 04 Určice DS

294
4

Obec Víceměřice č. p. 26, 798 26 Víceměřice DS

294
5

Obec Vícov č. p. 46, 798 03 Vícov DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

109


294
6

Obec Vranovice-Kelčice Kelčice 31, 798 08 Vranovice-Kelčice DS

294
7

Obec Vrbátky č. p. 41, 798 13 Vrbátky DS

294
8

Obec Vrchoslavice č. p. 100, 798 27 Vrchoslavice DS

294
9

Obec Vřesovice č. p. 41, 798 09 Vřesovice DS

295
0

Obec Výšovice č. p. 80, 798 09 Výšovice DS

295
1

Obec Želeč č. p. 62, 798 07 Želeč DS

295
2

Obec Březník č. p. 247, 675 74 Březník DS

295
3

Městys Budišov č. p. 360, 675 03 Budišov DS

295
4

Obec Budkov č. p. 82, 675 42 Budkov DS

295
5

Obec Čáslavice č. p. 23, 675 24 Čáslavice DS

295
6

Obec Čechtín č. p. 55, 675 07 Čechtín DS

295
7

Městys Dalešice č. p. 87, 675 54 Dalešice DS

295
8

Obec Dešov č. p. 147, 675 33 Dešov DS

295
9

Obec Dolní Vilémovice č. p. 142, 675 52 Dolní Vilémovice DS

296
0

Obec Domamil č. p. 135, 675 43 Domamil DS

296
1

Obec Dukovany č. p. 99, 675 56 Dukovany DS

296
2

Obec Hartvíkovice č. p. 31, 675 76 Hartvíkovice DS

296
3

Město Hrotovice nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice DS

296
4

Obec Jakubov u Moravských
Budějovic

č. p. 155, 675 44 Jakubov u
Moravských Budějovic

DS

296
5

Město Jaroměřice Nad
Rokytnou

nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad
Rokytnou

DS

296
6

Město Jemnice Husova 103, 675 31 Jemnice DS

296
7

Obec Jinošov č. p. 24, 675 71 Jinošov DS

296
8

Obec Kněžice č. p. 1, 675 29 Kněžice DS

296
9

Obec Kojetice č. p. 131, 675 23 Kojetice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

110


297
0

Obec Kouty č. p. 11, 675 08 Kouty DS

297
1

Obec Kralice nad Oslavou Jinošovská 78, 675 73 Kralice nad
Oslavou

DS

297
2

Obec Lesonice č. p. 117, 675 44 Lesonice DS

297
3

Obec Lipník č. p. 106, 675 52 Lipník DS

297
4

Městys Mohelno č. p. 84, 675 75 Mohelno DS

297
5

Město Moravské Budějovice nám. Míru 31, 676 02 Moravské
Budějovice

DS

297
6

Obec Myslibořice č. p. 14, 675 60 Myslibořice DS

297
7

Město Náměšť nad Oslavou Masarykovo nám. 104, 675 71
Náměšť nad Oslavou

DS

297
8

Obec Nové Syrovice č. p. 2, 675 41 Nové Syrovice DS

297
9

Městys Okříšky Jihlavská 1, 675 21 Okříšky DS

298
0

Městys Opatov č. p. 149, 675 28 Opatov DS

298
1

Obec Police č. p. 1, 675 34 Police DS

298
2

Obec Předín č. p. 243, 675 27 Předín DS

298
3

Obec Přibyslavice Na Návsi 40, 675 21 Přibyslavice DS

298
4

Obec Pyšel č. p. 52, 675 71 Pyšel DS

298
5

Obec Radkovice u Hrotovic č. p. 13, 675 59 Radkovice u Hrotovic DS

298
6

OBEC RAPOTICE Hlavní 55, 675 73 Rapotice DS

298
7

Městys Rokytnice nad Rokytnou č. p. 67, 675 25 Rokytnice nad
Rokytnou

DS

298
8

Obec Rouchovany č. p. 35, 675 57 Rouchovany DS

298
9

Obec Rudíkov č. p. 2, 675 05 Rudíkov DS

299
0

Městys Stařeč Jakubské náměstí 50, 675 22 Stařeč DS

299
1

Obec Studenec č. p. 160, 675 02 Studenec DS

299
2

Obec Svatoslav č. p. 29, 675 07 Svatoslav DS

299
3

Obec Šebkovice č. p. 1, 675 45 Šebkovice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

111


299
4

Obec Tasov č. p. 240, 675 79 Tasov DS

299
5

Obec Trnava č. p. 32, 674 01 Trnava DS

299
6

OBEC TŘEBELOVICE č. p. 76, 675 32 Třebelovice DS

299
7

Město Třebíč Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město,
674 01 Třebíč

DS

299
8

Obec Valeč č. p. 109, 675 53 Valeč DS

299
9

Městys Vladislav č. p. 76, 675 01 Vladislav DS

300
0

Obec Výčapy č. p. 79, 674 01 Výčapy DS

300
1

Městys Želetava nám. Míru 1, 675 26 Želetava DS

300
2

Obec Babice č. p. 508, 687 03 Babice DS

300
3

Obec Bánov č. p. 700, 687 54 Bánov DS

300
4

Obec Bílovice č. p. 70, 687 12 Bílovice DS

300
5

Město Bojkovice Sušilova 952, 687 71 Bojkovice DS

300
6

Obec Boršice u Blatnice č. p. 157, 687 63 Boršice u Blatnice DS

300
7

Obec Boršice č. p. 7, 687 09 Boršice DS

300
8

Obec Březolupy č. p. 90, 687 13 Březolupy DS

300
9

Obec Březová č. p. 390, 687 67 Březová DS

301
0

Městys Buchlovice náměstí Svobody 800, 687 08
Buchlovice

DS

301
1

Obec Bystřice pod Lopeníkem č. p. 262, 687 55 Bystřice pod
Lopeníkem

DS

301
2

Obec Dolní Němčí Nivnická 82, 687 62 Dolní Němčí DS

301
3

Město Hluk Hřbitovní 140, 687 25 Hluk DS

301
4

Obec Horní Němčí č. p. 113, 687 64 Horní Němčí DS

301
5

Obec Hradčovice č. p. 168, 687 33 Hradčovice DS

301
6

Obec Huštěnovice č. p. 92, 687 03 Huštěnovice DS

301
7

Obec Jalubí č. p. 135, 687 05 Jalubí DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

112


301
8

Obec Kněžpole č. p. 125, 687 12 Kněžpole DS

301
9

Obec Korytná č. p. 297, 687 52 Korytná DS

302
0

Obec Kostelany nad Moravou č. p. 19, 686 01 Kostelany nad
Moravou

DS

302
1

Obec Kudlovice č. p. 39, 687 03 Kudlovice DS

302
2

Obec Mistřice č. p. 9, 687 12 Mistřice DS

302
3

Obec Nedachlebice č. p. 250, 687 12 Nedachlebice DS

302
4

Obec Nedakonice č. p. 33, 687 38 Nedakonice DS

302
5

Obec Nezdenice č. p. 72, 687 32 Nezdenice DS

302
6

Obec Nivnice Sídliště 1000, 687 51 Nivnice DS

302
7

Obec Ostrožská lhota č. p. 148, 687 23 Ostrožská Lhota DS

302
8

Obec Ostrožská Nová Ves Záhumení 1022, 687 22 Ostrožská
Nová Ves

DS

302
9

Městys Osvětimany č. p. 350, 687 42 Osvětimany DS

303
0

Obec Pitín č. p. 18, 687 71 Pitín DS

303
1

Obec Podolí č. p. 190, 686 04 Podolí DS

303
2

Městys Polešovice č. p. 242, 687 37 Polešovice DS

303
3

Obec Popovice č. p. 303, 686 04 Popovice DS

303
4

Obec Prakšice č. p. 29, 687 56 Prakšice DS

303
5

Obec Slavkov č. p. 114, 687 64 Slavkov DS

303
6

Obec Starý Hrozenkov č. p. 3, 687 74 Starý Hrozenkov DS

303
7

Obec Strání Na kopci 321, 687 65 Strání DS

303
8

Obec Suchá Loz č. p. 72, 687 53 Suchá Loz DS

303
9

Obec Šumice č. p. 400, 687 31 Šumice DS

304
0

Obec Topolná č. p. 420, 687 11 Topolná DS

304
1

Obec Traplice č. p. 404, 687 04 Traplice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

113


304
2

Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 01
Uherský Brod

DS

304
3

Město Uherské Hradiště Masarykovo náměstí 19, 686 01
Uherské Hradiště

DS

304
4

Město Uherský Ostroh Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh DS

304
5

Obec Velehrad Hradišťská 231, 687 06 Velehrad DS

304
6

Obec Vlčnov č. p. 124, 687 61 Vlčnov DS

304
7

Obec Zlechov č. p. 540, 687 10 Zlechov DS

304
8

Obec Bohdalice - Pavlovice Bohdalice 125, 683 41 Bohdalice-
Pavlovice

DS

304
9

Obec Bošovice Náves 291, 683 54 Bošovice DS

305
0

Městys Brankovice Náměstí 101, 683 33 Brankovice DS

305
1

Město Bučovice Jiráskova 502, 685 01 Bučovice DS

305
2

Obec Dražovice č. p. 7, 683 01 Dražovice DS

305
3

Obec Drnovice č. p. 1, 683 04 Drnovice DS

305
4

Obec Habrovany č. p. 345, 683 01 Habrovany DS

305
5

Obec Hodějice č. p. 41, 684 01 Hodějice DS

305
6

Městys Hvězdlice Nové Hvězdlice 72, 683 41 Hvězdlice DS

305
7

Město Ivanovice na Hané Palackého náměstí 796/11, 683 23
Ivanovice na Hané

DS

305
8

Obec Komořany č. p. 1, 683 01 Komořany DS

305
9

Obec Krásensko č. p. 123, 683 04 Krásensko DS

306
0

Obec Křenovice Školní 535, 683 52 Křenovice DS

306
1

Obec Kučerov č. p. 59, 682 01 Kučerov DS

306
2

Obec Letonice Osvobození 112, 683 35 Letonice DS

306
3

Obec Lovčičky č. p. 148, 683 54 Lovčičky DS

306
4

Obec Milešovice č. p. 68, 683 54 Milešovice DS

306
5

Obec Moravské Málkovice č. p. 56, 682 01 Moravské Málkovice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

114


306
6

Obec Němčany č. p. 145, 684 01 Němčany DS

306
7

Obec Nemojany č. p. 10, 683 03 Nemojany DS

306
8

Obec Nemotice č. p. 66, 683 33 Nemotice DS

306
9

Obec Nesovice č. p. 305, 683 33 Nesovice DS

307
0

Obec Nevojice č. p. 33, 685 01 Nevojice DS

307
1

Obec Nížkovice č. p. 39, 684 01 Nížkovice DS

307
2

Obec Otnice Dědina 479, 683 54 Otnice DS

307
3

Obec Prusy-Boškůvky Moravské Prusy 40, 682 01 Prusy-
Boškůvky

DS

307
4

Obec Pustiměř Pustiměřské Prusy 79, 683 21
Pustiměř

DS

307
5

Obec Račice - Pístovice Račice 72, 683 05 Račice-Pístovice DS

307
6

Obec Rašovice č. p. 91, 685 01 Rašovice DS

307
7

Město Rousínov Sušilovo náměstí 84/56, 683 01
Rousínov

DS

307
8

Obec Ruprechtov č. p. 155, 683 04 Ruprechtov DS

307
9

Město Slavkov u Brna Palackého náměstí 65, 684 01
Slavkov u Brna

DS

308
0

Obec Studnice č. p. 66, 683 08 Studnice DS

308
1

Obec Šaratice Náves 83, 683 52 Šaratice DS

308
2

Městys Švábenice č. p. 18, 683 23 Švábenice DS

308
3

Obec Velešovice č. p. 152, 683 01 Velešovice DS

308
4

Město Vyškov Masarykovo náměstí 108/1, Vyškov-
Město, 682 01 Vyškov

DS

308
5

Městys Běhařovice č. p. 43, 671 39 Běhařovice DS

308
6

Obec Bítov č. p. 3, 671 10 Bítov DS

308
7

Městys Blížkovice č. p. 130, 671 55 Blížkovice DS

308
8

Obec Božice č. p. 380, 671 64 Božice DS

308
9

Obec Břežany č. p. 103, 671 65 Břežany DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

115


309
0

Obec Citonice č. p. 82, 671 01 Citonice DS

309
1

Obec Dolní Dubňany č. p. 40, 671 73 Dolní Dubňany DS

309
2

Obec Dyjákovice č. p. 235, 671 26 Dyjákovice DS

309
3

Obec Hevlín č. p. 224, 671 69 Hevlín DS

309
4

Obec Hluboké Mašůvky č. p. 10, 671 52 Hluboké Mašůvky DS

309
5

Obec Hodonice Obecní 287, 671 25 Hodonice DS

309
6

Obec Horní Dubňany č. p. 41, 671 73 Horní Dubňany DS

309
7

Obec Horní Dunajovice č. p. 102, 671 34 Horní Dunajovice DS

309
8

Obec Hostěradice č. p. 57, 671 71 Hostěradice DS

309
9

Obec Hostim č. p. 165, 671 54 Hostim DS

310
0

Obec Hrádek č. p. 16, 671 27 Hrádek DS

310
1

Město Hrušovany nad
Jevišovkou

náměstí Míru 22, 671 67 Hrušovany
nad Jevišovkou

DS

310
2

Obec Jamolice č. p. 8, 672 01 Jamolice DS

310
3

Obec Jaroslavice Náměstí 93, 671 28 Jaroslavice DS

310
4

Město Jevišovice č. p. 56, 671 53 Jevišovice DS

310
5

Obec Jezeřany-Maršovice č. p. 1, 671 75 Jezeřany-Maršovice DS

310
6

Obec Jiřice u Miroslavi č. p. 33, 671 78 Jiřice u Miroslavi DS

310
7

Obec Kravsko č. p. 12, 671 51 Kravsko DS

310
8

Obec Loděnice č. p. 114, 671 75 Loděnice DS

310
9

Obec Mašovice č. p. 52, 669 02 Mašovice DS

311
0

Městys Mikulovice č. p. 1, 671 33 Mikulovice DS

311
1

Město Miroslav nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav DS

311
2

Město Moravský Krumlov nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský
Krumlov

DS

311
3

Městys Olbramovice č. p. 23, 671 76 Olbramovice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

116


311
4

Obec Pavlice č. p. 90, 671 56 Pavlice DS

311
5

Obec Petrovice č. p. 9, 672 01 Petrovice DS

311
6

Obec Práče č. p. 112, 671 61 Práče DS

311
7

Městys Prosiměřice č. p. 197, 671 61 Prosiměřice DS

311
8

Obec Skalice č. p. 92, 671 71 Skalice DS

311
9

Obec Starý Petřín č. p. 23, 671 06 Starý Petřín DS

312
0

Obec Strachotice č. p. 79, 671 29 Strachotice DS

312
1

Obec Šanov Hlavní 65, 671 68 Šanov DS

312
2

Městys Šatov č. p. 124, 671 22 Šatov DS

312
3

Městys Štítary č. p. 149, 671 02 Štítary DS

312
4

Obec Šumná č. p. 149, 671 02 Šumná DS

312
5

Obec Tavíkovice č. p. 1, 671 40 Tavíkovice DS

312
6

Obec Trstěnice č. p. 122, 671 71 Trstěnice DS

312
7

Obec Uherčice č. p. 48, 671 07 Uherčice DS

312
8

Obec Únanov č. p. 463, 671 31 Únanov DS

312
9

Obec Vedrovice č. p. 326, 671 75 Vedrovice DS

313
0

Městys Vémyslice č. p. 31, 671 42 Vémyslice DS

313
1

Městys Višňové č. p. 212, 671 38 Višňové DS

313
2

Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí DS

313
3

Obec Vrbovec č. p. 146, 671 24 Vrbovec DS

313
4

Město Znojmo Obroková 1/12, 669 02 Znojmo DS

313
5

Městys Bobrová č. p. 138, 592 55 Bobrová DS

313
6

Městys Bohdalov č. p. 250, 592 13 Bohdalov DS

313
7

Obec Borač č. p. 51, 592 61 Borač DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

117


313
8

Obec Bory Dolní Bory 232, 594 61 Bory DS

313
9

Město Bystřice nad
Pernštejnem

Příční 405, 593 01 Bystřice nad
Pernštejnem

DS

314
0

Obec Dalečín č. p. 30, 592 41 Dalečín DS

314
1

Obec Dolní Rožínka č. p. 3, 592 51 Dolní Rožínka DS

314
2

Obec Dolní Loučky č. p. 208, 594 55 Dolní Loučky DS

314
3

Městys Doubravník č. p. 75, 592 61 Doubravník DS

314
4

Obec Fryšava pod Žákovou
horou

č. p. 9, 592 04 Fryšava pod Žákovou
horou

DS

314
5

Obec Herálec Český Herálec 80, 592 01 Herálec DS

314
6

Městys Jimramov náměstí Jana Karafiáta 39, 592 42
Jimramov

DS

314
7

Městys Křižanov Benešovo náměstí 12, 594 51
Křižanov

DS

314
8

Obec Lísek Lhota 80, 592 45 Lísek DS

314
9

Městys Měřín Náměstí 106, 594 42 Měřín DS

315
0

Obec Moravec č. p. 146, 592 54 Moravec DS

315
1

Městys Nedvědice č. p. 42, 592 62 Nedvědice DS

315
2

Obec Nížkov č. p. 107, 592 12 Nížkov DS

315
3

Město Nové Město na Moravě Vratislavovo náměstí 103, 592 31
Nové Město na Moravě

DS

315
4

Městys Nové Veselí Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí DS

315
5

Obec Olší č. p. 28, 592 61 Olší DS

315
6

Městys Ostrov nad Oslavou č. p. 246, 594 45 Ostrov nad Oslavou DS

315
7

Obec Otín č. p. 37, 594 01 Otín DS

315
8

Obec Prosetín č. p. 34, 592 64 Prosetín DS

315
9

Obec Radešínská Svratka č. p. 134, 592 33 Radešínská Svratka DS

316
0

Obec Radostín nad Oslavou č. p. 223, 594 44 Radostín nad
Oslavou

DS

316
1

Obec Rovečné č. p. 82, 592 65 Rovečné DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

118


316
2

Obec Rozsochy č. p. 146, 592 57 Rozsochy DS

316
3

Obec Rožná č. p. 8, 592 52 Rožná DS

316
4

Obec Řečice č. p. 135, 592 33 Řečice DS

316
5

Obec Sklené nad Oslavou č. p. 85, 591 01 Sklené nad Oslavou DS

316
6

Městys Sněžné č. p. 55, 592 03 Sněžné DS

316
7

Městys Strážek č. p. 13, 592 53 Strážek DS

316
8

Město Svratka Palackého 30, 592 02 Svratka DS

316
9

Obec Škrdlovice č. p. 48, 591 01 Škrdlovice DS

317
0

Městys Štěpánov nad Svratkou č. p. 23, 592 63 Štěpánov nad
Svratkou

DS

317
1

Obec Věcov č. p. 61, 592 44 Věcov DS

317
2

Město Velká Bíteš Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká
Bíteš

DS

317
3

Obec Velká Losenice č. p. 360, 592 11 Velká Losenice DS

317
4

Město Velké Meziříčí Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí DS

317
5

Obec Vidonín č. p. 36, 594 57 Vidonín DS

317
6

OBEC VÍR č. p. 178, 592 66 Vír DS

317
7

Obec Vlkov č. p. 104, 594 53 Vlkov DS

317
8

Městys Vojnův Městec č. p. 27, 591 01 Vojnův Městec DS

317
9

Obec Zvole č. p. 107, 592 56 Zvole DS

318
0

Obec Žďárec č. p. 42, 594 56 Žďárec DS

318
1

Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1,
591 01 Žďár nad Sázavou

DS

318
2

Obec Bílčice č. p. 61, 793 68 Bílčice DS

318
3

Obec Bohušov č. p. 15, 793 99 Bohušov DS

318
4

Obec Brantice č. p. 121, 793 93 Brantice DS

318
5

Město Bruntál Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

119


318
6

Město Břidličná Nábřežní 452, 793 51 Břidličná DS

318
7

Obec Dětřichov nad Bystřicí č. p. 58, 793 03 Dětřichov nad Bystřicí DS

318
8

Obec Dolní Moravice č. p. 40, 795 01 Dolní Moravice DS

318
9

Obec Dvorce Náměstí 13, 793 68 Dvorce DS

319
0

Obec Heřmanovice č. p. 136, 793 74 Heřmanovice DS

319
1

Obec Holčovice č. p. 44, 793 71 Holčovice DS

319
2

Město Horní Benešov Masarykova 32, 793 12 Horní
Benešov

DS

319
3

Obec Horní Město č. p. 97, 793 44 Horní Město DS

319
4

Obec Hošťálkovy č. p. 77, 794 01 Hošťálkovy DS

319
5

Obec Huzová č. p. 131, 793 51 Huzová DS

319
6

Město Janov č. p. 19, 793 84 Janov DS

319
7

Obec Jindřichov č. p. 58, 793 83 Jindřichov DS

319
8

Obec Jiříkov č. p. 86, 793 51 Jiříkov DS

319
9

Obec Karlova Studánka č. p. 17, 793 24 Karlova Studánka DS

320
0

Obec Karlovice č. p. 183, 793 23 Karlovice DS

320
1

Obec Krasov č. p. 29, 794 01 Krasov DS

320
2

Město Krnov Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým
vrchem, 794 01 Krnov

DS

320
3

Obec Křišťanovice č. p. 92, 793 68 Křišťanovice DS

320
4

Obec Leskovec nad Moravicí č. p. 42, 793 68 Leskovec nad
Moravicí

DS

320
5

Obec Lichnov č. p. 42, 793 15 Lichnov DS

320
6

Obec Liptaň č. p. 149, 793 99 Liptaň DS

320
7

Obec Lomnice č. p. 42, 793 02 Lomnice DS

320
8

Obec Malá Morávka č. p. 55, 793 36 Malá Morávka DS

320
9

Město Město Albrechtice nám. ČSA 27/10, 793 95 Město
Albrechtice

DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

120


321
0

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský
Beroun

DS

321
1

Obec Norberčany č. p. 58, 793 05 Norberčany DS

321
2

Obec Osoblaha Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha DS

321
3

Obec Razová č. p. 351, 792 01 Razová DS

321
4

Obec Roudno č. p. 56, 792 01 Roudno DS

321
5

Obec Rusín č. p. 53, 793 97 Rusín DS

321
6

Město Rýmařov náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov DS

321
7

Obec Ryžoviště nám. Míru 105, 793 56 Ryžoviště DS

321
8

Obec Slezské Rudoltice č. p. 64, 793 97 Slezské Rudoltice DS

321
9

Obec Sosnová č. p. 11, 793 12 Sosnová DS

322
0

Obec Svobodné Heřmanice Sokolovská 94, 793 12 Svobodné
Heřmanice

DS

322
1

Obec Světlá Hora Světlá 374, 793 31 Světlá Hora DS

322
2

Obec Široká Niva č. p. 79, 792 01 Široká Niva DS

322
3

Obec Třemešná č. p. 304, 793 82 Třemešná DS

322
4

Obec Úvalno č. p. 58, 793 91 Úvalno DS

322
5

Obec Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69, 792 01 Václavov u
Bruntálu

DS

322
6

Město Vrbno pod Pradědem Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod
Pradědem

DS

322
7

Obec Vysoká č. p. 90, 793 99 Vysoká DS

322
8

Obec Zátor č. p. 107, 793 16 Zátor DS

322
9

Město Zlaté Hory nám. Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory DS

323
0

Obec Baška č. p. 420, 739 01 Baška DS

323
1

Město Brušperk K náměstí 22, 739 44 Brušperk DS

323
2

Obec Bruzovice č. p. 214, 739 36 Bruzovice DS

323
3

Obec Bystřice č. p. 334, 739 95 Bystřice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

121


323
4

Obec Čeladná č. p. 1, 739 12 Čeladná DS

323
5

Obec Dobrá č. p. 230, 739 51 Dobrá DS

323
6

Obec Fryčovice č. p. 83, 739 45 Fryčovice DS

323
7

Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148, Frýdek, 738 01
Frýdek-Místek

DS

323
8

Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3, Frýdlant, 739 11 Frýdlant
nad Ostravicí

DS

323
9

Obec Hnojník č. p. 222, 739 53 Hnojník DS

324
0

Obec Horní Bludovice č. p. 434, 739 37 Horní Bludovice DS

324
1

Obec Hrčava č. p. 53, 739 98 Hrčava DS

324
2

Město Jablunkov Dukelská 144, 739 91 Jablunkov DS

324
3

Obec Kozlovice č. p. 343, 739 47 Kozlovice DS

324
4

Obec Krmelín Kostelní 70, 739 24 Krmelín DS

324
5

Obec Kunčice pod Ondřejníkem č. p. 569, 739 13 Kunčice pod
Ondřejníkem

DS

324
6

Obec Lhotka č. p. 89, 739 47 Lhotka DS

324
7

Obec Lučina č. p. 1, 739 39 Lučina DS

324
8

Obec Morávka č. p. 599, 739 04 Morávka DS

324
9

Obec Mosty u Jablunkova č. p. 800, 739 98 Mosty u Jablunkova DS

325
0

Obec Ostravice č. p. 577, 739 14 Ostravice DS

325
1

Obec Palkovice č. p. 619, 739 41 Palkovice DS

325
2

Město Paskov Nádražní 700, 739 21 Paskov DS

325
3

Obec Sedliště č. p. 271, 739 36 Sedliště DS

325
4

Obec Hukvaldy č. p. 3, 739 46 Hukvaldy DS

325
5

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí Zámecká 1, Stará Ves, 739 23 Stará
Ves nad Ondřejnicí

DS

325
6

Obec Staré Hamry č. p. 283, 739 15 Staré Hamry DS

325
7

Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

122


325
8

Statutární město Třinec Jablunkovská 160, Staré Město, 739
61 Třinec

DS

325
9

Obec Václavovice Obecní 130, 739 34 Václavovice DS

326
0

Město Vratimov Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov DS

326
1

Obec Albrechtice Obecní 186, 735 43 Albrechtice DS

326
2

Město Český Těšín náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín DS

326
3

Obec Dětmarovice č. p. 27, 735 71 Dětmarovice DS

326
4

Obec Dolní Lutyně Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně DS

326
5

Statutární město Havířov Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov DS

326
6

Statutární město Karviná Fryštátská 72/1, Fryštát, 733 01
Karviná

DS

326
7

Město Bohumín Masarykova 158, Nový Bohumín, 735
81 Bohumín

DS

326
8

Město Orlová Osvobození 796, Lutyně, 735 14
Orlová

DS

326
9

Obec Petrovice u Karviné č. p. 251, 735 72 Petrovice u Karviné DS

327
0

Město Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41
Petřvald

DS

327
1

Město Rychvald Orlovská 678, 735 32 Rychvald DS

327
2

Obec Stonava č. p. 730, 735 34 Stonava DS

327
3

Obec Těrlicko Májová 474/16, Horní Těrlicko, 735 42
Těrlicko

DS

327
4

Obec Bartošovice č. p. 135, 742 54 Bartošovice DS

327
5

Město Bílovec Slezské náměstí 1/1, 743 01 Bílovec DS

327
6

Město Frenštát pod Radhoštěm nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod
Radhoštěm

DS

327
7

Město Fulnek nám. Komenského 12, 742 45 Fulnek DS

327
8

Obec Hodslavice č. p. 211, 742 71 Hodslavice DS

327
9

Obec Jeseník nad Odrou č. p. 256, 742 33 Jeseník nad Odrou DS

328
0

Obec Jistebník č. p. 149, 742 82 Jistebník DS

328
1

Město Klimkovice Lidická 1, 742 83 Klimkovice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

123


328
2

Město Kopřivnice Štefánikova 1163/12, 742 21
Kopřivnice

DS

328
3

Obec Lichnov č. p. 90, 742 75 Lichnov DS

328
4

Obec Luboměř č. p. 93, 742 35 Luboměř DS

328
5

Obec Mořkov Horní 10, 742 72 Mořkov DS

328
6

Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový
Jičín

DS

328
7

Město Odry Masarykovo náměstí 16/25, 742 35
Odry

DS

328
8

Obec Petřvald Petřvald 1-Petřvald 175, 742 60
Petřvald

DS

328
9

Město Příbor náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58
Příbor

DS

329
0

Obec Sedlnice č. p. 109, 742 56 Sedlnice DS

329
1

Městys Spálov č. p. 62, 742 37 Spálov DS

329
2

Obec Starý Jičín č. p. 133, 742 31 Starý Jičín DS

329
3

Město Studénka nám. Republiky 762, Butovice, 742 13
Studénka

DS

329
4

Městys Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol
nad Odrou

DS

329
5

Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 Štramberk DS

329
6

Obec Tichá č. p. 1, 742 74 Tichá DS

329
7

Obec Tísek č. p. 62, 743 01 Tísek DS

329
8

Obec Trojanovice č. p. 210, 744 01 Trojanovice DS

329
9

Obec Veřovice č. p. 670, 742 73 Veřovice DS

330
0

Obec Vřesina Hlavní 24, 742 85 Vřesina DS

330
1

Obec Bělkovice-Lašťany č. p. 139, 783 16 Bělkovice-Lašťany DS

330
2

Obec Bílá Lhota č. p. 1, 783 21 Bílá Lhota DS

330
3

Obec Bohuňovice 6. května 109, 783 14 Bohuňovice DS

330
4

Obec Bouzov č. p. 2, 783 25 Bouzov DS

330
5

Obec Bystročice č. p. 6, 779 00 Bystročice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

124


330
6

Obec Dlouhá Loučka 1. máje 116, 783 86 Dlouhá Loučka DS

330
7

Obec Dolany č. p. 58, 783 16 Dolany DS

330
8

Obec Domašov nad Bystřicí Náměstí 35, 783 06 Domašov nad
Bystřicí

DS

330
9

Obec Drahanovice č. p. 144, 783 44 Drahanovice DS

331
0

Městys Dub nad Moravou Brodecká 1, 783 75 Dub nad Moravou DS

331
1

Obec Grygov Šrámkova 19, 783 73 Grygov DS

331
2

Obec Hlubočky Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky DS

331
3

Obec Hněvotín č. p. 47, 783 47 Hněvotín DS

331
4

Obec Hnojice č. p. 117, 785 01 Hnojice DS

331
5

Obec Horka nad Moravou nám. Osvobození 16/46, 783 35
Horka nad Moravou

DS

331
6

Obec Cholina č. p. 52, 783 22 Cholina DS

331
7

Obec Jívová č. p. 69, 783 16 Jívová DS

331
8

Obec Kožušany-Tážaly Tážaly 1, 783 75 Kožušany-Tážaly DS

331
9

Město Litovel Nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01
Litovel

DS

332
0

Obec Luká č. p. 80, 783 24 Luká DS

332
1

Obec Lutín Školní 203, 783 49 Lutín DS

332
2

Obec Majetín Lipová 25, 751 03 Majetín DS

332
3

Obec Mladeč č. p. 78, 783 21 Mladeč DS

332
4

Obec Náklo č. p. 14, 783 32 Náklo DS

332
5

Městys Náměšť na Hané nám. T. G. Masaryka 100, 783 44
Náměšť na Hané

DS

332
6

Statutární město Olomouc Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc DS

332
7

Obec Paseka č. p. 17, 783 97 Paseka DS

332
8

Obec Senice na Hané Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na
Hané

DS

332
9

Obec Slatinice č. p. 50, 783 42 Slatinice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

125


333
0

Obec Štěpánov Horní 444/7, 783 13 Štěpánov DS

333
1

Město Šternberk Horní náměstí 78/16, 785 01
Šternberk

DS

333
2

Obec Šumvald č. p. 17, 783 85 Šumvald DS

333
3

Obec Těšetice č. p. 75, 783 46 Těšetice DS

333
4

Obec Troubelice č. p. 352, 783 83 Troubelice DS

333
5

Obec Tršice č. p. 50, 783 57 Tršice DS

333
6

Obec Újezd č. p. 83, 783 96 Újezd DS

333
7

Město Uničov Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov DS

333
8

Město Velká Bystřice Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká
Bystřice

DS

333
9

Obec Velký Týnec Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec DS

334
0

Městys Velký Újezd Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd DS

334
1

Obec Žerotín č. p. 13, 784 01 Žerotín DS

334
2

Obec Bohuslavice Poštovní 119, 747 19 Bohuslavice DS

334
3

Obec Bolatice Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice DS

334
4

Obec Brumovice Hlavní 75/56, 747 71 Brumovice DS

334
5

Městys Březová č. p. 106, 747 44 Březová DS

334
6

Město Budišov nad Budišovkou Halaškovo náměstí 2, 747 87 Budišov
nad Budišovkou

DS

334
7

Město Dolní Benešov Hájecká 65, 747 22 Dolní Benešov DS

334
8

Obec Háj ve Slezsku Antonína Vaška 86, Chabičov, 747 92
Háj ve Slezsku

DS

334
9

Město Hlučín Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín DS

335
0

Obec Hněvošice Opavská 170, 747 35 Hněvošice DS

335
1

Obec Holasovice č. p. 130, 747 74 Holasovice DS

335
2

Obec Hrabyně č. p. 70, 747 63 Hrabyně DS

335
3

Město Hradec nad Moravicí Opavská 265, 747 41 Hradec nad
Moravicí

DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

126


335
4

Obec Chuchelná K. M. Lichnovského 10, 747 24
Chuchelná

DS

335
5

Obec Jakartovice č. p. 89, 747 53 Jakartovice DS

335
6

Obec Kobeřice Hlučínská 888, 747 27 Kobeřice DS

335
7

Město Kravaře Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře DS

335
8

Městys Litultovice č. p. 1, 747 55 Litultovice DS

335
9

Obec Ludgeřovice Markvartovická 52/48, 747 14
Ludgeřovice

DS

336
0

Obec Markvartovice Šilheřovická 491, 747 14
Markvartovice

DS

336
1

Obec Melč č. p. 6, 747 84 Melč DS

336
2

Obec Mokré Lazce Pavla Křížkovského 158, 747 62
Mokré Lazce

DS

336
3

Obec Oldřišov K Zámku 246, 747 33 Oldřišov DS

336
4

Statutární město Opava Horní náměstí 382/69, Město, 746 01
Opava

DS

336
5

Obec Otice Hlavní 1, 747 81 Otice DS

336
6

Obec Píšť Opavská 58/2, 747 18 Píšť DS

336
7

Obec Pustá Polom Slezská 94, 747 69 Pustá Polom DS

336
8

Obec Raduň Gudrichova 79, 747 61 Raduň DS

336
9

Obec Skřipov č. p. 80, 747 45 Skřipov DS

337
0

Obec Slavkov Ludvíka Svobody 30, 747 57 Slavkov DS

337
1

Obec Služovice č. p. 135, 747 28 Služovice DS

337
2

Obec Stěbořice č. p. 28, 747 51 Stěbořice DS

337
3

Obec Sudice náměstí P. Arnošta Jureczky 13, 747
25 Sudice

DS

337
4

Obec Šilheřovice Střední 305, 747 15 Šilheřovice DS

337
5

Obec Štěpánkovice Slezská 520/13, 747 28 Štěpánkovice DS

337
6

Obec Štítina Hlavní 68, 747 91 Štítina DS

337
7

Obec Velká Polom Opavská 58, 747 64 Velká Polom DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

127


337
8

Obec Velké Heraltice Opavská 142, 747 75 Velké Heraltice DS

337
9

Obec Velké Hoštice Zámecká 195, 747 31 Velké Hoštice DS

338
0

Město Vítkov náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov DS

338
1

Obec Bělotín č. p. 151, 753 64 Bělotín DS

338
2

Obec Bochoř Náves 202/41, 750 02 Bochoř DS

338
3

Městys Brodek u Přerova Masarykovo náměstí 13, 751 03
Brodek u Přerova

DS

338
4

Obec Citov č. p. 14, 751 03 Citov DS

338
5

Obec Černotín č. p. 1, 753 68 Černotín DS

338
6

Městys Dřevohostice Náměstí 74, 751 14 Dřevohostice DS

338
7

Obec Horní Moštěnice Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní
Moštěnice

DS

338
8

Obec Hrabůvka č. p. 61, 753 01 Hrabůvka DS

338
9

Město Hranice Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-
Město, 753 01 Hranice

DS

339
0

Městys Hustopeče nad Bečvou náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče
nad Bečvou

DS

339
1

Obec Jindřichov č. p. 19, 753 01 Jindřichov DS

339
2

Obec Klokočí č. p. 40, 753 61 Klokočí DS

339
3

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín I-
Město, 752 01 Kojetín

DS

339
4

Obec Kokory č. p. 57, 751 05 Kokory DS

339
5

Obec Lazníky č. p. 116, 751 25 Lazníky DS

339
6

Město Lipník nad Bečvou náměstí T. G. Masaryka 89/11, Lipník
nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník
nad Bečvou

DS

339
7

Obec Lobodice č. p. 39, 751 01 Lobodice DS

339
8

Obec Milenov č. p. 120, 753 61 Milenov DS

339
9

Obec Opatovice Hlavní 170, 753 56 Opatovice DS

340
0

Obec Osek nad Bečvou č. p. 65, 751 22 Osek nad Bečvou DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

128


340
1

Obec Partutovice č. p. 61, 753 01 Partutovice DS

340
2

Obec Pavlovice u Přerova č. p. 102, 751 11 Pavlovice u Přerova DS

340
3

Obec Polkovice č. p. 15, 751 44 Polkovice DS

340
4

Město Potštát Zámecká 1, 753 62 Potštát DS

340
5

Obec Prosenice Na Návsi 10, 751 21 Prosenice DS

340
6

Statutární město Přerov Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750
02 Přerov

DS

340
7

Obec Radíkov č. p. 48, 753 01 Radíkov DS

340
8

Obec Radslavice Na Návsi 103, 751 11 Radslavice DS

340
9

Obec Rokytnice č. p. 143, 751 04 Rokytnice DS

341
0

Obec Skalička č. p. 2, 753 52 Skalička DS

341
1

Obec Soběchleby č. p. 141, 753 54 Soběchleby DS

341
2

Obec Střítež nad Ludinou č. p. 122, 753 63 Střítež nad Ludinou DS

341
3

Město Tovačov Náměstí 12, Tovačov I-Město, 751 01
Tovačov

DS

341
4

Obec Troubky Dědina 286/29, 751 02 Troubky DS

341
5

Obec Veselíčko č. p. 68, 751 25 Veselíčko DS

341
6

Obec Všechovice č. p. 17, 753 53 Všechovice DS

341
7

Obec Želatovice č. p. 92, 751 16 Želatovice DS

341
8

Obec Bernartice č. p. 60, 790 57 Bernartice DS

341
9

Obec Bělá pod Pradědem Domašov 381, 790 01 Bělá pod
Pradědem

DS

342
0

Obec Bílá Voda Kamenička 37, 790 69 Bílá Voda DS

342
1

Obec Bludov Jana Žižky 195, 789 61 Bludov DS

342
2

Obec Bohdíkov č. p. 163, 789 64 Bohdíkov DS

342
3

Obec Bohuslavice č. p. 2, 789 72 Bohuslavice DS

342
4

Obec Bohutín č. p. 65, 789 62 Bohutín DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

129


342
5

Obec Branná č. p. 23, 788 25 Branná DS

342
6

Obec Brníčko č. p. 120, 789 75 Brníčko DS

342
7

Obec Bušín č. p. 84, 789 62 Bušín DS

342
8

Obec Černá Voda č. p. 57, 790 54 Černá Voda DS

342
9

Obec Dlouhomilov č. p. 138, 789 01 Dlouhomilov DS

343
0

Obec Dubicko Velká Strana 56, 789 72 Dubicko DS

343
1

Město Hanušovice Hlavní 92, 788 33 Hanušovice DS

343
2

Obec Hoštejn č. p. 20, 789 01 Hoštejn DS

343
3

Obec Hrabišín č. p. 65, 788 04 Hrabišín DS

343
4

Obec Hynčina č. p. 125, 789 01 Hynčina DS

343
5

Město Javorník nám. Svobody 134, 790 70 Javorník DS

343
6

Obec Jedlí č. p. 16, 789 01 Jedlí DS

343
7

Město Jeseník Masarykovo nám. 167/1, 790 01
Jeseník

DS

343
8

Obec Jestřebí č. p. 47, 789 01 Jestřebí DS

343
9

Obec Jindřichov č. p. 78, 788 23 Jindřichov DS

344
0

Obec Kamenná č. p. 2, 789 74 Kamenná DS

344
1

Obec Klopina č. p. 116, 789 73 Klopina DS

344
2

Obec Kolšov č. p. 160, 788 21 Kolšov DS

344
3

Obec Kosov č. p. 84, 789 01 Kosov DS

344
4

Obec Lesnice č. p. 46, 789 01 Lesnice DS

344
5

Obec Leština Družstevní 92, 789 71 Leština DS

344
6

Obec Libina č. p. 523, 788 05 Libina DS

344
7

Obec Lipinka č. p. 82, 783 83 Lipinka DS

344
8

Obec Lipová-lázně č. p. 396, 790 61 Lipová-lázně DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

130


344
9

Město Loštice nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice DS

345
0

Obec Loučná nad Desnou č. p. 57, 788 11 Loučná nad Desnou DS

345
1

Obec Lukavice č. p. 47, 789 01 Lukavice DS

345
2

Obec Malá Morava Vysoký Potok 2, 788 33 Malá Morava DS

345
3

Obec Maletín Starý Maletín 21, 789 01 Maletín DS

345
4

Obec Mikulovice Hlavní 5, 790 84 Mikulovice DS

345
5

Město Mohelnice U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice DS

345
6

Obec Moravičany č. p. 67, 789 82 Moravičany DS

345
7

Obec Nový Malín č. p. 240, 788 03 Nový Malín DS

345
8

Obec Olšany č. p. 75, 789 62 Olšany DS

345
9

Obec Oskava č. p. 112, 788 01 Oskava DS

346
0

Obec Palonín č. p. 17, 789 83 Palonín DS

346
1

Obec Pavlov č. p. 42, 789 85 Pavlov DS

346
2

Obec Písařov č. p. 80, 789 91 Písařov DS

346
3

Obec Písečná č. p. 123, 790 82 Písečná DS

346
4

Obec Postřelmov Komenského 193, 789 69 Postřelmov DS

346
5

Obec Rájec č. p. 98, 789 01 Rájec DS

346
6

Obec Rohle č. p. 56, 789 74 Rohle DS

346
7

Obec Rovensko č. p. 59, 789 01 Rovensko DS

346
8

Obec Ruda nad Moravou 9. května 40, 789 63 Ruda nad
Moravou

DS

346
9

Obec Sobotín č. p. 54, 788 16 Sobotín DS

347
0

Obec Stará Červená Voda č. p. 204, 790 53 Stará Červená Voda DS

347
1

Město Staré Město nám. Osvobození 166, 788 32 Staré
Město

DS

347
2

Obec Sudkov č. p. 96, 788 21 Sudkov DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

131


347
3

Obec Supíkovice č. p. 130, 790 51 Supíkovice DS

347
4

Obec Svébohov č. p. 64, 789 01 Svébohov DS

347
5

Město Štíty nám. Míru 55, 789 91 Štíty DS

347
6

Město Šumperk nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk DS

347
7

Město Úsov nám. Míru 86, 789 73 Úsov DS

347
8

Obec Vápenná č. p. 442, 790 64 Vápenná DS

347
9

Obec Velké Losiny Rudé armády 321, 788 15 Velké
Losiny

DS

348
0

Město Vidnava Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava DS

348
1

Město Zábřeh Masarykovo náměstí 510/6, 789 01
Zábřeh

DS

348
2

Obec Zvole č. p. 123, 789 01 Zvole DS

348
3

Město Žulová Hlavní 36, 790 65 Žulová DS

348
4

Obec Branky č. p. 6, 756 45 Branky DS

348
5

Obec Bystřička č. p. 82, 756 24 Bystřička DS

348
6

Obec Dolní Bečva č. p. 340, 756 55 Dolní Bečva DS

348
7

Obec Francova Lhota č. p. 325, 756 14 Francova Lhota DS

348
8

Obec Halenkov č. p. 655, 756 03 Halenkov DS

348
9

Obec Horní Bečva č. p. 550, 756 57 Horní Bečva DS

349
0

Obec Horní Lideč č. p. 292, 756 12 Horní Lideč DS

349
1

Obec Hošťálková č. p. 3, 756 22 Hošťálková DS

349
2

Obec Hovězí č. p. 2, 756 01 Hovězí DS

349
3

Obec Huslenky č. p. 494, 756 02 Huslenky DS

349
4

Obec Hutisko - Solanec Hutisko 512, 756 62 Hutisko-Solanec DS

349
5

Obec Choryně č. p. 200, 756 42 Choryně DS

349
6

Obec Jablůnka č. p. 365, 756 23 Jablůnka DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

132


349
7

Obec Jarcová č. p. 200, 757 01 Jarcová DS

349
8

Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05
Karolinka

DS

349
9

Obec Kateřinice č. p. 242, 756 21 Kateřinice DS

350
0

Město Kelč č. p. 5, 756 43 Kelč DS

350
1

Obec Kladeruby č. p. 72, 756 43 Kladeruby DS

350
2

Obec Lačnov č. p. 158, 756 12 Lačnov DS

350
3

Obec Leskovec č. p. 67, 756 11 Leskovec DS

350
4

Obec Lešná č. p. 36, 756 41 Lešná DS

350
5

Obec Lidečko č. p. 467, 756 12 Lidečko DS

350
6

Obec Liptál č. p. 331, 756 31 Liptál DS

350
7

Obec Loučka č. p. 46, 756 44 Loučka DS

350
8

Obec Lužná č. p. 230, 756 11 Lužná DS

350
9

Obec Malá Bystřice č. p. 55, 756 27 Malá Bystřice DS

351
0

Obec Mikulůvka č. p. 226, 756 24 Mikulůvka DS

351
1

Městys Nový Hrozenkov č. p. 454, 756 04 Nový Hrozenkov DS

351
2

Obec Oznice č. p. 109, 756 24 Oznice DS

351
3

Obec Pozděchov č. p. 215, 756 11 Pozděchov DS

351
4

Obec Prlov č. p. 141, 756 11 Prlov DS

351
5

Obec Prostřední Bečva č. p. 272, 756 56 Prostřední Bečva DS

351
6

Obec Ratiboř č. p. 75, 756 21 Ratiboř DS

351
7

Město Rožnov pod Radhoštěm Masarykovo náměstí 128, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm

DS

351
8

Obec Růžďka č. p. 320, 756 25 Růžďka DS

351
9

Obec Střelná č. p. 38, 756 12 Střelná DS

352
0

Obec Študlov č. p. 142, 756 12 Študlov DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

133


352
1

Obec Valašská Bystřice č. p. 316, 756 27 Valašská Bystřice DS

352
2

Obec Valašská Polanka č. p. 270, 756 11 Valašská Polanka DS

352
3

Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí DS

352
4

Obec Valašské Příkazy č. p. 1, 756 12 Valašské Příkazy DS

352
5

Obec Velká Lhota č. p. 33, 757 01 Velká Lhota DS

352
6

Obec Velké Karlovice č. p. 1, 756 06 Velké Karlovice DS

352
7

Obec Vidče č. p. 96, 756 53 Vidče DS

352
8

Obec Vigantice č. p. 203, 756 61 Vigantice DS

352
9

Město Vsetín Svárov 1080, 755 01 Vsetín DS

353
0

Obec Zašová č. p. 36, 756 51 Zašová DS

353
1

Obec Zděchov č. p. 175, 756 07 Zděchov DS

353
2

Město Zubří U Domoviny 234, 756 54 Zubří DS

353
3

Obec Částkov č. p. 86, 687 12 Částkov DS

353
4

Obec Drslavice č. p. 93, 687 33 Drslavice DS

353
5

Obec Hostějov č. p. 3, 687 41 Hostějov DS

353
6

Obec Medlovice č. p. 140, 687 41 Medlovice DS

353
7

Obec Modrá č. p. 170, 687 06 Modrá DS

353
8

Obec Salaš č. p. 85, 687 06 Salaš DS

353
9

OBEC STARÉ HUTĚ č. p. 70, 686 01 Staré Hutě DS

354
0

Obec Stupava č. p. 47, 686 01 Stupava DS

354
1

Obec Tučapy č. p. 30, 687 09 Tučapy DS

354
2

Obec Babice u Rosic Náves 14, 664 84 Babice u Rosic DS

354
3

Obec Braníškov č. p. 41, 664 71 Braníškov DS

354
4

Obec Heroltice č. p. 18, 666 01 Heroltice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

134


354
5

Obec Hradčany Tišnovská 131, 666 03 Hradčany DS

354
6

Obec Březina č. p. 20, 666 01 Březina DS

354
7

Obec Hvozdec č. p. 16, 664 71 Hvozdec DS

354
8

Obec Chudčice č. p. 220, 664 71 Chudčice DS

354
9

Obec Jiříkovice Za Školou 230, 664 51 Jiříkovice DS

355
0

Obec Kanice č. p. 76, 664 01 Kanice DS

355
1

Obec Lomnička č. p. 103, 666 01 Lomnička DS

355
2

Obec Maršov č. p. 71, 664 71 Maršov DS

355
3

Obec Nelepeč-Žernůvka Žernůvka 10, 666 01 Nelepeč-
Žernůvka

DS

355
4

Obec Ponětovice č. p. 63, 664 51 Ponětovice DS

355
5

Obec Předklášteří náměstí 5. května 1390, 666 02
Předklášteří

DS

355
6

Obec Skalička č. p. 10, 666 03 Skalička DS

355
7

Obec Štěpánovice č. p. 30, 666 02 Štěpánovice DS

355
8

Obec Trboušany č. p. 113, 664 64 Trboušany DS

355
9

Obec Úsuší č. p. 3, 666 01 Úsuší DS

356
0

Obec Vohančice č. p. 29, 666 01 Vohančice DS

356
1

Obec Všechovice č. p. 32, 666 03 Všechovice DS

356
2

Obec Železné č. p. 79, 666 01 Železné DS

356
3

Obec Olšany č. p. 66, 683 01 Olšany DS

356
4

Obec Milonice č. p. 118, 683 33 Milonice DS

356
5

Obec Uhřice č. p. 56, 683 33 Uhřice DS

356
6

Obec Podbřežice č. p. 16, 683 01 Podbřežice DS

356
7

Obec Zlámanec č. p. 95, 687 12 Zlámanec DS

356
8

Obec Kozlany č. p. 8, 683 41 Kozlany DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

135


356
9

Obec Podomí č. p. 89, 683 04 Podomí DS

357
0

Obec Kobeřice u Brna Dolní 54, 684 01 Kobeřice u Brna DS

357
1

Obec Vážany nad Litavou č. p. 125, 684 01 Vážany nad Litavou DS

357
2

Obec Hoštice - Heroltice Hoštice 78, 682 01 Hoštice-Heroltice DS

357
3

Obec Bohaté Málkovice č. p. 56, 685 01 Bohaté Málkovice DS

357
4

Obec Lysovice č. p. 68, 682 01 Lysovice DS

357
5

Obec Topolany č. p. 51, 682 01 Topolany DS

357
6

Obec Dětkovice č. p. 76, 683 23 Dětkovice DS

357
7

Obec Dobročkovice č. p. 92, 683 33 Dobročkovice DS

357
8

Obec Drysice č. p. 120, 683 21 Drysice DS

357
9

Obec Hlubočany č. p. 22, 682 01 Hlubočany DS

358
0

Obec Hostěrádky - Rešov č. p. 212, 683 52 Hostěrádky-Rešov DS

358
1

Obec Hrušky č. p. 166, 683 52 Hrušky DS

358
2

Obec Chvalkovice č. p. 61, 683 41 Chvalkovice DS

358
3

Obec Ježkovice č. p. 31, 683 04 Ježkovice DS

358
4

Obec Kožušice č. p. 97, 683 33 Kožušice DS

358
5

Obec Luleč č. p. 33, 683 03 Luleč DS

358
6

Obec Malínky č. p. 75, 683 33 Malínky DS

358
7

Obec Mouchnice č. p. 7, 683 33 Mouchnice DS

358
8

Obec Nemochovice č. p. 132, 683 33 Nemochovice DS

358
9

Obec Nové Sady č. p. 5, 683 08 Nové Sady DS

359
0

Obec Orlovice č. p. 112, 682 01 Orlovice DS

359
1

Obec Podivice č. p. 63, 683 21 Podivice DS

359
2

Obec Radslavice č. p. 91, 683 21 Radslavice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

136


359
3

Obec Snovídky č. p. 1, 683 33 Snovídky DS

359
4

Obec Tučapy č. p. 49, 683 01 Tučapy DS

359
5

Obec Vážany č. p. 95, 682 01 Vážany DS

359
6

Obec Zelená Hora č. p. 32, 683 21 Zelená Hora DS

359
7

Obec Arnolec č. p. 53, 588 27 Arnolec DS

359
8

Obec Bílý Kámen č. p. 12, 588 41 Bílý Kámen DS

359
9

Obec Bohuslavice č. p. 17, 588 56 Bohuslavice DS

360
0

Obec Boršov č. p. 17, 588 05 Boršov DS

360
1

Obec Dolní Vilímeč č. p. 47, 588 56 Dolní Vilímeč DS

360
2

Obec Dlouhá Brtnice č. p. 57, 588 34 Dlouhá Brtnice DS

360
3

Obec Dvorce č. p. 21, 588 51 Dvorce DS

360
4

Obec Hladov č. p. 71, 588 33 Hladov DS

360
5

Obec Hojkov č. p. 64, 588 05 Hojkov DS

360
6

Obec Hostětice Částkovice 13, 588 56 Hostětice DS

360
7

Obec Hubenov č. p. 8, 588 05 Hubenov DS

360
8

Obec Jersín č. p. 10, 588 25 Jersín DS

360
9

Obec Ježená č. p. 12, 588 41 Ježená DS

361
0

Obec Jindřichovice č. p. 15, 675 26 Jindřichovice DS

361
1

Obec Kalhov č. p. 56, 588 42 Kalhov DS

361
2

Obec Kamenná č. p. 46, 588 13 Kamenná DS

361
3

Obec Klatovec č. p. 76, 588 51 Klatovec DS

361
4

Obec Knínice č. p. 2, 588 56 Knínice DS

361
5

Obec Krasonice č. p. 127, 588 64 Krasonice DS

361
6

Obec Lhotka č. p. 11, 588 56 Lhotka DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

137


361
7

Obec Meziříčko č. p. 4, 588 27 Meziříčko DS

361
8

Obec Milíčov č. p. 56, 588 05 Milíčov DS

361
9

Obec Mirošov Jedlov 10, 588 05 Mirošov DS

362
0

Obec Nadějov č. p. 37, 588 27 Nadějov DS

362
1

Obec Olšany č. p. 2, 588 56 Olšany DS

362
2

Obec Ořechov č. p. 22, 588 62 Ořechov DS

362
3

Obec Otín č. p. 24, 588 33 Otín DS

362
4

Obec Panské Dubenky č. p. 33, 378 53 Panské Dubenky DS

362
5

Obec Plandry č. p. 30, 588 41 Plandry DS

362
6

Obec Rybné č. p. 51, 588 27 Rybné DS

362
7

Obec Sedlatice č. p. 22, 588 56 Sedlatice DS

362
8

Obec Suchá č. p. 1, 588 33 Suchá DS

362
9

Obec Svojkovice č. p. 44, 588 56 Svojkovice DS

363
0

Obec Šimanov č. p. 58, 588 42 Šimanov DS

363
1

Obec Vápovice č. p. 23, 588 56 Vápovice DS

363
2

Obec Věžnice č. p. 49, 588 27 Věžnice DS

363
3

Obec Věžnička č. p. 39, 588 13 Věžnička DS

363
4

Obec Vystrčenovice č. p. 4, 588 56 Vystrčenovice DS

363
5

Obec Zbilidy č. p. 14, 588 05 Zbilidy DS

363
6

Obec Zbinohy č. p. 13, 588 42 Zbinohy DS

363
7

Obec Zdeňkov č. p. 39, 588 56 Zdeňkov DS

363
8

Obec Žatec č. p. 25, 588 62 Žatec DS

363
9

Obec Vepřová č. p. 36, 592 11 Vepřová DS

364
0

Obec Rosička č. p. 20, 592 12 Rosička DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

138


364
1

Obec Sázava č. p. 159, 592 11 Sázava DS

364
2

Obec Řícmanice Komenského 68, 664 01 Řícmanice DS

364
3

Obec Šerkovice č. p. 33, 666 01 Šerkovice DS

364
4

Obec Ketkovice č. p. 87, 664 91 Ketkovice DS

364
5

Obec Drahonín č. p. 10, 592 61 Drahonín DS

364
6

Obec Křižanovice u Vyškova č. p. 28, 682 01 Křižanovice u
Vyškova

DS

364
7

Obec Babice č. p. 3, 675 44 Babice DS

364
8

Obec Bačice č. p. 36, 675 55 Bačice DS

364
9

Obec Benetice č. p. 46, 675 06 Benetice DS

365
0

Obec Biskupice-Pulkov Biskupice 4, 675 57 Biskupice-Pulkov DS

365
1

Obec Blatnice č. p. 132, 675 51 Blatnice DS

365
2

Obec Bohušice č. p. 37, 675 51 Bohušice DS

365
3

Obec Bochovice č. p. 11, 675 05 Bochovice DS

365
4

Obec Brtnička č. p. 10, 675 27 Brtnička DS

365
5

Obec Čechočovice č. p. 79, 675 22 Čechočovice DS

365
6

Obec Červená Lhota č. p. 30, 675 07 Červená Lhota DS

365
7

Obec Číhalín č. p. 68, 675 07 Číhalín DS

365
8

Obec Čikov č. p. 68, 675 78 Čikov DS

365
9

Obec Číměř č. p. 50, 675 01 Číměř DS

366
0

Obec Dědice č. p. 40, 675 41 Dědice DS

366
1

Městys Heraltice č. p. 78, 675 21 Heraltice DS

366
2

Obec Hluboké č. p. 31, 675 71 Hluboké DS

366
3

Obec Hodov č. p. 54, 675 04 Hodov DS

366
4

Obec Horní Heřmanice č. p. 13, 675 05 Horní Heřmanice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

139


366
5

Obec Horní Smrčné č. ev. 73, 675 07 Horní Smrčné DS

366
6

Obec Horní Újezd č. p. 3, 675 22 Horní Újezd DS

366
7

Obec Horní Vilémovice č. p. 13, 675 07 Horní Vilémovice DS

366
8

Obec Javůrek č. p. 11, 664 83 Javůrek DS

366
9

Městys Ostrovačice náměstí Viléma Mrštíka 54, 664 81
Ostrovačice

DS

367
0

Obec Hornice č. p. 13, 675 32 Hornice DS

367
1

Obec Hroznatín č. p. 4, 675 05 Hroznatín DS

367
2

Obec Hrutov č. p. 11, 675 27 Hrutov DS

367
3

Obec Hvězdoňovice č. p. 8, 675 21 Hvězdoňovice DS

367
4

Obec Chlístov č. p. 11, 675 22 Chlístov DS

367
5

Obec Chlum č. p. 38, 675 07 Chlum DS

367
6

Obec Chotěbudice č. p. 34, 675 31 Chotěbudice DS

367
7

Obec Jasenice č. p. 50, 675 71 Jasenice DS

367
8

Obec Jiratice č. p. 26, 675 32 Jiratice DS

367
9

Obec Kamenná č. p. 70, 675 03 Kamenná DS

368
0

Obec Kdousov č. p. 14, 675 32 Kdousov DS

368
1

Obec Kladeruby nad Oslavou č. p. 36, 675 75 Kladeruby nad
Oslavou

DS

368
2

Obec Klučov č. p. 5, 675 52 Klučov DS

368
3

Obec Kojatice č. p. 68, 675 32 Kojatice DS

368
4

Obec Kojatín č. p. 38, 675 03 Kojatín DS

368
5

Obec Komárovice č. p. 14, 675 26 Komárovice DS

368
6

Obec Koněšín č. p. 145, 675 02 Koněšín DS

368
7

Obec Kostníky č. p. 29, 675 32 Kostníky DS

368
8

Obec Kozlany č. p. 12, 675 02 Kozlany DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

140


368
9

Obec Krahulov č. p. 41, 675 21 Krahulov DS

369
0

Obec Kramolín č. p. 10, 675 77 Kramolín DS

369
1

Obec Krhov č. p. 25, 675 55 Krhov DS

369
2

Obec Krokočín č. p. 18, 675 71 Krokočín DS

369
3

Obec Kuroslepy č. p. 19, 675 75 Kuroslepy DS

369
4

Obec Láz č. p. 13, 675 41 Láz DS

369
5

Obec Lesná č. p. 54, 675 26 Lesná DS

369
6

Obec Lesní Jakubov č. p. 30, 675 73 Lesní Jakubov DS

369
7

Obec Lesůňky č. p. 2, 675 51 Lesůňky DS

369
8

Obec Lhánice č. p. 25, 675 75 Lhánice DS

369
9

Obec Litohoř č. p. 155, 675 44 Litohoř DS

370
0

Obec Litovany č. p. 57, 675 57 Litovany DS

370
1

Obec Loukovice č. p. 43, 675 22 Loukovice DS

370
2

Obec Lukov č. p. 10, 676 02 Lukov DS

370
3

Obec Markvartice č. p. 67, 675 22 Markvartice DS

370
4

Obec Martínkov č. p. 29, 675 44 Martínkov DS

370
5

Obec Mastník č. p. 14, 675 22 Mastník DS

370
6

Obec Meziříčko č. p. 5, 675 26 Meziříčko DS

370
7

Obec Mikulovice č. p. 16, 675 22 Mikulovice DS

370
8

Obec Mladoňovice č. p. 58, 675 32 Mladoňovice DS

370
9

Obec Naloučany č. p. 29, 675 71 Naloučany DS

371
0

Obec Nárameč č. p. 7, 675 03 Nárameč DS

371
1

Obec Nimpšov č. p. 36, 675 41 Nimpšov DS

371
2

Obec Nový Telečkov č. p. 12, 675 05 Nový Telečkov DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

141


371
3

Obec Ocmanice č. p. 47, 675 71 Ocmanice DS

371
4

Obec Odunec č. p. 6, 675 55 Odunec DS

371
5

Obec Okarec č. p. 35, 675 02 Okarec DS

371
6

Obec Oponešice č. p. 27, 675 32 Oponešice DS

371
7

Obec Oslavička č. p. 39, 675 05 Oslavička DS

371
8

Obec Ostašov č. p. 7, 675 52 Ostašov DS

371
9

Obec Pálovice č. p. 35, 675 31 Pálovice DS

372
0

Obec Pucov č. p. 19, 675 71 Pucov DS

372
1

Obec Přešovice č. p. 29, 675 57 Přešovice DS

372
2

Obec Pozďatín č. p. 75, 675 03 Pozďatín DS

372
3

Obec Přeckov č. p. 5, 675 05 Přeckov DS

372
4

Obec Popůvky č. p. 17, 675 75 Popůvky DS

372
5

Obec Pokojovice č. p. 50, 675 21 Pokojovice DS

372
6

Obec Petrovice č. p. 68, 675 21 Petrovice DS

372
7

Obec Petrůvky č. p. 3, 675 52 Petrůvky DS

372
8

Obec Rácovice č. p. 45, 675 32 Rácovice DS

372
9

Obec Račice č. p. 5, 675 55 Račice DS

373
0

Obec Radkovice u Budče č. p. 14, 380 01 Radkovice u Budče DS

373
1

Obec Rudka č. p. 66, 664 83 Rudka DS

373
2

Obec Radošov č. p. 38, 675 07 Radošov DS

373
3

Obec Rohy č. p. 52, 675 05 Rohy DS

373
4

Obec Římov č. p. 1, 675 22 Římov DS

373
5

Obec Sedlec č. p. 96, 675 71 Sedlec DS

373
6

Obec Senorady č. p. 120, 675 75 Senorady DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

142


373
7

Obec Slavičky č. p. 29, 675 01 Slavičky DS

373
8

Obec Slavětice č. p. 58, 675 55 Slavětice DS

373
9

OBEC SMRK č. p. 30, 675 01 Smrk DS

374
0

Obec Studnice č. p. 2, 675 03 Studnice DS

374
1

Obec Veverské Knínice č. p. 260, 664 81 Veverské Knínice DS

374
2

Obec Sudice č. p. 11, 675 73 Sudice DS

374
3

Obec Štěměchy č. p. 43, 675 27 Štěměchy DS

374
4

Obec Štěpkov č. p. 33, 675 26 Štěpkov DS

374
5

Obec Prasklice č. p. 77, 768 33 Prasklice DS

374
6

Obec Zástřizly č. p. 31, 768 05 Zástřizly DS

374
7

Obec Karolín č. p. 4, 768 21 Karolín DS

374
8

Obec Vítonice č. p. 82, 768 61 Vítonice DS

374
9

Město Chlumec Muchova 267, 403 39 Chlumec DS

375
0

Obec Volenice č. p. 3, 387 16 Volenice DS

375
1

Obec Oucmanice č. p. 60, 562 01 Oucmanice DS

375
2

Obec Kupařovice č. p. 44, 664 64 Kupařovice DS

375
3

OBEC KLOKOČNÁ č. p. 61, 251 64 Klokočná DS

375
4

Městys Zápy č. p. 71, 250 01 Zápy DS

375
5

Obec Zlatá č. p. 7, 250 83 Zlatá DS

375
6

OBEC CHÝNICE Karlštejnská 22, 252 17 Chýnice DS

375
7

Obec Bernartice č. p. 39, 257 65 Bernartice DS

375
8

Obec Litichovice č. p. 4, 257 26 Litichovice DS

375
9

Obec Třebešice č. p. 39, 257 26 Třebešice DS

376
0

Obec Všechlapy č. p. 5, 257 26 Všechlapy DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

143


376
1

Obec Slověnice č. p. 29, 257 26 Slověnice DS

376
2

Obec Choratice č. p. 31, 285 06 Choratice DS

376
3

Obec Vodslivy č. p. 6, 257 24 Vodslivy DS

376
4

Obec Xaverov č. p. 3, 285 06 Xaverov DS

376
5

Obec Borovnice č. p. 30, 257 65 Borovnice DS

376
6

Obec Snět č. p. 64, 257 68 Snět DS

376
7

Obec Blažejovice č. p. 38, 257 68 Blažejovice DS

376
8

Obec Šetějovice č. p. 8, 257 68 Šetějovice DS

376
9

Obec Ješetice č. p. 22, 257 89 Ješetice DS

377
0

Obec Ratměřice č. p. 72, 257 03 Ratměřice DS

377
1

Obec Dunice č. p. 12, 257 68 Dunice DS

377
2

Obec Děkanovice č. p. 17, 257 68 Děkanovice DS

377
3

Obec Ctiboř č. p. 37, 258 01 Ctiboř DS

377
4

Obec Chlum č. p. 42, 257 63 Chlum DS

377
5

Obec Chmelná č. p. 13, 257 65 Chmelná DS

377
6

Obec Javorník č. ev. 15, 257 63 Javorník DS

377
7

obec Kuňovice č. p. 7, 257 65 Kuňovice DS

377
8

Obec Dománovice č. p. 9, 280 02 Dománovice DS

377
9

Obec Lipec č. p. 83, 281 26 Lipec DS

378
0

Obec Mrzky č. p. 25, 282 01 Mrzky DS

378
1

Obec Polní Chrčice č. p. 55, 280 02 Polní Chrčice DS

378
2

Obec Polní Voděrady č. p. 93, 280 02 Polní Voděrady DS

378
3

Obec Přehvozdí č. p. 46, 281 63 Přehvozdí DS

378
4

Obec Přistoupim č. p. 80, 282 01 Přistoupim DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

144


378
5

Obec Zalešany č. p. 50, 280 02 Zalešany DS

378
6

Obec Žabonosy č. p. 94, 280 02 Žabonosy DS

378
7

Obec Ždánice č. p. 70, 281 63 Ždánice DS

378
8

Obec Dlouhá Lhota č. p. 56, 263 01 Dlouhá Lhota DS

378
9

Obec Hudčice č. p. 89, 262 72 Hudčice DS

379
0

Obec Kňovice č. p. 6, 264 01 Kňovice DS

379
1

Obec Kotenčice č. p. 19, 262 23 Kotenčice DS

379
2

Obec Kozárovice č. p. 181, 262 84 Kozárovice DS

379
3

Obec Lešetice č. p. 41, 262 31 Lešetice DS

379
4

Obec Občov č. p. 12, 261 01 Občov DS

379
5

Obec Osečany č. p. 21, 264 01 Osečany DS

379
6

Obec Příčovy č. p. 14, 264 01 Příčovy DS

379
7

Obec Radíč č. p. 14, 264 01 Radíč DS

379
8

Obec Velká Lečice č. p. 85, 262 05 Velká Lečice DS

379
9

Obec Zduchovice č. p. 55, 262 63 Zduchovice DS

380
0

Obec Hlavenec č. p. 82, 294 74 Hlavenec DS

380
1

Obec Předotice č. p. 3, 397 01 Předotice DS

380
2

Obec Malšín č. p. 24, 382 73 Malšín DS

380
3

Obec Pohorská Ves č. p. 45, 382 83 Pohorská Ves DS

380
4

Obec Nová Ves č. p. 68, 382 03 Nová Ves DS

380
5

Obec Čečelovice č. p. 32, 388 01 Čečelovice DS

380
6

Obec Srnín č. p. 42, 381 01 Srnín DS

380
7

Obec Bohdalovice č. p. 33, 381 01 Bohdalovice DS

380
8

Obec Ježov č. p. 33, 396 01 Ježov DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

145


380
9

Obec Arneštovice č. p. 16, 395 01 Arneštovice DS

381
0

Obec Píšť č. p. 4, 396 01 Píšť DS

381
1

Obec Křižanov č. ev. 1, 398 43 Křižanov DS

381
2

Obec Březina č. p. 47, 378 21 Březina DS

381
3

Obec Bořetín č. p. 69, 394 70 Bořetín DS

381
4

Obec Horní Ves č. p. 88, 393 01 Horní Ves DS

381
5

Obec Mysletín č. p. 36, 396 01 Mysletín DS

381
6

Obec Veselíčko č. p. 24, 398 42 Veselíčko DS

381
7

Obec Vrcovice č. p. 63, 397 01 Vrcovice DS

381
8

Obec Cep č. p. 66, 379 01 Cep DS

381
9

Obec Červený Hrádek č. p. 14, 380 01 Červený Hrádek DS

382
0

Obec Doňov č. p. 38, 378 21 Doňov DS

382
1

Obec Věžná č. p. 1, 395 01 Věžná DS

382
2

Obec Bezdědovice č. p. 109, 388 01 Bezdědovice DS

382
3

Obec Bratronice č. p. 16, 388 01 Bratronice DS

382
4

Obec Dvory nad Lužnicí č. p. 63, 378 08 Dvory nad Lužnicí DS

382
5

Obec Heřmaneč č. p. 20, 378 53 Heřmaneč DS

382
6

Obec Kostelní Radouň č. p. 49, 378 42 Kostelní Radouň DS

382
7

Obec Hlupín č. p. 54, 386 01 Hlupín DS

382
8

Obec Horní Poříčí Dolní Poříčí 100, 386 01 Horní Poříčí DS

382
9

Obec Hornosín č. p. 43, 387 42 Hornosín DS

383
0

Obec Kostelní Vydří č. p. 4, 380 01 Kostelní Vydří DS

383
1

Obec Lužnice č. p. 139, 379 01 Lužnice DS

383
2

Obec Peč č. p. 62, 380 01 Peč DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

146


383
3

Obec Chobot č. p. 50, 388 01 Chobot DS

383
4

Obec Jinín č. p. 41, 386 01 Jinín DS

383
5

Obec Kalenice č. p. 47, 387 16 Kalenice DS

383
6

Obec Srby č. p. 70, 346 01 Srby DS

383
7

Obec Sirá č. p. 52, 337 01 Sirá DS

383
8

Obec Hlohová č. p. 58, 345 61 Hlohová DS

383
9

Obec Cekov č. p. 23, 338 08 Cekov DS

384
0

Obec Nové Hamry č. p. 333, 362 21 Nové Hamry DS

384
1

Obec Líšná č. p. 39, 338 08 Líšná DS

384
2

Obec Kostelec č. p. 34, 349 01 Kostelec DS

384
3

Městys Liblín č. p. 47, 331 41 Liblín DS

384
4

Město Boží Dar č. p. 1, 362 62 Boží Dar DS

384
5

Obec Bujesily č. p. 1, 331 41 Bujesily DS

384
6

Město Horní Blatná náměstí Sv. Vavřince 1, 362 35 Horní
Blatná

DS

384
7

Obec Skořice č. p. 4, 338 43 Skořice DS

384
8

Obec Čichalov č. p. 55, 364 52 Čichalov DS

384
9

Obec Čermná č. p. 49, 345 61 Čermná DS

385
0

Obec Petrohrad č. p. 146, 439 85 Petrohrad DS

385
1

Obec Oldřichov v Hájích č. p. 151, 463 31 Oldřichov v Hájích DS

385
2

Městys Zdislava č. p. 3, 463 53 Zdislava DS

385
3

Obec Chodovlice č. p. 84, 411 15 Chodovlice DS

385
4

Obec Vlastislav č. p. 8, 411 14 Vlastislav DS

385
5

Obec Jenčice č. p. 58, 411 15 Jenčice DS

385
6

Obec Břvany Dlouhá 41, 440 01 Břvany DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

147


385
7

Obec Liběšice č. p. 89, 439 63 Liběšice DS

385
8

Obec Lipno č. p. 14, 438 01 Lipno DS

385
9

Obec Chlum č. p. 95, 472 01 Chlum DS

386
0

Obec Dolní Bezděkov č. p. 9, 538 62 Dolní Bezděkov DS

386
1

Město Březová nad Svitavou Moravské náměstí 1, 569 02 Březová
nad Svitavou

DS

386
2

Obec Podhořany u Ronova č. p. 102, 538 41 Podhořany u Ronova DS

386
3

Obec Bělá u Jevíčka č. p. 7, 569 43 Bělá u Jevíčka DS

386
4

Obec Dvakačovice č. p. 73, 538 62 Dvakačovice DS

386
5

Obec Lány č. p. 14, 537 01 Lány DS

386
6

Městys Velký Vřešťov č. p. 34, 544 54 Velký Vřešťov DS

386
7

Obec Dřenice č. p. 14, 537 01 Dřenice DS

386
8

Obec Třibřichy č. p. 10, 537 01 Třibřichy DS

386
9

Obec Krasíkov č. p. 64, 563 01 Krasíkov DS

387
0

Obec České Petrovice č. p. 27, 564 01 České Petrovice DS

387
1

Obec Bítovany č. p. 19, 538 51 Bítovany DS

387
2

Obec Čankovice č. p. 89, 538 62 Čankovice DS

387
3

Obec Přestavlky č. p. 86, 538 62 Přestavlky DS

387
4

OBEC ČERVENÁ HORA č. p. 58, 549 41 Červená Hora DS

387
5

Obec Radostice Sokolská 11, 664 46 Radostice DS

387
6

Obec Tvorovice č. p. 51, 798 23 Tvorovice DS

387
7

Obec Malešovice č. p. 50, 664 65 Malešovice DS

387
8

Městys Medlov č. p. 52, 664 66 Medlov DS

387
9

Obec Němčičky č. p. 39, 664 66 Němčičky DS

388
0

Obec Odrovice č. p. 42, 664 64 Odrovice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

148


388
1

Obec Pravlov č. p. 30, 664 64 Pravlov DS

388
2

Obec Rebešovice Zámecká 12, 664 61 Rebešovice DS

388
3

Obec Nebovidy č. p. 78, 664 48 Nebovidy DS

388
4

Obec Bratčice č. p. 36, 664 67 Bratčice DS

388
5

Obec Hlína č. p. 19, 664 91 Hlína DS

388
6

Obec Holasice Václavská 29, 664 61 Holasice DS

388
7

Obec Hostěnice č. p. 57, 664 04 Hostěnice DS

388
8

Obec Kobylnice Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice DS

388
9

Obec Kovalovice č. p. 10, 664 06 Kovalovice DS

389
0

Obec Kratochvilka č. p. 7, 664 91 Kratochvilka DS

389
1

Obec Ledce č. p. 1, 664 62 Ledce DS

389
2

Obec Moravské Bránice č. p. 325, 664 64 Moravské Bránice DS

389
3

Obec Moravské Knínice Kuřimská 99, 664 34 Moravské
Knínice

DS

389
4

Obec Nové Bránice č. p. 7, 664 64 Nové Bránice DS

389
5

Obec Omice Tetčická 51, 664 41 Omice DS

389
6

Obec Opatovice Velké dráhy 152, 664 61 Opatovice DS

389
7

Obec Otmarov č. p. 56, 664 57 Otmarov DS

389
8

Obec Popovice č. p. 2, 664 61 Popovice DS

389
9

Obec Popůvky Náves 32/25, 664 41 Popůvky DS

390
0

Obec Přísnotice Vranovická 75, 664 63 Přísnotice DS

390
1

Obec Rajhradice Krátká 379, 664 61 Rajhradice DS

390
2

Obec Silůvky Prachatičky 39, 664 46 Silůvky DS

390
3

Obec Sivice č. p. 19, 664 07 Sivice DS

390
4

Obec Sobotovice č. p. 176, 664 67 Sobotovice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

149


390
5

Obec Stanoviště č. p. 13, 664 84 Stanoviště DS

390
6

Obec Újezd u Rosic č. p. 111, 664 84 Újezd u Rosic DS

390
7

Obec Unkovice č. p. 28, 664 63 Unkovice DS

390
8

Obec Velatice č. p. 92, 664 05 Velatice DS

390
9

Obec Viničné Šumice č. p. 23, 664 06 Viničné Šumice DS

391
0

Obec Vojkovice Hrušovanská 214, 667 01 Vojkovice DS

391
1

Obec Zastávka Hutní osada 14, 664 84 Zastávka DS

391
2

Obec Dražůvky č. p. 114, 696 33 Dražůvky DS

391
3

Obec Čeložnice č. p. 3, 696 51 Čeložnice DS

391
4

Obec Nechvalín č. p. 13, 696 31 Nechvalín DS

391
5

Obec Hýsly č. p. 100, 696 50 Hýsly DS

391
6

Obec Terezín č. p. 78, 696 14 Terezín DS

391
7

Obec Karlín č. p. 60, 696 14 Karlín DS

391
8

Obec Javorník č. p. 207, 696 74 Javorník DS

391
9

Obec Josefov Hlavní 131, 696 21 Josefov DS

392
0

Obec Syrovín č. p. 70, 696 84 Syrovín DS

392
1

Obec Blatnička č. p. 163, 696 71 Blatnička DS

392
2

Obec Rohatec Květná 359/1, 696 01 Rohatec DS

392
3

Obec Skoronice č. p. 102, 696 41 Skoronice DS

392
4

Obec Alojzov č. p. 113, 798 04 Alojzov DS

392
5

Obec Seloutky č. p. 58, 798 04 Seloutky DS

392
6

Obec Obědkovice č. p. 79, 798 23 Obědkovice DS

392
7

Obec Cejle č. p. 100, 588 51 Cejle DS

392
8

Obec Dudín č. p. 26, 588 05 Dudín DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

150


392
9

Obec Markvartice č. p. 82, 588 56 Markvartice DS

393
0

Obec Rozseč č. p. 94, 588 66 Rozseč DS

393
1

Obec Růžená č. p. 7, 589 01 Růžená DS

393
2

Obec Nenkovice č. p. 37, 696 37 Nenkovice DS

393
3

Obec Kozojídky č. p. 100, 696 63 Kozojídky DS

393
4

Obec Tasov č. p. 89, 696 63 Tasov DS

393
5

Obec Žeraviny č. p. 44, 696 63 Žeraviny DS

393
6

Obec Chvalčov Obřanská 145, 768 72 Chvalčov DS

393
7

Obec Skaštice č. p. 113, 767 01 Skaštice DS

393
8

Obec Březí č. p. 57, 594 53 Březí DS

393
9

Obec Březské č. p. 55, 594 53 Březské DS

394
0

Obec Sulkovec č. p. 50, 592 65 Sulkovec DS

394
1

Obec Košařiska č. p. 88, 739 81 Košařiska DS

394
2

Obec Milíkov č. p. 200, 739 81 Milíkov DS

394
3

Obec Nýdek č. p. 251, 739 95 Nýdek DS

394
4

Obec Janovice č. p. 83, 739 11 Janovice DS

394
5

Obec Pržno č. p. 201, 739 11 Pržno DS

394
6

Obec Komorní Lhotka č. p. 27, 739 53 Komorní Lhotka DS

394
7

Obec Dolní Domaslavice č. p. 4, 739 38 Dolní Domaslavice DS

394
8

Obec Žermanice č. p. 48, 739 37 Žermanice DS

394
9

Obec Kaňovice č. p. 33, 739 36 Kaňovice DS

395
0

Obec Rozhovice č. p. 46, 538 03 Rozhovice DS

395
1

Obec Bor u Skutče č. p. 35, 539 44 Bor u Skutče DS

395
2

Obec Vyžice č. p. 74, 538 03 Vyžice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

151


395
3

Obec Křižanovice č. p. 36, 538 21 Křižanovice DS

395
4

Obec Licibořice č. p. 17, 538 23 Licibořice DS

395
5

Obec Medonosy č. p. 80, 277 21 Medonosy DS

395
6

Obec Tupadly č. p. 4, 277 21 Tupadly DS

395
7

Obec Podveky č. p. 54, 285 06 Podveky DS

395
8

Obec Soběšín č. p. 35, 285 06 Soběšín DS

395
9

Obec Dobrovítov č. p. 2, 286 01 Dobrovítov DS

396
0

Obec Čejkovice správa obce , 285 65 Čejkovice DS

396
1

Obec Rohozec č. p. 19, 284 01 Rohozec DS

396
2

Obec Bezděkov pod
Třemšínem

č. p. 3, 262 42 Bezděkov pod
Třemšínem

DS

396
3

Obec Koupě č. p. 68, 262 72 Koupě DS

396
4

Obec Těchařovice č. p. 10, 262 31 Těchařovice DS

396
5

Obec Vestec Vestecká 3, 252 50 Vestec DS

396
6

Obec Tomice č. p. 32, 257 68 Tomice DS

396
7

Obec Chrášťany č. p. 34, 256 01 Chrášťany DS

396
8

Obec Václavice č. p. 3, 256 01 Václavice DS

396
9

Obec Chlístov č. p. 9, 256 01 Chlístov DS

397
0

Obec Bukovany č. p. 154, 257 41 Bukovany DS

397
1

Obec Chářovice Chářovice 4, 25741 Chářovice DS

397
2

Obec Chleby č. p. 4, 257 41 Chleby DS

397
3

Obec Popovice č. p. 78, 257 01 Popovice DS

397
4

Obec Tisem č. p. 36, 257 56 Tisem DS

397
5

Obec Drahňovice č. p. 40, 257 26 Drahňovice DS

397
6

Obec Kladruby č. p. 70, 258 01 Kladruby DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

152


397
7

Obec Pavlovice č. p. 65, 258 01 Pavlovice DS

397
8

Obec Psáře č. p. 19, 258 01 Psáře DS

397
9

Obec Řimovice č. p. 57, 258 01 Řimovice DS

398
0

Obec Tehov č. p. 2, 258 01 Tehov DS

398
1

Obec Čtyřkoly č. p. 70, 257 22 Čtyřkoly DS

398
2

Obec Lštění Grégrova 29, 257 22 Lštění DS

398
3

Obec Hradiště č. p. 6, 258 01 Hradiště DS

398
4

Obec Vysoký Újezd č. p. 25, 257 44 Vysoký Újezd DS

398
5

Město Kosmonosy Debřská 223/1, 293 06 Kosmonosy DS

398
6

Obec Bradlec Bezdězská 9, 293 06 Bradlec DS

398
7

Obec Dalovice č. p. 94, 293 01 Dalovice DS

398
8

Obec Vinec č. p. 49, 293 01 Vinec DS

398
9

Obec Nová Ves u Bakova č. p. 85, 294 01 Nová Ves u Bakova DS

399
0

Obec Zdětín č. p. 158, 294 71 Zdětín DS

399
1

Městys Sovínky Na Městečku 25, 294 29 Sovínky DS

399
2

Obec Dlouhá Lhota č. p. 29, 294 05 Dlouhá Lhota DS

399
3

Obec Nová Telib č. p. 9, 294 06 Nová Telib DS

399
4

Obec Sukorady č. p. 87, 294 06 Sukorady DS

399
5

Obec Lhotky č. p. 39, 294 06 Lhotky DS

399
6

Obec Židněves č. p. 13, 294 06 Židněves DS

399
7

Obec Lipník č. p. 456, 294 43 Lipník DS

399
8

Obec Vlkava Boleslavská 147, 294 43 Vlkava DS

399
9

Obec Plužná č. p. 54, 294 23 Plužná DS

400
0

Obec Vinařice č. p. 65, 294 41 Vinařice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

153


400
1

Obec Rohatsko č. p. 15, 294 04 Rohatsko DS

400
2

Obec Mečeříž č. p. 50, 294 77 Mečeříž DS

400
3

Obec Řitonice č. p. 29, 294 04 Řitonice DS

400
4

Obec Veselice č. p. 43, 294 04 Veselice DS

400
5

Obec Rabakov č. p. 1, 294 04 Rabakov DS

400
6

Obec Hrušov č. p. 65, 294 73 Hrušov DS

400
7

Obec Bílá Hlína č. p. 55, 295 01 Bílá Hlína DS

400
8

Obec Charvatce č. p. 78, 294 45 Charvatce DS

400
9

Obec Chudíř č. p. 16, 294 45 Chudíř DS

401
0

Obec Mukařov č. p. 12, 295 01 Mukařov DS

401
1

Obec Mohelnice nad Jizerou č. p. 48, 294 13 Mohelnice nad
Jizerou

DS

401
2

Obec Strážiště č. p. 19, 294 13 Strážiště DS

401
3

Obec Neveklovice č. p. 19, 294 13 Neveklovice DS

401
4

Obec Sudoměř č. p. 9, 294 25 Sudoměř DS

401
5

Obec Ptýrov č. p. 19, 295 01 Ptýrov DS

401
6

Obec Boseň č. p. 45, 295 01 Boseň DS

401
7

Obec Branžež č. p. 33, 294 02 Branžež DS

401
8

Obec Sudovo Hlavno č. p. 15, 294 76 Sudovo Hlavno DS

401
9

Obec Kováň č. p. 40, 294 25 Kováň DS

402
0

Obec Písková Lhota č. p. 40, 294 31 Písková Lhota DS

402
1

Obec Jizerní Vtelno č. p. 71, 294 31 Jizerní Vtelno DS

402
2

Obec Košátky č. p. 4, 294 79 Košátky DS

402
3

Obec Ujkovice č. p. 38, 294 04 Ujkovice DS

402
4

Obec Prodašice č. p. 28, 294 04 Prodašice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

154


402
5

Obec Loukov č. p. 81, 294 11 Loukov DS

402
6

Obec Dobšín č. p. 51, 294 04 Dobšín DS

402
7

Obec Obrubce č. p. 65, 294 04 Obrubce DS

402
8

Obec Přepeře č. p. 12, 294 04 Přepeře DS

402
9

Obec Březina č. p. 82, 294 11 Březina DS

403
0

Obec Dolní Stakory č. p. 48, 293 01 Dolní Stakory DS

403
1

Obec Kolomuty č. p. 2, 293 01 Kolomuty DS

403
2

Obec Tuřice č. p. 10, 294 74 Tuřice DS

403
3

Obec Ctiměřice č. p. 4, 294 46 Ctiměřice DS

403
4

Obec Pěčice č. p. 1, 294 46 Pěčice DS

403
5

Obec Doubravička č. p. 44, 294 30 Doubravička DS

403
6

Obec Kovanec č. p. 61, 294 26 Kovanec DS

403
7

Obec Kluky č. p. 33, 294 26 Kluky DS

403
8

Obec Vrátno č. p. 39, 294 26 Vrátno DS

403
9

Obec Niměřice Dolní Cetno 27, 294 30 Niměřice DS

404
0

Obec Rokytovec č. p. 48, 294 30 Rokytovec DS

404
1

Obec Pětikozly č. p. 43, 294 30 Pětikozly DS

404
2

Obec Nemyslovice č. p. 59, 294 29 Nemyslovice DS

404
3

Obec Kobylnice č. p. 8, 294 46 Kobylnice DS

404
4

Obec Bavoryně č. p. 8, 267 51 Bavoryně DS

404
5

Obec Běštín č. p. 28, 267 24 Běštín DS

404
6

Obec Bykoš č. p. 97, 267 01 Bykoš DS

404
7

Obec Chlustina č. p. 32, 267 51 Chlustina DS

404
8

Obec Chodouň č. p. 56, 267 51 Chodouň DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

155


404
9

Obec Chrustenice č. p. 69, 267 12 Chrustenice DS

405
0

Obec Korno č. p. 21, 267 27 Korno DS

405
1

OBEC KOTOPEKY č. p. 7, 268 01 Kotopeky DS

405
2

Město Králův Dvůr náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr DS

405
3

Obec Lážovice č. p. 50, 267 24 Lážovice DS

405
4

Obec Lhotka Hořejší 16, 267 23 Lhotka DS

405
5

Obec Lužce Lužce 31, 26716 Lužce DS

405
6

Obec Malá Víska č. p. 44, 267 62 Malá Víska DS

405
7

Obec Málkov č. p. 1, 267 01 Málkov DS

405
8

Obec Mořinka č. p. 28, 267 18 Mořinka DS

405
9

Obec Nenačovice č. p. 59, 266 01 Nenačovice DS

406
0

Obec Nesvačily č. p. 2, 267 27 Nesvačily DS

406
1

Obec Otmíče č. p. 16, 267 51 Otmíče DS

406
2

Obec Podbrdy č. p. 8, 267 27 Podbrdy DS

406
3

Obec Skřipel č. p. 55, 267 24 Skřipel DS

406
4

Obec Svatý Jan pod Skalou č. p. 6, 266 01 Svatý Jan pod Skalou DS

406
5

Obec Točník č. p. 57, 267 51 Točník DS

406
6

Obec Trubín Obecní 26, 267 01 Trubín DS

406
7

Obec Velký Chlumec Malý Chlumec 72, 267 24 Velký
Chlumec

DS

406
8

Obec Vinařice č. p. 10, 267 01 Vinařice DS

406
9

Obec Vižina č. p. 36, 267 24 Vižina DS

407
0

Obec Káraný Václavská 19, 250 75 Káraný DS

407
1

Obec Liblice č. p. 57, 277 32 Liblice DS

407
2

Obec Hostín č. p. 56, 277 32 Hostín DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

156


407
3

Obec Konětopy č. p. 14, 277 14 Konětopy DS

407
4

Obec Zlončice č. p. 40, 278 01 Zlončice DS

407
5

Obec Včelnička č. p. 67, 394 70 Včelnička DS

407
6

Obec Rodinov č. p. 46, 394 70 Rodinov DS

407
7

Obec Bystrá č. p. 50, 396 01 Bystrá DS

407
8

Obec Vystrkov č. p. 90, 396 01 Vystrkov DS

407
9

Obec Staré Bříště č. p. 11, 396 01 Staré Bříště DS

408
0

Obec Lesná č. p. 35, 395 01 Lesná DS

408
1

Obec Útěchovice pod
Stražištěm

č. p. 57, 395 01 Útěchovice pod
Stražištěm

DS

408
2

Obec Ústrašín č. p. 3, 393 01 Ústrašín DS

408
3

Obec Ondřejov č. p. 45, 393 01 Ondřejov DS

408
4

Obec Proseč č. p. 24, 396 01 Proseč DS

408
5

Obec Vokov č. p. 38, 393 01 Vokov DS

408
6

Obec Kojčice č. p. 67, 394 09 Kojčice DS

408
7

Obec Čížkov č. p. 53, 393 01 Čížkov DS

408
8

Obec Útěchovice č. p. 25, 395 01 Útěchovice DS

408
9

Obec Útěchovičky č. p. 39, 395 01 Útěchovičky DS

409
0

Obec Dobrá Voda u Pacova č. p. 31, 395 01 Dobrá Voda u Pacova DS

409
1

Obec Eš č. p. 41, 395 01 Eš DS

409
2

Obec Vysoká Lhota č. p. 17, 395 01 Vysoká Lhota DS

409
3

Obec Borovany č. p. 23, 398 43 Borovany DS

409
4

Obec Zběšičky č. p. 13, 398 43 Zběšičky DS

409
5

Obec Jickovice č. p. 87, 399 01 Jickovice DS

409
6

Obec Květov č. p. 7, 399 01 Květov DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

157


409
7

Obec Zlátenka č. p. 11, 395 01 Zlátenka DS

409
8

Obec Syrov č. p. 13, 396 01 Syrov DS

409
9

Obec Střítež č. p. 39, 393 01 Střítež DS

410
0

Obec Onšov č. p. 10, 395 01 Onšov DS

410
1

Obec Osek č. p. 38, 399 01 Osek DS

410
2

Obec Zbelítov č. p. 62, 399 01 Zbelítov DS

410
3

Obec Boudy č. p. 122, 398 04 Boudy DS

410
4

Obec Cerhonice č. p. 9, 398 04 Cerhonice DS

410
5

Obec Mišovice č. p. 20, 398 04 Mišovice DS

410
6

Obec Nerestce Dolní Nerestce 46, 398 04 Nerestce DS

410
7

Obec Minice č. p. 8, 398 04 Minice DS

410
8

Obec Nevězice č. p. 80, 398 04 Nevězice DS

410
9

Obec Zvíkovské Podhradí č. p. 25, 397 01 Zvíkovské Podhradí DS

411
0

Obec Vlastec č. p. 48, 397 01 Vlastec DS

411
1

Obec Křenovice č. p. 48, 398 43 Křenovice DS

411
2

Obec Olešná č. p. 14, 398 43 Olešná DS

411
3

Obec Vlksice č. p. 4, 399 01 Vlksice DS

411
4

Obec Varvažov č. p. 13, 397 01 Varvažov DS

411
5

Obec Paseky č. p. 17, 398 11 Paseky DS

411
6

Obec Žďár č. p. 20, 398 11 Žďár DS

411
7

Obec Dolní Novosedly č. p. 55, 397 01 Dolní Novosedly DS

411
8

Obec Vojníkov č. ev. 10, 397 01 Vojníkov DS

411
9

Obec Temešvár č. p. 45, 397 01 Temešvár DS

412
0

Obec Rakovice č. p. 119, 398 04 Rakovice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

158


412
1

Obec Bácovice č. p. 23, 393 01 Bácovice DS

412
2

Obec Bělá č. p. 34, 393 01 Bělá DS

412
3

Obec Bořetice č. p. 33, 395 01 Bořetice DS

412
4

Obec Buřenice č. p. 22, 395 01 Buřenice DS

412
5

Obec Černov č. p. 41, 393 01 Černov DS

412
6

Obec Balkova Lhota č. p. 1, 391 31 Balkova Lhota DS

412
7

Obec Bečice č. p. 5, 391 75 Bečice DS

412
8

Obec Bradáčov č. p. 27, 391 43 Bradáčov DS

412
9

Obec Čenkov u Bechyně č. p. 7, 391 65 Čenkov u Bechyně DS

413
0

Obec Černýšovice č. p. 57, 391 65 Černýšovice DS

413
1

Obec Dlouhá Lhota č. p. 55, 391 55 Dlouhá Lhota DS

413
2

Obec Dobronice u Bechyně č. p. 90, 391 65 Dobronice u Bechyně DS

413
3

Obec Drahov č. p. 15, 391 81 Drahov DS

413
4

Obec Dražičky č. p. 69, 391 75 Dražičky DS

413
5

Obec Drhovice č. p. 64, 391 31 Drhovice DS

413
6

Obec Haškovcova Lhota č. p. 5, 391 65 Haškovcova Lhota DS

413
7

Obec Hodonice č. p. 18, 391 65 Hodonice DS

413
8

Obec Hodětín č. p. 21, 391 65 Hodětín DS

413
9

Obec Chotěmice č. p. 45, 392 01 Chotěmice DS

414
0

Obec Chrbonín č. p. 37, 391 55 Chrbonín DS

414
1

Obec Jedlany č. p. 48, 391 37 Jedlany DS

414
2

Obec Klenovice č. p. 69, 392 01 Klenovice DS

414
3

Obec Komárov č. p. 32, 392 01 Komárov DS

414
4

Obec Plavsko č. p. 77, 378 02 Plavsko DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

159


414
5

Obec Pleše č. p. 85, 378 21 Pleše DS

414
6

Obec Ratiboř č. p. 37, 377 01 Ratiboř DS

414
7

Obec Roseč č. p. 46, 378 46 Roseč DS

414
8

Obec Střížovice č. p. 11, 378 53 Střížovice DS

414
9

Obec Újezdec č. p. 40, 378 21 Újezdec DS

415
0

Obec Višňová č. p. 45, 378 21 Višňová DS

415
1

Obec Záblatí č. p. 3, 379 01 Záblatí DS

415
2

Obec Záhoří č. p. 25, 378 21 Záhoří DS

415
3

Obec Dobrohošť č. p. 18, 380 01 Dobrohošť DS

415
4

Obec Hrachoviště č. p. 38, 379 01 Hrachoviště DS

415
5

Obec Nová Olešná č. p. 71, 378 53 Nová Olešná DS

415
6

Obec Báňovice č. p. 7, 380 01 Báňovice DS

415
7

Obec Bednárec č. p. 47, 378 42 Bednárec DS

415
8

Obec Bořetín č. p. 32, 378 53 Bořetín DS

415
9

Obec Dolní Pěna č. p. 27, 377 01 Dolní Pěna DS

416
0

Obec Dolní Žďár č. p. 32, 378 02 Dolní Žďár DS

416
1

Obec Domanín č. p. 33, 379 01 Domanín DS

416
2

Obec Dunajovice č. p. 4, 379 01 Dunajovice DS

416
3

Obec Frahelž č. p. 13, 379 01 Frahelž DS

416
4

Obec Olešná č. p. 94, 393 01 Olešná DS

416
5

Obec Dobrá Voda č. p. 45, 393 01 Dobrá Voda DS

416
6

Obec Zajíčkov č. p. 47, 393 01 Zajíčkov DS

416
7

Obec Zachotín č. p. 37, 393 01 Zachotín DS

416
8

Obec Rynárec č. p. 24, 394 01 Rynárec DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

160


416
9

Obec Svépravice č. p. 60, 393 01 Svépravice DS

417
0

Obec Žirov č. p. 30, 393 01 Žirov DS

417
1

Obec Pavlov č. p. 41, 393 01 Pavlov DS

417
2

Obec Velký Rybník č. p. 58, 393 01 Velký Rybník DS

417
3

Obec Dehtáře č. p. 4, 393 01 Dehtáře DS

417
4

Obec Libkova Voda č. p. 61, 394 62 Libkova Voda DS

417
5

Obec Putimov č. p. 47, 393 01 Putimov DS

417
6

Obec Proseč pod Křemešníkem č. p. 19, 393 01 Proseč pod
Křemešníkem

DS

417
7

Obec Bohdalín č. p. 83, 394 91 Bohdalín DS

417
8

Obec Josefov č. p. 12, 357 09 Josefov DS

417
9

Obec Raková č. p. 68, 337 01 Raková DS

418
0

Obec Terešov č. p. 108, 338 08 Terešov DS

418
1

Obec Nevid č. p. 14, 337 01 Nevid DS

418
2

Obec Rybniště č. p. 33, 407 51 Rybniště DS

418
3

Obec Horní Podluží Žofín 2, 407 57 Horní Podluží DS

418
4

Obec Kunratice u Cvikova č. p. 145, 471 55 Kunratice u Cvikova DS

418
5

OBEC HORNÍ POLICE nám. Odboje 12, 471 06 Horní Police DS

418
6

Obec Blíževedly č. p. 10, 471 04 Blíževedly DS

418
7

Obec Stvolínky č. p. 53, 471 02 Stvolínky DS

418
8

Obec Provodín č. p. 80, 471 67 Provodín DS

418
9

Obec Malá Veleň Jedlka 46, 405 02 Malá Veleň DS

419
0

Obec Prysk Dolní Prysk 17, 471 15 Prysk DS

419
1

Obec Polevsko č. p. 152, 471 16 Polevsko DS

419
2

Obec Račice č. p. 117, 411 08 Račice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

161


419
3

Obec Janovice v Podještědí č. p. 90, 463 53 Janovice v Podještědí DS

419
4

Obec Bedřichov č. p. 218, 468 12 Bedřichov DS

419
5

Obec Jílové u Držkova č. p. 100, 468 22 Jílové u Držkova DS

419
6

Obec Vlastiboř č. p. 102, 468 22 Vlastiboř DS

419
7

Obec Sloup v Čechách Komenského 236, 471 52 Sloup v
Čechách

DS

419
8

OBEC DUBNICE č. p. 240, 471 26 Dubnice DS

419
9

Obec Malé Žernoseky Zahradní 245, 410 02 Malé Žernoseky DS

420
0

Obec Drahobuz č. p. 35, 411 45 Drahobuz DS

420
1

Obec Vrutice č. p. 35, 411 47 Vrutice DS

420
2

Obec Oleško č. p. 5, 412 01 Oleško DS

420
3

Obec Radovesice č. p. 43, 410 02 Radovesice DS

420
4

Obec Chotěšov Lovosická 13, 410 02 Chotěšov DS

420
5

Obec Černiv č. p. 21, 410 02 Černiv DS

420
6

Obec Evaň č. p. 27, 410 02 Evaň DS

420
7

Obec Lhotka nad Labem č. p. 22, 410 02 Lhotka nad Labem DS

420
8

Obec Lukavec č. p. 43, 410 02 Lukavec DS

420
9

Obec Hlinná č. p. 53, 412 01 Hlinná DS

421
0

Obec Mlékojedy č. p. 41, 412 01 Mlékojedy DS

421
1

Obec Michalovice č. p. 44, 412 01 Michalovice DS

421
2

Obec Černouček č. p. 50, 413 01 Černouček DS

421
3

Obec Keblice č. p. 68, 410 02 Keblice DS

421
4

Obec Malíč č. p. 12, 412 01 Malíč DS

421
5

Obec Záluží č. p. 13, 413 01 Záluží DS

421
6

Obec Dobříň K Přívozu 55, 413 01 Dobříň DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

162


421
7

Obec Židovice č. p. 78, 411 83 Židovice DS

421
8

Obec Žabovřesky nad Ohří U Silnice 1, 410 02 Žabovřesky nad
Ohří

DS

421
9

Obec Píšťany č. p. 64, 411 01 Píšťany DS

422
0

Obec Urbanice č. p. 40, 503 27 Urbanice DS

422
1

OBEC ŠESTAJOVICE č. p. 70, 551 01 Šestajovice DS

422
2

Obec Hradčany-Kobeřice Hradčany 14, 798 07 Hradčany-
Kobeřice

DS

422
3

Obec Chlumětín č. p. 56, 592 02 Chlumětín DS

422
4

Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02
Křižánky

DS

422
5

Obec Radostín č. p. 14, 591 01 Radostín DS

422
6

Obec Běleč č. p. 5, 679 23 Běleč DS

422
7

Obec Brumov č. p. 98, 679 23 Brumov DS

422
8

Obec Bukovina č. p. 31, 679 05 Bukovina DS

422
9

OBEC BUKOVINKA č. p. 126, 679 05 Bukovinka DS

423
0

Obec Deštná č. p. 61, 679 61 Deštná DS

423
1

Obec Horní Smržov č. p. 139, 679 61 Horní Smržov DS

423
2

Obec Osiky č. p. 23, 679 23 Osiky DS

423
3

Obec Pamětice č. p. 58, 679 61 Pamětice DS

423
4

Obec Rašov č. p. 50, 679 23 Rašov DS

423
5

Obec Roubanina č. p. 4, 679 61 Roubanina DS

423
6

Obec Skrchov č. p. 19, 679 61 Skrchov DS

423
7

Obec Stvolová č. p. 39, 679 61 Stvolová DS

423
8

Obec Synalov č. p. 54, 679 23 Synalov DS

423
9

Obec Vranová č. p. 2, 679 62 Vranová DS

424
0

Obec Chlebičov Hlavní 65, 747 31 Chlebičov DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

163


424
1

Obec Bělá č. p. 150, 747 23 Bělá DS

424
2

Obec Strahovice č. p. 190, 747 24 Strahovice DS

424
3

Obec Kyjovice č. p. 2, 747 68 Kyjovice DS

424
4

Obec Nové Lublice č. p. 75, 749 01 Nové Lublice DS

424
5

Obec Doloplazy č. p. 82, 783 56 Doloplazy DS

424
6

Obec Těškovice č. p. 170, 747 64 Těškovice DS

424
7

Obec Horní Lhota Záhumení 44, 747 64 Horní Lhota DS

424
8

Obec Dolní Lhota Poštovní 250, 747 66 Dolní Lhota DS

424
9

Obec Čavisov Osvobození 91, 747 64 Čavisov DS

425
0

Obec Bocanovice č. p. 21, 739 91 Bocanovice DS

425
1

Obec Bukovec č. p. 270, 739 85 Bukovec DS

425
2

Obec Hrádek č. p. 352, 739 97 Hrádek DS

425
3

Obec Dolní Lomná č. p. 164, 739 91 Dolní Lomná DS

425
4

Obec Horní Lomná č. p. 44, 739 91 Horní Lomná DS

425
5

Obec Písek č. p. 51, 739 84 Písek DS

425
6

Obec Metylovice č. p. 495, 739 49 Metylovice DS

425
7

Obec Horní Domaslavice č. p. 212, 739 51 Horní Domaslavice DS

425
8

Obec Stříbrnice č. p. 124, 687 09 Stříbrnice DS

425
9

OBEC SVÁROV č. p. 74, 687 12 Svárov DS

426
0

Obec Lopeník č. p. 211, 687 67 Lopeník DS

426
1

Obec Břestek č. p. 14, 687 08 Břestek DS

426
2

Obec Sušice č. p. 54, 687 04 Sušice DS

426
3

Obec Rudice č. p. 109, 687 32 Rudice DS

426
4

Obec Újezdec č. p. 122, 687 41 Újezdec DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

164


426
5

Obec Hostětín č. p. 75, 687 71 Hostětín DS

426
6

Obec Ořechov č. p. 105, 687 37 Ořechov DS

426
7

Obec Vážany č. p. 20, 687 37 Vážany DS

426
8

Obec Pašovice č. p. 100, 687 56 Pašovice DS

426
9

Obec Vápenice č. p. 75, 687 74 Vápenice DS

427
0

Obec Vyškovec č. p. 65, 687 74 Vyškovec DS

427
1

Obec Žítková č. p. 50, 687 74 Žítková DS

427
2

Obec Jankovice č. p. 15, 687 04 Jankovice DS

427
3

Obec Košíky č. p. 172, 687 04 Košíky DS

427
4

Obec Veletiny č. p. 218, 687 33 Veletiny DS

427
5

Obec Tupesy č. p. 135, 687 07 Tupesy DS

427
6

Obec Medlovice č. p. 12, 682 01 Medlovice DS

427
7

Obec Holubice č. p. 61, 683 51 Holubice DS

427
8

Obec Křižanovice č. p. 85, 685 01 Křižanovice DS

427
9

Obec Zbýšov č. p. 7, 683 52 Zbýšov DS

428
0

Obec Heršpice č. p. 91, 684 01 Heršpice DS

428
1

Obec Kozárov č. p. 18, 679 71 Kozárov DS

428
2

Obec Kulířov č. p. 130, 679 06 Kulířov DS

428
3

Obec Rozsíčka č. p. 17, 679 74 Rozsíčka DS

428
4

Obec Štěchov č. p. 29, 679 71 Štěchov DS

428
5

Obec Ubušínek č. p. 41, 592 65 Ubušínek DS

428
6

Obec Hybrálec č. p. 69, 586 01 Hybrálec DS

428
7

Obec Malý Beranov č. p. 36, 586 03 Malý Beranov DS

428
8

Obec Měšín č. p. 33, 586 01 Měšín DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

165


428
9

Obec Rantířov č. p. 78, 588 41 Rantířov DS

429
0

Obec Řídelov č. p. 28, 588 56 Řídelov DS

429
1

Obec Smrčná č. p. 22, 588 01 Smrčná DS

429
2

Obec Stáj č. p. 42, 588 27 Stáj DS

429
3

Obec Vílanec č. p. 43, 588 35 Vílanec DS

429
4

Obec Záborná č. p. 49, 588 13 Záborná DS

429
5

Obec Hamry nad Sázavou č. p. 322, 591 01 Hamry nad Sázavou DS

429
6

Obec Kaly č. p. 23, 594 55 Kaly DS

429
7

Obec Dobrá Voda č. p. 103, 594 51 Dobrá Voda DS

429
8

Obec Jívoví č. p. 40, 594 51 Jívoví DS

429
9

Obec Kozlov č. p. 12, 594 51 Kozlov DS

430
0

Obec Kundratice č. p. 50, 594 51 Kundratice DS

430
1

Obec Horní Libochová č. p. 53, 594 51 Horní Libochová DS

430
2

Obec Pavlov č. p. 100, 594 44 Pavlov DS

430
3

Obec Podkopná Lhota č. p. 37, 763 18 Podkopná Lhota DS

430
4

Obec Všemina č. p. 162, 763 15 Všemina DS

430
5

Obec Jarohněvice č. p. 83, 768 01 Jarohněvice DS

430
6

Obec Bořenovice č. p. 36, 769 01 Bořenovice DS

430
7

OBEC PŘÍLEPY č. p. 4, 769 01 Přílepy DS

430
8

Obec Třebětice č. p. 51, 769 01 Třebětice DS

430
9

Obec Rymice č. p. 4, 769 01 Rymice DS

431
0

Obec Pravčice č. p. 46, 768 24 Pravčice DS

431
1

OBEC HOŠTICE č. p. 74, 768 13 Hoštice DS

431
2

OBEC KUNKOVICE č. p. 30, 768 13 Kunkovice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

166


431
3

Obec Nítkovice č. p. 89, 768 13 Nítkovice DS

431
4

Obec Němčice č. p. 68, 768 43 Němčice DS

431
5

Obec Stavěšice č. p. 9, 696 38 Stavěšice DS

431
6

Obec Kelčany č. p. 3, 696 49 Kelčany DS

431
7

Obec Kuželov č. p. 125, 696 73 Kuželov DS

431
8

Obec Malá Vrbka č. p. 56, 696 73 Malá Vrbka DS

431
9

Obec Světnov č. p. 62, 591 02 Světnov DS

432
0

Obec Malá Losenice č. p. 30, 592 11 Malá Losenice DS

432
1

Obec Krásněves č. p. 52, 594 44 Krásněves DS

432
2

Obec Sirákov č. p. 45, 592 12 Sirákov DS

432
3

Obec Bobrůvka č. p. 100, 592 55 Bobrůvka DS

432
4

Obec Křoví č. p. 32, 594 54 Křoví DS

432
5

Obec Radňovice č. p. 61, 592 31 Radňovice DS

432
6

Obec Třebenice č. p. 58, 675 52 Třebenice DS

432
7

Obec Bransouze č. p. 40, 675 21 Bransouze DS

432
8

Obec Číchov č. p. 60, 675 21 Číchov DS

432
9

Obec Nová Ves č. p. 11, 675 21 Nová Ves DS

433
0

Obec Radonín č. p. 39, 675 21 Radonín DS

433
1

Obec Koroužné č. p. 33, 593 01 Koroužné DS

433
2

Obec Poděšín č. p. 45, 592 12 Poděšín DS

433
3

Obec Ořechov č. p. 87, 594 52 Ořechov DS

433
4

Obec Černá č. p. 87, 594 42 Černá DS

433
5

Obec Obyčtov č. p. 80, 591 01 Obyčtov DS

433
6

Obec Dřevnovice č. p. 44, 798 26 Dřevnovice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

167


433
7

Obec Úpohlavy č. p. 61, 410 02 Úpohlavy DS

433
8

Obec Sulejovice Náves 5, 411 11 Sulejovice DS

433
9

Obec Vchynice č. p. 46, 410 02 Vchynice DS

434
0

Obec Podsedice č. p. 29, 411 15 Podsedice DS

434
1

Obec Přestavlky č. p. 56, 413 01 Přestavlky DS

434
2

Obec Chotiněves č. p. 6, 411 45 Chotiněves DS

434
3

Obec Horní Libchava č. p. 60, 471 11 Horní Libchava DS

434
4

Obec Homole u Panny č. p. 1, 400 02 Homole u Panny DS

434
5

Obec Velká Bukovina č. p. 178, 407 29 Velká Bukovina DS

434
6

Obec Starý Šachov Malý Šachov 80, 405 02 Starý Šachov DS

434
7

Obec Veselé č. p. 153, 405 02 Veselé DS

434
8

Obec Markvartice č. p. 280, 407 42 Markvartice DS

434
9

Obec Dolní Habartice č. p. 178, 405 02 Dolní Habartice DS

435
0

Obec Horní Habartice č. p. 187, 405 02 Horní Habartice DS

435
1

Obec Františkov nad Ploučnicí č. p. 79, 407 23 Františkov nad
Ploučnicí

DS

435
2

Obec Merboltice č. p. 53, 405 02 Merboltice DS

435
3

Obec Valkeřice č. p. 299, 407 24 Valkeřice DS

435
4

Obec Dobrná č. p. 26, 407 41 Dobrná DS

435
5

Obec Lobendava č. p. 271, 407 84 Lobendava DS

435
6

Obec Labská Stráň č. p. 111, 405 02 Labská Stráň DS

435
7

Obec Bynovec č. p. 29, 405 02 Bynovec DS

435
8

Obec Růžová č. p. 30, 405 02 Růžová DS

435
9

Obec Janov č. p. 235, 405 02 Janov DS

436
0

Obec Chotiměř č. p. 66, 410 02 Chotiměř DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

168


436
1

Obec Trnovany č. p. 37, 412 01 Trnovany DS

436
2

Obec Bitozeves č. p. 50, 440 01 Bitozeves DS

436
3

Obec Blažim č. p. 107, 440 01 Blažim DS

436
4

Obec Blšany u Loun č. p. 2, 440 01 Blšany u Loun DS

436
5

Městys Cítoliby Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby DS

436
6

Obec Černčice Jiráskova 223, 439 01 Černčice DS

436
7

Obec Deštnice č. p. 112, 438 01 Deštnice DS

436
8

Obec Holedeč č. p. 30, 438 01 Holedeč DS

436
9

Obec Hříškov č. p. 50, 439 04 Hříškov DS

437
0

Obec Chraberce č. p. 11, 440 01 Chraberce DS

437
1

Obec Jimlín č. p. 7, 440 01 Jimlín DS

437
2

Obec Libořice č. p. 30, 438 01 Libořice DS

437
3

Obec Lišany č. p. 34, 440 01 Lišany DS

437
4

Obec Nová Ves č. p. 4, 440 01 Nová Ves DS

437
5

Obec Obora č. p. 117, 440 01 Obora DS

437
6

Obec Očihov č. p. 7, 439 87 Očihov DS

437
7

Obec Opočno č. p. 62, 440 01 Opočno DS

437
8

Obec Pnětluky č. p. 26, 440 01 Pnětluky DS

437
9

Obec Podbořanský Rohozec č. p. 6, 441 01 Podbořanský Rohozec DS

438
0

Obec Raná č. p. 114, 439 24 Raná DS

438
1

Obec Smolnice č. p. 104, 439 14 Smolnice DS

438
2

Obec Staňkovice Postoloprtská 8, 439 49 Staňkovice DS

438
3

Obec Toužetín č. p. 42, 440 01 Toužetín DS

438
4

Obec Úherce č. p. 57, 440 01 Úherce DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

169


438
5

Obec Velemyšleves č. p. 100, 438 01 Velemyšleves DS

438
6

Obec Veltěže Perucká 73, 440 01 Veltěže DS

438
7

Obec Vrbno nad Lesy č. p. 26, 439 06 Vrbno nad Lesy DS

438
8

Obec Zbrašín č. p. 23, 440 01 Zbrašín DS

438
9

Obec Žerotín č. p. 95, 440 01 Žerotín DS

439
0

Obec Zubrnice č. p. 38, 400 02 Zubrnice DS

439
1

Obec Ryjice č. p. 14, 403 31 Ryjice DS

439
2

Obec Malé Březno č. p. 7, 400 02 Malé Březno DS

439
3

Obec Tašov č. p. 51, 400 02 Tašov DS

439
4

Město Chabařovice Husovo náměstí 183, 403 17
Chabařovice

DS

439
5

Obec Drnovice č. p. 113, 763 25 Drnovice DS

439
6

Obec Hodíškov č. p. 52, 591 01 Hodíškov DS

439
7

Obec Neplachovice Na Návsi 16, 747 74 Neplachovice DS

439
8

Obec Doubrava č. p. 599, 735 33 Doubrava DS

439
9

Město Staré Město náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré
Město

DS

440
0

Město Kunovice náměstí Svobody 361, 686 04
Kunovice

DS

440
1

Obec Březová č. p. 36, 763 15 Březová DS

440
2

Obec Dešná č. p. 88, 763 15 Dešná DS

440
3

Obec Dobrkovice č. p. 61, 763 07 Dobrkovice DS

440
4

Obec Držková č. p. 106, 763 19 Držková DS

440
5

Obec Horní Lhota č. p. 27, 763 23 Horní Lhota DS

440
6

Obec Hostišová Hostišová - Horňák 100, 763 01
Hostišová

DS

440
7

Obec Hrobice č. p. 92, 763 15 Hrobice DS

440
8

OBEC KELNÍKY č. p. 1, 763 07 Kelníky DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

170


440
9

Obec Komárov č. p. 124, 763 61 Komárov DS

441
0

Obec Lutonina č. p. 114, 763 12 Lutonina DS

441
1

Obec Lhotsko č. p. 57, 763 12 Lhotsko DS

441
2

Obec Lípa č. p. 118, 763 11 Lípa DS

441
3

Obec Lhota č. p. 265, 763 02 Lhota DS

441
4

OBEC LOUČKA č. p. 141, 763 25 Loučka DS

441
5

Obec Machová č. p. 120, 763 01 Machová DS

441
6

Obec Neubuz č. p. 91, 763 15 Neubuz DS

441
7

Obec Oldřichovice č. p. 86, 763 61 Oldřichovice DS

441
8

Obec Pohořelice Školní 35, 763 61 Pohořelice DS

441
9

Obec Poteč č. p. 12, 766 01 Poteč DS

442
0

Městys Pozlovice Hlavní 51, 763 26 Pozlovice DS

442
1

Obec Sazovice č. p. 180, 763 01 Sazovice DS

442
2

OBEC SEHRADICE č. p. 64, 763 23 Sehradice DS

442
3

Obec Slopné č. p. 112, 763 23 Slopné DS

442
4

Obec Tečovice č. p. 185, 763 02 Tečovice DS

442
5

Obec Ublo č. p. 74, 763 12 Ublo DS

442
6

OBEC VLČKOVÁ č. p. 136, 763 19 Vlčková DS

442
7

Obec Pelechy č. p. 27, 344 01 Pelechy DS

442
8

Obec Pasečnice Nová Pasečnice 33, 344 01 Pasečnice DS

442
9

Obec Nevolice č. p. 4, 344 01 Nevolice DS

443
0

Obec Pec č. p. 58, 344 01 Pec DS

443
1

Obec Trhanov č. p. 63, 345 33 Trhanov DS

443
2

Obec Hora Svatého Václava č. p. 6, 345 22 Hora Svatého Václava DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

171


443
3

Obec Mnichov č. p. 73, 345 22 Mnichov DS

443
4

Obec Vlkanov č. p. 24, 345 22 Vlkanov DS

443
5

Obec Hvožďany č. p. 7, 345 22 Hvožďany DS

443
6

Obec Otov č. p. 41, 345 22 Otov DS

443
7

Obec Pařezov Nový Pařezov 35, 344 01 Pařezov DS

443
8

Obec Drahotín č. p. 72, 345 22 Drahotín DS

443
9

Obec Nový Kramolín č. p. 13, 344 01 Nový Kramolín DS

444
0

Obec Bukovec č. p. 33, 345 62 Bukovec DS

444
1

Obec Čečovice č. p. 3, 345 62 Čečovice DS

444
2

Obec Černovice č. p. 21, 345 62 Černovice DS

444
3

Obec Neuměř č. p. 26, 345 62 Neuměř DS

444
4

Obec Horní Kamenice č. p. 65, 345 62 Horní Kamenice DS

444
5

Obec Kvíčovice č. p. 50, 345 62 Kvíčovice DS

444
6

Obec Všekary č. p. 16, 345 62 Všekary DS

444
7

Obec Štichov č. p. 31, 345 62 Štichov DS

444
8

Obec Poděvousy č. p. 47, 345 61 Poděvousy DS

444
9

Obec Hlohovčice č. p. 80, 345 61 Hlohovčice DS

445
0

Obec Vidice č. p. 43, 346 01 Vidice DS

445
1

Obec Křenovy č. p. 29, 345 61 Křenovy DS

445
2

Obec Spáňov č. p. 17, 344 01 Spáňov DS

445
3

Obec Velký Malahov č. p. 28, 346 01 Velký Malahov DS

445
4

Obec Všepadly č. p. 14, 345 43 Všepadly DS

445
5

Obec Únějovice č. p. 30, 345 43 Únějovice DS

445
6

Obec Úboč č. p. 60, 345 43 Úboč DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

172


445
7

Obec Němčice č. p. 17, 345 06 Němčice DS

445
8

Obec Kaničky č. p. 2, 345 43 Kaničky DS

445
9

Obec Hradiště č. p. 75, 345 43 Hradiště DS

446
0

Obec Kanice č. p. 32, 345 43 Kanice DS

446
1

Obec Chocomyšl č. p. 40, 345 43 Chocomyšl DS

446
2

Obec Úsilov č. p. 33, 345 06 Úsilov DS

446
3

Obec Chodská Lhota č. p. 83, 345 06 Chodská Lhota DS

446
4

Obec Babylon č. p. 27, 344 01 Babylon DS

446
5

Obec Mutěnín č. p. 60, 345 25 Mutěnín DS

446
6

Obec Močerady č. p. 50, 345 61 Močerady DS

446
7

Obec Díly č. p. 75, 344 01 Díly DS

446
8

Obec Ždánov č. p. 49, 344 01 Ždánov DS

446
9

Obec Brnířov č. p. 41, 345 06 Brnířov DS

447
0

Obec Libkov č. p. 7, 345 06 Libkov DS

447
1

Obec Loučim č. p. 2, 345 06 Loučim DS

447
2

Obec Nová Ves č. p. 65, 345 06 Nová Ves DS

447
3

Obec Chrastavice č. p. 28, 344 01 Chrastavice DS

447
4

Obec Mířkov č. p. 77, 346 01 Mířkov DS

447
5

Obec Ovesné Kladruby č. p. 17, 353 01 Ovesné Kladruby DS

447
6

Obec Krásná č. p. 196, 352 01 Krásná DS

447
7

Obec Podhradí č. p. 55, 352 01 Podhradí DS

447
8

Obec Okrouhlá č. p. 47, 350 02 Okrouhlá DS

447
9

Obec Třebeň č. p. 31, 351 34 Třebeň DS

448
0

Obec Milíkov č. p. 1, 350 02 Milíkov DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

173


448
1

Obec Vojtanov Horní Vojtanov 40, 351 34 Vojtanov DS

448
2

Obec Pomezí nad Ohří č. p. 18, 350 02 Pomezí nad Ohří DS

448
3

Obec Stará Voda č. p. 88, 353 01 Stará Voda DS

448
4

Obec Velká Hleďsebe Plzeňská 32, 353 01 Velká Hleďsebe DS

448
5

Obec Vlkovice č. p. 21, 353 01 Vlkovice DS

448
6

Obec Zádub-Závišín Zádub 92, 353 01 Zádub-Závišín DS

448
7

Obec Valy V Lukách 21, 353 01 Valy DS

448
8

Obec Prameny č. p. 32, 353 01 Prameny DS

448
9

Obec Odrava č. p. 22, 350 02 Odrava DS

449
0

Obec Tuřany č. p. 7, 350 02 Tuřany DS

449
1

Obec Černíkovice č. p. 32, 331 41 Černíkovice DS

449
2

Obec Kbelany č. p. 46, 330 23 Kbelany DS

449
3

Obec Koryta č. p. 24, 331 51 Koryta DS

449
4

Obec Kaceřov č. p. 49, 331 51 Kaceřov DS

449
5

Obec Rochlov č. p. 31, 330 23 Rochlov DS

449
6

Obec Bučí č. p. 57, 331 52 Bučí DS

449
7

Obec Krašovice č. p. 49, 330 13 Krašovice DS

449
8

Obec Líté č. p. 71, 331 52 Líté DS

449
9

Obec Loza č. p. 47, 331 52 Loza DS

450
0

Obec Lochousice č. p. 75, 330 23 Lochousice DS

450
1

Obec Nadryby č. p. 14, 330 11 Nadryby DS

450
2

Obec Hlince č. p. 44, 331 41 Hlince DS

450
3

Obec Holovousy č. p. 44, 331 41 Holovousy DS

450
4

Obec Slatina č. p. 10, 331 41 Slatina DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

174


450
5

Obec Rybnice č. p. 105, 331 51 Rybnice DS

450
6

Obec Bohy č. p. 31, 331 41 Bohy DS

450
7

Obec Brodeslavy č. p. 13, 331 41 Brodeslavy DS

450
8

Obec Všehrdy č. p. 2, 331 41 Všehrdy DS

450
9

Obec Bdeněves č. p. 49, 330 32 Bdeněves DS

451
0

Obec Myslinka č. p. 6, 330 23 Myslinka DS

451
1

Obec Výrov Hadačka 105, 331 41 Výrov DS

451
2

Obec Blažim č. p. 32, 330 38 Blažim DS

451
3

Obec Příšov č. p. 36, 330 11 Příšov DS

451
4

Obec Čeminy č. p. 37, 330 33 Čeminy DS

451
5

Obec Újezd nade Mží č. p. 47, 330 33 Újezd nade Mží DS

451
6

Obec Plešnice č. p. 33, 330 33 Plešnice DS

451
7

Obec Kunějovice č. p. 28, 330 35 Kunějovice DS

451
8

Obec Nevřeň č. p. 73, 330 11 Nevřeň DS

451
9

Obec Pastuchovice č. p. 33, 331 65 Pastuchovice DS

452
0

Obec Tis u Blatna č. p. 1, 331 65 Tis u Blatna DS

452
1

Obec Tatrovice č. p. 26, 357 35 Tatrovice DS

452
2

Obec Dolní Rychnov Revoluční 303, 356 04 Dolní Rychnov DS

452
3

Městys Svatava ČSA 277, 357 03 Svatava DS

452
4

Obec Šabina č. p. 80, 356 01 Šabina DS

452
5

Město Krásno Radniční 1, 357 31 Krásno DS

452
6

Obec Andělská Hora č. p. 18, 364 71 Andělská Hora DS

452
7

OBEC BOŽIČANY č. p. 96, 362 25 Božičany DS

452
8

Obec Březová Hamerská 104/38, 360 01 Březová DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

175


452
9

Obec Černava č. p. 80, 362 21 Černava DS

453
0

Obec Dalovice Hlavní 82/25, 362 63 Dalovice DS

453
1

Obec Děpoltovice č. p. 44, 362 25 Děpoltovice DS

453
2

Obec Hájek č. p. 68, 363 01 Hájek DS

453
3

Obec Jenišov č. p. 88, 360 01 Jenišov DS

453
4

Město Krásné Údolí č. p. 77, 364 01 Krásné Údolí DS

453
5

Obec Mírová č. p. 40, 357 35 Mírová DS

453
6

Obec Otovice Hroznětínská 130, 360 01 Otovice DS

453
7

Obec Smolné Pece č. p. 143, 362 25 Smolné Pece DS

453
8

Obec Teplička č. p. 40, 364 64 Teplička DS

453
9

Obec Vrbice č. p. 65, 364 53 Vrbice DS

454
0

Obec Mezholezy (dříve okres
Domažlice)

č. p. 57, 345 06 Mezholezy DS

454
1

Obec Mokrosuky č. p. 66, 342 01 Mokrosuky DS

454
2

Obec Svéradice č. p. 146, 341 01 Svéradice DS

454
3

Obec Nezdice č. p. 46, 334 01 Nezdice DS

454
4

Obec Borovy č. p. 21, 334 01 Borovy DS

454
5

Obec Břežany č. p. 23, 341 01 Břežany DS

454
6

Obec Vřeskovice č. p. 112, 334 01 Vřeskovice DS

454
7

Obec Modrava č. p. 63, 341 92 Modrava DS

454
8

Obec Horská Kvilda č. p. 40, 385 01 Horská Kvilda DS

454
9

Obec Mlýnské Struhadlo č. p. 2, 339 01 Mlýnské Struhadlo DS

455
0

Obec Myslovice č. p. 56, 339 01 Myslovice DS

455
1

Obec Dražovice č. p. 4, 342 01 Dražovice DS

455
2

Obec Červené Poříčí č. p. 27, 340 12 Červené Poříčí DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

176


455
3

Obec Číhaň č. p. 26, 341 42 Číhaň DS

455
4

Obec Hejná č. p. 70, 341 01 Hejná DS

455
5

Obec Hnačov č. p. 46, 340 34 Hnačov DS

455
6

Obec Běhařov č. p. 68, 340 21 Běhařov DS

455
7

Obec Klenová č. p. 65, 340 21 Klenová DS

455
8

Obec Kejnice č. p. 12, 341 01 Kejnice DS

455
9

Obec Javor č. p. 38, 340 21 Javor DS

456
0

Obec Ježovy č. p. 52, 340 12 Ježovy DS

456
1

Obec Kvášňovice č. p. 5, 341 01 Kvášňovice DS

456
2

Obec Chlistov č. p. 54, 339 01 Chlistov DS

456
3

Obec Obytce č. p. 19, 339 01 Obytce DS

456
4

Obec Olšany č. p. 15, 341 01 Olšany DS

456
5

Obec Poleň č. p. 47, 339 01 Poleň DS

456
6

Obec Týnec č. p. 69, 340 21 Týnec DS

456
7

Obec Ošelín č. p. 36, 349 01 Ošelín DS

456
8

Obec Záchlumí č. p. 17, 349 01 Záchlumí DS

456
9

Obec Milíře č. p. 140, 347 01 Milíře DS

457
0

Obec Kokašice č. p. 48, 349 52 Kokašice DS

457
1

Obec Zhoř č. p. 38, 349 01 Zhoř DS

457
2

Obec Prostiboř č. p. 37, 349 01 Prostiboř DS

457
3

Obec Zadní Chodov č. p. 100, 348 15 Zadní Chodov DS

457
4

Obec Broumov č. p. 75, 348 15 Broumov DS

457
5

Obec Obora č. p. 57, 347 01 Obora DS

457
6

Obec Únehle č. p. 6, 349 01 Únehle DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

177


457
7

Obec Trpísty č. p. 18, 349 01 Trpísty DS

457
8

Obec Olbramov č. p. 5, 349 01 Olbramov DS

457
9

Obec Horní Kozolupy č. p. 67, 349 52 Horní Kozolupy DS

458
0

Obec Studánka č. p. 170, 347 01 Studánka DS

458
1

Obec Lom u Tachova č. p. 35, 347 01 Lom u Tachova DS

458
2

Obec Dlouhý Újezd č. p. 170, 347 01 Dlouhý Újezd DS

458
3

Obec Částkov č. p. 49, 348 01 Částkov DS

458
4

Obec Brod nad Tichou č. p. 96, 348 15 Brod nad Tichou DS

458
5

Obec Kočov č. p. 29, 348 15 Kočov DS

458
6

Obec Tisová č. p. 5, 348 01 Tisová DS

458
7

Obec Lhota pod Radčem č. p. 59, 337 01 Lhota pod Radčem DS

458
8

Obec Týček č. p. 95, 338 08 Týček DS

458
9

Obec Všenice č. p. 13, 338 24 Všenice DS

459
0

Obec Plískov č. p. 63, 338 08 Plískov DS

459
1

Obec Smědčice č. p. 32, 338 24 Smědčice DS

459
2

Městys Zvíkovec č. p. 100, 338 08 Zvíkovec DS

459
3

Obec Vejvanov č. p. 47, 338 28 Vejvanov DS

459
4

Obec Újezd u Svatého Kříže č. p. 27, 338 24 Újezd u Svatého Kříže DS

459
5

Obec Svojkovice č. p. 21, 338 22 Svojkovice DS

459
6

Obec Skomelno č. p. 94, 338 28 Skomelno DS

459
7

Obec Sebečice č. p. 43, 338 08 Sebečice DS

459
8

Obec Němčovice č. p. 37, 338 24 Němčovice DS

459
9

Obec Lhotka u Radnic č. p. 33, 338 24 Lhotka u Radnic DS

460
0

Obec Ostrovec-Lhotka Lhotka 64, 338 08 Ostrovec-Lhotka DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

178


460
1

Obec Kamenný Újezd č. p. 18, 337 01 Kamenný Újezd DS

460
2

Obec Kamenec č. p. 7, 338 28 Kamenec DS

460
3

Obec Chomle č. p. 19, 338 28 Chomle DS

460
4

Obec Chlum č. p. 55, 338 08 Chlum DS

460
5

Obec Hradiště č. p. 36, 338 08 Hradiště DS

460
6

Obec Čilá č. p. 6, 338 08 Čilá DS

460
7

Obec Bezděkov č. p. 8, 338 24 Bezděkov DS

460
8

Obec Kotovice č. p. 22, 333 01 Kotovice DS

460
9

Obec Honezovice č. p. 64, 333 01 Honezovice DS

461
0

Obec Štěnovický Borek č. p. 28, 332 09 Štěnovický Borek DS

461
1

Obec Vlčtejn č. p. 34, 332 04 Vlčtejn DS

461
2

Obec Líšina č. p. 52, 333 01 Líšina DS

461
3

Obec Životice č. p. 17, 335 44 Životice DS

461
4

Obec Bolkov č. p. 26, 334 01 Bolkov DS

461
5

Obec Střelice č. p. 28, 333 01 Střelice DS

461
6

Obec Lisov č. p. 3, 333 01 Lisov DS

461
7

Obec Nezdřev č. p. 9, 335 44 Nezdřev DS

461
8

Obec Borovno č. p. 62, 335 61 Borovno DS

461
9

Obec Oplot č. p. 69, 334 01 Oplot DS

462
0

Obec Letkov Ke Hřišti 117, 326 00 Letkov DS

462
1

Obec Dolce č. p. 100, 334 01 Dolce DS

462
2

Obec Drahkov č. p. 12, 336 01 Drahkov DS

462
3

Obec Předenice č. p. 7, 332 09 Předenice DS

462
4

Obec Nebílovy č. p. 101, 332 04 Nebílovy DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

179


462
5

Obec Horní Lukavice č. p. 40, 334 01 Horní Lukavice DS

462
6

Obec Radkovice č. p. 65, 334 01 Radkovice DS

462
7

Obec Měcholupy č. p. 76, 335 51 Měcholupy DS

462
8

Obec Srby č. p. 75, 335 01 Srby DS

462
9

Obec Sedliště č. p. 63, 335 01 Sedliště DS

463
0

Obec Týniště č. p. 7, 334 01 Týniště DS

463
1

Obec Skašov č. p. 55, 336 01 Skašov DS

463
2

Obec Vlčí č. p. 13, 334 01 Vlčí DS

463
3

Obec Nová Ves č. p. 153, 334 41 Nová Ves DS

463
4

Obec Kozlovice č. p. 33, 335 01 Kozlovice DS

463
5

Obec Mokrouše č. p. 47, 332 01 Mokrouše DS

463
6

Obec Otěšice č. p. 11, 334 01 Otěšice DS

463
7

Obec Chlumy č. p. 56, 335 01 Chlumy DS

463
8

Obec Únětice č. p. 6, 336 01 Únětice DS

463
9

Obec Krčmaň Kokorská 163, 779 00 Krčmaň DS

464
0

Obec Nová Hradečná č. p. 193, 783 83 Nová Hradečná DS

464
1

Obec Medlov č. p. 300, 783 91 Medlov DS

464
2

Obec Horní Suchá Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá DS

464
3

Obec Stará Ves Dlouhá 287/32, 795 01 Stará Ves DS

464
4

Obec Malá Štáhle č. p. 26, 795 01 Malá Štáhle DS

464
5

Město Andělská Hora č. p. 197, 793 31 Andělská Hora DS

464
6

Obec Rudná pod Pradědem Stará Rudná 89, 793 31 Rudná pod
Pradědem

DS

464
7

Obec Čaková č. p. 101, 793 16 Čaková DS

464
8

Obec Tvrdkov č. p. 57, 793 44 Tvrdkov DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

180


464
9

Obec Velká Štáhle č. p. 49, 793 51 Velká Štáhle DS

465
0

Obec Mezina č. p. 2, 792 01 Mezina DS

465
1

Obec Valšov č. p. 72, 792 01 Valšov DS

465
2

Obec Moravskoslezský Kočov Moravský Kočov 200, 792 01
Moravskoslezský Kočov

DS

465
3

Obec Staré Město č. p. 66, 792 01 Staré Město DS

465
4

Obec Dlouhá Stráň č. p. 47, 792 01 Dlouhá Stráň DS

465
5

Obec Staré Heřminovy č. p. 129, 793 12 Staré Heřminovy DS

465
6

Obec Horní Životice č. p. 126, 793 12 Horní Životice DS

465
7

Obec Slezské Pavlovice č. p. 16, 793 99 Slezské Pavlovice DS

465
8

Obec Hlinka č. p. 25, 793 99 Hlinka DS

465
9

Obec Dívčí Hrad č. p. 64, 793 99 Dívčí Hrad DS

466
0

Obec Petrovice č. p. 34, 793 84 Petrovice DS

466
1

Obec Ludvíkov č. p. 122, 793 26 Ludvíkov DS

466
2

Obec Dubčany č. p. 24, 783 22 Dubčany DS

466
3

Obec Bílsko č. p. 11, 783 22 Bílsko DS

466
4

Obec Loučka č. p. 76, 783 22 Loučka DS

466
5

Obec Přáslavice č. p. 23, 783 54 Přáslavice DS

466
6

Obec Bukovany č. p. 57, 779 00 Bukovany DS

466
7

Obec Svésedlice č. p. 58, 783 54 Svésedlice DS

466
8

Obec Žabeň č. p. 62, 739 25 Žabeň DS

466
9

Obec Dolní Tošanovice č. p. 121, 739 53 Dolní Tošanovice DS

467
0

Obec Horní Tošanovice č. p. 129, 739 53 Horní Tošanovice DS

467
1

Obec Řeka č. p. 73, 739 55 Řeka DS

467
2

Obec Smilovice č. p. 13, 739 55 Smilovice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

181


467
3

Obec Střítež č. p. 118, 739 59 Střítež DS

467
4

Obec Třanovice č. p. 250, 739 53 Třanovice DS

467
5

Obec Vělopolí č. p. 48, 739 59 Vělopolí DS

467
6

Obec Staré Město Jamnická 46, 738 01 Staré Město DS

467
7

Obec Staříč Chlebovická 201, 739 43 Staříč DS

467
8

Obec Malenovice č. p. 85, 739 11 Malenovice DS

467
9

Obec Pstruží č. p. 93, 739 11 Pstruží DS

468
0

Obec Soběšovice č. p. 10, 739 38 Soběšovice DS

468
1

Obec Pražmo č. p. 153, 739 04 Pražmo DS

468
2

Obec Raškovice č. p. 207, 739 04 Raškovice DS

468
3

Obec Vyšní Lhoty č. p. 244, 739 51 Vyšní Lhoty DS

468
4

Obec Krásná č. p. 287, 739 04 Krásná DS

468
5

Obec Řepiště Mírová 178, 739 32 Řepiště DS

468
6

Obec Nošovice č. p. 58, 739 51 Nošovice DS

468
7

Obec Dobratice č. p. 49, 739 51 Dobratice DS

468
8

Obec Nižní Lhoty č. p. 71, 739 51 Nižní Lhoty DS

468
9

Obec Pazderna č. p. 65, 739 51 Pazderna DS

469
0

Obec Vojkovice č. p. 88, 739 51 Vojkovice DS

469
1

Obec Bílá č. p. 151, 739 15 Bílá DS

469
2

Obec Libotov č. p. 80, 544 01 Libotov DS

469
3

OBEC STANOVICE č. p. 36, 544 01 Stanovice DS

469
4

Obec Bílsko č. p. 48, 508 01 Bílsko u Hořic DS

469
5

OBEC BOREK č. p. 8, 507 71 Borek DS

469
6

Obec Brada-Rybníček Rybníček 30, 506 01 Brada-Rybníček DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

182


469
7

OBEC BŘEZINA č. p. 43, 506 01 Březina DS

469
8

OBEC BŘÍŠŤANY č. p. 130, 508 01 Bříšťany DS

469
9

OBEC BUDČEVES č. p. 19, 507 32 Budčeves DS

470
0

Obec Bukvice č. p. 28, 506 01 Bukvice DS

470
1

Obec Butoves č. p. 47, 506 01 Butoves DS

470
2

Obec Červená Třemešná č. p. 47, 508 01 Červená Třemešná DS

470
3

OBEC DÍLCE č. p. 7, 506 01 Dílce DS

470
4

OBEC DOLNÍ LOCHOV č. p. 2, 506 01 Dolní Lochov DS

470
5

Obec Dřevěnice č. p. 56, 507 13 Dřevěnice DS

470
6

OBEC CHOLENICE č. p. 1, 507 32 Cholenice DS

470
7

Obec Choteč č. p. 129, 507 81 Choteč DS

470
8

OBEC CHYJICE č. p. 54, 506 01 Chyjice DS

470
9

OBEC JINOLICE č. p. 39, 506 01 Jinolice DS

471
0

OBEC KACÁKOVA LHOTA č. p. 48, 506 01 Kacákova Lhota DS

471
1

OBEC KBELNICE č. p. 1, 506 01 Kbelnice DS

471
2

OBEC KOSTELEC č. p. 7, 506 01 Kostelec DS

471
3

OBEC KOVAČ č. p. 21, 506 01 Kovač DS

471
4

OBEC KOZOJEDY č. p. 11, 507 03 Kozojedy DS

471
5

OBEC KYJE č. p. 49, 507 13 Kyje DS

471
6

OBEC LÍSKOVICE č. p. 72, 508 01 Lískovice DS

471
7

Obec Milovice u Hořic č. p. 46, 508 01 Milovice u Hořic DS

471
8

Obec Nevratice č. p. 93, 508 01 Nevratice DS

471
9

Obec Ohařice č. p. 41, 506 01 Ohařice DS

472
0

OBEC OHAVEČ č. p. 9, 506 01 Ohaveč DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

183


472
1

Obec Osek č. p. 25, 507 43 Osek DS

472
2

Obec Ostružno č. p. 5, 506 01 Ostružno DS

472
3

OBEC PETROVIČKY č. p. 1, 508 01 Petrovičky DS

472
4

OBEC RAŠÍN č. p. 11, 508 01 Rašín DS

472
5

Obec Rohoznice č. p. 1, 507 71 Rohoznice DS

472
6

Obec Rokytňany Horní Rokytňany 27, 507 23
Rokytňany

DS

472
7

Obec Sedliště č. p. 13, 507 23 Sedliště DS

472
8

Obec Sekeřice č. p. 8, 507 03 Sekeřice DS

472
9

Obec Slavhostice č. p. 116, 507 32 Slavhostice DS

473
0

OBEC SOBĚRAZ č. p. 70, 507 13 Soběraz DS

473
1

Obec Staré Místo č. p. 70, 506 01 Staré Místo DS

473
2

Obec Sukorady č. p. 70, 508 01 Sukorady DS

473
3

Obec Svatojanský Újezd č. p. 54, 507 81 Svatojanský Újezd DS

473
4

Obec Šárovcova Lhota č. p. 80, 507 59 Šárovcova Lhota DS

473
5

OBEC TETÍN č. p. 57, 507 71 Tetín DS

473
6

Obec Úlibice č. p. 53, 507 07 Úlibice DS

473
7

Obec Vrbice č. p. 25, 507 03 Vrbice DS

473
8

Obec Vřesník č. p. 46, 507 71 Vřesník DS

473
9

OBEC ZÁMOSTÍ - BLATA Blata 16, 506 01 Zámostí-Blata DS

474
0

OBEC ŽIDOVICE č. p. 7, 507 32 Židovice DS

474
1

OBEC HOŘENICE č. p. 42, 551 01 Hořenice DS

474
2

OBEC VRCHOVNICE č. p. 18, 503 03 Vrchovnice DS

474
3

OBEC NOVÁ VES č. p. 39, 517 21 Nová Ves DS

474
4

OBEC ALBRECHTICE N.O. Na výsluní 275, 517 22 Albrechtice
nad Orlicí

DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

184


474
5

OBEC LUPENICE č. p. 62, 517 41 Lupenice DS

474
6

OBEC CHLÍSTOV č. p. 8, 518 01 Chlístov DS

474
7

OBEC MOKRÉ č. p. 12, 517 71 Mokré DS

474
8

obec Říčky v Orlických horách č. p. 2, 517 61 Říčky v Orlických
horách

DS

474
9

OBEC SNĚŽNÉ č. p. 125, 518 01 Sněžné DS

475
0

OBEC POLOM č. p. 34, 517 41 Polom DS

475
1

OBEC PRORUBY č. p. 60, 517 41 Proruby DS

475
2

OBEC TUTLEKY č. p. 10, 517 41 Tutleky DS

475
3

Obec Krchleby č. p. 32, 517 41 Krchleby DS

475
4

Obec Svídnice č. p. 36, 517 41 Svídnice DS

475
5

Obec Vrbice č. p. 14, 517 41 Vrbice DS

475
6

OBEC VYSOKÝ ÚJEZD č. p. 2, 517 71 Vysoký Újezd DS

475
7

OBEC JÍLOVICE č. p. 26, 517 72 Jílovice DS

475
8

OBEC ROHENICE č. p. 62, 517 71 Rohenice DS

475
9

OBEC LIBEL č. p. 28, 517 41 Libel DS

476
0

OBEC TŘEBEŠOV č. p. 47, 516 01 Třebešov DS

476
1

OBEC HŘIBINY-LEDSKÁ Hřibiny 11, 517 41 Hřibiny-Ledská DS

476
2

Obec Synkov-Slemeno Synkov 48, 516 01 Synkov-Slemeno DS

476
3

OBEC JAHODOV č. p. 1, 516 01 Jahodov DS

476
4

OBEC LUKAVICE č. p. 190, 516 03 Lukavice DS

476
5

OBEC PODBŘEZÍ č. p. 16, 518 03 Podbřezí DS

476
6

Obec Březinky č. p. 42, 569 43 Březinky DS

476
7

Obec Banín č. p. 41, 568 02 Banín DS

476
8

Obec Bělá nad Svitavou č. p. 215, 569 05 Bělá nad Svitavou DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

185


476
9

Obec Biskupice č. p. 11, 569 43 Biskupice DS

477
0

Obec Borušov č. p. 60, 571 01 Borušov DS

477
1

Obec Desná č. p. 100, 570 01 Desná DS

477
2

Obec Dětřichov u Moravské
Třebové

č. p. 82, 571 01 Dětřichov u Moravské
Třebové

DS

477
3

Obec Hartinkov č. p. 63, 569 43 Hartinkov DS

477
4

Obec Horky č. p. 55, 570 01 Horky DS

477
5

Obec Horní Újezd č. p. 1, 570 01 Horní Újezd DS

477
6

Obec Hradec nad Svitavou č. p. 230, 569 01 Hradec nad Svitavou DS

477
7

Obec Chmelík č. p. 76, 570 01 Chmelík DS

477
8

Obec Javorník č. p. 26, 568 02 Javorník DS

477
9

Obec Karle č. p. 4, 568 02 Karle DS

478
0

Obec Kukle č. p. 20, 568 02 Kukle DS

478
1

Obec Nová Sídla č. p. 78, 570 01 Nová Sídla DS

478
2

Obec Nová Ves u Jarošova č. p. 41, 570 01 Nová Ves u Jarošova DS

478
3

Obec Opatovec č. p. 40, 568 02 Opatovec DS

478
4

Obec Poříčí u Litomyšle č. p. 81, 570 01 Poříčí u Litomyšle DS

478
5

Obec Řídký č. p. 25, 570 01 Řídký DS

478
6

Obec Tržek č. p. 21, 570 01 Tržek DS

478
7

Obec Újezdec č. p. 21, 570 01 Újezdec DS

478
8

Obec Útěchov č. p. 65, 571 01 Útěchov DS

478
9

Obec Vrážné č. p. 34, 569 43 Vrážné DS

479
0

Obec Želivsko č. p. 29, 569 04 Želivsko DS

479
1

Obec Bačkov č. p. 38, 582 91 Bačkov DS

479
2

Obec Bartoušov č. p. 71, 580 01 Bartoušov DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

186


479
3

Obec Bezděkov č. p. 22, 583 01 Bezděkov DS

479
4

Obec Břevnice č. p. 10, 580 01 Břevnice DS

479
5

Obec Čečkovice č. p. 40, 583 01 Čečkovice DS

479
6

Obec Dolní Sokolovec č. p. 4, 583 01 Dolní Sokolovec DS

479
7

Obec Heřmanice č. p. 2, 582 82 Heřmanice DS

479
8

Obec Horní Paseka č. p. 46, 584 01 Horní Paseka DS

479
9

Obec Jilem č. p. 55, 583 01 Jilem DS

480
0

Obec Jitkov č. p. 60, 583 01 Jitkov DS

480
1

Obec Knyk č. p. 40, 580 01 Knyk DS

480
2

Obec Kochánov č. p. 60, 582 53 Kochánov DS

480
3

Obec Kouty č. p. 19, 584 01 Kouty DS

480
4

Obec Kraborovice č. p. 21, 582 82 Kraborovice DS

480
5

Obec Kunemil č. p. 43, 582 91 Kunemil DS

480
6

Obec Kyjov Dvorce č. ev. 17, 580 01 Kyjov DS

480
7

Obec Lány č. p. 41, 583 01 Lány DS

480
8

Obec Leškovice č. p. 38, 582 82 Leškovice DS

480
9

Obec Michalovice č. p. 33, 580 01 Michalovice DS

481
0

Obec Modlíkov č. p. 60, 582 22 Modlíkov DS

481
1

Obec Nejepín č. p. 21, 583 01 Nejepín DS

481
2

Obec Nová Ves u Chotěboře č. p. 63, 582 73 Nová Ves u
Chotěboře

DS

481
3

Obec Okrouhlička č. p. 48, 582 53 Okrouhlička DS

481
4

Obec Ostrov č. p. 36, 584 01 Ostrov DS

481
5

Obec Ovesná Lhota č. p. 49, 582 91 Ovesná Lhota DS

481
6

Obec Podmoklany č. p. 30, 582 64 Podmoklany DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

187


481
7

Obec Podmoky č. p. 41, 582 82 Podmoky DS

481
8

Obec Radostín č. p. 29, 580 01 Radostín DS

481
9

Obec Sedletín č. p. 10, 583 01 Sedletín DS

482
0

Obec Skorkov č. p. 29, 582 53 Skorkov DS

482
1

Obec Skryje č. p. 23, 582 82 Skryje DS

482
2

Obec Slavětín č. p. 7, 582 63 Slavětín DS

482
3

Obec Slavníč č. p. 14, 582 55 Slavníč DS

482
4

Obec Sloupno č. p. 12, 583 01 Sloupno DS

482
5

Obec Stříbrné Hory č. p. 65, 582 22 Stříbrné Hory DS

482
6

Obec Úhořilka č. p. 22, 582 53 Úhořilka DS

482
7

Obec Vlkanov č. p. 15, 582 91 Vlkanov DS

482
8

Obec Zvěstovice č. p. 1, 582 82 Zvěstovice DS

482
9

OBEC DOLNÍ OLEŠNICE č. p. 39, 543 71 Dolní Olešnice DS

483
0

Obec Strážné č. p. 129, 543 52 Strážné DS

483
1

OBEC LANŽOV č. p. 2, 544 01 Lanžov DS

483
2

Obec Borovnička č. p. 93, 544 75 Borovnička DS

483
3

OBEC BOROVNICE č. p. 39, 544 77 Borovnice DS

483
4

Obec Bošín č. p. 8, 565 01 Bošín DS

483
5

Obec Dubany č. p. 23, 530 02 Dubany DS

483
6

Obec Chrtníky č. p. 24, 535 01 Chrtníky DS

483
7

Obec Poběžovice u Přelouče č. p. 9, 535 01 Poběžovice u Přelouče DS

483
8

Obec Svinčany č. p. 52, 535 01 Svinčany DS

483
9

Obec Urbanice č. p. 12, 535 01 Urbanice DS

484
0

Obec Časy č. p. 31, 534 01 Časy DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

188


484
1

Obec Malé Výkleky č. p. 41, 533 16 Malé Výkleky DS

484
2

Obec Lány u Dašic č. p. 51, 530 02 Lány u Dašic DS

484
3

Obec Pravy č. p. 47, 533 41 Pravy DS

484
4

Obec Tetov č. p. 22, 533 16 Tetov DS

484
5

Obec Křičeň č. p. 88, 533 41 Křičeň DS

484
6

Obec Litošice č. p. 27, 535 01 Litošice DS

484
7

Obec Kunětice č. p. 58, 533 04 Kunětice DS

484
8

Obec Němčice č. p. 96, 533 52 Němčice DS

484
9

Obec Újezd u Sezemic č. p. 30, 533 04 Újezd u Sezemic DS

485
0

Obec Černá u Bohdanče č. p. 156, 533 41 Černá u Bohdanče DS

485
1

Obec Stéblová č. p. 12, 533 45 Stéblová DS

485
2

Obec Plch č. p. 50, 533 45 Plch DS

485
3

Obec Podůlšany č. p. 42, 533 45 Podůlšany DS

485
4

Obec Třebosice č. p. 12, 530 02 Třebosice DS

485
5

Obec Holotín č. p. 32, 535 01 Holotín DS

485
6

Obec Sovolusky č. p. 35, 535 01 Sovolusky DS

485
7

Obec Morašice č. p. 59, 535 01 Morašice DS

485
8

Obec Neratov č. p. 12, 533 41 Neratov DS

485
9

OBEC LAMPERTICE č. p. 210, 541 01 Lampertice DS

486
0

Obec Doubravice č. p. 155, 544 51 Doubravice DS

486
1

OBEC VILANTICE č. p. 101, 544 01 Vilantice DS

486
2

OBEC SUCHOVRŠICE č. p. 122, 542 32 Suchovršice DS

486
3

Obec Horní Kalná č. p. 122, 543 71 Horní Kalná DS

486
4

OBEC PASEKY NAD JIZEROU č. p. 242, 512 47 Paseky nad Jizerou DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

189


486
5

Obec Martinice v Krkonoších č. p. 131, 512 32 Martinice v
Krkonoších

DS

486
6

Obec Klokočí č. p. 65, 511 01 Klokočí DS

486
7

Obec Ktová č. p. 62, 512 63 Ktová DS

486
8

Obec Loučky č. p. 34, 511 01 Loučky DS

486
9

Obec Žernov č. p. 7, 512 63 Žernov DS

487
0

Obec Vračovice-Orlov Vračovice 11, 566 01 Vračovice-Orlov DS

487
1

OBEC ZDOBÍN č. p. 52, 544 01 Zdobín DS

487
2

OBEC ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE Řečice 26, 544 01 Zábřezí-Řečice DS

487
3

Obec Dlouhoňovice Školská 71, 564 01 Dlouhoňovice DS

487
4

Obec Dlouhá Třebová Ústecká 235, 561 17 Dlouhá Třebová DS

487
5

Obec Dolní Morava č. p. 35, 561 69 Dolní Morava DS

487
6

Obec Helvíkovice č. p. 3, 564 01 Helvíkovice DS

487
7

Obec Řetůvka č. p. 53, 561 41 Řetůvka DS

487
8

Obec Hrádek č. p. 33, 562 01 Hrádek DS

487
9

Obec Sobkovice č. p. 1, 561 64 Sobkovice DS

488
0

Obec Džbánov č. p. 15, 566 01 Džbánov DS

488
1

Obec Anenská Studánka č. p. 16, 563 01 Anenská Studánka DS

488
2

Obec Trpík č. p. 6, 563 01 Trpík DS

488
3

Obec Albrechtice č. p. 145, 563 01 Albrechtice DS

488
4

OBEC HŘIBOJEDY č. p. 60, 544 01 Hřibojedy DS

488
5

Obec Rybník č. p. 64, 560 02 Rybník DS

488
6

OBEC HORNÍ BRUSNICE č. p. 284, 544 74 Horní Brusnice DS

488
7

OBEC LITÍČ č. p. 50, 544 01 Litíč DS

488
8

OBEC BÍLÉ POLIČANY č. p. 10, 544 52 Bílé Poličany DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

190


488
9

Obec Adamov V chalupách 47, 373 71 Adamov DS

489
0

Obec Bečice č. p. 21, 375 01 Bečice DS

489
1

Obec Borovnice č. ev. 60, 370 07 Borovnice DS

489
2

Obec Bošilec č. p. 24, 373 65 Bošilec DS

489
3

Obec Břehov č. p. 20, 373 41 Břehov DS

489
4

Obec Čakov č. p. 20, 373 84 Čakov DS

489
5

Obec Dasný č. p. 17, 373 41 Dasný DS

489
6

Obec Dobrá Voda u Českých
Budějovic

U Domova důchodců 1356/33, 373 16
Dobrá Voda u Českých Budějovic

DS

489
7

Obec Dobšice č. p. 5, 375 01 Dobšice DS

489
8

Obec DOUBRAVICE č. p. 10, 370 06 Doubravice DS

489
9

Obec Drahotěšice č. p. 36, 373 41 Drahotěšice DS

490
0

Obec Dubičné č. p. 15, 373 71 Dubičné DS

490
1

Obec Habří č. p. 32, 373 84 Habří DS

490
2

Obec Hartmanice č. p. 22, 373 65 Hartmanice DS

490
3

Obec Heřmaň č. p. 43, 370 07 Heřmaň DS

490
4

Obec Hlavatce č. p. 44, 373 48 Hlavatce DS

490
5

Obec Hlincová Hora č. p. 5, 373 71 Hlincová Hora DS

490
6

Obec Horní Kněžeklady č. p. 25, 375 01 Horní Kněžeklady DS

490
7

Obec Hosty č. p. 84, 375 01 Hosty DS

490
8

Obec Hradce č. p. 34, 370 01 Hradce DS

490
9

Obec Hranice č. p. 86, 374 01 Hranice DS

491
0

Obec Zahájí č. p. 4, 373 48 Zahájí DS

491
1

Obec Hůry Na sadech 155, 373 71 Hůry DS

491
2

Obec Hvozdec č. p. 45, 373 72 Hvozdec DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

191


491
3

Obec Chotýčany č. p. 20, 373 62 Chotýčany DS

491
4

Obec Jivno č. p. 34, 373 71 Jivno DS

491
5

Obec Kamenná č. p. 19, 374 01 Kamenná DS

491
6

Obec Komařice č. p. 7, 373 14 Komařice DS

491
7

Obec Libníč č. p. 85, 373 71 Libníč DS

491
8

Obec Mazelov č. p. 40, 373 63 Mazelov DS

491
9

Obec Závraty č. p. 4, 370 01 Závraty DS

492
0

Obec Kvítkovice č. p. 54, 373 84 Kvítkovice DS

492
1

Obec Branišov č. p. 5, 373 84 Branišov DS

492
2

Obec Čížkrajice č. p. 13, 374 01 Čížkrajice DS

492
3

Obec Modrá Hůrka č. p. 16, 375 01 Modrá Hůrka DS

492
4

Obec Mokrý Lom č. p. 1, 374 01 Mokrý Lom DS

492
5

Obec Mydlovary č. p. 61, 373 49 Mydlovary DS

492
6

Obec Nákří č. p. 24, 373 48 Nákří DS

492
7

Obec Neplachov č. p. 47, 373 65 Neplachov DS

492
8

Obec Nová Ves Hůrka 130, 370 06 Nová Ves DS

492
9

Obec Ostrolovský Újezd č. p. 16, 374 01 Ostrolovský Újezd DS

493
0

Obec Petříkov č. p. 45, 374 01 Petříkov DS

493
1

Obec Pištín č. p. 33, 373 46 Pištín DS

493
2

Obec Planá č. p. 59, 370 01 Planá DS

493
3

Obec Plav č. p. 57, 370 07 Plav DS

493
4

Obec Radošovice č. p. 7, 373 41 Radošovice DS

493
5

Obec Strýčice č. p. 10, 373 41 Strýčice DS

493
6

Obec Střížov č. p. 63, 374 01 Střížov DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

192


493
7

Obec Úsilné č. p. 43, 370 10 Úsilné DS

493
8

Obec Vidov č. p. 51, 370 07 Vidov DS

493
9

Obec Vitín č. p. 75, 373 63 Vitín DS

494
0

Obec Vlkov č. p. 16, 373 41 Vlkov DS

494
1

Obec Vrábče Ves-Na Návsi 33, 370 01 Vrábče DS

494
2

Obec Vráto č. p. 20, 370 01 Vráto DS

494
3

Obec Zvíkov Lišovská 60, 373 72 Zvíkov DS

494
4

Obec Žár č. p. 30, 374 01 Žár DS

494
5

Obec Stehlovice č. p. 46, 398 43 Stehlovice DS

494
6

Obec Skrýchov u Malšic č. p. 33, 391 75 Skrýchov u Malšic DS

494
7

Obec Dolní Hrachovice č. p. 20, 391 43 Dolní Hrachovice DS

494
8

Obec Rodná č. p. 27, 391 43 Rodná DS

494
9

Obec Řemíčov č. p. 37, 391 43 Řemíčov DS

495
0

Obec Zhoř u Tábora č. p. 50, 390 02 Zhoř u Tábora DS

495
1

Obec Krátošice č. p. 41, 392 01 Krátošice DS

495
2

Obec Hlasivo č. p. 62, 391 43 Hlasivo DS

495
3

Obec Běleč č. p. 22, 391 43 Běleč DS

495
4

Obec Pohnánec č. p. 31, 391 43 Pohnánec DS

495
5

Obec Katov č. p. 28, 392 01 Katov DS

495
6

Obec Turovec č. p. 41, 391 21 Turovec DS

495
7

Obec Probulov č. p. 32, 398 04 Probulov DS

495
8

Obec Kožlí č. p. 25, 398 04 Kožlí DS

495
9

Obec Babice č. p. 40, 384 11 Babice DS

496
0

Obec Bohunice č. p. 36, 384 22 Bohunice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

193


496
1

Obec Buk č. p. 64, 383 01 Buk DS

496
2

Obec Bušanovice č. p. 47, 384 22 Bušanovice DS

496
3

Obec Drslavice č. p. 25, 383 01 Drslavice DS

496
4

Obec Dvory č. p. 24, 383 01 Dvory DS

496
5

Obec Chlumany č. p. 60, 384 22 Chlumany DS

496
6

Obec Chvalovice č. p. 45, 384 11 Chvalovice DS

496
7

Obec Kratušín č. p. 10, 383 01 Kratušín DS

496
8

Obec Kubova Huť č. p. 22, 385 01 Kubova Huť DS

496
9

Obec Lipovice č. p. 44, 384 22 Lipovice DS

497
0

Obec Lužice č. p. 23, 384 11 Lužice DS

497
1

Obec Mahouš č. p. 17, 384 11 Mahouš DS

497
2

Obec Mičovice č. p. 23, 383 01 Mičovice DS

497
3

Obec Olšovice č. p. 34, 384 11 Olšovice DS

497
4

Obec Pěčnov č. p. 3, 383 01 Pěčnov DS

497
5

Obec Újezdec č. p. 2, 384 22 Újezdec DS

497
6

Obec Zábrdí č. p. 41, 383 01 Zábrdí DS

497
7

OBEC ŽELNAVA č. p. 2, 384 51 Želnava DS

497
8

Obec Žernovice č. p. 65, 383 01 Žernovice DS

497
9

Obec Křišťanov č. p. 2, 383 01 Křišťanov DS

498
0

Obec Nové Hutě č. p. 106, 385 01 Nové Hutě DS

498
1

Obec Lčovice č. p. 64, 384 81 Lčovice DS

498
2

Obec Budkov č. p. 33, 384 22 Budkov DS

498
3

Obec Nicov č. p. 33, 384 73 Nicov DS

498
4

Obec Žárovná č. p. 5, 383 01 Žárovná DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

194


498
5

Obec Vrbice č. p. 50, 384 73 Vrbice DS

498
6

Obec Hojovice č. p. 80, 395 01 Hojovice DS

498
7

Obec Chyšná č. p. 33, 395 01 Chyšná DS

498
8

Obec Chýstovice č. p. 41, 395 01 Chýstovice DS

498
9

Obec Jankov č. p. 29, 393 01 Jankov DS

499
0

Obec Krasíkovice č. p. 28, 393 01 Krasíkovice DS

499
1

Obec Lidmaň č. p. 94, 395 01 Lidmaň DS

499
2

Obec Litohošť č. p. 39, 395 01 Litohošť DS

499
3

Obec Martinice u Onšova č. p. 19, 395 01 Martinice u Onšova DS

499
4

Obec Nová Buková č. p. 48, 393 01 Nová Buková DS

499
5

Obec Polesí č. p. 23, 394 64 Polesí DS

499
6

Obec Rovná č. p. 46, 395 01 Rovná DS

499
7

Obec Stojčín č. p. 22, 394 68 Stojčín DS

499
8

Obec Střítež pod Křemešníkem č. p. 7, 393 01 Střítež pod
Křemešníkem

DS

499
9

Obec Střítež Kaplice-nádraží 2, 382 42 Střítež DS

500
0

Obec Okrouhlá č. p. 34, 398 43 Okrouhlá DS

500
1

Obec Žďár č. p. 55, 378 42 Žďár DS

500
2

Obec Horosedly č. p. 21, 398 04 Horosedly DS

500
3

Obec Myslín č. p. 58, 398 04 Myslín DS

500
4

Obec Přeborov č. p. 23, 399 01 Přeborov DS

500
5

Obec Těchobuz č. p. 60, 395 01 Těchobuz DS

500
6

Obec Zhořec č. p. 50, 395 01 Zhořec DS

500
7

Obec Lhota-Vlasenice Vlasenice 18, 394 70 Lhota-Vlasenice DS

500
8

OBEC TŘESOV č. p. 6, 675 02 Třesov DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

195


500
9

Obec Vícenice u Náměště nad
Oslavou

č. p. 125, 675 71 Vícenice u Náměště
nad Oslavou

DS

501
0

Obec Vlčatín č. p. 1, 675 05 Vlčatín DS

501
1

Obec Zahrádka č. p. 6, 675 71 Zahrádka DS

501
2

Obec Zárubice č. p. 5, 675 52 Zárubice DS

501
3

Obec Prace Ponětovská 129, 664 58 Prace DS

501
4

Obec Zašovice č. p. 2, 675 21 Zašovice DS

501
5

Obec Blažkov č. p. 68, 592 51 Blažkov DS

501
6

Obec Blízkov č. p. 79, 594 42 Blízkov DS

501
7

Obec Bohdalec č. p. 101, 592 55 Bohdalec DS

501
8

Obec Bohuňov č. p. 40, 593 01 Bohuňov DS

501
9

Obec Borovnice č. p. 54, 592 42 Borovnice DS

502
0

Obec Borovník č. p. 23, 594 51 Borovník DS

502
1

Obec Bukov č. p. 88, 592 51 Bukov DS

502
2

Obec Býšovec č. p. 20, 593 01 Býšovec DS

502
3

Obec Černvír č. p. 50, 592 62 Černvír DS

502
4

Obec Daňkovice č. p. 9, 592 03 Daňkovice DS

502
5

Obec Dlouhé č. p. 72, 592 55 Dlouhé DS

502
6

Obec Dolní Libochová č. p. 30, 592 53 Dolní Libochová DS

502
7

Obec Heřmanov č. p. 35, 594 58 Heřmanov DS

502
8

Obec Horní Loučky č. p. 30, 594 55 Horní Loučky DS

502
9

Obec Horní Radslavice č. p. 45, 594 01 Horní Radslavice DS

503
0

Obec Horní Rožínka č. p. 1, 592 51 Horní Rožínka DS

503
1

Obec Chlum-Korouhvice Chlum-Korouhvice 21, 59265 Chlum-
Korouhvice

DS

503
2

Obec Chlumek č. p. 61, 594 42 Chlumek DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

196


503
3

Obec Javorek č. p. 57, 592 03 Javorek DS

503
4

Obec Kadolec č. p. 61, 594 51 Kadolec DS

503
5

Obec Kadov č. p. 51, 592 03 Kadov DS

503
6

Obec Karlov č. p. 28, 592 21 Karlov DS

503
7

Obec Kněževes č. p. 27, 594 44 Kněževes DS

503
8

Obec Krásné č. p. 68, 592 03 Krásné DS

503
9

Obec Kuklík č. p. 25, 592 03 Kuklík DS

504
0

Obec Kuřimská Nová Ves č. p. 50, 594 55 Kuřimská Nová Ves DS

504
1

Obec Kuřimské Jestřabí č. p. 50, 594 55 Kuřimské Jestřabí DS

504
2

Obec Kyjov č. p. 19, 592 14 Kyjov DS

504
3

Obec Líšná č. p. 41, 592 03 Líšná DS

504
4

Obec Lubné č. p. 19, 594 51 Lubné DS

504
5

Obec Milasín č. p. 17, 592 51 Milasín DS

504
6

Obec Mirošov č. p. 27, 592 55 Mirošov DS

504
7

Obec Moravecké Pavlovice č. p. 23, 592 62 Moravecké Pavlovice DS

504
8

Obec Netín č. p. 11, 594 44 Netín DS

504
9

Obec Nová Ves č. p. 51, 594 51 Nová Ves DS

505
0

Obec Nový Jimramov č. p. 30, 592 42 Nový Jimramov DS

505
1

Obec Nyklovice č. p. 42, 592 65 Nyklovice DS

505
2

Obec Pavlínov č. p. 100, 594 01 Pavlínov DS

505
3

Obec Pernštejnské Jestřabí č. p. 6, 592 61 Pernštejnské Jestřabí DS

505
4

Obec Pikárec č. p. 99, 592 53 Pikárec DS

505
5

Obec Podolí č. p. 43, 592 55 Podolí DS

505
6

Obec Pokojov č. p. 9, 592 14 Pokojov DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

197


505
7

Obec Račice č. p. 23, 592 55 Račice DS

505
8

Obec Radenice č. p. 32, 591 01 Radenice DS

505
9

Obec Radešín č. p. 58, 592 55 Radešín DS

506
0

Obec Radkov č. p. 74, 592 53 Radkov DS

506
1

Obec Radňoves č. p. 26, 594 51 Radňoves DS

506
2

Obec Rojetín č. p. 50, 594 51 Rojetín DS

506
3

Obec Rousměrov č. p. 16, 591 01 Rousměrov DS

506
4

Obec Rozseč č. p. 16, 594 51 Rozseč DS

506
5

Obec Rudolec č. p. 47, 592 14 Rudolec DS

506
6

Obec Řikonín č. p. 16, 594 51 Řikonín DS

506
7

Obec Sejřek č. p. 35, 592 62 Sejřek DS

506
8

Obec Skryje č. p. 38, 594 55 Skryje DS

506
9

Obec Skřinářov č. p. 28, 594 53 Skřinářov DS

507
0

Obec Spělkov č. p. 19, 592 03 Spělkov DS

507
1

Obec Stránecká Zhoř č. p. 35, 594 42 Stránecká Zhoř DS

507
2

Obec Strachujov č. p. 6, 592 42 Strachujov DS

507
3

Obec Střítež č. p. 34, 592 51 Střítež DS

507
4

Obec Sviny č. p. 35, 594 51 Sviny DS

507
5

Obec Tišnovská Nová Ves č. p. 29, 594 51 Tišnovská Nová Ves DS

507
6

Obec Ujčov č. p. 19, 592 62 Ujčov DS

507
7

Obec Unčín č. p. 24, 592 42 Unčín DS

507
8

Obec Věstín č. p. 26, 592 65 Věstín DS

507
9

Obec Věžná č. p. 85, 593 01 Věžná DS

508
0

Obec Vratislávka č. p. 15, 594 51 Vratislávka DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

198


508
1

Obec Záblatí č. p. 47, 594 53 Záblatí DS

508
2

Obec Zadní Zhořec č. p. 44, 594 44 Zadní Zhořec DS

508
3

Obec Znětínek č. p. 2, 594 44 Znětínek DS

508
4

Obec Újezd u Tišnova č. p. 28, 594 55 Újezd u Tišnova DS

508
5

Obec Březsko č. p. 12, 798 52 Březsko DS

508
6

Obec Budětsko č. p. 146, 798 52 Budětsko DS

508
7

Obec Dětkovice č. p. 73, 798 04 Dětkovice DS

508
8

Obec Hačky č. p. 25, 798 55 Hačky DS

508
9

Obec Koválovice-Osíčany Koválovice u Tištína 67, 798 29
Koválovice-Osíčany

DS

509
0

Obec Mostkovice Prostějovská 197/79, 798 02
Mostkovice

DS

509
1

Obec Ochoz č. p. 75, 798 52 Ochoz DS

509
2

Obec Polomí č. p. 20, 798 55 Polomí DS

509
3

Obec Raková u Konice č. p. 34, 798 57 Raková u Konice DS

509
4

Obec Rakůvka č. p. 29, 798 57 Rakůvka DS

509
5

Obec Skřípov č. p. 169, 798 52 Skřípov DS

509
6

Obec Vitčice č. p. 31, 798 27 Vitčice DS

509
7

Obec Zdětín č. p. 49, 798 43 Zdětín DS

509
8

Obec Bantice č. p. 14, 671 61 Bantice DS

509
9

Obec Bezkov č. p. 90, 669 02 Bezkov DS

510
0

Obec Blanné č. p. 27, 671 54 Blanné DS

510
1

Obec Bavory č. p. 9, 692 01 Bavory DS

510
2

Obec Cvrčovice č. p. 74, 691 23 Cvrčovice DS

510
3

Obec Ivaň č. p. 267, 691 23 Ivaň DS

510
4

Obec Jevišovka č. p. 98, 691 83 Jevišovka DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

199


510
5

Obec Kašnice č. p. 38, 691 72 Kašnice DS

510
6

Obec Klentnice č. p. 24, 692 01 Klentnice DS

510
7

Obec Nový Přerov č. p. 54, 691 81 Nový Přerov DS

510
8

Obec Přibice č. p. 348, 691 24 Přibice DS

510
9

Obec Bojanovice č. p. 19, 671 53 Bojanovice DS

511
0

Obec Boskovštejn č. p. 1, 671 54 Boskovštejn DS

511
1

Obec Ctidružice č. p. 66, 671 54 Ctidružice DS

511
2

Obec Čermákovice č. p. 52, 671 73 Čermákovice DS

511
3

Obec Černín č. p. 49, 671 53 Černín DS

511
4

Obec Damnice č. p. 141, 671 78 Damnice DS

511
5

Obec Dobelice č. p. 77, 672 01 Dobelice DS

511
6

Obec Dobřínsko č. p. 60, 672 01 Dobřínsko DS

511
7

Obec Dolenice č. p. 1, 671 78 Dolenice DS

511
8

Obec Dyjákovičky č. p. 1, 669 02 Dyjákovičky DS

511
9

Obec Dyje č. p. 128, 669 02 Dyje DS

512
0

Obec Džbánice č. p. 50, 671 71 Džbánice DS

512
1

Obec Havraníky č. p. 133, 669 02 Havraníky DS

512
2

Obec Hnanice Znojemská 113, 669 02 Hnanice DS

512
3

Obec Horní Břečkov č. p. 70, 671 02 Horní Břečkov DS

512
4

Obec Horní Kounice č. p. 117, 671 40 Horní Kounice DS

512
5

Obec Hrabětice Kostelní 230, 671 68 Hrabětice DS

512
6

Obec Chvalatice č. p. 72, 671 02 Chvalatice DS

512
7

Obec Chvalovice č. p. 80, 669 02 Chvalovice DS

512
8

Obec Jiřice u Moravských
Budějovic

č. p. 7, 671 54 Jiřice u Moravských
Budějovic

DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

200


512
9

Obec Korolupy č. p. 69, 671 07 Korolupy DS

513
0

Obec Krhovice č. p. 147, 671 28 Krhovice DS

513
1

Obec Křídlůvky č. p. 67, 671 28 Křídlůvky DS

513
2

Obec Kuchařovice 8.Května 211, 669 02 Kuchařovice DS

513
3

Obec Kyjovice č. p. 2, 671 61 Kyjovice DS

513
4

Obec Lančov č. p. 54, 671 06 Lančov DS

513
5

Obec Lesná č. p. 21, 671 02 Lesná DS

513
6

Obec Lesonice č. p. 73, 672 01 Lesonice DS

513
7

Obec Litobratřice č. p. 16, 671 78 Litobratřice DS

513
8

Obec Matějov č. p. 45, 592 12 Matějov DS

513
9

Obec Kotlasy č. p. 31, 592 14 Kotlasy DS

514
0

Obec Březí nad Oslavou č. p. 47, 592 14 Březí nad Oslavou DS

514
1

Obec Budeč č. p. 44, 592 14 Budeč DS

514
2

Obec Újezd č. p. 32, 592 12 Újezd DS

514
3

Obec Ochoz u Tišnova č. p. 39, 679 23 Ochoz u Tišnova DS

514
4

Obec Holštejn č. p. 59, 679 13 Holštejn DS

514
5

Obec Kunčina Ves č. p. 40, 679 71 Kunčina Ves DS

514
6

Obec Lhota u Lysic č. p. 40, 679 71 Lhota u Lysic DS

514
7

Obec Kunice č. p. 16, 679 71 Kunice DS

514
8

Obec Býkovice č. p. 34, 679 71 Býkovice DS

514
9

Obec Dlouhá Lhota č. p. 47, 679 71 Dlouhá Lhota DS

515
0

Obec Slatina č. p. 1, 742 93 Slatina DS

515
1

Obec Velké Albrechtice č. p. 119, 742 91 Velké Albrechtice DS

515
2

Obec Bordovice č. p. 130, 744 01 Bordovice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

201


515
3

Obec Zbyslavice Ve Dvoře 81, 742 83 Zbyslavice DS

515
4

Obec Závišice č. p. 115, 742 21 Závišice DS

515
5

Obec Bernartice nad Odrou č. p. 200, 741 01 Bernartice nad
Odrou

DS

515
6

Obec Hostašovice č. p. 44, 741 01 Hostašovice DS

515
7

Obec Kunín č. p. 69, 742 53 Kunín DS

515
8

Obec Rybí č. p. 380, 742 65 Rybí DS

515
9

Obec Heřmanice u Oder č. p. 47, 742 35 Heřmanice u Oder DS

516
0

Obec Heřmánky č. p. 282, 742 35 Heřmánky DS

516
1

Obec Mankovice č. p. 73, 742 35 Mankovice DS

516
2

Obec Kateřinice č. p. 127, 742 58 Kateřinice DS

516
3

Obec Mošnov č. p. 96, 742 51 Mošnov DS

516
4

Obec Skotnice č. p. 24, 742 58 Skotnice DS

516
5

Obec Albrechtičky č. p. 131, 742 55 Albrechtičky DS

516
6

Obec Pustějov č. p. 54, 742 43 Pustějov DS

516
7

Obec Ženklava č. p. 243, 742 67 Ženklava DS

516
8

Obec Ústí č. p. 33, 753 01 Ústí DS

516
9

Obec Věžky č. p. 17, 751 19 Věžky DS

517
0

Obec Vlkoš Ke Mlýnu 206, 751 19 Vlkoš DS

517
1

Obec Zábeštní Lhota č. p. 13, 751 27 Zábeštní Lhota DS

517
2

Obec Zámrsky č. p. 23, 753 01 Zámrsky DS

517
3

Obec Žákovice č. p. 100, 753 54 Žákovice DS

517
4

Obec Hraničné Petrovice č. p. 75, 783 06 Hraničné Petrovice DS

517
5

Obec Kopřivná č. p. 115, 788 33 Kopřivná DS

517
6

Obec Babice č. p. 65, 785 01 Babice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

202


517
7

Obec Lipina č. p. 81, 785 01 Lipina DS

517
8

Obec Domašov u Šternberka č. p. 61, 785 01 Domašov u
Šternberka

DS

517
9

Obec Hlásnice č. p. 28, 785 01 Hlásnice DS

518
0

Obec Mladějovice č. p. 24, 785 01 Mladějovice DS

518
1

Obec Vilémov č. p. 7, 783 22 Vilémov DS

518
2

Obec Senička č. p. 32, 783 45 Senička DS

518
3

Obec Slavětín č. p. 11, 783 24 Slavětín DS

518
4

Obec Měrotín č. p. 19, 783 24 Měrotín DS

518
5

Obec Daskabát č. p. 35, 779 00 Daskabát DS

518
6

Obec Blatec č. p. 81, 783 75 Blatec DS

518
7

Obec Lhotka u Litultovic č. p. 61, 747 55 Lhotka u Litultovic DS

518
8

Obec Radkov č. p. 58, 747 84 Radkov DS

518
9

Obec Moravice č. p. 34, 747 84 Moravice DS

519
0

Obec Mikolajice č. p. 55, 747 84 Mikolajice DS

519
1

Obec Budišovice Opavská 112, 747 64 Budišovice DS

519
2

Obec Uhlířov č. p. 55, 747 84 Uhlířov DS

519
3

Obec Hlubočec č. p. 95, 747 69 Hlubočec DS

519
4

Obec Štáblovice č. p. 166, 747 82 Štáblovice DS

519
5

Obec Darkovice Dlouhá 180/37, 747 17 Darkovice DS

519
6

Obec Děhylov Výstavní 179/17, 747 94 Děhylov DS

519
7

Obec Třebom č. p. 3, 747 25 Třebom DS

519
8

Obec Rohov Hlavní 180, 747 25 Rohov DS

519
9

Obec Mladecko č. p. 19, 747 54 Mladecko DS

520
0

Obec Hať Lipová 357/86, 747 16 Hať DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

203


520
1

Obec Staré Těchanovice č. p. 48, 749 01 Staré Těchanovice DS

520
2

Obec Kružberk č. p. 84, 747 86 Kružberk DS

520
3

Obec Vřesina 21. dubna 247/1, 747 20 Vřesina DS

520
4

Obec Závada č. p. 106, 747 19 Závada DS

520
5

Obec Dolní Životice Štáblovská 35, 747 56 Dolní Životice DS

520
6

Obec Vršovice č. p. 38, 747 61 Vršovice DS

520
7

Obec Hlavnice č. p. 103, 747 52 Hlavnice DS

520
8

Obec Bratříkovice č. p. 33, 747 52 Bratříkovice DS

520
9

Obec Ústín č. p. 9, 783 46 Ústín DS

521
0

Obec Tovéř č. p. 18, 783 16 Tovéř DS

521
1

Obec Strukov č. p. 33, 784 01 Strukov DS

521
2

Obec Luběnice č. p. 140, 783 46 Luběnice DS

521
3

Obec Loučany č. p. 749, 783 44 Loučany DS

521
4

Obec Olbramice č. p. 56, 783 22 Olbramice DS

521
5

Obec Hlušovice Hlavní 89, 783 14 Hlušovice DS

521
6

Obec Štarnov č. p. 131, 783 14 Štarnov DS

521
7

Obec Skrbeň Na Návsi 131/2, 783 35 Skrbeň DS

521
8

Obec Věrovany Rakodavy 325, 783 75 Věrovany DS

521
9

Obec Charváty č. p. 98, 783 75 Charváty DS

522
0

Obec Haňovice č. p. 62, 783 21 Haňovice DS

522
1

Obec Pňovice č. p. 187, 784 01 Pňovice DS

522
2

Obec Červenka Svatoplukova 16, 784 01 Červenka DS

522
3

Obec Liboš č. p. 82, 783 13 Liboš DS

522
4

Obec Želechovice č. p. 1, 783 91 Želechovice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

204


522
5

Obec Valašská Senice č. p. 145, 756 14 Valašská Senice DS

522
6

Obec Pržno č. p. 7, 756 23 Pržno DS

522
7

Obec Podolí č. p. 33, 756 44 Podolí DS

522
8

Obec Police č. p. 142, 756 44 Police DS

522
9

Obec Kunovice č. p. 153, 756 44 Kunovice DS

523
0

Obec Seninka č. p. 49, 756 11 Seninka DS

523
1

Obec Střítež nad Bečvou č. p. 193, 756 52 Střítež nad Bečvou DS

523
2

Obec Bratrušov č. p. 176, 787 01 Bratrušov DS

523
3

Obec Velká Kraš č. p. 132, 790 58 Velká Kraš DS

523
4

Obec Skorošice č. p. 93, 790 65 Skorošice DS

523
5

Obec Nemile č. p. 93, 789 01 Nemile DS

523
6

Obec Police č. p. 5, 789 73 Police DS

523
7

Obec Vikýřovice Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice DS

523
8

Obec Rapotín Šumperská 775, 788 14 Rapotín DS

523
9

Obec Rejchartice č. p. 47, 787 01 Rejchartice DS

524
0

Obec Hraběšice č. p. 50, 788 15 Hraběšice DS

524
1

Obec Dolní Studénky č. p. 99, 788 20 Dolní Studénky DS

524
2

Obec Horní Studénky č. p. 44, 789 01 Horní Studénky DS

524
3

Obec Velké Kunětice č. p. 146, 790 52 Velké Kunětice DS

524
4

Obec Postřelmůvek č. p. 73, 789 01 Postřelmůvek DS

524
5

Obec Jakubovice č. p. 25, 789 91 Jakubovice DS

524
6

Obec Třeština č. p. 10, 789 73 Třeština DS

524
7

Obec Mírov č. p. 47, 789 01 Mírov DS

524
8

Obec Líšnice č. p. 39, 789 85 Líšnice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

205


524
9

Obec Hradec-Nová Ves č. p. 12, 790 84 Hradec-Nová Ves DS

525
0

Obec Krchleby č. p. 80, 789 01 Krchleby DS

525
1

Obec Česká Ves Jánského 341, 790 81 Česká Ves DS

525
2

Obec Vlčice č. p. 95, 790 65 Vlčice DS

525
3

Obec Uhelná č. p. 163, 790 70 Uhelná DS

525
4

Obec Hrabová č. p. 113, 789 01 Hrabová DS

525
5

Obec Vikantice č. p. 131, 788 25 Vikantice DS

525
6

Obec Janoušov č. p. 65, 789 91 Janoušov DS

525
7

Obec Ostružná č. p. 135, 788 25 Ostružná DS

525
8

Obec Chromeč č. p. 71, 789 01 Chromeč DS

525
9

Obec Bezuchov č. p. 14, 753 54 Bezuchov DS

526
0

Obec Beňov č. p. 3, 750 02 Beňov DS

526
1

Obec Býškovice č. p. 71, 753 53 Býškovice DS

526
2

Obec Bohuslávky č. p. 114, 751 31 Bohuslávky DS

526
3

Obec Buk č. p. 21, 751 21 Buk DS

526
4

Obec Císařov č. p. 106, 751 03 Císařov DS

526
5

Obec Čechy č. p. 30, 751 15 Čechy DS

526
6

Obec Čelechovice č. p. 38, 751 03 Čelechovice DS

526
7

Obec Dobrčice č. p. 4, 750 02 Dobrčice DS

526
8

Obec Dolní Nětčice č. p. 49, 753 54 Dolní Nětčice DS

526
9

Obec Dolní Těšice č. p. 11, 753 53 Dolní Těšice DS

527
0

Obec Dolní Újezd č. p. 155, 751 23 Dolní Újezd DS

527
1

Obec Grymov č. p. 27, 751 21 Grymov DS

527
2

Obec Hlinsko č. p. 13, 751 31 Hlinsko DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

206


527
3

Obec Horní Nětčice č. p. 67, 753 54 Horní Nětčice DS

527
4

Obec Horní Těšice č. p. 31, 753 53 Horní Těšice DS

527
5

Obec Horní Újezd č. p. 83, 753 53 Horní Újezd DS

527
6

Obec Hradčany č. p. 64, 751 11 Hradčany DS

527
7

Obec Kladníky č. p. 21, 751 31 Kladníky DS

527
8

Obec Křenovice č. p. 18, 752 01 Křenovice DS

527
9

Obec Křtomil č. p. 60, 751 14 Křtomil DS

528
0

Obec Lazníčky č. p. 35, 751 25 Lazníčky DS

528
1

Obec Lhotka č. p. 6, 751 24 Lhotka DS

528
2

Obec Lhota č. p. 63, 751 31 Lhota DS

528
3

Obec Líšná č. p. 10, 751 15 Líšná DS

528
4

Obec Lipová č. p. 22, 751 14 Lipová DS

528
5

Obec Malhotice č. p. 1, 753 53 Malhotice DS

528
6

Obec Měrovice nad Hanou č. p. 131, 752 01 Měrovice nad Hanou DS

528
7

Obec Milotice nad Bečvou č. p. 59, 753 67 Milotice nad Bečvou DS

528
8

Obec Nahošovice č. p. 39, 751 14 Nahošovice DS

528
9

Obec Nelešovice č. p. 50, 751 03 Nelešovice DS

529
0

Obec Oldřichov č. p. 17, 751 11 Oldřichov DS

529
1

Obec Olšovec č. p. 80, 753 01 Olšovec DS

529
2

Obec Oplocany č. p. 100, 751 01 Oplocany DS

529
3

Obec Oprostovice č. p. 36, 753 54 Oprostovice DS

529
4

Obec Paršovice č. p. 98, 753 55 Paršovice DS

529
5

Obec Podolí č. p. 33, 751 16 Podolí DS

529
6

Obec Provodovice č. p. 49, 753 53 Provodovice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

207


529
7

Obec Přestavlky č. p. 109, 750 02 Přestavlky DS

529
8

Obec Radkova Lhota č. p. 20, 751 14 Radkova Lhota DS

529
9

Obec Radkovy č. p. 38, 751 14 Radkovy DS

530
0

Obec Radotín č. p. 43, 753 54 Radotín DS

530
1

Obec Radvanice č. p. 9, 751 21 Radvanice DS

530
2

Obec Rakov č. p. 34, 753 54 Rakov DS

530
3

Obec Rouské č. p. 64, 753 53 Rouské DS

530
4

Obec Říkovice č. p. 68, 751 18 Říkovice DS

530
5

Obec Sobíšky č. p. 8, 751 21 Sobíšky DS

530
6

Obec Stará Ves č. p. 75, 750 02 Stará Ves DS

530
7

Obec Stříbrnice č. p. 91, 752 01 Stříbrnice DS

530
8

Obec Sušice č. p. 63, 751 11 Sušice DS

530
9

Obec Šišma č. p. 59, 751 11 Šišma DS

531
0

Obec Teplice nad Bečvou č. p. 53, 753 01 Teplice nad Bečvou DS

531
1

Obec Tučín č. p. 127, 751 16 Tučín DS

531
2

Obec Turovice č. p. 39, 751 14 Turovice DS

531
3

Obec Uhřičice č. p. 111, 752 01 Uhřičice DS

531
4

Obec Bedřichov č. p. 50, 679 71 Bedřichov DS

531
5

Obec Strhaře č. p. 36, 679 23 Strhaře DS

531
6

Obec Vážany č. p. 76, 680 01 Vážany DS

531
7

Obec Šošůvka č. p. 187, 679 13 Šošůvka DS

531
8

Obec Žerůtky č. p. 2, 679 71 Žerůtky DS

531
9

Obec Kněževes č. p. 26, 679 74 Kněževes DS

532
0

Obec Křtěnov č. p. 17, 679 74 Křtěnov DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

208


532
1

Obec Lhota u Olešnice č. p. 36, 679 74 Lhota u Olešnice DS

532
2

Obec Unín č. p. 44, 679 24 Unín DS

532
3

Obec Jabloňany č. p. 88, 679 01 Jabloňany DS

532
4

Obec Krhov č. p. 7, 679 01 Krhov DS

532
5

Obec Petrovice č. p. 134, 679 02 Petrovice DS

532
6

Obec Říčky č. p. 48, 664 83 Říčky DS

532
7

Obec Nový Poddvorov č. p. 25, 696 16 Nový Poddvorov DS

532
8

Obec Labuty č. p. 30, 696 48 Labuty DS

532
9

Obec Skalka č. p. 69, 696 48 Skalka DS

533
0

Obec Ostrovánky č. p. 1, 696 31 Ostrovánky DS

533
1

Obec Lubnice č. p. 25, 671 07 Lubnice DS

533
2

Městys Lukov č. p. 92, 669 02 Lukov DS

533
3

Obec Mackovice č. p. 49, 671 78 Mackovice DS

533
4

Obec Medlice č. p. 58, 671 40 Medlice DS

533
5

Obec Milíčovice č. p. 40, 669 02 Milíčovice DS

533
6

Městys Olbramkostel č. p. 69, 671 51 Olbramkostel DS

533
7

Obec Onšov č. p. 1, 671 02 Onšov DS

533
8

Obec Oslnovice č. p. 18, 671 07 Oslnovice DS

533
9

Obec Plenkovice č. p. 71, 671 51 Plenkovice DS

534
0

Obec Podhradí nad Dyjí č. p. 57, 671 06 Podhradí nad Dyjí DS

534
1

Obec Pravice č. p. 70, 671 78 Pravice DS

534
2

Obec Prokopov č. p. 17, 671 54 Prokopov DS

534
3

Obec Přeskače č. p. 45, 671 40 Přeskače DS

534
4

Obec Rešice č. p. 97, 671 73 Rešice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

209


534
5

Obec Rozkoš č. p. 1, 671 53 Rozkoš DS

534
6

Obec Rudlice č. p. 36, 671 53 Rudlice DS

534
7

Obec Rybníky č. p. 59, 672 01 Rybníky DS

534
8

Obec Slatina č. p. 1, 671 53 Slatina DS

534
9

Obec Slup č. p. 42, 671 28 Slup DS

535
0

Obec Střelice č. p. 122, 671 53 Střelice DS

535
1

Obec Šafov č. p. 78, 671 06 Šafov DS

535
2

Obec Trnové Pole č. p. 31, 671 78 Trnové Pole DS

535
3

Obec Tulešice č. p. 18, 671 73 Tulešice DS

535
4

Obec Tvořihráz č. p. 169, 671 34 Tvořihráz DS

535
5

Obec Velký Karlov č. p. 68, 671 28 Velký Karlov DS

535
6

Obec Vevčice č. p. 10, 671 53 Vevčice DS

535
7

Obec Vítonice č. p. 54, 671 61 Vítonice DS

535
8

Obec Vracovice č. p. 88, 671 02 Vracovice DS

535
9

Obec Vranovská Ves č. p. 111, 671 51 Vranovská Ves DS

536
0

Obec Vratěnín č. p. 88, 671 07 Vratěnín DS

536
1

Obec Výrovice č. p. 63, 671 34 Výrovice DS

536
2

Obec Vysočany č. p. 14, 671 07 Vysočany DS

536
3

Obec Zblovice č. p. 12, 671 07 Zblovice DS

536
4

Obec Želetice č. p. 49, 671 34 Želetice DS

536
5

Obec Lesní Hluboké č. p. 46, 664 83 Lesní Hluboké DS

536
6

Obec Senetářov č. p. 116, 679 06 Senetářov DS

536
7

Obec Vilémovice č. p. 18, 679 06 Vilémovice DS

536
8

Obec Habrůvka č. p. 72, 679 05 Habrůvka DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

210


536
9

Obec Makov č. p. 25, 679 72 Makov DS

537
0

Obec Nýrov č. p. 56, 679 72 Nýrov DS

537
1

Obec Okrouhlá č. p. 123, 680 01 Okrouhlá DS

537
2

Obec Kořenec č. p. 152, 680 01 Kořenec DS

537
3

Obec Hodonín č. p. 25, 679 75 Hodonín DS

537
4

Obec Žernovník č. p. 2, 679 21 Žernovník DS

537
5

Obec Malá Lhota č. p. 38, 679 21 Malá Lhota DS

537
6

Obec Lubě č. p. 15, 679 21 Lubě DS

537
7

Obec Tasovice č. p. 41, 679 75 Tasovice DS

537
8

Obec Kotvrdovice č. p. 198, 679 07 Kotvrdovice DS

537
9

Obec Krasová č. p. 43, 679 06 Krasová DS

538
0

Obec Bohutice č. p. 8, 671 76 Bohutice DS

538
1

Obec Borotice č. p. 71, 671 78 Borotice DS

538
2

Obec Branišovice č. p. 57, 671 77 Branišovice DS

538
3

Obec Čejkovice č. p. 4, 671 78 Čejkovice DS

538
4

Obec Grešlové Mýto č. p. 22, 671 56 Grešlové Mýto DS

538
5

Obec Kadov č. p. 23, 672 01 Kadov DS

538
6

Obec Křepice č. p. 45, 671 40 Křepice DS

538
7

Obec Kubšice č. p. 40, 671 76 Kubšice DS

538
8

Obec Lechovice č. p. 32, 671 63 Lechovice DS

538
9

Obec Miroslavské Knínice č. p. 1, 671 72 Miroslavské Knínice DS

539
0

Obec Morašice č. p. 121, 671 71 Morašice DS

539
1

Obec Našiměřice č. p. 48, 671 76 Našiměřice DS

539
2

Obec Němčičky č. p. 49, 671 53 Němčičky DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

211


539
3

Městys Oleksovice č. p. 69, 671 62 Oleksovice DS

539
4

Obec Plaveč Náves 48, 671 32 Plaveč DS

539
5

Obec Podmolí č. p. 70, 669 02 Podmolí DS

539
6

Obec Nesvačilka č. p. 100, 664 54 Nesvačilka DS

539
7

Obec Biskoupky č. p. 40, 664 91 Biskoupky DS

539
8

Obec Čučice č. p. 131, 664 91 Čučice DS

539
9

Obec Nová Ves č. p. 67, 664 91 Nová Ves DS

540
0

Obec Přibyslavice Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice DS

540
1

Obec Litostrov č. p. 59, 664 83 Litostrov DS

540
2

Obec Podmyče č. p. 8, 671 06 Podmyče DS

540
3

Obec Stálky č. p. 5, 671 06 Stálky DS

540
4

Obec Stošíkovice na Louce č. p. 12, 671 61 Stošíkovice na Louce DS

540
5

Obec Suchohrdly u Miroslavi č. p. 86, 671 72 Suchohrdly u
Miroslavi

DS

540
6

Obec Šumice č. p. 11, 671 75 Šumice DS

540
7

Obec Tasovice č. p. 67, 671 25 Tasovice DS

540
8

Obec Těšetice č. p. 62, 671 61 Těšetice DS

540
9

Městys Troskotovice č. p. 18, 671 78 Troskotovice DS

541
0

Obec Újezd č. p. 5, 671 40 Újezd DS

541
1

Obec Valtrovice č. p. 7, 671 28 Valtrovice DS

541
2

Obec Zálesí č. p. 27, 671 02 Zálesí DS

541
3

Obec Milonice č. p. 59, 679 22 Milonice DS

541
4

Obec Hajany č. p. 2, 664 43 Hajany DS

541
5

Obec Svinošice č. p. 1, 679 22 Svinošice DS

541
6

Obec Bukovice č. p. 36, 679 23 Bukovice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

212


541
7

Obec Hluboké Dvory č. p. 40, 679 23 Hluboké Dvory DS

541
8

OBEC LAŽANY č. p. 129, 679 22 Lažany DS

541
9

Obec Újezd u Černé Hory č. p. 108, 679 22 Újezd u Černé Hory DS

542
0

Obec Zhoř č. p. 24, 679 23 Zhoř DS

542
1

Obec Prostřední Poříčí č. p. 9, 679 62 Prostřední Poříčí DS

542
2

Obec Adamov č. p. 62, 286 01 Adamov DS

542
3

Obec Svémyslice č. p. 18, 250 91 Svémyslice DS

542
4

Obec Schořov č. p. 18, 286 01 Schořov DS

542
5

Obec Bratřínov č. p. 12, 252 05 Bratřínov DS

542
6

Obec Oplany č. p. 79, 281 63 Oplany DS

542
7

Obec Pašinka č. p. 10, 280 02 Pašinka DS

542
8

Obec Prusice č. p. 11, 281 63 Prusice DS

542
9

Obec Radovesnice I Lošanská 23, 280 02 Radovesnice I DS

543
0

Obec Štíhlice č. p. 5, 281 63 Štíhlice DS

543
1

Obec Vrátkov č. p. 17, 282 01 Vrátkov DS

543
2

Obec Výžerky č. p. 71, 281 63 Výžerky DS

543
3

Obec Bdín č. p. 38, 270 54 Bdín DS

543
4

Obec Břežany č. p. 53, 270 34 Břežany DS

543
5

Obec Děkov č. p. 91, 270 04 Děkov DS

543
6

Obec Hracholusky č. p. 42, 270 41 Hracholusky DS

543
7

Obec Hvozd č. p. 11, 270 35 Hvozd DS

543
8

Obec Janov č. p. 46, 270 06 Janov DS

543
9

Obec Kalivody č. p. 11, 270 54 Kalivody DS

544
0

Obec Karlova Ves č. p. 2, 270 23 Karlova Ves DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

213


544
1

Obec Kolešov č. p. 35, 270 04 Kolešov DS

544
2

Obec Kozojedy č. p. 10, 270 54 Kozojedy DS

544
3

Obec Krakov č. p. 51, 270 35 Krakov DS

544
4

Obec Krakovec č. p. 46, 270 35 Krakovec DS

544
5

Obec Krty č. p. 51, 270 33 Krty DS

544
6

Obec Malinová č. p. 15, 270 35 Malinová DS

544
7

Obec Milý č. p. 2, 270 54 Milý DS

544
8

Obec Nezabudice č. p. 68, 270 23 Nezabudice DS

544
9

Obec Přerubenice č. p. 42, 270 54 Přerubenice DS

545
0

Obec Přílepy č. p. 46, 270 01 Přílepy DS

545
1

Obec Roztoky č. p. 128, 270 23 Roztoky DS

545
2

Obec Řeřichy č. p. 39, 270 35 Řeřichy DS

545
3

Obec Smilovice č. p. 1, 270 54 Smilovice DS

545
4

Obec Šípy č. p. 19, 270 34 Šípy DS

545
5

Obec Švihov č. p. 9, 270 33 Švihov DS

545
6

Obec Václavy č. p. 36, 270 35 Václavy DS

545
7

Obec Všesulov č. p. 51, 270 34 Všesulov DS

545
8

Obec Žďár Otěvěky 1, 270 33 Žďár DS

545
9

Obec Květnice K Dobročovicům 35, 250 84 Květnice DS

546
0

Obec Šebestěnice č. p. 60, 286 01 Šebestěnice DS

546
1

Obec Hraběšín č. p. 14, 286 01 Hraběšín DS

546
2

Obec Močovice č. p. 26, 286 01 Močovice DS

546
3

Obec Vodranty č. p. 25, 286 01 Vodranty DS

546
4

Obec Souňov č. p. 14, 286 01 Souňov DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

214


546
5

Obec Třebonín č. p. 14, 286 01 Třebonín DS

546
6

Obec Čakovičky Kojetická 32, 250 63 Čakovičky DS

546
7

OBEC BŘEZÍ Obecní 101, 251 01 Březí DS

546
8

Obec Popovičky K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01
Popovičky

DS

546
9

Obec Herink Do Višňovky 28, 251 01 Herink DS

547
0

OBEC MODLETICE č. p. 6, 251 01 Modletice DS

547
1

OBEC KŘENICE K Návsi 8, 250 84 Křenice DS

547
2

Obec Horky č. p. 13, 286 01 Horky DS

547
3

Obec Drobovice č. p. 64, 286 01 Drobovice DS

547
4

Obec Bratčice č. p. 49, 286 01 Bratčice DS

547
5

Obec Zbuzany Na Návsi 1, 252 25 Zbuzany DS

547
6

OBEC SEDLEC č. p. 60, 250 65 Sedlec DS

547
7

Obec Třebětín č. p. 13, 285 22 Třebětín DS

547
8

Obec Doubek č. p. 77, 251 01 Doubek DS

547
9

Obec Běleč Dukelská 64, 273 63 Běleč DS

548
0

Obec Sudějov č. p. 24, 285 04 Sudějov DS

548
1

Obec Bludov č. p. 5, 286 01 Bludov DS

548
2

Obec Třebešice č. p. 63, 286 01 Třebešice DS

548
3

Obec Bernardov č. p. 13, 284 01 Bernardov DS

548
4

Obec Brambory č. p. 27, 286 01 Brambory DS

548
5

Obec Dolní Pohleď č. p. 11, 285 22 Dolní Pohleď DS

548
6

Obec Hlízov č. p. 164, 285 32 Hlízov DS

548
7

Obec Horka I č. p. 48, 286 01 Horka I DS

548
8

Obec Horušice č. p. 23, 285 73 Horušice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

215


548
9

Obec Kobylnice č. p. 38, 284 01 Kobylnice DS

549
0

Obec Opatovice I č. p. 35, 286 01 Opatovice I DS

549
1

Obec Paběnice č. p. 16, 285 43 Paběnice DS

549
2

Obec Semtěš č. p. 17, 286 01 Semtěš DS

549
3

Obec Štipoklasy č. p. 20, 284 01 Štipoklasy DS

549
4

OBEC Starkoč č. p. 26, 286 01 Starkoč DS

549
5

Obec Loucká č. p. 61, 273 24 Loucká DS

549
6

Obec Královice č. p. 19, 274 01 Královice DS

549
7

Obec Hořešovičky č. p. 39, 273 74 Hořešovičky DS

549
8

Obec Bílichov č. p. 18, 273 74 Bílichov DS

549
9

Obec Zichovec č. p. 100, 273 74 Zichovec DS

550
0

Obec Vrbičany č. p. 76, 273 74 Vrbičany DS

550
1

Obec Poštovice č. p. 13, 273 72 Poštovice DS

550
2

Obec Neprobylice č. p. 4, 273 75 Neprobylice DS

550
3

Obec Kutrovice č. p. 26, 273 75 Neprobylice DS

550
4

Obec Líský č. p. 20, 273 76 Líský DS

550
5

Obec Libochovičky č. p. 33, 273 42 Libochovičky DS

550
6

Obec Zájezd č. p. 26, 273 43 Zájezd DS

550
7

Obec Libovice č. p. 1, 273 79 Libovice DS

550
8

Obec Malé Kyšice Míru 72, 273 51 Malé Kyšice DS

550
9

Obec Páleč č. p. 65, 273 71 Páleč DS

551
0

Obec Plchov č. p. 64, 273 75 Plchov DS

551
1

Obec Netřebice č. p. 61, 288 02 Netřebice DS

551
2

Obec Starý Vestec č. p. 67, 289 16 Starý Vestec DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

216


551
3

Obec Velenice č. p. 130, 289 01 Velenice DS

551
4

Obec Hořany č. p. 52, 289 14 Hořany DS

551
5

Obec Černíky č. p. 43, 289 15 Černíky DS

551
6

Obec Seletice č. p. 139, 289 34 Seletice DS

551
7

Obec Choťovice č. p. 1, 289 05 Choťovice DS

551
8

Obec Chroustov č. p. 81, 289 03 Chroustov DS

551
9

Obec Kouty č. p. 50, 290 01 Kouty DS

552
0

Obec Záhornice Hlavní 72, 289 03 Záhornice DS

552
1

Obec Zvěřínek Hořátevská 41, 289 13 Zvěřínek DS

552
2

Obec Velenka č. p. 44, 289 12 Velenka DS

552
3

OBEC TRNOVÁ č. p. 80, 252 10 Trnová DS

552
4

Obec Klínec č. p. 138, 252 10 Klínec DS

552
5

Obec Úholičky Náves 10, 252 64 Úholičky DS

552
6

Obec Lichoceves č. p. 20, 252 64 Lichoceves DS

552
7

OBEC SVRKYNĚ č. p. 94, 252 64 Svrkyně DS

552
8

OBEC OKOŘ č. p. 13, 252 64 Okoř DS

552
9

Obec Roblín Karlštejnská 4, 252 26 Roblín DS

553
0

OBEC ZAHOŘANY č. p. 58, 252 10 Zahořany DS

553
1

OBEC KYTÍN č. p. 65, 252 10 Kytín DS

553
2

Obec Nupaky Nupacká 106, 251 01 Nupaky DS

553
3

OBEC BENÁTKY č. p. 50, 503 03 Benátky DS

553
4

OBEC LEJŠOVKA č. p. 52, 503 03 Lejšovka DS

553
5

OBEC LIBŘICE č. p. 62, 503 44 Libřice DS

553
6

OBEC VÝRAVA č. p. 116, 503 03 Výrava DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

217


553
7

OBEC LUŽANY č. p. 47, 503 05 Lužany DS

553
8

OBEC NEDĚLIŠTĚ Josefa Česáka 30, 503 12 Neděliště DS

553
9

OBEC RAČICE NAD
TROTINOU

č. p. 70, 503 03 Račice nad Trotinou DS

554
0

OBEC SADOVÁ č. p. 25, 503 15 Sadová DS

554
1

OBEC OSICE č. p. 117, 503 26 Osice DS

554
2

OBEC OSIČKY č. p. 19, 503 27 Osičky DS

554
3

OBEC LUŽEC N/CIDLINOU č. p. 203, 503 62 Lužec nad Cidlinou DS

554
4

Obec Sloupno č. p. 47, 503 53 Sloupno DS

554
5

OBEC STARÝ BYDŽOV č. p. 13, 503 57 Starý Bydžov DS

554
6

OBEC ZACHRAŠŤANY č. p. 35, 504 01 Zachrašťany DS

554
7

OBEC HOLOHLAVY Školní 35, 503 03 Holohlavy DS

554
8

OBEC JENÍKOVICE č. p. 25, 503 46 Jeníkovice DS

554
9

OBEC SVĚTÍ č. p. 1, 503 12 Světí DS

555
0

OBEC OBĚDOVICE č. p. 15, 503 51 Obědovice DS

555
1

OBEC VYSOKOV č. p. 108, 549 12 Vysokov DS

555
2

OBEC ADRŠPACH Horní Adršpach 128, 549 52 Adršpach DS

555
3

OBEC HEJTMÁNKOVICE č. p. 118, 550 01 Hejtmánkovice DS

555
4

Obec Křinice č. p. 45, 550 01 Křinice DS

555
5

OBEC HEŘMÁNKOVICE č. p. 215, 549 84 Heřmánkovice DS

555
6

OBEC BUKOVICE č. p. 78, 549 54 Bukovice DS

555
7

OBEC SUCHÝ DŮL č. p. 145, 549 62 Suchý Důl DS

555
8

Obec Bezděkov nad Metují č. p. 164, 549 64 Bezděkov nad Metují DS

555
9

OBEC VESTEC č. p. 60, 552 05 Vestec DS

556
0

OBEC LHOTA POD
HOŘIČKAMI

č. p. 21, 552 05 Lhota pod Hořičkami DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

218


556
1

OBEC BRZICE č. p. 20, 552 05 Brzice DS

556
2

OBEC MEZILEČÍ č. p. 77, 552 05 Mezilečí DS

556
3

OBEC LITOBOŘ č. p. 14, 552 05 Litoboř DS

556
4

OBEC SENDRAŽ č. p. 22, 549 01 Sendraž DS

556
5

OBEC LIBCHYNĚ č. p. 63, 549 01 Libchyně DS

556
6

OBEC JETŘICHOV č. p. 126, 549 83 Jetřichov DS

556
7

OBEC VERNÉŘOVICE č. p. 201, 549 82 Vernéřovice DS

556
8

OBEC BOROVÁ č. p. 32, 547 01 Borová DS

556
9

Městys Velké Poříčí Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí DS

557
0

Obec Předhradí kap. Svatoně 80, 539 74 Předhradí DS

557
1

Obec Hluboká č. p. 36, 539 73 Hluboká DS

557
2

Obec Lipovec č. p. 13, 538 43 Lipovec DS

557
3

Obec Bousov č. p. 49, 538 43 Bousov DS

557
4

Obec Zájezdec č. p. 38, 538 51 Zájezdec DS

557
5

Obec Kostelec u Heřmanova
Městce

č. p. 64, 538 03 Kostelec u
Heřmanova Městce

DS

557
6

Obec Hodonín č. p. 33, 538 25 Hodonín DS

557
7

Obec Jeníkov č. p. 7, 539 01 Jeníkov DS

557
8

Obec Stolany č. p. 114, 538 03 Stolany DS

557
9

OBEC MALÁ ÚPA Horní Malá Úpa 100, 542 21 Malá Úpa DS

558
0

Obec Tuhaň č. p. 91, 277 41 Tuhaň DS

558
1

Obec Dobřeň Jestřebice 30, 277 23 Dobřeň DS

558
2

Obec Lobeč č. p. 43, 277 36 Lobeč DS

558
3

Obec Nosálov č. p. 29, 277 35 Nosálov DS

558
4

Obec Stránka č. p. 70, 277 35 Stránka DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

219


558
5

Obec Kadlín, okres Mělník č. p. 8, 277 35 Kadlín DS

558
6

Obec Kanina č. p. 34, 277 35 Kanina DS

558
7

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš DS

558
8

Obec Nedomice č. p. 78, 277 14 Nedomice DS

558
9

Obec Jeviněves č. p. 28, 277 05 Jeviněves DS

559
0

Obec Lhotka č. p. 55, 277 31 Lhotka DS

559
1

Obec Kozomín č. p. 28, 277 45 Kozomín DS

559
2

Obec Hostín u Vojkovic č. p. 80, 277 44 Hostín u Vojkovic DS

559
3

Obec Dolní Zimoř č. p. 38, 277 21 Dolní Zimoř DS

559
4

Obec Vidim č. p. 45, 277 21 Vidim DS

559
5

Obec Dobročovice č. p. 38, 250 82 Dobročovice DS

559
6

Obec Bohostice č. p. 55, 262 31 Bohostice DS

559
7

Obec Bukovany č. p. 40, 262 72 Bukovany DS

559
8

Obec Cetyně č. p. 33, 262 31 Cetyně DS

559
9

Obec Drahenice č. p. 87, 262 85 Drahenice DS

560
0

Obec Dubenec č. p. 48, 261 01 Dubenec DS

560
1

Obec Dubno č. p. 45, 261 01 Dubno DS

560
2

OBEC HÁJE č. p. 39, 261 01 Háje DS

560
3

Obec Hlubyně č. p. 10, 262 72 Hlubyně DS

560
4

Obec Horčápsko č. p. 9, 262 72 Horčápsko DS

560
5

Obec Chrást č. p. 15, 262 72 Chrást DS

560
6

Obec Korkyně č. p. 30, 262 06 Korkyně DS

560
7

Obec Lazsko č. p. 52, 262 31 Lazsko DS

560
8

Obec Lhota u Příbramě č. p. 77, 261 01 Lhota u Příbramě DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

220


560
9

Obec Narysov č. p. 76, 261 01 Narysov DS

561
0

Obec Nepomuk č. p. 50, 262 42 Nepomuk DS

561
1

Obec Nestrašovice č. p. 37, 262 72 Nestrašovice DS

561
2

Obec Ostrov č. p. 24, 262 72 Ostrov DS

561
3

Obec Počaply č. p. 45, 262 72 Počaply DS

561
4

Obec Podlesí č. p. 81, 261 01 Podlesí DS

561
5

Obec Radětice č. p. 27, 262 31 Radětice DS

561
6

Obec Sedlice č. p. 19, 262 42 Sedlice DS

561
7

Obec Starosedlský Hrádek č. p. 51, 262 72 Starosedlský Hrádek DS

561
8

Obec Svaté Pole č. p. 36, 263 01 Svaté Pole DS

561
9

Obec Svojšice č. p. 8, 262 72 Svojšice DS

562
0

Obec Trhové Dušníky č. p. 116, 261 01 Trhové Dušníky DS

562
1

Obec Tušovice č. p. 37, 262 72 Tušovice DS

562
2

Obec Vrančice č. p. 14, 262 31 Vrančice DS

562
3

Obec Vševily č. p. 70, 262 72 Vševily DS

562
4

Obec Zbenice č. p. 61, 262 31 Zbenice DS

562
5

Obec Županovice č. p. 45, 263 01 Županovice DS

562
6

Obec Hobšovice č. p. 38, 273 21 Hobšovice DS

562
7

Obec Kamenný Most č. p. 80, 273 26 Kamenný Most DS

562
8

Obec Lhota Požárníků 180, 273 01 Lhota DS

562
9

Obec Drnek č. p. 65, 273 77 Drnek DS

563
0

Obec Dolany č. p. 35, 273 51 Dolany DS

563
1

Obec Malé Přítočno Kladenská 10, 273 51 Malé Přítočno DS

563
2

Obec Drahobudice č. p. 51, 281 44 Drahobudice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

221


563
3

Obec Hradešín č. p. 114, 282 01 Hradešín DS

563
4

Obec Kbel č. p. 92, 280 02 Kbel DS

563
5

Obec Klášterní Skalice č. p. 9, 281 63 Klášterní Skalice DS

563
6

Obec Konojedy č. p. 7, 281 63 Konojedy DS

563
7

Obec Kšely č. p. 10, 282 01 Kšely DS

563
8

Obec Masojedy č. p. 27, 282 01 Masojedy DS

563
9

Obec Němčice č. p. 21, 280 02 Němčice DS

564
0

Obec Věžovatá Pláně č. p. 8, 382 32 Věžovatá Pláně DS

564
1

Obec Soběnov č. p. 52, 382 41 Soběnov DS

564
2

Obec Mojné č. p. 19, 382 32 Mojné DS

564
3

Obec Chlumec č. p. 10, 382 32 Chlumec DS

564
4

Obec Zvíkov č. p. 39, 382 32 Zvíkov DS

564
5

Obec Hamr č. p. 47, 378 06 Hamr DS

564
6

Obec Halámky č. p. 63, 378 06 Halámky DS

564
7

Obec Hadravova Rosička č. p. 9, 378 42 Hadravova Rosička DS

564
8

Obec Horní Meziříčko č. p. 41, 378 53 Horní Meziříčko DS

564
9

Obec Horní Němčice č. p. 29, 378 53 Horní Němčice DS

565
0

Obec Horní Slatina č. p. 39, 380 01 Horní Slatina DS

565
1

Obec Jilem č. p. 23, 378 53 Jilem DS

565
2

Obec Kačlehy č. p. 51, 377 01 Kačlehy DS

565
3

Obec Kamenný Malíkov č. p. 54, 378 42 Kamenný Malíkov DS

565
4

Obec Klec č. p. 75, 379 01 Klec DS

565
5

Obec Nová Ves nad Lužnicí č. p. 109, 378 09 Nová Ves nad
Lužnicí

DS

565
6

Obec Okrouhlá Radouň č. p. 82, 378 42 Okrouhlá Radouň DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

222


565
7

Obec Polště č. p. 39, 377 01 Polště DS

565
8

Obec Ponědraž č. p. 27, 379 01 Ponědraž DS

565
9

Obec Ponědrážka č. p. 65, 379 01 Ponědrážka DS

566
0

Obec Rapšach č. p. 7, 378 07 Rapšach DS

566
1

Obec Staňkov č. p. 83, 378 06 Staňkov DS

566
2

Obec Třebětice č. p. 11, 380 01 Třebětice DS

566
3

OBEC Velký Ratmírov č. p. 25, 377 01 Velký Ratmírov DS

566
4

Obec Zahrádky č. p. 42, 378 53 Zahrádky DS

566
5

Obec Vlčetínec č. p. 32, 378 42 Vlčetínec DS

566
6

Obec Vydří č. p. 51, 378 02 Vydří DS

566
7

Obec Županovice č. p. 14, 378 81 Županovice DS

566
8

Obec Bednáreček č. p. 100, 378 42 Bednáreček DS

566
9

Obec Horní Skrýchov č. p. 5, 377 01 Horní Skrýchov DS

567
0

Obec Vícemil č. p. 21, 378 21 Vícemil DS

567
1

Obec Rosička č. p. 45, 378 21 Rosička DS

567
2

Obec Drunče č. p. 13, 378 21 Drunče DS

567
3

Obec Světce č. p. 15, 378 21 Světce DS

567
4

Obec Smržov č. p. 12, 379 01 Smržov DS

567
5

Obec Pístina č. p. 35, 378 02 Pístina DS

567
6

Obec Příbraz č. p. 155, 378 02 Příbraz DS

567
7

Obec Košín č. p. 1, 391 37 Košín DS

567
8

Obec Krtov č. p. 69, 392 01 Krtov DS

567
9

OBEC LIBĚJICE č. p. 13, 390 02 Libějice DS

568
0

Obec Lom č. p. 60, 390 02 Lom DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

223


568
1

Obec Mažice č. p. 87, 391 81 Mažice DS

568
2

Obec Meziříčí č. p. 70, 391 31 Meziříčí DS

568
3

Obec Mezná č. p. 43, 392 01 Mezná DS

568
4

Obec Myslkovice č. p. 59, 391 16 Myslkovice DS

568
5

Obec Nasavrky č. p. 23, 391 31 Nasavrky DS

568
6

Obec Nemyšl č. p. 10, 391 43 Nemyšl DS

568
7

Obec Nová Ves u Mladé Vožice č. p. 2, 391 43 Nová Ves u Mladé
Vožice

DS

568
8

Obec Pojbuky č. p. 55, 391 43 Pojbuky DS

568
9

Obec Psárov č. p. 45, 392 01 Psárov DS

569
0

Obec Radimovice u Tábora č. p. 18, 391 31 Radimovice u Tábora DS

569
1

Obec Radkov č. p. 34, 391 31 Radkov DS

569
2

Obec Řepeč č. p. 83, 391 61 Řepeč DS

569
3

Obec Řípec č. p. 39, 391 81 Řípec DS

569
4

Obec Sedlečko u Soběslavě č. p. 48, 392 01 Sedlečko u Soběslavě DS

569
5

Obec Slapsko č. p. 21, 391 43 Slapsko DS

569
6

Obec Slapy č. p. 33, 391 76 Slapy DS

569
7

Obec Sudoměřice u Tábora č. p. 27, 391 36 Sudoměřice u Tábora DS

569
8

Obec Sviny č. p. 51, 391 81 Sviny DS

569
9

Obec Svrabov č. p. 21, 391 31 Svrabov DS

570
0

Obec Třebějice č. p. 1, 392 01 Třebějice DS

570
1

Obec Ústrašice č. p. 55, 390 02 Ústrašice DS

570
2

OBEC VAL č. p. 67, 391 81 Val DS

570
3

Obec Vesce č. p. 33, 392 01 Vesce DS

570
4

Obec Vilice č. p. 66, 391 43 Vilice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

224


570
5

Obec Vlčeves č. p. 50, 392 01 Vlčeves DS

570
6

Obec Vlkov č. p. 36, 391 81 Vlkov DS

570
7

Obec Zadní Střítež č. p. 1, 391 43 Zadní Střítež DS

570
8

Obec Záhoří č. p. 30, 391 65 Záhoří DS

570
9

Obec Zálší č. p. 53, 391 81 Zálší DS

571
0

Obec Zhoř u Mladé Vožice č. p. 51, 391 43 Zhoř u Mladé Vožice DS

571
1

Obec Zlukov č. p. 66, 391 81 Zlukov DS

571
2

Obec Zvěrotice č. p. 83, 392 01 Zvěrotice DS

571
3

Obec Žíšov č. p. 73, 391 81 Žíšov DS

571
4

Obec Kocelovice č. p. 32, 387 42 Kocelovice DS

571
5

Obec Krajníčko č. p. 5, 387 73 Krajníčko DS

571
6

Obec Krašlovice č. p. 43, 389 01 Krašlovice DS

571
7

Obec Krty-Hradec č. p. 76, 386 01 Krty-Hradec DS

571
8

Obec Krejnice č. p. 22, 387 16 Krejnice DS

571
9

Obec Kváskovice č. p. 1, 386 01 Kváskovice DS

572
0

Obec Lažánky č. p. 23, 388 01 Lažánky DS

572
1

Obec Libějovice č. p. 26, 387 72 Libějovice DS

572
2

Obec Libětice č. p. 31, 386 01 Libětice DS

572
3

Obec Litochovice č. p. 16, 387 01 Litochovice DS

572
4

Obec Lom č. p. 9, 388 01 Lom DS

572
5

Obec Mačkov č. p. 75, 388 01 Mačkov DS

572
6

Obec Měkynec č. p. 22, 387 73 Měkynec DS

572
7

Obec Milejovice č. p. 46, 387 01 Milejovice DS

572
8

Obec Mnichov č. p. 73, 386 01 Mnichov DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

225


572
9

Obec Nebřehovice č. p. 35, 386 01 Nebřehovice DS

573
0

Obec Němčice č. p. 44, 387 19 Němčice DS

573
1

Obec Němětice č. p. 20, 387 01 Němětice DS

573
2

Obec Nišovice č. p. 18, 387 01 Nišovice DS

573
3

Obec Pivkovice č. p. 17, 387 73 Pivkovice DS

573
4

Obec Pohorovice č. p. 46, 389 01 Pohorovice DS

573
5

Obec Přechovice č. p. 7, 387 01 Přechovice DS

573
6

Obec Přední Zborovice č. p. 5, 387 01 Přední Zborovice DS

573
7

Obec Radějovice č. p. 10, 387 73 Radějovice DS

573
8

Obec Rovná č. p. 20, 386 01 Rovná DS

573
9

Obec Řepice č. p. 1, 386 01 Řepice DS

574
0

Obec Skály č. p. 7, 386 01 Skály DS

574
1

Obec Slaník č. p. 55, 386 01 Slaník DS

574
2

Obec Strunkovice nad Volyňkou č. p. 26, 387 01 Strunkovice nad
Volyňkou

DS

574
3

Obec Štěchovice č. p. 64, 387 16 Štěchovice DS

574
4

Obec Tchořovice č. p. 77, 388 01 Tchořovice DS

574
5

Obec Truskovice č. p. 73, 389 01 Truskovice DS

574
6

Obec Třešovice č. p. 40, 386 01 Třešovice DS

574
7

Obec Úlehle č. p. 28, 387 19 Úlehle DS

574
8

Obec Únice Hubenov 2, 386 01 Únice DS

574
9

Obec Uzeničky č. p. 48, 388 01 Uzeničky DS

575
0

Obec Vacovice č. p. 23, 387 19 Vacovice DS

575
1

Obec Velká Turná č. p. 41, 386 01 Velká Turná DS

575
2

Obec Zahorčice č. p. 4, 387 19 Zahorčice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

226


575
3

Obec Zvotoky č. p. 6, 387 16 Zvotoky DS

575
4

Obec Těšovice č. p. 21, 356 01 Těšovice DS

575
5

Obec Žďárek č. p. 1, 463 44 Žďárek DS

575
6

Obec Vlastibořice č. p. 23, 463 44 Vlastibořice DS

575
7

Obec Šimonovice Minkovická 70, 463 12 Šimonovice DS

575
8

Obec Svijanský Újezd č. p. 27, 463 45 Svijanský Újezd DS

575
9

Obec Svijany č. p. 71, 463 46 Svijany DS

576
0

Obec Stráž nad Nisou Schwarzova 262, 463 03 Stráž nad
Nisou

DS

576
1

Obec Soběslavice č. p. 50, 463 45 Soběslavice DS

576
2

Obec Radimovice č. p. 47, 463 44 Radimovice DS

576
3

Obec Proseč pod Ještědem č. p. 89, 463 43 Proseč pod Ještědem DS

576
4

Obec Pertoltice Dolní Pertoltice 59, 463 73 Pertoltice DS

576
5

Obec Paceřice č. p. 100, 463 44 Paceřice DS

576
6

Obec Lažany č. p. 67, 463 45 Lažany DS

576
7

Obec Lázně Libverda č. p. 16, 463 62 Lázně Libverda DS

576
8

Obec Kryštofovo Údolí č. p. 166, 460 01 Kryštofovo Údolí DS

576
9

Obec Krásný Les č. p. 122, 464 01 Krásný Les DS

577
0

Obec Kobyly č. p. 9, 463 45 Kobyly DS

577
1

Obec Jindřichovice pod
Smrkem

č. p. 245, 463 65 Jindřichovice pod
Smrkem

DS

577
2

Obec Chotyně č. p. 163, 463 34 Chotyně DS

577
3

Obec Horní Řasnice č. p. 230, 464 01 Horní Řasnice DS

577
4

Obec Hlavice č. p. 54, 463 48 Hlavice DS

577
5

Obec Heřmanice č. p. 2, 464 01 Heřmanice DS

577
6

Obec Loužnice č. p. 58, 468 22 Loužnice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

227


577
7

Obec Černousy č. p. 72, 463 73 Černousy DS

577
8

Obec Čtveřín č. p. 95, 463 45 Čtveřín DS

577
9

Obec Bílý Kostel nad Nisou č. p. 206, 463 31 Bílý Kostel nad
Nisou

DS

578
0

Obec Cetenov Hrubý Lesnov 44, 463 48 Cetenov DS

578
1

Obec Velký Valtinov č. p. 46, 471 25 Velký Valtinov DS

578
2

Obec Noviny pod Ralskem č. p. 116, 471 24 Noviny pod Ralskem DS

578
3

Obec Pertoltice pod Ralskem č. p. 165, 471 24 Pertoltice pod
Ralskem

DS

578
4

Obec Velenice č. p. 148, 470 02 Velenice DS

578
5

Obec Vrchovany č. p. 26, 472 01 Vrchovany DS

578
6

Obec Blatce Houska 79, 472 01 Blatce DS

578
7

Obec Libědice č. p. 27, 438 01 Libědice DS

578
8

Obec Račetice č. p. 11, 438 01 Račetice DS

578
9

Obec Nezabylice Hořenec 6, 430 01 Nezabylice DS

579
0

Obec Líšný Líšný 2.díl 60, 468 22 Líšný DS

579
1

Obec Radčice č. p. 90, 468 22 Radčice DS

579
2

Obec Všehrdy č. p. 29, 430 01 Všehrdy DS

579
3

Obec Pesvice č. p. 1, 431 11 Pesvice DS

579
4

Obec Všestudy č. p. 40, 431 11 Všestudy DS

579
5

Obec Bohatice č. p. 79, 470 02 Bohatice DS

579
6

Obec Sosnová č. p. 35, 470 01 Sosnová DS

579
7

Obec Bezděz č. p. 102, 472 01 Bezděz DS

579
8

Obec Okna č. p. 40, 471 62 Okna DS

579
9

Obec Krompach č. p. 49, 471 57 Krompach DS

580
0

Obec Skalka u Doks č. p. 44, 472 01 Skalka u Doks DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

228


580
1

Obec Okrouhlá č. p. 36, 473 01 Okrouhlá DS

580
2

Obec Skalice u České Lípy č. p. 377, 471 17 Skalice u České Lípy DS

580
3

Obec Ždírec č. p. 7, 472 01 Ždírec DS

580
4

Obec Luka č. p. 17, 472 01 Luka DS

580
5

Obec Hamr na Jezeře Děvínská 1, 471 28 Hamr na Jezeře DS

580
6

Město Trmice Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice DS

580
7

Obec Vrbičany č. p. 35, 411 21 Vrbičany DS

580
8

Město Loučná pod Klínovcem Loučná 89, 431 91 Loučná pod
Klínovcem

DS

580
9

Obec Kunratice č. p. 107, 405 02 Kunratice DS

581
0

Obec Srbská Kamenice č. p. 54, 407 15 Srbská Kamenice DS

581
1

Obec Janův Důl č. p. 75, 463 52 Janův Důl DS

581
2

Obec Bílý Potok č. p. 337, 463 62 Bílý Potok DS

581
3

Obec Nová Ves č. p. 213, 463 31 Nová Ves DS

581
4

Obec Dětřichov č. p. 2, 464 01 Dětřichov DS

581
5

Město Ralsko Kuřívody 701, 471 24 Ralsko DS

581
6

Obec Kozly č. p. 93, 470 01 Kozly DS

581
7

Obec Kvítkov č. p. 57, 470 01 Kvítkov DS

581
8

Obec Chotovice č. p. 8, 473 01 Chotovice DS

581
9

Obec Slunečná č. p. 104, 473 01 Slunečná DS

582
0

Obec Svojkov č. p. 12, 471 53 Svojkov DS

582
1

Obec Tuhaň č. p. 32, 472 01 Tuhaň DS

582
2

Obec Brodec č. p. 36, 440 01 Brodec DS

582
3

Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice DS

582
4

Obec Líšťany U Svatého Jána 100, 440 01 Líšťany DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

229


582
5

Obec Vršovice č. p. 74, 440 01 Vršovice DS

582
6

Obec Ludvíkovice č. p. 71, 407 13 Ludvíkovice DS

582
7

Obec Kamýk č. p. 65, 412 01 Kamýk DS

582
8

OBEC JIŘETÍN POD
BUKOVOU

č. p. 103, 468 43 Jiřetín pod Bukovou DS

582
9

Obec Lukov Štěpánov 32, 418 04 Lukov DS

583
0

Obec Brzánky č. p. 6, 413 01 Brzánky DS

583
1

Obec Stebno č. p. 22, 400 02 Stebno DS

583
2

Obec Lkáň č. p. 83, 411 15 Lkáň DS

583
3

Obec Kámen č. p. 40, 407 13 Kámen DS

583
4

Obec Habrovany č. p. 48, 400 02 Habrovany DS

583
5

Obec Chudoslavice č. p. 18, 412 01 Chudoslavice DS

583
6

Obec Horní Řepčice č. p. 61, 411 45 Horní Řepčice DS

583
7

Obec Býčkovice č. p. 57, 412 01 Býčkovice DS

583
8

Obec Pulečný č. p. 26, 468 02 Pulečný DS

583
9

Obec Černěves č. p. 42, 413 01 Černěves DS

584
0

Obec Sedlec č. p. 57, 411 15 Sedlec DS

584
1

Obec Haluzice č. p. 19, 763 24 Haluzice DS

584
2

Obec Šarovy č. p. 100, 763 51 Šarovy DS

584
3

OBEC JESTŘABÍ č. p. 1, 763 33 Jestřabí DS

584
4

Obec Rančířov č. p. 36, 586 01 Rančířov DS

584
5

Obec Bítovčice č. p. 124, 588 22 Bítovčice DS

584
6

Obec Kozlov č. p. 68, 588 21 Kozlov DS

584
7

Obec Míchov č. p. 50, 679 61 Míchov DS

584
8

Obec Zbraslavec č. p. 45, 679 72 Zbraslavec DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

230


584
9

Obec Velké Janovice č. p. 47, 593 01 Velké Janovice DS

585
0

Obec Rodkov č. p. 2, 592 51 Rodkov DS

585
1

Obec Polnička č. p. 225, 591 02 Polnička DS

585
2

Obec Chrudichromy č. p. 48, 680 01 Chrudichromy DS

585
3

Obec Lhota Rapotina č. p. 15, 679 01 Lhota Rapotina DS

585
4

Obec Němčice č. p. 151, 679 51 Němčice DS

585
5

Obec Sudice č. p. 164, 680 01 Sudice DS

585
6

Obec Valchov č. p. 97, 680 01 Valchov DS

585
7

Obec Světlá č. p. 55, 679 63 Světlá DS

585
8

Obec Malá Roudka č. p. 27, 679 63 Malá Roudka DS

585
9

Obec Jámy č. p. 47, 592 32 Jámy DS

586
0

Obec Cikháj č. p. 19, 591 02 Cikháj DS

586
1

Obec Nové Sady č. p. 72, 595 01 Nové Sady DS

586
2

Obec Ždánice č. p. 60, 593 01 Ždánice DS

586
3

Obec Věchnov č. p. 73, 593 01 Věchnov DS

586
4

Obec Písečné č. p. 25, 593 01 Písečné DS

586
5

Obec Tři Studně č. p. 25, 592 04 Tři Studně DS

586
6

Obec Nové Dvory č. p. 70, 592 12 Nové Dvory DS

586
7

Obec Milešín č. p. 42, 594 51 Milešín DS

586
8

Obec Lhotka č. p. 60, 591 01 Lhotka DS

586
9

Obec Počítky č. p. 67, 591 01 Počítky DS

587
0

Obec Račín č. p. 18, 592 11 Račín DS

587
1

Obec Sazomín č. p. 43, 591 01 Sazomín DS

587
2

Obec Sklené č. p. 40, 591 01 Sklené DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

231


587
3

Obec Vatín č. p. 82, 591 01 Vatín DS

587
4

Obec Vysoké č. p. 34, 591 01 Vysoké DS

587
5

Obec Baliny č. p. 9, 594 01 Baliny DS

587
6

Obec Březejc č. p. 6, 594 01 Březejc DS

587
7

Obec Dolní Heřmanice č. p. 100, 594 01 Dolní Heřmanice DS

587
8

Obec Velké Tresné č. p. 1, 592 65 Velké Tresné DS

587
9

Obec Jabloňov č. p. 52, 594 01 Jabloňov DS

588
0

Obec Lavičky č. p. 90, 594 01 Lavičky DS

588
1

Obec Martinice č. p. 52, 594 01 Martinice DS

588
2

Obec Oslavice č. p. 1, 594 01 Oslavice DS

588
3

Obec Osové č. p. 14, 594 01 Osové DS

588
4

Obec Petráveč č. p. 40, 594 01 Petráveč DS

588
5

Obec Ruda č. p. 32, 594 01 Ruda DS

588
6

Obec Uhřínov č. p. 23, 594 41 Uhřínov DS

588
7

Obec Vídeň č. p. 40, 594 01 Vídeň DS

588
8

Obec Nová Ves u Nového
Města na Moravě

č. p. 104, 592 31 Nová Ves u Nového
Města na Moravě

DS

588
9

Obec Křídla č. p. 1, 592 31 Křídla DS

589
0

Obec Zubří č. p. 37, 592 31 Zubří DS

589
1

Obec Vlachovice č. p. 20, 592 31 Vlachovice DS

589
2

Obec Katov č. p. 29, 594 55 Katov DS

589
3

Obec Křižínkov č. p. 5, 594 53 Křižínkov DS

589
4

Obec Níhov č. p. 17, 594 55 Níhov DS

589
5

Obec Domaželice č. p. 123, 751 15 Domaželice DS

589
6

Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava

DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

232


589
7

Obec Milotice nad Opavou č. p. 55, 792 01 Milotice nad Opavou DS

589
8

Obec Oborná č. p. 80, 792 01 Oborná DS

589
9

Obec Nové Heřminovy č. p. 122, 792 01 Nové Heřminovy DS

590
0

Obec Býkov-Láryšov Býkov 68, 794 01 Býkov-Láryšov DS

590
1

Obec Sviadnov Na drahách 119, 739 25 Sviadnov DS

590
2

Obec Trnávka č. p. 1, 742 58 Trnávka DS

590
3

Obec Hladké Životice Hlavní 208, 742 47 Hladké Životice DS

590
4

Obec Vrchy č. p. 65, 742 45 Vrchy DS

590
5

Obec Horní Loděnice č. p. 114, 783 05 Horní Loděnice DS

590
6

Obec Lužice č. p. 58, 785 01 Lužice DS

590
7

Obec Chvalíkovice České školy 63/11, 747 06
Chvalíkovice

DS

590
8

Obec Čermná ve Slezsku č. p. 81, 749 01 Čermná ve Slezsku DS

590
9

Obec Dobroslavice Slezská 260/3a, 747 94 Dobroslavice DS

591
0

Obec Větřkovice č. p. 197, 747 43 Větřkovice DS

591
1

Obec Jezdkovice č. p. 32, 747 55 Jezdkovice DS

591
2

Obec Kozmice Poručíka Hoši 528/2c, 747 11
Kozmice

DS

591
3

Obec Svatoňovice č. p. 70, 747 87 Svatoňovice DS

591
4

Obec Týn nad Bečvou Náves B. Smetany 68, 751 31 Týn
nad Bečvou

DS

591
5

Obec Výkleky č. p. 72, 751 25 Výkleky DS

591
6

Obec Polom č. p. 95, 753 64 Polom DS

591
7

Obec Špičky č. p. 56, 753 66 Špičky DS

591
8

Obec Ústí č. p. 76, 755 01 Ústí DS

591
9

Obec Janová č. p. 200, 755 01 Janová DS

592
0

Obec Nová Pláň č. p. 26, 792 01 Nová Pláň DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

233


592
1

Obec Šléglov č. p. 1, 788 25 Šléglov DS

592
2

Obec Vyšehoří č. p. 50, 789 01 Vyšehoří DS

592
3

Obec Stavenice č. p. 43, 789 73 Stavenice DS

592
4

Obec Zborov č. p. 28, 789 01 Zborov DS

592
5

Obec Drozdov č. p. 150, 789 01 Drozdov DS

592
6

Obec Sázava č. p. 2, 563 01 Sázava DS

592
7

Obec Přívrat č. p. 11, 560 02 Přívrat DS

592
8

Obec Plchovice č. p. 29, 565 01 Plchovice DS

592
9

Obec Nasavrky č. p. 31, 565 01 Nasavrky DS

593
0

Obec Hrušová č. p. 94, 565 55 Hrušová DS

593
1

Obec Kosořín č. p. 33, 565 01 Kosořín DS

593
2

Obec Levínská Olešnice č. p. 94, 514 01 Levínská Olešnice DS

593
3

Obec Horka u Staré Paky č. p. 41, 512 34 Horka u Staré Paky DS

593
4

Obec Běstovice č. p. 55, 565 01 Běstovice DS

593
5

Obec Říkov č. p. 51, 552 03 Říkov DS

593
6

Obec Skapce č. p. 3, 349 01 Skapce DS

593
7

Obec Ctiboř č. p. 70, 347 01 Ctiboř DS

593
8

Obec Sulislav č. p. 42, 349 01 Sulislav DS

593
9

Obec Vranov č. p. 4, 349 01 Vranov DS

594
0

Obec Kšice č. p. 45, 349 01 Kšice DS

594
1

Obec Benešovice č. p. 1, 349 01 Benešovice DS

594
2

Obec Chodov č. p. 90, 364 64 Chodov DS

594
3

Obec Krásný Les č. p. 20, 363 01 Krásný Les DS

594
4

Obec Vysoká Pec č. p. 109, 362 21 Vysoká Pec DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

234


594
5

Obec Železná č. p. 28, 266 01 Železná DS

594
6

Obec Svárov Hlavní 1, 273 51 Svárov DS

594
7

Obec Stradonice č. p. 11, 273 71 Stradonice DS

594
8

Obec Želenice Dolní Ulice 75, 273 41 Želenice DS

594
9

Obec Ostrov č. p. 5, 257 06 Ostrov DS

595
0

Obec Strojetice č. p. 95, 257 65 Strojetice DS

595
1

Obec Stranný č. p. 39, 257 56 Stranný DS

595
2

Obec Soutice č. p. 104, 257 71 Soutice DS

595
3

Obec Újezdec č. p. 49, 277 45 Újezdec DS

595
4

Obec Modřovice č. p. 10, 262 42 Modřovice DS

595
5

Obec Rybníky č. p. 32, 263 01 Rybníky DS

595
6

Obec Zbožíčko č. p. 69, 289 25 Zbožíčko DS

595
7

Obec Čilec č. p. 11, 289 25 Čilec DS

595
8

Obec Podmoky č. p. 42, 289 04 Podmoky DS

595
9

Obec Senice Hlavní 25, 290 01 Senice DS

596
0

Obec Oseček č. p. 37, 289 41 Oseček DS

596
1

Obec Hrubý Jeseník č. p. 30, 289 32 Hrubý Jeseník DS

596
2

Obec Chleby Průběžná 100, 289 31 Chleby DS

596
3

Obec Jiřice č. p. 56, 289 22 Jiřice DS

596
4

Obec Nový Dvůr č. p. 25, 289 32 Nový Dvůr DS

596
5

Obec Vrbice Velká Strana 127, 289 04 Vrbice DS

596
6

Obec Církvice č. p. 29, 281 44 Církvice DS

596
7

Obec Grunta č. p. 42, 280 02 Grunta DS

596
8

Obec Krychnov č. p. 57, 280 02 Krychnov DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

235


596
9

Obec Husí Lhota č. p. 31, 294 06 Husí Lhota DS

597
0

Obec Sezemice č. p. 13, 294 11 Sezemice DS

597
1

Obec Horní Slivno č. p. 107, 294 79 Horní Slivno DS

597
2

Obec Pětihosty č. p. 41, 251 67 Pětihosty DS

597
3

Obec Velký Luh č. p. 22, 351 34 Velký Luh DS

597
4

Obec Poustka č. p. 33, 350 02 Poustka DS

597
5

Obec Poličná č. p. 144, 757 01 Poličná DS

597
6

Obec Krhová Bří Podmolů 441, 756 63 Krhová DS

597
7

Obec Klešice č. p. 101, 538 03 Klešice DS

597
8

Obec Smrček č. p. 61, 538 51 Smrček DS

597
9

Obec Zderaz č. p. 54, 539 44 Zderaz DS

598
0

Obec Žlebské Chvalovice č. p. 47, 538 43 Žlebské Chvalovice DS

598
1

Obec Biskupice č. p. 27, 538 43 Biskupice DS

598
2

Obec Kněžice č. p. 33, 538 43 Kněžice DS

598
3

Obec Ostrov č. p. 57, 538 63 Ostrov DS

598
4

Obec Hurtova Lhota č. p. 45, 580 01 Hurtova Lhota DS

598
5

Obec Vysoká č. p. 1, 580 01 Vysoká DS

598
6

Obec Ždírec č. p. 23, 580 01 Ždírec DS

598
7

Obec Račice č. p. 65, 270 24 Račice DS

598
8

Obec Medový Újezd č. p. 14, 337 01 Medový Újezd DS

598
9

Obec Kornatice č. p. 26, 338 43 Kornatice DS

599
0

Obec Kakejcov č. p. 3, 338 43 Kakejcov DS

599
1

Obec Štítov č. p. 23, 338 43 Štítov DS

599
2

Obec Příkosice č. p. 128, 338 43 Příkosice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

236


599
3

Obec Mešno č. p. 29, 338 43 Mešno DS

599
4

Obec Vísky č. p. 1, 338 43 Vísky DS

599
5

Obec Trokavec č. p. 40, 338 43 Trokavec DS

599
6

Obec Dolní Hradiště č. p. 28, 331 51 Dolní Hradiště DS

599
7

Obec Dražeň č. p. 26, 331 01 Dražeň DS

599
8

Obec Kočín č. p. 35, 331 41 Kočín DS

599
9

Obec Křelovice č. p. 46, 330 36 Křelovice DS

600
0

Obec Ostrov u Bezdružic č. p. 5, 330 38 Ostrov u Bezdružic DS

600
1

Obec Štichovice č. p. 36, 331 41 Štichovice DS

600
2

Obec Tatiná č. p. 24, 330 11 Tatiná DS

600
3

Obec Velečín č. p. 49, 331 65 Velečín DS

600
4

Obec Zahrádka Hůrky 39, 330 38 Zahrádka DS

600
5

Obec Dívčí Kopy č. p. 8, 378 42 Dívčí Kopy DS

600
6

Obec Čížov č. p. 3, 586 01 Čížov DS

600
7

Obec Radkov č. p. 12, 588 56 Radkov DS

600
8

Obec Panenská Rozsíčka č. p. 33, 589 01 Panenská Rozsíčka DS

600
9

Obec Vanov č. p. 2, 588 56 Vanov DS

601
0

Obec Třeštice č. p. 19, 588 56 Třeštice DS

601
1

Obec Borovná č. p. 30, 588 56 Borovná DS

601
2

Obec Zadní Vydří č. p. 28, 588 56 Zadní Vydří DS

601
3

Obec Vanůvek č. p. 3, 588 56 Vanůvek DS

601
4

Obec Horní Myslová č. p. 11, 588 56 Horní Myslová DS

601
5

Obec Mysletice č. p. 2, 588 56 Mysletice DS

601
6

Obec Olší č. p. 1, 588 56 Olší DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

237


601
7

Obec Vysoké Studnice č. p. 122, 588 21 Vysoké Studnice DS

601
8

Obec Jezdovice č. p. 90, 589 01 Jezdovice DS

601
9

Obec Cerekvička-Rosice Cerekvička 30, 588 33 Cerekvička-
Rosice

DS

602
0

Obec Dyjice č. p. 20, 588 56 Dyjice DS

602
1

Obec Volevčice č. p. 27, 588 56 Volevčice DS

602
2

Obec Doupě č. p. 19, 588 56 Doupě DS

602
3

Obec Zvolenovice č. p. 28, 588 56 Zvolenovice DS

602
4

Obec Kojátky č. p. 155, 685 01 Kojátky DS

602
5

Obec Koryta č. p. 5, 294 11 Koryta DS

602
6

Obec Březovice č. p. 84, 294 24 Březovice DS

602
7

Obec Dalešice č. p. 67, 468 02 Dalešice DS

602
8

Obec Hamry č. p. 30, 340 22 Hamry DS

602
9

Obec Újezd u Plánice č. p. 25, 339 01 Újezd u Plánice DS

603
0

Obec Zborovy č. p. 20, 340 34 Zborovy DS

603
1

Obec Mezihoří č. p. 23, 340 12 Mezihoří DS

603
2

Obec Ostřetice č. p. 27, 339 01 Ostřetice DS

603
3

Obec Lomec č. p. 50, 339 01 Lomec DS

603
4

Obec Biřkov č. p. 7, 334 01 Biřkov DS

603
5

Obec Kovčín č. p. 57, 341 01 Kovčín DS

603
6

Obec Nehodiv č. p. 13, 341 01 Nehodiv DS

603
7

Obec Maňovice č. p. 22, 341 01 Maňovice DS

603
8

Obec Slatina č. p. 62, 341 01 Slatina DS

603
9

Obec Čímice č. p. 63, 342 01 Čímice DS

604
0

Obec Domoraz č. p. 35, 342 01 Domoraz DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

238


604
1

Obec Nezamyslice č. p. 47, 342 01 Nezamyslice DS

604
2

Obec Frymburk č. p. 53, 342 01 Frymburk DS

604
3

Obec Prášily č. p. 110, 342 01 Prášily DS

604
4

Obec Závist č. p. 2, 679 22 Závist DS

604
5

Obec Lazinov č. p. 121, 679 62 Lazinov DS

604
6

Obec Úherčice č. p. 32, 538 03 Úherčice DS

604
7

Obec Veliká Ves Hlavní 69, 250 70 Veliká Ves DS

604
8

Obec Tehovec Tehovecká 22, 251 62 Tehovec DS

604
9

Obec Nový Šaldorf -
Sedlešovice

Nový Šaldorf 169, 671 81 Nový
Šaldorf-Sedlešovice

DS

605
0

Obec Lomy č. p. 45, 675 31 Lomy DS

605
1

Obec Stropešín č. p. 3, 675 55 Stropešín DS

605
2

Obec Dolní Lažany č. p. 1, 675 51 Dolní Lažany DS

605
3

Obec Valdíkov č. p. 8, 675 03 Valdíkov DS

605
4

Obec Vícenice č. p. 31, 676 02 Vícenice DS

605
5

Obec Zvěrkovice č. p. 46, 676 02 Zvěrkovice DS

605
6

Obec Lužice Česká 592/1, 696 18 Lužice DS

605
7

Obec Staňkovice č. p. 44, 412 01 Staňkovice DS

605
8

Obec Přestanov č. p. 18, 403 17 Přestanov DS

605
9

OBEC ZDECHOVICE č. p. 7, 504 01 Zdechovice DS

606
0

OBEC KOBYLICE č. p. 41, 504 01 Kobylice DS

606
1

OBEC MÁSLOJEDY č. p. 33, 503 03 Máslojedy DS

606
2

Obec Třebčice č. p. 2, 335 01 Třebčice DS

606
3

Obec Jarov č. p. 165, 335 01 Jarov DS

606
4

Obec Čmelíny č. p. 32, 335 01 Čmelíny DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

239


606
5

Obec Karlík Karlická 1, 252 29 Karlík DS

606
6

Obec Březová-Oleško Hlavní 1143, Oleško, 252 45 Březová-
Oleško

DS

606
7

Obec Suchonice č. p. 29, 783 57 Suchonice DS

606
8

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice DS

606
9

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-
město, 602 00 Brno

DS

607
0

Obec Lhůta č. p. 81, 332 01 Lhůta DS

607
1

Obec Dobšice Brněnská 70, 671 82 Dobšice DS

607
2

Obec Divec č. p. 41, 500 03 Divec DS

607
3

OBEC LIBNÍKOVICE č. p. 40, 503 46 Libníkovice DS

607
4

Obec Librantice č. p. 80, 503 46 Librantice DS

607
5

OBEC BABICE č. p. 1, 503 51 Babice DS

607
6

Obec Blešno č. p. 73, 503 46 Blešno DS

607
7

OBEC HVOZDNICE č. p. 51, 503 27 Hvozdnice DS

607
8

OBEC RADOSTOV č. p. 53, 503 27 Radostov DS

607
9

OBEC RADÍKOVICE č. p. 28, 503 27 Radíkovice DS

608
0

OBEC PUCHLOVICE č. p. 16, 503 15 Puchlovice DS

608
1

Obec Vlachova Lhota č. p. 68, 766 01 Vlachova Lhota DS

608
2

OBEC KŘEKOV č. p. 5, 766 01 Křekov DS

608
3

Obec Rudimov č. p. 81, 763 21 Rudimov DS

608
4

Obec Šanov č. p. 77, 763 21 Šanov DS

608
5

OBEC KARLOVICE č. p. 47, 763 02 Karlovice DS

608
6

OBEC LIPOVÁ č. p. 48, 763 21 Lipová DS

608
7

Obec Budyně č. p. 9, 387 73 Budyně DS

608
8

Obec Drachkov č. p. 34, 386 01 Drachkov DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

240


608
9

Obec Droužetice č. p. 13, 386 01 Droužetice DS

609
0

Obec Hájek č. p. 11, 387 73 Hájek DS

609
1

Obec Kladruby č. p. 1, 387 16 Kladruby DS

609
2

Obec Kuřimany č. p. 11, 386 01 Kuřimany DS

609
3

Obec Lažany č. p. 39, 388 01 Lažany DS

609
4

Obec Mutěnice č. p. 6, 386 01 Mutěnice DS

609
5

Obec Nová Ves č. p. 45, 387 19 Nová Ves DS

609
6

Obec Dlouhý Most č. p. 193, 463 12 Dlouhý Most DS

609
7

Obec Jeřmanice Pastevní 274, 463 12 Jeřmanice DS

609
8

Obec Kunratice č. p. 158, 464 01 Kunratice DS

609
9

Obec Radvanec č. p. 75, 473 01 Radvanec DS

610
0

Obec Miřejovice č. p. 13, 412 01 Miřejovice DS

610
1

Obec Dolánky nad Ohří č. p. 31, 413 01 Dolánky nad Ohří DS

610
2

Obec Tojice č. p. 4, 335 01 Tojice DS

610
3

Obec Velká Chmelištná č. p. 40, 270 34 Velká Chmelištná DS

610
4

Obec Drahouš č. p. 40, 270 33 Drahouš DS

610
5

Obec Mezná č. p. 40, 393 01 Mezná DS

610
6

Obec Čelistná č. p. 14, 393 01 Čelistná DS

610
7

Obec Důl č. p. 31, 395 01 Důl DS

610
8

Obec Březí č. p. 2, 262 42 Březí DS

610
9

Obec Buzice č. p. 79, 388 01 Buzice DS

611
0

Obec Doubice č. p. 50, 407 47 Doubice DS

611
1

Obec Janská č. p. 83, 405 02 Janská DS

611
2

Obec Švábov č. p. 37, 588 51 Švábov DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

241


611
3

Obec Strachoňovice č. p. 19, 588 56 Strachoňovice DS

611
4

Obec Královec č. p. 78, 542 03 Královec DS

611
5

Obec Staré Hrady č. p. 17, 507 23 Staré Hrady DS

611
6

Obec Drahoňův Újezd č. p. 20, 338 08 Drahoňův Újezd DS

611
7

Obec Dobršín č. p. 36, 342 01 Dobršín DS

611
8

Obec Bukovník č. p. 60, 342 01 Bukovník DS

611
9

Obec Čerňovice č. p. 72, 330 36 Čerňovice DS

612
0

Obec Vysoká Libyně č. p. 83, 331 41 Vysoká Libyně DS

612
1

Obec Bílov č. p. 39, 331 41 Bílov DS

612
2

Obec Potvorov č. p. 10, 331 41 Potvorov DS

612
3

Obec Sedlec č. p. 31, 331 41 Sedlec DS

612
4

Obec Pláně č. p. 45, 331 01 Pláně DS

612
5

Obec Hněvnice č. p. 1, 330 23 Hněvnice DS

612
6

Obec Zálužice č. p. 22, 438 01 Zálužice DS

612
7

Obec Želkovice č. p. 33, 440 01 Želkovice DS

612
8

Obec Libočany č. p. 103, 439 75 Libočany DS

612
9

Obec Kozly č. p. 19, 440 01 Kozly DS

613
0

Obec Čeradice č. p. 25, 438 01 Čeradice DS

613
1

Obec Branka u Opavy Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka
u Opavy

DS

613
2

Obec Velenov č. p. 74, 680 01 Velenov DS

613
3

Obec Ludíkov č. p. 84, 680 01 Ludíkov DS

613
4

Obec Újezd u Boskovic č. p. 66, 680 01 Újezd u Boskovic DS

613
5

Obec Vincencov č. p. 63, 798 04 Vincencov DS

613
6

Obec Hruška č. p. 30, 798 27 Hruška DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

242


613
7

Obec Dobrochov č. p. 43, 798 07 Dobrochov DS

613
8

Obec Srbce č. p. 2, 798 27 Srbce DS

613
9

Obec Dzbel č. p. 23, 798 53 Dzbel DS

614
0

Obec Honětice č. p. 73, 768 13 Honětice DS

614
1

OBEC VRBKA č. p. 69, 768 21 Vrbka DS

614
2

Obec Blazice č. p. 70, 768 61 Blazice DS

614
3

Obec Mrlínek č. p. 54, 768 61 Mrlínek DS

614
4

Obec Střeň č. p. 19, 783 32 Střeň DS

614
5

OBEC PŠÁNKY č. p. 10, 503 15 Pšánky DS

614
6

Obec Trnávka Lipová 93, 535 01 Trnávka DS

614
7

Obec Stožice č. p. 63, 389 01 Stožice DS

614
8

Obec Chlum č. p. 43, 388 01 Chlum DS

614
9

Obec Žákava č. p. 76, 332 04 Žákava DS

615
0

Obec Přestavlky č. p. 60, 334 01 Přestavlky DS

615
1

Obec Milínov č. p. 48, 332 04 Milínov DS

615
2

Obec Kařízek č. p. 8, 338 08 Kařízek DS

615
3

Obec Litohlavy č. p. 64, 337 01 Litohlavy DS

615
4

Obec Bílov č. p. 5, 743 01 Bílov DS

615
5

Obec Tichov č. p. 48, 766 01 Tichov DS

615
6

OBEC PODHRADÍ č. p. 41, 763 26 Podhradí DS

615
7

Obec Březnice č. p. 485, 760 01 Březnice DS

615
8

Obec Bačkovice č. p. 19, 675 32 Bačkovice DS

615
9

Obec Kožichovice č. p. 36, 674 01 Kožichovice DS

616
0

Obec Lhotice č. p. 31, 675 31 Lhotice DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

243


616
1

Obec Lovčovice č. p. 12, 675 31 Lovčovice DS

616
2

Obec Menhartice č. p. 23, 675 31 Menhartice DS

616
3

Obec Okřešice č. p. 33, 674 01 Okřešice DS

616
4

Obec Příštpo č. p. 57, 675 51 Příštpo DS

616
5

Obec Radotice č. p. 1, 675 32 Radotice DS

616
6

Obec Slavíkovice č. p. 7, 675 31 Slavíkovice DS

616
7

Obec Sedlec č. p. 90, 294 71 Sedlec DS

616
8

Obec Rokytá Horní Rokytá 35, 295 01 Rokytá DS

616
9

Obec Josefův Důl č. p. 6, 293 07 Josefův Důl DS

617
0

Obec Studeněves č. p. 39, 273 79 Studeněves DS

617
1

Obec Samotišky Vybíralova 4/8, 779 00 Samotišky DS

617
2

Obec Bystrovany Šrámkova 115/9, 779 00 Bystrovany DS

617
3

Obec Mutkov č. p. 14, 785 01 Mutkov DS

617
4

Obec Komárov č. p. 241, 785 01 Komárov DS

617
5

Obec Životice u Nového Jičína č. p. 128, 742 72 Životice u Nového
Jičína

DS

617
6

Obec Rybníček č. p. 60, 682 01 Rybníček DS

617
7

Obec Skorotice Chlébské 27, 592 62 Skorotice DS

617
8

Obec Kostomlátky 5. května 32, 289 21 Kostomlátky DS

617
9

Obec Dubovice č. p. 22, 393 01 Dubovice DS

618
0

Obec Horní Rápotice č. p. 51, 396 01 Horní Rápotice DS

618
1

Obec Nezbavětice č. p. 80, 332 04 Nezbavětice DS

618
2

Obec Polánka č. p. 4, 335 01 Polánka DS

618
3

Obec Tužice č. p. 35, 341 42 Tužice DS

618
4

Obec Podmokly č. p. 38, 342 01 Podmokly DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

244


618
5

Obec Zálesná Zhoř č. p. 33, 664 84 Zálesná Zhoř DS

618
6

Obec Crhov č. p. 42, 679 74 Crhov DS

618
7

Obec Louka č. p. 33, 679 74 Louka DS

618
8

Obec Ústup č. p. 36, 679 74 Ústup DS

618
9

Obec Kněžičky č. p. 90, 289 08 Kněžičky DS

619
0

Obec Košice č. p. 46, 285 04 Košice DS

619
1

Obec Studená č. p. 23, 331 41 Studená DS

619
2

Obec Hory č. p. 47, 360 01 Hory DS

619
3

Obec Tachov č. p. 34, 472 01 Tachov DS

619
4

Obec Vernířovice č. p. 53, 788 15 Vernířovice DS

619
5

Obec Mrákotín č. p. 52, 539 01 Mrákotín DS

619
6

Obec Bačalky č. p. 101, 507 23 Bačalky DS

619
7

Obec Dolní Brusnice č. p. 17, 544 72 Dolní Brusnice DS

619
8

Obec Cidlina Cidlina 16, Cidlina, 67544 Cidlina DS

619
9

Obec Střítež č. p. 34, 674 01 Střítež DS

620
0

Obec Častohostice č. p. 3, 676 02 Častohostice DS

620
1

Obec Návsí č. p. 327, 739 92 Návsí DS

620
2

Obec Olbramice Prostorná 132, 742 83 Olbramice DS

620
3

Obec Šenov u Nového Jičína Dukelská 245, 742 42 Šenov u
Nového Jičína

DS

620
4

Obec Jakubčovice nad Odrou Oderská 100, 742 36 Jakubčovice nad
Odrou

DS

620
5

Obec Řídeč č. p. 276, 785 01 Řídeč DS

620
6

Obec Hajany č. p. 73, 388 01 Hajany DS

620
7

Obec Rostěnice - Zvonovice Rostěnice 109, 682 01 Rostěnice-
Zvonovice

DS

620
8

Obec Vražné č. p. 37, 742 35 Vražné DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

245


620
9

Obec Stínava č. p. 20, 798 03 Stínava DS

621
0

Obec Vendryně č. p. 500, 739 94 Vendryně DS

621
1

Obec Křelov-Břuchotín Marie Majerové 45/25, Křelov, 783 36
Křelov-Břuchotín

DS

621
2

Obec Bítov č. p. 117, 743 01 Bítov DS

621
3

Obec Těchlovice č. p. 37, 405 02 Těchlovice DS

621
4

Obec Otradov č. p. 112, 539 43 Otradov DS

621
5

Obec Mrsklesy č. p. 49, 783 65 Mrsklesy DS

621
6

Obec Nová Ves u Světlé č. p. 5, 582 91 Nová Ves u Světlé DS

621
7

Obec Kurdějov č. p. 1, 693 01 Kurdějov DS

621
8

Obec Velké Chvojno č. p. 55, 403 34 Velké Chvojno DS

621
9

Obec Nové Sedlice Zahumenní 85, 747 06 Nové Sedlice DS

622
0

Obec Suchohrdly Těšetická 114, 669 02 Suchohrdly DS

622
1

Obec Chotěbuz Chotěbuzská 250, 735 61 Chotěbuz DS

622
2

Obec Kujavy č. p. 86, 742 45 Kujavy DS

622
3

Obec Semanín č. p. 151, 560 02 Semanín DS

622
4

Obec Petrůvka č. p. 90, 763 21 Petrůvka DS

622
5

Obec Lhota u Vsetína č. p. 211, 755 01 Lhota u Vsetína DS

622
6

Obec Bravantice č. p. 223, 742 81 Bravantice DS

622
7

Obec Rabštejnská Lhota č. p. 130, 537 01 Rabštejnská Lhota DS

622
8

Obec Pila č. p. 97, 360 01 Pila DS

622
9

Obec Jezernice č. p. 206, 751 31 Jezernice DS

623
0

Obec Spešov č. p. 22, 679 02 Spešov DS

623
1

Obec Ropice č. p. 110, 739 61 Ropice DS

623
2

Obec Skorkov č. p. 32, 294 74 Skorkov DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

246


623
3

Obec Sojovice č. p. 166, 294 75 Sojovice DS

623
4

Obec Kobylá nad Vidnavkou č. p. 53, 790 65 Kobylá nad Vidnavkou DS

623
5

Obec Písečná č. p. 42, 739 91 Písečná DS

623
6

Obec Rokytnice č. p. 58, 763 21 Rokytnice DS

623
7

Obec Mouřínov č. p. 190, 685 01 Mouřínov DS

623
8

Obec Lukoveček Přílepská 120, 763 16 Lukoveček DS

623
9

Obec Sytno č. p. 72, 349 01 Sytno DS

624
0

Obec Šelešovice č. p. 93, 767 01 Šelešovice DS

624
1

Obec Pavlovice u Kojetína č. p. 55, 798 30 Pavlovice u Kojetína DS

624
2

Obec Bohuslavice nad Vláří č. p. 62, 763 21 Bohuslavice nad Vláří DS

624
3

Obec Ostrata č. p. 23, 763 11 Ostrata DS

624
4

Obec Petrov nad Desnou č. p. 156, 788 16 Petrov nad Desnou DS

624
5

Obec Libhošť č. p. 1, 742 57 Libhošť DS

624
6

Obec Ladná Masarykova 119/60, 691 46 Ladná DS

624
7

Obec Držovice SNP 71/37, 796 07 Držovice DS

624
8

Obec Želechovice nad Dřevnicí 4. května 68, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí

DS

624
9

Krajský úřad Jihočeského kraje U Zimního stadionu 1952/2, České
Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice

DS

625
0

Krajský úřad Jihomoravského
kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602
00 Brno

DS

625
1

Krajský úřad Karlovarského
kraje

Závodní 353/88, Dvory, 360 06
Karlovy Vary

DS

625
2

Krajský úřad
Královéhradeckého kraje

Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03
Hradec Králové 3

DS

625
3

Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn,
460 01 Liberec

DS

625
4

Krajský úřad
Moravskoslezského kraje

28. října 2771/117, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava

DS

625
5

Krajský úřad Olomouckého
kraje

Jeremenkova 1191/40a, Hodolany,
779 00 Olomouc

DSRozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy

247


625
6

Krajský úřad Pardubického
kraje

Komenského náměstí 125, Pardubice-
Staré Město, 530 02 Pardubice

DS

625
7

Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí,
301 00 Plzeň

DS

625
8

Krajský úřad Středočeského
kraje

Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00
Praha 5

DS

625
9

Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, Ústí nad
Labem-centrum, 400 01 Ústí nad
Labem

DS

626
0

Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava DS

626
1

Krajský úřad Zlínského kraje třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín DS

626
2

Magistrát hlavního města Prahy Mariánské náměstí 2/2, Staré Město,
110 00 Praha 1

DS

626
3

Městský úřad Aš Kamenná 473/52, 352 01 Aš DS

626
4

Magistrát města Brna, odbor
životního prostředí

Kounicova 949/67, Veveří, 602 00
Brno

DS

626
5

Městský úřad Broumov, Odbor
životního prostředí

K Ráji 220, 550 01 Broumov DS

626
6

Městský úřad Bystřice pod
Hostýnem, Odbor životního
prostředí

Pod Platany 2, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem

DS
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 2020-02-14 08:10:12 +0100 2020-02-14 08:11:39 +0100 application/pdf https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/1941_20200214081011840100_41734.pdf ucRH9afdM1JvCEGZx7a3bKzrx2z+h2Reb+BzmKgWbaw= Ministerstvo zemědělství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br>
<br>
Spisová značka.: 14LH22476/2019-16212
Č.j.: 63920/2019-MZE-16212
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXX,Ph.D <.>
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: Jiri.Bily@mze.cz
ID DS: yphaax8
<br>
<br>
Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br>
V Praze dne: 6.12.2019
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br>
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) <,>
v souladu s § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“),vydává podle § 51a lesního zákona následující
<br>
opatření obecné povahy <,>
<br> kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod
č.j.18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění opatření obecné povahy č.j <.>
41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019 následovně:
<br>
I <.>
<br>
<br> Příloha č.1 opatření obecné povahy č.j.18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění
opatření obecné povahy č.j.41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019 se nahrazuje
přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br>
II <.>
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky,kterou je
toto opatření obecné povahy oznámeno,na úřední desce Ministerstva zemědělství <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 63920/2019-MZE-16212 2
<br>
III <.>
<br>
Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností <.>
<br>
Odůvodnění:
Od vydání opatření obecné povahy č.j.18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019,ve znění
opatření č.j.41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019,došlo ke změně okolností při vývoji
kalamitního poškození lesních porostů,na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto
změnou <.>
<br> Ke změně přílohy č.1:
Ke změně přílohy č.1 (změna územní působnosti opatření) bylo nezbytné přistoupit
z důvodu změny kalamitní situace v lesích na území ČR od doby vydání opatření obecné
povahy č.j.41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019,kdy v důsledku šíření kůrovců došlo
k zasažení a přímému ohrožení dalších katastrálních území kůrovcovou kalamitou
v rozsahu,který si vyžaduje uplatnění opatření 2.1.až 2.5.uvedená v opatření obecné
povahy č.j.18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění opatření obecné povahy č.j <.>
41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019 <.>
Podkladem pro změnu přílohy č.1 jsou výstupy analýzy dat dálkového průzkumu Země
zpracované Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem,v rámci které byl
detekován výskyt suchých stromů a holin v ohrožených lesních porostech a následně
hodnocen ve vztahu k zastoupení ohrožených lesních porostů pro každé jedno katastrální
území v ČR.Výsledky této analýzy byly dále upřesněny na základě skutečností známých
Ministerstvu zemědělství z úřední činnosti,tedy z konzultace s orgány státní správy lesů
jednotlivých krajských úřadů,dílčích terestrických šetření a rekognoskačních letů.Výsledný
výběr katastrálních území,nově zařazovaných do přílohy č.1 tohoto opatření obecné
povahy,pak zohledňuje i potřebu ucelení dílčích rozdrobených oblastí do kompaktních celků
a jejich ohraničení s ohledem na již zasažené okrajové plochy.Ucelení oblastí a jejich
ohraničení je provedeno tak,aby byla zajištěna aktuálnost přílohy pro praktické využití
vlastníky lesů zhruba do konce prvního pololetí 2020 <.>
<br>
Poučení:
<br> Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst.2 správního
řádu) <.>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXX XXXXXXX
ředitel odboru hospodářské úpravy
a ochrany lesů
<br> Otisk úředního razítka
<br>
<br>
Přílohy:
1.Seznam katastrálních území,v nichž platí opatření 2.1.až 2.5.uvedená v opatření
<br> obecné povahy č.j.18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění opatření obecné
povahy č.j.41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019 <.>
<br>
<br>
<br>
63920/2019-MZE-16212 3
<br>
<br>
Rozdělovník:
<br> Obecní úřady obcí s rozšířenou působností - se žádostí o vyvěšení na úřední desce
úřadu
<br> Všechny obce na území České republiky - na vědomí a se žádostí o vyvěšení na úřední
desce obecního úřadu (§ 173 odst.1 správního řádu)
<br> Krajské úřady – na vědomí
<br>
<br>
Vyvěšeno dne
<br> Sňato dne
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 1 104
<br> 636533
<br> 605239
<br> N
<br> Ji
600032
<br> 9
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 2 104
<br> 622052
622222
<br> 622346
<br> 6
<br> 622320
645524
<br> 633534
633623
634255
<br> H
<br> 9
<br> 639605
<br> 645532
<br> 659452
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 3 104
<br> 662925
<br> 633640
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 4 104
<br> Ji
<br> 2
<br> 630250
<br> -
<br> -
<br> 695343
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 5 104
<br> 624403
<br> -
-
<br> 639532
<br> 642452
643564
643602
<br> 644030
<br> 655023
<br> Mutná
<br> 3
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 6 104
<br> n
<br> 624306
<br> 643653
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 7 104
<br> 643629
<br> 6
<br> 660523
<br> 645605
<br> 666092
<br> 30
<br> 624322
<br> 6
605492
<br> 645630
<br> 643939
605506
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 8 104
<br> 649635
<br> 9
<br> Z
<br> -
-
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 9 104
<br> 609323
<br> 600229
<br> 632406
<br> 654442
<br> 656640
<br> 9
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 10 104
<br> 626902
<br> 656666
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 11 104
<br> 624209
<br> 655244
<br> 30
629294
642959
<br> 649694
<br> 652326
655252
693936
633224
<br> 693944
<br> 693952
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 12 104
<br> 629324
<br> J
<br> 654205
<br> 653039
<br> 30
632562
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 13 104
<br> 623296
<br> 632
<br> 645559
<br> 664529
664626
<br> 6
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 14 104
<br> 692409
<br> M
695092
696935
<br> 623326
<br> 594
<br> 696943
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 15 104
<br> S
<br> J
<br> 292
<br> á
<br> 632295
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 16 104
<br> 9
<br> 653403
<br> T
640263
<br> 653420
<br> 653462
<br> 4
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 17 104
<br> 654043
<br> 654060
<br> 646032
<br> J
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 18 104
<br> 602523
<br> 624225
<br> 624250
<br> Ji
<br> 604569
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 19 104
<br> 636665
<br> S
<br> 629529
<br> 636452
640964
<br> 9
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 20 104
<br> L
<br> Ji
<br> 603392
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 21 104
<br> 620602
<br> 640409
<br> 9224
<br> 690244
<br> 694045
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 22 104
<br> 525
<br> 694053
<br> 690252
<br> 9
<br> 9232
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 23 104
<br> 606006
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 24 104
<br> 6
<br> 699055
<br> 659509
<br> 699969
<br> 32
<br> 699225
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 25 104
<br> Ji
<br> J
<br> T
<br> 9
<br> 600695
<br> 645664
663000
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 26 104
<br> 609340
<br> Ti
<br> 629669
<br> 639656
<br> 0
<br> T
<br> 690929
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 27 104
<br> Ti
604950
<br> 643424
<br> 643432
<br> 662330
<br> 4004
930369
<br> 632554
<br> 646229
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 28 104
<br> 692654
699063
<br> 692662
<br> J
<br> B 605000
<br> J 620246
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 29 104
<br> 639664
<br> 659355
<br> 669539
J
<br> P
<br> Ji
<br> 642622
555
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 30 104
<br> 624462
<br> 605565
<br> D
<br> 6
<br> 9
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 31 104
<br> 603554
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 32 104
<br> 629405
<br> 662542
<br> 635499
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 33 104
<br> 635502
<br> Kr
<br> 662399
<br> 635545
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 34 104
<br> 635553
<br> Brtná
<br> 640069
<br> 643963
<br> 649325
659495
<br> 9
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 35 104
<br> 649406
<br> 6
<br> 30
<br> 603635
<br> 690635
<br> 603643
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 36 104
<br> 600423
<br> 609366
<br> 662259
<br> 3
<br> H
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 37 104
<br> 604909
<br> 643092
<br> 650366
<br> 659924
<br> J
<br> J
695459
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 38 104
<br> J
<br> K
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 39 104
<br> 662569
<br> 2926
<br> 600636
<br> 606600
600644
<br> 625329
629430
630543
<br> 652946
656429
<br> 69303
<br> 656569
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 40 104
<br> 693049
<br> 34
<br> 3
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 41 104
<br> 9
<br> 639290
6
660230
<br> 609692
Brná
<br> P 634433
<br> 662356
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 42 104
<br> 5
<br> 646300
<br> 5
<br> 624063
<br> 626996
<br> 644552
<br> 653942
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 43 104
<br> 655392
655490
<br> 646326
<br> P
<br> 625396
646334
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 44 104
<br> -
<br> St
<br> 5
<br> 444
<br> 625400
<br> K
-
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 45 104
<br> 606936
<br> 632660
636363
<br> 640093
<br> 606944
<br> 606952
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 46 104
<br> 4
<br> Z
<br> 660493
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 47 104
<br> K
<br> 634204
<br> 602566
<br> 623563
<br> 630349
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 48 104
<br> 642932
<br> K
<br> 692239
<br> 605336
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 49 104
<br> 9
<br> 624535
<br> 623903
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 50 104
<br> 644536
<br> 605603
<br> 62
<br> 643343
643955
<br> 656259
660302
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 51 104
<br> 693243
<br> 693260
<br> 629090
<br> 69325
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 52 104
<br> 606022
<br> 606090
<br> 666904
<br> u
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 53 104
<br> 604003
<br> Krá
<br> 605930
<br> 694665
<br> 605964
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 54 104
<br> 665436
<br> Krá
<br> 664634
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 55 104
<br> 645290
<br> 645303
693634
<br> P 693642
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 56 104
<br> 662640 9
<br> 604402
<br> B 663409
<br> 604054
-
<br> 626066
<br> 626490
<br> 642355
<br> Br
<br> K
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 57 104
<br> Mni
<br> -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
- -
<br> Fr -
-
<br> -
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 58 104
<br> 693545
<br> 629600
643394
<br> 656305
<br> 656356
<br> 669393
<br> 660329
<br> -
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 59 104
<br> 9
<br> V
<br> 650404 9
<br> N 640620
<br> 649562
<br> 659622
<br> -
-
-
<br> 036
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 60 104
<br> 656500
<br> 635456
659002
<br> 656526
656534
<br> 690490
<br> 645052
<br> 643530
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 61 104
<br> 690350
<br> 636223
<br> 65669
<br> 3
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 62 104
<br> Hr
<br> 644544
<br> 660345
666459
<br> 694592
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 63 104
<br> 604666
<br> -
-
<br> 604020
<br> J
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 64 104
<br> J
<br> 606499
<br> 606502
644439
<br> 650242
<br> 624390
<br> 606596
<br> 630322
<br> 664952
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 65 104
<br> 603953
<br> 604593
<br> 6
<br> 33
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 66 104
<br> 695530
6955
<br> 690902
<br> 666556
<br> 606430
<br> 632635
930
639524
639940
<br> 929930
<br> 6
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 67 104
<br> 606456
<br> 990256
<br> 604534
<br> -
<br> 625949
<br> 3
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 68 104
<br> 604542
690503
<br> 53
<br> Pr
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 69 104
<br> 602604
<br> 633020
63
<br> 646695
<br> 9
<br> 633046
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 70 104
<br> 650099
<br> 63
650536
<br> 650544
<br> 696960
<br> 930539
<br> 626635
<br> 626643
<br> 630209
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 71 104
<br> 626449
630225
<br> 626465
<br> 692620
609935
<br> 633526
<br> 639303
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 72 104
<br> 603244
<br> 622605
<br> 640654
<br> 654299
<br> 642533
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 73 104
<br> 44
<br> 60
<br> 642550
<br> 603295
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 74 104
<br> -
- 659339
<br> 693359
<br> 6
<br> 603
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 75 104
<br> Tu
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 76 104
<br> 664669
<br> 634565
<br> 645940
<br> 650439
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 77 104
<br> 652253
653900
<br> 662992
<br> 692336
<br> 693553
694509 30
<br> D
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 78 104
<br> 609960
650455
<br> 63
<br> 645966
<br> 650463
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 79 104
<br> 925
<br> 625345
<br> 625353
<br> 639206
650625
<br> 650633
<br> 04
<br> 639222
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 80 104
<br> 3
<br> 605620
<br> 692352
<br> 644935
<br> 644960
<br> 605646
<br> 644943
<br> 695955
<br> P
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 81 104
<br> H
<br> 605654
<br> -
-
<br> 694525
<br> 654604
<br> 626325
<br> 626333
<br> P 603325
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 82 104
<br> 659525
6
<br> 603490
<br> 603333
<br> K
<br> K
<br> 629499
<br> 692450
<br> 629502
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 83 104
<br> 692492
<br> 654639
<br> 665959
<br> 603503
<br> K
<br> 659533
<br> 692506
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 84 104
<br> 603350
<br> P
<br> C 664294
<br> 665495
<br> 099
<br> 694550
<br> 6
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 85 104
<br> N
<br> 665304
<br> 664324
<br> 6
<br> 664332
<br> 649503
<br> 654949
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 86 104
<br> 0940
<br> 624055
<br> 654965
624039
<br> 629693
<br> 665355
<br> 634425
<br> St
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 87 104
<br> 626520
<br> 624659
<br> 632333
<br> 626546
<br> 664405
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 88 104
<br> P
<br> 626562
<br> 664430
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 89 104
<br> 3
<br> 624624
<br> 632023
<br> 652024
<br> 653969
<br> 6
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 90 104
<br> R
<br> 652059
<br> St
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 91 104
<br> 650323
<br> 660094
<br> 666343
<br> 692204
<br> 4
<br> 9
<br> S
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 92 104
<br> 600920
<br> K
<br> 620262
<br> 660299
<br> 9
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 93 104
<br> 696269 6
<br> 694096
<br> 6
606260
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 94 104
<br> 654094
<br> 662445
L
<br> 6
<br> 662500
<br> 666602
<br> 9
<br> 659223
659240
<br> 602655
<br> 624543
<br> 625426
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 95 104
<br> 629332
<br> 643262
<br> 630659
<br> i
<br> 9
<br> R
<br> 6
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 96 104
<br> 605522
<br> 9
<br> 600466
692034
<br> 660949
<br> 660965
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 97 104
<br> 4
<br> R
<br> 629995
<br> 5
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 98 104
<br> Mi
<br> 654469
<br> 660990
<br> 654493
<br> 6
<br> 604046
605450
<br> 652695
<br> 654906
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 99 104
<br> 643246
<br> 669652
<br> 646202
649309
<br> Kr
659053
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 100 104
<br> 654523
<br> 664944
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 101 104
<br> 650064
<br> 609404
<br> 9
<br> -
-
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 102 104
<br> -
<br> 9
<br> 9
646059
646342
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 103 104
<br> 664499
<br> 690040
<br> 635359
<br> 636053
<br> 636029
<br> 635405
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 104 104
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 1
<br>
č.Adresát Adresa Forma Odesláno
1 Obec Staré Smrkovice č.p.90,508 01 Staré Smrkovice DS
2 Obec Libchavy Dolní Libchavy 93,561 16 Libchavy DS
3 Obec Sloupnice Horní Sloupnice 196,565 53
<br> Sloupnice
DS
<br> 4 Obec Brumovice č.p.26,691 11 Brumovice DS
5 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Mariánské náměstí 2/2,Staré Město <,>
<br> 110 00 Praha 1
DS
<br> 6 Statutární město Plzeň náměstí Republiky 1/1,Vnitřní Město <,>
301 00 Plzeň
<br> DS
<br> 7 Obec Kryštofovy Hamry č.p.64,431 91 Kryštofovy Hamry DS
8 Statutární město Ústí nad
<br> Labem
Velká Hradební 2336/8,Ústí nad
Labem-centrum,400 01 Ústí nad
Labem
<br> DS
<br> 9 Obec Osová Bítýška č.p.3,594 53 Osová Bítýška DS
10 Obec Žerotice č.p.154,671 34 Žerotice DS
11 OBEC ÚDRNICE č.p.79,507 23 Údrnice DS
12 Obec Druhanov č.p.11,582 91 Druhanov DS
13 Obec Bělá č.p.44,584 01 Bělá DS
14 Obec Chřenovice č.p.1,584 01 Chřenovice DS
15 Obec Víska č.p.50,583 01 Víska DS
16 Obec Boňkov č.p.34,582 55 Boňkov DS
17 Obec Pohleď č.p.20,582 91 Pohleď DS
18 Obec Služátky č.p.8,582 91 Služátky DS
19 OBEC HYNČICE č.p.15,549 83 Hynčice DS
20 Obec Spojil Na Okrajích 100,530 02 Spojil DS
21 Obec Srnojedy Ke Hřišti 8,530 02 Srnojedy DS
22 Obec Bezděčí u Trnávky č.p.19,569 43 Bezděčí u Trnávky DS
23 Obec Janůvky č.p.15,569 43 Janůvky DS
24 Obec Malíkov č.p.5,571 01 Malíkov DS
25 Obec Gruna č.p.66,571 01 Gruna DS
26 Obec Radkov č.p.4,571 01 Radkov DS
27 Obec Záhorovice č.p.382,687 71 Záhorovice DS
28 Obec Komňa č.p.42,687 71 Komňa DS
29 Obec Žerůtky č.p.56,671 51 Žerůtky DS
30 Obec Veselá č.p.33,763 15 Veselá DS
31 Obec Nedašova Lhota č.p.10,763 32 Nedašova Lhota DS
32 Obec Návojná č.p.101,763 32 Návojná DS
33 Obec Kaňovice č.p.45,763 41 Kaňovice DS
34 Obec Předmíř č.p.43,387 42 Předmíř DS
35 Obec Čepřovice č.p.58,387 56 Čepřovice DS
36 Obec Příkazy č.p.125,783 33 Příkazy DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 2
<br>
37 Město Benešov Masarykovo náměstí 100,256 01
Benešov
<br> DS
<br> 38 Město Bystřice Dr.E.Beneše 25,257 51 Bystřice DS
39 Obec Čakov Tatouňovice 5,257 24 Čakov DS
40 Městys Čechtice nám.Dr.Tyrše 56,257 65 Čechtice DS
41 Obec Čerčany Václavská 36,257 22 Čerčany DS
42 Obec Červený Újezd č.p.6,257 88 Červený Újezd DS
43 Městys Český Šternberk č.p.27,257 26 Český Šternberk DS
44 Městys Divišov Horní náměstí 21,257 26 Divišov DS
45 Obec Dolní Kralovice nám.L.Svobody 6,257 68 Dolní
<br> Kralovice
DS
<br> 46 Obec Heřmaničky č.p.28,257 89 Heřmaničky DS
47 Obec Hulice č.p.33,257 63 Hulice DS
48 Obec Hvězdonice č.p.56,257 24 Hvězdonice DS
49 Obec Chocerady č.p.267,257 24 Chocerady DS
50 Obec Chotýšany č.p.54,257 28 Chotýšany DS
51 Obec Jankov Na náměstí 14,257 03 Jankov DS
52 Obec Keblov č.p.75,257 65 Keblov DS
53 Obec Kondrac č.p.3,258 01 Kondrac DS
54 Obec Kozmice č.p.12,256 01 Kozmice DS
55 Obec Krhanice č.p.46,257 42 Krhanice DS
56 Obec Krňany č.p.3,257 44 Krňany DS
57 Obec Křečovice č.p.9,257 56 Křečovice DS
58 Městys Křivsoudov č.p.1,257 66 Křivsoudov DS
59 Obec Lešany č.p.23,257 44 Lešany DS
60 Obec Libež č.p.53,257 26 Libež DS
61 Obec Loket č.p.66,257 65 Loket DS
62 Městys Louňovice pod
<br> Blaníkem
J.Žižky 16,257 06 Louňovice pod
Blaníkem
<br> DS
<br> 63 Městys Maršovice č.p.89,257 55 Maršovice DS
64 Obec Mezno č.p.57,257 86 Mezno DS
65 Obec Miličín č.p.1,257 86 Miličín DS
66 Obec Miřetice č.p.5,257 65 Miřetice DS
67 Obec Mnichovice č.p.97,257 65 Mnichovice DS
68 Obec Mrač č.p.14,257 21 Mrač DS
69 Městys Načeradec Zámecké náměstí 152,257 08
<br> Načeradec
DS
<br> 70 Obec Nespeky Benešovská 12,257 22 Nespeky DS
71 Městys Netvořice Mírové náměstí 19,257 44 Netvořice DS
72 Městys Neustupov č.p.94,257 86 Neustupov DS
73 Město Neveklov náměstí XXXX XXXXXXX XX,XXX XX
<br> Neveklov
DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 3
<br>
74 Obec Olbramovice Olbramovice Ves 158,259 01
Olbramovice
<br> DS
<br> 75 Obec Ostředek č.p.60,257 24 Ostředek DS
76 Obec Petroupim č.p.74,256 01 Petroupim DS
77 Obec Poříčí nad Sázavou Sázavská 57,257 21 Poříčí nad
<br> Sázavou
DS
<br> 78 Obec Postupice Školní 154,257 01 Postupice DS
79 Obec Pravonín č.p.156,257 09 Pravonín DS
80 Obec Přestavlky u Čerčan č.p.48,257 23 Přestavlky u Čerčan DS
81 Obec Rabyně Blaženice 16,257 44 Rabyně DS
82 Obec Radošovice č.p.14,257 26 Radošovice DS
83 Obec Rataje č.p.70,258 01 Rataje DS
84 Město Sedlec-Prčice nám.7.května 62,Sedlec,257 91
<br> Sedlec-Prčice
DS
<br> 85 Obec Smilkov č.p.46,257 89 Smilkov DS
86 Obec Soběhrdy č.p.60,256 01 Soběhrdy DS
87 Obec Struhařov č.p.75,256 01 Struhařov DS
88 Obec Střezimíř č.p.110,257 87 Střezimíř DS
89 Obec Studený č.p.45,257 68 Studený DS
90 Obec Bílkovice č.p.57,257 26 Bílkovice DS
91 Obec Teplýšovice č.p.24,256 01 Teplýšovice DS
92 Obec Tichonice č.p.30,257 63 Tichonice DS
93 Město Trhový Štěpánov Dubějovická 269,257 63 Trhový
<br> Štěpánov
DS
<br> 94 Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404,257 41 Týnec nad
Sázavou
<br> DS
<br> 95 Obec Veliš č.p.1,257 06 Veliš DS
96 Město Vlašim Jana Masaryka 302,258 01 Vlašim DS
97 Obec Vojkov č.p.16,257 53 Vojkov DS
98 Město Votice Komenského nám.700,259 01 Votice DS
99 Obec Vracovice č.p.31,258 01 Vracovice DS
100 Obec Vranov č.p.16,257 22 Vranov DS
101 Městys Vrchotovy Janovice č.p.2,257 53 Vrchotovy Janovice DS
102 Městys Zdislavice č.p.6,257 64 Zdislavice DS
103 Obec Kamberk č.p.71,257 06 Kamberk DS
104 Obec Zvěstov č.p.113,257 06 Zvěstov DS
105 Město Beroun Husovo nám.68,Beroun-Centrum <,>
<br> 266 01 Beroun
DS
<br> 106 Obec Broumy U radnice 73,267 42 Broumy DS
107 Obec Březová č.p.23,267 51 Březová DS
108 Obec Bubovice Bubovická 27,267 18 Bubovice DS
109 Obec Bzová č.p.52,267 43 Bzová DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 4
<br>
110 Městys Cerhovice nám.Kapitána Kučery 10,267 61
Cerhovice
<br> DS
<br> 111 Obec Drahelčice Na Návsi 25,252 19 Drahelčice DS
112 Obec Drozdov č.p.104,267 61 Drozdov DS
113 Obec Felbabka č.p.79,268 01 Felbabka DS
114 Obec Hlásná Třebaň Karlštejnská 150,267 18 Hlásná
<br> Třebaň
DS
<br> 115 Město Hořovice Palackého náměstí 2/2,268 01
Hořovice
<br> DS
<br> 116 Město Hostomice Tyršovo náměstí 165,267 24
Hostomice
<br> DS
<br> 117 Obec Hředle č.p.25,267 51 Hředle DS
118 Obec Hudlice Jungmannova 355,267 03 Hudlice DS
119 Obec Hvozdec č.p.12,267 62 Hvozdec DS
120 Obec Hýskov Na Břasích 206,267 06 Hýskov DS
121 Obec Chaloupky č.p.117,267 62 Chaloupky DS
122 Obec Chyňava Velká Strana 39,267 07 Chyňava DS
123 Obec Jivina č.p.76,267 62 Jivina DS
124 Městys Karlštejn č.p.185,267 18 Karlštejn DS
125 Městys Komárov nám.Míru 204,267 62 Komárov DS
126 Obec Koněprusy č.p.63,266 01 Koněprusy DS
127 Obec Kublov č.p.199,267 41 Kublov DS
128 Obec Libomyšl č.p.71,267 23 Libomyšl DS
129 Městys Liteň Náměstí 71,267 27 Liteň DS
130 Obec Loděnice Husovo nám.4,267 12 Loděnice DS
131 Obec Lochovice č.p.77,267 23 Lochovice DS
132 Obec Měňany č.p.92,267 27 Měňany DS
133 Obec Mezouň č.p.72,267 18 Mezouň DS
134 Obec Mořina č.p.81,267 17 Mořina DS
135 Obec Neumětely Příbramská 43,267 24 Neumětely DS
136 Obec Nižbor Křivoklátská 26,267 05 Nižbor DS
137 Obec Nový Jáchymov Tyršova 31,267 03 Nový Jáchymov DS
138 OBEC NUČICE Kubrova 31,252 16 Nučice DS
139 Obec Olešná č.p.104,267 64 Olešná DS
140 Obec Osek č.p.21,267 62 Osek DS
141 Obec Osov č.p.108,267 25 Osov DS
142 Obec Otročiněves č.p.34,267 03 Otročiněves DS
143 Obec Podluhy č.p.51,268 01 Podluhy DS
144 Obec Praskolesy č.p.130,267 54 Praskolesy DS
145 Obec Rpety č.p.26,268 01 Rpety DS
146 Město Rudná Masarykova 94/53,252 19 Rudná DS
147 Obec Skuhrov Hatě 46,267 27 Skuhrov DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 5
<br>
148 Obec Srbsko K Závěrce 16,267 18 Srbsko DS
149 Obec Stašov č.p.114,267 51 Stašov DS
150 Obec Suchomasty č.p.31,267 22 Suchomasty DS
151 Obec Svatá č.p.40,267 51 Svatá DS
152 Obec Svinaře Obecní 42,267 28 Svinaře DS
153 Obec Tachlovice Jakubská náves 8,252 17 Tachlovice DS
154 Obec Tetín Na Knížecí 2,266 01 Tetín DS
155 Obec Tlustice č.p.203,268 01 Tlustice DS
156 Obec Tmaň Sídliště 50,267 21 Tmaň DS
157 Obec Trubská č.p.61,266 01 Trubská DS
158 Obec Újezd č.p.34,267 61 Újezd DS
159 Obec Vráž Školní 259,267 11 Vráž DS
160 Obec Všeradice č.p.18,267 26 Všeradice DS
161 Obec Vysoký Újezd Tyršova náves 113,267 16 Vysoký
<br> Újezd
DS
<br> 162 Obec Zadní Třebaň Na Návsi 6,267 29 Zadní Třebaň DS
163 Obec Zaječov č.p.265,267 63 Zaječov DS
164 Obec Záluží č.p.42,267 61 Záluží DS
165 Město Zdice Husova 2,267 51 Zdice DS
166 Město Žebrák Náměstí 1,267 53 Žebrák DS
167 Obec Běloky č.p.19,273 53 Běloky DS
168 Obec Beřovice č.p.60,273 71 Beřovice DS
169 Obec Blevice č.p.13,273 28 Blevice DS
170 Obec Brandýsek Slánská 62,Olšany,273 41
<br> Brandýsek
DS
<br> 171 Obec Braškov Dukelská 11,273 51 Braškov DS
172 Obec Bratronice č.p.35,273 63 Bratronice DS
173 Město Buštěhrad Revoluční 1/4,273 43 Buštěhrad DS
174 Obec Tuřany č.p.10,273 79 Tuřany DS
175 Obec Cvrčovice třída Rudé armády 142,273 41
<br> Cvrčovice
DS
<br> 176 Obec Černuc č.p.17,273 23 Černuc DS
177 Obec Červený Újezd Unhošťská 26,273 51 Červený Újezd DS
178 Obec Doksy Sokolská 305,273 64 Doksy DS
179 Obec Družec Hlavní 42,273 62 Družec DS
180 Obec Dřetovice č.p.2,273 42 Dřetovice DS
181 Obec Dřínov č.p.28,273 71 Dřínov DS
182 Obec Horní Bezděkov Hlavní 41,273 51 Horní Bezděkov DS
183 Obec Hořešovice č.p.23,273 74 Hořešovice DS
184 Obec Hospozín č.p.176,273 22 Hospozín DS
185 Obec Hostouň Kladenská 119,273 53 Hostouň DS
186 Obec Hradečno č.p.35,273 04 Hradečno DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 6
<br>
187 Obec Hrdlív č.p.79,273 06 Hrdlív DS
188 Obec Hřebeč nám.Draha 75,273 45 Hřebeč DS
189 Obec Chržín č.p.7,273 24 Chržín DS
190 Obec Jarpice č.p.5,273 72 Jarpice DS
191 Obec Jedomělice č.p.16,273 78 Jedomělice DS
192 Obec Jemníky č.p.97,274 01 Jemníky DS
193 Obec Kačice Masarykova 20,273 04 Kačice DS
194 Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská třída 6,273 01 Kamenné
<br> Žehrovice
DS
<br> 195 Statutární město Kladno náměstí starosty Pavla 44,272 01
Kladno
<br> DS
<br> 196 Obec Klobuky 9.května 62,273 74 Klobuky DS
197 Obec Kmetiněves č.p.17,273 22 Kmetiněves DS
198 Obec Knovíz č.p.15,274 01 Knovíz DS
199 Obec Koleč č.p.103,273 29 Koleč DS
200 Obec Kvílice č.p.38,273 75 Kvílice DS
201 Obec Kyšice Berounská 4,273 51 Kyšice DS
202 Obec Ledce č.p.17,273 05 Ledce DS
203 Město Libušín Hálkova 140,273 06 Libušín DS
204 Obec Lidice 10.června 1942 161,273 54 Lidice DS
205 Obec Makotřasy č.p.11,273 54 Makotřasy DS
206 Obec Malíkovice č.p.17,273 77 Malíkovice DS
207 Obec Neuměřice č.p.85,273 26 Neuměřice DS
208 Obec Olovnice U Rybníka 45,273 26 Olovnice DS
209 Obec Otvovice č.p.34,273 27 Otvovice DS
210 Obec Pavlov Lidická 65,273 51 Pavlov DS
211 Obec Pchery Humny 333,273 08 Pchery DS
212 Obec Pletený Újezd Kladenská 40,273 51 Pletený Újezd DS
213 Obec Podlešín č.p.43,273 25 Podlešín DS
214 Obec Pozdeň č.p.95,273 76 Pozdeň DS
215 Obec Přelíc č.p.119,273 05 Přelíc DS
216 Obec Ptice Hlavní 140,252 18 Ptice DS
217 Obec Řisuty č.p.84,273 78 Řisuty DS
218 Obec Sazená č.p.1,273 24 Sazená DS
219 Město Slaný Velvarská 136/1,274 01 Slaný DS
220 Obec Slatina č.p.87,273 26 Slatina DS
221 Město Smečno nám.T.G.Masaryka 12,273 05
<br> Smečno
DS
<br> 222 Obec Stehelčeves Hlavní 43,273 42 Stehelčeves DS
223 Město Stochov XXXXXXXXX XXXXX XXX,XXX XX Stochov DS
XXX Obec Svinařov U Výboru 176,273 05 Svinařov DS
225 Obec Šlapanice č.p.68,273 71 Šlapanice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 7
<br>
226 Obec Třebichovice č.p.89,273 06 Třebichovice DS
227 Obec Třebíz č.p.57,273 75 Třebíz DS
228 Obec Třebusice č.p.133,273 41 Třebusice DS
229 Obec Tuchlovice U Staré školy 83,273 02 Tuchlovice DS
230 Obec Úhonice Na Návsi 24,252 18 Úhonice DS
231 Obec Uhy č.p.31,273 24 Uhy DS
232 Město Unhošť Václavské nám.44,273 51 Unhošť DS
233 Obec Velká Dobrá Karlovarská 15,273 61 Velká Dobrá DS
234 Obec Velké Přítočno Vítězná 16,273 51 Velké Přítočno DS
235 Město Velvary náměstí Krále Vladislava 1,273 24
<br> Velvary
DS
<br> 236 Obec Vinařice V.ulice 250,273 07 Vinařice DS
237 Městys Vraný č.p.9,273 73 Vraný DS
238 Obec Zákolany č.p.55,273 28 Zákolany DS
239 Městys Zlonice náměstí Pod Lipami 29,273 71
<br> Zlonice
DS
<br> 240 Obec Zvoleněves č.p.274,273 25 Zvoleněves DS
241 Obec Žilina Žilinská 205,273 01 Žilina DS
242 Obec Žižice č.p.31,274 01 Žižice DS
243 Obec Barchovice č.p.68,281 63 Barchovice DS
244 Obec Bečváry č.p.161,281 43 Bečváry DS
245 Obec Bělušice č.p.33,280 02 Bělušice DS
246 Obec Břežany I.č.p.67,280 02 Břežany I DS
247 Obec Břežany II č.p.32,282 01 Břežany II DS
248 Obec Býchory č.p.57,280 02 Býchory DS
249 Městys Cerhenice Školská 444,281 02 Cerhenice DS
250 Obec Černé Voděrady nám.lípy svobody 47,281 63 Černé
<br> Voděrady
DS
<br> 251 Městys Červené Pečky Dr.Dvořáka 38,281 21 Červené
Pečky
<br> DS
<br> 252 Město Český Brod náměstí Husovo 70,282 01 Český
Brod
<br> DS
<br> 253 Obec Dobřichov č.p.206,289 11 Dobřichov DS
254 Obec Dolní Chvatliny č.p.4,281 44 Dolní Chvatliny DS
255 Obec Doubravčice Obecní 94,282 01 Doubravčice DS
256 Obec Horní Kruty č.p.76,281 46 Horní Kruty DS
257 Obec Chotutice Průběžná 107,281 03 Chotutice DS
258 Obec Chrášťany č.p.20,282 01 Chrášťany DS
259 Obec Jestřabí Lhota č.p.74,280 02 Jestřabí Lhota DS
260 Obec Jevany Černokostelecká 49,281 66 Jevany DS
261 Obec Klučov č.p.114,282 01 Klučov DS
262 Město Kolín Karlovo náměstí 78,Kolín I,280 02
<br> Kolín
DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 8
<br>
263 Obec Konárovice Na Rynku 11,281 25 Konárovice DS
264 Obec Kořenice č.p.78,280 02 Kořenice DS
265 Město Kostelec nad Černými
<br> Lesy
náměstí Smiřických 53,281 63
Kostelec nad Černými lesy
<br> DS
<br> 266 Město Kouřim Mírové náměstí 145,281 61 Kouřim DS
267 Obec Kozojedy 9.května 40,281 63 Kozojedy DS
268 Obec Krakovany č.p.15,281 27 Krakovany DS
269 Obec Krupá č.p.100,281 63 Krupá DS
270 Obec Křečhoř č.p.1,280 02 Křečhoř DS
271 Obec Libenice č.p.115,280 02 Libenice DS
272 Obec Libodřice č.p.55,280 02 Libodřice DS
273 Obec Lošany č.p.13,280 02 Lošany DS
274 Obec Malotice č.p.35,281 63 Malotice DS
275 Obec Nebovidy č.p.75,280 02 Nebovidy DS
276 Obec Nová Ves I Václavské náměstí 22,280 02 Nová
<br> Ves I
DS
<br> 277 Obec Nučice č.p.2,281 63 Nučice DS
278 Obec Ohaře č.p.45,281 30 Ohaře DS
279 Obec Oleška č.p.1,281 62 Oleška DS
280 Obec Ovčáry Vrchlického 39,280 02 Ovčáry DS
281 Městys Plaňany Tyršova 72,281 04 Plaňany DS
282 Obec Polepy č.p.131,280 02 Polepy DS
283 Obec Přišimasy Jana Čermáka 80,282 01 Přišimasy DS
284 Obec Radim č.p.6,281 03 Radim DS
285 Obec Radovesnice II č.p.215,281 28 Radovesnice II DS
286 Obec Ratboř Komenského 8,281 41 Ratboř DS
287 Obec Rostoklaty č.p.32,281 71 Rostoklaty DS
288 Obec Skvrňov č.p.75,281 44 Skvrňov DS
289 Obec Starý Kolín Náměstí 117,281 23 Starý Kolín DS
290 Obec Stříbrná Skalice Sázavská 323,281 67 Stříbrná
<br> Skalice
DS
<br> 291 Obec Svojšice č.p.121,281 07 Svojšice DS
292 Obec Tismice č.p.136,282 01 Tismice DS
293 Obec Toušice č.p.16,281 63 Toušice DS
294 Obec Třebovle č.p.53,281 63 Třebovle DS
295 Obec Tři Dvory č.p.271,280 02 Tři Dvory DS
296 Obec Tuchoraz č.p.99,282 01 Tuchoraz DS
297 Obec Tuklaty Na Valech 19,250 82 Tuklaty DS
298 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí 1,281 26 Týnec
<br> nad Labem
DS
<br> 299 Obec Uhlířská Lhota č.p.69,281 26 Uhlířská Lhota DS
300 Obec Veletov č.p.5,280 02 Veletov DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 9
<br>
301 Obec Velim náměstí Obránců míru 120,281 01
Velim
<br> DS
<br> 302 Obec Velký Osek Revoluční 36,281 51 Velký Osek DS
303 Obec Veltruby Sportovní 239,280 02 Veltruby DS
304 Obec Vitice č.p.95,281 06 Vitice DS
305 Obec Vlkančice č.p.18,281 63 Vlkančice DS
306 Obec Volárna č.p.137,280 02 Volárna DS
307 Obec Vrbčany č.p.25,280 02 Vrbčany DS
308 Obec Vyžlovka Na Návsi 57,281 63 Vyžlovka DS
309 Město Zásmuky Komenského nám.133,281 44
<br> Zásmuky
DS
<br> 310 Obec Žiželice Masarykovo náměstí 1,281 29
Žiželice
<br> DS
<br> 311 Městys Bílé Podolí č.p.12,285 72 Bílé Podolí DS
312 Obec Bohdaneč č.p.97,285 25 Bohdaneč DS
313 Obec Církvice č.p.6,285 33 Církvice DS
314 Město Čáslav nám.Jana Žižky z Trocnova 1/1 <,>
<br> Čáslav-Staré Město,286 01 Čáslav
DS
<br> 315 Obec Černíny č.p.44,284 01 Černíny DS
316 Obec Červené Janovice č.p.102,285 42 Červené Janovice DS
317 Obec Čestín č.p.3,285 10 Čestín DS
318 Obec Horka II č.p.1,285 22 Horka II DS
319 Obec Hostovlice č.p.25,285 62 Hostovlice DS
320 Obec Chabeřice č.p.9,285 22 Chabeřice DS
321 Obec Chlístovice č.p.66,284 01 Chlístovice DS
322 Obec Chotusice č.p.61,285 76 Chotusice DS
323 Městys Kácov č.p.157,285 09 Kácov DS
324 Obec Kluky č.p.56,285 45 Kluky DS
325 Obec Krchleby č.p.166,286 01 Krchleby DS
326 Obec Křesetice č.p.1,285 47 Křesetice DS
327 Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1,Kutná
<br> Hora-Vnitřní Město,284 01 Kutná
Hora
<br> DS
<br> 328 Obec Ledečko č.p.13,285 06 Ledečko DS
329 Městys Malešov č.p.45,285 41 Malešov DS
330 Obec XXXXX XXXXXXX č.p.XX,XXX XX XXXXX XXXXXXX DS
XXX Obec Miskovice č.p.XX,285 01 Miskovice DS
332 Obec Nepoměřice č.p.48,285 11 Nepoměřice DS
333 Městys Nové Dvory Masarykovo nám.11,285 31 Nové
<br> Dvory
DS
<br> 334 Obec Okřesaneč č.p.8,286 01 Okřesaneč DS
335 Obec Onomyšl č.p.52,285 04 Onomyšl DS
336 Obec Pertoltice č.p.54,285 22 Pertoltice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 10
<br>
337 Obec Petrovice I č.p.55,286 01 Petrovice I DS
338 Obec Petrovice II č.p.6,285 22 Petrovice II DS
339 Obec Potěhy č.p.60,285 63 Potěhy DS
340 Obec Rašovice č.p.76,285 04 Rašovice DS
341 Městys Rataje nad Sázavou Zámecká 1,285 07 Rataje nad
<br> Sázavou
DS
<br> 342 Obec Řendějov Nový Samechov 28,285 22 Řendějov DS
343 Obec Samopše č.p.17,285 06 Samopše DS
344 Město Sázava nám.Voskovce a Wericha 356,285
<br> 06 Sázava
DS
<br> 345 Obec Slavošov č.p.50,285 22 Slavošov DS
346 Obec Staňkovice č.p.30,285 04 Staňkovice DS
347 Městys Suchdol č.p.1,285 02 Suchdol DS
348 Obec Tupadly č.p.120,285 63 Tupadly DS
349 Město Uhlířské Janovice Václavské náměstí 6,285 04 Uhlířské
<br> Janovice
DS
<br> 350 Obec Úmonín č.p.31,285 46 Úmonín DS
351 Obec Úžice č.p.38,285 04 Úžice DS
352 Obec Vavřinec č.p.89,285 04 Vavřinec DS
353 Obec Vidice č.p.6,284 01 Vidice DS
354 Obec Vinaře č.p.44,286 01 Vinaře DS
355 Obec Vlačice Výčapy 38,286 01 Vlačice DS
356 Obec Vlastějovice č.p.75,285 23 Vlastějovice DS
357 Obec Vlkaneč č.p.20,285 64 Vlkaneč DS
358 Obec Vrdy Smetanovo nám.28,285 71 Vrdy DS
359 Obec Záboří nad Labem Školní 164,285 74 Záboří nad Labem DS
360 Obec Zbizuby č.p.51,285 04 Zbizuby DS
361 Obec Zbraslavice č.p.7,285 21 Zbraslavice DS
362 Obec Zbýšov č.p.30,285 65 Zbýšov DS
363 Město Zruč nad Sázavou Zámek 1,285 22 Zruč nad Sázavou DS
364 Obec Žáky Štrampouch 112,286 01 Žáky DS
365 Městys Žehušice Hlavní 107,285 75 Žehušice DS
366 Obec Žleby Zámecké náměstí 67,285 61 Žleby DS
367 Obec Borek č.p.61,277 14 Borek DS
368 Obec Býkev č.p.50,276 01 Býkev DS
369 Obec Byšice Tyršovo náměstí 153,277 32 Byšice DS
370 Obec Cítov č.p.203,277 04 Cítov DS
371 Obec Čečelice Všetatská 41/1,277 32 Čečelice DS
372 Obec Dolní Beřkovice Klášterní 110,277 01 Dolní Beřkovice DS
373 Obec Dřínov č.p.38,277 45 Dřínov DS
374 Obec Dřísy Poštovní 12,277 14 Dřísy DS
375 Obec Horní Počaply č.p.247,277 03 Horní Počaply DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 11
<br>
376 OBEC HOŘÍN č.p.19,276 01 Hořín DS
377 Obec Chlumín č.p.44,277 43 Chlumín DS
378 Obec Chorušice č.p.89,277 37 Chorušice DS
379 OBEC CHVATĚRUBY č.p.230,278 01 Chvatěruby DS
380 Obec Kly Záboří 375,277 41 Kly DS
381 Obec Kokořín č.p.52,277 23 Kokořín DS
382 Město Kostelec nad Labem nám.Komenského 1,277 13 Kostelec
<br> nad Labem
DS
<br> 383 Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám.1,278 01 Kralupy
nad Vltavou
<br> DS
<br> 384 Obec Křenek č.p.23,277 14 Křenek DS
385 Obec Ledčice č.p.45,277 08 Ledčice DS
386 Obec Lhota Boleslavská 47,277 14 Lhota DS
387 Město Liběchov Rumburská 53,277 21 Liběchov DS
388 Obec Lužec nad Vltavou 1.máje 176,277 06 Lužec nad
<br> Vltavou
DS
<br> 389 Obec Malý Újezd č.p.95,277 31 Malý Újezd DS
390 Město Mělník náměstí Míru 1/1,276 01 Mělník DS
391 Obec Mělnické Vtelno Mělnická 49,277 38 Mělnické Vtelno DS
392 Město Mšeno náměstí Míru 1,277 35 Mšeno DS
393 Obec Nebužely č.p.14,277 34 Nebužely DS
394 Obec Nelahozeves Školní 3,277 51 Nelahozeves DS
395 Město Neratovice Kojetická 1028,277 11 Neratovice DS
396 Obec Nová Ves č.p.154,277 52 Nová Ves DS
397 Obec Obříství XXXXXXXXXX XXXXX XX,XXX XX Obříství DS
XXX Obec Ovčáry č.p.41,277 14 Ovčáry DS
399 Obec Řepín Hlavní 8,277 33 Řepín DS
400 Obec Spomyšl č.p.120,277 05 Spomyšl DS
401 Obec Střemy č.p.27,277 34 Střemy DS
402 Obec Tišice Marie Podvalové 334,Chrást,277 15
<br> Tišice
DS
<br> 403 Obec Úžice Nádražní 200,277 45 Úžice DS
404 Obec XXXXX XXXXX Vrutická XX,XXX XX XXXXX XXXXX DS
XXX Město Veltrusy Palackého X,XXX XX Veltrusy DS
406 Obec Vojkovice č.p.137,277 44 Vojkovice DS
407 Obec Vraňany č.p.37,277 07 Vraňany DS
408 Obec Všestudy č.p.7,277 46 Všestudy DS
409 Městys Všetaty T.G.Masaryka 69,277 16 Všetaty DS
410 Obec Vysoká č.p.32,277 24 Vysoká DS
411 Obec Zálezlice č.p.111,277 45 Zálezlice DS
412 Obec Záryby č.p.147,277 13 Záryby DS
413 Obec Zlosyň č.p.103,277 44 Zlosyň DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 12
<br>
414 Obec Želízy č.p.46,277 21 Želízy DS
415 Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208,294 01 Bakov
<br> nad Jizerou
DS
<br> 416 Město Bělá pod Bezdězem Masarykovo náměstí 90,294 21 Bělá
pod Bezdězem
<br> DS
<br> 417 Město Benátky nad Jizerou Zámek 49/1,Benátky nad Jizerou I <,>
294 71 Benátky nad Jizerou
<br> DS
<br> 418 Městys Bezno Boleslavská 154,294 29 Bezno DS
419 Obec Bítouchov č.p.10,294 01 Bítouchov DS
420 Obec Boreč č.p.51,294 26 Boreč DS
421 Městys Brodce Dobrovická 34,294 73 Brodce DS
422 Městys Březno č.p.13,294 06 Březno DS
423 Obec Bukovno č.p.63,293 01 Bukovno DS
424 Obec Čachovice Polní 48,294 43 Čachovice DS
425 Obec Čistá č.p.195,294 23 Čistá DS
426 Město Dobrovice Palackého náměstí 28,294 41
<br> Dobrovice
DS
<br> 427 Město Dolní Bousov nám.T.G.Masaryka 1,294 04 Dolní
Bousov
<br> DS
<br> 428 Obec Dolní Krupá č.p.55,295 01 Dolní Krupá DS
429 Obec Dolní Slivno č.p.40,294 78 Dolní Slivno DS
430 Obec Domousnice č.p.19,294 48 Domousnice DS
431 Obec Horky nad Jizerou č.p.93,294 73 Horky nad Jizerou DS
432 Obec Horní Bukovina č.p.56,295 01 Horní Bukovina DS
433 Obec Hrdlořezy č.p.155,293 07 Hrdlořezy DS
434 Obec Chocnějovice č.p.43,294 13 Chocnějovice DS
435 Městys Chotětov Husovo náměstí 31,294 28 Chotětov DS
436 Obec Jabkenice č.p.136,294 45 Jabkenice DS
437 Obec Jivina č.p.9,294 14 Jivina DS
438 Obec Katusice nám.Budovatelů 4,294 25 Katusice DS
439 Obec Klášter Hradiště nad
<br> Jizerou
č.p.2,294 15 Klášter Hradiště nad
Jizerou
<br> DS
<br> 440 Obec Kněžmost Na Rynku 51,294 02 Kněžmost DS
441 Obec Kochánky č.p.201,294 74 Kochánky DS
442 Obec Kosořice č.p.45,294 41 Kosořice DS
443 Obec Kostelní Hlavno č.p.12,294 76 Kostelní Hlavno DS
444 Obec Krásná Ves č.p.23,294 25 Krásná Ves DS
445 Obec Krnsko č.p.41,294 31 Krnsko DS
446 Obec Kropáčova Vrutice Střížovice 30,294 79 Kropáčova
<br> Vrutice
DS
<br> 447 Obec Ledce č.p.120,294 47 Ledce DS
448 Obec Loukovec č.p.90,294 11 Loukovec DS
449 Obec Luštěnice Boleslavská 171,294 42 Luštěnice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 13
<br>
450 Statutární město Mladá
Boleslav
<br> Komenského náměstí 61,Mladá
XXXXXXXX I,XXX XX XXXXX XXXXXXXX
<br> DS
<br> XXX Město Mnichovo Hradiště Masarykovo náměstí 1,295 01
Mnichovo Hradiště
<br> DS
<br> 452 Obec Němčice č.p.8,294 42 Němčice DS
453 Obec Nepřevázka č.p.49,293 01 Nepřevázka DS
454 Obec Obruby č.p.15,294 03 Obruby DS
455 Obec Petkovy č.p.57,294 04 Petkovy DS
456 Obec Plazy č.p.46,293 01 Plazy DS
457 Obec Předměřice nad Jizerou č.p.132,294 74 Předměřice nad
<br> Jizerou
DS
<br> 458 Obec Řepov č.p.36,293 01 Řepov DS
459 Obec Semčice č.p.10,294 46 Semčice DS
460 Obec Skalsko č.p.89,294 26 Skalsko DS
461 Obec Smilovice č.p.11,294 42 Smilovice DS
462 Obec Strašnov č.p.36,294 31 Strašnov DS
463 Obec Strenice č.p.23,294 30 Strenice DS
464 Obec Velké Všelisy č.p.81,294 27 Velké Všelisy DS
465 Obec Všejany Hlavní 120,294 43 Všejany DS
466 Obec Žďár Břehy 20,294 11 Žďár DS
467 Obec Žerčice č.p.23,294 46 Žerčice DS
468 Obec Běrunice Hlavní 176,289 08 Běrunice DS
469 Obec Bobnice Průběžná 31,289 31 Bobnice DS
470 Obec Bříství č.p.75,289 15 Bříství DS
471 Obec Budiměřice č.p.7,288 02 Budiměřice DS
472 Obec Činěves č.p.250,289 01 Činěves DS
473 Obec Dlouhopolsko Poděbradská 24,289 03
<br> Dlouhopolsko
DS
<br> 474 Obec Dobšice č.p.18,289 05 Dobšice DS
475 Obec Dvory č.p.3,288 02 Dvory DS
476 Obec Dymokury Revoluční 97,289 01 Dymokury DS
477 Obec Hořátev č.p.17,289 13 Hořátev DS
478 Obec Hradčany č.p.74,289 05 Hradčany DS
479 Obec Hradištko č.p.642,289 12 Hradištko DS
480 Obec Choťánky č.p.24,290 01 Choťánky DS
481 Obec Chotěšice č.p.29,289 01 Chotěšice DS
482 Obec Chrást č.p.150,289 14 Chrást DS
483 Obec Jíkev č.p.58,289 32 Jíkev DS
484 Obec Jizbice č.p.72,288 02 Jizbice DS
485 Obec Kamenné Zboží č.p.180,288 02 Kamenné Zboží DS
486 Obec Kněžice č.p.37,289 02 Kněžice DS
487 Obec Kolaje č.p.45,289 03 Kolaje DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 14
<br>
488 Obec Kostelní Lhota č.p.6,289 12 Kostelní Lhota DS
489 Obec Kostomlaty nad Labem Hronětická 237,289 21 Kostomlaty
<br> nad Labem
DS
<br> 490 Obec Košík č.p.25,289 35 Košík DS
491 Městys Kounice č.p.127,289 15 Kounice DS
492 Obec Kovanice č.p.101,288 02 Kovanice DS
493 Obec Krchleby Družstevní 36,288 02 Krchleby DS
494 Obec Křečkov č.p.68,290 01 Křečkov DS
495 Městys Křinec Náměstí 25,289 33 Křinec DS
496 Obec Libice nad Cidlinou Husova 4,289 07 Libice nad Cidlinou DS
497 Městys Loučeň Za Poštou 97,289 37 Loučeň DS
498 Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23/1,289 22 Lysá
<br> nad Labem
DS
<br> 499 Obec Mcely č.p.51,289 36 Mcely DS
500 Město Městec Králové Náměstí Republiky 1,289 03 Městec
<br> Králové
DS
<br> 501 Obec Milčice č.p.32,289 11 Milčice DS
502 Město Milovice Nám.30.června 508,Mladá,289 24
<br> Milovice
DS
<br> 503 Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163/20,288 02
Nymburk
<br> DS
<br> 504 Obec Odřepsy č.p.72,289 07 Odřepsy DS
505 Obec Okřínek č.p.63,290 01 Okřínek DS
506 Obec Opočnice č.p.80,289 04 Opočnice DS
507 Obec Opolany č.p.68,289 07 Opolany DS
508 Obec Oskořínek Ve Dvoře 3,289 32 Oskořínek DS
509 Obec Ostrá č.p.172,289 22 Ostrá DS
510 Obec Pátek č.p.14,290 01 Pátek DS
511 Město Pečky Masarykovo nám.78,289 11 Pečky DS
512 Obec Písková Lhota Poděbradská 17,290 01 Písková
<br> Lhota
DS
<br> 513 Obec Písty č.p.33,289 13 Písty DS
514 Obec Pňov-Předhradí Husova 37,Pňov,289 41 Pňov-
<br> Předhradí
DS
<br> 515 Město Poděbrady Jiřího náměstí 20/1,Poděbrady I,290
01 Poděbrady
<br> DS
<br> 516 Obec Poříčany Lipová 235,289 14 Poříčany DS
517 Obec Přerov nad Labem č.p.38,289 16 Přerov nad Labem DS
518 Obec Ratenice č.p.67,289 11 Ratenice DS
519 Město Rožďalovice Náměstí 93,289 34 Rožďalovice DS
520 Město Sadská Palackého nám.1,289 12 Sadská DS
521 Obec Sány 9.května 16,289 06 Sány DS
522 Obec Semice č.p.280,289 17 Semice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 15
<br>
523 Obec Sloveč č.p.142,289 03 Sloveč DS
524 Obec Sokoleč Poděbradská 51,290 01 Sokoleč DS
525 Obec Stará Lysá č.p.56,289 26 Stará Lysá DS
526 Obec Straky č.p.215,289 25 Straky DS
527 Obec Stratov č.p.90,289 22 Stratov DS
528 Obec Tatce Podedvorem 81,289 11 Tatce DS
529 Obec Třebestovice Železniční 127,289 12 Třebestovice DS
530 Obec Úmyslovice č.p.58,290 01 Úmyslovice DS
531 Obec Vestec č.p.26,289 33 Vestec DS
532 Obec Vlkov pod Oškobrhem č.p.42,289 04 Vlkov pod Oškobrhem DS
533 Obec Vrbová Lhota Poděbradská 25,289 11 Vrbová Lhota DS
534 Obec Všechlapy č.p.200,288 02 Všechlapy DS
535 Obec Vykáň č.p.24,289 15 Vykáň DS
536 Obec Žehuň č.p.136,289 05 Žehuň DS
537 Obec Žitovlice č.p.54,289 34 Žitovlice DS
538 Obec Babice Na Návsi 6,251 01 Babice DS
539 Obec Bašť Obecní 126,250 65 Bašť DS
540 OBEC BOŘANOVICE Ke Kampeličce 67,250 65 Bořanovice DS
541 Město Brandýs nad Labem-
<br> XXXXX XXXXXXXX
Masarykovo náměstí X/X,Brandýs nad
Labem,250 01 Brandýs nad Labem-
XXXXX XXXXXXXX
<br> DS
<br> XXX Obec Brázdim Nový Brázdim 30,250 63 Brázdim DS
543 Město Čelákovice náměstí 5.května 1/11,250 88
<br> Čelákovice
DS
<br> 544 Obec Čestlice Pitkovická 290,251 01 Čestlice DS
545 Obec Dobřejovice Na Návsi 26,251 01 Dobřejovice DS
546 Obec Dřevčice č.p.73,250 01 Dřevčice DS
547 Obec Horoušany Baumanova 12,250 82 Horoušany DS
548 Obec Hovorčovice Revoluční 33,250 64 Hovorčovice DS
549 Obec Hrusice č.p.142,251 66 Hrusice DS
550 OBEC HUSINEC U Radnice 64,Řež,250 68 Husinec DS
551 OBEC JENŠTEJN 9.května 60,250 73 Jenštejn DS
552 Obec Jirny Brandýská 9,250 90 Jirny DS
553 Obec Kaliště č.p.53,251 65 Kaliště DS
554 Obec Kamenice Ringhofferovo náměstí 434 <,>
<br> Olešovice,251 68 Kamenice
DS
<br> 555 Město Klecany Do Klecánek 52,250 67 Klecany DS
556 Obec Klíčany Ke školce 8,250 69 Klíčany DS
557 OBEC KOJETICE Lipová 155,250 72 Kojetice DS
558 Obec Kostelec u Křížků č.p.73,251 68 Kostelec u Křížků DS
559 Obec Křížkový Újezdec č.p.37,251 68 Křížkový Újezdec DS
560 Obec Kunice Na Návsi 92,251 63 Kunice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 16
<br>
561 Obec Líbeznice Mělnická 43,250 65 Líbeznice DS
562 Obec Louňovice Horní náves 6,251 62 Louňovice DS
563 Obec Máslovice Pražská 18,250 69 Máslovice DS
564 Obec Měšice Hlavní 55/22,250 64 Měšice DS
565 Obec Mirošovice Na Ohradě 190,251 66 Mirošovice DS
566 Město Mnichovice Masarykovo náměstí 83,251 64
<br> Mnichovice
DS
<br> 567 Obec Mochov Sokolovská 92,250 87 Mochov DS
568 Obec Mratín Kostelecká 131,250 63 Mratín DS
569 Obec Mukařov Příčná 11,251 62 Mukařov DS
570 Městys Nehvizdy Pražská 255,250 81 Nehvizdy DS
571 Obec Nová Ves č.p.12,250 63 Nová Ves DS
572 Obec Nový Vestec Ke Spořilovu 5,250 75 Nový Vestec DS
573 Město XXXXXXX XXXX Dolní náměstí XX,XXX XX Odolena
<br> Voda
DS
<br> 574 Obec Ondřejov Choceradská 62,251 65 Ondřejov DS
575 Obec Panenské Břežany Hlavní 17,250 70 Panenské Břežany DS
576 Obec Petříkov č.p.61,251 69 Petříkov DS
577 Obec Podolanka Hlavní 15,250 73 Podolanka DS
578 Obec Polerady č.p.57,250 63 Polerady DS
579 Obec Postřižín Pražská 42,250 70 Postřižín DS
580 OBEC PŘEDBOJ Hlavní 18,250 72 Předboj DS
581 Obec Přezletice Veleňská 48,250 73 Přezletice DS
582 Město Pyšely nám.T.G.Masaryka 4,251 67 Pyšely DS
583 Obec Radějovice č.p.10,251 68 Radějovice DS
584 Obec Radonice Na Skále 185,250 73 Radonice DS
585 OBEC ŘEHENICE Křiváček 6,251 67 Řehenice DS
586 Město Říčany Masarykovo nám.53/40,251 01
<br> Říčany
DS
<br> 587 Obec Senohraby Příčná 61,251 66 Senohraby DS
588 OBEC SIBŘINA Říčanská 15,250 84 Sibřina DS
589 Obec Sluhy č.p.7,250 63 Sluhy DS
590 Obec Sluštice č.p.21,250 84 Sluštice DS
591 Obec Strančice Revoluční 383,251 63 Strančice DS
592 Obec Struhařov Mnichovická 179,251 64 Struhařov DS
593 OBEC SULICE Kostelecká 150,Želivec,251 68
<br> Sulice
DS
<br> 594 Obec Světice U Hřiště 151,251 01 Světice DS
595 Obec Svojetice Na Kopci 14,251 62 Svojetice DS
596 Obec Šestajovice Husova 60/9,250 92 Šestajovice DS
597 MĚSTYS ŠKVOREC Masarykovo náměstí 122,250 83
<br> Škvorec
DS
<br> 598 Obec Tehov Panská 107,251 01 Tehov DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 17
<br>
599 Městys Lázně Toušeň Hlavní 56,250 89 Lázně Toušeň DS
600 Město Úvaly XXXXXXX z Pardubic XX,XXX XX Úvaly DS
XXX Obec Veleň Hlavní 7,250 63 Veleň DS
602 Obec Velké Popovice Komenského 254,251 69 Velké
<br> Popovice
DS
<br> 603 Obec Větrušice Vltavská 14,250 67 Větrušice DS
604 Obec Vodochody Školská 59,250 69 Vodochody DS
605 Obec Všestary Jaroslava Baťchy 141,251 63
<br> Všestary
DS
<br> 606 OBEC VYŠEHOŘOVICE č.p.23,250 87 Vyšehořovice DS
607 Obec Zdiby Průběžná 11,Veltěž,250 66 Zdiby DS
608 OBEC ZELENEČ Kasalova 467,250 91 Zeleneč DS
609 Obec Zlonín č.p.8,250 64 Zlonín DS
610 Obec Zvánovice Růžové nám.158,251 65 Zvánovice DS
611 Obec Bojanovice č.p.12,252 06 Bojanovice DS
612 OBEC ČERNOLICE Hlavní 64,252 10 Černolice DS
613 MĚSTO ČERNOŠICE Karlštejnská 259,252 28 Černošice DS
614 Obec Číčovice č.p.16,252 68 Číčovice DS
615 Obec Čisovice č.p.4,252 04 Čisovice DS
616 Městys DAVLE Na náměstí 63,252 06 Davle DS
617 Obec Dobrovíz Pražská 13,252 61 Dobrovíz DS
618 Obec Dobříč č.p.10,252 25 Dobříč DS
619 Město Dobřichovice Vítova 61,252 29 Dobřichovice DS
620 Obec Dolany nad Vltavou Vltavská 95,278 01 Dolany nad
<br> Vltavou
DS
<br> 621 Obec Dolní Břežany 5.Května 78,252 41 Dolní Břežany DS
622 Obec Holubice č.p.175,252 65 Holubice DS
623 Obec Horoměřice Velvarská 100,252 62 Horoměřice DS
624 Město Hostivice Husovo náměstí 13,253 01 Hostivice DS
625 Obec Hradištko Chovatelů 500,252 09 Hradištko DS
626 Obec Hvozdnice č.p.160,252 05 Hvozdnice DS
627 Obec Choteč č.p.40,252 26 Choteč DS
628 Obec Chrášťany Plzeňská 28,252 19 Chrášťany DS
629 OBEC CHÝNĚ Hlavní 200,253 03 Chýně DS
630 Obec Jeneč Lidická 82,252 61 Jeneč DS
631 Město Jesenice Budějovická 303,252 42 Jesenice DS
632 Město Jílové u Prahy Masarykovo náměstí 194,254 01
<br> Jílové u Prahy
DS
<br> 633 Obec Jíloviště Pražská 81,252 02 Jíloviště DS
634 Obec Jinočany Náměstí 5.května 19,252 25
<br> Jinočany
DS
<br> 635 Obec Kamenný Přívoz č.p.285,252 82 Kamenný Přívoz DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 18
<br>
636 Obec Kněževes U Národního výboru 62,252 68
Kněževes
<br> DS
<br> 637 Obec Kosoř Průběžná 260,252 26 Kosoř DS
638 Obec Lety Na návsi 160,252 29 Lety DS
639 Město Libčice nad Vltavou náměstí Svobody 90,252 66 Libčice
<br> nad Vltavou
DS
<br> 640 Obec Libeř č.p.35,252 41 Libeř DS
641 Obec Líšnice č.p.175,252 10 Líšnice DS
642 Obec Měchenice Hlavní 4,252 06 Měchenice DS
643 Obec Ohrobec U Rybníků II 30,252 45 Ohrobec DS
644 OBEC OKROUHLO č.p.44,254 01 Okrouhlo DS
645 Obec Ořech Baarovo náměstí 20,252 25 Ořech DS
646 Obec Petrov Hlavní 30,252 81 Petrov DS
647 Obec Pohoří Chotouň 100,254 01 Pohoří DS
648 Obec Průhonice Květnové náměstí 73,252 43
<br> Průhonice
DS
<br> 649 OBEC PSÁRY Pražská 137,Dolní Jirčany,252 44
Psáry
<br> DS
<br> 650 Město Roztoky nám.5.května 2,252 63 Roztoky DS
651 Město Řevnice nám.Krále Jiřího z Poděbrad 74,252
<br> 30 Řevnice
DS
<br> 652 Obec Řitka Na návsi 54,252 03 Řitka DS
653 Obec Slapy č.p.72,252 08 Slapy DS
654 OBEC STATENICE Statenická 23,252 62 Statenice DS
655 Obec Středokluky Lidická 61,252 68 Středokluky DS
656 Městys ŠTĚCHOVICE Hlavní 3,252 07 Štěchovice DS
657 Obec Třebotov Klidná 69,252 26 Třebotov DS
658 Obec Tuchoměřice V Kněžívce 212,252 67 Tuchoměřice DS
659 Obec Tursko Čestmírovo náměstí 59,252 65
<br> Tursko
DS
<br> 660 Obec Únětice Náves 17/4,252 62 Únětice DS
661 Obec Velké Přílepy Pražská 162,252 64 Velké Přílepy DS
662 Obec Vonoklasy Na Návsi 4,252 28 Vonoklasy DS
663 Obec Vrané nad Vltavou Březovská 112,252 46 Vrané nad
<br> Vltavou
DS
<br> 664 Obec Všenory U Silnice 151,252 31 Všenory DS
665 Obec Zlatníky - Hodkovice Náves sv.XXXXX a XXXXX XXX,Zlatníky <,>
<br> XXX XX Zlatníky-Hodkovice
DS
<br> 666 Obec Zvole Hlavní 33,252 45 Zvole DS
667 Obec Bohutín Vysoká Pec 140,262 41 Bohutín DS
668 Obec Borotice č.p.27,262 15 Borotice DS
669 Obec Bratkovice Dominikální Paseky 62,262 23
<br> Bratkovice
DS
<br> 670 Město Březnice Náměstí 11,262 72 Březnice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 19
<br>
671 Obec Buková u Příbramě č.p.109,262 23 Buková u Příbramě DS
672 Obec Buš č.p.8,252 08 Buš DS
673 Obec Čenkov č.p.66,262 23 Čenkov DS
674 Obec Čím č.p.16,262 03 Čím DS
675 Obec Daleké Dušníky č.p.25,263 01 Daleké Dušníky DS
676 Město Dobříš Mírové náměstí 119,263 01 Dobříš DS
677 Obec Dolní Hbity č.p.55,262 62 Dolní Hbity DS
678 Obec Drahlín č.p.92,261 01 Drahlín DS
679 Obec Drásov č.p.11,261 01 Drásov DS
680 Obec Drevníky č.p.50,263 01 Drevníky DS
681 Obec Drhovy č.p.65,263 01 Drhovy DS
682 Obec Dublovice č.p.33,262 51 Dublovice DS
683 Obec Hluboš č.p.3,262 22 Hluboš DS
684 Obec Hřiměždice č.p.46,262 14 Hřiměždice DS
685 Obec Hvožďany č.p.80,262 44 Hvožďany DS
686 Obec Chotilsko č.p.7,262 03 Chotilsko DS
687 Obec Chraštice č.p.2,262 72 Chraštice DS
688 Obec Jablonná č.p.96,262 63 Jablonná DS
689 Obec Jesenice č.p.11,264 01 Jesenice DS
690 Městys JINCE Čsl.dělostřelců 172,262 23 Jince DS
691 Obec Kamýk nad Vltavou č.p.69,262 63 Kamýk nad Vltavou DS
692 Obec Klučenice č.p.16,262 56 Klučenice DS
693 Obec Kosova Hora č.p.45,262 91 Kosova Hora DS
694 Město Krásná Hora nad Vltavou č.p.90,262 56 Krásná Hora nad
<br> Vltavou
DS
<br> 695 Obec Křepenice č.p.79,264 01 Křepenice DS
696 Obec Křešín č.p.21,262 23 Křešín DS
697 Obec Láz č.p.219,262 41 Láz DS
698 Obec Malá Hraštice č.p.115,262 03 Malá Hraštice DS
699 Obec Milešov č.p.73,262 56 Milešov DS
700 Obec Milín 11.května 27,262 31 Milín DS
701 Město Mníšek pod Brdy Dobříšská 56,252 10 Mníšek pod
<br> Brdy
DS
<br> 702 Obec Mokrovraty č.p.92,262 03 Mokrovraty DS
703 Obec Nalžovice Chlum 21,262 93 Nalžovice DS
704 Obec Nečín č.p.18,262 13 Nečín DS
705 Obec Nedrahovice č.p.49,264 01 Nedrahovice DS
706 Obec Nechvalice č.p.62,264 01 Nechvalice DS
707 Obec Nová Ves pod Pleší Masarykova třída 90,262 04 Nová
<br> Ves pod Pleší
DS
<br> 708 Obec Nové Dvory č.p.33,262 03 Nové Dvory DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 20
<br>
709 Město Nový Knín náměstí Jiřího z Poděbrad 1,262 03
Nový Knín
<br> DS
<br> 710 Obec Obecnice č.p.159,262 21 Obecnice DS
711 Obec Obory č.p.68,263 01 Obory DS
712 Obec Obořiště č.p.100,262 12 Obořiště DS
713 Obec Ohrazenice č.p.84,262 23 Ohrazenice DS
714 Obec Ouběnice č.p.49,263 01 Ouběnice DS
715 OBEC PEČICE č.p.101,262 32 Pečice DS
716 Obec Petrovice č.p.26,262 55 Petrovice DS
717 Obec Pičín č.p.154,262 25 Pičín DS
718 Obec Počepice č.p.60,262 55 Počepice DS
719 Obec Prosenická Lhota č.p.20,264 01 Prosenická Lhota DS
720 Město Příbram Tyršova 108,Příbram I,261 01
<br> Příbram
DS
<br> 721 Obec Rosovice č.p.60,262 11 Rosovice DS
722 Město Rožmitál pod Třemšínem Náměstí 8,262 42 Rožmitál pod
<br> Třemšínem
DS
<br> 723 Obec Sádek č.p.39,261 01 Sádek DS
724 Město Sedlčany náměstí T.G.Masaryka 32,264 01
<br> Sedlčany
DS
<br> 725 Obec Smolotely č.p.21,262 63 Smolotely DS
726 OBEC SOLENICE č.p.37,262 63 Solenice DS
727 Obec Stará Huť XXXXX XXXXX XXX,XXX XX Stará Huť DS
XXX Obec Suchodol č.p.8,261 01 Suchodol DS
729 Obec XXXXX XXX Drážkov XX,XXX XX XXXXX XXX DS
XXX Obec Štětkovice č.p.XX,264 01 Štětkovice DS
731 Obec Tochovice č.p.11,262 81 Tochovice DS
732 Obec Třebsko č.p.4,262 42 Třebsko DS
733 Obec Věšín č.p.3,262 43 Věšín DS
734 Obec Višňová č.p.153,262 61 Višňová DS
735 Obec Volenice Bubovice 26,262 72 Volenice DS
736 Obec Voznice č.p.7,263 01 Voznice DS
737 Obec Vranovice č.p.101,262 42 Vranovice DS
738 Obec Vysoká u Příbramě č.p.128,262 42 Vysoká u Příbramě DS
739 Městys Vysoký Chlumec č.p.14,262 52 Vysoký Chlumec DS
740 Obec Zalužany č.p.145,262 84 Zalužany DS
741 Obec Branov č.p.34,270 23 Branov DS
742 Obec Čistá č.p.1,270 34 Čistá DS
743 Obec Hořesedly č.p.92,270 04 Hořesedly DS
744 Obec Hořovičky č.p.111,270 04 Hořovičky DS
745 Obec Hřebečníky č.p.36,270 41 Hřebečníky DS
746 Obec Hředle č.p.76,270 08 Hředle DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 21
<br>
747 Obec Chrášťany č.p.31,270 01 Chrášťany DS
748 Město Jesenice Mírové náměstí 368,270 33 Jesenice DS
749 Městys Kněževes Václavské náměstí 124,270 01
<br> Kněževes
DS
<br> 750 Obec Kolešovice č.p.212,270 02 Kolešovice DS
751 Obec Kounov č.p.44,270 06 Kounov DS
752 Obec Kroučová č.p.9,270 54 Kroučová DS
753 Obec Krupá č.p.14,270 09 Krupá DS
754 Obec Krušovice Rabasova 47,270 53 Krušovice DS
755 Městys Křivoklát č.p.93,270 23 Křivoklát DS
756 Obec Lány Masarykovo náměstí 9,270 61 Lány DS
757 Obec Lašovice č.p.9,270 21 Lašovice DS
758 Obec Lišany Pražská 68,270 52 Lišany DS
759 Obec Lubná č.p.48,270 36 Lubná DS
760 Obec Lužná Masarykovo nám.89,270 51 Lužná DS
761 Obec Městečko č.p.70,270 23 Městečko DS
762 Obec Milostín č.p.38,270 04 Milostín DS
763 Městys Mšec č.p.109,270 64 Mšec DS
764 Obec Mšecké Žehrovice č.p.77,270 64 Mšecké Žehrovice DS
765 Obec Mutějovice Malá Strana 190,270 07 Mutějovice DS
766 Obec Nesuchyně č.p.21,270 07 Nesuchyně DS
767 Město Nové Strašecí Komenského náměstí 201,271 01
<br> Nové Strašecí
DS
<br> 768 Obec Nový Dům č.p.4,269 01 Nový Dům DS
769 Obec Olešná č.p.8,269 01 Olešná DS
770 Obec Oráčov č.p.143,270 32 Oráčov DS
771 Obec Panoší Újezd č.p.6,270 21 Panoší Újezd DS
772 Městys Pavlíkov č.p.185,270 21 Pavlíkov DS
773 Obec Petrovice č.p.14,270 35 Petrovice DS
774 Obec Pochvalov č.p.90,270 55 Pochvalov DS
775 Obec Příčina č.p.67,270 35 Příčina DS
776 Obec Pšovlky č.p.97,270 31 Pšovlky DS
777 Obec Pustověty č.p.62,270 23 Pustověty DS
778 Město Rakovník Husovo náměstí 27,Rakovník I,269
<br> 01 Rakovník
DS
<br> 779 Obec Ruda Rakovnická 134,271 01 Ruda DS
780 Obec Rynholec nám.1.máje 55,270 62 Rynholec DS
781 Obec Řevničov Karlovarská 98,270 54 Řevničov DS
782 Obec Senec č.p.95,270 36 Senec DS
783 Městys Senomaty Náměstí Karla Buriana 55,270 31
<br> Senomaty
DS
<br> 784 Obec Skryje č.p.15,270 42 Skryje DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 22
<br>
785 Městys Slabce č.p.28,270 41 Slabce DS
786 Obec Srbeč č.p.16,270 65 Srbeč DS
787 Obec Svojetín č.p.20,270 04 Svojetín DS
788 Obec Sýkořice č.p.75,270 24 Sýkořice DS
789 Obec Šanov č.p.119,270 31 Šanov DS
790 Obec Třeboc č.p.86,270 54 Třeboc DS
791 Obec Třtice č.p.80,271 01 Třtice DS
792 Obec Velká Buková č.p.82,270 23 Velká Buková DS
793 Obec Všetaty č.p.81,270 21 Všetaty DS
794 Obec Zavidov č.p.110,270 35 Zavidov DS
795 Obec Zbečno č.p.7,270 24 Zbečno DS
796 Obec XXXXX XXXXXXX XX,XXX XX Borek DS
XXX Město Borovany Žižkovo nám.107,373 12 Borovany DS
798 Obec Boršov nad Vltavou Obecní 52,373 82 Boršov nad
<br> Vltavou
DS
<br> 799 Obec Čejkovice č.p.64,373 41 Čejkovice DS
800 Statutární město České
<br> Budějovice
nám.Přemysla Otakara II.1/1,České
Budějovice 1,370 01 České
Budějovice
<br> DS
<br> 801 Obec Dívčice č.p.41,373 48 Dívčice DS
802 Městys Dolní Bukovsko nám.Jiráskovo 67,373 65 Dolní
<br> Bukovsko
DS
<br> 803 Obec Doudleby č.p.6,370 07 Doudleby DS
804 Obec Dříteň č.p.152,373 51 Dříteň DS
805 Obec Dubné č.p.60,373 84 Dubné DS
806 Obec Dynín č.p.48,373 64 Dynín DS
807 Město Hluboká nad Vltavou Masarykova 36,373 41 Hluboká nad
<br> Vltavou
DS
<br> 808 Obec Homole Budějovická 72,370 01 Homole DS
809 Obec Horní Stropnice č.p.68,373 35 Horní Stropnice DS
810 Obec Hosín č.p.116,373 41 Hosín DS
811 Obec Hrdějovice Dlouhá 221,373 61 Hrdějovice DS
812 Obec Chrášťany č.p.79,373 04 Chrášťany DS
813 Obec Jankov č.p.46,373 84 Jankov DS
814 Obec Jílovice č.p.170,373 32 Jílovice DS
815 Obec Kamenný Újezd Náměstí 220,373 81 Kamenný Újezd DS
816 Městys Ledenice Náměstí 89,373 11 Ledenice DS
817 Obec Libín č.p.26,373 73 Libín DS
818 Obec Lipí č.p.28,373 84 Lipí DS
819 Město Lišov třída 5.května 139/156,373 72 Lišov DS
820 Obec Litvínovice č.p.39,370 01 Litvínovice DS
821 Obec Ločenice č.p.158,373 22 Ločenice DS
822 Obec Mladošovice č.p.2,379 01 Mladošovice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 23
<br>
823 Obec Nedabyle č.p.4,370 06 Nedabyle DS
824 Město Nové Hrady nám.Republiky 46,373 33 Nové
<br> Hrady
DS
<br> 825 Obec Olešnice č.p.226,373 31 Olešnice DS
826 Obec Olešník č.p.15,373 50 Olešník DS
827 Obec Roudné Roudenská 120,370 07 Roudné DS
828 Město Rudolfov Ke Strážnici 760/1,373 71 Rudolfov DS
829 Obec Římov Náměstí J.Gurreho 2,373 24 Římov DS
830 Obec Sedlec č.p.48,373 47 Sedlec DS
831 Obec Slavče č.p.52,373 21 Slavče DS
832 Obec Srubec Ledenická-Škarda 92,370 06 Srubec DS
833 Obec Staré Hodějovice Na Návsi 30,370 08 Staré Hodějovice DS
834 OBEC STRÁŽKOVICE č.p.95,374 01 Strážkovice DS
835 Obec XXXXX XXX nad Malší č.p.XX,XXX XX XXXXX XXX nad Malší DS
XXX Městys Ševětín náměstí Šimona Lomnického 2,373
<br> 63 Ševětín
DS
<br> 837 Obec Štěpánovice Vlkovická 154,373 73 Štěpánovice DS
838 Obec Temelín č.p.104,373 01 Temelín DS
839 Město Trhové Sviny Žižkovo náměstí 32,374 01 Trhové
<br> Sviny
DS
<br> 840 Město Týn nad Vltavou náměstí Míru 2,375 01 Týn nad
Vltavou
<br> DS
<br> 841 Obec Včelná Husova 212,373 82 Včelná DS
842 Obec Všemyslice Neznašov 9,373 02 Všemyslice DS
843 Obec Záboří č.p.15,373 84 Záboří DS
844 Město Zliv Dolní náměstí 585,373 44 Zliv DS
845 Obec Žabovřesky č.p.43,373 41 Žabovřesky DS
846 Obec Žimutice č.p.44,373 66 Žimutice DS
847 Obec Benešov nad Černou č.p.126,382 82 Benešov nad Černou DS
848 Městys Besednice Náměstí 52,382 81 Besednice DS
849 Obec Brloh č.p.23,382 06 Brloh DS
850 Obec Bujanov č.p.26,382 41 Bujanov DS
851 Obec Černá v Pošumaví č.p.46,382 23 Černá v Pošumaví DS
852 Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1,Vnitřní Město <,>
<br> 381 01 Český Krumlov
DS
<br> 853 Obec Dolní Dvořiště č.p.62,382 72 Dolní Dvořiště DS
854 Obec Dolní Třebonín č.p.6,382 01 Dolní Třebonín DS
855 Městys Frymburk č.p.78,382 79 Frymburk DS
856 Obec Holubov č.p.242,382 03 Holubov DS
857 Obec Horní Dvořiště č.p.26,382 93 Horní Dvořiště DS
858 Město Horní Planá Náměstí 54,382 26 Horní Planá DS
859 Městys Hořice na Šumavě č.p.40,382 22 Hořice na Šumavě DS
860 Obec Chvalšiny č.p.38,382 08 Chvalšiny DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 24
<br>
861 Obec Kájov Kájovská 100,382 21 Kájov DS
862 Město Kaplice Náměstí 70,382 41 Kaplice DS
863 Městys Křemže Náměstí 35,382 03 Křemže DS
864 Obec Lipno nad Vltavou č.p.83,382 78 Lipno nad Vltavou DS
865 Obec Loučovice č.p.51,382 76 Loučovice DS
866 Obec Malonty č.p.27,382 91 Malonty DS
867 Obec Mirkovice č.p.19,382 32 Mirkovice DS
868 Obec Netřebice č.p.6,382 32 Netřebice DS
869 Obec Omlenice Omlenička 44,382 41 Omlenice DS
870 Obec Přední Výtoň č.p.30,382 73 Přední Výtoň DS
871 Městys Přídolí č.p.1,381 01 Přídolí DS
872 Obec Přísečná č.p.25,381 01 Přísečná DS
873 Město Rožmberk nad Vltavou č.p.2,382 18 Rožmberk nad Vltavou DS
874 Obec Rožmitál na Šumavě č.p.131,382 92 Rožmitál na Šumavě DS
875 Obec Světlík č.p.27,382 16 Světlík DS
876 Město Velešín náměstí J.V.Kamarýta 76,382 32
<br> Velešín
DS
<br> 877 Město Větřní Na Žofíně 191,382 11 Větřní DS
878 Město Vyšší Brod Míru 250,382 73 Vyšší Brod DS
879 Obec Zlatá Koruna č.p.41,382 02 Zlatá Koruna DS
880 Obec Zubčice č.p.2,382 32 Zubčice DS
881 Obec Blažejov č.p.38,378 52 Blažejov DS
882 Obec Budeč č.p.70,378 92 Budeč DS
883 Obec Budíškovice č.p.127,378 91 Budíškovice DS
884 Obec Cizkrajov č.p.55,378 81 Cizkrajov DS
885 Město České Velenice Revoluční 228,378 10 České
<br> Velenice
DS
<br> 886 Obec Český Rudolec č.p.123,378 83 Český Rudolec DS
887 Obec Číměř č.p.12,378 32 Číměř DS
888 Obec Člunek č.p.21,378 61 Člunek DS
889 Město Dačice Krajířova 27,Dačice I,380 01 Dačice DS
890 Obec Dešná č.p.69,378 73 Dešná DS
891 Město Deštná nám.Míru 65,378 25 Deštná DS
892 Obec Hatín č.p.13,377 01 Hatín DS
893 Obec Horní Pěna č.p.93,378 31 Horní Pěna DS
894 Obec Horní Radouň č.p.109,378 43 Horní Radouň DS
895 Obec Hospříz č.p.28,377 01 Hospříz DS
896 Obec Hříšice č.p.66,380 01 Hříšice DS
897 Městys Chlum u Třeboně Náměstí 115,378 04 Chlum u
<br> Třeboně
DS
<br> 898 Obec Jarošov nad Nežárkou č.p.236,378 41 Jarošov nad
Nežárkou
<br> DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 25
<br>
899 Město Jindřichův Hradec Klášterská 135,Jindřichův Hradec II <,>
377 01 Jindřichův Hradec
<br> DS
<br> 900 Město Kardašova Řečice nám.J.Hrubého 64,378 21
Kardašova Řečice
<br> DS
<br> 901 Obec Kunžak náměstí Komenského 74,378 62
Kunžak
<br> DS
<br> 902 Obec Lásenice č.p.11,378 01 Lásenice DS
903 Obec Lodhéřov č.p.168,378 26 Lodhéřov DS
904 Město Lomnice nad Lužnicí nám.5.května 130,378 16 Lomnice
<br> nad Lužnicí
DS
<br> 905 Obec Majdalena č.p.78,378 03 Majdalena DS
906 Město Nová Bystřice Mírové nám.58,378 33 Nová Bystřice DS
907 Město Nová Včelnice Komenského 386,378 42 Nová
<br> Včelnice
DS
<br> 908 Obec Novosedly nad Nežárkou č.p.182,378 17 Novosedly nad
Nežárkou
<br> DS
<br> 909 Obec Písečné č.p.145,378 72 Písečné DS
910 Obec Pluhův Žďár č.p.66,378 24 Pluhův Žďár DS
911 Obec Popelín č.p.93,378 55 Popelín DS
912 Obec Rodvínov č.p.72,377 01 Rodvínov DS
913 Město Slavonice Horní náměstí 525,378 81 Slavonice DS
914 Obec Staré Hobzí č.p.35,378 71 Staré Hobzí DS
915 Městys Staré Město pod
<br> Landštejnem
č.p.19,378 82 Staré Město pod
Landštejnem
<br> DS
<br> 916 Město Stráž nad Nežárkou náměstí Emy Destinnové 61,378 02
Stráž nad Nežárkou
<br> DS
<br> 917 Město Strmilov Náměstí 60,378 53 Strmilov DS
918 Obec Stříbřec,Stříbřec 149 č.p.149,378 18 Stříbřec DS
919 Obec Studená nám.Sv.J.Nepomuckého 18,378 56
<br> Studená
DS
<br> 920 Město Suchdol nad Lužnicí Náměstí T.G.Masaryka 9,378 06
Suchdol nad Lužnicí
<br> DS
<br> 921 Město Třeboň Palackého nám.46,Třeboň II,379 01
Třeboň
<br> DS
<br> 922 Obec Volfířov č.p.42,380 01 Volfířov DS
923 Městys Božejov č.p.111,394 61 Božejov DS
924 Obec Bratřice č.p.11,395 01 Bratřice DS
925 Obec Budíkov č.p.4,396 01 Budíkov DS
926 Obec Cetoraz č.p.206,394 11 Cetoraz DS
927 Obec Čáslavsko č.p.21,395 01 Čáslavsko DS
928 Obec Častrov č.p.105,394 63 Častrov DS
929 Obec Čejov č.p.191,396 01 Čejov DS
930 Město Černovice Mariánské náměstí 718,394 94
<br> Černovice
DS
<br> 931 Město Červená Řečice č.p.19,394 46 Červená Řečice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 26
<br>
932 Obec Hojanovice č.p.50,396 01 Hojanovice DS
933 Město Horní Cerekev nám.T.G.Masaryka 41,394 03 Horní
<br> Cerekev
DS
<br> 934 Obec Hořepník Nám.Prof.Bechyně 79,394 21
Hořepník
<br> DS
<br> 935 Obec Hořice č.p.47,396 01 Hořice DS
936 Město Humpolec Horní náměstí 300,396 01 Humpolec DS
937 Obec Jiřice č.p.17,396 01 Jiřice DS
938 Obec Kaliště č.p.92,394 51 Kaliště DS
939 Obec Kámen č.p.2,394 13 Kámen DS
940 Město Kamenice nad Lipou nám.Čsl.armády 52,394 70
<br> Kamenice nad Lipou
DS
<br> 941 Obec Kejžlice Ke Světlé 161,394 52 Kejžlice DS
942 Obec Koberovice č.p.42,394 59 Koberovice DS
943 Obec Komorovice č.p.50,396 01 Komorovice DS
944 Obec Košetice č.p.146,394 22 Košetice DS
945 Obec Křeč č.p.95,394 95 Křeč DS
946 Obec Křelovice č.p.67,394 45 Křelovice DS
947 Obec Křešín č.p.42,394 24 Křešín DS
948 Obec Leskovice č.p.51,394 14 Leskovice DS
949 Městys Lukavec náměstí Sv.Václava 67,394 26
<br> Lukavec
DS
<br> 950 Obec Mezilesí č.p.14,395 01 Mezilesí DS
951 Obec Mladé Bříště č.p.16,394 43 Mladé Bříště DS
952 Obec Mnich č.p.145,394 92 Mnich DS
953 Obec Moraveč č.p.110,393 01 Moraveč DS
954 Městys Nová Cerekev č.p.276,394 15 Nová Cerekev DS
955 Městys Nový Rychnov č.p.87,394 04 Nový Rychnov DS
956 Obec Obrataň č.p.204,394 12 Obrataň DS
957 Město Pacov nám.Svobody 320,395 01 Pacov DS
958 Město Pelhřimov Masarykovo náměstí 1,393 01
<br> Pelhřimov
DS
<br> 959 Město Počátky Palackého nám.1,394 64 Počátky DS
960 Obec Pošná č.p.51,395 01 Pošná DS
961 Obec Řečice č.p.37,396 01 Řečice DS
962 Obec Salačova Lhota č.p.32,395 01 Salačova Lhota DS
963 Obec Samšín č.p.38,395 01 Samšín DS
964 Obec Sedlice č.p.67,396 01 Sedlice DS
965 Obec Senožaty č.p.166,394 56 Senožaty DS
966 Obec Těmice č.p.53,394 96 Těmice DS
967 Obec Velká Chyška č.p.69,394 28 Velká Chyška DS
968 Obec Veselá č.p.31,394 70 Veselá DS
969 Obec Vojslavice č.p.40,396 01 Vojslavice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 27
<br>
970 Obec Vyklantice Staré Vyklantice 24,394 27 Vyklantice DS
971 Obec Vyskytná č.p.74,394 05 Vyskytná DS
972 Obec Želiv č.p.320,394 44 Želiv DS
973 Město Žirovnice Cholunská 665,394 68 Žirovnice DS
974 Obec Albrechtice nad Vltavou č.p.79,398 16 Albrechtice nad
<br> Vltavou
DS
<br> 975 Městys Bernartice Náměstí svobody 33,398 43
Bernartice
<br> DS
<br> 976 Obec Božetice č.p.17,399 01 Božetice DS
977 Obec Branice č.p.77,398 43 Branice DS
978 Obec Čimelice č.p.51,398 04 Čimelice DS
979 Obec Čížová č.p.75,398 31 Čížová DS
980 Obec Dobev Stará Dobev 16,397 01 Dobev DS
981 Obec Dražíč č.p.57,375 01 Dražíč DS
982 Obec Drhovle Drhovle Ves 34,397 01 Drhovle DS
983 Obec Heřmaň č.p.101,398 11 Heřmaň DS
984 Obec Hrazany Hrazánky 7,399 01 Hrazany DS
985 Obec Hrejkovice č.p.60,398 59 Hrejkovice DS
986 Obec Chyšky č.p.27,398 53 Chyšky DS
987 Obec Jetětice č.p.122,398 48 Jetětice DS
988 Obec Kestřany č.p.136,398 21 Kestřany DS
989 Obec Kluky č.p.5,398 19 Kluky DS
990 Obec Kostelec nad Vltavou č.p.104,398 58 Kostelec nad Vltavou DS
991 Obec Kovářov č.p.63,398 55 Kovářov DS
992 Obec Králova Lhota č.p.56,398 04 Králova Lhota DS
993 Obec Kučeř č.p.35,398 34 Kučeř DS
994 Obec Lety č.p.67,398 04 Lety DS
995 Město Milevsko nám.E.Beneše 420,399 01 Milevsko DS
996 Město Mirotice Náměstí Mikoláše Alše 18,398 01
<br> Mirotice
DS
<br> 997 Město Mirovice Masarykovo náměstí 38,398 06
Mirovice
<br> DS
<br> 998 Obec Nadějkov nám.Prokopa Chocholouška 6,398
52 Nadějkov
<br> DS
<br> 999 Obec Orlík nad Vltavou Staré Sedlo 28,398 07 Orlík nad
Vltavou
<br> DS
<br> 100
0
<br> Obec Oslov č.p.86,398 35 Oslov DS
<br> 100
1
<br> Obec Ostrovec Dolní Ostrovec 100,398 33 Ostrovec DS
<br> 100
2
<br> Město Písek Velké náměstí 114/3,Vnitřní Město <,>
397 01 Písek
<br> DS
<br> 100
3
<br> Obec Podolí I č.p.61,398 43 Podolí I DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 28
<br>
100
4
<br> Město Protivín Masarykovo nám.128,398 11 Protivín DS
<br> 100
5
<br> Obec Přeštěnice č.p.17,399 01 Přeštěnice DS
<br> 100
6
<br> Obec Putim č.p.198,397 01 Putim DS
<br> 100
7
<br> Obec Ražice č.p.98,398 22 Ražice DS
<br> 100
8
<br> Městys Sepekov č.p.174,398 51 Sepekov DS
<br> 100
9
<br> Obec Skály č.p.61,398 11 Skály DS
<br> 101
0
<br> Obec Slabčice č.p.53,398 47 Slabčice DS
<br> 101
1
<br> Obec Smetanova Lhota č.p.85,398 04 Smetanova Lhota DS
<br> 101
2
<br> Obec Tálín č.p.11,398 15 Tálín DS
<br> 101
3
<br> Obec Vráž Stará Vráž 8,398 32 Vráž DS
<br> 101
4
<br> Obec Záhoří Horní Záhoří 8,398 18 Záhoří DS
<br> 101
5
<br> Obec Zhoř č.p.40,399 01 Zhoř DS
<br> 101
6
<br> Obec Bohumilice č.p.111,384 81 Bohumilice DS
<br> 101
7
<br> Obec XXXXXX XXXX č.p.XX,XXX XX XXXXXX XXXX DS
<br> XXX
X
<br> Obec Bošice č.p.11,384 81 Bošice DS
<br> 101
9
<br> Obec Čkyně č.p.2,384 81 Čkyně DS
<br> 102
0
<br> Městys Dub č.p.4,384 25 Dub DS
<br> 102
1
<br> Obec Horní Vltavice č.p.80,384 91 Horní Vltavice DS
<br> 102
2
<br> Obec Hracholusky č.p.8,383 01 Hracholusky DS
<br> 102
3
<br> Město Husinec Prokopovo náměstí 1,384 21 Husinec DS
<br> 102
4
<br> Obec Chroboly č.p.91,384 04 Chroboly DS
<br> 102
5
<br> Obec Ktiš č.p.11,384 03 Ktiš DS
<br> 102
6
<br> Obec Kvilda č.p.17,384 93 Kvilda DS
<br> 102
7
<br> Obec Lažiště č.p.24,384 32 Lažiště DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 29
<br>
102
8
<br> Obec Lenora č.p.36,384 42 Lenora DS
<br> 102
9
<br> Městys Lhenice Školní 124,384 02 Lhenice DS
<br> 103
0
<br> Obec Němčice č.p.53,384 11 Němčice DS
<br> 103
1
<br> Obec Malovice č.p.5,384 11 Malovice DS
<br> 103
2
<br> Obec Nebahovy č.p.38,384 01 Nebahovy DS
<br> 103
3
<br> Město Netolice Mírové Náměstí 208,384 11 Netolice DS
<br> 103
4
<br> Obec Nová Pec Nové Chalupy 43,384 62 Nová Pec DS
<br> 103
5
<br> Město Prachatice Velké náměstí 3,Prachatice I,383 01
Prachatice
<br> DS
<br> 103
6
<br> Obec Radhostice č.p.21,384 81 Radhostice DS
<br> 103
7
<br> Obec Stachy č.p.200,384 73 Stachy DS
<br> 103
8
<br> Obec Stožec č.p.25,384 44 Stožec DS
<br> 103
9
<br> Městys Strážný č.p.23,384 43 Strážný DS
<br> 104
0
<br> Městys Strunkovice nad Blanicí č.p.86,384 26 Strunkovice nad
Blanicí
<br> DS
<br> 104
1
<br> Obec XXXXX XXXX č.p.XX,XXX XX XXXXX XXXX DS
<br> XXX
X
<br> Obec Šumavské Hoštice č.p.9,384 71 Šumavské Hoštice DS
<br> 104
3
<br> Obec Těšovice č.p.2,383 01 Těšovice DS
<br> 104
4
<br> Obec Tvrzice č.p.44,384 22 Tvrzice DS
<br> 104
5
<br> Obec Vacov č.p.35,384 86 Vacov DS
<br> 104
6
<br> Město Vimperk Steinbrenerova 6/2,Vimperk I,385 01
Vimperk
<br> DS
<br> 104
7
<br> Obec Vitějovice č.p.32,384 27 Vitějovice DS
<br> 104
8
<br> Město Vlachovo Březí náměstí Svobody 56,384 22 Vlachovo
Březí
<br> DS
<br> 104
9
<br> Město Volary Náměstí 25,384 51 Volary DS
<br> 105
0
<br> Obec Záblatí č.p.9,384 33 Záblatí DS
<br> 105
1
<br> Obec Zálezly č.p.7,384 81 Zálezly DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 30
<br>
105
2
<br> Obec Zbytiny č.p.3,384 41 Zbytiny DS
<br> 105
3
<br> Obec Zdíkov č.p.215,384 72 Zdíkov DS
<br> 105
4
<br> Město Bavorov Náměstí Míru 1,387 73 Bavorov DS
<br> 105
5
<br> Město Bělčice nám.J.Kučery 17,387 43 Bělčice DS
<br> 105
6
<br> Obec Bílsko č.p.34,387 73 Bílsko DS
<br> 105
7
<br> Město Blatná tř.T.G.Masaryka 322,388 01 Blatná DS
<br> 105
8
<br> Obec Cehnice č.p.76,387 52 Cehnice DS
<br> 105
9
<br> Obec Čejetice č.p.106,386 01 Čejetice DS
<br> 106
0
<br> Městys Čestice č.p.1,387 19 Čestice DS
<br> 106
1
<br> Obec Číčenice č.p.79,387 71 Číčenice DS
<br> 106
2
<br> Obec Doubravice č.p.43,387 35 Doubravice DS
<br> 106
3
<br> Obec Drahonice č.p.100,389 01 Drahonice DS
<br> 106
4
<br> Obec Drážov č.p.41,387 19 Drážov DS
<br> 106
5
<br> Obec Dřešín č.p.24,387 19 Dřešín DS
<br> 106
6
<br> Obec Hoslovice č.p.71,387 19 Hoslovice DS
<br> 106
7
<br> Obec Hoštice č.p.29,387 01 Hoštice DS
<br> 106
8
<br> Obec Chelčice č.p.123,389 01 Chelčice DS
<br> 106
9
<br> Obec Chrášťovice č.p.75,386 01 Chrášťovice DS
<br> 107
0
<br> Obec Kadov č.p.65,387 33 Kadov DS
<br> 107
1
<br> Městys Katovice Husovo náměstí 5,387 11 Katovice DS
<br> 107
2
<br> Obec Kraselov č.p.53,387 16 Kraselov DS
<br> 107
3
<br> Obec Lnáře č.p.74,387 42 Lnáře DS
<br> 107
4
<br> Obec Malenice Na Návsi 95,387 06 Malenice DS
<br> 107
5
<br> Obec Mečichov č.p.3,387 36 Mečichov DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 31
<br>
107
6
<br> Obec Miloňovice č.p.1,386 01 Miloňovice DS
<br> 107
7
<br> Obec Myštice č.p.15,388 01 Myštice DS
<br> 107
8
<br> Obec Nihošovice č.p.1,387 01 Nihošovice DS
<br> 107
9
<br> Obec Novosedly č.p.6,387 16 Novosedly DS
<br> 108
0
<br> Obec Osek č.p.77,386 01 Osek DS
<br> 108
1
<br> Obec Paračov č.p.18,386 01 Paračov DS
<br> 108
2
<br> Obec Pracejovice č.p.28,386 01 Pracejovice DS
<br> 108
3
<br> Obec Předslavice č.p.17,387 01 Předslavice DS
<br> 108
4
<br> Obec Přešťovice č.p.36,386 01 Přešťovice DS
<br> 108
5
<br> Městys Radomyšl Maltézské náměstí 82,387 31
Radomyšl
<br> DS
<br> 108
6
<br> Obec Radošovice č.p.6,386 01 Radošovice DS
<br> 108
7
<br> Město Sedlice náměstí T.G.Masaryka 28,387 32
Sedlice
<br> DS
<br> 108
8
<br> Obec Skočice č.p.56,387 75 Skočice DS
<br> 108
9
<br> Obec Sousedovice č.p.23,386 01 Sousedovice DS
<br> 109
0
<br> Město Strakonice Velké náměstí 2,Strakonice I,386 01
Strakonice
<br> DS
<br> 109
1
<br> Obec Strašice č.p.8,387 16 Strašice DS
<br> 109
2
<br> Obec Střelské Hoštice č.p.83,387 15 Střelské Hoštice DS
<br> 109
3
<br> Obec Škvořetice č.p.100,388 01 Škvořetice DS
<br> 109
4
<br> Městys Štěkeň Na Městečku 20,387 51 Štěkeň DS
<br> 109
5
<br> Obec Třebohostice č.p.8,386 01 Třebohostice DS
<br> 109
6
<br> Obec Uzenice č.p.28,388 01 Uzenice DS
<br> 109
7
<br> Město Vodňany nám.Svobody 18,Vodňany I,389 01
Vodňany
<br> DS
<br> 109
8
<br> Město Volyně náměstí Svobody 41,387 01 Volyně DS
<br> 109
9
<br> Obec Záboří č.p.88,387 34 Záboří DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 32
<br>
110
0
<br> Město Bechyně nám.T.G.Masaryka 2,391 65
Bechyně
<br> DS
<br> 110
1
<br> Obec Borkovice č.p.31,391 81 Borkovice DS
<br> 110
2
<br> Městys Borotín č.p.57,391 35 Borotín DS
<br> 110
3
<br> Obec Březnice č.p.48,391 71 Březnice DS
<br> 110
4
<br> Obec Budislav č.p.9,392 01 Budislav DS
<br> 110
5
<br> Obec Dírná č.p.38,391 27 Dírná DS
<br> 110
6
<br> Obec Dolní Hořice č.p.50,391 55 Dolní Hořice DS
<br> 110
7
<br> Obec Dráchov č.p.38,392 01 Dráchov DS
<br> 110
8
<br> Obec Dražice č.p.166,391 31 Dražice DS
<br> 110
9
<br> Obec Hlavatce č.p.53,391 73 Hlavatce DS
<br> 111
0
<br> Obec Chotoviny Hlinická 250,391 37 Chotoviny DS
<br> 111
1
<br> Obec Choustník č.p.16,391 18 Choustník DS
<br> 111
2
<br> Město Chýnov Gabrielovo náměstí 7,391 55 Chýnov DS
<br> 111
3
<br> Město Jistebnice Náměstí 1,391 33 Jistebnice DS
<br> 111
4
<br> Obec Košice č.p.47,391 17 Košice DS
<br> 111
5
<br> Městys Malšice č.p.131,391 75 Malšice DS
<br> 111
6
<br> Město Mladá Vožice Žižkovo náměstí 80,391 43 Mladá
Vožice
<br> DS
<br> 111
7
<br> Obec Mlýny č.p.47,392 01 Mlýny DS
<br> 111
8
<br> Obec Nová Ves u Chýnova č.p.87,391 55 Nová Ves u Chýnova DS
<br> 111
9
<br> Obec Oldřichov č.p.31,391 43 Oldřichov DS
<br> 112
0
<br> Obec Opařany č.p.30,391 61 Opařany DS
<br> 112
1
<br> Město Planá nad Lužnicí Zákostelní 720,391 11 Planá nad
Lužnicí
<br> DS
<br> 112
2
<br> Obec Pohnání č.p.2,391 43 Pohnání DS
<br> 112
3
<br> Obec Přehořov č.p.11,392 01 Přehořov DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 33
<br>
112
4
<br> Obec Radenín č.p.61,391 20 Radenín DS
<br> 112
5
<br> Obec Radětice č.p.94,391 65 Radětice DS
<br> 112
6
<br> Obec Radimovice u Želče č.p.40,390 02 Radimovice u Želče DS
<br> 112
7
<br> Obec Rataje č.p.86,391 65 Rataje DS
<br> 112
8
<br> Obec Ratibořské Hory č.p.121,391 42 Ratibořské Hory DS
<br> 112
9
<br> Obec Roudná č.p.46,392 01 Roudná DS
<br> 113
0
<br> Město Sezimovo Ústí Dr.E.Beneše 21/6,391 01 Sezimovo
Ústí
<br> DS
<br> 113
1
<br> Obec Skalice č.p.48,392 01 Skalice DS
<br> 113
2
<br> Obec Skopytce č.p.44,392 01 Skopytce DS
<br> 113
3
<br> Obec Smilovy Hory č.p.70,391 52 Smilovy Hory DS
<br> 113
4
<br> Město Soběslav náměstí Republiky 59,XXXXXXXX I,XXX
XX Soběslav
<br> DS
<br> 113
5
<br> Městys Stádlec č.p.150,391 62 Stádlec DS
<br> 113
6
<br> Obec Sudoměřice u Bechyně č.p.105,391 72 Sudoměřice u
Bechyně
<br> DS
<br> 113
7
<br> Obec Šebířov č.p.31,391 43 Šebířov DS
<br> 113
8
<br> Město Tábor Žižkovo nám.2/2,390 01 Tábor DS
<br> 113
9
<br> Obec Tučapy č.p.19,391 26 Tučapy DS
<br> 114
0
<br> Město Veselí nad Lužnicí náměstí T.G.Masaryka 26,Veselí
nad Lužnicí I,391 81 Veselí nad
Lužnicí
<br> DS
<br> 114
1
<br> Obec Vlastiboř č.p.45,392 01 Vlastiboř DS
<br> 114
2
<br> Obec Vodice č.p.20,391 53 Vodice DS
<br> 114
3
<br> Obec Želeč č.p.26,391 74 Želeč DS
<br> 114
4
<br> Město Bělá nad Radbuzou Náměstí 200,345 26 Bělá nad
Radbuzou
<br> DS
<br> 114
5
<br> Obec Blížejov č.p.151,345 45 Blížejov DS
<br> 114
6
<br> Obec Černíkov č.p.20,345 06 Černíkov DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 34
<br>
114
7
<br> Obec Česká Kubice č.p.82,345 32 Česká Kubice DS
<br> 114
8
<br> Město Domažlice náměstí Míru 1,Město,344 01
Domažlice
<br> DS
<br> 114
9
<br> Obec Draženov č.p.70,344 01 Draženov DS
<br> 115
0
<br> Město Holýšov náměstí 5.května 32,345 62 Holýšov DS
<br> 115
1
<br> Město Horšovský Týn náměstí Republiky 52,Město,346 01
Horšovský Týn
<br> DS
<br> 115
2
<br> Město Hostouň Dobrohostova 110,345 25 Hostouň DS
<br> 115
3
<br> Obec Chodov č.p.155,345 33 Chodov DS
<br> 115
4
<br> Město Kdyně Náměstí 1,345 06 Kdyně DS
<br> 115
5
<br> Městys Klenčí pod Čerchovem č.p.118,345 34 Klenčí pod
Čerchovem
<br> DS
<br> 115
6
<br> Městys Koloveč U staré fary 142,345 43 Koloveč DS
<br> 115
7
<br> Obec Kout na Šumavě č.p.1,345 02 Kout na Šumavě DS
<br> 115
8
<br> Obec Luženičky č.p.1,344 01 Luženičky DS
<br> 115
9
<br> Obec Meclov č.p.137,345 21 Meclov DS
<br> 116
0
<br> Obec Mezholezy (dříve okres
Horšovský Týn)
<br> č.p.24,346 01 Mezholezy DS
<br> 116
1
<br> Obec Milavče č.p.1,344 01 Milavče DS
<br> 116
2
<br> Obec Mrákov č.p.105,345 01 Mrákov DS
<br> 116
3
<br> Obec Nemanice č.p.17,344 01 Nemanice DS
<br> 116
4
<br> Obec Osvračín č.p.1,345 61 Osvračín DS
<br> 116
5
<br> Město Poběžovice náměstí Míru 47,345 22 Poběžovice DS
<br> 116
6
<br> Obec Pocinovice č.p.72,345 09 Pocinovice DS
<br> 116
7
<br> Obec Postřekov č.p.270,345 35 Postřekov DS
<br> 116
8
<br> Obec Puclice č.p.1,345 61 Puclice DS
<br> 116
9
<br> Obec Rybník č.p.13,345 25 Rybník DS
<br> 117
0
<br> Obec Semněvice č.p.34,346 01 Semněvice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 35
<br>
117
1
<br> Obec Srbice č.p.25,345 43 Srbice DS
<br> 117
2
<br> Město Staňkov náměstí T.G.Masaryka 35,Staňkov I <,>
345 61 Staňkov
<br> DS
<br> 117
3
<br> Obec Stráž č.p.4,344 01 Stráž DS
<br> 117
4
<br> Obec Tlumačov č.p.107,344 01 Tlumačov DS
<br> 117
5
<br> Obec Újezd č.p.54,344 01 Újezd DS
<br> 117
6
<br> Městys Všeruby č.p.77,345 07 Všeruby DS
<br> 117
7
<br> Obec Zahořany č.p.7,344 01 Zahořany DS
<br> 117
8
<br> Město Aš Kamenná 473/52,352 01 Aš DS
<br> 117
9
<br> Obec Dolní Žandov č.p.36,354 93 Dolní Žandov DS
<br> 118
0
<br> Obec Drmoul Plzeňská 237,353 01 Drmoul DS
<br> 118
1
<br> Město Františkovy Lázně Nádražní 208/5,351 01 Františkovy
Lázně
<br> DS
<br> 118
2
<br> Obec Hazlov č.p.31,351 32 Hazlov DS
<br> 118
3
<br> Město Hranice U pošty 182,351 24 Hranice DS
<br> 118
4
<br> Město Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 <,>
350 02 Cheb
<br> DS
<br> 118
5
<br> Obec Křižovatka č.p.103,351 34 Křižovatka DS
<br> 118
6
<br> Město Lázně Kynžvart nám.Republiky 1,354 91 Lázně
Kynžvart
<br> DS
<br> 118
7
<br> Obec Libá č.p.220,351 31 Libá DS
<br> 118
8
<br> Obec Lipová č.p.130,350 02 Lipová DS
<br> 118
9
<br> Město Luby nám.5.května 164,351 37 Luby DS
<br> 119
0
<br> Město Mariánské Lázně Ruská 155/3,353 01 Mariánské Lázně DS
<br> 119
1
<br> Obec Milhostov č.p.68,350 02 Milhostov DS
<br> 119
2
<br> Obec Mnichov č.p.1,353 01 Mnichov DS
<br> 119
3
<br> Obec Nebanice č.p.7,350 02 Nebanice DS
<br> 119
4
<br> Obec Nový Kostel č.p.27,351 34 Nový Kostel DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 36
<br>
119
5
<br> Město Plesná 5.května 301,351 35 Plesná DS
<br> 119
6
<br> Město Skalná Sportovní 9,351 34 Skalná DS
<br> 119
7
<br> Obec Trstěnice č.p.85,353 01 Trstěnice DS
<br> 119
8
<br> Obec Tři Sekery č.p.82,353 01 Tři Sekery DS
<br> 119
9
<br> Město Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy DS
<br> 120
0
<br> Město Bečov nad Teplou nám.5.května 1,364 64 Bečov nad
Teplou
<br> DS
<br> 120
1
<br> Město Bochov náměstí Míru 1,364 71 Bochov DS
<br> 120
2
<br> Město Hroznětín Krušnohorské náměstí 1,362 33
Hroznětín
<br> DS
<br> 120
3
<br> Město Chyše Žižkovo náměstí 18,364 53 Chyše DS
<br> 120
4
<br> Město Jáchymov náměstí Republiky 1,362 51
Jáchymov
<br> DS
<br> 120
5
<br> Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21,360 01 Karlovy
Vary
<br> DS
<br> 120
6
<br> Obec Kolová č.p.16,360 01 Kolová DS
<br> 120
7
<br> Obec Kyselka Radošov 118,362 72 Kyselka DS
<br> 120
8
<br> Obec Merklín č.p.6,362 34 Merklín DS
<br> 120
9
<br> Město Nejdek náměstí Karla IV.239,362 21 Nejdek DS
<br> 121
0
<br> Město Nová Role Chodovská 236/6,362 25 Nová Role DS
<br> 121
1
<br> Město Ostrov Jáchymovská 1,363 01 Ostrov DS
<br> 121
2
<br> Obec Otročín č.p.48,364 01 Otročín DS
<br> 121
3
<br> Obec Pernink T.G.Masaryka 1,362 36 Pernink DS
<br> 121
4
<br> Obec Potůčky č.p.58,362 35 Potůčky DS
<br> 121
5
<br> Obec Pšov č.p.48,364 52 Pšov DS
<br> 121
6
<br> Obec Sadov č.p.34,360 01 Sadov DS
<br> 121
7
<br> Obec Stanovice č.p.44,360 01 Stanovice DS
<br> 121
8
<br> Obec Stráž nad Ohří č.p.21,363 01 Stráž nad Ohří DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 37
<br>
121
9
<br> Obec Stružná č.p.83,364 71 Stružná DS
<br> 122
0
<br> Obec Šemnice Dubina 25,362 72 Šemnice DS
<br> 122
1
<br> Obec Štědrá č.p.43,364 52 Štědrá DS
<br> 122
2
<br> Město Teplá Masarykovo náměstí 1,364 61 Teplá DS
<br> 122
3
<br> Město Toužim Sídliště 428,364 01 Toužim DS
<br> 122
4
<br> Obec Útvina č.p.80,364 01 Útvina DS
<br> 122
5
<br> Obec Valeč Náměstí 119,364 53 Valeč DS
<br> 122
6
<br> Obec Velichov č.p.13,363 01 Velichov DS
<br> 122
7
<br> Obec Verušičky č.p.5,364 52 Verušičky DS
<br> 122
8
<br> Obec Vojkovice č.p.57,362 73 Vojkovice DS
<br> 122
9
<br> Město Žlutice Velké náměstí 144,364 52 Žlutice DS
<br> 123
0
<br> Obec Běšiny č.p.150,339 01 Běšiny DS
<br> 123
1
<br> Obec Bezděkov č.p.7,339 01 Bezděkov DS
<br> 123
2
<br> Obec Bolešiny č.p.10,339 01 Bolešiny DS
<br> 123
3
<br> Obec Budětice č.p.47,342 01 Budětice DS
<br> 123
4
<br> Městys Čachrov č.p.55,339 01 Čachrov DS
<br> 123
5
<br> Městys Dešenice č.p.162,340 22 Dešenice DS
<br> 123
6
<br> Obec Dlažov č.p.27,340 21 Dlažov DS
<br> 123
7
<br> Obec Dlouhá Ves č.p.155,342 01 Dlouhá Ves DS
<br> 123
8
<br> Obec Dolany č.p.188,339 01 Dolany DS
<br> 123
9
<br> Město Hartmanice č.p.75,342 01 Hartmanice DS
<br> 124
0
<br> Obec Hlavňovice č.p.7,341 42 Hlavňovice DS
<br> 124
1
<br> Město Horažďovice Mírové náměstí 1,341 01
Horažďovice
<br> DS
<br> 124
2
<br> Obec Hrádek č.p.78,342 01 Hrádek DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 38
<br>
124
3
<br> Obec Hradešice č.p.1,341 01 Hradešice DS
<br> 124
4
<br> Obec Chanovice č.p.36,341 01 Chanovice DS
<br> 124
5
<br> Městys Chudenice Kvapilova 215,339 01 Chudenice DS
<br> 124
6
<br> Obec Chudenín č.p.68,340 22 Chudenín DS
<br> 124
7
<br> Město Janovice nad Úhlavou Harantova 132,340 21 Janovice nad
Úhlavou
<br> DS
<br> 124
8
<br> Město Kašperské Hory Náměstí 1,341 92 Kašperské Hory DS
<br> 124
9
<br> Město Klatovy nám.Míru 62,Klatovy I,339 01
Klatovy
<br> DS
<br> 125
0
<br> Městys Kolinec č.p.28,341 42 Kolinec DS
<br> 125
1
<br> Obec Křenice č.p.48,340 12 Křenice DS
<br> 125
2
<br> Obec XXXX XXX č.p.XXX,XXX XX XXXX XXX DS
<br> XXX
X
<br> Město Měčín Farní 43,340 12 Měčín DS
<br> 125
4
<br> Obec Mochtín č.p.105,339 01 Mochtín DS
<br> 125
5
<br> Obec Myslív č.p.52,341 01 Myslív DS
<br> 125
6
<br> Město Nalžovské Hory Stříbrné Hory 104,341 01 Nalžovské
Hory
<br> DS
<br> 125
7
<br> Obec Nezdice na Šumavě č.p.173,342 01 Nezdice na Šumavě DS
<br> 125
8
<br> Město Nýrsko Náměstí 122,340 22 Nýrsko DS
<br> 125
9
<br> Obec Pačejov Pačejov-nádraží 199,341 01 Pačejov DS
<br> 126
0
<br> Obec Petrovice u Sušice č.p.34,342 01 Petrovice u Sušice DS
<br> 126
1
<br> Město Plánice Náměstí 180,340 34 Plánice DS
<br> 126
2
<br> Obec Předslav č.p.53,339 01 Předslav DS
<br> 126
3
<br> Město Rabí č.p.57,342 01 Rabí DS
<br> 126
4
<br> Město Rejštejn Náměstí Svobody 1,341 92 Rejštejn DS
<br> 126
5
<br> Obec Soběšice č.p.125,342 01 Soběšice DS
<br> 126
6
<br> Obec Srní č.p.113,341 92 Srní DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 39
<br>
126
7
<br> Obec Strašín č.p.16,342 01 Strašín DS
<br> 126
8
<br> Město Strážov č.p.71,340 21 Strážov DS
<br> 126
9
<br> Město Sušice náměstí Svobody 138,Sušice I,342
01 Sušice
<br> DS
<br> 127
0
<br> Město Švihov nám.Dr.E.Beneše 38,340 12 Švihov DS
<br> 127
1
<br> Obec Velhartice č.p.134,341 42 Velhartice DS
<br> 127
2
<br> Obec Velké Hydčice č.p.18,341 01 Velké Hydčice DS
<br> 127
3
<br> Obec XXXXX XXX č.p.XX,XXX XX XXXXX XXX DS
<br> XXX
X
<br> Obec Vrhaveč Malá Víska 23,339 01 Vrhaveč DS
<br> 127
5
<br> Obec Zavlekov č.p.56,341 42 Zavlekov DS
<br> 127
6
<br> Město XXXXXXX XXXX Klostermannovo náměstí XXX,XXX XX
XXXXXXX XXXX
<br> DS
<br> XXX
X
<br> Obec Žihobce č.p.20,342 01 Žihobce DS
<br> 127
8
<br> Obec Žichovice č.p.190,342 01 Žichovice DS
<br> 127
9
<br> Město Blovice Masarykovo náměstí 143,336 01
Blovice
<br> DS
<br> 128
0
<br> Obec Buková č.p.67,334 52 Buková DS
<br> 128
1
<br> Obec Čižice č.p.128,332 09 Čižice DS
<br> 128
2
<br> Obec Čížkov č.p.28,335 64 Čížkov DS
<br> 128
3
<br> Obec Dnešice č.p.53,334 43 Dnešice DS
<br> 128
4
<br> Město Dobřany Náměstí T.G.M.1,334 41 Dobřany DS
<br> 128
5
<br> Obec Dolní Lukavice č.p.134,334 44 Dolní Lukavice DS
<br> 128
6
<br> Obec Horšice č.p.7,334 55 Horšice DS
<br> 128
7
<br> Obec Hradec č.p.45,332 11 Hradec DS
<br> 128
8
<br> Obec Hradiště č.p.62,335 44 Hradiště DS
<br> 128
9
<br> Obec Chlum č.p.71,332 04 Chlum DS
<br> 129
0
<br> Obec Chlumčany Družstevní 332,334 42 Chlumčany DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 40
<br>
129
1
<br> Obec Chocenice č.p.67,336 01 Chocenice DS
<br> 129
2
<br> Obec Chotěšov Plzeňská 88,332 14 Chotěšov DS
<br> 129
3
<br> Obec Chválenice č.p.21,332 05 Chválenice DS
<br> 129
4
<br> Město Kasejovice č.p.98,335 44 Kasejovice DS
<br> 129
5
<br> Obec Kbel č.p.37,340 12 Kbel DS
<br> 129
6
<br> Obec Klášter č.p.70,335 01 Klášter DS
<br> 129
7
<br> Obec Kramolín č.p.57,335 01 Kramolín DS
<br> 129
8
<br> Obec Letiny č.p.20,336 01 Letiny DS
<br> 129
9
<br> Obec Losiná č.p.11,332 04 Losiná DS
<br> 130
0
<br> Obec Louňová č.p.64,336 01 Louňová DS
<br> 130
1
<br> Obec Lužany č.p.25,334 54 Lužany DS
<br> 130
2
<br> Obec Merklín Zámek 1,334 52 Merklín DS
<br> 130
3
<br> Obec Mileč č.p.23,335 01 Mileč DS
<br> 130
4
<br> Obec Mladý Smolivec č.p.95,335 01 Mladý Smolivec DS
<br> 130
5
<br> Obec Míšov č.p.73,335 63 Míšov DS
<br> 130
6
<br> Obec Mohelnice č.p.22,335 01 Mohelnice DS
<br> 130
7
<br> Obec Nekvasovy č.p.102,335 47 Nekvasovy DS
<br> 130
8
<br> Město Nepomuk náměstí Augustina Němejce 63,335
01 Nepomuk
<br> DS
<br> 130
9
<br> Obec Netunice č.p.69,332 04 Netunice DS
<br> 131
0
<br> Obec Neurazy č.p.61,335 55 Neurazy DS
<br> 131
1
<br> Obec Nezvěstice č.p.277,332 04 Nezvěstice DS
<br> 131
2
<br> Obec Nové Mitrovice č.p.136,335 63 Nové Mitrovice DS
<br> 131
3
<br> Obec Oselce č.p.2,335 46 Oselce DS
<br> 131
4
<br> Obec Prádlo č.p.21,335 01 Prádlo DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 41
<br>
131
5
<br> Město Přeštice Masarykovo nám.107,334 01
Přeštice
<br> DS
<br> 131
6
<br> Obec Příchovice č.p.37,334 01 Příchovice DS
<br> 131
7
<br> Obec Ptenín č.p.58,334 52 Ptenín DS
<br> 131
8
<br> Obec Roupov č.p.91,334 53 Roupov DS
<br> 131
9
<br> Obec Řenče č.p.54,334 01 Řenče DS
<br> 132
0
<br> Obec Seč č.p.2,336 01 Seč DS
<br> 132
1
<br> Obec Soběkury č.p.47,334 01 Soběkury DS
<br> 132
2
<br> Město Spálené Poříčí Náměstí Svobody 132,335 61
Spálené Poříčí
<br> DS
<br> 132
3
<br> Město Starý Plzenec Smetanova 932,332 02 Starý Plzenec DS
<br> 132
4
<br> Město Stod nám.ČSA 294,333 01 Stod DS
<br> 132
5
<br> Obec Střížovice č.p.66,332 07 Střížovice DS
<br> 132
6
<br> Obec Šťáhlavy Masarykova 169,332 03 Šťáhlavy DS
<br> 132
7
<br> Obec Štěnovice Čižická 133,332 09 Štěnovice DS
<br> 132
8
<br> Obec Tymákov č.p.40,332 01 Tymákov DS
<br> 132
9
<br> Obec Útušice č.p.59,332 09 Útušice DS
<br> 133
0
<br> Obec Ves Touškov č.p.17,333 01 Ves Touškov DS
<br> 133
1
<br> Obec Vrčeň č.p.1,335 41 Vrčeň DS
<br> 133
2
<br> Obec Vstiš č.p.107,334 41 Vstiš DS
<br> 133
3
<br> Obec Zdemyslice č.p.159,336 01 Zdemyslice DS
<br> 133
4
<br> Obec Zemětice č.p.52,334 52 Zemětice DS
<br> 133
5
<br> Obec Ždírec č.p.34,336 01 Ždírec DS
<br> 133
6
<br> Městys Žinkovy č.p.84,335 54 Žinkovy DS
<br> 133
7
<br> Obec Bezvěrov č.p.101,330 41 Bezvěrov DS
<br> 133
8
<br> Obec Blatnice č.p.45,330 25 Blatnice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 42
<br>
133
9
<br> Obec Česká Bříza č.p.160,330 11 Česká Bříza DS
<br> 134
0
<br> Obec Dobříč č.p.29,330 05 Dobříč DS
<br> 134
1
<br> Obec Dolany č.p.66,330 11 Dolany DS
<br> 134
2
<br> Obec Dolní Bělá č.p.31,331 52 Dolní Bělá DS
<br> 134
3
<br> Obec Druztová č.p.1,330 07 Druztová DS
<br> 134
4
<br> Obec Dýšina Náměstí Míru 30,330 02 Dýšina DS
<br> 134
5
<br> Obec Heřmanova Huť Revoluční 49,Horní Sekyřany,330 24
Heřmanova Huť
<br> DS
<br> 134
6
<br> Obec Horní Bělá č.p.124,331 52 Horní Bělá DS
<br> 134
7
<br> Město Horní Bříza Třída 1.máje 300,330 12 Horní Bříza DS
<br> 134
8
<br> Obec Hromnice č.p.60,330 11 Hromnice DS
<br> 134
9
<br> Obec Hvozd č.p.65,331 01 Hvozd DS
<br> 135
0
<br> Obec Chotíkov č.p.118,330 17 Chotíkov DS
<br> 135
1
<br> Obec Chrást tř.Čs.odboje 133,330 03 Chrást DS
<br> 135
2
<br> Obec Chříč č.p.26,331 41 Chříč DS
<br> 135
3
<br> Obec Jarov č.p.24,331 51 Jarov DS
<br> 135
4
<br> Město Kaznějov Ke Škále 220,331 51 Kaznějov DS
<br> 135
5
<br> Obec Kopidlo č.p.73,331 41 Kopidlo DS
<br> 135
6
<br> Obec Kozojedy č.p.100,331 41 Kozojedy DS
<br> 135
7
<br> Obec Kozolupy č.p.147,330 32 Kozolupy DS
<br> 135
8
<br> Město Kožlany Pražská 135,331 44 Kožlany DS
<br> 135
9
<br> Město Kralovice Markova tř.2,331 41 Kralovice DS
<br> 136
0
<br> Obec Krsy č.p.1,330 38 Krsy DS
<br> 136
1
<br> Obec Kyšice Horní Náves 136,330 01 Kyšice DS
<br> 136
2
<br> Obec Ledce č.p.232,330 14 Ledce DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 43
<br>
136
3
<br> Obec Líně Plzeňská 145,330 21 Líně DS
<br> 136
4
<br> Obec Líšťany č.p.77,330 35 Líšťany DS
<br> 136
5
<br> Město Manětín č.p.89,331 62 Manětín DS
<br> 136
6
<br> Město Město Touškov Dolní náměstí 1,330 33 Město
Touškov
<br> DS
<br> 136
7
<br> Obec Mladotice č.p.14,331 41 Mladotice DS
<br> 136
8
<br> Obec Mrtník č.p.52,331 52 Mrtník DS
<br> 136
9
<br> Obec Nečtiny č.p.82,331 62 Nečtiny DS
<br> 137
0
<br> Obec Nekmíř č.p.114,331 52 Nekmíř DS
<br> 137
1
<br> Město Nýřany Benešova třída 295,330 23 Nýřany DS
<br> 137
2
<br> Obec Obora č.p.199,331 51 Obora DS
<br> 137
3
<br> Obec Pernarec č.p.62,330 36 Pernarec DS
<br> 137
4
<br> Město Plasy Plzeňská 285,331 01 Plasy DS
<br> 137
5
<br> Obec Pňovany č.p.171,330 33 Pňovany DS
<br> 137
6
<br> Obec Přehýšov č.p.201,330 23 Přehýšov DS
<br> 137
7
<br> Obec Tlučná Hlavní 25,330 26 Tlučná DS
<br> 137
8
<br> Obec Trnová č.p.181,330 13 Trnová DS
<br> 137
9
<br> Město Třemošná Sídliště 992,330 11 Třemošná DS
<br> 138
0
<br> Obec Úlice č.p.50,330 33 Úlice DS
<br> 138
1
<br> Obec Úněšov č.p.76,330 38 Úněšov DS
<br> 138
2
<br> Město Úterý č.p.1,330 40 Úterý DS
<br> 138
3
<br> Obec Vejprnice Mírová 17,330 27 Vejprnice DS
<br> 138
4
<br> Obec Vochov č.p.46,330 23 Vochov DS
<br> 138
5
<br> Město Všeruby č.p.2,330 16 Všeruby DS
<br> 138
6
<br> Obec Zbůch Náměstí 205,330 22 Zbůch DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 44
<br>
138
7
<br> Obec Zruč-Senec Plzeňská 100,Senec,330 08 Zruč-
Senec
<br> DS
<br> 138
8
<br> Obec Žihle č.p.53,331 65 Žihle DS
<br> 138
9
<br> Obec Žilov č.p.54,330 11 Žilov DS
<br> 139
0
<br> Obec Úherce K Mexiku 94,330 23 Úherce DS
<br> 139
1
<br> Obec Břasy č.p.350,338 24 Břasy DS
<br> 139
2
<br> Obec Březina č.p.88,338 24 Březina DS
<br> 139
3
<br> Obec Bušovice č.p.7,338 24 Bušovice DS
<br> 139
4
<br> Obec Dobřív č.p.305,338 44 Dobřív DS
<br> 139
5
<br> Obec Ejpovice Hlavní 24,337 01 Ejpovice DS
<br> 139
6
<br> Obec Hlohovice č.p.80,338 08 Hlohovice DS
<br> 139
7
<br> Obec Holoubkov č.p.48,338 01 Holoubkov DS
<br> 139
8
<br> Město Hrádek Náměstí 8.května 270,Nová Huť,338
42 Hrádek
<br> DS
<br> 139
9
<br> Obec Hůrky č.p.50,337 01 Hůrky DS
<br> 140
0
<br> Obec Cheznovice č.p.16,338 06 Cheznovice DS
<br> 140
1
<br> Obec Kařez č.p.28,338 08 Kařez DS
<br> 140
2
<br> Obec Klabava č.p.17,338 41 Klabava DS
<br> 140
3
<br> Obec Kladruby č.p.10,338 08 Kladruby DS
<br> 140
4
<br> Město Mirošov náměstí Míru 53,338 43 Mirošov DS
<br> 140
5
<br> Obec Mlečice č.p.11,338 08 Mlečice DS
<br> 140
6
<br> Město Mýto Náměstí 109,338 05 Mýto DS
<br> 140
7
<br> Obec Osek č.p.18,338 21 Osek DS
<br> 140
8
<br> Obec Podmokly č.p.156,338 08 Podmokly DS
<br> 140
9
<br> Obec Přívětice č.p.76,338 28 Přívětice DS
<br> 141
0
<br> Město Radnice náměstí Kašpara Šternberka 363,338
28 Radnice
<br> DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 45
<br>
141
1
<br> Město Rokycany Masarykovo náměstí 1,Střed,337 01
Rokycany
<br> DS
<br> 141
2
<br> Obec Strašice č.p.276,338 45 Strašice DS
<br> 141
3
<br> Obec Těně č.p.91,338 45 Těně DS
<br> 141
4
<br> Obec Těškov č.p.35,337 01 Těškov DS
<br> 141
5
<br> Obec Veselá č.p.69,337 01 Veselá DS
<br> 141
6
<br> Obec Volduchy č.p.125,338 22 Volduchy DS
<br> 141
7
<br> Město Zbiroh Masarykovo náměstí 112,338 08
Zbiroh
<br> DS
<br> 141
8
<br> Město Březová nám.Míru 230,356 01 Březová DS
<br> 141
9
<br> Obec Bublava č.p.389,358 01 Bublava DS
<br> 142
0
<br> Obec Bukovany č.p.47,357 55 Bukovany DS
<br> 142
1
<br> Obec Citice č.p.13,356 01 Citice DS
<br> 142
2
<br> Obec Dasnice č.p.42,357 09 Dasnice DS
<br> 142
3
<br> Obec Dolní Nivy č.p.75,356 01 Dolní Nivy DS
<br> 142
4
<br> Město Habartov náměstí Přátelství 112,357 09
Habartov
<br> DS
<br> 142
5
<br> Město Horní Slavkov Dlouhá 634/12,357 31 Horní Slavkov DS
<br> 142
6
<br> Obec Chlum Svaté Maří náměstí J.W.Goetheho 26,357 09
Chlum Svaté Maří
<br> DS
<br> 142
7
<br> Město Chodov Komenského 1077,357 35 Chodov DS
<br> 142
8
<br> Obec Jindřichovice č.p.232,358 01 Jindřichovice DS
<br> 142
9
<br> Obec Kaceřov č.p.32,357 51 Kaceřov DS
<br> 143
0
<br> Obec Krajková č.p.295,357 08 Krajková DS
<br> 143
1
<br> Obec Královské Poříčí Lázeňská 114,356 01 Královské
Poříčí
<br> DS
<br> 143
2
<br> Město Kraslice nám.28.října 1438/6,358 01 Kraslice DS
<br> 143
3
<br> Město Kynšperk nad Ohří XXXX A.Komenského XXX/XX,XXX XX
Kynšperk nad Ohří
<br> DS
<br> 143
4
<br> Obec Libavské Údolí č.p.110,357 51 Libavské Údolí DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 46
<br>
143
5
<br> Město Loket T.G.Masaryka 1/69,357 33 Loket DS
<br> 143
6
<br> Obec Lomnice Kraslická 44,356 01 Lomnice DS
<br> 143
7
<br> Obec Nová Ves č.p.200,364 64 Nová Ves DS
<br> 143
8
<br> Město Nové Sedlo Masarykova 502,357 34 Nové Sedlo DS
<br> 143
9
<br> Město Oloví Hory 42,357 07 Oloví DS
<br> 144
0
<br> Město Přebuz č.p.7,358 01 Přebuz DS
<br> 144
1
<br> Město Rotava Sídliště 721,357 01 Rotava DS
<br> 144
2
<br> Obec Rovná č.p.40,356 01 Rovná DS
<br> 144
3
<br> Město Sokolov Rokycanova 1929,356 01 Sokolov DS
<br> 144
4
<br> Obec Staré Sedlo Zámecká 100,356 01 Staré Sedlo DS
<br> 144
5
<br> Obec Stříbrná č.p.670,358 01 Stříbrná DS
<br> 144
6
<br> Obec Šindelová č.p.117,358 01 Šindelová DS
<br> 144
7
<br> Obec Vintířov č.p.62,357 35 Vintířov DS
<br> 144
8
<br> Obec Vřesová č.p.3,357 35 Vřesová DS
<br> 144
9
<br> Město Bezdružice ČSA 196,349 53 Bezdružice DS
<br> 145
0
<br> Město Bor náměstí Republiky 1,348 02 Bor DS
<br> 145
1
<br> Obec Cebiv č.p.64,349 52 Cebiv DS
<br> 145
2
<br> Město Černošín nám.1.máje 62,349 58 Černošín DS
<br> 145
3
<br> Obec Erpužice č.p.1,349 01 Erpužice DS
<br> 145
4
<br> Obec Halže Žďárská 187,347 01 Halže DS
<br> 145
5
<br> Obec Hošťka č.p.75,348 06 Hošťka DS
<br> 145
6
<br> Městys Chodová Planá Pohraniční stráže 129,348 13
Chodová Planá
<br> DS
<br> 145
7
<br> Obec Chodský Újezd č.p.71,348 15 Chodský Újezd DS
<br> 145
8
<br> Město Kladruby náměstí Republiky 89,349 61
Kladruby
<br> DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 47
<br>
145
9
<br> Obec Konstantinovy Lázně Lázeňská 27,349 52 Konstantinovy
Lázně
<br> DS
<br> 146
0
<br> Obec Lesná č.p.1,347 01 Lesná DS
<br> 146
1
<br> Obec Lestkov č.p.210,349 53 Lestkov DS
<br> 146
2
<br> Město Planá náměstí Svobody 1,348 15 Planá DS
<br> 146
3
<br> Město Přimda náměstí Republiky 112,348 06
Přimda
<br> DS
<br> 146
4
<br> Obec Rozvadov č.p.142,348 06 Rozvadov DS
<br> 146
5
<br> Obec Staré Sedliště č.p.359,348 01 Staré Sedliště DS
<br> 146
6
<br> Obec Staré Sedlo č.p.60,348 02 Staré Sedlo DS
<br> 146
7
<br> Městys Stráž č.p.1,348 02 Stráž DS
<br> 146
8
<br> Město Stříbro Masarykovo náměstí 1,349 01 Stříbro DS
<br> 146
9
<br> Obec Svojšín č.p.135,349 01 Svojšín DS
<br> 147
0
<br> Město Tachov Hornická 1695,347 01 Tachov DS
<br> 147
1
<br> Obec Třemešné Bezděkov 16,348 06 Třemešné DS
<br> 147
2
<br> Obec Brniště č.p.102,471 29 Brniště DS
<br> 147
3
<br> Město Cvikov Náměstí Osvobození 63,Cvikov I,471
54 Cvikov
<br> DS
<br> 147
4
<br> Město Česká Lípa náměstí T.G.Masaryka 1/1,470 01
Česká Lípa
<br> DS
<br> 147
5
<br> Město Doksy náměstí Republiky 193,472 01 Doksy DS
<br> 147
6
<br> Město Dubá Masarykovo náměstí 138/1,471 41
Dubá
<br> DS
<br> 147
7
<br> Městys Holany č.p.43,470 02 Holany DS
<br> 147
8
<br> Město Jablonné v Podještědí náměstí Míru 22,471 25 Jablonné v
Podještědí
<br> DS
<br> 147
9
<br> Město Kamenický Šenov Osvobození 470,471 14 Kamenický
Šenov
<br> DS
<br> 148
0
<br> Obec Kravaře náměstí 166,471 03 Kravaře DS
<br> 148
1
<br> Obec Mařenice č.p.26,471 56 Mařenice DS
<br> 148
2
<br> Město Mimoň Mírová 120,Mimoň III,471 24 Mimoň DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 48
<br>
148
3
<br> Město XXXX XXX nám.Míru X,XXX XX XXXX XXX DS
<br> XXX
X
<br> Obec Nový Oldřichov Mistrovice 51,471 13 Nový Oldřichov DS
<br> 148
5
<br> Obec Jestřebí č.p.142,471 61 Jestřebí DS
<br> 148
6
<br> Město Stráž pod Ralskem Revoluční 164,471 27 Stráž pod
Ralskem
<br> DS
<br> 148
7
<br> Obec Stružnice č.p.188,470 02 Stružnice DS
<br> 148
8
<br> Obec Svor č.p.195,471 51 Svor DS
<br> 148
9
<br> Obec Volfartice č.p.59,471 12 Volfartice DS
<br> 149
0
<br> Obec Zahrádky č.p.108,471 01 Zahrádky DS
<br> 149
1
<br> Město Zákupy Borská 5,471 23 Zákupy DS
<br> 149
2
<br> MĚSTO ŽANDOV Náměstí 82,471 07 Žandov DS
<br> 149
3
<br> Obec Arnoltice č.p.34,407 14 Arnoltice DS
<br> 149
4
<br> Město Benešov nad Ploučnicí náměstí Míru 1,407 22 Benešov nad
Ploučnicí
<br> DS
<br> 149
5
<br> Město Česká Kamenice Náměstí Míru 219,407 21 Česká
Kamenice
<br> DS
<br> 149
6
<br> Statutární město Děčín Mírové nám.1175/5,Děčín IV-
Podmokly,405 02 Děčín
<br> DS
<br> 149
7
<br> Obec Dobkovice č.p.101,407 03 Dobkovice DS
<br> 149
8
<br> Obec Dolní Podluží č.p.6,407 55 Dolní Podluží DS
<br> 149
9
<br> Město Dolní Poustevna Vilémovská 77,407 82 Dolní
Poustevna
<br> DS
<br> 150
0
<br> Obec Heřmanov č.p.13,405 02 Heřmanov DS
<br> 150
1
<br> Obec Hřensko č.p.71,407 17 Hřensko DS
<br> 150
2
<br> Obec Huntířov č.p.126,405 02 Huntířov DS
<br> 150
3
<br> Město Chřibská č.p.197,407 44 Chřibská DS
<br> 150
4
<br> Obec Jetřichovice č.p.24,407 16 Jetřichovice DS
<br> 150
5
<br> Město Jílové Mírové nám.280,407 01 Jílové DS
<br> 150
6
<br> Obec Jiřetín pod Jedlovou Vinařská 32,407 56 Jiřetín pod
Jedlovou
<br> DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 49
<br>
150
7
<br> Město Jiříkov Náměstí 464/1,Starý Jiříkov,407 53
Jiříkov
<br> DS
<br> 150
8
<br> Město Krásná Lípa Masarykova 246/6,407 46 Krásná
Lípa
<br> DS
<br> 150
9
<br> Obec Kytlice č.p.24,407 45 Kytlice DS
<br> 151
0
<br> Obec Lipová č.p.422,407 81 Lipová DS
<br> 151
1
<br> Obec Malšovice č.p.16,405 02 Malšovice DS
<br> 151
2
<br> Město Mikulášovice č.p.1007,407 79 Mikulášovice DS
<br> 151
3
<br> Město Rumburk Třída 9.května 1366/48,Rumburk 1 <,>
408 01 Rumburk
<br> DS
<br> 151
4
<br> Obec Staré Křečany č.p.38,407 61 Staré Křečany DS
<br> 151
5
<br> Město Šluknov nám.Míru 1,407 77 Šluknov DS
<br> 151
6
<br> Město Varnsdorf Nám.E.Beneše 470,407 47
Varnsdorf
<br> DS
<br> 151
7
<br> Město Velký Šenov Mírové nám.342,407 78 Velký Šenov DS
<br> 151
8
<br> Město Verneřice Mírové náměstí 138,407 25 Verneřice DS
<br> 151
9
<br> Obec Vilémov č.p.172,407 80 Vilémov DS
<br> 152
0
<br> Obec Bílence č.p.45,430 01 Bílence DS
<br> 152
1
<br> Obec Blatno č.p.1,430 01 Blatno DS
<br> 152
2
<br> Obec Boleboř č.p.57,431 21 Boleboř DS
<br> 152
3
<br> Obec Březno Radniční 97,431 45 Březno DS
<br> 152
4
<br> Obec Černovice č.p.80,430 01 Černovice DS
<br> 152
5
<br> Obec Domašín Louchov 20,431 51 Domašín DS
<br> 152
6
<br> Obec Droužkovice Rudé armády 80,431 44 Droužkovice DS
<br> 152
7
<br> Obec Hora Svatého Šebestiána č.p.3,431 82 Hora Svatého
Šebestiána
<br> DS
<br> 152
8
<br> Obec Hrušovany č.p.15,431 43 Hrušovany DS
<br> 152
9
<br> Obec Chbany č.p.19,431 57 Chbany DS
<br> 153
0
<br> Statutární město Chomutov Zborovská 4602,430 01 Chomutov DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 50
<br>
153
1
<br> Město Jirkov nám.Dr.E.Beneše 1,431 11 Jirkov DS
<br> 153
2
<br> Město Kadaň Mírové náměstí 1,432 01 Kadaň DS
<br> 153
3
<br> Obec Kalek č.p.26,431 32 Kalek DS
<br> 153
4
<br> Město Klášterec nad Ohří nám.Dr.XXXXXXX XXXXXX XX,XXX XX
Klášterec nad Ohří
<br> DS
<br> 153
5
<br> Městys Kovářská nám.J.Švermy 64,431 86 Kovářská DS
<br> 153
6
<br> Obec Křimov č.p.1,430 01 Křimov DS
<br> 153
7
<br> Obec Málkov Zelená 3,431 02 Málkov DS
<br> 153
8
<br> Město Mašťov Náměstí 80,431 56 Mašťov DS
<br> 153
9
<br> Obec Měděnec Nádražní 212,431 84 Měděnec DS
<br> 154
0
<br> Obec Místo č.p.81,431 58 Místo DS
<br> 154
1
<br> Obec Okounov č.p.64,431 51 Okounov DS
<br> 154
2
<br> Obec Otvice Školní 95,431 11 Otvice DS
<br> 154
3
<br> Obec Perštejn Hlavní 159,431 63 Perštejn DS
<br> 154
4
<br> Obec Pětipsy č.p.58,431 53 Pětipsy DS
<br> 154
5
<br> Obec Radonice č.p.1,431 55 Radonice DS
<br> 154
6
<br> Obec Rokle č.p.3,432 01 Rokle DS
<br> 154
7
<br> Obec Spořice Lipová 201,431 01 Spořice DS
<br> 154
8
<br> Obec Strupčice č.p.51,431 14 Strupčice DS
<br> 154
9
<br> Obec Údlice Náměstí 12,431 41 Údlice DS
<br> 155
0
<br> Město Vejprty Tylova 870/6,431 91 Vejprty DS
<br> 155
1
<br> Obec Veliká Ves Podlesice 53,441 01 Veliká Ves DS
<br> 155
2
<br> Obec Vilémov Náměstí 1,431 54 Vilémov DS
<br> 155
3
<br> Obec Vrskmaň č.p.46,431 15 Vrskmaň DS
<br> 155
4
<br> Obec Vysoká XXX XXXXX Fučíka XX,XXX XX Vysoká Pec DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 51
<br>
155
5
<br> Město Výsluní č.p.14,431 83 Výsluní DS
<br> 155
6
<br> OBEC ALBRECHTICE V
JIZERSKÝCH HORÁCH
<br> č.p.226,468 43 Albrechtice v
Jizerských horách
<br> DS
<br> 155
7
<br> Město Desná Krkonošská 318,Desná II,468 61
Desná
<br> DS
<br> 155
8
<br> Obec Držkov č.p.9,468 24 Držkov DS
<br> 155
9
<br> Obec Frýdštejn č.p.80,463 42 Frýdštejn DS
<br> 156
0
<br> Statutární město Jablonec nad
Nisou
<br> Mírové náměstí 3100/19,466 01
Jablonec nad Nisou
<br> DS
<br> 156
1
<br> Obec Janov nad Nisou č.p.520,468 11 Janov nad Nisou DS
<br> 156
2
<br> Obec Jenišovice č.p.67,468 33 Jenišovice DS
<br> 156
3
<br> Obec Josefův Důl Dolní Maxov 218,468 44 Josefův Důl DS
<br> 156
4
<br> Obec Koberovy č.p.102,468 22 Koberovy DS
<br> 156
5
<br> Obec Kořenov č.p.480,468 49 Kořenov DS
<br> 156
6
<br> Město Lučany nad Nisou č.p.333,468 71 Lučany nad Nisou DS
<br> 156
7
<br> Obec Malá Skála Vranové 1.díl 122,468 22 Malá Skála DS
<br> 156
8
<br> Obec Maršovice č.p.52,468 01 Maršovice DS
<br> 156
9
<br> Obec Nová Ves nad Nisou č.p.281,468 27 Nová Ves nad Nisou DS
<br> 157
0
<br> Obec Pěnčín č.p.57,468 21 Pěnčín DS
<br> 157
1
<br> OBEC PLAVY č.p.186,468 46 Plavy DS
<br> 157
2
<br> Obec Rádlo č.p.252,468 03 Rádlo DS
<br> 157
3
<br> Město Rychnov u Jablonce nad
Nisou
<br> Husova 490,468 02 Rychnov u
Jablonce nad Nisou
<br> DS
<br> 157
4
<br> Obec Skuhrov Huntířov 63,468 22 Skuhrov DS
<br> 157
5
<br> Město Smržovka náměstí T.G.Masaryka 600,468 51
Smržovka
<br> DS
<br> 157
6
<br> Město Tanvald Palackého 359,468 41 Tanvald DS
<br> 157
7
<br> Město Velké Hamry č.p.362,468 45 Velké Hamry DS
<br> 157
8
<br> Městys ZÁSADA č.p.188,468 25 Zásada DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 52
<br>
157
9
<br> Obec Zlatá Olešnice č.p.172,468 47 Zlatá Olešnice DS
<br> 158
0
<br> Město Železný Brod náměstí 3.května 1,468 22 Železný
Brod
<br> DS
<br> 158
1
<br> Obec Bílá č.p.76,463 43 Bílá DS
<br> 158
2
<br> Obec Bulovka č.p.101,464 01 Bulovka DS
<br> 158
3
<br> Město Český Dub nám.Bedřicha Smetany 1,Český Dub
I,463 43 Český Dub
<br> DS
<br> 158
4
<br> Obec Dolní Řasnice č.p.153,464 01 Dolní Řasnice DS
<br> 158
5
<br> Město Frýdlant nám.T.G.Masaryka 37,464 01
Frýdlant
<br> DS
<br> 158
6
<br> Obec Habartice č.p.191,463 73 Habartice DS
<br> 158
7
<br> Město Hejnice Nádražní 521,463 62 Hejnice DS
<br> 158
8
<br> Město Hodkovice nad Mohelkou nám.T.G.Masaryka 1,463 42
Hodkovice nad Mohelkou
<br> DS
<br> 158
9
<br> Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73,463 34 Hrádek nad
Nisou
<br> DS
<br> 159
0
<br> Město Chrastava náměstí 1.máje 1,463 31 Chrastava DS
<br> 159
1
<br> Obec Křižany č.p.340,463 53 Křižany DS
<br> 159
2
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC
<br> nám.Dr.E.Beneše 1/1,Liberec I-
Staré Město,460 01 Liberec
<br> DS
<br> 159
3
<br> Obec Mníšek Oldřichovská 185,463 31 Mníšek DS
<br> 159
4
<br> Město Nové Město pod Smrkem Palackého 280,463 65 Nové Město
pod Smrkem
<br> DS
<br> 159
5
<br> Město Osečná Svatovítské náměstí 105,463 52
Osečná
<br> DS
<br> 159
6
<br> Obec Pěnčín č.p.62,463 45 Pěnčín DS
<br> 159
7
<br> Obec Příšovice č.p.60,463 46 Příšovice DS
<br> 159
8
<br> Město Raspenava Fučíkova 421,464 01 Raspenava DS
<br> 159
9
<br> Obec Rynoltice č.p.199,463 53 Rynoltice DS
<br> 160
0
<br> Obec Světlá pod Ještědem Hodky 48,463 43 Světlá pod
Ještědem
<br> DS
<br> 160
1
<br> Obec Sychrov č.p.1,463 44 Sychrov DS
<br> 160
2
<br> Obec Višňová č.p.184,464 01 Višňová DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 53
<br>
160
3
<br> Obec Všelibice č.p.65,463 48 Všelibice DS
<br> 160
4
<br> Obec Bechlín č.p.85,411 86 Bechlín DS
<br> 160
5
<br> Město Bohušovice nad Ohří Husovo náměstí 42,411 56
Bohušovice nad Ohří
<br> DS
<br> 160
6
<br> Obec Brňany č.p.93,412 01 Brňany DS
<br> 160
7
<br> Městys Brozany nad Ohří Palackého náměstí 75,411 81
Brozany nad Ohří
<br> DS
<br> 160
8
<br> Obec Bříza č.p.110,413 01 Bříza DS
<br> 160
9
<br> Město Budyně nad Ohří Mírové náměstí 65,411 18 Budyně
nad Ohří
<br> DS
<br> 161
0
<br> Obec Ctiněves č.p.61,413 01 Ctiněves DS
<br> 161
1
<br> Obec Čížkovice Jiráskova 143,411 12 Čížkovice DS
<br> 161
2
<br> Obec Děčany č.p.29,411 15 Děčany DS
<br> 161
3
<br> Obec Dlažkovice č.p.62,411 15 Dlažkovice DS
<br> 161
4
<br> Obec Doksany č.p.108,411 82 Doksany DS
<br> 161
5
<br> Obec Dušníky č.p.65,413 01 Dušníky DS
<br> 161
6
<br> Obec Horní Beřkovice Podřipská č.ev.13,411 85 Horní
Beřkovice
<br> DS
<br> 161
7
<br> Město Hoštka nám.Svobody 2,411 72 Hoštka DS
<br> 161
8
<br> Obec Hrobce Ke Hřišti 14,411 83 Hrobce DS
<br> 161
9
<br> Obec Chodouny č.p.20,411 71 Chodouny DS
<br> 162
0
<br> Obec Klapý č.p.200,411 16 Klapý DS
<br> 162
1
<br> Obec Kleneč Hlavní 95,413 01 Kleneč DS
<br> 162
2
<br> Obec Kostomlaty pod Řípem č.p.90,413 01 Kostomlaty pod
Řípem
<br> DS
<br> 162
3
<br> Obec Krabčice Rovné 67,411 87 Krabčice DS
<br> 162
4
<br> Obec Křesín č.p.77,410 02 Křesín DS
<br> 162
5
<br> Obec Křešice Nádražní 84,411 48 Křešice DS
<br> 162
6
<br> Obec Kyškovice č.p.5,413 01 Kyškovice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 54
<br>
162
7
<br> Městys Levín č.p.58,411 45 Levín DS
<br> 162
8
<br> Obec Liběšice č.p.6,411 46 Liběšice DS
<br> 162
9
<br> Obec Libkovice pod Řípem č.p.181,413 01 Libkovice pod Řípem DS
<br> 163
0
<br> Obec Libochovany č.p.5,411 03 Libochovany DS
<br> 163
1
<br> Město Libochovice náměstí 5.května 48,411 17
Libochovice
<br> DS
<br> 163
2
<br> Obec Libotenice č.p.37,412 01 Libotenice DS
<br> 163
3
<br> Město Litoměřice Mírové náměstí 15/7,Litoměřice-
Město,412 01 Litoměřice
<br> DS
<br> 163
4
<br> Obec Lovečkovice č.p.40,411 45 Lovečkovice DS
<br> 163
5
<br> Město Lovosice Školní 407/2,410 02 Lovosice DS
<br> 163
6
<br> Obec Martiněves Pohořice 24,411 19 Martiněves DS
<br> 163
7
<br> Obec Mnetěš č.p.28,413 01 Mnetěš DS
<br> 163
8
<br> Obec Mšené lázně Prosek 174,411 19 Mšené-lázně DS
<br> 163
9
<br> Obec Nové Dvory č.p.5,413 01 Nové Dvory DS
<br> 164
0
<br> Obec Ploskovice č.p.2,411 42 Ploskovice DS
<br> 164
1
<br> Obec Polepy č.p.112,411 47 Polepy DS
<br> 164
2
<br> Obec Prackovice nad Labem č.p.54,411 33 Prackovice nad
Labem
<br> DS
<br> 164
3
<br> Obec Račiněves č.p.1,413 01 Račiněves DS
<br> 164
4
<br> Obec Rochov č.p.63,413 01 Rochov DS
<br> 164
5
<br> Město Roudnice nad Labem Karlovo náměstí 21,413 01 Roudnice
nad Labem
<br> DS
<br> 164
6
<br> Obec Siřejovice č.p.37,410 02 Siřejovice DS
<br> 164
7
<br> Obec Slatina č.p.50,410 02 Slatina DS
<br> 164
8
<br> Obec Snědovice č.p.99,411 74 Snědovice DS
<br> 164
9
<br> Obec Straškov-Vodochody Straškov 2,411 84 Straškov-
Vodochody
<br> DS
<br> 165
0
<br> Město Štětí Mírové nám.163,411 08 Štětí DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 55
<br>
165
1
<br> Město Terezín nám.ČSA 179,411 55 Terezín DS
<br> 165
2
<br> Obec Travčice č.p.150,412 01 Travčice DS
<br> 165
3
<br> Město Třebenice Paříkovo nám.1,411 13 Třebenice DS
<br> 165
4
<br> Obec Třebívlice Komenského náměstí 17,411 15
Třebívlice
<br> DS
<br> 165
5
<br> Obec Třebušín č.p.33,412 01 Třebušín DS
<br> 165
6
<br> Město Úštěk Mírové náměstí 83,Úštěk-Vnitřní
Město,411 45 Úštěk
<br> DS
<br> 165
7
<br> Obec Vědomice Na průhonu 270,413 01 Vědomice DS
<br> 165
8
<br> Obec Velemín č.p.96,411 31 Velemín DS
<br> 165
9
<br> Obec Velké Žernoseky č.p.63,412 01 Velké Žernoseky DS
<br> 166
0
<br> Obec Vražkov č.p.2,413 01 Vražkov DS
<br> 166
1
<br> Obec Vrbice Hlavní 47,411 64 Vrbice DS
<br> 166
2
<br> Obec Žalhostice č.p.120,411 01 Žalhostice DS
<br> 166
3
<br> Obec Žitenice Pohořanská 118,411 41 Žitenice DS
<br> 166
4
<br> Obec Blatno č.p.59,439 84 Blatno DS
<br> 166
5
<br> Město Blšany Náměstí 29,439 88 Blšany DS
<br> 166
6
<br> Obec Domoušice č.p.35,439 68 Domoušice DS
<br> 166
7
<br> Obec Hřivice č.p.24,439 65 Hřivice DS
<br> 166
8
<br> Obec Chlumčany č.p.154,439 03 Chlumčany DS
<br> 166
9
<br> Obec Chožov č.p.154,439 22 Chožov DS
<br> 167
0
<br> Obec Koštice č.p.26,439 21 Koštice DS
<br> 167
1
<br> Obec Krásný Dvůr č.p.117,439 72 Krásný Dvůr DS
<br> 167
2
<br> Město Kryry Hlavní 1,439 81 Kryry DS
<br> 167
3
<br> Obec Lenešice Knížete Václava 521,439 23 Lenešice DS
<br> 167
4
<br> Obec Libčeves K Zámku 1,439 26 Libčeves DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 56
<br>
167
5
<br> Město Louny Mírové náměstí 35,440 01 Louny DS
<br> 167
6
<br> Obec Lubenec Podbořanská 51,439 83 Lubenec DS
<br> 167
7
<br> Městys Měcholupy č.p.12,439 31 Měcholupy DS
<br> 167
8
<br> Městys Nepomyšl č.p.102,439 71 Nepomyšl DS
<br> 167
9
<br> Obec Nové Sedlo Farní 36,438 01 Nové Sedlo DS
<br> 168
0
<br> Městys Panenský Týnec č.p.10,439 05 Panenský Týnec DS
<br> 168
1
<br> Městys Peruc Oldřichova 49,439 07 Peruc DS
<br> 168
2
<br> Město Podbořany Mírová 615,441 01 Podbořany DS
<br> 168
3
<br> Obec Počedělice č.p.11,440 01 Počedělice DS
<br> 168
4
<br> Město Postoloprty Mírové náměstí 318,439 42
Postoloprty
<br> DS
<br> 168
5
<br> Městys Ročov č.p.121,439 67 Ročov DS
<br> 168
6
<br> Městys Slavětín Na Městečku 50,439 09 Slavětín DS
<br> 168
7
<br> Obec Tuchořice č.p.123,439 69 Tuchořice DS
<br> 168
8
<br> Obec Vinařice č.p.3,439 15 Vinařice DS
<br> 168
9
<br> Město Vroutek náměstí Míru 166,439 82 Vroutek DS
<br> 169
0
<br> Obec Výškov č.p.44,440 01 Výškov DS
<br> 169
1
<br> Obec Žiželice č.p.7,438 01 Žiželice DS
<br> 169
2
<br> Město Žatec náměstí Svobody 1,438 01 Žatec DS
<br> 169
3
<br> Obec Bečov č.p.126,435 26 Bečov DS
<br> 169
4
<br> Obec Bělušice č.p.64,434 01 Bělušice DS
<br> 169
5
<br> Obec Brandov Rudé armády 251,435 47 Brandov DS
<br> 169
6
<br> Obec Braňany Bílinská 76,435 22 Braňany DS
<br> 169
7
<br> Obec Český Jiřetín č.p.171,436 01 Český Jiřetín DS
<br> 169
8
<br> Obec Havraň č.p.11,435 01 Havraň DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 57
<br>
169
9
<br> Město Hora Svaté Kateřiny Dlouhá 261,435 46 Hora Svaté
Kateřiny
<br> DS
<br> 170
0
<br> Město Horní Jiřetín Potoční 15/1,435 43 Horní Jiřetín DS
<br> 170
1
<br> Obec Klíny č.p.61,436 01 Klíny DS
<br> 170
2
<br> Obec Korozluky č.p.20,434 01 Korozluky DS
<br> 170
3
<br> Obec Lišnice č.p.42,434 01 Lišnice DS
<br> 170
4
<br> Město Litvínov náměstí Míru 11,Horní Litvínov,436
01 Litvínov
<br> DS
<br> 170
5
<br> Město Lom nám.Republiky 13/5,435 11 Lom DS
<br> 170
6
<br> Obec Louka u Litvínova Sokolovská 127,435 33 Louka u
Litvínova
<br> DS
<br> 170
7
<br> Obec Lužice č.p.77,435 24 Lužice DS
<br> 170
8
<br> Obec Malé Březno č.p.1,434 01 Malé Březno DS
<br> 170
9
<br> Obec Mariánské Radčice Komenského 4,435 32 Mariánské
Radčice
<br> DS
<br> 171
0
<br> Město Meziboří nám.8.května 341,435 13 Meziboří DS
<br> 171
1
<br> Statutární město Most Radniční 1/2,434 01 Most DS
<br> 171
2
<br> Obec Nová Ves v Horách č.p.33,435 45 Nová Ves v Horách DS
<br> 171
3
<br> Obec Obrnice Mírová 70,435 21 Obrnice DS
<br> 171
4
<br> Obec Patokryje č.p.35,434 01 Patokryje DS
<br> 171
5
<br> Obec Polerady č.p.15,434 01 Polerady DS
<br> 171
6
<br> Obec Skršín č.p.48,434 01 Skršín DS
<br> 171
7
<br> Obec Volevčice č.p.22,434 01 Volevčice DS
<br> 171
8
<br> Obec Želenice Na Návsi 27,434 01 Želenice DS
<br> 171
9
<br> Město Bílina Břežánská 50/4,418 01 Bílina DS
<br> 172
0
<br> Obec Bořislav č.p.20,415 01 Bořislav DS
<br> 172
1
<br> Obec Bystřany Pražská 32,417 61 Bystřany DS
<br> 172
2
<br> Obec Bžany č.p.50,415 01 Bžany DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 58
<br>
172
3
<br> Město Dubí Ruská 264/128,417 01 Dubí DS
<br> 172
4
<br> Město Duchcov nám.Republiky 20/5,419 01 Duchcov DS
<br> 172
5
<br> Obec Háj u Duchcova Kubátova 155,417 22 Háj u Duchcova DS
<br> 172
6
<br> Městys Hostomice Mlýnská 158,417 52 Hostomice DS
<br> 172
7
<br> Město Hrob U Radnice 234,417 04 Hrob DS
<br> 172
8
<br> Obec Hrobčice č.p.41,417 57 Hrobčice DS
<br> 172
9
<br> Obec Jeníkov Oldřichov 52,417 24 Jeníkov DS
<br> 173
0
<br> Obec Kladruby č.p.29,415 01 Kladruby DS
<br> 173
1
<br> Obec Kostomlaty pod
Milešovkou
<br> Lhenická 310,417 54 Kostomlaty pod
Milešovkou
<br> DS
<br> 173
2
<br> Město Košťany Teplická 297,417 23 Košťany DS
<br> 173
3
<br> Město Krupka Mariánské náměstí 32,Bohosudov <,>
417 42 Krupka
<br> DS
<br> 173
4
<br> Obec Lahošť Švermova 22,417 25 Lahošť DS
<br> 173
5
<br> Město Ledvice Mírová 422/42,417 72 Ledvice DS
<br> 173
6
<br> Obec Měrunice č.p.67,418 04 Měrunice DS
<br> 173
7
<br> Obec Mikulov Tržní náměstí 27,419 01 Mikulov DS
<br> 173
8
<br> Obec Modlany č.p.34,417 13 Modlany DS
<br> 173
9
<br> Obec Moldava v Krušných
horách
<br> č.p.113,417 81 Moldava DS
<br> 174
0
<br> Obec Novosedlice Trnovanská 208/16,417 31
Novosedlice
<br> DS
<br> 174
1
<br> Obec Ohníč č.p.30,417 65 Ohníč DS
<br> 174
2
<br> Město Osek Zahradní 246,417 05 Osek DS
<br> 174
3
<br> Obec Proboštov nám.Svobody 700,417 12 Proboštov DS
<br> 174
4
<br> Obec Rtyně nad Bílinou č.p.34,417 62 Rtyně nad Bílinou DS
<br> 174
5
<br> Obec Srbice č.p.62,415 01 Srbice DS
<br> 174
6
<br> Obec Světec Zámek 1,417 53 Světec DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 59
<br>
174
7
<br> Statutární město Teplice náměstí Svobody 2/2,415 01 Teplice DS
<br> 174
8
<br> Obec Újezdeček náměstí Boženy Němcové 2/1,415 01
Újezdeček
<br> DS
<br> 174
9
<br> Obec Zabrušany č.p.1,417 71 Zabrušany DS
<br> 175
0
<br> Obec Žalany Pražská 93,417 63 Žalany DS
<br> 175
1
<br> Obec Žim č.p.28,415 01 Žim DS
<br> 175
2
<br> Obec Dolní Zálezly Mírové náměstí 8,403 01 Dolní
Zálezly
<br> DS
<br> 175
3
<br> Obec Chuderov č.p.63,400 02 Chuderov DS
<br> 175
4
<br> Obec Libouchec č.p.211,403 35 Libouchec DS
<br> 175
5
<br> Obec Malečov č.p.36,403 27 Malečov DS
<br> 175
6
<br> Obec Petrovice č.p.529,403 37 Petrovice DS
<br> 175
7
<br> Obec Povrly Mírová 165/7,403 32 Povrly DS
<br> 175
8
<br> Obec Řehlovice č.p.1,403 13 Řehlovice DS
<br> 175
9
<br> Obec Telnice č.p.77,403 38 Telnice DS
<br> 176
0
<br> Obec Tisá č.p.205,403 36 Tisá DS
<br> 176
1
<br> Obec Velké Březno Děčínská 211,403 23 Velké Březno DS
<br> 176
2
<br> Obec Bojiště č.p.27,584 01 Bojiště DS
<br> 176
3
<br> Obec Borek č.p.7,582 82 Borek DS
<br> 176
4
<br> Obec Čachotín č.p.77,583 01 Čachotín DS
<br> 176
5
<br> Městys Česká Bělá č.p.122,582 61 Česká Bělá DS
<br> 176
6
<br> Obec Číhošť č.p.44,582 87 Číhošť DS
<br> 176
7
<br> Obec Dlouhá Ves č.p.24,582 22 Dlouhá Ves DS
<br> 176
8
<br> Obec Dolní Krupá č.p.55,582 71 Dolní Krupá DS
<br> 176
9
<br> Obec Dolní Město č.p.93,582 33 Dolní Město DS
<br> 177
0
<br> Město Golčův Jeníkov Nám.T.G.Masaryka 110,582 82
Golčův Jeníkov
<br> DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 60
<br>
177
1
<br> Město Habry Žižkovo nám.66,582 81 Habry DS
<br> 177
2
<br> Městys Havlíčkova Borová Náměstí 278,582 23 Havlíčkova
Borová
<br> DS
<br> 177
3
<br> Město Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 57,580 01
Havlíčkův Brod
<br> DS
<br> 177
4
<br> Obec Herálec č.p.257,582 55 Herálec DS
<br> 177
5
<br> Obec Hněvkovice č.p.116,582 94 Hněvkovice DS
<br> 177
6
<br> Obec Horní Krupá č.p.49,580 01 Horní Krupá DS
<br> 177
7
<br> Obec Hradec č.p.54,584 01 Hradec DS
<br> 177
8
<br> Město Chotěboř Trčků z Lípy 69,583 01 Chotěboř DS
<br> 177
9
<br> Obec Chrtníč č.p.52,582 82 Chrtníč DS
<br> 178
0
<br> Obec Jedlá č.p.25,584 01 Jedlá DS
<br> 178
1
<br> Obec Jeřišno č.p.25,582 74 Jeřišno DS
<br> 178
2
<br> Obec Kámen č.p.53,582 42 Kámen DS
<br> 178
3
<br> Obec Kamenná Lhota č.p.52,582 92 Kamenná Lhota DS
<br> 178
4
<br> Obec Klokočov č.p.105,583 01 Klokočov DS
<br> 178
5
<br> Obec Kojetín č.p.36,580 01 Kojetín DS
<br> 178
6
<br> Obec Kozlov č.p.31,584 01 Kozlov DS
<br> 178
7
<br> Obec Kožlí č.p.156,582 93 Kožlí DS
<br> 178
8
<br> Obec Krásná Hora č.p.34,582 34 Krásná Hora DS
<br> 178
9
<br> Obec Krátká Ves č.p.31,582 22 Krátká Ves DS
<br> 179
0
<br> Městys Krucemburk Nám.Jana Zrzavého 13,582 66
Krucemburk
<br> DS
<br> 179
1
<br> Obec Květinov č.p.12,580 01 Květinov DS
<br> 179
2
<br> Obec Kynice č.p.38,584 01 Kynice DS
<br> 179
3
<br> Město Ledeč nad Sázavou Husovo náměstí 7,584 01 Ledeč nad
Sázavou
<br> DS
<br> 179
4
<br> Obec Leština u Světlé č.p.51,582 86 Leština u Světlé DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 61
<br>
179
5
<br> Městys Libice nad Doubravou Zámecká 47,582 77 Libice nad
Doubravou
<br> DS
<br> 179
6
<br> Obec Lípa č.p.93,582 57 Lípa DS
<br> 179
7
<br> Obec Lipnice nad Sázavou č.p.50,582 32 Lipnice nad Sázavou DS
<br> 179
8
<br> Obec Lučice č.p.90,582 35 Lučice DS
<br> 179
9
<br> Obec Malčín č.p.21,582 91 Malčín DS
<br> 180
0
<br> Obec Maleč č.p.48,582 76 Maleč DS
<br> 180
1
<br> Obec Nová Ves u Leštiny č.p.33,582 82 Nová Ves u Leštiny DS
<br> 180
2
<br> Obec Okrouhlice č.p.186,582 31 Okrouhlice DS
<br> 180
3
<br> Obec Olešenka č.p.42,582 22 Olešenka DS
<br> 180
4
<br> Obec Olešná č.p.29,580 01 Olešná DS
<br> 180
5
<br> Obec Oudoleň č.p.123,582 24 Oudoleň DS
<br> 180
6
<br> Obec Pavlov č.p.9,584 01 Pavlov DS
<br> 180
7
<br> Obec Pohled Revoluční 39,582 21 Pohled DS
<br> 180
8
<br> Obec Prosíčka Horní Prosíčka 7,584 01 Prosíčka DS
<br> 180
9
<br> Město Přibyslav Bechyňovo náměstí 1,582 22
Přibyslav
<br> DS
<br> 181
0
<br> Obec Příseka č.p.8,582 91 Příseka DS
<br> 181
1
<br> Obec Rozsochatec č.p.97,582 72 Rozsochatec DS
<br> 181
2
<br> Obec Rušinov č.p.47,583 01 Rušinov DS
<br> 181
3
<br> Obec Rybníček č.p.2,582 82 Rybníček DS
<br> 181
4
<br> Obec Sázavka č.p.12,582 44 Sázavka DS
<br> 181
5
<br> Obec Skuhrov č.p.48,582 41 Skuhrov DS
<br> 181
6
<br> Obec Slavíkov č.p.2,582 65 Slavíkov DS
<br> 181
7
<br> Obec Sobíňov č.p.200,582 62 Sobíňov DS
<br> 181
8
<br> Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18,582 91
Světlá nad Sázavou
<br> DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 62
<br>
181
9
<br> Obec Šlapanov č.p.40,582 51 Šlapanov DS
<br> 182
0
<br> Městys Štoky č.p.261,582 53 Štoky DS
<br> 182
1
<br> Obec Tis č.p.112,582 43 Tis DS
<br> 182
2
<br> Obec Trpišovice Koňkovice 33,584 01 Trpišovice DS
<br> 182
3
<br> Městys Uhelná Příbram č.p.15,582 45 Uhelná Příbram DS
<br> 182
4
<br> Městys Úsobí č.p.43,582 54 Úsobí DS
<br> 182
5
<br> Obec Vepříkov č.p.53,583 01 Vepříkov DS
<br> 182
6
<br> Obec Veselý Žďár č.p.204,580 01 Veselý Žďár DS
<br> 182
7
<br> Obec Věž č.p.17,582 56 Věž DS
<br> 182
8
<br> Obec Věžnice č.p.9,582 52 Věžnice DS
<br> 182
9
<br> Městys Vilémov č.p.1,582 83 Vilémov DS
<br> 183
0
<br> Obec Vilémovice č.p.9,584 01 Vilémovice DS
<br> 183
1
<br> Město Ždírec nad Doubravou Školní 500,582 63 Ždírec nad
Doubravou
<br> DS
<br> 183
2
<br> Obec Žižkovo Pole č.p.9,582 22 Žižkovo Pole DS
<br> 183
3
<br> Obec Barchov č.p.62,504 01 Barchov DS
<br> 183
4
<br> Obec Běleč nad Orlicí č.p.10,503 46 Běleč nad Orlicí DS
<br> 183
5
<br> OBEC BOHARYNĚ č.p.53,503 23 Boharyně DS
<br> 183
6
<br> OBEC ČERNILOV č.p.310,503 43 Černilov DS
<br> 183
7
<br> Obec Černožice Gen.Svobody 268,503 04 Černožice DS
<br> 183
8
<br> OBEC ČISTĚVES č.p.28,503 15 Čistěves DS
<br> 183
9
<br> OBEC DOBŘENICE č.p.10,503 25 Dobřenice DS
<br> 184
0
<br> OBEC DOHALICE č.p.17,503 13 Dohalice DS
<br> 184
1
<br> OBEC DOLNÍ PŘÍM č.p.1,503 16 Dolní Přím DS
<br> 184
2
<br> OBEC HABŘINA č.p.28,503 03 Habřina DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 63
<br>
184
3
<br> OBEC HLUŠICE č.p.51,503 56 Hlušice DS
<br> 184
4
<br> OBEC HNĚVČEVES č.p.54,503 15 Hněvčeves DS
<br> 184
5
<br> OBEC HOŘINĚVES č.p.73,503 06 Hořiněves DS
<br> 184
6
<br> Statutární město Hradec
Králové
<br> Československé armády 408/51,500
03 Hradec Králové
<br> DS
<br> 184
7
<br> OBEC HRÁDEK č.p.42,503 15 Hrádek DS
<br> 184
8
<br> OBEC HUMBURKY č.p.41,504 01 Humburky DS
<br> 184
9
<br> Město Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64,Chlumec nad
Cidlinou I,503 51 Chlumec nad
Cidlinou
<br> DS
<br> 185
0
<br> OBEC CHUDEŘICE č.p.31,503 51 Chudeřice DS
<br> 185
1
<br> OBEC KÁRANICE č.p.48,503 66 Káranice DS
<br> 185
2
<br> Obec Klamoš č.p.26,503 51 Klamoš DS
<br> 185
3
<br> OBEC KOSICE č.p.66,503 51 Kosice DS
<br> 185
4
<br> OBEC KOSIČKY č.p.1,503 65 Kosičky DS
<br> 185
5
<br> OBEC KRÁLÍKY č.p.29,504 01 Králíky DS
<br> 185
6
<br> OBEC KRATONOHY č.p.31,503 24 Kratonohy DS
<br> 185
7
<br> OBEC KUNČICE č.p.1,503 15 Kunčice DS
<br> 185
8
<br> OBEC LHOTA POD LIBČANY č.p.50,503 27 Lhota pod Libčany DS
<br> 185
9
<br> OBEC LIBČANY č.p.80,503 22 Libčany DS
<br> 186
0
<br> OBEC LIŠICE č.p.9,503 51 Lišice DS
<br> 186
1
<br> OBEC LODÍN č.p.100,503 15 Lodín DS
<br> 186
2
<br> OBEC LOCHENICE č.p.83,503 02 Lochenice DS
<br> 186
3
<br> OBEC LOVČICE č.p.185,503 61 Lovčice DS
<br> 186
4
<br> OBEC MĚNÍK č.p.43,503 64 Měník DS
<br> 186
5
<br> OBEC MLÉKOSRBY č.p.51,503 51 Mlékosrby DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 64
<br>
186
6
<br> OBEC MOKROVOUSY č.p.18,503 15 Mokrovousy DS
<br> 186
7
<br> OBEC MYŠTĚVES č.p.15,503 15 Myštěves DS
<br> 186
8
<br> OBEC MŽANY č.p.19,503 15 Mžany DS
<br> 186
9
<br> Město Nechanice Husovo nám.83,503 15 Nechanice DS
<br> 187
0
<br> OBEC NEPOLISY č.p.75,503 63 Nepolisy DS
<br> 187
1
<br> OBEC NOVÉ MĚSTO č.p.79,503 51 Nové Město DS
<br> 187
2
<br> Město Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1,504 01 Nový
Bydžov
<br> DS
<br> 187
3
<br> OBEC OHNIŠŤANY č.p.91,503 54 Ohnišťany DS
<br> 187
4
<br> OBEC OLEŠNICE č.p.44,503 51 Olešnice DS
<br> 187
5
<br> OBEC PETROVICE č.p.104,503 55 Petrovice DS
<br> 187
6
<br> OBEC PÍSEK č.p.98,503 51 Písek DS
<br> 187
7
<br> OBEC PRASEK č.p.229,504 01 Prasek DS
<br> 187
8
<br> OBEC PRASKAČKA č.p.12,503 33 Praskačka DS
<br> 187
9
<br> Obec Předměřice nad Labem Obránců míru 18,503 02 Předměřice
nad Labem
<br> DS
<br> 188
0
<br> Obec Převýšov č.p.89,503 51 Převýšov DS
<br> 188
1
<br> Obec Roudnice č.p.100,503 27 Roudnice DS
<br> 188
2
<br> OBEC SENDRAŽICE č.p.1,503 03 Sendražice DS
<br> 188
3
<br> OBEC SKALICE č.p.32,503 03 Skalice DS
<br> 188
4
<br> Obec Skřivany Dr.Vojtěcha 199,503 52 Skřivany DS
<br> 188
5
<br> OBEC SMIDARY Náměstí Prof.Babáka 106,503 53
Smidary
<br> DS
<br> 188
6
<br> Město SMIŘICE Palackého 106,503 03 Smiřice DS
<br> 188
7
<br> OBEC SMRŽOV č.p.11,503 03 Smržov DS
<br> 188
8
<br> OBEC SOVĚTICE č.p.25,503 15 Sovětice DS
<br> 188
9
<br> OBEC STARÁ VODA č.p.68,503 51 Stará Voda DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 65
<br>
189
0
<br> OBEC STĚŽERY Lipová 31,503 21 Stěžery DS
<br> 189
1
<br> OBEC STRAČOV č.p.2,503 14 Stračov DS
<br> 189
2
<br> OBEC STŘEZETICE č.p.48,503 12 Střezetice DS
<br> 189
3
<br> OBEC SYROVÁTKA č.p.69,503 27 Syrovátka DS
<br> 189
4
<br> OBEC ŠAPLAVA č.p.3,503 53 Šaplava DS
<br> 189
5
<br> OBEC TĚCHLOVICE č.p.18,503 27 Těchlovice DS
<br> 189
6
<br> Město Třebechovice pod
Orebem
<br> Masarykovo náměstí 14,503 46
Třebechovice pod Orebem
<br> DS
<br> 189
7
<br> OBEC TŘESOVICE č.p.30,503 15 Třesovice DS
<br> 189
8
<br> OBEC VINARY č.p.70,503 53 Vinary DS
<br> 189
9
<br> OBEC VŠESTARY č.p.35,503 12 Všestary DS
<br> 190
0
<br> OBEC VYSOKÁ NAD LABEM č.p.22,503 31 Vysoká nad Labem DS
<br> 190
1
<br> Obec Běstvina č.p.29,538 45 Běstvina DS
<br> 190
2
<br> Městys Bojanov č.p.18,538 26 Bojanov DS
<br> 190
3
<br> Obec Bořice č.p.93,538 62 Bořice DS
<br> 190
4
<br> Obec Bylany č.p.77,538 01 Bylany DS
<br> 190
5
<br> Obec Ctětín č.p.55,538 25 Ctětín DS
<br> 190
6
<br> Obec České Lhotice č.p.35,538 25 České Lhotice DS
<br> 190
7
<br> Obec Dědová č.p.38,539 01 Dědová DS
<br> 190
8
<br> Obec Hamry č.p.121,539 01 Hamry DS
<br> 190
9
<br> Město Heřmanův Městec náměstí Míru 4,538 03 Heřmanův
Městec
<br> DS
<br> 191
0
<br> Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1,539 01
Hlinsko
<br> DS
<br> 191
1
<br> Obec Holetín Horní Holetín 105,539 71 Holetín DS
<br> 191
2
<br> Obec Honbice č.p.49,538 62 Honbice DS
<br> 191
3
<br> Obec Horka č.p.53,538 51 Horka DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 66
<br>
191
4
<br> Obec Horní Bradlo Dolní Bradlo 7,539 53 Horní Bradlo DS
<br> 191
5
<br> Obec Hošťalovice č.p.18,538 03 Hošťalovice DS
<br> 191
6
<br> Město Hrochův Týnec Smetanova 25,538 62 Hrochův Týnec DS
<br> 191
7
<br> Obec Hroubovice č.p.51,538 54 Hroubovice DS
<br> 191
8
<br> Město Chrast Náměstí 1,538 51 Chrast DS
<br> 191
9
<br> Městys Chroustovice náměstí XXXXXX XXXXX XX,XXX XX
Chroustovice
<br> DS
<br> 192
0
<br> Město Chrudim Resselovo náměstí 77,Chrudim I,537
01 Chrudim
<br> DS
<br> 192
1
<br> Obec Jenišovice č.p.42,538 64 Jenišovice DS
<br> 192
2
<br> Obec Kameničky č.p.149,539 41 Kameničky DS
<br> 192
3
<br> Obec Kladno č.p.84,539 01 Kladno DS
<br> 192
4
<br> Obec Kočí č.p.92,538 61 Kočí DS
<br> 192
5
<br> Obec Krásné č.p.15,538 25 Krásné DS
<br> 192
6
<br> Obec Krouna č.p.218,539 43 Krouna DS
<br> 192
7
<br> Obec Leština č.p.87,539 44 Leština DS
<br> 192
8
<br> Obec Leštinka č.p.30,539 73 Leštinka DS
<br> 192
9
<br> Obec Libkov č.p.31,538 25 Libkov DS
<br> 193
0
<br> Obec Liboměřice č.p.26,538 21 Liboměřice DS
<br> 193
1
<br> Obec Lozice č.p.71,538 54 Lozice DS
<br> 193
2
<br> Obec Lukavice č.p.1,538 21 Lukavice DS
<br> 193
3
<br> Město Luže náměstí Plk.Josefa Koukala 1,538 54
Luže
<br> DS
<br> 193
4
<br> Obec Míčov-Sušice Míčov 32,538 03 Míčov-Sušice DS
<br> 193
5
<br> Obec Miřetice č.p.66,539 55 Miřetice DS
<br> 193
6
<br> Obec Mladoňovice č.p.14,538 21 Mladoňovice DS
<br> 193
7
<br> Obec Morašice č.p.17,538 02 Morašice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 67
<br>
193
8
<br> Obec Nabočany č.p.24,538 62 Nabočany DS
<br> 193
9
<br> Obec Načešice č.p.21,538 03 Načešice DS
<br> 194
0
<br> Město Nasavrky Náměstí 77,538 25 Nasavrky DS
<br> 194
1
<br> Obec Nové Hrady č.p.123,539 45 Nové Hrady DS
<br> 194
2
<br> Obec Orel č.p.38,538 21 Orel DS
<br> 194
3
<br> Obec Perálec č.p.24,539 44 Perálec DS
<br> 194
4
<br> Obec Pokřikov č.p.93,539 01 Pokřikov DS
<br> 194
5
<br> Obec Prachovice Chrudimská 50,538 04 Prachovice DS
<br> 194
6
<br> Město Proseč náměstí Dr.Tošovského 18,539 44
Proseč
<br> DS
<br> 194
7
<br> Obec Prosetín č.p.22,539 76 Prosetín DS
<br> 194
8
<br> Obec Raná č.p.16,539 72 Raná DS
<br> 194
9
<br> Město Ronov nad Doubravou Chittussiho nám.150,538 42 Ronov
nad Doubravou
<br> DS
<br> 195
0
<br> Obec Rosice č.p.96,538 34 Rosice DS
<br> 195
1
<br> Obec Řepníky č.p.34,538 65 Řepníky DS
<br> 195
2
<br> Obec Řestoky č.p.18,538 51 Řestoky DS
<br> 195
3
<br> Město Seč Chrudimská 1,538 07 Seč DS
<br> 195
4
<br> Město Skuteč Palackého náměstí 133,539 73
Skuteč
<br> DS
<br> 195
5
<br> Město Slatiňany T.G.Masaryka 36,538 21 Slatiňany DS
<br> 195
6
<br> Obec Sobětuchy Pouchobrady 4,537 01 Sobětuchy DS
<br> 195
7
<br> Obec Stradouň č.p.98,538 63 Stradouň DS
<br> 195
8
<br> Obec Střemošice č.p.62,538 54 Střemošice DS
<br> 195
9
<br> Obec Studnice č.p.108,539 01 Studnice DS
<br> 196
0
<br> Obec Svídnice č.p.99,538 24 Svídnice DS
<br> 196
1
<br> Obec Svratouch č.p.290,539 42 Svratouch DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 68
<br>
196
2
<br> Obec Tisovec Dřeveš 19,539 73 Tisovec DS
<br> 196
3
<br> Městys Trhová Kamenice Raisovo náměstí 4,539 52 Trhová
Kamenice
<br> DS
<br> 196
4
<br> Obec Trojovice č.p.77,538 33 Trojovice DS
<br> 196
5
<br> Město Třemošnice Náměstí Míru 451,538 43 Třemošnice DS
<br> 196
6
<br> Obec Tuněchody č.p.2,537 01 Tuněchody DS
<br> 196
7
<br> Obec Úhřetice č.p.36,538 32 Úhřetice DS
<br> 196
8
<br> Obec Vápenný Podol č.p.74,538 03 Vápenný Podol DS
<br> 196
9
<br> Městys Včelákov č.p.81,539 57 Včelákov DS
<br> 197
0
<br> Obec Vejvanovice č.p.11,538 62 Vejvanovice DS
<br> 197
1
<br> Obec Vinary č.p.67,538 63 Vinary DS
<br> 197
2
<br> Obec Vítanov č.p.126,539 01 Vítanov DS
<br> 197
3
<br> Obec Vojtěchov č.p.120,539 01 Vojtěchov DS
<br> 197
4
<br> Obec Vortová č.p.95,539 61 Vortová DS
<br> 197
5
<br> Obec Vrbatův Kostelec č.p.42,539 56 Vrbatův Kostelec DS
<br> 197
6
<br> Obec Všeradov č.p.39,539 01 Všeradov DS
<br> 197
7
<br> Obec Vysočina Dřevíkov 55,539 01 Vysočina DS
<br> 197
8
<br> Obec Zaječice č.p.4,538 35 Zaječice DS
<br> 197
9
<br> Městys Žumberk č.p.71,538 36 Žumberk DS
<br> 198
0
<br> Obec Bašnice č.p.3,508 01 Bašnice DS
<br> 198
1
<br> Obec Běchary č.p.5,507 32 Běchary DS
<br> 198
2
<br> OBEC BOHÁŇKA č.p.27,508 01 Boháňka DS
<br> 198
3
<br> Obec Bystřice č.p.111,507 23 Bystřice DS
<br> 198
4
<br> Obec Cerekvice nad Bystřicí č.p.53,507 77 Cerekvice nad Bystřicí DS
<br> 198
5
<br> Obec Češov č.p.49,506 01 Češov DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 69
<br>
198
6
<br> Obec Dětenice č.p.141,507 24 Dětenice DS
<br> 198
7
<br> Obec Dobrá Voda u Hořic č.p.131,507 73 Dobrá Voda u Hořic DS
<br> 198
8
<br> Obec Holín č.p.10,506 01 Holín DS
<br> 198
9
<br> Obec Holovousy č.p.39,508 01 Holovousy DS
<br> 199
0
<br> Město Hořice náměstí Jiřího z Poděbrad 342,508
01 Hořice
<br> DS
<br> 199
1
<br> Obec Chomutice č.p.4,507 53 Chomutice DS
<br> 199
2
<br> Obec Jeřice č.p.21,508 01 Jeřice DS
<br> 199
3
<br> Město Jičín Žižkovo náměstí 18,Valdické
Předměstí,506 01 Jičín
<br> DS
<br> 199
4
<br> Obec Jičíněves č.p.82,507 31 Jičíněves DS
<br> 199
5
<br> Obec Kněžnice č.p.123,506 01 Kněžnice DS
<br> 199
6
<br> OBEC KONECCHLUMÍ č.p.81,507 05 Konecchlumí DS
<br> 199
7
<br> Město Kopidlno náměstí Hilmarovo 13,507 32
Kopidlno
<br> DS
<br> 199
8
<br> Město Lázně Bělohrad Náměstí K.V.Raise 35,507 81 Lázně
Bělohrad
<br> DS
<br> 199
9
<br> Město Libáň náměstí Svobody 36,507 23 Libáň DS
<br> 200
0
<br> Obec Libošovice č.p.104,507 44 Libošovice DS
<br> 200
1
<br> Obec Libuň č.p.27,507 15 Libuň DS
<br> 200
2
<br> OBEC LUKAVEC U HOŘIC č.p.120,508 01 Lukavec u Hořic DS
<br> 200
3
<br> Obec Lužany č.p.144,507 06 Lužany DS
<br> 200
4
<br> Obec Markvartice č.p.59,507 42 Markvartice DS
<br> 200
5
<br> Město Miletín náměstí K.J.Erbena 99,507 71
Miletín
<br> DS
<br> 200
6
<br> Obec Zelenecká Lhota č.p.8,507 23 Zelenecká Lhota DS
<br> 200
7
<br> OBEC MLADĚJOV č.p.45,507 45 Mladějov DS
<br> 200
8
<br> Městys Mlázovice Náměstí 4,507 58 Mlázovice DS
<br> 200
9
<br> Obec Nemyčeves č.p.78,506 01 Nemyčeves DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 70
<br>
201
0
<br> Město Nová Paka Dukelské náměstí 39,509 01 Nová
Paka
<br> DS
<br> 201
1
<br> Obec Ostroměř T.G.Masaryka 103,507 52 Ostroměř DS
<br> 201
2
<br> Městys Pecka č.p.2,507 82 Pecka DS
<br> 201
3
<br> Obec Podhorní Újezd a Vojice Vojice 141,508 01 Podhorní Újezd a
Vojice
<br> DS
<br> 201
4
<br> Městys Podhradí Čejkovice 17,506 01 Podhradí DS
<br> 201
5
<br> Obec Podůlší č.p.90,506 01 Podůlší DS
<br> 201
6
<br> Obec Radim č.p.8,507 12 Radim DS
<br> 201
7
<br> Obec Samšina č.p.54,506 01 Samšina DS
<br> 201
8
<br> Obec Sběř č.p.38,507 03 Sběř DS
<br> 201
9
<br> Obec Slatiny č.p.19,506 01 Slatiny DS
<br> 202
0
<br> Obec Sobčice č.p.25,508 01 Sobčice DS
<br> 202
1
<br> Město Sobotka Boleslavská 440,507 43 Sobotka DS
<br> 202
2
<br> Obec Stará Paka Revoluční 180,507 91 Stará Paka DS
<br> 202
3
<br> Obec Střevač č.p.49,507 22 Střevač DS
<br> 202
4
<br> Obec Třebnouševes č.p.80,508 01 Třebnouševes DS
<br> 202
5
<br> Obec Třtěnice č.p.127,507 04 Třtěnice DS
<br> 202
6
<br> OBEC TUŘ č.p.13,506 01 Tuř DS
<br> 202
7
<br> Obec Úbislavice č.p.53,507 92 Úbislavice DS
<br> 202
8
<br> OBEC ÚHLEJOV č.p.50,507 71 Úhlejov DS
<br> 202
9
<br> Obec Újezd pod Troskami č.p.29,512 63 Újezd pod Troskami DS
<br> 203
0
<br> Obec Valdice Jičínská 37,507 11 Valdice DS
<br> 203
1
<br> Obec Veliš č.p.4,507 21 Veliš DS
<br> 203
2
<br> OBEC VIDOCHOV č.p.94,509 01 Vidochov DS
<br> 203
3
<br> Obec Vitiněves č.p.110,506 01 Vitiněves DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 71
<br>
203
4
<br> Obec Volanice č.p.130,507 03 Volanice DS
<br> 203
5
<br> Obec Vršce č.p.91,507 33 Vršce DS
<br> 203
6
<br> Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9,507 03 Vysoké
Veselí
<br> DS
<br> 203
7
<br> Město Železnice Náměstí Svobody 1,507 13 Železnice DS
<br> 203
8
<br> Obec Žeretice č.p.111,507 02 Žeretice DS
<br> 203
9
<br> Obec Žlunice č.p.138,507 34 Žlunice DS
<br> 204
0
<br> OBEC BOHUSLAVICE NAD
METUJÍ
<br> č.p.175,549 06 Bohuslavice DS
<br> 204
1
<br> OBEC BOŽANOV č.p.110,549 74 Božanov DS
<br> 204
2
<br> MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239,550 01
Broumov
<br> DS
<br> 204
3
<br> OBEC ČERNČICE č.p.8,549 01 Černčice DS
<br> 204
4
<br> MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC náměstí T.G.Masaryka 120,549 41
Červený Kostelec
<br> DS
<br> 204
5
<br> OBEC ČESKÁ ČERMNÁ č.p.128,549 21 Česká Čermná DS
<br> 204
6
<br> OBEC ČESKÁ METUJE č.p.10,549 56 Česká Metuje DS
<br> 204
7
<br> MĚSTO ČESKÁ SKALICE třída T.G.Masaryka 80,552 03
Česká Skalice
<br> DS
<br> 204
8
<br> OBEC DOLANY č.p.32,552 03 Dolany DS
<br> 204
9
<br> OBEC DOLNÍ RADECHOVÁ Náchodská 240,549 11 Dolní
Radechová
<br> DS
<br> 205
0
<br> OBEC HEŘMANICE č.p.13,552 12 Heřmanice DS
<br> 205
1
<br> OBEC HORNÍ RADECHOVÁ č.p.196,549 46 Horní Radechová DS
<br> 205
2
<br> OBEC HOŘIČKY č.p.4,552 05 Hořičky DS
<br> 205
3
<br> MĚSTO HRONOV nám.Čs.armády 5,549 31 Hronov DS
<br> 205
4
<br> OBEC CHVALKOVICE č.p.130,552 04 Chvalkovice DS
<br> 205
5
<br> Město Jaroměř nám.Československé armády 16,551
01 Jaroměř
<br> DS
<br> 205
6
<br> OBEC JASENNÁ č.p.68,552 22 Jasenná DS
<br> 205
7
<br> OBEC JESTŘEBÍ č.p.60,549 01 Jestřebí DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 72
<br>
205
8
<br> Městys Machov č.p.119,549 63 Machov DS
<br> 205
9
<br> Obec Martínkovice č.p.186,549 73 Martínkovice DS
<br> 206
0
<br> OBEC MEZILESÍ č.p.95,549 23 Mezilesí DS
<br> 206
1
<br> Město Meziměstí 5.května 1,549 81 Meziměstí DS
<br> 206
2
<br> OBEC NAHOŘANY č.p.76,549 07 Nahořany DS
<br> 206
3
<br> MĚSTO NÁCHOD Masarykovo náměstí 40,547 01
Náchod
<br> DS
<br> 206
4
<br> Město Nové Město nad Metují náměstí Republiky 6,549 01 Nové
Město nad Metují
<br> DS
<br> 206
5
<br> MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK Náměstí 28,549 22 Nový Hrádek DS
<br> 206
6
<br> OBEC NOVÝ PLES č.p.28,551 01 Nový Ples DS
<br> 206
7
<br> OBEC OTOVICE č.p.196,549 72 Otovice DS
<br> 206
8
<br> Město Police nad Metují Masarykovo náměstí 98,549 54
Police nad Metují
<br> DS
<br> 206
9
<br> Obec Provodov-Šonov Šonov u Nového Města nad Metují
134,549 08 Provodov-Šonov
<br> DS
<br> 207
0
<br> OBEC PŘIBYSLAV č.p.12,549 01 Přibyslav DS
<br> 207
1
<br> OBEC RASOŠKY č.p.50,552 21 Rasošky DS
<br> 207
2
<br> OBEC ROŽNOV č.p.72,551 01 Rožnov DS
<br> 207
3
<br> OBEC RYCHNOVEK č.p.50,552 25 Rychnovek DS
<br> 207
4
<br> obec Slatina nad Úpou č.p.65,549 47 Slatina nad Úpou DS
<br> 207
5
<br> OBEC SLAVĚTÍN NAD METUJÍ č.p.83,549 01 Slavětín nad Metují DS
<br> 207
6
<br> OBEC SLAVOŇOV č.p.74,549 01 Slavoňov DS
<br> 207
7
<br> Město Stárkov č.p.82,549 36 Stárkov DS
<br> 207
8
<br> OBEC STUDNICE č.p.1,549 48 Studnice DS
<br> 207
9
<br> OBEC ŠONOV č.p.318,549 71 Šonov DS
<br> 208
0
<br> MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ Rooseveltova 15,549 57 Teplice nad
Metují
<br> DS
<br> 208
1
<br> OBEC KRAMOLNA č.p.172,547 01 Kramolna DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 73
<br>
208
2
<br> OBEC VELICHOVKY Na zátiší 1,552 11 Velichovky DS
<br> 208
3
<br> OBEC VELKÁ JESENICE č.p.200,552 24 Velká Jesenice DS
<br> 208
4
<br> OBEC VELKÉ PETROVICE Petrovice 10,549 54 Velké Petrovice DS
<br> 208
5
<br> Obec Velký Třebešov č.p.2,552 03 Velký Třebešov DS
<br> 208
6
<br> OBEC VLKOV č.p.120,551 01 Vlkov DS
<br> 208
7
<br> OBEC VRŠOVKA č.p.56,549 01 Vršovka DS
<br> 208
8
<br> OBEC VYSOKÁ SRBSKÁ č.p.6,549 31 Vysoká Srbská DS
<br> 208
9
<br> OBEC ZÁBRODÍ Horní Rybníky 35,549 41 Zábrodí DS
<br> 209
0
<br> OBEC ZALOŇOV č.p.46,551 01 Zaloňov DS
<br> 209
1
<br> OBEC ŽĎÁR NAD METUJÍ č.p.60,549 55 Žďár nad Metují DS
<br> 209
2
<br> OBEC ŽĎÁRKY č.p.35,549 37 Žďárky DS
<br> 209
3
<br> Městys Žernov č.p.112,552 03 Žernov DS
<br> 209
4
<br> Obec Barchov č.p.68,530 02 Barchov DS
<br> 209
5
<br> Obec Bezděkov č.p.60,535 01 Bezděkov DS
<br> 209
6
<br> Město Lázně Bohdaneč Masarykovo nám.1,533 41 Lázně
Bohdaneč
<br> DS
<br> 209
7
<br> Obec Borek č.p.13,534 01 Borek DS
<br> 209
8
<br> Obec Brloh č.p.69,535 01 Brloh DS
<br> 209
9
<br> Obec Břehy Bahníkova 8,535 01 Břehy DS
<br> 210
0
<br> Obec Bukovina nad Labem č.p.11,533 52 Bukovina nad Labem DS
<br> 210
1
<br> Obec Bukovina u Přelouče č.p.16,535 01 Bukovina u Přelouče DS
<br> 210
2
<br> Obec Bukovka č.p.28,533 41 Bukovka DS
<br> 210
3
<br> Obec Býšť č.p.133,533 22 Býšť DS
<br> 210
4
<br> Obec Čeperka B.Němcové 1,533 45 Čeperka DS
<br> 210
5
<br> Obec Čepí č.p.79,533 32 Čepí DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 74
<br>
210
6
<br> Město Dašice Komenského 25,533 03 Dašice DS
<br> 210
7
<br> Obec Dolany č.p.78,533 45 Dolany DS
<br> 210
8
<br> Obec Dolní Roveň č.p.1,533 71 Dolní Roveň DS
<br> 210
9
<br> Obec Dolní Ředice Holická 210,533 75 Dolní Ředice DS
<br> 211
0
<br> Obec Dříteč č.p.116,533 05 Dříteč DS
<br> 211
1
<br> Obec Hlavečník č.p.28,533 15 Hlavečník DS
<br> 211
2
<br> Město Holice Holubova 1,534 01 Holice DS
<br> 211
3
<br> Město Horní Jelení náměstí Komenského 114,533 74
Horní Jelení
<br> DS
<br> 211
4
<br> Obec Horní Ředice č.p.101,533 75 Horní Ředice DS
<br> 211
5
<br> Obec Hrobice č.p.28,533 52 Hrobice DS
<br> 211
6
<br> Městys Choltice Pardubická 78,533 61 Choltice DS
<br> 211
7
<br> Obec Choteč Pardubická 34,533 04 Choteč DS
<br> 211
8
<br> Město Chvaletice U Stadionu 237,533 12 Chvaletice DS
<br> 211
9
<br> Obec Chvojenec č.p.30,534 01 Chvojenec DS
<br> 212
0
<br> Obec Chýšť č.p.57,533 16 Chýšť DS
<br> 212
1
<br> Obec Jankovice č.p.27,535 01 Jankovice DS
<br> 212
2
<br> Obec Jaroslav č.p.6,534 01 Jaroslav DS
<br> 212
3
<br> Obec Jedousov č.p.34,535 01 Jedousov DS
<br> 212
4
<br> Obec Jeníkovice č.p.66,535 01 Jeníkovice DS
<br> 212
5
<br> Obec Jezbořice č.p.67,530 02 Jezbořice DS
<br> 212
6
<br> Obec Kasalice č.p.46,533 41 Kasalice DS
<br> 212
7
<br> Obec Kladruby nad Labem č.p.110,533 14 Kladruby nad Labem DS
<br> 212
8
<br> Obec Kojice č.p.53,533 12 Kojice DS
<br> 212
9
<br> Obec Kostěnice č.p.8,530 02 Kostěnice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 75
<br>
213
0
<br> Obec Labské Chrčice č.p.41,281 26 Labské Chrčice DS
<br> 213
1
<br> Obec Libišany č.p.40,533 45 Libišany DS
<br> 213
2
<br> Obec Lipoltice č.p.2,533 64 Lipoltice DS
<br> 213
3
<br> Obec Mikulovice Valčíkova 52,530 02 Mikulovice DS
<br> 213
4
<br> Obec Mokošín č.p.27,535 01 Mokošín DS
<br> 213
5
<br> Obec Moravany nám.Hrdinů 136,533 72 Moravany DS
<br> 213
6
<br> Obec Opatovice nad Labem Pardubická 160,533 45 Opatovice
nad Labem
<br> DS
<br> 213
7
<br> Obec Ostřešany č.p.202,530 02 Ostřešany DS
<br> 213
8
<br> Obec Ostřetín č.p.92,534 01 Ostřetín DS
<br> 213
9
<br> Statutární město Pardubice Pernštýnské náměstí 1,Pardubice-
Staré Město,530 02 Pardubice
<br> DS
<br> 214
0
<br> Obec Poběžovice u Holic č.p.18,534 01 Poběžovice u Holic DS
<br> 214
1
<br> Město Přelouč Československé armády 1665,535 01
Přelouč
<br> DS
<br> 214
2
<br> Obec Přelovice č.p.87,533 41 Přelovice DS
<br> 214
3
<br> Obec Přepychy č.p.45,533 16 Přepychy DS
<br> 214
4
<br> Obec Ráby č.p.5,533 52 Ráby DS
<br> 214
5
<br> Obec Radhošť č.p.53,534 01 Radhošť DS
<br> 214
6
<br> Obec Rohovládova Bělá č.p.32,533 43 Rohovládova Bělá DS
<br> 214
7
<br> Obec Rohoznice č.p.96,533 41 Rohoznice DS
<br> 214
8
<br> Obec Rokytno č.p.21,533 04 Rokytno DS
<br> 214
9
<br> Obec Rybitví Školní 180,533 54 Rybitví DS
<br> 215
0
<br> Obec Řečany nad Labem 1.máje 66,533 13 Řečany nad
Labem
<br> DS
<br> 215
1
<br> Obec Selmice č.p.28,535 01 Selmice DS
<br> 215
2
<br> Obec Semín č.p.138,535 01 Semín DS
<br> 215
3
<br> Město Sezemice Husovo náměstí 790,533 04
Sezemice
<br> DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 76
<br>
215
4
<br> Obec Slepotice č.p.101,530 02 Slepotice DS
<br> 215
5
<br> Obec Sopřeč č.p.100,533 16 Sopřeč DS
<br> 215
6
<br> Obec Srch Pardubická 100,533 52 Srch DS
<br> 215
7
<br> Obec Staré Hradiště Ohrazenická 155,533 52 Staré
Hradiště
<br> DS
<br> 215
8
<br> Obec Staré Jesenčany č.p.57,530 02 Staré Jesenčany DS
<br> 215
9
<br> Obec Staré Ždánice č.p.11,533 44 Staré Ždánice DS
<br> 216
0
<br> Obec Starý Mateřov č.p.38,530 02 Starý Mateřov DS
<br> 216
1
<br> Obec Stojice č.p.36,535 01 Stojice DS
<br> 216
2
<br> Obec Strašov č.p.93,533 16 Strašov DS
<br> 216
3
<br> Obec Svojšice č.p.1,533 62 Svojšice DS
<br> 216
4
<br> Obec Trusnov č.p.62,534 01 Trusnov DS
<br> 216
5
<br> Obec Turkovice č.p.2,533 63 Turkovice DS
<br> 216
6
<br> Obec Týnišťko č.p.78,566 01 Týnišťko DS
<br> 216
7
<br> Obec Uhersko č.p.34,533 73 Uhersko DS
<br> 216
8
<br> Obec Úhřetická Lhota č.p.9,530 02 Úhřetická Lhota DS
<br> 216
9
<br> Obec Újezd u Přelouče č.p.25,533 16 Újezd u Přelouče DS
<br> 217
0
<br> Obec Valy č.p.100,535 01 Valy DS
<br> 217
1
<br> Obec Vápno č.p.19,533 16 Vápno DS
<br> 217
2
<br> Obec Veliny č.p.60,534 01 Veliny DS
<br> 217
3
<br> Obec Veselí č.p.68,535 01 Veselí DS
<br> 217
4
<br> Obec Vlčí Habřina č.p.104,533 41 Vlčí Habřina DS
<br> 217
5
<br> Obec Voleč č.p.72,533 41 Voleč DS
<br> 217
6
<br> Obec Vysoké Chvojno Soběslavova 2,533 21 Vysoké
Chvojno
<br> DS
<br> 217
7
<br> Obec Vyšehněvice č.p.8,533 41 Vyšehněvice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 77
<br>
217
8
<br> Obec Zdechovice č.p.5,533 11 Zdechovice DS
<br> 217
9
<br> Obec Žáravice č.p.29,533 16 Žáravice DS
<br> 218
0
<br> Obec Živanice č.p.152,533 42 Živanice DS
<br> 218
1
<br> OBEC BAČETÍN č.p.100,518 01 Bačetín DS
<br> 218
2
<br> OBEC BARTOŠOVICE V
ORLICKÝCH HORÁCH
<br> č.p.35,517 61 Bartošovice v
Orlických horách
<br> DS
<br> 218
3
<br> Obec Bílý Újezd č.p.42,518 01 Bílý Újezd DS
<br> 218
4
<br> OBEC BOHDAŠÍN č.p.21,518 01 Bohdašín DS
<br> 218
5
<br> OBEC BOLEHOŠŤ č.p.10,517 31 Bolehošť DS
<br> 218
6
<br> MĚSTO BOROHRÁDEK Husova 240,517 24 Borohrádek DS
<br> 218
7
<br> OBEC BOROVNICE č.p.5,517 41 Borovnice DS
<br> 218
8
<br> OBEC BYSTRÉ č.p.110,518 01 Bystré DS
<br> 218
9
<br> OBEC BYZHRADEC č.p.76,518 01 Byzhradec DS
<br> 219
0
<br> Městys Častolovice Masarykova 10,517 50 Častolovice DS
<br> 219
1
<br> Obec Čermná nad Orlicí Velká Čermná 6,517 25 Čermná nad
Orlicí
<br> DS
<br> 219
2
<br> Obec Černíkovice č.p.55,517 04 Černíkovice DS
<br> 219
3
<br> OBEC ČESKÉ MEZIŘÍČÍ Bož.Němcové 61,517 71 České
Meziříčí
<br> DS
<br> 219
4
<br> OBEC ČESTICE č.p.94,517 41 Čestice DS
<br> 219
5
<br> Obec Deštné v Orlických
horách
<br> č.p.61,517 91 Deštné v Orlických
horách
<br> DS
<br> 219
6
<br> OBEC DOBRÉ č.p.150,517 93 Dobré DS
<br> 219
7
<br> Město Dobruška nám.F.L.Věka 11,518 01 Dobruška DS
<br> 219
8
<br> OBEC DOBŘANY č.p.90,518 01 Dobřany DS
<br> 219
9
<br> Městys Doudleby nad Orlicí Dukelská 68,517 42 Doudleby nad
Orlicí
<br> DS
<br> 220
0
<br> Obec Chleny č.p.68,517 45 Chleny DS
<br> 220
1
<br> OBEC JANOV č.p.30,518 01 Janov DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 78
<br>
220
2
<br> OBEC JAVORNICE č.p.3,517 11 Javornice DS
<br> 220
3
<br> Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38,517 41
Kostelec nad Orlicí
<br> DS
<br> 220
4
<br> OBEC KOSTELECKÉ HORKY č.p.58,517 41 Kostelecké Horky DS
<br> 220
5
<br> OBEC KOUNOV č.p.51,517 92 Kounov DS
<br> 220
6
<br> OBEC KRÁLOVA LHOTA č.p.30,517 71 Králova Lhota DS
<br> 220
7
<br> OBEC KVASINY č.p.81,517 02 Kvasiny DS
<br> 220
8
<br> OBEC LEDCE č.p.77,517 71 Ledce DS
<br> 220
9
<br> Obec Lhoty u Potštejna č.p.34,517 41 Lhoty u Potštejna DS
<br> 221
0
<br> OBEC LIBERK č.p.70,517 12 Liberk DS
<br> 221
1
<br> OBEC LIČNO č.p.17,517 35 Lično DS
<br> 221
2
<br> Obec Lípa nad Orlicí č.p.23,517 21 Lípa nad Orlicí DS
<br> 221
3
<br> OBEC OČELICE č.p.9,517 71 Očelice DS
<br> 221
4
<br> OBEC OHNIŠOV č.p.172,517 84 Ohnišov DS
<br> 221
5
<br> Obec Olešnice v Orlických
horách
<br> č.p.8,517 83 Olešnice v Orlických
horách
<br> DS
<br> 221
6
<br> OBEC OLEŠNICE č.p.63,517 36 Olešnice DS
<br> 221
7
<br> Město Opočno Kupkovo nám.247,517 73 Opočno DS
<br> 221
8
<br> OBEC ORLICKÉ ZÁHOŘÍ č.p.34,517 64 Orlické Záhoří DS
<br> 221
9
<br> OBEC OSEČNICE č.p.75,517 03 Osečnice DS
<br> 222
0
<br> OBEC PĚČÍN č.p.207,517 57 Pěčín DS
<br> 222
1
<br> Obec Pohoří č.p.117,518 01 Pohoří DS
<br> 222
2
<br> OBEC POTŠTEJN Lázeňská 93,517 43 Potštejn DS
<br> 222
3
<br> OBEC PŘEPYCHY č.p.5,517 32 Přepychy DS
<br> 222
4
<br> Město Rokytnice v Orlických
horách
<br> náměstí XXXXXXXXX XXXXX X,XXX XX
Rokytnice v Orlických horách
<br> DS
<br> 222
5
<br> Obec Rybná nad Zdobnicí č.p.150,517 55 Rybná nad Zdobnicí DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 79
<br>
222
6
<br> Město Rychnov nad Kněžnou Havlíčkova 136,516 01 Rychnov nad
Kněžnou
<br> DS
<br> 222
7
<br> OBEC SEDLOŇOV č.p.155,517 91 Sedloňov DS
<br> 222
8
<br> OBEC SEMECHNICE č.p.129,518 01 Semechnice DS
<br> 222
9
<br> Obec Skuhrov nad Bělou č.p.84,517 03 Skuhrov nad Bělou DS
<br> 223
0
<br> Obec Slatina nad Zdobnicí č.p.198,517 56 Slatina nad Zdobnicí DS
<br> 223
1
<br> MĚSTO SOLNICE Masarykovo náměstí 1,517 01
Solnice
<br> DS
<br> 223
2
<br> OBEC TRNOV č.p.32,517 33 Trnov DS
<br> 223
3
<br> Město Týniště nad Orlicí Mírové nám.90,517 21 Týniště nad
Orlicí
<br> DS
<br> 223
4
<br> OBEC VAL č.p.26,518 01 Val DS
<br> 223
5
<br> Město Vamberk Husovo náměstí 1,517 54 Vamberk DS
<br> 223
6
<br> Obec Voděrady č.p.70,517 34 Voděrady DS
<br> 223
7
<br> OBEC ZÁMĚL č.p.158,517 43 Záměl DS
<br> 223
8
<br> OBEC ZDELOV č.p.44,517 21 Zdelov DS
<br> 223
9
<br> OBEC ZDOBNICE č.p.1,516 01 Zdobnice DS
<br> 224
0
<br> OBEC ŽĎÁR N.O.č.p.133,517 23 Žďár nad Orlicí DS
<br> 224
1
<br> Obec Benecko č.p.190,512 37 Benecko DS
<br> 224
2
<br> Obec Benešov u Semil č.p.125,512 06 Benešov u Semil DS
<br> 224
3
<br> Obec Bělá č.p.142,514 01 Bělá DS
<br> 224
4
<br> Obec Bozkov č.p.270,512 13 Bozkov DS
<br> 224
5
<br> OBEC BRADLECKÁ LHOTA č.p.74,507 13 Bradlecká Lhota DS
<br> 224
6
<br> Obec Bukovina u Čisté č.p.19,514 01 Bukovina u Čisté DS
<br> 224
7
<br> Obec Bystrá nad Jizerou č.p.14,513 01 Bystrá nad Jizerou DS
<br> 224
8
<br> Obec Čistá u Horek č.p.152,512 35 Čistá u Horek DS
<br> 224
9
<br> Obec Háje nad Jizerou Loukov 61,513 01 Háje nad Jizerou DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 80
<br>
225
0
<br> Město Harrachov č.p.150,512 46 Harrachov DS
<br> 225
1
<br> Obec Holenice č.p.71,506 01 Holenice DS
<br> 225
2
<br> Obec Horní Branná č.p.262,512 36 Horní Branná DS
<br> 225
3
<br> Obec Hrubá Skála Doubravice 37,511 01 Hrubá Skála DS
<br> 225
4
<br> Obec Chuchelna č.p.269,513 01 Chuchelna DS
<br> 225
5
<br> MĚSTO JABLONEC NAD
JIZEROU
<br> č.p.277,512 43 Jablonec nad
Jizerou
<br> DS
<br> 225
6
<br> Obec Jesenný č.p.13,512 12 Jesenný DS
<br> 225
7
<br> Obec Jestřabí v Krkonoších Roudnice 42,514 01 Jestřabí v
Krkonoších
<br> DS
<br> 225
8
<br> Město Jilemnice Masarykovo náměstí 82,514 01
Jilemnice
<br> DS
<br> 225
9
<br> Obec Kacanovy č.p.51,511 01 Kacanovy DS
<br> 226
0
<br> Obec Karlovice č.p.12,511 01 Karlovice DS
<br> 226
1
<br> Obec Košťálov č.p.201,512 02 Košťálov DS
<br> 226
2
<br> Obec Kruh č.p.165,514 01 Kruh DS
<br> 226
3
<br> Městys Libštát č.p.198,512 03 Libštát DS
<br> 226
4
<br> MĚSTO LOMNICE NAD
POPELKOU
<br> Husovo náměstí 6,512 51 Lomnice
nad Popelkou
<br> DS
<br> 226
5
<br> Obec Mírová pod Kozákovem Chutnovka 36,511 01 Mírová pod
Kozákovem
<br> DS
<br> 226
6
<br> Obec Modřišice č.p.11,511 01 Modřišice DS
<br> 226
7
<br> OBEC MŘÍČNÁ č.p.211,512 04 Mříčná DS
<br> 226
8
<br> Obec Nová Ves nad Popelkou č.p.244,512 71 Nová Ves nad
Popelkou
<br> DS
<br> 226
9
<br> Obec Ohrazenice č.p.81,511 01 Ohrazenice DS
<br> 227
0
<br> Obec Olešnice č.p.63,511 01 Olešnice DS
<br> 227
1
<br> Obec Peřimov č.p.107,512 04 Peřimov DS
<br> 227
2
<br> Obec Poniklá č.p.65,512 42 Poniklá DS
<br> 227
3
<br> Obec Přepeře č.p.229,512 61 Přepeře DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 81
<br>
227
4
<br> Obec Příkrý č.p.70,513 01 Příkrý DS
<br> 227
5
<br> Obec Radostná pod
Kozákovem
<br> Lestkov 77,512 63 Radostná pod
Kozákovem
<br> DS
<br> 227
6
<br> Obec Rakousy č.p.34,511 01 Rakousy DS
<br> 227
7
<br> Město Rokytnice nad Jizerou Horní Rokytnice 197,512 44
Rokytnice nad Jizerou
<br> DS
<br> 227
8
<br> Obec Roprachtice č.p.144,513 01 Roprachtice DS
<br> 227
9
<br> Město Rovensko pod Troskami náměstí prof.Drahoňovského 1,512
63 Rovensko pod Troskami
<br> DS
<br> 228
0
<br> Obec Roztoky u Jilemnice č.p.240,512 31 Roztoky u Jilemnice DS
<br> 228
1
<br> Obec Roztoky u Semil č.p.99,513 01 Roztoky u Semil DS
<br> 228
2
<br> Město Semily Husova 82,513 01 Semily DS
<br> 228
3
<br> Obec Slaná č.p.94,512 01 Slaná DS
<br> 228
4
<br> Obec Stružinec č.p.191,512 51 Stružinec DS
<br> 228
5
<br> Obec Studenec č.p.364,512 33 Studenec DS
<br> 228
6
<br> Obec Svojek č.p.1,507 91 Svojek DS
<br> 228
7
<br> Obec Syřenov č.p.68,512 51 Syřenov DS
<br> 228
8
<br> Obec Tatobity č.p.85,512 53 Tatobity DS
<br> 228
9
<br> Obec Troskovice Jivina 6,512 63 Troskovice DS
<br> 229
0
<br> MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335,511 01 Turnov DS
<br> 229
1
<br> Obec Veselá č.p.56,512 52 Veselá DS
<br> 229
2
<br> OBEC VÍCHOVÁ NAD
JIZEROU
<br> č.p.8,512 41 Víchová nad Jizerou DS
<br> 229
3
<br> Obec Vítkovice č.p.243,512 38 Vítkovice DS
<br> 229
4
<br> Obec Všeň č.p.10,512 65 Všeň DS
<br> 229
5
<br> OBEC VYSKEŘ č.p.50,512 64 Vyskeř DS
<br> 229
6
<br> Město Vysoké nad Jizerou Náměstí Dr.Karla Kramáře 227,512
11 Vysoké nad Jizerou
<br> DS
<br> 229
7
<br> OBEC ZÁHOŘÍ Smrčí 32,513 01 Záhoří DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 82
<br>
229
8
<br> Obec Benátky č.p.19,570 01 Benátky DS
<br> 229
9
<br> Obec Bohuňov č.p.49,569 04 Bohuňov DS
<br> 230
0
<br> Obec Bohuňovice č.p.13,570 01 Bohuňovice DS
<br> 230
1
<br> Obec Borová č.p.100,569 82 Borová DS
<br> 230
2
<br> Obec Brněnec Moravská Chrastová 77,569 04
Brněnec
<br> DS
<br> 230
3
<br> Obec Březina č.p.81,569 23 Březina DS
<br> 230
4
<br> Obec Březiny č.p.32,572 01 Březiny DS
<br> 230
5
<br> Obec Budislav č.p.64,569 65 Budislav DS
<br> 230
6
<br> Město Bystré nám.Na podkově 2,569 92 Bystré DS
<br> 230
7
<br> Obec Cerekvice nad Loučnou č.p.132,569 53 Cerekvice nad
Loučnou
<br> DS
<br> 230
8
<br> Obec Čistá č.p.376,569 56 Čistá DS
<br> 230
9
<br> Obec Dětřichov č.p.46,568 02 Dětřichov DS
<br> 231
0
<br> Obec Dlouhá Loučka č.p.97,569 43 Dlouhá Loučka DS
<br> 231
1
<br> Obec Dolní Újezd č.p.281,569 61 Dolní Újezd DS
<br> 231
2
<br> Obec Hartmanice č.p.109,569 92 Hartmanice DS
<br> 231
3
<br> Obec Chornice Jevíčská 41,569 42 Chornice DS
<br> 231
4
<br> Obec Chotěnov č.p.23,570 01 Chotěnov DS
<br> 231
5
<br> Obec Chotovice č.p.30,570 01 Chotovice DS
<br> 231
6
<br> Obec Chrastavec č.p.55,569 04 Chrastavec DS
<br> 231
7
<br> Obec Janov č.p.216,569 55 Janov DS
<br> 231
8
<br> Obec Jaroměřice č.p.1,569 44 Jaroměřice DS
<br> 231
9
<br> Obec Jarošov č.p.96,569 66 Jarošov DS
<br> 232
0
<br> Obec Jedlová č.p.321,569 91 Jedlová DS
<br> 232
1
<br> Město Jevíčko Palackého nám.1,569 43 Jevíčko DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 83
<br>
232
2
<br> Obec Kamenec u Poličky č.p.90,572 01 Kamenec u Poličky DS
<br> 232
3
<br> Obec Kamenná Horka č.p.29,568 02 Kamenná Horka DS
<br> 232
4
<br> OBEC KOCLÍŘOV č.p.123,569 11 Koclířov DS
<br> 232
5
<br> Obec Korouhev č.p.234,569 93 Korouhev DS
<br> 232
6
<br> Obec Koruna č.p.10,563 01 Koruna DS
<br> 232
7
<br> Obec Křenov č.p.26,569 22 Křenov DS
<br> 232
8
<br> Obec Kunčina č.p.204,569 24 Kunčina DS
<br> 232
9
<br> Obec Květná č.p.92,572 01 Květná DS
<br> 233
0
<br> Obec Lavičné č.p.30,569 04 Lavičné DS
<br> 233
1
<br> Obec Linhartice č.p.134,571 01 Linhartice DS
<br> 233
2
<br> Město Litomyšl Bří Šťastných 1000,Litomyšl-Město <,>
570 01 Litomyšl
<br> DS
<br> 233
3
<br> Obec Lubná č.p.327,569 63 Lubná DS
<br> 233
4
<br> Obec Makov č.p.113,570 01 Makov DS
<br> 233
5
<br> Obec Městečko Trnávka č.p.5,569 41 Městečko Trnávka DS
<br> 233
6
<br> Obec Mikuleč č.p.34,568 02 Mikuleč DS
<br> 233
7
<br> Obec Mladějov na Moravě č.p.56,569 35 Mladějov na Moravě DS
<br> 233
8
<br> Obec Morašice č.p.96,569 51 Morašice DS
<br> 233
9
<br> Město Moravská Třebová nám.T.G.Masaryka 32/29,Město <,>
571 01 Moravská Třebová
<br> DS
<br> 234
0
<br> Obec Nedvězí č.p.87,569 92 Nedvězí DS
<br> 234
1
<br> Obec Oldřiš č.p.132,569 82 Oldřiš DS
<br> 234
2
<br> Obec Opatov č.p.159,569 12 Opatov DS
<br> 234
3
<br> Obec Osík č.p.240,569 67 Osík DS
<br> 234
4
<br> Obec Pohledy Horní Hynčina 89,568 02 Pohledy DS
<br> 234
5
<br> Město Polička Palackého nám.160,Polička-Město <,>
572 01 Polička
<br> DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 84
<br>
234
6
<br> Obec Pomezí č.p.4,569 71 Pomezí DS
<br> 234
7
<br> Obec Příluka č.p.80,539 44 Příluka DS
<br> 234
8
<br> Obec Pustá Kamenice č.p.64,569 82 Pustá Kamenice DS
<br> 234
9
<br> Obec Pustá Rybná č.p.48,572 01 Pustá Rybná DS
<br> 235
0
<br> Obec Radiměř č.p.170,569 07 Radiměř DS
<br> 235
1
<br> Obec Rohozná č.p.264,569 72 Rohozná DS
<br> 235
2
<br> Obec Rozhraní č.p.74,569 03 Rozhraní DS
<br> 235
3
<br> Obec Rozstání č.p.80,571 01 Rozstání DS
<br> 235
4
<br> Obec Rudná č.p.41,569 04 Rudná DS
<br> 235
5
<br> Obec Rychnov na Moravě č.p.63,569 34 Rychnov na Moravě DS
<br> 235
6
<br> Obec Sádek č.p.150,572 01 Sádek DS
<br> 235
7
<br> Obec Sebranice č.p.30,569 62 Sebranice DS
<br> 235
8
<br> Obec Sedliště č.p.46,570 01 Sedliště DS
<br> 235
9
<br> Obec Sklené č.p.57,568 02 Sklené DS
<br> 236
0
<br> Obec Slatina č.p.54,569 43 Slatina DS
<br> 236
1
<br> Obec Staré Město č.p.145,569 32 Staré Město DS
<br> 236
2
<br> Obec Stašov č.p.6,572 01 Stašov DS
<br> 236
3
<br> Obec Strakov č.p.3,570 01 Strakov DS
<br> 236
4
<br> Obec Suchá Lhota č.p.12,570 01 Suchá Lhota DS
<br> 236
5
<br> Město Svitavy T.G.Masaryka 5/35,Předměstí,568
02 Svitavy
<br> DS
<br> 236
6
<br> Městys Svojanov č.p.25,569 73 Svojanov DS
<br> 236
7
<br> Obec Široký Důl č.p.100,572 01 Široký Důl DS
<br> 236
8
<br> Obec Študlov č.p.26,569 04 Študlov DS
<br> 236
9
<br> Obec Telecí č.p.156,569 94 Telecí DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 85
<br>
237
0
<br> Obec Trpín č.p.77,569 74 Trpín DS
<br> 237
1
<br> Obec Trstěnice č.p.238,569 57 Trstěnice DS
<br> 237
2
<br> Obec Třebařov č.p.44,569 33 Třebařov DS
<br> 237
3
<br> Obec Vendolí č.p.103,569 14 Vendolí DS
<br> 237
4
<br> Obec Vidlatá Seč č.p.86,570 01 Vidlatá Seč DS
<br> 237
5
<br> Obec Víska u Jevíčka č.p.3,569 43 Víska u Jevíčka DS
<br> 237
6
<br> Obec Vítějeves č.p.65,569 06 Vítějeves DS
<br> 237
7
<br> Obec Vranová Lhota č.p.61,571 01 Vranová Lhota DS
<br> 237
8
<br> Obec Vysoká č.p.33,569 43 Vysoká DS
<br> 237
9
<br> Obec Batňovice č.p.4,542 37 Batňovice DS
<br> 238
0
<br> Obec Bernartice č.p.77,542 04 Bernartice DS
<br> 238
1
<br> Obec Bílá Třemešná č.p.315,544 72 Bílá Třemešná DS
<br> 238
2
<br> Obec Čermná č.p.40,543 77 Čermná DS
<br> 238
3
<br> Městys Černý Důl č.p.48,543 44 Černý Důl DS
<br> 238
4
<br> Obec Dolní Branná č.p.256,543 62 Dolní Branná DS
<br> 238
5
<br> OBEC DOLNÍ DVŮR č.p.78,543 42 Dolní Dvůr DS
<br> 238
6
<br> OBEC DOLNÍ KALNÁ č.p.178,543 74 Dolní Kalná DS
<br> 238
7
<br> OBEC DOLNÍ LÁNOV č.p.132,543 41 Dolní Lánov DS
<br> 238
8
<br> OBEC DUBENEC č.p.210,544 55 Dubenec DS
<br> 238
9
<br> Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T.G.Masaryka 38,544 01
Dvůr Králové nad Labem
<br> DS
<br> 239
0
<br> OBEC HAJNICE č.p.109,544 66 Hajnice DS
<br> 239
1
<br> OBEC HAVLOVICE č.p.146,542 32 Havlovice DS
<br> 239
2
<br> OBEC HORNÍ MARŠOV Bertholdovo náměstí 102,542 26
Horní Maršov
<br> DS
<br> 239
3
<br> OBEC HORNÍ OLEŠNICE č.p.2,543 71 Horní Olešnice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 86
<br>
239
4
<br> Město Hostinné Náměstí 69,543 71 Hostinné DS
<br> 239
5
<br> OBEC CHOTĚVICE č.p.275,543 76 Chotěvice DS
<br> 239
6
<br> OBEC CHOUSTNÍKOVO
HRADIŠTĚ
<br> č.p.102,544 42 Choustníkovo
Hradiště
<br> DS
<br> 239
7
<br> OBEC CHVALEČ č.p.231,542 11 Chvaleč DS
<br> 239
8
<br> Město Janské Lázně náměstí Svobody 273,542 25 Janské
Lázně
<br> DS
<br> 239
9
<br> Obec Jívka č.p.42,542 13 Jívka DS
<br> 240
0
<br> OBEC KLÁŠTERSKÁ LHOTA č.p.86,543 71 Klášterská Lhota DS
<br> 240
1
<br> OBEC KOCBEŘE Nové Kocbeře 53,544 64 Kocbeře DS
<br> 240
2
<br> OBEC KOHOUTOV č.p.65,544 01 Kohoutov DS
<br> 240
3
<br> Obec Kuks č.p.12,544 43 Kuks DS
<br> 240
4
<br> Obec Kunčice nad Labem č.p.121,543 61 Kunčice nad Labem DS
<br> 240
5
<br> Obec Lánov Prostřední Lánov 200,543 41 Lánov DS
<br> 240
6
<br> OBEC LIBŇATOV č.p.148,542 36 Libňatov DS
<br> 240
7
<br> Obec Malé Svatoňovice Nádražní 105,542 34 Malé
Svatoňovice
<br> DS
<br> 240
8
<br> OBEC MARŠOV U ÚPICE č.p.34,542 32 Maršov u Úpice DS
<br> 240
9
<br> Městys Mladé Buky č.p.186,542 23 Mladé Buky DS
<br> 241
0
<br> OBEC MOSTEK č.p.34,544 75 Mostek DS
<br> 241
1
<br> OBEC NEMOJOV Dolní Nemojov 13,544 61 Nemojov DS
<br> 241
2
<br> MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU č.p.230,542 21 Pec pod Sněžkou DS
<br> 241
3
<br> Město Pilníkov Náměstí 36,542 42 Pilníkov DS
<br> 241
4
<br> OBEC PROSEČNÉ č.p.37,543 73 Prosečné DS
<br> 241
5
<br> OBEC RADVANICE č.p.160,542 12 Radvanice DS
<br> 241
6
<br> Město Rtyně v Podkrkonoší Hronovská 431,542 33 Rtyně v
Podkrkonoší
<br> DS
<br> 241
7
<br> Obec Rudník č.p.51,543 72 Rudník DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 87
<br>
241
8
<br> OBEC STARÉ BUKY Prostřední Staré Buky 50,541 01
Staré Buky
<br> DS
<br> 241
9
<br> MĚSTO SVOBODA NAD
ÚPOU
<br> nám.Svornosti 474,542 24 Svoboda
nad Úpou
<br> DS
<br> 242
0
<br> Město Špindlerův Mlýn č.p.173,543 51 Špindlerův Mlýn DS
<br> 242
1
<br> OBEC TROTINA č.p.48,544 01 Trotina DS
<br> 242
2
<br> MĚSTO TRUTNOV Slovanské náměstí 165,Vnitřní Město <,>
541 01 Trutnov
<br> DS
<br> 242
3
<br> OBEC TŘEBIHOŠŤ č.p.106,544 01 Třebihošť DS
<br> 242
4
<br> MĚSTO ÚPICE Pod městem 624,542 32 Úpice DS
<br> 242
5
<br> OBEC VELKÉ SVATOŇOVICE č.p.68,542 35 Velké Svatoňovice DS
<br> 242
6
<br> Obec Vítězná Kocléřov 123,544 62 Vítězná DS
<br> 242
7
<br> OBEC VLČICE č.p.201,541 01 Vlčice DS
<br> 242
8
<br> OBEC VLČKOVICE V
PODKRKONOŠÍ
<br> Horní Vlčkovice 105,544 01 Vlčkovice
v Podkrkonoší
<br> DS
<br> 242
9
<br> Město Vrchlabí Zámek 1,543 01 Vrchlabí DS
<br> 243
0
<br> Obec Zlatá Olešnice č.p.145,541 01 Zlatá Olešnice DS
<br> 243
1
<br> Město Žacléř Rýchorské náměstí 181,542 01
Žacléř
<br> DS
<br> 243
2
<br> Město Brandýs nad Orlicí Náměstí Komenského 203,561 12
Brandýs nad Orlicí
<br> DS
<br> 243
3
<br> Obec Bučina č.p.36,566 01 Bučina DS
<br> 243
4
<br> Obec Bystřec č.p.182,561 54 Bystřec DS
<br> 243
5
<br> Obec Cotkytle č.p.3,561 32 Cotkytle DS
<br> 243
6
<br> Obec Čenkovice č.p.168,561 64 Čenkovice DS
<br> 243
7
<br> Obec Červená Voda č.p.268,561 61 Červená Voda DS
<br> 243
8
<br> Obec Česká Rybná č.p.78,561 85 Česká Rybná DS
<br> 243
9
<br> Město Česká Třebová Staré náměstí 78,560 02 Česká
Třebová
<br> DS
<br> 244
0
<br> Městys České Heřmanice č.p.75,565 52 České Heřmanice DS
<br> 244
1
<br> Obec České Libchavy č.p.210,561 14 České Libchavy DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 88
<br>
244
2
<br> Obec Damníkov č.p.9,561 23 Damníkov DS
<br> 244
3
<br> Obec Dobříkov č.p.29,566 01 Dobříkov DS
<br> 244
4
<br> Městys Dolní Čermná č.p.76,561 53 Dolní Čermná DS
<br> 244
5
<br> Obec Dolní Dobrouč č.p.380,561 02 Dolní Dobrouč DS
<br> 244
6
<br> Obec Hejnice č.p.66,564 01 Hejnice DS
<br> 244
7
<br> Obec Hnátnice č.p.87,561 01 Hnátnice DS
<br> 244
8
<br> Obec Horní Čermná č.p.1,561 56 Horní Čermná DS
<br> 244
9
<br> Obec Horní Heřmanice č.p.91,561 33 Horní Heřmanice DS
<br> 245
0
<br> Obec Horní Třešňovec č.p.225,563 01 Horní Třešňovec DS
<br> 245
1
<br> Město Choceň Jungmannova 301,565 01 Choceň DS
<br> 245
2
<br> Město Jablonné nad Orlicí Náměstí 5.května 4,561 64 Jablonné
nad Orlicí
<br> DS
<br> 245
3
<br> Obec Jamné nad Orlicí č.p.280,561 65 Jamné nad Orlicí DS
<br> 245
4
<br> Obec Javorník č.p.120,566 01 Javorník DS
<br> 245
5
<br> Obec Jehnědí č.p.3,562 01 Jehnědí DS
<br> 245
6
<br> Obec Kameničná č.p.33,564 01 Kameničná DS
<br> 245
7
<br> Obec Klášterec nad Orlicí č.p.167,561 82 Klášterec nad Orlicí DS
<br> 245
8
<br> Obec Koldín č.p.15,565 01 Koldín DS
<br> 245
9
<br> Město Králíky Velké náměstí 5,561 69 Králíky DS
<br> 246
0
<br> Městys Kunvald č.p.40,561 81 Kunvald DS
<br> 246
1
<br> Město Lanškroun nám.J.M.Marků 12,Lanškroun-
Vnitřní Město,563 01 Lanškroun
<br> DS
<br> 246
2
<br> Město Letohrad Václavské náměstí 10,561 51
Letohrad
<br> DS
<br> 246
3
<br> Obec Libecina č.p.36,566 01 Libecina DS
<br> 246
4
<br> Obec Lichkov č.p.203,561 68 Lichkov DS
<br> 246
5
<br> Obec Líšnice č.p.226,561 84 Líšnice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 89
<br>
246
6
<br> Obec Lubník č.p.94,563 01 Lubník DS
<br> 246
7
<br> Obec Lukavice č.p.117,561 51 Lukavice DS
<br> 246
8
<br> Obec Luková č.p.102,561 23 Luková DS
<br> 246
9
<br> Obec Mistrovice č.p.138,561 64 Mistrovice DS
<br> 247
0
<br> Městys Mladkov č.p.95,561 67 Mladkov DS
<br> 247
1
<br> Obec Mostek č.p.62,565 01 Mostek DS
<br> 247
2
<br> Obec Nekoř č.p.330,561 63 Nekoř DS
<br> 247
3
<br> Obec Němčice č.p.107,561 18 Němčice DS
<br> 247
4
<br> Obec XXXXX XXXX č.p.XX,XXX XX XXXXX XXXX DS
<br> XXX
X
<br> Obec Orlické Podhůří Dobrá Voda 4,562 01 Orlické Podhůří DS
<br> 247
6
<br> Obec Orličky č.p.176,561 55 Orličky DS
<br> 247
7
<br> Obec Ostrov č.p.285,561 22 Ostrov DS
<br> 247
8
<br> Obec Pastviny č.p.32,564 01 Pastviny DS
<br> 247
9
<br> Obec Petrovice č.p.62,563 01 Petrovice DS
<br> 248
0
<br> Obec Písečná č.p.71,561 70 Písečná DS
<br> 248
1
<br> Obec Podlesí Němčí 31,562 01 Podlesí DS
<br> 248
2
<br> Obec Pustina č.p.60,566 01 Pustina DS
<br> 248
3
<br> Obec Rudoltice č.p.95,561 25 Rudoltice DS
<br> 248
4
<br> Obec Řetová č.p.190,561 41 Řetová DS
<br> 248
5
<br> Obec Seč č.p.17,562 01 Seč DS
<br> 248
6
<br> Obec Skořenice č.p.23,565 01 Skořenice DS
<br> 248
7
<br> Obec Slatina č.p.22,566 01 Slatina DS
<br> 248
8
<br> Obec Sopotnice č.p.273,561 15 Sopotnice DS
<br> 248
9
<br> Obec Sruby č.p.28,565 44 Sruby DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 90
<br>
249
0
<br> Obec Strážná č.p.21,563 01 Strážná DS
<br> 249
1
<br> Obec Studené č.p.15,561 64 Studené DS
<br> 249
2
<br> Obec Sudislav nad Orlicí č.p.65,562 01 Sudislav nad Orlicí DS
<br> 249
3
<br> Obec Sudslava č.p.64,561 13 Sudslava DS
<br> 249
4
<br> Obec Šedivec č.p.57,564 01 Šedivec DS
<br> 249
5
<br> Obec Tatenice č.p.86,561 31 Tatenice DS
<br> 249
6
<br> Obec Těchonín č.p.80,561 66 Těchonín DS
<br> 249
7
<br> Obec Tisová č.p.126,566 01 Tisová DS
<br> 249
8
<br> Obec Třebovice č.p.238,561 24 Třebovice DS
<br> 249
9
<br> Obec Újezd u Chocně č.p.85,565 01 Újezd u Chocně DS
<br> 250
0
<br> Město Ústí nad Orlicí Sychrova 16,562 01 Ústí nad Orlicí DS
<br> 250
1
<br> Obec Velká Skrovnice č.p.30,562 01 Velká Skrovnice DS
<br> 250
2
<br> Obec Verměřovice č.p.14,561 52 Verměřovice DS
<br> 250
3
<br> Obec Vlčkov č.p.42,560 02 Vlčkov DS
<br> 250
4
<br> Obec Voděrady č.p.77,566 01 Voděrady DS
<br> 250
5
<br> OBEC VRACLAV č.p.66,565 42 Vraclav DS
<br> 250
6
<br> Obec Výprachtice č.p.3,561 34 Výprachtice DS
<br> 250
7
<br> Město Vysoké Mýto B.Smetany 92,Vysoké Mýto-Město <,>
566 01 Vysoké Mýto
<br> DS
<br> 250
8
<br> Obec Zádolí Stříhanov 12,566 01 Zádolí DS
<br> 250
9
<br> Obec Záchlumí č.p.98,561 86 Záchlumí DS
<br> 251
0
<br> Obec Zálší č.p.50,565 01 Zálší DS
<br> 251
1
<br> Obec Zámrsk č.p.95,565 43 Zámrsk DS
<br> 251
2
<br> Obec Zářecká Lhota č.p.5,565 01 Zářecká Lhota DS
<br> 251
3
<br> Město Žamberk Masarykovo náměstí 166,564 01
Žamberk
<br> DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 91
<br>
251
4
<br> Obec Žampach č.p.11,564 01 Žampach DS
<br> 251
5
<br> Obec Žichlínek č.p.3,563 01 Žichlínek DS
<br> 251
6
<br> Město Adamov Pod Horkou 101/2,679 04 Adamov DS
<br> 251
7
<br> Obec Benešov č.p.122,679 53 Benešov DS
<br> 251
8
<br> Město Blansko nám.Svobody 32/3,678 01 Blansko DS
<br> 251
9
<br> Obec Borotín č.p.200,679 37 Borotín DS
<br> 252
0
<br> Obec Bořitov Náměstí U Václava 11,679 21 Bořitov DS
<br> 252
1
<br> Město Boskovice Masarykovo náměstí 4/2,680 01
Boskovice
<br> DS
<br> 252
2
<br> Obec Brťov - Jeneč Tišnovská 80,Brťov u Černé Hory <,>
679 21 Brťov-Jeneč
<br> DS
<br> 252
3
<br> Obec Březina Březina 24,679 05 Březina (dříve
okres Blansko)
<br> DS
<br> 252
4
<br> Obec Cetkovice Náves 168,679 38 Cetkovice DS
<br> 252
5
<br> Městys Černá Hora nám.Míru 50,679 21 Černá Hora DS
<br> 252
6
<br> Obec Černovice č.p.113,679 75 Černovice DS
<br> 252
7
<br> Městys Doubravice nad
Svitavou
<br> náměstí Svobody 31,679 11
Doubravice nad Svitavou
<br> DS
<br> 252
8
<br> Obec Drnovice č.p.102,679 76 Drnovice DS
<br> 252
9
<br> Obec Horní Poříčí č.p.77,679 62 Horní Poříčí DS
<br> 253
0
<br> Městys Jedovnice Havlíčkovo náměstí 71,679 06
Jedovnice
<br> DS
<br> 253
1
<br> Městys Knínice č.p.107,679 34 Knínice DS
<br> 253
2
<br> Obec Křetín č.p.100,679 62 Křetín DS
<br> 253
3
<br> Městys Křtiny č.p.26,679 05 Křtiny DS
<br> 253
4
<br> Obec Kuničky č.p.47,679 02 Kuničky DS
<br> 253
5
<br> Město Kunštát nám.Krále Jiřího 106,679 72 Kunštát DS
<br> 253
6
<br> Město Letovice Masarykovo náměstí 210/19,679 61
Letovice
<br> DS
<br> 253
7
<br> Obec Lipovec č.p.200,679 15 Lipovec DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 92
<br>
253
8
<br> Obec Lipůvka č.p.146,679 22 Lipůvka DS
<br> 253
9
<br> Městys Lomnice nám.Palackého 32,679 23 Lomnice DS
<br> 254
0
<br> Městys Lysice Horní náměstí 157,679 71 Lysice DS
<br> 254
1
<br> Obec Obora č.p.24,679 01 Obora DS
<br> 254
2
<br> Město Olešnice náměstí Míru 20,679 74 Olešnice DS
<br> 254
3
<br> Obec Olomučany č.p.123,679 03 Olomučany DS
<br> 254
4
<br> Městys Ostrov u Macochy č.p.80,679 14 Ostrov u Macochy DS
<br> 254
5
<br> Obec Petrov č.p.45,679 62 Petrov DS
<br> 254
6
<br> Město Rájec - Jestřebí Blanenská 84,Rájec,679 02 Rájec-
Jestřebí
<br> DS
<br> 254
7
<br> Obec Ráječko nám.1.máje 250,679 02 Ráječko DS
<br> 254
8
<br> Obec Rohozec č.p.45,679 23 Rohozec DS
<br> 254
9
<br> Obec Rozseč nad Kunštátem č.p.106,679 73 Rozseč nad
Kunštátem
<br> DS
<br> 255
0
<br> Obec Rudice č.p.7,679 06 Rudice DS
<br> 255
1
<br> Obec Sebranice č.p.149,679 31 Sebranice DS
<br> 255
2
<br> Obec Skalice nad Svitavou č.p.48,679 01 Skalice nad Svitavou DS
<br> 255
3
<br> Městys Sloup č.p.1,679 13 Sloup DS
<br> 255
4
<br> Obec Suchý č.p.99,680 01 Suchý DS
<br> 255
5
<br> Obec Sulíkov č.p.37,679 62 Sulíkov DS
<br> 255
6
<br> Městys Svitávka Hybešova 166,679 32 Svitávka DS
<br> 255
7
<br> Obec Šebetov č.p.108,679 35 Šebetov DS
<br> 255
8
<br> Obec Šebrov - XXXXXXXX Šebrov XX,XXX XX Šebrov-Kateřina DS
<br> XXX
9
<br> Obec Uhřice č.p.91,679 63 Uhřice DS
<br> 256
0
<br> Obec Úsobrno č.p.81,679 39 Úsobrno DS
<br> 256
1
<br> Obec Vanovice č.p.132,679 36 Vanovice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 93
<br>
256
2
<br> Obec Vavřinec č.p.92,679 13 Vavřinec DS
<br> 256
3
<br> Město Velké Opatovice Zámek 14,679 63 Velké Opatovice DS
<br> 256
4
<br> Obec Vísky č.p.96,679 33 Vísky DS
<br> 256
5
<br> Obec Voděrady č.p.160,679 01 Voděrady DS
<br> 256
6
<br> Obec Vysočany Molenburk 130,679 13 Vysočany DS
<br> 256
7
<br> Obec Žďár č.p.5,679 02 Žďár DS
<br> 256
8
<br> Obec Žďárná č.p.10,679 52 Žďárná DS
<br> 256
9
<br> Obec Babice nad Svitavou č.p.197,664 01 Babice nad Svitavou DS
<br> 257
0
<br> Obec Bílovice nad Svitavou Těsnohlídkovo náměstí 1000,664 01
Bílovice nad Svitavou
<br> DS
<br> 257
1
<br> Obec Blažovice Nádražní 165,664 08 Blažovice DS
<br> 257
2
<br> Obec Blučina nám.Svobody 119,664 56 Blučina DS
<br> 257
3
<br> Obec Čebín č.p.21,664 23 Čebín DS
<br> 257
4
<br> Obec Česká č.p.26,664 31 Česká DS
<br> 257
5
<br> Městys Deblín č.p.43,664 75 Deblín DS
<br> 257
6
<br> Město Dolní Kounice Masarykovo náměstí 66/2,664 64
Dolní Kounice
<br> DS
<br> 257
7
<br> Obec Domašov Brněnská 94,664 83 Domašov DS
<br> 257
8
<br> Městys Drásov č.p.61,664 24 Drásov DS
<br> 257
9
<br> Obec Hrušovany u Brna Masarykova 17,664 62 Hrušovany u
Brna
<br> DS
<br> 258
0
<br> Město Ivančice Palackého náměstí 196/6,664 91
Ivančice
<br> DS
<br> 258
1
<br> Obec Jinačovice č.p.83,664 34 Jinačovice DS
<br> 258
2
<br> Město Kuřim Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim DS
<br> 258
3
<br> Obec Lažánky č.p.14,664 71 Lažánky DS
<br> 258
4
<br> Obec Lelekovice Hlavní 75/7,664 31 Lelekovice DS
<br> 258
5
<br> Obec Lukovany č.p.70,664 84 Lukovany DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 94
<br>
258
6
<br> Obec Malhostovice č.p.75,666 03 Malhostovice DS
<br> 258
7
<br> Obec Mělčany č.p.163,664 64 Mělčany DS
<br> 258
8
<br> Obec Měnín č.p.34,664 57 Měnín DS
<br> 258
9
<br> Město Modřice náměstí Svobody 93,664 42 Modřice DS
<br> 259
0
<br> Obec Mokrá - Horákov Mokrá 207,664 04 Mokrá-Horákov DS
<br> 259
1
<br> Obec Moravany Vnitřní 49/18,664 48 Moravany DS
<br> 259
2
<br> Obec Moutnice č.p.277,664 55 Moutnice DS
<br> 259
3
<br> Obec Neslovice Hlavní 14,664 91 Neslovice DS
<br> 259
4
<br> Obec Ochoz u Brna č.p.17,664 02 Ochoz u Brna DS
<br> 259
5
<br> Obec Ořechov Zahradní 216/1,664 44 Ořechov DS
<br> 259
6
<br> Město Oslavany náměstí 13.prosince 51/2,664 12
Oslavany
<br> DS
<br> 259
7
<br> Obec Ostopovice U Kaple 260/5,664 49 Ostopovice DS
<br> 259
8
<br> Obec Podolí č.p.1,664 03 Podolí DS
<br> 259
9
<br> Městys Pozořice Na Městečku 14,664 07 Pozořice DS
<br> 260
0
<br> Obec Prštice Hlavní 1,664 46 Prštice DS
<br> 260
1
<br> Obec Příbram na Moravě č.p.33,664 84 Příbram na Moravě DS
<br> 260
2
<br> Město Rajhrad Masarykova 32,664 61 Rajhrad DS
<br> 260
3
<br> Město Rosice Palackého nám.13,665 01 Rosice DS
<br> 260
4
<br> Obec Rozdrojovice Na Dědině 7,664 34 Rozdrojovice DS
<br> 260
5
<br> Obec Říčany nám.Osvobození 340,664 82 Říčany DS
<br> 260
6
<br> Obec Sentice č.p.71,666 03 Sentice DS
<br> 260
7
<br> Obec Sokolnice Komenského 435,664 52 Sokolnice DS
<br> 260
8
<br> Obec Střelice nám.Svobody 111/1,664 47 Střelice DS
<br> 260
9
<br> Obec Svatoslav č.p.113,666 01 Svatoslav DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 95
<br>
261
0
<br> Obec Syrovice č.p.298,664 67 Syrovice DS
<br> 261
1
<br> Město Šlapanice Masarykovo náměstí 100/7,664 51
Šlapanice
<br> DS
<br> 261
2
<br> Obec Telnice Růžová 243,664 59 Telnice DS
<br> 261
3
<br> Obec Těšany č.p.141,664 54 Těšany DS
<br> 261
4
<br> Město Tišnov nám.Míru 111,666 01 Tišnov DS
<br> 261
5
<br> Obec Troubsko Zámecká 150/8,664 41 Troubsko DS
<br> 261
6
<br> Obec Tvarožná č.p.40,664 05 Tvarožná DS
<br> 261
7
<br> Město Újezd u Brna Komenského 107,664 53 Újezd u
Brna
<br> DS
<br> 261
8
<br> Město Veverská Bítýška náměstí Na Městečku 72,664 71
Veverská Bítýška
<br> DS
<br> 261
9
<br> Obec Vranov č.p.24,664 32 Vranov DS
<br> 262
0
<br> Obec Vysoké Popovice č.p.35,664 84 Vysoké Popovice DS
<br> 262
1
<br> Obec Zakřany č.p.7,664 84 Zakřany DS
<br> 262
2
<br> Obec Zbraslav Komenského 105,664 84 Zbraslav DS
<br> 262
3
<br> Město Zbýšov Masarykova 248,664 11 Zbýšov DS
<br> 262
4
<br> Obec Žabčice Kopeček 4,664 63 Žabčice DS
<br> 262
5
<br> Obec Žatčany č.p.125,664 53 Žatčany DS
<br> 262
6
<br> Obec Želešice 24.dubna 16,664 43 Želešice DS
<br> 262
7
<br> Město Židlochovice Masarykova 100,667 01 Židlochovice DS
<br> 262
8
<br> Městys Boleradice č.p.401,691 12 Boleradice DS
<br> 262
9
<br> Obec Borkovany č.p.279,691 75 Borkovany DS
<br> 263
0
<br> Obec Bořetice č.p.39,691 08 Bořetice DS
<br> 263
1
<br> Obec Brod nad Dyjí č.p.45,691 81 Brod nad Dyjí DS
<br> 263
2
<br> Město Břeclav náměstí T.G.Masaryka 42/3,690 02
Břeclav
<br> DS
<br> 263
3
<br> Obec Březí Hlavní 113,691 81 Březí DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 96
<br>
263
4
<br> Obec Bulhary č.p.88,691 89 Bulhary DS
<br> 263
5
<br> Obec Diváky č.p.110,691 71 Diváky DS
<br> 263
6
<br> Obec Dobré Pole č.p.1,691 81 Dobré Pole DS
<br> 263
7
<br> Obec Dolní Dunajovice Zahradní 613,691 85 Dolní
Dunajovice
<br> DS
<br> 263
8
<br> Obec Dolní Věstonice č.p.67,691 29 Dolní Věstonice DS
<br> 263
9
<br> Městys Drnholec Kostelní 368,691 83 Drnholec DS
<br> 264
0
<br> Obec Hlohovec Hlavní 75,691 43 Hlohovec DS
<br> 264
1
<br> Obec Horní Bojanovice č.p.96,693 01 Horní Bojanovice DS
<br> 264
2
<br> Obec Horní Věstonice Lípová 131,691 81 Horní Věstonice DS
<br> 264
3
<br> Obec Hrušky U zbrojnice 100,691 56 Hrušky DS
<br> 264
4
<br> Město Hustopeče Dukelské nám.2/2,693 01 Hustopeče DS
<br> 264
5
<br> Město Klobouky u Brna nám.Míru 169/1,691 72 Klobouky u
Brna
<br> DS
<br> 264
6
<br> Obec Kobylí č.p.459,691 10 Kobylí DS
<br> 264
7
<br> Obec Kostice nám.Osvobození 445/14,691 52
Kostice
<br> DS
<br> 264
8
<br> Obec Krumvíř č.p.184,691 73 Krumvíř DS
<br> 264
9
<br> Obec Křepice č.p.25,691 65 Křepice DS
<br> 265
0
<br> Město Lanžhot Náměstí 177/2,691 51 Lanžhot DS
<br> 265
1
<br> Obec Lednice Zámecké náměstí 70,691 44 Lednice DS
<br> 265
2
<br> Město Mikulov Náměstí 158/1,692 01 Mikulov DS
<br> 265
3
<br> Obec Milovice č.p.38,691 88 Milovice DS
<br> 265
4
<br> Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107,691 55
Moravská Nová Ves
<br> DS
<br> 265
5
<br> OBEC MORAVSKÝ ŽIŽKOV Bílovská 145,691 01 Moravský Žižkov DS
<br> 265
6
<br> Obec Morkůvky č.p.113,691 72 Morkůvky DS
<br> 265
7
<br> Obec Němčičky č.p.221,691 07 Němčičky DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 97
<br>
265
8
<br> Obec Nikolčice č.p.85,691 71 Nikolčice DS
<br> 265
9
<br> Městys Nosislav Městečko 54,691 64 Nosislav DS
<br> 266
0
<br> Obec Novosedly č.p.1,691 82 Novosedly DS
<br> 266
1
<br> Obec Pasohlávky č.p.1,691 22 Pasohlávky DS
<br> 266
2
<br> Obec Pavlov Na Návsi 88,692 01 Pavlov DS
<br> 266
3
<br> Obec Perná č.p.294,691 86 Perná DS
<br> 266
4
<br> Město Podivín Masarykovo nám.180/20,691 45
Podivín
<br> DS
<br> 266
5
<br> Město Pohořelice Vídeňská 699,691 23 Pohořelice DS
<br> 266
6
<br> Obec Popice Hlavní 62,691 27 Popice DS
<br> 266
7
<br> Obec Pouzdřany Hlavní 99,691 26 Pouzdřany DS
<br> 266
8
<br> Obec Přítluky Obecní 11,691 04 Přítluky DS
<br> 266
9
<br> OBEC RAKVICE Náměstí 22,691 03 Rakvice DS
<br> 267
0
<br> Obec Sedlec č.p.92,691 21 Sedlec DS
<br> 267
1
<br> Obec Starovice č.p.180,693 01 Starovice DS
<br> 267
2
<br> Obec Starovičky č.p.43,691 68 Starovičky DS
<br> 267
3
<br> Obec Strachotín Osvobození 87,693 01 Strachotín DS
<br> 267
4
<br> Obec Šakvice Hlavní 12,691 67 Šakvice DS
<br> 267
5
<br> Obec Šitbořice Osvobození 92,691 76 Šitbořice DS
<br> 267
6
<br> Obec Tvrdonice nám.Míru 96/31,691 53 Tvrdonice DS
<br> 267
7
<br> Obec Týnec Náves 1,691 54 Týnec DS
<br> 267
8
<br> Obec Uherčice č.p.32,691 62 Uherčice DS
<br> 267
9
<br> Město Valtice nám.Svobody 21,691 42 Valtice DS
<br> 268
0
<br> Město Velké Bílovice nám.Osvoboditelů 570,691 02 Velké
Bílovice
<br> DS
<br> 268
1
<br> Obec Velké Hostěrádky č.p.66,691 74 Velké Hostěrádky DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 98
<br>
268
2
<br> Městys Velké Němčice Městečko 85,691 63 Velké Němčice DS
<br> 268
3
<br> Město Velké Pavlovice Náměstí 9.května 700/40,691 06
Velké Pavlovice
<br> DS
<br> 268
4
<br> Obec Vlasatice č.p.149,691 30 Vlasatice DS
<br> 268
5
<br> Obec Vranovice Školní 1,691 25 Vranovice DS
<br> 268
6
<br> Obec Vrbice č.p.89,691 09 Vrbice DS
<br> 268
7
<br> Obec Zaječí Školní 401,691 05 Zaječí DS
<br> 268
8
<br> Obec Biskupice č.p.120,763 41 Biskupice DS
<br> 268
9
<br> Obec Bohuslavice u Zlína č.p.185,763 51 Bohuslavice u Zlína DS
<br> 269
0
<br> Obec Bratřejov č.p.226,763 12 Bratřejov DS
<br> 269
1
<br> Město Brumov - Bylnice H.Synkové 942,Brumov,763 31
Brumov-Bylnice
<br> DS
<br> 269
2
<br> Obec Březůvky č.p.1,763 45 Březůvky DS
<br> 269
3
<br> Obec Dolní Lhota č.p.129,763 23 Dolní Lhota DS
<br> 269
4
<br> Obec Doubravy č.p.45,763 45 Doubravy DS
<br> 269
5
<br> Město Fryšták náměstí Míru 43,763 16 Fryšták DS
<br> 269
6
<br> Statutární město Zlín náměstí Míru 12,760 01 Zlín DS
<br> 269
7
<br> Obec Halenkovice č.p.76,763 63 Halenkovice DS
<br> 269
8
<br> Obec Hřivínův Újezd č.p.50,763 07 Hřivínův Újezd DS
<br> 269
9
<br> Obec Hvozdná Hlavní 210,763 10 Hvozdná DS
<br> 270
0
<br> Obec Jasenná č.p.190,763 13 Jasenná DS
<br> 270
1
<br> Obec Kašava č.p.217,763 19 Kašava DS
<br> 270
2
<br> Obec Ludkovice č.p.44,763 41 Ludkovice DS
<br> 270
3
<br> Město Luhačovice nám.28.října 543,763 26 Luhačovice DS
<br> 270
4
<br> Obec Lukov K Lůčkám 350,763 17 Lukov DS
<br> 270
5
<br> Obec Mysločovice č.p.21,763 01 Mysločovice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 99
<br>
270
6
<br> Město Napajedla Masarykovo náměstí 89,763 61
Napajedla
<br> DS
<br> 270
7
<br> Obec Nedašov č.p.370,763 32 Nedašov DS
<br> 270
8
<br> město Otrokovice nám.3.května 1340,765 02
Otrokovice
<br> DS
<br> 270
9
<br> OBEC PROVODOV č.p.28,763 45 Provodov DS
<br> 271
0
<br> Obec Racková č.p.45,760 01 Racková DS
<br> 271
1
<br> město Slavičín Osvobození 25,763 21 Slavičín DS
<br> 271
2
<br> Město Slušovice nám.Svobody 25,763 15 Slušovice DS
<br> 271
3
<br> Obec Spytihněv č.p.359,763 64 Spytihněv DS
<br> 271
4
<br> Obec Štítná nad Vláří-Popov Štítná nad Vláří 72,763 33 Štítná nad
Vláří-Popov
<br> DS
<br> 271
5
<br> Obec Tlumačov Nádražní 440,763 62 Tlumačov DS
<br> 271
6
<br> Obec Trnava č.p.156,763 18 Trnava DS
<br> 271
7
<br> Obec Újezd č.p.272,763 25 Újezd DS
<br> 271
8
<br> Město Valašské Klobouky Masarykovo náměstí 189,766 01
Valašské Klobouky
<br> DS
<br> 271
9
<br> Obec Velký Ořechov č.p.19,763 07 Velký Ořechov DS
<br> 272
0
<br> Město Vizovice Masarykovo nám.1007,763 12
Vizovice
<br> DS
<br> 272
1
<br> Obec Vlachovice č.p.50,763 24 Vlachovice DS
<br> 272
2
<br> OBEC VYSOKÉ POLE č.p.118,763 25 Vysoké Pole DS
<br> 272
3
<br> Obec Zádveřice-Raková Zádveřice 460,763 12 Zádveřice-
Raková
<br> DS
<br> 272
4
<br> Obec Žlutava č.p.271,763 61 Žlutava DS
<br> 272
5
<br> Obec Archlebov č.p.2,696 33 Archlebov DS
<br> 272
6
<br> Obec Blatnice pod Svatým
Antonínkem
<br> č.p.28,696 71 Blatnice pod Svatým
Antonínkem
<br> DS
<br> 272
7
<br> Obec Bukovany č.p.222,696 31 Bukovany DS
<br> 272
8
<br> Město Bzenec náměstí Svobody 73,696 81 Bzenec DS
<br> 272
9
<br> Obec Čejč č.p.430,696 14 Čejč DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 100
<br>
273
0
<br> Obec Čejkovice Templářská 500,696 15 Čejkovice DS
<br> 273
1
<br> Obec Dambořice Pod Kostelem 69,696 35 Dambořice DS
<br> 273
2
<br> Obec Dolní Bojanovice Hlavní 383,696 17 Dolní Bojanovice DS
<br> 273
3
<br> Obec Domanín č.p.9,696 83 Domanín DS
<br> 273
4
<br> Město Dubňany Nám.15.dubna 1149,696 03
Dubňany
<br> DS
<br> 273
5
<br> Město Hodonín Masarykovo nám.53/1,695 01
Hodonín
<br> DS
<br> 273
6
<br> Obec Hovorany č.p.45,696 12 Hovorany DS
<br> 273
7
<br> Obec Hroznová Lhota č.p.170,696 63 Hroznová Lhota DS
<br> 273
8
<br> Obec Hrubá Vrbka č.p.133,696 73 Hrubá Vrbka DS
<br> 273
9
<br> Obec Ježov č.p.22,696 48 Ježov DS
<br> 274
0
<br> Obec Kněždub č.p.140,696 64 Kněždub DS
<br> 274
1
<br> Obec Kostelec č.p.260,696 51 Kostelec DS
<br> 274
2
<br> Město Kyjov Masarykovo náměstí 30/1,697 01
Kyjov
<br> DS
<br> 274
3
<br> Obec Lipov č.p.182,696 72 Lipov DS
<br> 274
4
<br> Obec Louka č.p.19,696 76 Louka DS
<br> 274
5
<br> Obec Lovčice č.p.118,696 39 Lovčice DS
<br> 274
6
<br> Obec Mikulčice č.p.245,696 19 Mikulčice DS
<br> 274
7
<br> Obec Milotice Školní 72,696 05 Milotice DS
<br> 274
8
<br> Obec Moravany č.p.73,696 50 Moravany DS
<br> 274
9
<br> Obec Moravský Písek Velkomoravská 1,696 85 Moravský
Písek
<br> DS
<br> 275
0
<br> Obec Mutěnice Masarykova 200,696 11 Mutěnice DS
<br> 275
1
<br> Obec Násedlovice č.p.129,696 36 Násedlovice DS
<br> 275
2
<br> Obec Nová Lhota č.p.355,696 74 Nová Lhota DS
<br> 275
3
<br> Obec Petrov č.p.113,696 65 Petrov DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 101
<br>
275
4
<br> Obec Prušánky č.p.100,696 21 Prušánky DS
<br> 275
5
<br> Obec Radějov č.p.130,696 67 Radějov DS
<br> 275
6
<br> Obec Ratíškovice U Radnice 1300,696 02 Ratíškovice DS
<br> 275
7
<br> Obec Sobůlky č.p.105,697 01 Sobůlky DS
<br> 275
8
<br> Obec Starý Poddvorov č.p.230,696 16 Starý Poddvorov DS
<br> 275
9
<br> Město Strážnice náměstí Svobody 503,696 62
Strážnice
<br> DS
<br> 276
0
<br> Obec Strážovice č.p.196,696 38 Strážovice DS
<br> 276
1
<br> Obec Sudoměřice č.p.322,696 66 Sudoměřice DS
<br> 276
2
<br> Obec Suchov č.p.63,696 71 Suchov DS
<br> 276
3
<br> Obec Svatobořice-Mistřín Hlavní 1000/113,Svatobořice,696 04
Svatobořice-Mistřín
<br> DS
<br> 276
4
<br> Obec Šardice č.p.601,696 13 Šardice DS
<br> 276
5
<br> Obec Těmice č.p.176,696 84 Těmice DS
<br> 276
6
<br> Obec Tvarožná Lhota č.p.190,696 62 Tvarožná Lhota DS
<br> 276
7
<br> Obec Uhřice č.p.177,696 34 Uhřice DS
<br> 276
8
<br> Obec Vacenovice Na Dědině 243,696 06 Vacenovice DS
<br> 276
9
<br> Obec Velká nad Veličkou č.p.151,696 74 Velká nad Veličkou DS
<br> 277
0
<br> Město Veselí nad Moravou tř.Masarykova 119,698 01 Veselí nad
Moravou
<br> DS
<br> 277
1
<br> Obec Věteřov č.p.207,697 01 Věteřov DS
<br> 277
2
<br> Obec Vlkoš č.p.95,696 41 Vlkoš DS
<br> 277
3
<br> Obec Vnorovy Hlavní 750,696 61 Vnorovy DS
<br> 277
4
<br> Město Vracov náměstí Míru 202,696 42 Vracov DS
<br> 277
5
<br> Obec Vřesovice č.p.72,696 48 Vřesovice DS
<br> 277
6
<br> Obec Žádovice č.p.41,696 49 Žádovice DS
<br> 277
7
<br> Obec Žarošice č.p.14,696 34 Žarošice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 102
<br>
277
8
<br> Město Ždánice Městečko 787,696 32 Ždánice DS
<br> 277
9
<br> Obec Želetice č.p.189,696 37 Želetice DS
<br> 278
0
<br> Obec Žeravice č.p.40,696 47 Žeravice DS
<br> 278
1
<br> Městys Batelov náměstí Míru 148/35,588 51 Batelov DS
<br> 278
2
<br> Město Brtnice nám.Svobody 379,588 32 Brtnice DS
<br> 278
3
<br> Obec Brzkov č.p.68,588 13 Brzkov DS
<br> 278
4
<br> Obec Černíč č.p.10,588 56 Černíč DS
<br> 278
5
<br> Obec Dobronín Polenská 221/2a,588 12 Dobronín DS
<br> 278
6
<br> Obec Dobroutov č.p.78,588 13 Dobroutov DS
<br> 278
7
<br> Městys Dolní Cerekev č.p.107,588 45 Dolní Cerekev DS
<br> 278
8
<br> Obec Dušejov č.p.109,588 05 Dušejov DS
<br> 278
9
<br> Obec Hodice č.p.48,589 01 Hodice DS
<br> 279
0
<br> Obec Horní Dubenky č.p.31,588 52 Horní Dubenky DS
<br> 279
1
<br> Obec Jamné č.p.166,588 27 Jamné DS
<br> 279
2
<br> Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1,586 01
Jihlava
<br> DS
<br> 279
3
<br> Obec Jihlávka č.p.134,588 51 Jihlávka DS
<br> 279
4
<br> Obec Kaliště č.p.4,588 51 Kaliště DS
<br> 279
5
<br> Městys Kamenice č.p.481,588 23 Kamenice DS
<br> 279
6
<br> Obec Kostelec č.p.87,588 61 Kostelec DS
<br> 279
7
<br> Obec Kostelní Myslová č.p.24,588 56 Kostelní Myslová DS
<br> 279
8
<br> Obec Krahulčí č.p.85,588 56 Krahulčí DS
<br> 279
9
<br> Městys Luka nad Jihlavou 1.máje 76,588 22 Luka nad Jihlavou DS
<br> 280
0
<br> MĚSTYS MRÁKOTÍN č.p.49,588 54 Mrákotín DS
<br> 280
1
<br> Obec Mysliboř č.p.73,588 62 Mysliboř DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 103
<br>
280
2
<br> Obec Nevcehle č.p.54,588 62 Nevcehle DS
<br> 280
3
<br> Městys Nová Říše Náměstí 40,588 65 Nová Říše DS
<br> 280
4
<br> Obec Opatov č.p.47,588 05 Opatov DS
<br> 280
5
<br> Obec Pavlov č.p.108,588 33 Pavlov DS
<br> 280
6
<br> Město Polná Husovo náměstí 39,588 13 Polná DS
<br> 280
7
<br> Obec Puklice č.p.24,588 31 Puklice DS
<br> 280
8
<br> Obec Rohozná č.p.113,588 44 Rohozná DS
<br> 280
9
<br> Obec Řásná č.p.63,588 56 Řásná DS
<br> 281
0
<br> Obec Sedlejov č.p.45,588 62 Sedlejov DS
<br> 281
1
<br> Městys Stará Říše č.p.124,588 67 Stará Říše DS
<br> 281
2
<br> Městys Stonařov č.p.232,588 33 Stonařov DS
<br> 281
3
<br> Obec Střítež č.p.1,588 11 Střítež DS
<br> 281
4
<br> Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10 <,>
Telč-Vnitřní Město,588 56 Telč
<br> DS
<br> 281
5
<br> Město Třešť Revoluční 20/1,589 01 Třešť DS
<br> 281
6
<br> Obec Urbanov č.p.50,588 62 Urbanov DS
<br> 281
7
<br> Obec Ústí č.p.88,588 42 Ústí DS
<br> 281
8
<br> Obec Velký Beranov č.p.58,588 21 Velký Beranov DS
<br> 281
9
<br> Městys Větrný Jeníkov č.p.5,588 42 Větrný Jeníkov DS
<br> 282
0
<br> Obec Vyskytná nad Jihlavou č.p.67,588 41 Vyskytná nad Jihlavou DS
<br> 282
1
<br> Obec Zhoř č.p.64,588 26 Zhoř DS
<br> 282
2
<br> Obec Ždírec č.p.25,588 13 Ždírec DS
<br> 282
3
<br> Obec Bařice - Velké Těšany Bařice 8,767 01 Bařice-Velké Těšany DS
<br> 282
4
<br> Obec Bělov č.p.77,768 21 Bělov DS
<br> 282
5
<br> Obec Bezměrov č.p.155,767 01 Bezměrov DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 104
<br>
282
6
<br> Obec Brusné č.p.93,768 61 Brusné DS
<br> 282
7
<br> Obec Břest č.p.87,768 23 Břest DS
<br> 282
8
<br> Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo nám.137,768 61
Bystřice pod Hostýnem
<br> DS
<br> 282
9
<br> Obec Cetechovice č.p.45,768 02 Cetechovice DS
<br> 283
0
<br> Obec Dřínov č.p.155,768 33 Dřínov DS
<br> 283
1
<br> Město Holešov Masarykova 628,769 01 Holešov DS
<br> 283
2
<br> Obec Horní Lapač č.p.22,769 01 Horní Lapač DS
<br> 283
3
<br> Město Hulín nám.Míru 162,768 24 Hulín DS
<br> 283
4
<br> Obec Chomýž č.p.52,768 61 Chomýž DS
<br> 283
5
<br> Město Chropyně náměstí Svobody 29,768 11
Chropyně
<br> DS
<br> 283
6
<br> Obec Kostelany č.p.48,767 01 Kostelany DS
<br> 283
7
<br> OBEC CHVALNOV-LÍSKY Chvalnov 68,768 05 Chvalnov-Lísky DS
<br> 283
8
<br> Obec Jankovice č.p.101,769 01 Jankovice DS
<br> 283
9
<br> Obec Komárno č.p.49,768 71 Komárno DS
<br> 284
0
<br> Město Koryčany Náměstí 401,768 05 Koryčany DS
<br> 284
1
<br> Obec Kostelec u Holešova č.p.58,768 43 Kostelec u Holešova DS
<br> 284
2
<br> Město Kroměříž Velké náměstí 115/1,767 01 Kroměříž DS
<br> 284
3
<br> Obec Kurovice č.p.68,768 52 Kurovice DS
<br> 284
4
<br> Obec Kvasice A.Dohnala 18,768 21 Kvasice DS
<br> 284
5
<br> Obec Kyselovice č.p.189,768 11 Kyselovice DS
<br> 284
6
<br> Obec Lechotice č.p.100,768 52 Lechotice DS
<br> 284
7
<br> Městys Litenčice č.p.97,768 13 Litenčice DS
<br> 284
8
<br> Obec Loukov č.p.199,768 75 Loukov DS
<br> 284
9
<br> Obec Lubná č.p.177,767 01 Lubná DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 105
<br>
285
0
<br> Obec Ludslavice č.p.31,768 52 Ludslavice DS
<br> 285
1
<br> Obec Lutopecny č.p.1,767 01 Lutopecny DS
<br> 285
2
<br> Obec Martinice č.p.16,769 01 Martinice DS
<br> 285
3
<br> Obec Míškovice č.p.46,768 52 Míškovice DS
<br> 285
4
<br> Město Morkovice-Slížany Náměstí 29,Morkovice,768 33
Morkovice-Slížany
<br> DS
<br> 285
5
<br> Obec Nová Dědina č.p.12,768 21 Nová Dědina DS
<br> 285
6
<br> Obec Osíčko č.p.56,768 61 Osíčko DS
<br> 285
7
<br> Obec Pacetluky č.p.10,768 43 Pacetluky DS
<br> 285
8
<br> Obec Pačlavice č.p.185,768 34 Pačlavice DS
<br> 285
9
<br> Obec Počenice-Tetětice Počenice 74,768 33 Počenice-
Tetětice
<br> DS
<br> 286
0
<br> Obec Podhradní Lhota č.p.150,768 71 Podhradní Lhota DS
<br> 286
1
<br> Obec Prusinovice Zámčisko 350,768 42 Prusinovice DS
<br> 286
2
<br> Obec Rajnochovice č.p.144,768 71 Rajnochovice DS
<br> 286
3
<br> OBEC RATAJE č.p.139,768 12 Rataje DS
<br> 286
4
<br> Obec Roštění č.p.144,768 43 Roštění DS
<br> 286
5
<br> Obec Roštín č.p.450,768 03 Roštín DS
<br> 286
6
<br> Obec Rusava č.p.248,768 41 Rusava DS
<br> 286
7
<br> Obec Slavkov pod Hostýnem č.p.14,768 61 Slavkov pod
Hostýnem
<br> DS
<br> 286
8
<br> Obec Soběsuky č.p.23,768 02 Soběsuky DS
<br> 286
9
<br> Obec Střílky Koryčanská 47,768 04 Střílky DS
<br> 287
0
<br> Obec Střížovice č.p.55,768 21 Střížovice DS
<br> 287
1
<br> Obec Sulimov č.p.51,768 21 Sulimov DS
<br> 287
2
<br> Obec Troubky-Zdislavice Troubky 10,768 02 Troubky-
Zdislavice
<br> DS
<br> 287
3
<br> Obec Uhřice č.p.84,768 33 Uhřice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 106
<br>
287
4
<br> Obec Věžky č.p.61,768 33 Věžky DS
<br> 287
5
<br> OBEC ZAHNAŠOVICE č.p.43,769 01 Zahnašovice DS
<br> 287
6
<br> Obec Záříčí č.p.25,768 11 Záříčí DS
<br> 287
7
<br> Obec Zborovice Hlavní 37,768 32 Zborovice DS
<br> 287
8
<br> Obec Zdounky č.p.27,768 02 Zdounky DS
<br> 287
9
<br> Obec Zlobice č.p.77,768 31 Zlobice DS
<br> 288
0
<br> Obec Žalkovice č.p.97,768 23 Žalkovice DS
<br> 288
1
<br> Obec Žeranovice č.p.1,769 01 Žeranovice DS
<br> 288
2
<br> Obec Bedihošť Prostějovská 13,798 21 Bedihošť DS
<br> 288
3
<br> Obec Bílovice-Lutotín Bílovice 39,798 41 Bílovice-Lutotín DS
<br> 288
4
<br> Obec Biskupice č.p.61,798 12 Biskupice DS
<br> 288
5
<br> Obec Bohuslavice č.p.25,798 56 Bohuslavice DS
<br> 288
6
<br> Obec Bousín č.p.47,798 61 Bousín DS
<br> 288
7
<br> Obec Brodek u Konice č.p.187,798 46 Brodek u Konice DS
<br> 288
8
<br> Městys Brodek u Prostějova Císařská 39,798 07 Brodek u
Prostějova
<br> DS
<br> 288
9
<br> Obec Buková č.p.9,798 48 Buková DS
<br> 289
0
<br> Obec Čehovice č.p.93,798 21 Čehovice DS
<br> 289
1
<br> Obec Čechy pod Kosířem náměstí Svobody 289,798 58 Čechy
pod Kosířem
<br> DS
<br> 289
2
<br> Obec Čelčice č.p.86,798 23 Čelčice DS
<br> 289
3
<br> Obec Čelechovice na Hané Hlavní 9,798 16 Čelechovice na Hané DS
<br> 289
4
<br> Obec Dobromilice č.p.6,798 25 Dobromilice DS
<br> 289
5
<br> Obec Doloplazy č.p.15,798 26 Doloplazy DS
<br> 289
6
<br> Městys Drahany č.p.26,798 61 Drahany DS
<br> 289
7
<br> Obec Hluchov č.p.2,798 41 Hluchov DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 107
<br>
289
8
<br> Obec Horní Štěpánov č.p.326,798 47 Horní Štěpánov DS
<br> 289
9
<br> Obec Hrdibořice č.p.6,798 12 Hrdibořice DS
<br> 290
0
<br> Obec Hrubčice č.p.10,798 21 Hrubčice DS
<br> 290
1
<br> Obec Hvozd č.p.90,798 55 Hvozd DS
<br> 290
2
<br> Obec Ivaň č.p.197,798 23 Ivaň DS
<br> 290
3
<br> Obec Jesenec č.p.117,798 53 Jesenec DS
<br> 290
4
<br> Obec Kladky č.p.19,798 54 Kladky DS
<br> 290
5
<br> Obec Klenovice na Hané č.p.3,798 23 Klenovice na Hané DS
<br> 290
6
<br> Obec Klopotovice č.p.11,798 21 Klopotovice DS
<br> 290
7
<br> Město Konice Masarykovo nám.27,798 52 Konice DS
<br> 290
8
<br> Město Kostelec na Hané Jakubské náměstí 138,798 41
Kostelec na Hané
<br> DS
<br> 290
9
<br> Městys Kralice na Hané Masarykovo nám.41,798 12 Kralice
na Hané
<br> DS
<br> 291
0
<br> Obec Krumsín č.p.2,798 03 Krumsín DS
<br> 291
1
<br> Obec Laškov č.p.1,798 57 Laškov DS
<br> 291
2
<br> Obec Lešany č.p.111,798 42 Lešany DS
<br> 291
3
<br> Obec Lipová č.p.160,798 45 Lipová DS
<br> 291
4
<br> Obec Ludmírov č.p.56,798 55 Ludmírov DS
<br> 291
5
<br> Obec Malé Hradisko č.p.60,798 49 Malé Hradisko DS
<br> 291
6
<br> Obec Mořice č.p.68,798 28 Mořice DS
<br> 291
7
<br> Obec Myslejovice č.p.145,798 05 Myslejovice DS
<br> 291
8
<br> Město Němčice nad Hanou Palackého nám.3,798 27 Němčice
nad Hanou
<br> DS
<br> 291
9
<br> MĚSTYS NEZAMYSLICE Tjabinova 111,798 26 Nezamyslice DS
<br> 292
0
<br> Obec Niva č.p.61,798 61 Niva DS
<br> 292
1
<br> Obec Ohrozim č.p.31,798 03 Ohrozim DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 108
<br>
292
2
<br> Obec Olšany u Prostějova č.p.50,798 14 Olšany u Prostějova DS
<br> 292
3
<br> Obec Ondratice č.p.15,798 07 Ondratice DS
<br> 292
4
<br> Obec Otaslavice č.p.343,798 06 Otaslavice DS
<br> 292
5
<br> Obec Otinoves č.p.177,798 61 Otinoves DS
<br> 292
6
<br> Obec Pěnčín č.p.109,798 57 Pěnčín DS
<br> 292
7
<br> Obec Pivín č.p.220,798 24 Pivín DS
<br> 292
8
<br> Město Plumlov Rudé armády 302,798 03 Plumlov DS
<br> 292
9
<br> Statutární město Prostějov nám.T.G.Masaryka 130/14,796 01
Prostějov
<br> DS
<br> 293
0
<br> Obec Prostějovičky č.p.67,798 03 Prostějovičky DS
<br> 293
1
<br> Městys Protivanov Náměstí 32,798 48 Protivanov DS
<br> 293
2
<br> Obec Přemyslovice č.p.281,798 51 Přemyslovice DS
<br> 293
3
<br> Obec Ptení č.p.36,798 43 Ptení DS
<br> 293
4
<br> Obec Rozstání č.p.77,798 62 Rozstání DS
<br> 293
5
<br> Obec Skalka č.p.26,798 24 Skalka DS
<br> 293
6
<br> Obec Slatinky č.p.111,783 42 Slatinky DS
<br> 293
7
<br> Obec Smržice J.Krezy 40/1,798 17 Smržice DS
<br> 293
8
<br> Obec Stařechovice č.p.71,798 41 Stařechovice DS
<br> 293
9
<br> Obec Stražisko č.p.1,798 44 Stražisko DS
<br> 294
0
<br> Obec Suchdol Jednov 38,798 45 Suchdol DS
<br> 294
1
<br> Obec Šubířov č.p.40,798 52 Šubířov DS
<br> 294
2
<br> MĚSTYS Tištín č.p.37,798 29 Tištín DS
<br> 294
3
<br> Obec Určice č.p.81,798 04 Určice DS
<br> 294
4
<br> Obec Víceměřice č.p.26,798 26 Víceměřice DS
<br> 294
5
<br> Obec Vícov č.p.46,798 03 Vícov DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 109
<br>
294
6
<br> Obec Vranovice-Kelčice Kelčice 31,798 08 Vranovice-Kelčice DS
<br> 294
7
<br> Obec Vrbátky č.p.41,798 13 Vrbátky DS
<br> 294
8
<br> Obec Vrchoslavice č.p.100,798 27 Vrchoslavice DS
<br> 294
9
<br> Obec Vřesovice č.p.41,798 09 Vřesovice DS
<br> 295
0
<br> Obec Výšovice č.p.80,798 09 Výšovice DS
<br> 295
1
<br> Obec Želeč č.p.62,798 07 Želeč DS
<br> 295
2
<br> Obec Březník č.p.247,675 74 Březník DS
<br> 295
3
<br> Městys Budišov č.p.360,675 03 Budišov DS
<br> 295
4
<br> Obec Budkov č.p.82,675 42 Budkov DS
<br> 295
5
<br> Obec Čáslavice č.p.23,675 24 Čáslavice DS
<br> 295
6
<br> Obec Čechtín č.p.55,675 07 Čechtín DS
<br> 295
7
<br> Městys Dalešice č.p.87,675 54 Dalešice DS
<br> 295
8
<br> Obec Dešov č.p.147,675 33 Dešov DS
<br> 295
9
<br> Obec Dolní Vilémovice č.p.142,675 52 Dolní Vilémovice DS
<br> 296
0
<br> Obec Domamil č.p.135,675 43 Domamil DS
<br> 296
1
<br> Obec Dukovany č.p.99,675 56 Dukovany DS
<br> 296
2
<br> Obec Hartvíkovice č.p.31,675 76 Hartvíkovice DS
<br> 296
3
<br> Město Hrotovice nám.8.května 1,675 55 Hrotovice DS
<br> 296
4
<br> Obec Jakubov u Moravských
Budějovic
<br> č.p.155,675 44 Jakubov u
Moravských Budějovic
<br> DS
<br> 296
5
<br> Město Jaroměřice Nad
Rokytnou
<br> nám.Míru 2,675 51 Jaroměřice nad
Rokytnou
<br> DS
<br> 296
6
<br> Město Jemnice Husova 103,675 31 Jemnice DS
<br> 296
7
<br> Obec Jinošov č.p.24,675 71 Jinošov DS
<br> 296
8
<br> Obec Kněžice č.p.1,675 29 Kněžice DS
<br> 296
9
<br> Obec Kojetice č.p.131,675 23 Kojetice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 110
<br>
297
0
<br> Obec Kouty č.p.11,675 08 Kouty DS
<br> 297
1
<br> Obec Kralice nad Oslavou Jinošovská 78,675 73 Kralice nad
Oslavou
<br> DS
<br> 297
2
<br> Obec Lesonice č.p.117,675 44 Lesonice DS
<br> 297
3
<br> Obec Lipník č.p.106,675 52 Lipník DS
<br> 297
4
<br> Městys Mohelno č.p.84,675 75 Mohelno DS
<br> 297
5
<br> Město Moravské Budějovice nám.Míru 31,676 02 Moravské
Budějovice
<br> DS
<br> 297
6
<br> Obec Myslibořice č.p.14,675 60 Myslibořice DS
<br> 297
7
<br> Město Náměšť nad Oslavou Masarykovo nám.104,675 71
Náměšť nad Oslavou
<br> DS
<br> 297
8
<br> Obec Nové Syrovice č.p.2,675 41 Nové Syrovice DS
<br> 297
9
<br> Městys Okříšky Jihlavská 1,675 21 Okříšky DS
<br> 298
0
<br> Městys Opatov č.p.149,675 28 Opatov DS
<br> 298
1
<br> Obec Police č.p.1,675 34 Police DS
<br> 298
2
<br> Obec Předín č.p.243,675 27 Předín DS
<br> 298
3
<br> Obec Přibyslavice Na Návsi 40,675 21 Přibyslavice DS
<br> 298
4
<br> Obec Pyšel č.p.52,675 71 Pyšel DS
<br> 298
5
<br> Obec Radkovice u Hrotovic č.p.13,675 59 Radkovice u Hrotovic DS
<br> 298
6
<br> OBEC RAPOTICE Hlavní 55,675 73 Rapotice DS
<br> 298
7
<br> Městys Rokytnice nad Rokytnou č.p.67,675 25 Rokytnice nad
Rokytnou
<br> DS
<br> 298
8
<br> Obec Rouchovany č.p.35,675 57 Rouchovany DS
<br> 298
9
<br> Obec Rudíkov č.p.2,675 05 Rudíkov DS
<br> 299
0
<br> Městys Stařeč Jakubské náměstí 50,675 22 Stařeč DS
<br> 299
1
<br> Obec Studenec č.p.160,675 02 Studenec DS
<br> 299
2
<br> Obec Svatoslav č.p.29,675 07 Svatoslav DS
<br> 299
3
<br> Obec Šebkovice č.p.1,675 45 Šebkovice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 111
<br>
299
4
<br> Obec Tasov č.p.240,675 79 Tasov DS
<br> 299
5
<br> Obec Trnava č.p.32,674 01 Trnava DS
<br> 299
6
<br> OBEC TŘEBELOVICE č.p.76,675 32 Třebelovice DS
<br> 299
7
<br> Město Třebíč Karlovo nám.104/55,Vnitřní Město <,>
674 01 Třebíč
<br> DS
<br> 299
8
<br> Obec Valeč č.p.109,675 53 Valeč DS
<br> 299
9
<br> Městys Vladislav č.p.76,675 01 Vladislav DS
<br> 300
0
<br> Obec Výčapy č.p.79,674 01 Výčapy DS
<br> 300
1
<br> Městys Želetava nám.Míru 1,675 26 Želetava DS
<br> 300
2
<br> Obec Babice č.p.508,687 03 Babice DS
<br> 300
3
<br> Obec Bánov č.p.700,687 54 Bánov DS
<br> 300
4
<br> Obec Bílovice č.p.70,687 12 Bílovice DS
<br> 300
5
<br> Město Bojkovice Sušilova 952,687 71 Bojkovice DS
<br> 300
6
<br> Obec Boršice u Blatnice č.p.157,687 63 Boršice u Blatnice DS
<br> 300
7
<br> Obec Boršice č.p.7,687 09 Boršice DS
<br> 300
8
<br> Obec Březolupy č.p.90,687 13 Březolupy DS
<br> 300
9
<br> Obec Březová č.p.390,687 67 Březová DS
<br> 301
0
<br> Městys Buchlovice náměstí Svobody 800,687 08
Buchlovice
<br> DS
<br> 301
1
<br> Obec Bystřice pod Lopeníkem č.p.262,687 55 Bystřice pod
Lopeníkem
<br> DS
<br> 301
2
<br> Obec Dolní Němčí Nivnická 82,687 62 Dolní Němčí DS
<br> 301
3
<br> Město Hluk Hřbitovní 140,687 25 Hluk DS
<br> 301
4
<br> Obec Horní Němčí č.p.113,687 64 Horní Němčí DS
<br> 301
5
<br> Obec Hradčovice č.p.168,687 33 Hradčovice DS
<br> 301
6
<br> Obec Huštěnovice č.p.92,687 03 Huštěnovice DS
<br> 301
7
<br> Obec Jalubí č.p.135,687 05 Jalubí DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 112
<br>
301
8
<br> Obec Kněžpole č.p.125,687 12 Kněžpole DS
<br> 301
9
<br> Obec Korytná č.p.297,687 52 Korytná DS
<br> 302
0
<br> Obec Kostelany nad Moravou č.p.19,686 01 Kostelany nad
Moravou
<br> DS
<br> 302
1
<br> Obec Kudlovice č.p.39,687 03 Kudlovice DS
<br> 302
2
<br> Obec Mistřice č.p.9,687 12 Mistřice DS
<br> 302
3
<br> Obec Nedachlebice č.p.250,687 12 Nedachlebice DS
<br> 302
4
<br> Obec Nedakonice č.p.33,687 38 Nedakonice DS
<br> 302
5
<br> Obec Nezdenice č.p.72,687 32 Nezdenice DS
<br> 302
6
<br> Obec Nivnice Sídliště 1000,687 51 Nivnice DS
<br> 302
7
<br> Obec Ostrožská lhota č.p.148,687 23 Ostrožská Lhota DS
<br> 302
8
<br> Obec Ostrožská Nová Ves Záhumení 1022,687 22 Ostrožská
Nová Ves
<br> DS
<br> 302
9
<br> Městys Osvětimany č.p.350,687 42 Osvětimany DS
<br> 303
0
<br> Obec Pitín č.p.18,687 71 Pitín DS
<br> 303
1
<br> Obec Podolí č.p.190,686 04 Podolí DS
<br> 303
2
<br> Městys Polešovice č.p.242,687 37 Polešovice DS
<br> 303
3
<br> Obec Popovice č.p.303,686 04 Popovice DS
<br> 303
4
<br> Obec Prakšice č.p.29,687 56 Prakšice DS
<br> 303
5
<br> Obec Slavkov č.p.114,687 64 Slavkov DS
<br> 303
6
<br> Obec Starý Hrozenkov č.p.3,687 74 Starý Hrozenkov DS
<br> 303
7
<br> Obec Strání Na kopci 321,687 65 Strání DS
<br> 303
8
<br> Obec Suchá Loz č.p.72,687 53 Suchá Loz DS
<br> 303
9
<br> Obec Šumice č.p.400,687 31 Šumice DS
<br> 304
0
<br> Obec Topolná č.p.420,687 11 Topolná DS
<br> 304
1
<br> Obec Traplice č.p.404,687 04 Traplice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 113
<br>
304
2
<br> Město Uherský Brod Masarykovo nám.100,688 01
Uherský Brod
<br> DS
<br> 304
3
<br> Město Uherské Hradiště Masarykovo náměstí 19,686 01
Uherské Hradiště
<br> DS
<br> 304
4
<br> Město Uherský Ostroh Zámecká 24,687 24 Uherský Ostroh DS
<br> 304
5
<br> Obec Velehrad Hradišťská 231,687 06 Velehrad DS
<br> 304
6
<br> Obec Vlčnov č.p.124,687 61 Vlčnov DS
<br> 304
7
<br> Obec Zlechov č.p.540,687 10 Zlechov DS
<br> 304
8
<br> Obec Bohdalice - Pavlovice Bohdalice 125,683 41 Bohdalice-
Pavlovice
<br> DS
<br> 304
9
<br> Obec Bošovice Náves 291,683 54 Bošovice DS
<br> 305
0
<br> Městys Brankovice Náměstí 101,683 33 Brankovice DS
<br> 305
1
<br> Město Bučovice Jiráskova 502,685 01 Bučovice DS
<br> 305
2
<br> Obec Dražovice č.p.7,683 01 Dražovice DS
<br> 305
3
<br> Obec Drnovice č.p.1,683 04 Drnovice DS
<br> 305
4
<br> Obec Habrovany č.p.345,683 01 Habrovany DS
<br> 305
5
<br> Obec Hodějice č.p.41,684 01 Hodějice DS
<br> 305
6
<br> Městys Hvězdlice Nové Hvězdlice 72,683 41 Hvězdlice DS
<br> 305
7
<br> Město Ivanovice na Hané Palackého náměstí 796/11,683 23
Ivanovice na Hané
<br> DS
<br> 305
8
<br> Obec Komořany č.p.1,683 01 Komořany DS
<br> 305
9
<br> Obec Krásensko č.p.123,683 04 Krásensko DS
<br> 306
0
<br> Obec Křenovice Školní 535,683 52 Křenovice DS
<br> 306
1
<br> Obec Kučerov č.p.59,682 01 Kučerov DS
<br> 306
2
<br> Obec Letonice Osvobození 112,683 35 Letonice DS
<br> 306
3
<br> Obec Lovčičky č.p.148,683 54 Lovčičky DS
<br> 306
4
<br> Obec Milešovice č.p.68,683 54 Milešovice DS
<br> 306
5
<br> Obec Moravské Málkovice č.p.56,682 01 Moravské Málkovice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 114
<br>
306
6
<br> Obec Němčany č.p.145,684 01 Němčany DS
<br> 306
7
<br> Obec Nemojany č.p.10,683 03 Nemojany DS
<br> 306
8
<br> Obec Nemotice č.p.66,683 33 Nemotice DS
<br> 306
9
<br> Obec Nesovice č.p.305,683 33 Nesovice DS
<br> 307
0
<br> Obec Nevojice č.p.33,685 01 Nevojice DS
<br> 307
1
<br> Obec Nížkovice č.p.39,684 01 Nížkovice DS
<br> 307
2
<br> Obec Otnice Dědina 479,683 54 Otnice DS
<br> 307
3
<br> Obec Prusy-Boškůvky Moravské Prusy 40,682 01 Prusy-
Boškůvky
<br> DS
<br> 307
4
<br> Obec Pustiměř Pustiměřské Prusy 79,683 21
Pustiměř
<br> DS
<br> 307
5
<br> Obec Račice - Pístovice Račice 72,683 05 Račice-Pístovice DS
<br> 307
6
<br> Obec Rašovice č.p.91,685 01 Rašovice DS
<br> 307
7
<br> Město Rousínov Sušilovo náměstí 84/56,683 01
Rousínov
<br> DS
<br> 307
8
<br> Obec Ruprechtov č.p.155,683 04 Ruprechtov DS
<br> 307
9
<br> Město Slavkov u Brna Palackého náměstí 65,684 01
Slavkov u Brna
<br> DS
<br> 308
0
<br> Obec Studnice č.p.66,683 08 Studnice DS
<br> 308
1
<br> Obec Šaratice Náves 83,683 52 Šaratice DS
<br> 308
2
<br> Městys Švábenice č.p.18,683 23 Švábenice DS
<br> 308
3
<br> Obec Velešovice č.p.152,683 01 Velešovice DS
<br> 308
4
<br> Město Vyškov Masarykovo náměstí 108/1,Vyškov-
Město,682 01 Vyškov
<br> DS
<br> 308
5
<br> Městys Běhařovice č.p.43,671 39 Běhařovice DS
<br> 308
6
<br> Obec Bítov č.p.3,671 10 Bítov DS
<br> 308
7
<br> Městys Blížkovice č.p.130,671 55 Blížkovice DS
<br> 308
8
<br> Obec Božice č.p.380,671 64 Božice DS
<br> 308
9
<br> Obec Břežany č.p.103,671 65 Břežany DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 115
<br>
309
0
<br> Obec Citonice č.p.82,671 01 Citonice DS
<br> 309
1
<br> Obec Dolní Dubňany č.p.40,671 73 Dolní Dubňany DS
<br> 309
2
<br> Obec Dyjákovice č.p.235,671 26 Dyjákovice DS
<br> 309
3
<br> Obec Hevlín č.p.224,671 69 Hevlín DS
<br> 309
4
<br> Obec Hluboké Mašůvky č.p.10,671 52 Hluboké Mašůvky DS
<br> 309
5
<br> Obec Hodonice Obecní 287,671 25 Hodonice DS
<br> 309
6
<br> Obec Horní Dubňany č.p.41,671 73 Horní Dubňany DS
<br> 309
7
<br> Obec Horní Dunajovice č.p.102,671 34 Horní Dunajovice DS
<br> 309
8
<br> Obec Hostěradice č.p.57,671 71 Hostěradice DS
<br> 309
9
<br> Obec Hostim č.p.165,671 54 Hostim DS
<br> 310
0
<br> Obec Hrádek č.p.16,671 27 Hrádek DS
<br> 310
1
<br> Město Hrušovany nad
Jevišovkou
<br> náměstí Míru 22,671 67 Hrušovany
nad Jevišovkou
<br> DS
<br> 310
2
<br> Obec Jamolice č.p.8,672 01 Jamolice DS
<br> 310
3
<br> Obec Jaroslavice Náměstí 93,671 28 Jaroslavice DS
<br> 310
4
<br> Město Jevišovice č.p.56,671 53 Jevišovice DS
<br> 310
5
<br> Obec Jezeřany-Maršovice č.p.1,671 75 Jezeřany-Maršovice DS
<br> 310
6
<br> Obec Jiřice u Miroslavi č.p.33,671 78 Jiřice u Miroslavi DS
<br> 310
7
<br> Obec Kravsko č.p.12,671 51 Kravsko DS
<br> 310
8
<br> Obec Loděnice č.p.114,671 75 Loděnice DS
<br> 310
9
<br> Obec Mašovice č.p.52,669 02 Mašovice DS
<br> 311
0
<br> Městys Mikulovice č.p.1,671 33 Mikulovice DS
<br> 311
1
<br> Město Miroslav nám.Svobody 1/1,671 72 Miroslav DS
<br> 311
2
<br> Město Moravský Krumlov nám.Klášterní 125,672 01 Moravský
Krumlov
<br> DS
<br> 311
3
<br> Městys Olbramovice č.p.23,671 76 Olbramovice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 116
<br>
311
4
<br> Obec Pavlice č.p.90,671 56 Pavlice DS
<br> 311
5
<br> Obec Petrovice č.p.9,672 01 Petrovice DS
<br> 311
6
<br> Obec Práče č.p.112,671 61 Práče DS
<br> 311
7
<br> Městys Prosiměřice č.p.197,671 61 Prosiměřice DS
<br> 311
8
<br> Obec Skalice č.p.92,671 71 Skalice DS
<br> 311
9
<br> Obec Starý Petřín č.p.23,671 06 Starý Petřín DS
<br> 312
0
<br> Obec Strachotice č.p.79,671 29 Strachotice DS
<br> 312
1
<br> Obec Šanov Hlavní 65,671 68 Šanov DS
<br> 312
2
<br> Městys Šatov č.p.124,671 22 Šatov DS
<br> 312
3
<br> Městys Štítary č.p.149,671 02 Štítary DS
<br> 312
4
<br> Obec Šumná č.p.149,671 02 Šumná DS
<br> 312
5
<br> Obec Tavíkovice č.p.1,671 40 Tavíkovice DS
<br> 312
6
<br> Obec Trstěnice č.p.122,671 71 Trstěnice DS
<br> 312
7
<br> Obec Uherčice č.p.48,671 07 Uherčice DS
<br> 312
8
<br> Obec Únanov č.p.463,671 31 Únanov DS
<br> 312
9
<br> Obec Vedrovice č.p.326,671 75 Vedrovice DS
<br> 313
0
<br> Městys Vémyslice č.p.31,671 42 Vémyslice DS
<br> 313
1
<br> Městys Višňové č.p.212,671 38 Višňové DS
<br> 313
2
<br> Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21,671 03 Vranov nad Dyjí DS
<br> 313
3
<br> Obec Vrbovec č.p.146,671 24 Vrbovec DS
<br> 313
4
<br> Město Znojmo Obroková 1/12,669 02 Znojmo DS
<br> 313
5
<br> Městys Bobrová č.p.138,592 55 Bobrová DS
<br> 313
6
<br> Městys Bohdalov č.p.250,592 13 Bohdalov DS
<br> 313
7
<br> Obec Borač č.p.51,592 61 Borač DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 117
<br>
313
8
<br> Obec Bory Dolní Bory 232,594 61 Bory DS
<br> 313
9
<br> Město Bystřice nad
Pernštejnem
<br> Příční 405,593 01 Bystřice nad
Pernštejnem
<br> DS
<br> 314
0
<br> Obec Dalečín č.p.30,592 41 Dalečín DS
<br> 314
1
<br> Obec Dolní Rožínka č.p.3,592 51 Dolní Rožínka DS
<br> 314
2
<br> Obec Dolní Loučky č.p.208,594 55 Dolní Loučky DS
<br> 314
3
<br> Městys Doubravník č.p.75,592 61 Doubravník DS
<br> 314
4
<br> Obec Fryšava pod Žákovou
horou
<br> č.p.9,592 04 Fryšava pod Žákovou
horou
<br> DS
<br> 314
5
<br> Obec Herálec Český Herálec 80,592 01 Herálec DS
<br> 314
6
<br> Městys Jimramov náměstí Jana Karafiáta 39,592 42
Jimramov
<br> DS
<br> 314
7
<br> Městys Křižanov Benešovo náměstí 12,594 51
Křižanov
<br> DS
<br> 314
8
<br> Obec Lísek Lhota 80,592 45 Lísek DS
<br> 314
9
<br> Městys Měřín Náměstí 106,594 42 Měřín DS
<br> 315
0
<br> Obec Moravec č.p.146,592 54 Moravec DS
<br> 315
1
<br> Městys Nedvědice č.p.42,592 62 Nedvědice DS
<br> 315
2
<br> Obec Nížkov č.p.107,592 12 Nížkov DS
<br> 315
3
<br> Město Nové Město na Moravě Vratislavovo náměstí 103,592 31
Nové Město na Moravě
<br> DS
<br> 315
4
<br> Městys Nové Veselí Na Městečku 114,592 14 Nové Veselí DS
<br> 315
5
<br> Obec Olší č.p.28,592 61 Olší DS
<br> 315
6
<br> Městys Ostrov nad Oslavou č.p.246,594 45 Ostrov nad Oslavou DS
<br> 315
7
<br> Obec Otín č.p.37,594 01 Otín DS
<br> 315
8
<br> Obec Prosetín č.p.34,592 64 Prosetín DS
<br> 315
9
<br> Obec Radešínská Svratka č.p.134,592 33 Radešínská Svratka DS
<br> 316
0
<br> Obec Radostín nad Oslavou č.p.223,594 44 Radostín nad
Oslavou
<br> DS
<br> 316
1
<br> Obec Rovečné č.p.82,592 65 Rovečné DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 118
<br>
316
2
<br> Obec Rozsochy č.p.146,592 57 Rozsochy DS
<br> 316
3
<br> Obec Rožná č.p.8,592 52 Rožná DS
<br> 316
4
<br> Obec Řečice č.p.135,592 33 Řečice DS
<br> 316
5
<br> Obec Sklené nad Oslavou č.p.85,591 01 Sklené nad Oslavou DS
<br> 316
6
<br> Městys Sněžné č.p.55,592 03 Sněžné DS
<br> 316
7
<br> Městys Strážek č.p.13,592 53 Strážek DS
<br> 316
8
<br> Město Svratka Palackého 30,592 02 Svratka DS
<br> 316
9
<br> Obec Škrdlovice č.p.48,591 01 Škrdlovice DS
<br> 317
0
<br> Městys Štěpánov nad Svratkou č.p.23,592 63 Štěpánov nad
Svratkou
<br> DS
<br> 317
1
<br> Obec Věcov č.p.61,592 44 Věcov DS
<br> 317
2
<br> Město Velká Bíteš Masarykovo náměstí 87,595 01 Velká
Bíteš
<br> DS
<br> 317
3
<br> Obec Velká Losenice č.p.360,592 11 Velká Losenice DS
<br> 317
4
<br> Město Velké Meziříčí Radnická 29/1,594 01 Velké Meziříčí DS
<br> 317
5
<br> Obec Vidonín č.p.36,594 57 Vidonín DS
<br> 317
6
<br> OBEC VÍR č.p.178,592 66 Vír DS
<br> 317
7
<br> Obec Vlkov č.p.104,594 53 Vlkov DS
<br> 317
8
<br> Městys Vojnův Městec č.p.27,591 01 Vojnův Městec DS
<br> 317
9
<br> Obec Zvole č.p.107,592 56 Zvole DS
<br> 318
0
<br> Obec Žďárec č.p.42,594 56 Žďárec DS
<br> 318
1
<br> Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1,Žďár nad Sázavou 1 <,>
591 01 Žďár nad Sázavou
<br> DS
<br> 318
2
<br> Obec Bílčice č.p.61,793 68 Bílčice DS
<br> 318
3
<br> Obec Bohušov č.p.15,793 99 Bohušov DS
<br> 318
4
<br> Obec Brantice č.p.121,793 93 Brantice DS
<br> 318
5
<br> Město Bruntál Nádražní 994/20,792 01 Bruntál DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 119
<br>
318
6
<br> Město Břidličná Nábřežní 452,793 51 Břidličná DS
<br> 318
7
<br> Obec Dětřichov nad Bystřicí č.p.58,793 03 Dětřichov nad Bystřicí DS
<br> 318
8
<br> Obec Dolní Moravice č.p.40,795 01 Dolní Moravice DS
<br> 318
9
<br> Obec Dvorce Náměstí 13,793 68 Dvorce DS
<br> 319
0
<br> Obec Heřmanovice č.p.136,793 74 Heřmanovice DS
<br> 319
1
<br> Obec Holčovice č.p.44,793 71 Holčovice DS
<br> 319
2
<br> Město Horní Benešov Masarykova 32,793 12 Horní
Benešov
<br> DS
<br> 319
3
<br> Obec Horní Město č.p.97,793 44 Horní Město DS
<br> 319
4
<br> Obec Hošťálkovy č.p.77,794 01 Hošťálkovy DS
<br> 319
5
<br> Obec Huzová č.p.131,793 51 Huzová DS
<br> 319
6
<br> Město Janov č.p.19,793 84 Janov DS
<br> 319
7
<br> Obec Jindřichov č.p.58,793 83 Jindřichov DS
<br> 319
8
<br> Obec Jiříkov č.p.86,793 51 Jiříkov DS
<br> 319
9
<br> Obec Karlova Studánka č.p.17,793 24 Karlova Studánka DS
<br> 320
0
<br> Obec Karlovice č.p.183,793 23 Karlovice DS
<br> 320
1
<br> Obec Krasov č.p.29,794 01 Krasov DS
<br> 320
2
<br> Město Krnov Hlavní náměstí 96/1,Pod Bezručovým
vrchem,794 01 Krnov
<br> DS
<br> 320
3
<br> Obec Křišťanovice č.p.92,793 68 Křišťanovice DS
<br> 320
4
<br> Obec Leskovec nad Moravicí č.p.42,793 68 Leskovec nad
Moravicí
<br> DS
<br> 320
5
<br> Obec Lichnov č.p.42,793 15 Lichnov DS
<br> 320
6
<br> Obec Liptaň č.p.149,793 99 Liptaň DS
<br> 320
7
<br> Obec Lomnice č.p.42,793 02 Lomnice DS
<br> 320
8
<br> Obec Malá Morávka č.p.55,793 36 Malá Morávka DS
<br> 320
9
<br> Město Město Albrechtice nám.ČSA 27/10,793 95 Město
Albrechtice
<br> DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 120
<br>
321
0
<br> Město Moravský Beroun náměstí 9.května 4,793 05 Moravský
Beroun
<br> DS
<br> 321
1
<br> Obec Norberčany č.p.58,793 05 Norberčany DS
<br> 321
2
<br> Obec Osoblaha Na Náměstí 106,793 99 Osoblaha DS
<br> 321
3
<br> Obec Razová č.p.351,792 01 Razová DS
<br> 321
4
<br> Obec Roudno č.p.56,792 01 Roudno DS
<br> 321
5
<br> Obec Rusín č.p.53,793 97 Rusín DS
<br> 321
6
<br> Město Rýmařov náměstí Míru 230/1,795 01 Rýmařov DS
<br> 321
7
<br> Obec Ryžoviště nám.Míru 105,793 56 Ryžoviště DS
<br> 321
8
<br> Obec Slezské Rudoltice č.p.64,793 97 Slezské Rudoltice DS
<br> 321
9
<br> Obec Sosnová č.p.11,793 12 Sosnová DS
<br> 322
0
<br> Obec Svobodné Heřmanice Sokolovská 94,793 12 Svobodné
Heřmanice
<br> DS
<br> 322
1
<br> Obec Světlá Hora Světlá 374,793 31 Světlá Hora DS
<br> 322
2
<br> Obec XXXXXX XXXX č.p.XX,XXX XX XXXXXX XXXX DS
<br> XXX
X
<br> Obec Třemešná č.p.304,793 82 Třemešná DS
<br> 322
4
<br> Obec Úvalno č.p.58,793 91 Úvalno DS
<br> 322
5
<br> Obec Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69,792 01 Václavov u
Bruntálu
<br> DS
<br> 322
6
<br> Město Vrbno pod Pradědem Nádražní 389,793 26 Vrbno pod
Pradědem
<br> DS
<br> 322
7
<br> Obec Vysoká č.p.90,793 99 Vysoká DS
<br> 322
8
<br> Obec Zátor č.p.107,793 16 Zátor DS
<br> 322
9
<br> Město Zlaté Hory nám.Svobody 80,793 76 Zlaté Hory DS
<br> 323
0
<br> Obec Baška č.p.420,739 01 Baška DS
<br> 323
1
<br> Město Brušperk K náměstí 22,739 44 Brušperk DS
<br> 323
2
<br> Obec Bruzovice č.p.214,739 36 Bruzovice DS
<br> 323
3
<br> Obec Bystřice č.p.334,739 95 Bystřice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 121
<br>
323
4
<br> Obec Čeladná č.p.1,739 12 Čeladná DS
<br> 323
5
<br> Obec Dobrá č.p.230,739 51 Dobrá DS
<br> 323
6
<br> Obec Fryčovice č.p.83,739 45 Fryčovice DS
<br> 323
7
<br> Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148,Frýdek,738 01
Frýdek-Místek
<br> DS
<br> 323
8
<br> Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3,Frýdlant,739 11 Frýdlant
nad Ostravicí
<br> DS
<br> 323
9
<br> Obec Hnojník č.p.222,739 53 Hnojník DS
<br> 324
0
<br> Obec Horní Bludovice č.p.434,739 37 Horní Bludovice DS
<br> 324
1
<br> Obec Hrčava č.p.53,739 98 Hrčava DS
<br> 324
2
<br> Město Jablunkov Dukelská 144,739 91 Jablunkov DS
<br> 324
3
<br> Obec Kozlovice č.p.343,739 47 Kozlovice DS
<br> 324
4
<br> Obec Krmelín Kostelní 70,739 24 Krmelín DS
<br> 324
5
<br> Obec Kunčice pod Ondřejníkem č.p.569,739 13 Kunčice pod
Ondřejníkem
<br> DS
<br> 324
6
<br> Obec Lhotka č.p.89,739 47 Lhotka DS
<br> 324
7
<br> Obec Lučina č.p.1,739 39 Lučina DS
<br> 324
8
<br> Obec Morávka č.p.599,739 04 Morávka DS
<br> 324
9
<br> Obec Mosty u Jablunkova č.p.800,739 98 Mosty u Jablunkova DS
<br> 325
0
<br> Obec Ostravice č.p.577,739 14 Ostravice DS
<br> 325
1
<br> Obec Palkovice č.p.619,739 41 Palkovice DS
<br> 325
2
<br> Město Paskov Nádražní 700,739 21 Paskov DS
<br> 325
3
<br> Obec Sedliště č.p.271,739 36 Sedliště DS
<br> 325
4
<br> Obec Hukvaldy č.p.3,739 46 Hukvaldy DS
<br> 325
5
<br> Obec Stará Ves nad Ondřejnicí Zámecká 1,Stará Ves,739 23 Stará
Ves nad Ondřejnicí
<br> DS
<br> 325
6
<br> Obec Staré Hamry č.p.283,739 15 Staré Hamry DS
<br> 325
7
<br> Město Šenov Radniční náměstí 300,739 34 Šenov DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 122
<br>
325
8
<br> Statutární město Třinec Jablunkovská 160,Staré Město,739
61 Třinec
<br> DS
<br> 325
9
<br> Obec Václavovice Obecní 130,739 34 Václavovice DS
<br> 326
0
<br> Město Vratimov Frýdecká 853/57,739 32 Vratimov DS
<br> 326
1
<br> Obec Albrechtice Obecní 186,735 43 Albrechtice DS
<br> 326
2
<br> Město Český Těšín náměstí ČSA 1/1,737 01 Český Těšín DS
<br> 326
3
<br> Obec Dětmarovice č.p.27,735 71 Dětmarovice DS
<br> 326
4
<br> Obec Dolní Lutyně Třanovského 10,735 53 Dolní Lutyně DS
<br> 326
5
<br> Statutární město Havířov Svornosti 86/2,Město,736 01 Havířov DS
<br> 326
6
<br> Statutární město Karviná Fryštátská 72/1,Fryštát,733 01
Karviná
<br> DS
<br> 326
7
<br> Město Bohumín Masarykova 158,Nový Bohumín,735
81 Bohumín
<br> DS
<br> 326
8
<br> Město Orlová Osvobození 796,Lutyně,735 14
Orlová
<br> DS
<br> 326
9
<br> Obec Petrovice u Karviné č.p.251,735 72 Petrovice u Karviné DS
<br> 327
0
<br> Město Petřvald náměstí Gen.Vicherka 2511,735 41
Petřvald
<br> DS
<br> 327
1
<br> Město Rychvald Orlovská 678,735 32 Rychvald DS
<br> 327
2
<br> Obec Stonava č.p.730,735 34 Stonava DS
<br> 327
3
<br> Obec Těrlicko Májová 474/16,Horní Těrlicko,735 42
Těrlicko
<br> DS
<br> 327
4
<br> Obec Bartošovice č.p.135,742 54 Bartošovice DS
<br> 327
5
<br> Město Bílovec Slezské náměstí 1/1,743 01 Bílovec DS
<br> 327
6
<br> Město Frenštát pod Radhoštěm nám.Míru 1,744 01 Frenštát pod
Radhoštěm
<br> DS
<br> 327
7
<br> Město Fulnek nám.Komenského 12,742 45 Fulnek DS
<br> 327
8
<br> Obec Hodslavice č.p.211,742 71 Hodslavice DS
<br> 327
9
<br> Obec Jeseník nad Odrou č.p.256,742 33 Jeseník nad Odrou DS
<br> 328
0
<br> Obec Jistebník č.p.149,742 82 Jistebník DS
<br> 328
1
<br> Město Klimkovice Lidická 1,742 83 Klimkovice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 123
<br>
328
2
<br> Město Kopřivnice Štefánikova 1163/12,742 21
Kopřivnice
<br> DS
<br> 328
3
<br> Obec Lichnov č.p.90,742 75 Lichnov DS
<br> 328
4
<br> Obec Luboměř č.p.93,742 35 Luboměř DS
<br> 328
5
<br> Obec Mořkov Horní 10,742 72 Mořkov DS
<br> 328
6
<br> Město Nový Jičín Masarykovo nám.1/1,741 01 Nový
Jičín
<br> DS
<br> 328
7
<br> Město Odry Masarykovo náměstí 16/25,742 35
Odry
<br> DS
<br> 328
8
<br> Obec Petřvald Petřvald 1-Petřvald 175,742 60
Petřvald
<br> DS
<br> 328
9
<br> Město Příbor náměstí Sigmunda Freuda 19,742 58
Příbor
<br> DS
<br> 329
0
<br> Obec Sedlnice č.p.109,742 56 Sedlnice DS
<br> 329
1
<br> Městys Spálov č.p.62,742 37 Spálov DS
<br> 329
2
<br> Obec Starý Jičín č.p.133,742 31 Starý Jičín DS
<br> 329
3
<br> Město Studénka nám.Republiky 762,Butovice,742 13
Studénka
<br> DS
<br> 329
4
<br> Městys Suchdol nad Odrou Komenského 318,742 01 Suchdol
nad Odrou
<br> DS
<br> 329
5
<br> Město Štramberk Náměstí 9,742 66 Štramberk DS
<br> 329
6
<br> Obec Tichá č.p.1,742 74 Tichá DS
<br> 329
7
<br> Obec Tísek č.p.62,743 01 Tísek DS
<br> 329
8
<br> Obec Trojanovice č.p.210,744 01 Trojanovice DS
<br> 329
9
<br> Obec Veřovice č.p.670,742 73 Veřovice DS
<br> 330
0
<br> Obec Vřesina Hlavní 24,742 85 Vřesina DS
<br> 330
1
<br> Obec Bělkovice-Lašťany č.p.139,783 16 Bělkovice-Lašťany DS
<br> 330
2
<br> Obec Bílá Lhota č.p.1,783 21 Bílá Lhota DS
<br> 330
3
<br> Obec Bohuňovice 6.května 109,783 14 Bohuňovice DS
<br> 330
4
<br> Obec Bouzov č.p.2,783 25 Bouzov DS
<br> 330
5
<br> Obec Bystročice č.p.6,779 00 Bystročice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 124
<br>
330
6
<br> Obec Dlouhá Loučka 1.máje 116,783 86 Dlouhá Loučka DS
<br> 330
7
<br> Obec Dolany č.p.58,783 16 Dolany DS
<br> 330
8
<br> Obec Domašov nad Bystřicí Náměstí 35,783 06 Domašov nad
Bystřicí
<br> DS
<br> 330
9
<br> Obec Drahanovice č.p.144,783 44 Drahanovice DS
<br> 331
0
<br> Městys Dub nad Moravou Brodecká 1,783 75 Dub nad Moravou DS
<br> 331
1
<br> Obec Grygov Šrámkova 19,783 73 Grygov DS
<br> 331
2
<br> Obec Hlubočky Olomoucká 17,783 61 Hlubočky DS
<br> 331
3
<br> Obec Hněvotín č.p.47,783 47 Hněvotín DS
<br> 331
4
<br> Obec Hnojice č.p.117,785 01 Hnojice DS
<br> 331
5
<br> Obec Horka nad Moravou nám.Osvobození 16/46,783 35
Horka nad Moravou
<br> DS
<br> 331
6
<br> Obec Cholina č.p.52,783 22 Cholina DS
<br> 331
7
<br> Obec Jívová č.p.69,783 16 Jívová DS
<br> 331
8
<br> Obec Kožušany-Tážaly Tážaly 1,783 75 Kožušany-Tážaly DS
<br> 331
9
<br> Město Litovel Nám.Př.Otakara 778/1b,784 01
Litovel
<br> DS
<br> 332
0
<br> Obec Luká č.p.80,783 24 Luká DS
<br> 332
1
<br> Obec Lutín Školní 203,783 49 Lutín DS
<br> 332
2
<br> Obec Majetín Lipová 25,751 03 Majetín DS
<br> 332
3
<br> Obec Mladeč č.p.78,783 21 Mladeč DS
<br> 332
4
<br> Obec Náklo č.p.14,783 32 Náklo DS
<br> 332
5
<br> Městys Náměšť na Hané nám.T.G.Masaryka 100,783 44
Náměšť na Hané
<br> DS
<br> 332
6
<br> Statutární město Olomouc Horní náměstí 583,779 00 Olomouc DS
<br> 332
7
<br> Obec Paseka č.p.17,783 97 Paseka DS
<br> 332
8
<br> Obec Senice na Hané Jos.Vodičky 243,783 45 Senice na
Hané
<br> DS
<br> 332
9
<br> Obec Slatinice č.p.50,783 42 Slatinice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 125
<br>
333
0
<br> Obec Štěpánov Horní 444/7,783 13 Štěpánov DS
<br> 333
1
<br> Město Šternberk Horní náměstí 78/16,785 01
Šternberk
<br> DS
<br> 333
2
<br> Obec Šumvald č.p.17,783 85 Šumvald DS
<br> 333
3
<br> Obec Těšetice č.p.75,783 46 Těšetice DS
<br> 333
4
<br> Obec Troubelice č.p.352,783 83 Troubelice DS
<br> 333
5
<br> Obec Tršice č.p.50,783 57 Tršice DS
<br> 333
6
<br> Obec Újezd č.p.83,783 96 Újezd DS
<br> 333
7
<br> Město Uničov Masarykovo nám.1,783 91 Uničov DS
<br> 333
8
<br> Město Velká Bystřice Zámecké náměstí 79,783 53 Velká
Bystřice
<br> DS
<br> 333
9
<br> Obec Velký Týnec Zámecká 35,783 72 Velký Týnec DS
<br> 334
0
<br> Městys Velký Újezd Olomoucká 15,783 55 Velký Újezd DS
<br> 334
1
<br> Obec Žerotín č.p.13,784 01 Žerotín DS
<br> 334
2
<br> Obec Bohuslavice Poštovní 119,747 19 Bohuslavice DS
<br> 334
3
<br> Obec Bolatice Hlučínská 95/3,747 23 Bolatice DS
<br> 334
4
<br> Obec Brumovice Hlavní 75/56,747 71 Brumovice DS
<br> 334
5
<br> Městys Březová č.p.106,747 44 Březová DS
<br> 334
6
<br> Město Budišov nad Budišovkou Halaškovo náměstí 2,747 87 Budišov
nad Budišovkou
<br> DS
<br> 334
7
<br> Město Dolní Benešov Hájecká 65,747 22 Dolní Benešov DS
<br> 334
8
<br> Obec Háj ve Slezsku XXXXXXXX XXXXX XX,Chabičov,XXX XX
Háj ve Slezsku
<br> DS
<br> 334
9
<br> Město Hlučín Mírové náměstí 24/23,748 01 Hlučín DS
<br> 335
0
<br> Obec Hněvošice Opavská 170,747 35 Hněvošice DS
<br> 335
1
<br> Obec Holasovice č.p.130,747 74 Holasovice DS
<br> 335
2
<br> Obec Hrabyně č.p.70,747 63 Hrabyně DS
<br> 335
3
<br> Město Hradec nad Moravicí Opavská 265,747 41 Hradec nad
Moravicí
<br> DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 126
<br>
335
4
<br> Obec Chuchelná K.M.Lichnovského 10,747 24
Chuchelná
<br> DS
<br> 335
5
<br> Obec Jakartovice č.p.89,747 53 Jakartovice DS
<br> 335
6
<br> Obec Kobeřice Hlučínská 888,747 27 Kobeřice DS
<br> 335
7
<br> Město Kravaře Náměstí 405/43,747 21 Kravaře DS
<br> 335
8
<br> Městys Litultovice č.p.1,747 55 Litultovice DS
<br> 335
9
<br> Obec Ludgeřovice Markvartovická 52/48,747 14
Ludgeřovice
<br> DS
<br> 336
0
<br> Obec Markvartovice Šilheřovická 491,747 14
Markvartovice
<br> DS
<br> 336
1
<br> Obec Melč č.p.6,747 84 Melč DS
<br> 336
2
<br> Obec Mokré Lazce Pavla Křížkovského 158,747 62
Mokré Lazce
<br> DS
<br> 336
3
<br> Obec Oldřišov K Zámku 246,747 33 Oldřišov DS
<br> 336
4
<br> Statutární město Opava Horní náměstí 382/69,Město,746 01
Opava
<br> DS
<br> 336
5
<br> Obec Otice Hlavní 1,747 81 Otice DS
<br> 336
6
<br> Obec Píšť Opavská 58/2,747 18 Píšť DS
<br> 336
7
<br> Obec Pustá Polom Slezská 94,747 69 Pustá Polom DS
<br> 336
8
<br> Obec Raduň Gudrichova 79,747 61 Raduň DS
<br> 336
9
<br> Obec Skřipov č.p.80,747 45 Skřipov DS
<br> 337
0
<br> Obec XXXXXXX XXXXXXX Svobody XX,XXX XX Slavkov DS
<br> XXX
1
<br> Obec Služovice č.p.135,747 28 Služovice DS
<br> 337
2
<br> Obec Stěbořice č.p.28,747 51 Stěbořice DS
<br> 337
3
<br> Obec Sudice náměstí P.Arnošta Jureczky 13,747
25 Sudice
<br> DS
<br> 337
4
<br> Obec Šilheřovice Střední 305,747 15 Šilheřovice DS
<br> 337
5
<br> Obec Štěpánkovice Slezská 520/13,747 28 Štěpánkovice DS
<br> 337
6
<br> Obec Štítina Hlavní 68,747 91 Štítina DS
<br> 337
7
<br> Obec Velká Polom Opavská 58,747 64 Velká Polom DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 127
<br>
337
8
<br> Obec Velké Heraltice Opavská 142,747 75 Velké Heraltice DS
<br> 337
9
<br> Obec Velké Hoštice Zámecká 195,747 31 Velké Hoštice DS
<br> 338
0
<br> Město Vítkov náměstí Jana Zajíce 7,749 01 Vítkov DS
<br> 338
1
<br> Obec Bělotín č.p.151,753 64 Bělotín DS
<br> 338
2
<br> Obec Bochoř Náves 202/41,750 02 Bochoř DS
<br> 338
3
<br> Městys Brodek u Přerova Masarykovo náměstí 13,751 03
Brodek u Přerova
<br> DS
<br> 338
4
<br> Obec Citov č.p.14,751 03 Citov DS
<br> 338
5
<br> Obec Černotín č.p.1,753 68 Černotín DS
<br> 338
6
<br> Městys Dřevohostice Náměstí 74,751 14 Dřevohostice DS
<br> 338
7
<br> Obec Horní Moštěnice Dr.A.Stojana 120/41,751 17 Horní
Moštěnice
<br> DS
<br> 338
8
<br> Obec Hrabůvka č.p.61,753 01 Hrabůvka DS
<br> 338
9
<br> Město Hranice Pernštejnské náměstí 1,Hranice I-
Město,753 01 Hranice
<br> DS
<br> 339
0
<br> Městys Hustopeče nad Bečvou náměstí Míru 21,753 66 Hustopeče
nad Bečvou
<br> DS
<br> 339
1
<br> Obec Jindřichov č.p.19,753 01 Jindřichov DS
<br> 339
2
<br> Obec Klokočí č.p.40,753 61 Klokočí DS
<br> 339
3
<br> Město Kojetín Masarykovo náměstí 20,Kojetín I-
Město,752 01 Kojetín
<br> DS
<br> 339
4
<br> Obec Kokory č.p.57,751 05 Kokory DS
<br> 339
5
<br> Obec Lazníky č.p.116,751 25 Lazníky DS
<br> 339
6
<br> Město Lipník nad Bečvou náměstí T.G.Masaryka 89/11,Lipník
nad Bečvou I-Město,751 31 Lipník
nad Bečvou
<br> DS
<br> 339
7
<br> Obec Lobodice č.p.39,751 01 Lobodice DS
<br> 339
8
<br> Obec Milenov č.p.120,753 61 Milenov DS
<br> 339
9
<br> Obec Opatovice Hlavní 170,753 56 Opatovice DS
<br> 340
0
<br> Obec Osek nad Bečvou č.p.65,751 22 Osek nad Bečvou DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 128
<br>
340
1
<br> Obec Partutovice č.p.61,753 01 Partutovice DS
<br> 340
2
<br> Obec Pavlovice u Přerova č.p.102,751 11 Pavlovice u Přerova DS
<br> 340
3
<br> Obec Polkovice č.p.15,751 44 Polkovice DS
<br> 340
4
<br> Město Potštát Zámecká 1,753 62 Potštát DS
<br> 340
5
<br> Obec Prosenice Na Návsi 10,751 21 Prosenice DS
<br> 340
6
<br> Statutární město Přerov Bratrská 709/34,Přerov I-Město,750
02 Přerov
<br> DS
<br> 340
7
<br> Obec Radíkov č.p.48,753 01 Radíkov DS
<br> 340
8
<br> Obec Radslavice Na Návsi 103,751 11 Radslavice DS
<br> 340
9
<br> Obec Rokytnice č.p.143,751 04 Rokytnice DS
<br> 341
0
<br> Obec Skalička č.p.2,753 52 Skalička DS
<br> 341
1
<br> Obec Soběchleby č.p.141,753 54 Soběchleby DS
<br> 341
2
<br> Obec Střítež nad Ludinou č.p.122,753 63 Střítež nad Ludinou DS
<br> 341
3
<br> Město Tovačov Náměstí 12,Tovačov I-Město,751 01
Tovačov
<br> DS
<br> 341
4
<br> Obec Troubky Dědina 286/29,751 02 Troubky DS
<br> 341
5
<br> Obec Veselíčko č.p.68,751 25 Veselíčko DS
<br> 341
6
<br> Obec Všechovice č.p.17,753 53 Všechovice DS
<br> 341
7
<br> Obec Želatovice č.p.92,751 16 Želatovice DS
<br> 341
8
<br> Obec Bernartice č.p.60,790 57 Bernartice DS
<br> 341
9
<br> Obec Bělá pod Pradědem Domašov 381,790 01 Bělá pod
Pradědem
<br> DS
<br> 342
0
<br> Obec Bílá Voda Kamenička 37,790 69 Bílá Voda DS
<br> 342
1
<br> Obec Bludov Jana Žižky 195,789 61 Bludov DS
<br> 342
2
<br> Obec Bohdíkov č.p.163,789 64 Bohdíkov DS
<br> 342
3
<br> Obec Bohuslavice č.p.2,789 72 Bohuslavice DS
<br> 342
4
<br> Obec Bohutín č.p.65,789 62 Bohutín DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 129
<br>
342
5
<br> Obec Branná č.p.23,788 25 Branná DS
<br> 342
6
<br> Obec Brníčko č.p.120,789 75 Brníčko DS
<br> 342
7
<br> Obec Bušín č.p.84,789 62 Bušín DS
<br> 342
8
<br> Obec Černá Voda č.p.57,790 54 Černá Voda DS
<br> 342
9
<br> Obec Dlouhomilov č.p.138,789 01 Dlouhomilov DS
<br> 343
0
<br> Obec Dubicko Velká Strana 56,789 72 Dubicko DS
<br> 343
1
<br> Město Hanušovice Hlavní 92,788 33 Hanušovice DS
<br> 343
2
<br> Obec Hoštejn č.p.20,789 01 Hoštejn DS
<br> 343
3
<br> Obec Hrabišín č.p.65,788 04 Hrabišín DS
<br> 343
4
<br> Obec Hynčina č.p.125,789 01 Hynčina DS
<br> 343
5
<br> Město Javorník nám.Svobody 134,790 70 Javorník DS
<br> 343
6
<br> Obec Jedlí č.p.16,789 01 Jedlí DS
<br> 343
7
<br> Město Jeseník Masarykovo nám.167/1,790 01
Jeseník
<br> DS
<br> 343
8
<br> Obec Jestřebí č.p.47,789 01 Jestřebí DS
<br> 343
9
<br> Obec Jindřichov č.p.78,788 23 Jindřichov DS
<br> 344
0
<br> Obec Kamenná č.p.2,789 74 Kamenná DS
<br> 344
1
<br> Obec Klopina č.p.116,789 73 Klopina DS
<br> 344
2
<br> Obec Kolšov č.p.160,788 21 Kolšov DS
<br> 344
3
<br> Obec Kosov č.p.84,789 01 Kosov DS
<br> 344
4
<br> Obec Lesnice č.p.46,789 01 Lesnice DS
<br> 344
5
<br> Obec Leština Družstevní 92,789 71 Leština DS
<br> 344
6
<br> Obec Libina č.p.523,788 05 Libina DS
<br> 344
7
<br> Obec Lipinka č.p.82,783 83 Lipinka DS
<br> 344
8
<br> Obec Lipová-lázně č.p.396,790 61 Lipová-lázně DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 130
<br>
344
9
<br> Město Loštice nám.Míru 66/1,789 83 Loštice DS
<br> 345
0
<br> Obec Loučná nad Desnou č.p.57,788 11 Loučná nad Desnou DS
<br> 345
1
<br> Obec Lukavice č.p.47,789 01 Lukavice DS
<br> 345
2
<br> Obec Malá Morava Vysoký Potok 2,788 33 Malá Morava DS
<br> 345
3
<br> Obec Maletín Starý Maletín 21,789 01 Maletín DS
<br> 345
4
<br> Obec Mikulovice Hlavní 5,790 84 Mikulovice DS
<br> 345
5
<br> Město Mohelnice U Brány 916/2,789 85 Mohelnice DS
<br> 345
6
<br> Obec Moravičany č.p.67,789 82 Moravičany DS
<br> 345
7
<br> Obec Nový Malín č.p.240,788 03 Nový Malín DS
<br> 345
8
<br> Obec Olšany č.p.75,789 62 Olšany DS
<br> 345
9
<br> Obec Oskava č.p.112,788 01 Oskava DS
<br> 346
0
<br> Obec Palonín č.p.17,789 83 Palonín DS
<br> 346
1
<br> Obec Pavlov č.p.42,789 85 Pavlov DS
<br> 346
2
<br> Obec Písařov č.p.80,789 91 Písařov DS
<br> 346
3
<br> Obec Písečná č.p.123,790 82 Písečná DS
<br> 346
4
<br> Obec Postřelmov Komenského 193,789 69 Postřelmov DS
<br> 346
5
<br> Obec Rájec č.p.98,789 01 Rájec DS
<br> 346
6
<br> Obec Rohle č.p.56,789 74 Rohle DS
<br> 346
7
<br> Obec Rovensko č.p.59,789 01 Rovensko DS
<br> 346
8
<br> Obec Ruda nad Moravou 9.května 40,789 63 Ruda nad
Moravou
<br> DS
<br> 346
9
<br> Obec Sobotín č.p.54,788 16 Sobotín DS
<br> 347
0
<br> Obec Stará Červená Voda č.p.204,790 53 Stará Červená Voda DS
<br> 347
1
<br> Město Staré Město nám.Osvobození 166,788 32 Staré
Město
<br> DS
<br> 347
2
<br> Obec Sudkov č.p.96,788 21 Sudkov DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 131
<br>
347
3
<br> Obec Supíkovice č.p.130,790 51 Supíkovice DS
<br> 347
4
<br> Obec Svébohov č.p.64,789 01 Svébohov DS
<br> 347
5
<br> Město Štíty nám.Míru 55,789 91 Štíty DS
<br> 347
6
<br> Město Šumperk nám.Míru 364/1,787 01 Šumperk DS
<br> 347
7
<br> Město Úsov nám.Míru 86,789 73 Úsov DS
<br> 347
8
<br> Obec Vápenná č.p.442,790 64 Vápenná DS
<br> 347
9
<br> Obec Velké Losiny Rudé armády 321,788 15 Velké
Losiny
<br> DS
<br> 348
0
<br> Město Vidnava Mírové náměstí 80,790 55 Vidnava DS
<br> 348
1
<br> Město Zábřeh Masarykovo náměstí 510/6,789 01
Zábřeh
<br> DS
<br> 348
2
<br> Obec Zvole č.p.123,789 01 Zvole DS
<br> 348
3
<br> Město Žulová Hlavní 36,790 65 Žulová DS
<br> 348
4
<br> Obec Branky č.p.6,756 45 Branky DS
<br> 348
5
<br> Obec Bystřička č.p.82,756 24 Bystřička DS
<br> 348
6
<br> Obec Dolní Bečva č.p.340,756 55 Dolní Bečva DS
<br> 348
7
<br> Obec Francova Lhota č.p.325,756 14 Francova Lhota DS
<br> 348
8
<br> Obec Halenkov č.p.655,756 03 Halenkov DS
<br> 348
9
<br> Obec Horní Bečva č.p.550,756 57 Horní Bečva DS
<br> 349
0
<br> Obec Horní Lideč č.p.292,756 12 Horní Lideč DS
<br> 349
1
<br> Obec Hošťálková č.p.3,756 22 Hošťálková DS
<br> 349
2
<br> Obec Hovězí č.p.2,756 01 Hovězí DS
<br> 349
3
<br> Obec Huslenky č.p.494,756 02 Huslenky DS
<br> 349
4
<br> Obec Hutisko - Solanec Hutisko 512,756 62 Hutisko-Solanec DS
<br> 349
5
<br> Obec Choryně č.p.200,756 42 Choryně DS
<br> 349
6
<br> Obec Jablůnka č.p.365,756 23 Jablůnka DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 132
<br>
349
7
<br> Obec Jarcová č.p.200,757 01 Jarcová DS
<br> 349
8
<br> Město Karolinka Radniční náměstí 42,756 05
Karolinka
<br> DS
<br> 349
9
<br> Obec Kateřinice č.p.242,756 21 Kateřinice DS
<br> 350
0
<br> Město Kelč č.p.5,756 43 Kelč DS
<br> 350
1
<br> Obec Kladeruby č.p.72,756 43 Kladeruby DS
<br> 350
2
<br> Obec Lačnov č.p.158,756 12 Lačnov DS
<br> 350
3
<br> Obec Leskovec č.p.67,756 11 Leskovec DS
<br> 350
4
<br> Obec Lešná č.p.36,756 41 Lešná DS
<br> 350
5
<br> Obec Lidečko č.p.467,756 12 Lidečko DS
<br> 350
6
<br> Obec Liptál č.p.331,756 31 Liptál DS
<br> 350
7
<br> Obec Loučka č.p.46,756 44 Loučka DS
<br> 350
8
<br> Obec Lužná č.p.230,756 11 Lužná DS
<br> 350
9
<br> Obec Malá Bystřice č.p.55,756 27 Malá Bystřice DS
<br> 351
0
<br> Obec Mikulůvka č.p.226,756 24 Mikulůvka DS
<br> 351
1
<br> Městys Nový Hrozenkov č.p.454,756 04 Nový Hrozenkov DS
<br> 351
2
<br> Obec Oznice č.p.109,756 24 Oznice DS
<br> 351
3
<br> Obec Pozděchov č.p.215,756 11 Pozděchov DS
<br> 351
4
<br> Obec Prlov č.p.141,756 11 Prlov DS
<br> 351
5
<br> Obec Prostřední Bečva č.p.272,756 56 Prostřední Bečva DS
<br> 351
6
<br> Obec Ratiboř č.p.75,756 21 Ratiboř DS
<br> 351
7
<br> Město Rožnov pod Radhoštěm Masarykovo náměstí 128,756 61
Rožnov pod Radhoštěm
<br> DS
<br> 351
8
<br> Obec Růžďka č.p.320,756 25 Růžďka DS
<br> 351
9
<br> Obec Střelná č.p.38,756 12 Střelná DS
<br> 352
0
<br> Obec Študlov č.p.142,756 12 Študlov DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 133
<br>
352
1
<br> Obec Valašská Bystřice č.p.316,756 27 Valašská Bystřice DS
<br> 352
2
<br> Obec Valašská Polanka č.p.270,756 11 Valašská Polanka DS
<br> 352
3
<br> Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5,757 01 Valašské Meziříčí DS
<br> 352
4
<br> Obec Valašské Příkazy č.p.1,756 12 Valašské Příkazy DS
<br> 352
5
<br> Obec Velká Lhota č.p.33,757 01 Velká Lhota DS
<br> 352
6
<br> Obec Velké Karlovice č.p.1,756 06 Velké Karlovice DS
<br> 352
7
<br> Obec Vidče č.p.96,756 53 Vidče DS
<br> 352
8
<br> Obec Vigantice č.p.203,756 61 Vigantice DS
<br> 352
9
<br> Město Vsetín Svárov 1080,755 01 Vsetín DS
<br> 353
0
<br> Obec Zašová č.p.36,756 51 Zašová DS
<br> 353
1
<br> Obec Zděchov č.p.175,756 07 Zděchov DS
<br> 353
2
<br> Město Zubří U Domoviny 234,756 54 Zubří DS
<br> 353
3
<br> Obec Částkov č.p.86,687 12 Částkov DS
<br> 353
4
<br> Obec Drslavice č.p.93,687 33 Drslavice DS
<br> 353
5
<br> Obec Hostějov č.p.3,687 41 Hostějov DS
<br> 353
6
<br> Obec Medlovice č.p.140,687 41 Medlovice DS
<br> 353
7
<br> Obec Modrá č.p.170,687 06 Modrá DS
<br> 353
8
<br> Obec Salaš č.p.85,687 06 Salaš DS
<br> 353
9
<br> OBEC STARÉ HUTĚ č.p.70,686 01 Staré Hutě DS
<br> 354
0
<br> Obec Stupava č.p.47,686 01 Stupava DS
<br> 354
1
<br> Obec Tučapy č.p.30,687 09 Tučapy DS
<br> 354
2
<br> Obec Babice u Rosic Náves 14,664 84 Babice u Rosic DS
<br> 354
3
<br> Obec Braníškov č.p.41,664 71 Braníškov DS
<br> 354
4
<br> Obec Heroltice č.p.18,666 01 Heroltice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 134
<br>
354
5
<br> Obec Hradčany Tišnovská 131,666 03 Hradčany DS
<br> 354
6
<br> Obec Březina č.p.20,666 01 Březina DS
<br> 354
7
<br> Obec Hvozdec č.p.16,664 71 Hvozdec DS
<br> 354
8
<br> Obec Chudčice č.p.220,664 71 Chudčice DS
<br> 354
9
<br> Obec Jiříkovice Za Školou 230,664 51 Jiříkovice DS
<br> 355
0
<br> Obec Kanice č.p.76,664 01 Kanice DS
<br> 355
1
<br> Obec Lomnička č.p.103,666 01 Lomnička DS
<br> 355
2
<br> Obec Maršov č.p.71,664 71 Maršov DS
<br> 355
3
<br> Obec Nelepeč-Žernůvka Žernůvka 10,666 01 Nelepeč-
Žernůvka
<br> DS
<br> 355
4
<br> Obec Ponětovice č.p.63,664 51 Ponětovice DS
<br> 355
5
<br> Obec Předklášteří náměstí 5.května 1390,666 02
Předklášteří
<br> DS
<br> 355
6
<br> Obec Skalička č.p.10,666 03 Skalička DS
<br> 355
7
<br> Obec Štěpánovice č.p.30,666 02 Štěpánovice DS
<br> 355
8
<br> Obec Trboušany č.p.113,664 64 Trboušany DS
<br> 355
9
<br> Obec Úsuší č.p.3,666 01 Úsuší DS
<br> 356
0
<br> Obec Vohančice č.p.29,666 01 Vohančice DS
<br> 356
1
<br> Obec Všechovice č.p.32,666 03 Všechovice DS
<br> 356
2
<br> Obec Železné č.p.79,666 01 Železné DS
<br> 356
3
<br> Obec Olšany č.p.66,683 01 Olšany DS
<br> 356
4
<br> Obec Milonice č.p.118,683 33 Milonice DS
<br> 356
5
<br> Obec Uhřice č.p.56,683 33 Uhřice DS
<br> 356
6
<br> Obec Podbřežice č.p.16,683 01 Podbřežice DS
<br> 356
7
<br> Obec Zlámanec č.p.95,687 12 Zlámanec DS
<br> 356
8
<br> Obec Kozlany č.p.8,683 41 Kozlany DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 135
<br>
356
9
<br> Obec Podomí č.p.89,683 04 Podomí DS
<br> 357
0
<br> Obec Kobeřice u Brna Dolní 54,684 01 Kobeřice u Brna DS
<br> 357
1
<br> Obec Vážany nad Litavou č.p.125,684 01 Vážany nad Litavou DS
<br> 357
2
<br> Obec Hoštice - Heroltice Hoštice 78,682 01 Hoštice-Heroltice DS
<br> 357
3
<br> Obec Bohaté Málkovice č.p.56,685 01 Bohaté Málkovice DS
<br> 357
4
<br> Obec Lysovice č.p.68,682 01 Lysovice DS
<br> 357
5
<br> Obec Topolany č.p.51,682 01 Topolany DS
<br> 357
6
<br> Obec Dětkovice č.p.76,683 23 Dětkovice DS
<br> 357
7
<br> Obec Dobročkovice č.p.92,683 33 Dobročkovice DS
<br> 357
8
<br> Obec Drysice č.p.120,683 21 Drysice DS
<br> 357
9
<br> Obec Hlubočany č.p.22,682 01 Hlubočany DS
<br> 358
0
<br> Obec Hostěrádky - Rešov č.p.212,683 52 Hostěrádky-Rešov DS
<br> 358
1
<br> Obec Hrušky č.p.166,683 52 Hrušky DS
<br> 358
2
<br> Obec Chvalkovice č.p.61,683 41 Chvalkovice DS
<br> 358
3
<br> Obec Ježkovice č.p.31,683 04 Ježkovice DS
<br> 358
4
<br> Obec Kožušice č.p.97,683 33 Kožušice DS
<br> 358
5
<br> Obec Luleč č.p.33,683 03 Luleč DS
<br> 358
6
<br> Obec Malínky č.p.75,683 33 Malínky DS
<br> 358
7
<br> Obec Mouchnice č.p.7,683 33 Mouchnice DS
<br> 358
8
<br> Obec Nemochovice č.p.132,683 33 Nemochovice DS
<br> 358
9
<br> Obec Nové Sady č.p.5,683 08 Nové Sady DS
<br> 359
0
<br> Obec Orlovice č.p.112,682 01 Orlovice DS
<br> 359
1
<br> Obec Podivice č.p.63,683 21 Podivice DS
<br> 359
2
<br> Obec Radslavice č.p.91,683 21 Radslavice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 136
<br>
359
3
<br> Obec Snovídky č.p.1,683 33 Snovídky DS
<br> 359
4
<br> Obec Tučapy č.p.49,683 01 Tučapy DS
<br> 359
5
<br> Obec Vážany č.p.95,682 01 Vážany DS
<br> 359
6
<br> Obec Zelená Hora č.p.32,683 21 Zelená Hora DS
<br> 359
7
<br> Obec Arnolec č.p.53,588 27 Arnolec DS
<br> 359
8
<br> Obec Bílý Kámen č.p.12,588 41 Bílý Kámen DS
<br> 359
9
<br> Obec Bohuslavice č.p.17,588 56 Bohuslavice DS
<br> 360
0
<br> Obec Boršov č.p.17,588 05 Boršov DS
<br> 360
1
<br> Obec Dolní Vilímeč č.p.47,588 56 Dolní Vilímeč DS
<br> 360
2
<br> Obec Dlouhá Brtnice č.p.57,588 34 Dlouhá Brtnice DS
<br> 360
3
<br> Obec Dvorce č.p.21,588 51 Dvorce DS
<br> 360
4
<br> Obec Hladov č.p.71,588 33 Hladov DS
<br> 360
5
<br> Obec Hojkov č.p.64,588 05 Hojkov DS
<br> 360
6
<br> Obec Hostětice Částkovice 13,588 56 Hostětice DS
<br> 360
7
<br> Obec Hubenov č.p.8,588 05 Hubenov DS
<br> 360
8
<br> Obec Jersín č.p.10,588 25 Jersín DS
<br> 360
9
<br> Obec Ježená č.p.12,588 41 Ježená DS
<br> 361
0
<br> Obec Jindřichovice č.p.15,675 26 Jindřichovice DS
<br> 361
1
<br> Obec Kalhov č.p.56,588 42 Kalhov DS
<br> 361
2
<br> Obec Kamenná č.p.46,588 13 Kamenná DS
<br> 361
3
<br> Obec Klatovec č.p.76,588 51 Klatovec DS
<br> 361
4
<br> Obec Knínice č.p.2,588 56 Knínice DS
<br> 361
5
<br> Obec Krasonice č.p.127,588 64 Krasonice DS
<br> 361
6
<br> Obec Lhotka č.p.11,588 56 Lhotka DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 137
<br>
361
7
<br> Obec Meziříčko č.p.4,588 27 Meziříčko DS
<br> 361
8
<br> Obec Milíčov č.p.56,588 05 Milíčov DS
<br> 361
9
<br> Obec Mirošov Jedlov 10,588 05 Mirošov DS
<br> 362
0
<br> Obec Nadějov č.p.37,588 27 Nadějov DS
<br> 362
1
<br> Obec Olšany č.p.2,588 56 Olšany DS
<br> 362
2
<br> Obec Ořechov č.p.22,588 62 Ořechov DS
<br> 362
3
<br> Obec Otín č.p.24,588 33 Otín DS
<br> 362
4
<br> Obec Panské Dubenky č.p.33,378 53 Panské Dubenky DS
<br> 362
5
<br> Obec Plandry č.p.30,588 41 Plandry DS
<br> 362
6
<br> Obec Rybné č.p.51,588 27 Rybné DS
<br> 362
7
<br> Obec Sedlatice č.p.22,588 56 Sedlatice DS
<br> 362
8
<br> Obec Suchá č.p.1,588 33 Suchá DS
<br> 362
9
<br> Obec Svojkovice č.p.44,588 56 Svojkovice DS
<br> 363
0
<br> Obec Šimanov č.p.58,588 42 Šimanov DS
<br> 363
1
<br> Obec Vápovice č.p.23,588 56 Vápovice DS
<br> 363
2
<br> Obec Věžnice č.p.49,588 27 Věžnice DS
<br> 363
3
<br> Obec Věžnička č.p.39,588 13 Věžnička DS
<br> 363
4
<br> Obec Vystrčenovice č.p.4,588 56 Vystrčenovice DS
<br> 363
5
<br> Obec Zbilidy č.p.14,588 05 Zbilidy DS
<br> 363
6
<br> Obec Zbinohy č.p.13,588 42 Zbinohy DS
<br> 363
7
<br> Obec Zdeňkov č.p.39,588 56 Zdeňkov DS
<br> 363
8
<br> Obec Žatec č.p.25,588 62 Žatec DS
<br> 363
9
<br> Obec Vepřová č.p.36,592 11 Vepřová DS
<br> 364
0
<br> Obec Rosička č.p.20,592 12 Rosička DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 138
<br>
364
1
<br> Obec Sázava č.p.159,592 11 Sázava DS
<br> 364
2
<br> Obec Řícmanice Komenského 68,664 01 Řícmanice DS
<br> 364
3
<br> Obec Šerkovice č.p.33,666 01 Šerkovice DS
<br> 364
4
<br> Obec Ketkovice č.p.87,664 91 Ketkovice DS
<br> 364
5
<br> Obec Drahonín č.p.10,592 61 Drahonín DS
<br> 364
6
<br> Obec Křižanovice u Vyškova č.p.28,682 01 Křižanovice u
Vyškova
<br> DS
<br> 364
7
<br> Obec Babice č.p.3,675 44 Babice DS
<br> 364
8
<br> Obec Bačice č.p.36,675 55 Bačice DS
<br> 364
9
<br> Obec Benetice č.p.46,675 06 Benetice DS
<br> 365
0
<br> Obec Biskupice-Pulkov Biskupice 4,675 57 Biskupice-Pulkov DS
<br> 365
1
<br> Obec Blatnice č.p.132,675 51 Blatnice DS
<br> 365
2
<br> Obec Bohušice č.p.37,675 51 Bohušice DS
<br> 365
3
<br> Obec Bochovice č.p.11,675 05 Bochovice DS
<br> 365
4
<br> Obec Brtnička č.p.10,675 27 Brtnička DS
<br> 365
5
<br> Obec Čechočovice č.p.79,675 22 Čechočovice DS
<br> 365
6
<br> Obec Červená Lhota č.p.30,675 07 Červená Lhota DS
<br> 365
7
<br> Obec Číhalín č.p.68,675 07 Číhalín DS
<br> 365
8
<br> Obec Čikov č.p.68,675 78 Čikov DS
<br> 365
9
<br> Obec Číměř č.p.50,675 01 Číměř DS
<br> 366
0
<br> Obec Dědice č.p.40,675 41 Dědice DS
<br> 366
1
<br> Městys Heraltice č.p.78,675 21 Heraltice DS
<br> 366
2
<br> Obec Hluboké č.p.31,675 71 Hluboké DS
<br> 366
3
<br> Obec Hodov č.p.54,675 04 Hodov DS
<br> 366
4
<br> Obec Horní Heřmanice č.p.13,675 05 Horní Heřmanice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 139
<br>
366
5
<br> Obec Horní Smrčné č.ev.73,675 07 Horní Smrčné DS
<br> 366
6
<br> Obec Horní Újezd č.p.3,675 22 Horní Újezd DS
<br> 366
7
<br> Obec Horní Vilémovice č.p.13,675 07 Horní Vilémovice DS
<br> 366
8
<br> Obec Javůrek č.p.11,664 83 Javůrek DS
<br> 366
9
<br> Městys Ostrovačice náměstí Viléma Mrštíka 54,664 81
Ostrovačice
<br> DS
<br> 367
0
<br> Obec Hornice č.p.13,675 32 Hornice DS
<br> 367
1
<br> Obec Hroznatín č.p.4,675 05 Hroznatín DS
<br> 367
2
<br> Obec Hrutov č.p.11,675 27 Hrutov DS
<br> 367
3
<br> Obec Hvězdoňovice č.p.8,675 21 Hvězdoňovice DS
<br> 367
4
<br> Obec Chlístov č.p.11,675 22 Chlístov DS
<br> 367
5
<br> Obec Chlum č.p.38,675 07 Chlum DS
<br> 367
6
<br> Obec Chotěbudice č.p.34,675 31 Chotěbudice DS
<br> 367
7
<br> Obec Jasenice č.p.50,675 71 Jasenice DS
<br> 367
8
<br> Obec Jiratice č.p.26,675 32 Jiratice DS
<br> 367
9
<br> Obec Kamenná č.p.70,675 03 Kamenná DS
<br> 368
0
<br> Obec Kdousov č.p.14,675 32 Kdousov DS
<br> 368
1
<br> Obec Kladeruby nad Oslavou č.p.36,675 75 Kladeruby nad
Oslavou
<br> DS
<br> 368
2
<br> Obec Klučov č.p.5,675 52 Klučov DS
<br> 368
3
<br> Obec Kojatice č.p.68,675 32 Kojatice DS
<br> 368
4
<br> Obec Kojatín č.p.38,675 03 Kojatín DS
<br> 368
5
<br> Obec Komárovice č.p.14,675 26 Komárovice DS
<br> 368
6
<br> Obec Koněšín č.p.145,675 02 Koněšín DS
<br> 368
7
<br> Obec Kostníky č.p.29,675 32 Kostníky DS
<br> 368
8
<br> Obec Kozlany č.p.12,675 02 Kozlany DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 140
<br>
368
9
<br> Obec Krahulov č.p.41,675 21 Krahulov DS
<br> 369
0
<br> Obec Kramolín č.p.10,675 77 Kramolín DS
<br> 369
1
<br> Obec Krhov č.p.25,675 55 Krhov DS
<br> 369
2
<br> Obec Krokočín č.p.18,675 71 Krokočín DS
<br> 369
3
<br> Obec Kuroslepy č.p.19,675 75 Kuroslepy DS
<br> 369
4
<br> Obec Láz č.p.13,675 41 Láz DS
<br> 369
5
<br> Obec Lesná č.p.54,675 26 Lesná DS
<br> 369
6
<br> Obec Lesní Jakubov č.p.30,675 73 Lesní Jakubov DS
<br> 369
7
<br> Obec Lesůňky č.p.2,675 51 Lesůňky DS
<br> 369
8
<br> Obec Lhánice č.p.25,675 75 Lhánice DS
<br> 369
9
<br> Obec Litohoř č.p.155,675 44 Litohoř DS
<br> 370
0
<br> Obec Litovany č.p.57,675 57 Litovany DS
<br> 370
1
<br> Obec Loukovice č.p.43,675 22 Loukovice DS
<br> 370
2
<br> Obec Lukov č.p.10,676 02 Lukov DS
<br> 370
3
<br> Obec Markvartice č.p.67,675 22 Markvartice DS
<br> 370
4
<br> Obec Martínkov č.p.29,675 44 Martínkov DS
<br> 370
5
<br> Obec Mastník č.p.14,675 22 Mastník DS
<br> 370
6
<br> Obec Meziříčko č.p.5,675 26 Meziříčko DS
<br> 370
7
<br> Obec Mikulovice č.p.16,675 22 Mikulovice DS
<br> 370
8
<br> Obec Mladoňovice č.p.58,675 32 Mladoňovice DS
<br> 370
9
<br> Obec Naloučany č.p.29,675 71 Naloučany DS
<br> 371
0
<br> Obec Nárameč č.p.7,675 03 Nárameč DS
<br> 371
1
<br> Obec Nimpšov č.p.36,675 41 Nimpšov DS
<br> 371
2
<br> Obec Nový Telečkov č.p.12,675 05 Nový Telečkov DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 141
<br>
371
3
<br> Obec Ocmanice č.p.47,675 71 Ocmanice DS
<br> 371
4
<br> Obec Odunec č.p.6,675 55 Odunec DS
<br> 371
5
<br> Obec Okarec č.p.35,675 02 Okarec DS
<br> 371
6
<br> Obec Oponešice č.p.27,675 32 Oponešice DS
<br> 371
7
<br> Obec Oslavička č.p.39,675 05 Oslavička DS
<br> 371
8
<br> Obec Ostašov č.p.7,675 52 Ostašov DS
<br> 371
9
<br> Obec Pálovice č.p.35,675 31 Pálovice DS
<br> 372
0
<br> Obec Pucov č.p.19,675 71 Pucov DS
<br> 372
1
<br> Obec Přešovice č.p.29,675 57 Přešovice DS
<br> 372
2
<br> Obec Pozďatín č.p.75,675 03 Pozďatín DS
<br> 372
3
<br> Obec Přeckov č.p.5,675 05 Přeckov DS
<br> 372
4
<br> Obec Popůvky č.p.17,675 75 Popůvky DS
<br> 372
5
<br> Obec Pokojovice č.p.50,675 21 Pokojovice DS
<br> 372
6
<br> Obec Petrovice č.p.68,675 21 Petrovice DS
<br> 372
7
<br> Obec Petrůvky č.p.3,675 52 Petrůvky DS
<br> 372
8
<br> Obec Rácovice č.p.45,675 32 Rácovice DS
<br> 372
9
<br> Obec Račice č.p.5,675 55 Račice DS
<br> 373
0
<br> Obec Radkovice u Budče č.p.14,380 01 Radkovice u Budče DS
<br> 373
1
<br> Obec Rudka č.p.66,664 83 Rudka DS
<br> 373
2
<br> Obec Radošov č.p.38,675 07 Radošov DS
<br> 373
3
<br> Obec Rohy č.p.52,675 05 Rohy DS
<br> 373
4
<br> Obec Římov č.p.1,675 22 Římov DS
<br> 373
5
<br> Obec Sedlec č.p.96,675 71 Sedlec DS
<br> 373
6
<br> Obec Senorady č.p.120,675 75 Senorady DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 142
<br>
373
7
<br> Obec Slavičky č.p.29,675 01 Slavičky DS
<br> 373
8
<br> Obec Slavětice č.p.58,675 55 Slavětice DS
<br> 373
9
<br> OBEC SMRK č.p.30,675 01 Smrk DS
<br> 374
0
<br> Obec Studnice č.p.2,675 03 Studnice DS
<br> 374
1
<br> Obec Veverské Knínice č.p.260,664 81 Veverské Knínice DS
<br> 374
2
<br> Obec Sudice č.p.11,675 73 Sudice DS
<br> 374
3
<br> Obec Štěměchy č.p.43,675 27 Štěměchy DS
<br> 374
4
<br> Obec Štěpkov č.p.33,675 26 Štěpkov DS
<br> 374
5
<br> Obec Prasklice č.p.77,768 33 Prasklice DS
<br> 374
6
<br> Obec Zástřizly č.p.31,768 05 Zástřizly DS
<br> 374
7
<br> Obec Karolín č.p.4,768 21 Karolín DS
<br> 374
8
<br> Obec Vítonice č.p.82,768 61 Vítonice DS
<br> 374
9
<br> Město Chlumec Muchova 267,403 39 Chlumec DS
<br> 375
0
<br> Obec Volenice č.p.3,387 16 Volenice DS
<br> 375
1
<br> Obec Oucmanice č.p.60,562 01 Oucmanice DS
<br> 375
2
<br> Obec Kupařovice č.p.44,664 64 Kupařovice DS
<br> 375
3
<br> OBEC KLOKOČNÁ č.p.61,251 64 Klokočná DS
<br> 375
4
<br> Městys Zápy č.p.71,250 01 Zápy DS
<br> 375
5
<br> Obec Zlatá č.p.7,250 83 Zlatá DS
<br> 375
6
<br> OBEC CHÝNICE Karlštejnská 22,252 17 Chýnice DS
<br> 375
7
<br> Obec Bernartice č.p.39,257 65 Bernartice DS
<br> 375
8
<br> Obec Litichovice č.p.4,257 26 Litichovice DS
<br> 375
9
<br> Obec Třebešice č.p.39,257 26 Třebešice DS
<br> 376
0
<br> Obec Všechlapy č.p.5,257 26 Všechlapy DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 143
<br>
376
1
<br> Obec Slověnice č.p.29,257 26 Slověnice DS
<br> 376
2
<br> Obec Choratice č.p.31,285 06 Choratice DS
<br> 376
3
<br> Obec Vodslivy č.p.6,257 24 Vodslivy DS
<br> 376
4
<br> Obec Xaverov č.p.3,285 06 Xaverov DS
<br> 376
5
<br> Obec Borovnice č.p.30,257 65 Borovnice DS
<br> 376
6
<br> Obec Snět č.p.64,257 68 Snět DS
<br> 376
7
<br> Obec Blažejovice č.p.38,257 68 Blažejovice DS
<br> 376
8
<br> Obec Šetějovice č.p.8,257 68 Šetějovice DS
<br> 376
9
<br> Obec Ješetice č.p.22,257 89 Ješetice DS
<br> 377
0
<br> Obec Ratměřice č.p.72,257 03 Ratměřice DS
<br> 377
1
<br> Obec Dunice č.p.12,257 68 Dunice DS
<br> 377
2
<br> Obec Děkanovice č.p.17,257 68 Děkanovice DS
<br> 377
3
<br> Obec Ctiboř č.p.37,258 01 Ctiboř DS
<br> 377
4
<br> Obec Chlum č.p.42,257 63 Chlum DS
<br> 377
5
<br> Obec Chmelná č.p.13,257 65 Chmelná DS
<br> 377
6
<br> Obec Javorník č.ev.15,257 63 Javorník DS
<br> 377
7
<br> obec Kuňovice č.p.7,257 65 Kuňovice DS
<br> 377
8
<br> Obec Dománovice č.p.9,280 02 Dománovice DS
<br> 377
9
<br> Obec Lipec č.p.83,281 26 Lipec DS
<br> 378
0
<br> Obec Mrzky č.p.25,282 01 Mrzky DS
<br> 378
1
<br> Obec Polní Chrčice č.p.55,280 02 Polní Chrčice DS
<br> 378
2
<br> Obec Polní Voděrady č.p.93,280 02 Polní Voděrady DS
<br> 378
3
<br> Obec Přehvozdí č.p.46,281 63 Přehvozdí DS
<br> 378
4
<br> Obec Přistoupim č.p.80,282 01 Přistoupim DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 144
<br>
378
5
<br> Obec Zalešany č.p.50,280 02 Zalešany DS
<br> 378
6
<br> Obec Žabonosy č.p.94,280 02 Žabonosy DS
<br> 378
7
<br> Obec Ždánice č.p.70,281 63 Ždánice DS
<br> 378
8
<br> Obec Dlouhá Lhota č.p.56,263 01 Dlouhá Lhota DS
<br> 378
9
<br> Obec Hudčice č.p.89,262 72 Hudčice DS
<br> 379
0
<br> Obec Kňovice č.p.6,264 01 Kňovice DS
<br> 379
1
<br> Obec Kotenčice č.p.19,262 23 Kotenčice DS
<br> 379
2
<br> Obec Kozárovice č.p.181,262 84 Kozárovice DS
<br> 379
3
<br> Obec Lešetice č.p.41,262 31 Lešetice DS
<br> 379
4
<br> Obec Občov č.p.12,261 01 Občov DS
<br> 379
5
<br> Obec Osečany č.p.21,264 01 Osečany DS
<br> 379
6
<br> Obec Příčovy č.p.14,264 01 Příčovy DS
<br> 379
7
<br> Obec Radíč č.p.14,264 01 Radíč DS
<br> 379
8
<br> Obec Velká Lečice č.p.85,262 05 Velká Lečice DS
<br> 379
9
<br> Obec Zduchovice č.p.55,262 63 Zduchovice DS
<br> 380
0
<br> Obec Hlavenec č.p.82,294 74 Hlavenec DS
<br> 380
1
<br> Obec Předotice č.p.3,397 01 Předotice DS
<br> 380
2
<br> Obec Malšín č.p.24,382 73 Malšín DS
<br> 380
3
<br> Obec Pohorská Ves č.p.45,382 83 Pohorská Ves DS
<br> 380
4
<br> Obec Nová Ves č.p.68,382 03 Nová Ves DS
<br> 380
5
<br> Obec Čečelovice č.p.32,388 01 Čečelovice DS
<br> 380
6
<br> Obec Srnín č.p.42,381 01 Srnín DS
<br> 380
7
<br> Obec Bohdalovice č.p.33,381 01 Bohdalovice DS
<br> 380
8
<br> Obec Ježov č.p.33,396 01 Ježov DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 145
<br>
380
9
<br> Obec Arneštovice č.p.16,395 01 Arneštovice DS
<br> 381
0
<br> Obec Píšť č.p.4,396 01 Píšť DS
<br> 381
1
<br> Obec Křižanov č.ev.1,398 43 Křižanov DS
<br> 381
2
<br> Obec Březina č.p.47,378 21 Březina DS
<br> 381
3
<br> Obec Bořetín č.p.69,394 70 Bořetín DS
<br> 381
4
<br> Obec Horní Ves č.p.88,393 01 Horní Ves DS
<br> 381
5
<br> Obec Mysletín č.p.36,396 01 Mysletín DS
<br> 381
6
<br> Obec Veselíčko č.p.24,398 42 Veselíčko DS
<br> 381
7
<br> Obec Vrcovice č.p.63,397 01 Vrcovice DS
<br> 381
8
<br> Obec Cep č.p.66,379 01 Cep DS
<br> 381
9
<br> Obec Červený Hrádek č.p.14,380 01 Červený Hrádek DS
<br> 382
0
<br> Obec Doňov č.p.38,378 21 Doňov DS
<br> 382
1
<br> Obec Věžná č.p.1,395 01 Věžná DS
<br> 382
2
<br> Obec Bezdědovice č.p.109,388 01 Bezdědovice DS
<br> 382
3
<br> Obec Bratronice č.p.16,388 01 Bratronice DS
<br> 382
4
<br> Obec Dvory nad Lužnicí č.p.63,378 08 Dvory nad Lužnicí DS
<br> 382
5
<br> Obec Heřmaneč č.p.20,378 53 Heřmaneč DS
<br> 382
6
<br> Obec Kostelní Radouň č.p.49,378 42 Kostelní Radouň DS
<br> 382
7
<br> Obec Hlupín č.p.54,386 01 Hlupín DS
<br> 382
8
<br> Obec Horní Poříčí Dolní Poříčí 100,386 01 Horní Poříčí DS
<br> 382
9
<br> Obec Hornosín č.p.43,387 42 Hornosín DS
<br> 383
0
<br> Obec Kostelní Vydří č.p.4,380 01 Kostelní Vydří DS
<br> 383
1
<br> Obec Lužnice č.p.139,379 01 Lužnice DS
<br> 383
2
<br> Obec Peč č.p.62,380 01 Peč DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 146
<br>
383
3
<br> Obec Chobot č.p.50,388 01 Chobot DS
<br> 383
4
<br> Obec Jinín č.p.41,386 01 Jinín DS
<br> 383
5
<br> Obec Kalenice č.p.47,387 16 Kalenice DS
<br> 383
6
<br> Obec Srby č.p.70,346 01 Srby DS
<br> 383
7
<br> Obec Sirá č.p.52,337 01 Sirá DS
<br> 383
8
<br> Obec Hlohová č.p.58,345 61 Hlohová DS
<br> 383
9
<br> Obec Cekov č.p.23,338 08 Cekov DS
<br> 384
0
<br> Obec Nové Hamry č.p.333,362 21 Nové Hamry DS
<br> 384
1
<br> Obec Líšná č.p.39,338 08 Líšná DS
<br> 384
2
<br> Obec Kostelec č.p.34,349 01 Kostelec DS
<br> 384
3
<br> Městys Liblín č.p.47,331 41 Liblín DS
<br> 384
4
<br> Město Boží Dar č.p.1,362 62 Boží Dar DS
<br> 384
5
<br> Obec Bujesily č.p.1,331 41 Bujesily DS
<br> 384
6
<br> Město Horní Blatná náměstí Sv.Vavřince 1,362 35 Horní
Blatná
<br> DS
<br> 384
7
<br> Obec Skořice č.p.4,338 43 Skořice DS
<br> 384
8
<br> Obec Čichalov č.p.55,364 52 Čichalov DS
<br> 384
9
<br> Obec Čermná č.p.49,345 61 Čermná DS
<br> 385
0
<br> Obec Petrohrad č.p.146,439 85 Petrohrad DS
<br> 385
1
<br> Obec Oldřichov v Hájích č.p.151,463 31 Oldřichov v Hájích DS
<br> 385
2
<br> Městys Zdislava č.p.3,463 53 Zdislava DS
<br> 385
3
<br> Obec Chodovlice č.p.84,411 15 Chodovlice DS
<br> 385
4
<br> Obec Vlastislav č.p.8,411 14 Vlastislav DS
<br> 385
5
<br> Obec Jenčice č.p.58,411 15 Jenčice DS
<br> 385
6
<br> Obec Břvany Dlouhá 41,440 01 Břvany DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 147
<br>
385
7
<br> Obec Liběšice č.p.89,439 63 Liběšice DS
<br> 385
8
<br> Obec Lipno č.p.14,438 01 Lipno DS
<br> 385
9
<br> Obec Chlum č.p.95,472 01 Chlum DS
<br> 386
0
<br> Obec Dolní Bezděkov č.p.9,538 62 Dolní Bezděkov DS
<br> 386
1
<br> Město Březová nad Svitavou Moravské náměstí 1,569 02 Březová
nad Svitavou
<br> DS
<br> 386
2
<br> Obec Podhořany u Ronova č.p.102,538 41 Podhořany u Ronova DS
<br> 386
3
<br> Obec Bělá u Jevíčka č.p.7,569 43 Bělá u Jevíčka DS
<br> 386
4
<br> Obec Dvakačovice č.p.73,538 62 Dvakačovice DS
<br> 386
5
<br> Obec Lány č.p.14,537 01 Lány DS
<br> 386
6
<br> Městys Velký Vřešťov č.p.34,544 54 Velký Vřešťov DS
<br> 386
7
<br> Obec Dřenice č.p.14,537 01 Dřenice DS
<br> 386
8
<br> Obec Třibřichy č.p.10,537 01 Třibřichy DS
<br> 386
9
<br> Obec Krasíkov č.p.64,563 01 Krasíkov DS
<br> 387
0
<br> Obec České Petrovice č.p.27,564 01 České Petrovice DS
<br> 387
1
<br> Obec Bítovany č.p.19,538 51 Bítovany DS
<br> 387
2
<br> Obec Čankovice č.p.89,538 62 Čankovice DS
<br> 387
3
<br> Obec Přestavlky č.p.86,538 62 Přestavlky DS
<br> 387
4
<br> OBEC ČERVENÁ HORA č.p.58,549 41 Červená Hora DS
<br> 387
5
<br> Obec Radostice Sokolská 11,664 46 Radostice DS
<br> 387
6
<br> Obec Tvorovice č.p.51,798 23 Tvorovice DS
<br> 387
7
<br> Obec Malešovice č.p.50,664 65 Malešovice DS
<br> 387
8
<br> Městys Medlov č.p.52,664 66 Medlov DS
<br> 387
9
<br> Obec Němčičky č.p.39,664 66 Němčičky DS
<br> 388
0
<br> Obec Odrovice č.p.42,664 64 Odrovice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 148
<br>
388
1
<br> Obec Pravlov č.p.30,664 64 Pravlov DS
<br> 388
2
<br> Obec Rebešovice Zámecká 12,664 61 Rebešovice DS
<br> 388
3
<br> Obec Nebovidy č.p.78,664 48 Nebovidy DS
<br> 388
4
<br> Obec Bratčice č.p.36,664 67 Bratčice DS
<br> 388
5
<br> Obec Hlína č.p.19,664 91 Hlína DS
<br> 388
6
<br> Obec Holasice Václavská 29,664 61 Holasice DS
<br> 388
7
<br> Obec Hostěnice č.p.57,664 04 Hostěnice DS
<br> 388
8
<br> Obec Kobylnice Na Budínku 240,664 51 Kobylnice DS
<br> 388
9
<br> Obec Kovalovice č.p.10,664 06 Kovalovice DS
<br> 389
0
<br> Obec Kratochvilka č.p.7,664 91 Kratochvilka DS
<br> 389
1
<br> Obec Ledce č.p.1,664 62 Ledce DS
<br> 389
2
<br> Obec Moravské Bránice č.p.325,664 64 Moravské Bránice DS
<br> 389
3
<br> Obec Moravské Knínice Kuřimská 99,664 34 Moravské
Knínice
<br> DS
<br> 389
4
<br> Obec Nové Bránice č.p.7,664 64 Nové Bránice DS
<br> 389
5
<br> Obec Omice Tetčická 51,664 41 Omice DS
<br> 389
6
<br> Obec Opatovice Velké dráhy 152,664 61 Opatovice DS
<br> 389
7
<br> Obec Otmarov č.p.56,664 57 Otmarov DS
<br> 389
8
<br> Obec Popovice č.p.2,664 61 Popovice DS
<br> 389
9
<br> Obec Popůvky Náves 32/25,664 41 Popůvky DS
<br> 390
0
<br> Obec Přísnotice Vranovická 75,664 63 Přísnotice DS
<br> 390
1
<br> Obec Rajhradice Krátká 379,664 61 Rajhradice DS
<br> 390
2
<br> Obec Silůvky Prachatičky 39,664 46 Silůvky DS
<br> 390
3
<br> Obec Sivice č.p.19,664 07 Sivice DS
<br> 390
4
<br> Obec Sobotovice č.p.176,664 67 Sobotovice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 149
<br>
390
5
<br> Obec Stanoviště č.p.13,664 84 Stanoviště DS
<br> 390
6
<br> Obec Újezd u Rosic č.p.111,664 84 Újezd u Rosic DS
<br> 390
7
<br> Obec Unkovice č.p.28,664 63 Unkovice DS
<br> 390
8
<br> Obec Velatice č.p.92,664 05 Velatice DS
<br> 390
9
<br> Obec Viničné Šumice č.p.23,664 06 Viničné Šumice DS
<br> 391
0
<br> Obec Vojkovice Hrušovanská 214,667 01 Vojkovice DS
<br> 391
1
<br> Obec Zastávka Hutní osada 14,664 84 Zastávka DS
<br> 391
2
<br> Obec Dražůvky č.p.114,696 33 Dražůvky DS
<br> 391
3
<br> Obec Čeložnice č.p.3,696 51 Čeložnice DS
<br> 391
4
<br> Obec Nechvalín č.p.13,696 31 Nechvalín DS
<br> 391
5
<br> Obec Hýsly č.p.100,696 50 Hýsly DS
<br> 391
6
<br> Obec Terezín č.p.78,696 14 Terezín DS
<br> 391
7
<br> Obec Karlín č.p.60,696 14 Karlín DS
<br> 391
8
<br> Obec Javorník č.p.207,696 74 Javorník DS
<br> 391
9
<br> Obec Josefov Hlavní 131,696 21 Josefov DS
<br> 392
0
<br> Obec Syrovín č.p.70,696 84 Syrovín DS
<br> 392
1
<br> Obec Blatnička č.p.163,696 71 Blatnička DS
<br> 392
2
<br> Obec Rohatec Květná 359/1,696 01 Rohatec DS
<br> 392
3
<br> Obec Skoronice č.p.102,696 41 Skoronice DS
<br> 392
4
<br> Obec Alojzov č.p.113,798 04 Alojzov DS
<br> 392
5
<br> Obec Seloutky č.p.58,798 04 Seloutky DS
<br> 392
6
<br> Obec Obědkovice č.p.79,798 23 Obědkovice DS
<br> 392
7
<br> Obec Cejle č.p.100,588 51 Cejle DS
<br> 392
8
<br> Obec Dudín č.p.26,588 05 Dudín DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 150
<br>
392
9
<br> Obec Markvartice č.p.82,588 56 Markvartice DS
<br> 393
0
<br> Obec Rozseč č.p.94,588 66 Rozseč DS
<br> 393
1
<br> Obec Růžená č.p.7,589 01 Růžená DS
<br> 393
2
<br> Obec Nenkovice č.p.37,696 37 Nenkovice DS
<br> 393
3
<br> Obec Kozojídky č.p.100,696 63 Kozojídky DS
<br> 393
4
<br> Obec Tasov č.p.89,696 63 Tasov DS
<br> 393
5
<br> Obec Žeraviny č.p.44,696 63 Žeraviny DS
<br> 393
6
<br> Obec Chvalčov Obřanská 145,768 72 Chvalčov DS
<br> 393
7
<br> Obec Skaštice č.p.113,767 01 Skaštice DS
<br> 393
8
<br> Obec Březí č.p.57,594 53 Březí DS
<br> 393
9
<br> Obec Březské č.p.55,594 53 Březské DS
<br> 394
0
<br> Obec Sulkovec č.p.50,592 65 Sulkovec DS
<br> 394
1
<br> Obec Košařiska č.p.88,739 81 Košařiska DS
<br> 394
2
<br> Obec Milíkov č.p.200,739 81 Milíkov DS
<br> 394
3
<br> Obec Nýdek č.p.251,739 95 Nýdek DS
<br> 394
4
<br> Obec Janovice č.p.83,739 11 Janovice DS
<br> 394
5
<br> Obec Pržno č.p.201,739 11 Pržno DS
<br> 394
6
<br> Obec Komorní Lhotka č.p.27,739 53 Komorní Lhotka DS
<br> 394
7
<br> Obec Dolní Domaslavice č.p.4,739 38 Dolní Domaslavice DS
<br> 394
8
<br> Obec Žermanice č.p.48,739 37 Žermanice DS
<br> 394
9
<br> Obec Kaňovice č.p.33,739 36 Kaňovice DS
<br> 395
0
<br> Obec Rozhovice č.p.46,538 03 Rozhovice DS
<br> 395
1
<br> Obec Bor u Skutče č.p.35,539 44 Bor u Skutče DS
<br> 395
2
<br> Obec Vyžice č.p.74,538 03 Vyžice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 151
<br>
395
3
<br> Obec Křižanovice č.p.36,538 21 Křižanovice DS
<br> 395
4
<br> Obec Licibořice č.p.17,538 23 Licibořice DS
<br> 395
5
<br> Obec Medonosy č.p.80,277 21 Medonosy DS
<br> 395
6
<br> Obec Tupadly č.p.4,277 21 Tupadly DS
<br> 395
7
<br> Obec Podveky č.p.54,285 06 Podveky DS
<br> 395
8
<br> Obec Soběšín č.p.35,285 06 Soběšín DS
<br> 395
9
<br> Obec Dobrovítov č.p.2,286 01 Dobrovítov DS
<br> 396
0
<br> Obec Čejkovice správa obce,285 65 Čejkovice DS
<br> 396
1
<br> Obec Rohozec č.p.19,284 01 Rohozec DS
<br> 396
2
<br> Obec Bezděkov pod
Třemšínem
<br> č.p.3,262 42 Bezděkov pod
Třemšínem
<br> DS
<br> 396
3
<br> Obec Koupě č.p.68,262 72 Koupě DS
<br> 396
4
<br> Obec Těchařovice č.p.10,262 31 Těchařovice DS
<br> 396
5
<br> Obec Vestec Vestecká 3,252 50 Vestec DS
<br> 396
6
<br> Obec Tomice č.p.32,257 68 Tomice DS
<br> 396
7
<br> Obec Chrášťany č.p.34,256 01 Chrášťany DS
<br> 396
8
<br> Obec Václavice č.p.3,256 01 Václavice DS
<br> 396
9
<br> Obec Chlístov č.p.9,256 01 Chlístov DS
<br> 397
0
<br> Obec Bukovany č.p.154,257 41 Bukovany DS
<br> 397
1
<br> Obec Chářovice Chářovice 4,25741 Chářovice DS
<br> 397
2
<br> Obec Chleby č.p.4,257 41 Chleby DS
<br> 397
3
<br> Obec Popovice č.p.78,257 01 Popovice DS
<br> 397
4
<br> Obec Tisem č.p.36,257 56 Tisem DS
<br> 397
5
<br> Obec Drahňovice č.p.40,257 26 Drahňovice DS
<br> 397
6
<br> Obec Kladruby č.p.70,258 01 Kladruby DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 152
<br>
397
7
<br> Obec Pavlovice č.p.65,258 01 Pavlovice DS
<br> 397
8
<br> Obec Psáře č.p.19,258 01 Psáře DS
<br> 397
9
<br> Obec Řimovice č.p.57,258 01 Řimovice DS
<br> 398
0
<br> Obec Tehov č.p.2,258 01 Tehov DS
<br> 398
1
<br> Obec Čtyřkoly č.p.70,257 22 Čtyřkoly DS
<br> 398
2
<br> Obec Lštění Grégrova 29,257 22 Lštění DS
<br> 398
3
<br> Obec Hradiště č.p.6,258 01 Hradiště DS
<br> 398
4
<br> Obec Vysoký Újezd č.p.25,257 44 Vysoký Újezd DS
<br> 398
5
<br> Město Kosmonosy Debřská 223/1,293 06 Kosmonosy DS
<br> 398
6
<br> Obec Bradlec Bezdězská 9,293 06 Bradlec DS
<br> 398
7
<br> Obec Dalovice č.p.94,293 01 Dalovice DS
<br> 398
8
<br> Obec Vinec č.p.49,293 01 Vinec DS
<br> 398
9
<br> Obec Nová Ves u Bakova č.p.85,294 01 Nová Ves u Bakova DS
<br> 399
0
<br> Obec Zdětín č.p.158,294 71 Zdětín DS
<br> 399
1
<br> Městys Sovínky Na Městečku 25,294 29 Sovínky DS
<br> 399
2
<br> Obec Dlouhá Lhota č.p.29,294 05 Dlouhá Lhota DS
<br> 399
3
<br> Obec Nová Telib č.p.9,294 06 Nová Telib DS
<br> 399
4
<br> Obec Sukorady č.p.87,294 06 Sukorady DS
<br> 399
5
<br> Obec Lhotky č.p.39,294 06 Lhotky DS
<br> 399
6
<br> Obec Židněves č.p.13,294 06 Židněves DS
<br> 399
7
<br> Obec Lipník č.p.456,294 43 Lipník DS
<br> 399
8
<br> Obec Vlkava Boleslavská 147,294 43 Vlkava DS
<br> 399
9
<br> Obec Plužná č.p.54,294 23 Plužná DS
<br> 400
0
<br> Obec Vinařice č.p.65,294 41 Vinařice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 153
<br>
400
1
<br> Obec Rohatsko č.p.15,294 04 Rohatsko DS
<br> 400
2
<br> Obec Mečeříž č.p.50,294 77 Mečeříž DS
<br> 400
3
<br> Obec Řitonice č.p.29,294 04 Řitonice DS
<br> 400
4
<br> Obec Veselice č.p.43,294 04 Veselice DS
<br> 400
5
<br> Obec Rabakov č.p.1,294 04 Rabakov DS
<br> 400
6
<br> Obec Hrušov č.p.65,294 73 Hrušov DS
<br> 400
7
<br> Obec Bílá Hlína č.p.55,295 01 Bílá Hlína DS
<br> 400
8
<br> Obec Charvatce č.p.78,294 45 Charvatce DS
<br> 400
9
<br> Obec Chudíř č.p.16,294 45 Chudíř DS
<br> 401
0
<br> Obec Mukařov č.p.12,295 01 Mukařov DS
<br> 401
1
<br> Obec Mohelnice nad Jizerou č.p.48,294 13 Mohelnice nad
Jizerou
<br> DS
<br> 401
2
<br> Obec Strážiště č.p.19,294 13 Strážiště DS
<br> 401
3
<br> Obec Neveklovice č.p.19,294 13 Neveklovice DS
<br> 401
4
<br> Obec Sudoměř č.p.9,294 25 Sudoměř DS
<br> 401
5
<br> Obec Ptýrov č.p.19,295 01 Ptýrov DS
<br> 401
6
<br> Obec Boseň č.p.45,295 01 Boseň DS
<br> 401
7
<br> Obec Branžež č.p.33,294 02 Branžež DS
<br> 401
8
<br> Obec Sudovo Hlavno č.p.15,294 76 Sudovo Hlavno DS
<br> 401
9
<br> Obec Kováň č.p.40,294 25 Kováň DS
<br> 402
0
<br> Obec Písková Lhota č.p.40,294 31 Písková Lhota DS
<br> 402
1
<br> Obec Jizerní Vtelno č.p.71,294 31 Jizerní Vtelno DS
<br> 402
2
<br> Obec Košátky č.p.4,294 79 Košátky DS
<br> 402
3
<br> Obec Ujkovice č.p.38,294 04 Ujkovice DS
<br> 402
4
<br> Obec Prodašice č.p.28,294 04 Prodašice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 154
<br>
402
5
<br> Obec Loukov č.p.81,294 11 Loukov DS
<br> 402
6
<br> Obec Dobšín č.p.51,294 04 Dobšín DS
<br> 402
7
<br> Obec Obrubce č.p.65,294 04 Obrubce DS
<br> 402
8
<br> Obec Přepeře č.p.12,294 04 Přepeře DS
<br> 402
9
<br> Obec Březina č.p.82,294 11 Březina DS
<br> 403
0
<br> Obec Dolní Stakory č.p.48,293 01 Dolní Stakory DS
<br> 403
1
<br> Obec Kolomuty č.p.2,293 01 Kolomuty DS
<br> 403
2
<br> Obec Tuřice č.p.10,294 74 Tuřice DS
<br> 403
3
<br> Obec Ctiměřice č.p.4,294 46 Ctiměřice DS
<br> 403
4
<br> Obec Pěčice č.p.1,294 46 Pěčice DS
<br> 403
5
<br> Obec Doubravička č.p.44,294 30 Doubravička DS
<br> 403
6
<br> Obec Kovanec č.p.61,294 26 Kovanec DS
<br> 403
7
<br> Obec Kluky č.p.33,294 26 Kluky DS
<br> 403
8
<br> Obec Vrátno č.p.39,294 26 Vrátno DS
<br> 403
9
<br> Obec Niměřice Dolní Cetno 27,294 30 Niměřice DS
<br> 404
0
<br> Obec Rokytovec č.p.48,294 30 Rokytovec DS
<br> 404
1
<br> Obec Pětikozly č.p.43,294 30 Pětikozly DS
<br> 404
2
<br> Obec Nemyslovice č.p.59,294 29 Nemyslovice DS
<br> 404
3
<br> Obec Kobylnice č.p.8,294 46 Kobylnice DS
<br> 404
4
<br> Obec Bavoryně č.p.8,267 51 Bavoryně DS
<br> 404
5
<br> Obec Běštín č.p.28,267 24 Běštín DS
<br> 404
6
<br> Obec Bykoš č.p.97,267 01 Bykoš DS
<br> 404
7
<br> Obec Chlustina č.p.32,267 51 Chlustina DS
<br> 404
8
<br> Obec Chodouň č.p.56,267 51 Chodouň DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 155
<br>
404
9
<br> Obec Chrustenice č.p.69,267 12 Chrustenice DS
<br> 405
0
<br> Obec Korno č.p.21,267 27 Korno DS
<br> 405
1
<br> OBEC KOTOPEKY č.p.7,268 01 Kotopeky DS
<br> 405
2
<br> Město Králův Dvůr náměstí Míru 139,267 01 Králův Dvůr DS
<br> 405
3
<br> Obec Lážovice č.p.50,267 24 Lážovice DS
<br> 405
4
<br> Obec XXXXXX XXXXXXX XX,XXX XX Lhotka DS
<br> XXX
5
<br> Obec Lužce Lužce 31,26716 Lužce DS
<br> 405
6
<br> Obec Malá Víska č.p.44,267 62 Malá Víska DS
<br> 405
7
<br> Obec Málkov č.p.1,267 01 Málkov DS
<br> 405
8
<br> Obec Mořinka č.p.28,267 18 Mořinka DS
<br> 405
9
<br> Obec Nenačovice č.p.59,266 01 Nenačovice DS
<br> 406
0
<br> Obec Nesvačily č.p.2,267 27 Nesvačily DS
<br> 406
1
<br> Obec Otmíče č.p.16,267 51 Otmíče DS
<br> 406
2
<br> Obec Podbrdy č.p.8,267 27 Podbrdy DS
<br> 406
3
<br> Obec Skřipel č.p.55,267 24 Skřipel DS
<br> 406
4
<br> Obec XXXXX XXX pod Skalou č.p.X,XXX XX XXXXX XXX pod Skalou DS
<br> XXX
X
<br> Obec Točník č.p.57,267 51 Točník DS
<br> 406
6
<br> Obec Trubín Obecní 26,267 01 Trubín DS
<br> 406
7
<br> Obec Velký Chlumec Malý Chlumec 72,267 24 Velký
Chlumec
<br> DS
<br> 406
8
<br> Obec Vinařice č.p.10,267 01 Vinařice DS
<br> 406
9
<br> Obec Vižina č.p.36,267 24 Vižina DS
<br> 407
0
<br> Obec Káraný Václavská 19,250 75 Káraný DS
<br> 407
1
<br> Obec Liblice č.p.57,277 32 Liblice DS
<br> 407
2
<br> Obec Hostín č.p.56,277 32 Hostín DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 156
<br>
407
3
<br> Obec Konětopy č.p.14,277 14 Konětopy DS
<br> 407
4
<br> Obec Zlončice č.p.40,278 01 Zlončice DS
<br> 407
5
<br> Obec Včelnička č.p.67,394 70 Včelnička DS
<br> 407
6
<br> Obec Rodinov č.p.46,394 70 Rodinov DS
<br> 407
7
<br> Obec Bystrá č.p.50,396 01 Bystrá DS
<br> 407
8
<br> Obec Vystrkov č.p.90,396 01 Vystrkov DS
<br> 407
9
<br> Obec Staré Bříště č.p.11,396 01 Staré Bříště DS
<br> 408
0
<br> Obec Lesná č.p.35,395 01 Lesná DS
<br> 408
1
<br> Obec Útěchovice pod
Stražištěm
<br> č.p.57,395 01 Útěchovice pod
Stražištěm
<br> DS
<br> 408
2
<br> Obec Ústrašín č.p.3,393 01 Ústrašín DS
<br> 408
3
<br> Obec Ondřejov č.p.45,393 01 Ondřejov DS
<br> 408
4
<br> Obec Proseč č.p.24,396 01 Proseč DS
<br> 408
5
<br> Obec Vokov č.p.38,393 01 Vokov DS
<br> 408
6
<br> Obec Kojčice č.p.67,394 09 Kojčice DS
<br> 408
7
<br> Obec Čížkov č.p.53,393 01 Čížkov DS
<br> 408
8
<br> Obec Útěchovice č.p.25,395 01 Útěchovice DS
<br> 408
9
<br> Obec Útěchovičky č.p.39,395 01 Útěchovičky DS
<br> 409
0
<br> Obec Dobrá Voda u Pacova č.p.31,395 01 Dobrá Voda u Pacova DS
<br> 409
1
<br> Obec Eš č.p.41,395 01 Eš DS
<br> 409
2
<br> Obec Vysoká Lhota č.p.17,395 01 Vysoká Lhota DS
<br> 409
3
<br> Obec Borovany č.p.23,398 43 Borovany DS
<br> 409
4
<br> Obec Zběšičky č.p.13,398 43 Zběšičky DS
<br> 409
5
<br> Obec Jickovice č.p.87,399 01 Jickovice DS
<br> 409
6
<br> Obec Květov č.p.7,399 01 Květov DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 157
<br>
409
7
<br> Obec Zlátenka č.p.11,395 01 Zlátenka DS
<br> 409
8
<br> Obec Syrov č.p.13,396 01 Syrov DS
<br> 409
9
<br> Obec Střítež č.p.39,393 01 Střítež DS
<br> 410
0
<br> Obec Onšov č.p.10,395 01 Onšov DS
<br> 410
1
<br> Obec Osek č.p.38,399 01 Osek DS
<br> 410
2
<br> Obec Zbelítov č.p.62,399 01 Zbelítov DS
<br> 410
3
<br> Obec Boudy č.p.122,398 04 Boudy DS
<br> 410
4
<br> Obec Cerhonice č.p.9,398 04 Cerhonice DS
<br> 410
5
<br> Obec Mišovice č.p.20,398 04 Mišovice DS
<br> 410
6
<br> Obec Nerestce Dolní Nerestce 46,398 04 Nerestce DS
<br> 410
7
<br> Obec Minice č.p.8,398 04 Minice DS
<br> 410
8
<br> Obec Nevězice č.p.80,398 04 Nevězice DS
<br> 410
9
<br> Obec Zvíkovské Podhradí č.p.25,397 01 Zvíkovské Podhradí DS
<br> 411
0
<br> Obec Vlastec č.p.48,397 01 Vlastec DS
<br> 411
1
<br> Obec Křenovice č.p.48,398 43 Křenovice DS
<br> 411
2
<br> Obec Olešná č.p.14,398 43 Olešná DS
<br> 411
3
<br> Obec Vlksice č.p.4,399 01 Vlksice DS
<br> 411
4
<br> Obec Varvažov č.p.13,397 01 Varvažov DS
<br> 411
5
<br> Obec Paseky č.p.17,398 11 Paseky DS
<br> 411
6
<br> Obec Žďár č.p.20,398 11 Žďár DS
<br> 411
7
<br> Obec Dolní Novosedly č.p.55,397 01 Dolní Novosedly DS
<br> 411
8
<br> Obec Vojníkov č.ev.10,397 01 Vojníkov DS
<br> 411
9
<br> Obec Temešvár č.p.45,397 01 Temešvár DS
<br> 412
0
<br> Obec Rakovice č.p.119,398 04 Rakovice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 158
<br>
412
1
<br> Obec Bácovice č.p.23,393 01 Bácovice DS
<br> 412
2
<br> Obec Bělá č.p.34,393 01 Bělá DS
<br> 412
3
<br> Obec Bořetice č.p.33,395 01 Bořetice DS
<br> 412
4
<br> Obec Buřenice č.p.22,395 01 Buřenice DS
<br> 412
5
<br> Obec Černov č.p.41,393 01 Černov DS
<br> 412
6
<br> Obec Balkova Lhota č.p.1,391 31 Balkova Lhota DS
<br> 412
7
<br> Obec Bečice č.p.5,391 75 Bečice DS
<br> 412
8
<br> Obec Bradáčov č.p.27,391 43 Bradáčov DS
<br> 412
9
<br> Obec Čenkov u Bechyně č.p.7,391 65 Čenkov u Bechyně DS
<br> 413
0
<br> Obec Černýšovice č.p.57,391 65 Černýšovice DS
<br> 413
1
<br> Obec Dlouhá Lhota č.p.55,391 55 Dlouhá Lhota DS
<br> 413
2
<br> Obec Dobronice u Bechyně č.p.90,391 65 Dobronice u Bechyně DS
<br> 413
3
<br> Obec Drahov č.p.15,391 81 Drahov DS
<br> 413
4
<br> Obec Dražičky č.p.69,391 75 Dražičky DS
<br> 413
5
<br> Obec Drhovice č.p.64,391 31 Drhovice DS
<br> 413
6
<br> Obec Haškovcova Lhota č.p.5,391 65 Haškovcova Lhota DS
<br> 413
7
<br> Obec Hodonice č.p.18,391 65 Hodonice DS
<br> 413
8
<br> Obec Hodětín č.p.21,391 65 Hodětín DS
<br> 413
9
<br> Obec Chotěmice č.p.45,392 01 Chotěmice DS
<br> 414
0
<br> Obec Chrbonín č.p.37,391 55 Chrbonín DS
<br> 414
1
<br> Obec Jedlany č.p.48,391 37 Jedlany DS
<br> 414
2
<br> Obec Klenovice č.p.69,392 01 Klenovice DS
<br> 414
3
<br> Obec Komárov č.p.32,392 01 Komárov DS
<br> 414
4
<br> Obec Plavsko č.p.77,378 02 Plavsko DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 159
<br>
414
5
<br> Obec Pleše č.p.85,378 21 Pleše DS
<br> 414
6
<br> Obec Ratiboř č.p.37,377 01 Ratiboř DS
<br> 414
7
<br> Obec Roseč č.p.46,378 46 Roseč DS
<br> 414
8
<br> Obec Střížovice č.p.11,378 53 Střížovice DS
<br> 414
9
<br> Obec Újezdec č.p.40,378 21 Újezdec DS
<br> 415
0
<br> Obec Višňová č.p.45,378 21 Višňová DS
<br> 415
1
<br> Obec Záblatí č.p.3,379 01 Záblatí DS
<br> 415
2
<br> Obec Záhoří č.p.25,378 21 Záhoří DS
<br> 415
3
<br> Obec Dobrohošť č.p.18,380 01 Dobrohošť DS
<br> 415
4
<br> Obec Hrachoviště č.p.38,379 01 Hrachoviště DS
<br> 415
5
<br> Obec Nová Olešná č.p.71,378 53 Nová Olešná DS
<br> 415
6
<br> Obec Báňovice č.p.7,380 01 Báňovice DS
<br> 415
7
<br> Obec Bednárec č.p.47,378 42 Bednárec DS
<br> 415
8
<br> Obec Bořetín č.p.32,378 53 Bořetín DS
<br> 415
9
<br> Obec Dolní Pěna č.p.27,377 01 Dolní Pěna DS
<br> 416
0
<br> Obec Dolní Žďár č.p.32,378 02 Dolní Žďár DS
<br> 416
1
<br> Obec Domanín č.p.33,379 01 Domanín DS
<br> 416
2
<br> Obec Dunajovice č.p.4,379 01 Dunajovice DS
<br> 416
3
<br> Obec Frahelž č.p.13,379 01 Frahelž DS
<br> 416
4
<br> Obec Olešná č.p.94,393 01 Olešná DS
<br> 416
5
<br> Obec Dobrá Voda č.p.45,393 01 Dobrá Voda DS
<br> 416
6
<br> Obec Zajíčkov č.p.47,393 01 Zajíčkov DS
<br> 416
7
<br> Obec Zachotín č.p.37,393 01 Zachotín DS
<br> 416
8
<br> Obec Rynárec č.p.24,394 01 Rynárec DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 160
<br>
416
9
<br> Obec Svépravice č.p.60,393 01 Svépravice DS
<br> 417
0
<br> Obec Žirov č.p.30,393 01 Žirov DS
<br> 417
1
<br> Obec Pavlov č.p.41,393 01 Pavlov DS
<br> 417
2
<br> Obec Velký Rybník č.p.58,393 01 Velký Rybník DS
<br> 417
3
<br> Obec Dehtáře č.p.4,393 01 Dehtáře DS
<br> 417
4
<br> Obec Libkova Voda č.p.61,394 62 Libkova Voda DS
<br> 417
5
<br> Obec Putimov č.p.47,393 01 Putimov DS
<br> 417
6
<br> Obec Proseč pod Křemešníkem č.p.19,393 01 Proseč pod
Křemešníkem
<br> DS
<br> 417
7
<br> Obec Bohdalín č.p.83,394 91 Bohdalín DS
<br> 417
8
<br> Obec Josefov č.p.12,357 09 Josefov DS
<br> 417
9
<br> Obec Raková č.p.68,337 01 Raková DS
<br> 418
0
<br> Obec Terešov č.p.108,338 08 Terešov DS
<br> 418
1
<br> Obec Nevid č.p.14,337 01 Nevid DS
<br> 418
2
<br> Obec Rybniště č.p.33,407 51 Rybniště DS
<br> 418
3
<br> Obec Horní Podluží Žofín 2,407 57 Horní Podluží DS
<br> 418
4
<br> Obec Kunratice u Cvikova č.p.145,471 55 Kunratice u Cvikova DS
<br> 418
5
<br> OBEC HORNÍ POLICE nám.Odboje 12,471 06 Horní Police DS
<br> 418
6
<br> Obec Blíževedly č.p.10,471 04 Blíževedly DS
<br> 418
7
<br> Obec Stvolínky č.p.53,471 02 Stvolínky DS
<br> 418
8
<br> Obec Provodín č.p.80,471 67 Provodín DS
<br> 418
9
<br> Obec Malá Veleň Jedlka 46,405 02 Malá Veleň DS
<br> 419
0
<br> Obec Prysk Dolní Prysk 17,471 15 Prysk DS
<br> 419
1
<br> Obec Polevsko č.p.152,471 16 Polevsko DS
<br> 419
2
<br> Obec Račice č.p.117,411 08 Račice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 161
<br>
419
3
<br> Obec Janovice v Podještědí č.p.90,463 53 Janovice v Podještědí DS
<br> 419
4
<br> Obec Bedřichov č.p.218,468 12 Bedřichov DS
<br> 419
5
<br> Obec Jílové u Držkova č.p.100,468 22 Jílové u Držkova DS
<br> 419
6
<br> Obec Vlastiboř č.p.102,468 22 Vlastiboř DS
<br> 419
7
<br> Obec Sloup v Čechách Komenského 236,471 52 Sloup v
Čechách
<br> DS
<br> 419
8
<br> OBEC DUBNICE č.p.240,471 26 Dubnice DS
<br> 419
9
<br> Obec Malé Žernoseky Zahradní 245,410 02 Malé Žernoseky DS
<br> 420
0
<br> Obec Drahobuz č.p.35,411 45 Drahobuz DS
<br> 420
1
<br> Obec Vrutice č.p.35,411 47 Vrutice DS
<br> 420
2
<br> Obec Oleško č.p.5,412 01 Oleško DS
<br> 420
3
<br> Obec Radovesice č.p.43,410 02 Radovesice DS
<br> 420
4
<br> Obec Chotěšov Lovosická 13,410 02 Chotěšov DS
<br> 420
5
<br> Obec Černiv č.p.21,410 02 Černiv DS
<br> 420
6
<br> Obec Evaň č.p.27,410 02 Evaň DS
<br> 420
7
<br> Obec Lhotka nad Labem č.p.22,410 02 Lhotka nad Labem DS
<br> 420
8
<br> Obec Lukavec č.p.43,410 02 Lukavec DS
<br> 420
9
<br> Obec Hlinná č.p.53,412 01 Hlinná DS
<br> 421
0
<br> Obec Mlékojedy č.p.41,412 01 Mlékojedy DS
<br> 421
1
<br> Obec Michalovice č.p.44,412 01 Michalovice DS
<br> 421
2
<br> Obec Černouček č.p.50,413 01 Černouček DS
<br> 421
3
<br> Obec Keblice č.p.68,410 02 Keblice DS
<br> 421
4
<br> Obec Malíč č.p.12,412 01 Malíč DS
<br> 421
5
<br> Obec Záluží č.p.13,413 01 Záluží DS
<br> 421
6
<br> Obec Dobříň K Přívozu 55,413 01 Dobříň DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 162
<br>
421
7
<br> Obec Židovice č.p.78,411 83 Židovice DS
<br> 421
8
<br> Obec Žabovřesky nad Ohří U Silnice 1,410 02 Žabovřesky nad
Ohří
<br> DS
<br> 421
9
<br> Obec Píšťany č.p.64,411 01 Píšťany DS
<br> 422
0
<br> Obec Urbanice č.p.40,503 27 Urbanice DS
<br> 422
1
<br> OBEC ŠESTAJOVICE č.p.70,551 01 Šestajovice DS
<br> 422
2
<br> Obec Hradčany-Kobeřice Hradčany 14,798 07 Hradčany-
Kobeřice
<br> DS
<br> 422
3
<br> Obec Chlumětín č.p.56,592 02 Chlumětín DS
<br> 422
4
<br> Obec Křižánky Moravské Křižánky 116,592 02
Křižánky
<br> DS
<br> 422
5
<br> Obec Radostín č.p.14,591 01 Radostín DS
<br> 422
6
<br> Obec Běleč č.p.5,679 23 Běleč DS
<br> 422
7
<br> Obec Brumov č.p.98,679 23 Brumov DS
<br> 422
8
<br> Obec Bukovina č.p.31,679 05 Bukovina DS
<br> 422
9
<br> OBEC BUKOVINKA č.p.126,679 05 Bukovinka DS
<br> 423
0
<br> Obec Deštná č.p.61,679 61 Deštná DS
<br> 423
1
<br> Obec Horní Smržov č.p.139,679 61 Horní Smržov DS
<br> 423
2
<br> Obec Osiky č.p.23,679 23 Osiky DS
<br> 423
3
<br> Obec Pamětice č.p.58,679 61 Pamětice DS
<br> 423
4
<br> Obec Rašov č.p.50,679 23 Rašov DS
<br> 423
5
<br> Obec Roubanina č.p.4,679 61 Roubanina DS
<br> 423
6
<br> Obec Skrchov č.p.19,679 61 Skrchov DS
<br> 423
7
<br> Obec Stvolová č.p.39,679 61 Stvolová DS
<br> 423
8
<br> Obec Synalov č.p.54,679 23 Synalov DS
<br> 423
9
<br> Obec Vranová č.p.2,679 62 Vranová DS
<br> 424
0
<br> Obec Chlebičov Hlavní 65,747 31 Chlebičov DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 163
<br>
424
1
<br> Obec Bělá č.p.150,747 23 Bělá DS
<br> 424
2
<br> Obec Strahovice č.p.190,747 24 Strahovice DS
<br> 424
3
<br> Obec Kyjovice č.p.2,747 68 Kyjovice DS
<br> 424
4
<br> Obec Nové Lublice č.p.75,749 01 Nové Lublice DS
<br> 424
5
<br> Obec Doloplazy č.p.82,783 56 Doloplazy DS
<br> 424
6
<br> Obec Těškovice č.p.170,747 64 Těškovice DS
<br> 424
7
<br> Obec Horní Lhota Záhumení 44,747 64 Horní Lhota DS
<br> 424
8
<br> Obec Dolní Lhota Poštovní 250,747 66 Dolní Lhota DS
<br> 424
9
<br> Obec Čavisov Osvobození 91,747 64 Čavisov DS
<br> 425
0
<br> Obec Bocanovice č.p.21,739 91 Bocanovice DS
<br> 425
1
<br> Obec Bukovec č.p.270,739 85 Bukovec DS
<br> 425
2
<br> Obec Hrádek č.p.352,739 97 Hrádek DS
<br> 425
3
<br> Obec Dolní Lomná č.p.164,739 91 Dolní Lomná DS
<br> 425
4
<br> Obec Horní Lomná č.p.44,739 91 Horní Lomná DS
<br> 425
5
<br> Obec Písek č.p.51,739 84 Písek DS
<br> 425
6
<br> Obec Metylovice č.p.495,739 49 Metylovice DS
<br> 425
7
<br> Obec Horní Domaslavice č.p.212,739 51 Horní Domaslavice DS
<br> 425
8
<br> Obec Stříbrnice č.p.124,687 09 Stříbrnice DS
<br> 425
9
<br> OBEC SVÁROV č.p.74,687 12 Svárov DS
<br> 426
0
<br> Obec Lopeník č.p.211,687 67 Lopeník DS
<br> 426
1
<br> Obec Břestek č.p.14,687 08 Břestek DS
<br> 426
2
<br> Obec Sušice č.p.54,687 04 Sušice DS
<br> 426
3
<br> Obec Rudice č.p.109,687 32 Rudice DS
<br> 426
4
<br> Obec Újezdec č.p.122,687 41 Újezdec DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 164
<br>
426
5
<br> Obec Hostětín č.p.75,687 71 Hostětín DS
<br> 426
6
<br> Obec Ořechov č.p.105,687 37 Ořechov DS
<br> 426
7
<br> Obec Vážany č.p.20,687 37 Vážany DS
<br> 426
8
<br> Obec Pašovice č.p.100,687 56 Pašovice DS
<br> 426
9
<br> Obec Vápenice č.p.75,687 74 Vápenice DS
<br> 427
0
<br> Obec Vyškovec č.p.65,687 74 Vyškovec DS
<br> 427
1
<br> Obec Žítková č.p.50,687 74 Žítková DS
<br> 427
2
<br> Obec Jankovice č.p.15,687 04 Jankovice DS
<br> 427
3
<br> Obec Košíky č.p.172,687 04 Košíky DS
<br> 427
4
<br> Obec Veletiny č.p.218,687 33 Veletiny DS
<br> 427
5
<br> Obec Tupesy č.p.135,687 07 Tupesy DS
<br> 427
6
<br> Obec Medlovice č.p.12,682 01 Medlovice DS
<br> 427
7
<br> Obec Holubice č.p.61,683 51 Holubice DS
<br> 427
8
<br> Obec Křižanovice č.p.85,685 01 Křižanovice DS
<br> 427
9
<br> Obec Zbýšov č.p.7,683 52 Zbýšov DS
<br> 428
0
<br> Obec Heršpice č.p.91,684 01 Heršpice DS
<br> 428
1
<br> Obec Kozárov č.p.18,679 71 Kozárov DS
<br> 428
2
<br> Obec Kulířov č.p.130,679 06 Kulířov DS
<br> 428
3
<br> Obec Rozsíčka č.p.17,679 74 Rozsíčka DS
<br> 428
4
<br> Obec Štěchov č.p.29,679 71 Štěchov DS
<br> 428
5
<br> Obec Ubušínek č.p.41,592 65 Ubušínek DS
<br> 428
6
<br> Obec Hybrálec č.p.69,586 01 Hybrálec DS
<br> 428
7
<br> Obec Malý Beranov č.p.36,586 03 Malý Beranov DS
<br> 428
8
<br> Obec Měšín č.p.33,586 01 Měšín DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 165
<br>
428
9
<br> Obec Rantířov č.p.78,588 41 Rantířov DS
<br> 429
0
<br> Obec Řídelov č.p.28,588 56 Řídelov DS
<br> 429
1
<br> Obec Smrčná č.p.22,588 01 Smrčná DS
<br> 429
2
<br> Obec Stáj č.p.42,588 27 Stáj DS
<br> 429
3
<br> Obec Vílanec č.p.43,588 35 Vílanec DS
<br> 429
4
<br> Obec Záborná č.p.49,588 13 Záborná DS
<br> 429
5
<br> Obec Hamry nad Sázavou č.p.322,591 01 Hamry nad Sázavou DS
<br> 429
6
<br> Obec Kaly č.p.23,594 55 Kaly DS
<br> 429
7
<br> Obec Dobrá Voda č.p.103,594 51 Dobrá Voda DS
<br> 429
8
<br> Obec Jívoví č.p.40,594 51 Jívoví DS
<br> 429
9
<br> Obec Kozlov č.p.12,594 51 Kozlov DS
<br> 430
0
<br> Obec Kundratice č.p.50,594 51 Kundratice DS
<br> 430
1
<br> Obec Horní Libochová č.p.53,594 51 Horní Libochová DS
<br> 430
2
<br> Obec Pavlov č.p.100,594 44 Pavlov DS
<br> 430
3
<br> Obec Podkopná Lhota č.p.37,763 18 Podkopná Lhota DS
<br> 430
4
<br> Obec Všemina č.p.162,763 15 Všemina DS
<br> 430
5
<br> Obec Jarohněvice č.p.83,768 01 Jarohněvice DS
<br> 430
6
<br> Obec Bořenovice č.p.36,769 01 Bořenovice DS
<br> 430
7
<br> OBEC PŘÍLEPY č.p.4,769 01 Přílepy DS
<br> 430
8
<br> Obec Třebětice č.p.51,769 01 Třebětice DS
<br> 430
9
<br> Obec Rymice č.p.4,769 01 Rymice DS
<br> 431
0
<br> Obec Pravčice č.p.46,768 24 Pravčice DS
<br> 431
1
<br> OBEC HOŠTICE č.p.74,768 13 Hoštice DS
<br> 431
2
<br> OBEC KUNKOVICE č.p.30,768 13 Kunkovice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 166
<br>
431
3
<br> Obec Nítkovice č.p.89,768 13 Nítkovice DS
<br> 431
4
<br> Obec Němčice č.p.68,768 43 Němčice DS
<br> 431
5
<br> Obec Stavěšice č.p.9,696 38 Stavěšice DS
<br> 431
6
<br> Obec Kelčany č.p.3,696 49 Kelčany DS
<br> 431
7
<br> Obec Kuželov č.p.125,696 73 Kuželov DS
<br> 431
8
<br> Obec Malá Vrbka č.p.56,696 73 Malá Vrbka DS
<br> 431
9
<br> Obec Světnov č.p.62,591 02 Světnov DS
<br> 432
0
<br> Obec Malá Losenice č.p.30,592 11 Malá Losenice DS
<br> 432
1
<br> Obec Krásněves č.p.52,594 44 Krásněves DS
<br> 432
2
<br> Obec Sirákov č.p.45,592 12 Sirákov DS
<br> 432
3
<br> Obec Bobrůvka č.p.100,592 55 Bobrůvka DS
<br> 432
4
<br> Obec Křoví č.p.32,594 54 Křoví DS
<br> 432
5
<br> Obec Radňovice č.p.61,592 31 Radňovice DS
<br> 432
6
<br> Obec Třebenice č.p.58,675 52 Třebenice DS
<br> 432
7
<br> Obec Bransouze č.p.40,675 21 Bransouze DS
<br> 432
8
<br> Obec Číchov č.p.60,675 21 Číchov DS
<br> 432
9
<br> Obec Nová Ves č.p.11,675 21 Nová Ves DS
<br> 433
0
<br> Obec Radonín č.p.39,675 21 Radonín DS
<br> 433
1
<br> Obec Koroužné č.p.33,593 01 Koroužné DS
<br> 433
2
<br> Obec Poděšín č.p.45,592 12 Poděšín DS
<br> 433
3
<br> Obec Ořechov č.p.87,594 52 Ořechov DS
<br> 433
4
<br> Obec Černá č.p.87,594 42 Černá DS
<br> 433
5
<br> Obec Obyčtov č.p.80,591 01 Obyčtov DS
<br> 433
6
<br> Obec Dřevnovice č.p.44,798 26 Dřevnovice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 167
<br>
433
7
<br> Obec Úpohlavy č.p.61,410 02 Úpohlavy DS
<br> 433
8
<br> Obec Sulejovice Náves 5,411 11 Sulejovice DS
<br> 433
9
<br> Obec Vchynice č.p.46,410 02 Vchynice DS
<br> 434
0
<br> Obec Podsedice č.p.29,411 15 Podsedice DS
<br> 434
1
<br> Obec Přestavlky č.p.56,413 01 Přestavlky DS
<br> 434
2
<br> Obec Chotiněves č.p.6,411 45 Chotiněves DS
<br> 434
3
<br> Obec Horní Libchava č.p.60,471 11 Horní Libchava DS
<br> 434
4
<br> Obec Homole u Panny č.p.1,400 02 Homole u Panny DS
<br> 434
5
<br> Obec Velká Bukovina č.p.178,407 29 Velká Bukovina DS
<br> 434
6
<br> Obec Starý Šachov Malý Šachov 80,405 02 Starý Šachov DS
<br> 434
7
<br> Obec Veselé č.p.153,405 02 Veselé DS
<br> 434
8
<br> Obec Markvartice č.p.280,407 42 Markvartice DS
<br> 434
9
<br> Obec Dolní Habartice č.p.178,405 02 Dolní Habartice DS
<br> 435
0
<br> Obec Horní Habartice č.p.187,405 02 Horní Habartice DS
<br> 435
1
<br> Obec Františkov nad Ploučnicí č.p.79,407 23 Františkov nad
Ploučnicí
<br> DS
<br> 435
2
<br> Obec Merboltice č.p.53,405 02 Merboltice DS
<br> 435
3
<br> Obec Valkeřice č.p.299,407 24 Valkeřice DS
<br> 435
4
<br> Obec Dobrná č.p.26,407 41 Dobrná DS
<br> 435
5
<br> Obec Lobendava č.p.271,407 84 Lobendava DS
<br> 435
6
<br> Obec Labská Stráň č.p.111,405 02 Labská Stráň DS
<br> 435
7
<br> Obec Bynovec č.p.29,405 02 Bynovec DS
<br> 435
8
<br> Obec Růžová č.p.30,405 02 Růžová DS
<br> 435
9
<br> Obec Janov č.p.235,405 02 Janov DS
<br> 436
0
<br> Obec Chotiměř č.p.66,410 02 Chotiměř DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 168
<br>
436
1
<br> Obec Trnovany č.p.37,412 01 Trnovany DS
<br> 436
2
<br> Obec Bitozeves č.p.50,440 01 Bitozeves DS
<br> 436
3
<br> Obec Blažim č.p.107,440 01 Blažim DS
<br> 436
4
<br> Obec Blšany u Loun č.p.2,440 01 Blšany u Loun DS
<br> 436
5
<br> Městys Cítoliby Zeměšská 219,439 02 Cítoliby DS
<br> 436
6
<br> Obec Černčice Jiráskova 223,439 01 Černčice DS
<br> 436
7
<br> Obec Deštnice č.p.112,438 01 Deštnice DS
<br> 436
8
<br> Obec Holedeč č.p.30,438 01 Holedeč DS
<br> 436
9
<br> Obec Hříškov č.p.50,439 04 Hříškov DS
<br> 437
0
<br> Obec Chraberce č.p.11,440 01 Chraberce DS
<br> 437
1
<br> Obec Jimlín č.p.7,440 01 Jimlín DS
<br> 437
2
<br> Obec Libořice č.p.30,438 01 Libořice DS
<br> 437
3
<br> Obec Lišany č.p.34,440 01 Lišany DS
<br> 437
4
<br> Obec Nová Ves č.p.4,440 01 Nová Ves DS
<br> 437
5
<br> Obec Obora č.p.117,440 01 Obora DS
<br> 437
6
<br> Obec Očihov č.p.7,439 87 Očihov DS
<br> 437
7
<br> Obec Opočno č.p.62,440 01 Opočno DS
<br> 437
8
<br> Obec Pnětluky č.p.26,440 01 Pnětluky DS
<br> 437
9
<br> Obec Podbořanský Rohozec č.p.6,441 01 Podbořanský Rohozec DS
<br> 438
0
<br> Obec Raná č.p.114,439 24 Raná DS
<br> 438
1
<br> Obec Smolnice č.p.104,439 14 Smolnice DS
<br> 438
2
<br> Obec Staňkovice Postoloprtská 8,439 49 Staňkovice DS
<br> 438
3
<br> Obec Toužetín č.p.42,440 01 Toužetín DS
<br> 438
4
<br> Obec Úherce č.p.57,440 01 Úherce DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 169
<br>
438
5
<br> Obec Velemyšleves č.p.100,438 01 Velemyšleves DS
<br> 438
6
<br> Obec Veltěže Perucká 73,440 01 Veltěže DS
<br> 438
7
<br> Obec Vrbno nad Lesy č.p.26,439 06 Vrbno nad Lesy DS
<br> 438
8
<br> Obec Zbrašín č.p.23,440 01 Zbrašín DS
<br> 438
9
<br> Obec Žerotín č.p.95,440 01 Žerotín DS
<br> 439
0
<br> Obec Zubrnice č.p.38,400 02 Zubrnice DS
<br> 439
1
<br> Obec Ryjice č.p.14,403 31 Ryjice DS
<br> 439
2
<br> Obec Malé Březno č.p.7,400 02 Malé Březno DS
<br> 439
3
<br> Obec Tašov č.p.51,400 02 Tašov DS
<br> 439
4
<br> Město Chabařovice Husovo náměstí 183,403 17
Chabařovice
<br> DS
<br> 439
5
<br> Obec Drnovice č.p.113,763 25 Drnovice DS
<br> 439
6
<br> Obec Hodíškov č.p.52,591 01 Hodíškov DS
<br> 439
7
<br> Obec Neplachovice Na Návsi 16,747 74 Neplachovice DS
<br> 439
8
<br> Obec Doubrava č.p.599,735 33 Doubrava DS
<br> 439
9
<br> Město Staré Město náměstí Hrdinů 100,686 03 Staré
Město
<br> DS
<br> 440
0
<br> Město Kunovice náměstí Svobody 361,686 04
Kunovice
<br> DS
<br> 440
1
<br> Obec Březová č.p.36,763 15 Březová DS
<br> 440
2
<br> Obec Dešná č.p.88,763 15 Dešná DS
<br> 440
3
<br> Obec Dobrkovice č.p.61,763 07 Dobrkovice DS
<br> 440
4
<br> Obec Držková č.p.106,763 19 Držková DS
<br> 440
5
<br> Obec Horní Lhota č.p.27,763 23 Horní Lhota DS
<br> 440
6
<br> Obec Hostišová Hostišová - Horňák 100,763 01
Hostišová
<br> DS
<br> 440
7
<br> Obec Hrobice č.p.92,763 15 Hrobice DS
<br> 440
8
<br> OBEC KELNÍKY č.p.1,763 07 Kelníky DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 170
<br>
440
9
<br> Obec Komárov č.p.124,763 61 Komárov DS
<br> 441
0
<br> Obec Lutonina č.p.114,763 12 Lutonina DS
<br> 441
1
<br> Obec Lhotsko č.p.57,763 12 Lhotsko DS
<br> 441
2
<br> Obec Lípa č.p.118,763 11 Lípa DS
<br> 441
3
<br> Obec Lhota č.p.265,763 02 Lhota DS
<br> 441
4
<br> OBEC LOUČKA č.p.141,763 25 Loučka DS
<br> 441
5
<br> Obec Machová č.p.120,763 01 Machová DS
<br> 441
6
<br> Obec Neubuz č.p.91,763 15 Neubuz DS
<br> 441
7
<br> Obec Oldřichovice č.p.86,763 61 Oldřichovice DS
<br> 441
8
<br> Obec Pohořelice Školní 35,763 61 Pohořelice DS
<br> 441
9
<br> Obec Poteč č.p.12,766 01 Poteč DS
<br> 442
0
<br> Městys Pozlovice Hlavní 51,763 26 Pozlovice DS
<br> 442
1
<br> Obec Sazovice č.p.180,763 01 Sazovice DS
<br> 442
2
<br> OBEC SEHRADICE č.p.64,763 23 Sehradice DS
<br> 442
3
<br> Obec Slopné č.p.112,763 23 Slopné DS
<br> 442
4
<br> Obec Tečovice č.p.185,763 02 Tečovice DS
<br> 442
5
<br> Obec Ublo č.p.74,763 12 Ublo DS
<br> 442
6
<br> OBEC VLČKOVÁ č.p.136,763 19 Vlčková DS
<br> 442
7
<br> Obec Pelechy č.p.27,344 01 Pelechy DS
<br> 442
8
<br> Obec Pasečnice Nová Pasečnice 33,344 01 Pasečnice DS
<br> 442
9
<br> Obec Nevolice č.p.4,344 01 Nevolice DS
<br> 443
0
<br> Obec Pec č.p.58,344 01 Pec DS
<br> 443
1
<br> Obec Trhanov č.p.63,345 33 Trhanov DS
<br> 443
2
<br> Obec Hora Svatého Václava č.p.6,345 22 Hora Svatého Václava DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 171
<br>
443
3
<br> Obec Mnichov č.p.73,345 22 Mnichov DS
<br> 443
4
<br> Obec Vlkanov č.p.24,345 22 Vlkanov DS
<br> 443
5
<br> Obec Hvožďany č.p.7,345 22 Hvožďany DS
<br> 443
6
<br> Obec Otov č.p.41,345 22 Otov DS
<br> 443
7
<br> Obec Pařezov Nový Pařezov 35,344 01 Pařezov DS
<br> 443
8
<br> Obec Drahotín č.p.72,345 22 Drahotín DS
<br> 443
9
<br> Obec Nový Kramolín č.p.13,344 01 Nový Kramolín DS
<br> 444
0
<br> Obec Bukovec č.p.33,345 62 Bukovec DS
<br> 444
1
<br> Obec Čečovice č.p.3,345 62 Čečovice DS
<br> 444
2
<br> Obec Černovice č.p.21,345 62 Černovice DS
<br> 444
3
<br> Obec Neuměř č.p.26,345 62 Neuměř DS
<br> 444
4
<br> Obec Horní Kamenice č.p.65,345 62 Horní Kamenice DS
<br> 444
5
<br> Obec Kvíčovice č.p.50,345 62 Kvíčovice DS
<br> 444
6
<br> Obec Všekary č.p.16,345 62 Všekary DS
<br> 444
7
<br> Obec Štichov č.p.31,345 62 Štichov DS
<br> 444
8
<br> Obec Poděvousy č.p.47,345 61 Poděvousy DS
<br> 444
9
<br> Obec Hlohovčice č.p.80,345 61 Hlohovčice DS
<br> 445
0
<br> Obec Vidice č.p.43,346 01 Vidice DS
<br> 445
1
<br> Obec Křenovy č.p.29,345 61 Křenovy DS
<br> 445
2
<br> Obec Spáňov č.p.17,344 01 Spáňov DS
<br> 445
3
<br> Obec Velký Malahov č.p.28,346 01 Velký Malahov DS
<br> 445
4
<br> Obec Všepadly č.p.14,345 43 Všepadly DS
<br> 445
5
<br> Obec Únějovice č.p.30,345 43 Únějovice DS
<br> 445
6
<br> Obec Úboč č.p.60,345 43 Úboč DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 172
<br>
445
7
<br> Obec Němčice č.p.17,345 06 Němčice DS
<br> 445
8
<br> Obec Kaničky č.p.2,345 43 Kaničky DS
<br> 445
9
<br> Obec Hradiště č.p.75,345 43 Hradiště DS
<br> 446
0
<br> Obec Kanice č.p.32,345 43 Kanice DS
<br> 446
1
<br> Obec Chocomyšl č.p.40,345 43 Chocomyšl DS
<br> 446
2
<br> Obec Úsilov č.p.33,345 06 Úsilov DS
<br> 446
3
<br> Obec Chodská Lhota č.p.83,345 06 Chodská Lhota DS
<br> 446
4
<br> Obec Babylon č.p.27,344 01 Babylon DS
<br> 446
5
<br> Obec Mutěnín č.p.60,345 25 Mutěnín DS
<br> 446
6
<br> Obec Močerady č.p.50,345 61 Močerady DS
<br> 446
7
<br> Obec Díly č.p.75,344 01 Díly DS
<br> 446
8
<br> Obec Ždánov č.p.49,344 01 Ždánov DS
<br> 446
9
<br> Obec Brnířov č.p.41,345 06 Brnířov DS
<br> 447
0
<br> Obec Libkov č.p.7,345 06 Libkov DS
<br> 447
1
<br> Obec Loučim č.p.2,345 06 Loučim DS
<br> 447
2
<br> Obec Nová Ves č.p.65,345 06 Nová Ves DS
<br> 447
3
<br> Obec Chrastavice č.p.28,344 01 Chrastavice DS
<br> 447
4
<br> Obec Mířkov č.p.77,346 01 Mířkov DS
<br> 447
5
<br> Obec Ovesné Kladruby č.p.17,353 01 Ovesné Kladruby DS
<br> 447
6
<br> Obec Krásná č.p.196,352 01 Krásná DS
<br> 447
7
<br> Obec Podhradí č.p.55,352 01 Podhradí DS
<br> 447
8
<br> Obec Okrouhlá č.p.47,350 02 Okrouhlá DS
<br> 447
9
<br> Obec Třebeň č.p.31,351 34 Třebeň DS
<br> 448
0
<br> Obec Milíkov č.p.1,350 02 Milíkov DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 173
<br>
448
1
<br> Obec Vojtanov Horní Vojtanov 40,351 34 Vojtanov DS
<br> 448
2
<br> Obec Pomezí nad Ohří č.p.18,350 02 Pomezí nad Ohří DS
<br> 448
3
<br> Obec Stará Voda č.p.88,353 01 Stará Voda DS
<br> 448
4
<br> Obec Velká Hleďsebe Plzeňská 32,353 01 Velká Hleďsebe DS
<br> 448
5
<br> Obec Vlkovice č.p.21,353 01 Vlkovice DS
<br> 448
6
<br> Obec Zádub-Závišín Zádub 92,353 01 Zádub-Závišín DS
<br> 448
7
<br> Obec Valy V Lukách 21,353 01 Valy DS
<br> 448
8
<br> Obec Prameny č.p.32,353 01 Prameny DS
<br> 448
9
<br> Obec Odrava č.p.22,350 02 Odrava DS
<br> 449
0
<br> Obec Tuřany č.p.7,350 02 Tuřany DS
<br> 449
1
<br> Obec Černíkovice č.p.32,331 41 Černíkovice DS
<br> 449
2
<br> Obec Kbelany č.p.46,330 23 Kbelany DS
<br> 449
3
<br> Obec Koryta č.p.24,331 51 Koryta DS
<br> 449
4
<br> Obec Kaceřov č.p.49,331 51 Kaceřov DS
<br> 449
5
<br> Obec Rochlov č.p.31,330 23 Rochlov DS
<br> 449
6
<br> Obec Bučí č.p.57,331 52 Bučí DS
<br> 449
7
<br> Obec Krašovice č.p.49,330 13 Krašovice DS
<br> 449
8
<br> Obec Líté č.p.71,331 52 Líté DS
<br> 449
9
<br> Obec Loza č.p.47,331 52 Loza DS
<br> 450
0
<br> Obec Lochousice č.p.75,330 23 Lochousice DS
<br> 450
1
<br> Obec Nadryby č.p.14,330 11 Nadryby DS
<br> 450
2
<br> Obec Hlince č.p.44,331 41 Hlince DS
<br> 450
3
<br> Obec Holovousy č.p.44,331 41 Holovousy DS
<br> 450
4
<br> Obec Slatina č.p.10,331 41 Slatina DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 174
<br>
450
5
<br> Obec Rybnice č.p.105,331 51 Rybnice DS
<br> 450
6
<br> Obec Bohy č.p.31,331 41 Bohy DS
<br> 450
7
<br> Obec Brodeslavy č.p.13,331 41 Brodeslavy DS
<br> 450
8
<br> Obec Všehrdy č.p.2,331 41 Všehrdy DS
<br> 450
9
<br> Obec Bdeněves č.p.49,330 32 Bdeněves DS
<br> 451
0
<br> Obec Myslinka č.p.6,330 23 Myslinka DS
<br> 451
1
<br> Obec Výrov Hadačka 105,331 41 Výrov DS
<br> 451
2
<br> Obec Blažim č.p.32,330 38 Blažim DS
<br> 451
3
<br> Obec Příšov č.p.36,330 11 Příšov DS
<br> 451
4
<br> Obec Čeminy č.p.37,330 33 Čeminy DS
<br> 451
5
<br> Obec Újezd nade Mží č.p.47,330 33 Újezd nade Mží DS
<br> 451
6
<br> Obec Plešnice č.p.33,330 33 Plešnice DS
<br> 451
7
<br> Obec Kunějovice č.p.28,330 35 Kunějovice DS
<br> 451
8
<br> Obec Nevřeň č.p.73,330 11 Nevřeň DS
<br> 451
9
<br> Obec Pastuchovice č.p.33,331 65 Pastuchovice DS
<br> 452
0
<br> Obec Tis u Blatna č.p.1,331 65 Tis u Blatna DS
<br> 452
1
<br> Obec Tatrovice č.p.26,357 35 Tatrovice DS
<br> 452
2
<br> Obec Dolní Rychnov Revoluční 303,356 04 Dolní Rychnov DS
<br> 452
3
<br> Městys Svatava ČSA 277,357 03 Svatava DS
<br> 452
4
<br> Obec Šabina č.p.80,356 01 Šabina DS
<br> 452
5
<br> Město Krásno Radniční 1,357 31 Krásno DS
<br> 452
6
<br> Obec Andělská Hora č.p.18,364 71 Andělská Hora DS
<br> 452
7
<br> OBEC BOŽIČANY č.p.96,362 25 Božičany DS
<br> 452
8
<br> Obec Březová Hamerská 104/38,360 01 Březová DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 175
<br>
452
9
<br> Obec Černava č.p.80,362 21 Černava DS
<br> 453
0
<br> Obec Dalovice Hlavní 82/25,362 63 Dalovice DS
<br> 453
1
<br> Obec Děpoltovice č.p.44,362 25 Děpoltovice DS
<br> 453
2
<br> Obec Hájek č.p.68,363 01 Hájek DS
<br> 453
3
<br> Obec Jenišov č.p.88,360 01 Jenišov DS
<br> 453
4
<br> Město Krásné Údolí č.p.77,364 01 Krásné Údolí DS
<br> 453
5
<br> Obec Mírová č.p.40,357 35 Mírová DS
<br> 453
6
<br> Obec Otovice Hroznětínská 130,360 01 Otovice DS
<br> 453
7
<br> Obec Smolné Pece č.p.143,362 25 Smolné Pece DS
<br> 453
8
<br> Obec Teplička č.p.40,364 64 Teplička DS
<br> 453
9
<br> Obec Vrbice č.p.65,364 53 Vrbice DS
<br> 454
0
<br> Obec Mezholezy (dříve okres
Domažlice)
<br> č.p.57,345 06 Mezholezy DS
<br> 454
1
<br> Obec Mokrosuky č.p.66,342 01 Mokrosuky DS
<br> 454
2
<br> Obec Svéradice č.p.146,341 01 Svéradice DS
<br> 454
3
<br> Obec Nezdice č.p.46,334 01 Nezdice DS
<br> 454
4
<br> Obec Borovy č.p.21,334 01 Borovy DS
<br> 454
5
<br> Obec Břežany č.p.23,341 01 Břežany DS
<br> 454
6
<br> Obec Vřeskovice č.p.112,334 01 Vřeskovice DS
<br> 454
7
<br> Obec Modrava č.p.63,341 92 Modrava DS
<br> 454
8
<br> Obec Horská Kvilda č.p.40,385 01 Horská Kvilda DS
<br> 454
9
<br> Obec Mlýnské Struhadlo č.p.2,339 01 Mlýnské Struhadlo DS
<br> 455
0
<br> Obec Myslovice č.p.56,339 01 Myslovice DS
<br> 455
1
<br> Obec Dražovice č.p.4,342 01 Dražovice DS
<br> 455
2
<br> Obec Červené Poříčí č.p.27,340 12 Červené Poříčí DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 176
<br>
455
3
<br> Obec Číhaň č.p.26,341 42 Číhaň DS
<br> 455
4
<br> Obec Hejná č.p.70,341 01 Hejná DS
<br> 455
5
<br> Obec Hnačov č.p.46,340 34 Hnačov DS
<br> 455
6
<br> Obec Běhařov č.p.68,340 21 Běhařov DS
<br> 455
7
<br> Obec Klenová č.p.65,340 21 Klenová DS
<br> 455
8
<br> Obec Kejnice č.p.12,341 01 Kejnice DS
<br> 455
9
<br> Obec Javor č.p.38,340 21 Javor DS
<br> 456
0
<br> Obec Ježovy č.p.52,340 12 Ježovy DS
<br> 456
1
<br> Obec Kvášňovice č.p.5,341 01 Kvášňovice DS
<br> 456
2
<br> Obec Chlistov č.p.54,339 01 Chlistov DS
<br> 456
3
<br> Obec Obytce č.p.19,339 01 Obytce DS
<br> 456
4
<br> Obec Olšany č.p.15,341 01 Olšany DS
<br> 456
5
<br> Obec Poleň č.p.47,339 01 Poleň DS
<br> 456
6
<br> Obec Týnec č.p.69,340 21 Týnec DS
<br> 456
7
<br> Obec Ošelín č.p.36,349 01 Ošelín DS
<br> 456
8
<br> Obec Záchlumí č.p.17,349 01 Záchlumí DS
<br> 456
9
<br> Obec Milíře č.p.140,347 01 Milíře DS
<br> 457
0
<br> Obec Kokašice č.p.48,349 52 Kokašice DS
<br> 457
1
<br> Obec Zhoř č.p.38,349 01 Zhoř DS
<br> 457
2
<br> Obec Prostiboř č.p.37,349 01 Prostiboř DS
<br> 457
3
<br> Obec Zadní Chodov č.p.100,348 15 Zadní Chodov DS
<br> 457
4
<br> Obec Broumov č.p.75,348 15 Broumov DS
<br> 457
5
<br> Obec Obora č.p.57,347 01 Obora DS
<br> 457
6
<br> Obec Únehle č.p.6,349 01 Únehle DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 177
<br>
457
7
<br> Obec Trpísty č.p.18,349 01 Trpísty DS
<br> 457
8
<br> Obec Olbramov č.p.5,349 01 Olbramov DS
<br> 457
9
<br> Obec Horní Kozolupy č.p.67,349 52 Horní Kozolupy DS
<br> 458
0
<br> Obec Studánka č.p.170,347 01 Studánka DS
<br> 458
1
<br> Obec Lom u Tachova č.p.35,347 01 Lom u Tachova DS
<br> 458
2
<br> Obec Dlouhý Újezd č.p.170,347 01 Dlouhý Újezd DS
<br> 458
3
<br> Obec Částkov č.p.49,348 01 Částkov DS
<br> 458
4
<br> Obec Brod nad Tichou č.p.96,348 15 Brod nad Tichou DS
<br> 458
5
<br> Obec Kočov č.p.29,348 15 Kočov DS
<br> 458
6
<br> Obec Tisová č.p.5,348 01 Tisová DS
<br> 458
7
<br> Obec Lhota pod Radčem č.p.59,337 01 Lhota pod Radčem DS
<br> 458
8
<br> Obec Týček č.p.95,338 08 Týček DS
<br> 458
9
<br> Obec Všenice č.p.13,338 24 Všenice DS
<br> 459
0
<br> Obec Plískov č.p.63,338 08 Plískov DS
<br> 459
1
<br> Obec Smědčice č.p.32,338 24 Smědčice DS
<br> 459
2
<br> Městys Zvíkovec č.p.100,338 08 Zvíkovec DS
<br> 459
3
<br> Obec Vejvanov č.p.47,338 28 Vejvanov DS
<br> 459
4
<br> Obec Újezd u Svatého Kříže č.p.27,338 24 Újezd u Svatého Kříže DS
<br> 459
5
<br> Obec Svojkovice č.p.21,338 22 Svojkovice DS
<br> 459
6
<br> Obec Skomelno č.p.94,338 28 Skomelno DS
<br> 459
7
<br> Obec Sebečice č.p.43,338 08 Sebečice DS
<br> 459
8
<br> Obec Němčovice č.p.37,338 24 Němčovice DS
<br> 459
9
<br> Obec Lhotka u Radnic č.p.33,338 24 Lhotka u Radnic DS
<br> 460
0
<br> Obec Ostrovec-Lhotka Lhotka 64,338 08 Ostrovec-Lhotka DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 178
<br>
460
1
<br> Obec Kamenný Újezd č.p.18,337 01 Kamenný Újezd DS
<br> 460
2
<br> Obec Kamenec č.p.7,338 28 Kamenec DS
<br> 460
3
<br> Obec Chomle č.p.19,338 28 Chomle DS
<br> 460
4
<br> Obec Chlum č.p.55,338 08 Chlum DS
<br> 460
5
<br> Obec Hradiště č.p.36,338 08 Hradiště DS
<br> 460
6
<br> Obec Čilá č.p.6,338 08 Čilá DS
<br> 460
7
<br> Obec Bezděkov č.p.8,338 24 Bezděkov DS
<br> 460
8
<br> Obec Kotovice č.p.22,333 01 Kotovice DS
<br> 460
9
<br> Obec Honezovice č.p.64,333 01 Honezovice DS
<br> 461
0
<br> Obec Štěnovický Borek č.p.28,332 09 Štěnovický Borek DS
<br> 461
1
<br> Obec Vlčtejn č.p.34,332 04 Vlčtejn DS
<br> 461
2
<br> Obec Líšina č.p.52,333 01 Líšina DS
<br> 461
3
<br> Obec Životice č.p.17,335 44 Životice DS
<br> 461
4
<br> Obec Bolkov č.p.26,334 01 Bolkov DS
<br> 461
5
<br> Obec Střelice č.p.28,333 01 Střelice DS
<br> 461
6
<br> Obec Lisov č.p.3,333 01 Lisov DS
<br> 461
7
<br> Obec Nezdřev č.p.9,335 44 Nezdřev DS
<br> 461
8
<br> Obec Borovno č.p.62,335 61 Borovno DS
<br> 461
9
<br> Obec Oplot č.p.69,334 01 Oplot DS
<br> 462
0
<br> Obec Letkov Ke Hřišti 117,326 00 Letkov DS
<br> 462
1
<br> Obec Dolce č.p.100,334 01 Dolce DS
<br> 462
2
<br> Obec Drahkov č.p.12,336 01 Drahkov DS
<br> 462
3
<br> Obec Předenice č.p.7,332 09 Předenice DS
<br> 462
4
<br> Obec Nebílovy č.p.101,332 04 Nebílovy DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 179
<br>
462
5
<br> Obec Horní Lukavice č.p.40,334 01 Horní Lukavice DS
<br> 462
6
<br> Obec Radkovice č.p.65,334 01 Radkovice DS
<br> 462
7
<br> Obec Měcholupy č.p.76,335 51 Měcholupy DS
<br> 462
8
<br> Obec Srby č.p.75,335 01 Srby DS
<br> 462
9
<br> Obec Sedliště č.p.63,335 01 Sedliště DS
<br> 463
0
<br> Obec Týniště č.p.7,334 01 Týniště DS
<br> 463
1
<br> Obec Skašov č.p.55,336 01 Skašov DS
<br> 463
2
<br> Obec Vlčí č.p.13,334 01 Vlčí DS
<br> 463
3
<br> Obec Nová Ves č.p.153,334 41 Nová Ves DS
<br> 463
4
<br> Obec Kozlovice č.p.33,335 01 Kozlovice DS
<br> 463
5
<br> Obec Mokrouše č.p.47,332 01 Mokrouše DS
<br> 463
6
<br> Obec Otěšice č.p.11,334 01 Otěšice DS
<br> 463
7
<br> Obec Chlumy č.p.56,335 01 Chlumy DS
<br> 463
8
<br> Obec Únětice č.p.6,336 01 Únětice DS
<br> 463
9
<br> Obec Krčmaň Kokorská 163,779 00 Krčmaň DS
<br> 464
0
<br> Obec Nová Hradečná č.p.193,783 83 Nová Hradečná DS
<br> 464
1
<br> Obec Medlov č.p.300,783 91 Medlov DS
<br> 464
2
<br> Obec Horní Suchá Sportovní 2/3,735 35 Horní Suchá DS
<br> 464
3
<br> Obec Stará Ves Dlouhá 287/32,795 01 Stará Ves DS
<br> 464
4
<br> Obec Malá Štáhle č.p.26,795 01 Malá Štáhle DS
<br> 464
5
<br> Město Andělská Hora č.p.197,793 31 Andělská Hora DS
<br> 464
6
<br> Obec Rudná pod Pradědem Stará Rudná 89,793 31 Rudná pod
Pradědem
<br> DS
<br> 464
7
<br> Obec Čaková č.p.101,793 16 Čaková DS
<br> 464
8
<br> Obec Tvrdkov č.p.57,793 44 Tvrdkov DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 180
<br>
464
9
<br> Obec Velká Štáhle č.p.49,793 51 Velká Štáhle DS
<br> 465
0
<br> Obec Mezina č.p.2,792 01 Mezina DS
<br> 465
1
<br> Obec Valšov č.p.72,792 01 Valšov DS
<br> 465
2
<br> Obec Moravskoslezský Kočov Moravský Kočov 200,792 01
Moravskoslezský Kočov
<br> DS
<br> 465
3
<br> Obec Staré Město č.p.66,792 01 Staré Město DS
<br> 465
4
<br> Obec Dlouhá Stráň č.p.47,792 01 Dlouhá Stráň DS
<br> 465
5
<br> Obec Staré Heřminovy č.p.129,793 12 Staré Heřminovy DS
<br> 465
6
<br> Obec Horní Životice č.p.126,793 12 Horní Životice DS
<br> 465
7
<br> Obec Slezské Pavlovice č.p.16,793 99 Slezské Pavlovice DS
<br> 465
8
<br> Obec Hlinka č.p.25,793 99 Hlinka DS
<br> 465
9
<br> Obec Dívčí Hrad č.p.64,793 99 Dívčí Hrad DS
<br> 466
0
<br> Obec Petrovice č.p.34,793 84 Petrovice DS
<br> 466
1
<br> Obec Ludvíkov č.p.122,793 26 Ludvíkov DS
<br> 466
2
<br> Obec Dubčany č.p.24,783 22 Dubčany DS
<br> 466
3
<br> Obec Bílsko č.p.11,783 22 Bílsko DS
<br> 466
4
<br> Obec Loučka č.p.76,783 22 Loučka DS
<br> 466
5
<br> Obec Přáslavice č.p.23,783 54 Přáslavice DS
<br> 466
6
<br> Obec Bukovany č.p.57,779 00 Bukovany DS
<br> 466
7
<br> Obec Svésedlice č.p.58,783 54 Svésedlice DS
<br> 466
8
<br> Obec Žabeň č.p.62,739 25 Žabeň DS
<br> 466
9
<br> Obec Dolní Tošanovice č.p.121,739 53 Dolní Tošanovice DS
<br> 467
0
<br> Obec Horní Tošanovice č.p.129,739 53 Horní Tošanovice DS
<br> 467
1
<br> Obec Řeka č.p.73,739 55 Řeka DS
<br> 467
2
<br> Obec Smilovice č.p.13,739 55 Smilovice DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 181
<br>
467
3
<br> Obec Střítež č.p.118,739 59 Střítež DS
<br> 467
4
<br> Obec Třanovice č.p.250,739 53 Třanovice DS
<br> 467
5
<br> Obec Vělopolí č.p.48,739 59 Vělopolí DS
<br> 467
6
<br> Obec Staré Město Jamnická 46,738 01 Staré Město DS
<br> 467
7
<br> Obec Staříč Chlebovická 201,739 43 Staříč DS
<br> 467
8
<br> Obec Malenovice č.p.85,739 11 Malenovice DS
<br> 467
9
<br> Obec Pstruží č.p.93,739 11 Pstruží DS
<br> 468
0
<br> Obec Soběšovice č.p.10,739 38 Soběšovice DS
<br> 468
1
<br> Obec Pražmo č.p.153,739 04 Pražmo DS
<br> 468
2
<br> Obec Raškovice č.p.207,739 04 Raškovice DS
<br> 468
3
<br> Obec Vyšní Lhoty č.p.244,739 51 Vyšní Lhoty DS
<br> 468
4
<br> Obec Krásná č.p.287,739 04 Krásná DS
<br> 468
5
<br> Obec Řepiště Mírová 178,739 32 Řepiště DS
<br> 468
6
<br> Obec Nošovice č.p.58,739 51 Nošovice DS
<br> 468
7
<br> Obec Dobratice č.p.49,739 51 Dobratice DS
<br> 468
8
<br> Obec Nižní Lhoty č.p.71,739 51 Nižní Lhoty DS
<br> 468
9
<br> Obec Pazderna č.p.65,739 51 Pazderna DS
<br> 469
0
<br> Obec Vojkovice č.p.88,739 51 Vojkovice DS
<br> 469
1
<br> Obec Bílá č.p.151,739 15 Bílá DS
<br> 469
2
<br> Obec Libotov č.p.80,544 01 Libotov DS
<br> 469
3
<br> OBEC STANOVICE č.p.36,544 01 Stanovice DS
<br> 469
4
<br> Obec Bílsko č.p.48,508 01 Bílsko u Hořic DS
<br> 469
5
<br> OBEC BOREK č.p.8,507 71 Borek DS
<br> 469
6
<br> Obec Brada-Rybníček Rybníček 30,506 01 Brada-Rybníček DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 182
<br>
469
7
<br> OBEC BŘEZINA č.p.43,506 01 Březina DS
<br> 469
8
<br> OBEC BŘÍŠŤANY č.p.130,508 01 Bříšťany DS
<br> 469
9
<br> OBEC BUDČEVES č.p.19,507 32 Budčeves DS
<br> 470
0
<br> Obec Bukvice č.p.28,506 01 Bukvice DS
<br> 470
1
<br> Obec Butoves č.p.47,506 01 Butoves DS
<br> 470
2
<br> Obec Červená Třemešná č.p.47,508 01 Červená Třemešná DS
<br> 470
3
<br> OBEC DÍLCE č.p.7,506 01 Dílce DS
<br> 470
4
<br> OBEC DOLNÍ LOCHOV č.p.2,506 01 Dolní Lochov DS
<br> 470
5
<br> Obec Dřevěnice č.p.56,507 13 Dřevěnice DS
<br> 470
6
<br> OBEC CHOLENICE č.p.1,507 32 Cholenice DS
<br> 470
7
<br> Obec Choteč č.p.129,507 81 Choteč DS
<br> 470
8
<br> OBEC CHYJICE č.p.54,506 01 Chyjice DS
<br> 470
9
<br> OBEC JINOLICE č.p.39,506 01 Jinolice DS
<br> 471
0
<br> OBEC KACÁKOVA LHOTA č.p.48,506 01 Kacákova Lhota DS
<br> 471
1
<br> OBEC KBELNICE č.p.1,506 01 Kbelnice DS
<br> 471
2
<br> OBEC KOSTELEC č.p.7,506 01 Kostelec DS
<br> 471
3
<br> OBEC KOVAČ č.p.21,506 01 Kovač DS
<br> 471
4
<br> OBEC KOZOJEDY č.p.11,507 03 Kozojedy DS
<br> 471
5
<br> OBEC KYJE č.p.49,507 13 Kyje DS
<br> 471
6
<br> OBEC LÍSKOVICE č.p.72,508 01 Lískovice DS
<br> 471
7
<br> Obec Milovice u Hořic č.p.46,508 01 Milovice u Hořic DS
<br> 471
8
<br> Obec Nevratice č.p.93,508 01 Nevratice DS
<br> 471
9
<br> Obec Ohařice č.p.41,506 01 Ohařice DS
<br> 472
0
<br> OBEC OHAVEČ č.p.9,506 01 Ohaveč DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 183
<br>
472
1
<br> Obec Osek č.p.25,507 43 Osek DS
<br> 472
2
<br> Obec Ostružno č.p.5,506 01 Ostružno DS
<br> 472
3
<br> OBEC PETROVIČKY č.p.1,508 01 Petrovičky DS
<br> 472
4
<br> OBEC RAŠÍN č.p.11,508 01 Rašín DS
<br> 472
5
<br> Obec Rohoznice č.p.1,507 71 Rohoznice DS
<br> 472
6
<br> Obec Rokytňany Horní Rokytňany 27,507 23
Rokytňany
<br> DS
<br> 472
7
<br> Obec Sedliště č.p.13,507 23 Sedliště DS
<br> 472
8
<br> Obec Sekeřice č.p.8,507 03 Sekeřice DS
<br> 472
9
<br> Obec Slavhostice č.p.116,507 32 Slavhostice DS
<br> 473
0
<br> OBEC SOBĚRAZ č.p.70,507 13 Soběraz DS
<br> 473
1
<br> Obec Staré Místo č.p.70,506 01 Staré Místo DS
<br> 473
2
<br> Obec Sukorady č.p.70,508 01 Sukorady DS
<br> 473
3
<br> Obec Svatojanský Újezd č.p.54,507 81 Svatojanský Újezd DS
<br> 473
4
<br> Obec Šárovcova Lhota č.p.80,507 59 Šárovcova Lhota DS
<br> 473
5
<br> OBEC TETÍN č.p.57,507 71 Tetín DS
<br> 473
6
<br> Obec Úlibice č.p.53,507 07 Úlibice DS
<br> 473
7
<br> Obec Vrbice č.p.25,507 03 Vrbice DS
<br> 473
8
<br> Obec Vřesník č.p.46,507 71 Vřesník DS
<br> 473
9
<br> OBEC ZÁMOSTÍ - BLATA Blata 16,506 01 Zámostí-Blata DS
<br> 474
0
<br> OBEC ŽIDOVICE č.p.7,507 32 Židovice DS
<br> 474
1
<br> OBEC HOŘENICE č.p.42,551 01 Hořenice DS
<br> 474
2
<br> OBEC VRCHOVNICE č.p.18,503 03 Vrchovnice DS
<br> 474
3
<br> OBEC NOVÁ VES č.p.39,517 21 Nová Ves DS
<br> 474
4
<br> OBEC ALBRECHTICE N.O.Na výsluní 275,517 22 Albrechtice
nad Orlicí
<br> DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 184
<br>
474
5
<br> OBEC LUPENICE č.p.62,517 41 Lupenice DS
<br> 474
6
<br> OBEC CHLÍSTOV č.p.8,518 01 Chlístov DS
<br> 474
7
<br> OBEC MOKRÉ č.p.12,517 71 Mokré DS
<br> 474
8
<br> obec Říčky v Orlických horách č.p.2,517 61 Říčky v Orlických
horách
<br> DS
<br> 474
9
<br> OBEC SNĚŽNÉ č.p.125,518 01 Sněžné DS
<br> 475
0
<br> OBEC POLOM č.p.34,517 41 Polom DS
<br> 475
1
<br> OBEC PRORUBY č.p.60,517 41 Proruby DS
<br> 475
2
<br> OBEC TUTLEKY č.p.10,517 41 Tutleky DS
<br> 475
3
<br> Obec Krchleby č.p.32,517 41 Krchleby DS
<br> 475
4
<br> Obec Svídnice č.p.36,517 41 Svídnice DS
<br> 475
5
<br> Obec Vrbice č.p.14,517 41 Vrbice DS
<br> 475
6
<br> OBEC VYSOKÝ ÚJEZD č.p.2,517 71 Vysoký Újezd DS
<br> 475
7
<br> OBEC JÍLOVICE č.p.26,517 72 Jílovice DS
<br> 475
8
<br> OBEC ROHENICE č.p.62,517 71 Rohenice DS
<br> 475
9
<br> OBEC LIBEL č.p.28,517 41 Libel DS
<br> 476
0
<br> OBEC TŘEBEŠOV č.p.47,516 01 Třebešov DS
<br> 476
1
<br> OBEC HŘIBINY-LEDSKÁ Hřibiny 11,517 41 Hřibiny-Ledská DS
<br> 476
2
<br> Obec Synkov-Slemeno Synkov 48,516 01 Synkov-Slemeno DS
<br> 476
3
<br> OBEC JAHODOV č.p.1,516 01 Jahodov DS
<br> 476
4
<br> OBEC LUKAVICE č.p.190,516 03 Lukavice DS
<br> 476
5
<br> OBEC PODBŘEZÍ č.p.16,518 03 Podbřezí DS
<br> 476
6
<br> Obec Březinky č.p.42,569 43 Březinky DS
<br> 476
7
<br> Obec Banín č.p.41,568 02 Banín DS
<br> 476
8
<br> Obec Bělá nad Svitavou č.p.215,569 05 Bělá nad Svitavou DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 185
<br>
476
9
<br> Obec Biskupice č.p.11,569 43 Biskupice DS
<br> 477
0
<br> Obec Borušov č.p.60,571 01 Borušov DS
<br> 477
1
<br> Obec Desná č.p.100,570 01 Desná DS
<br> 477
2
<br> Obec Dětřichov u Moravské
Třebové
<br> č.p.82,571 01 Dětřichov u Moravské
Třebové
<br> DS
<br> 477
3
<br> Obec Hartinkov č.p.63,569 43 Hartinkov DS
<br> 477
4
<br> Obec Horky č.p.55,570 01 Horky DS
<br> 477
5
<br> Obec Horní Újezd č.p.1,570 01 Horní Újezd DS
<br> 477
6
<br> Obec Hradec nad Svitavou č.p.230,569 01 Hradec nad Svitavou DS
<br> 477
7
<br> Obec Chmelík č.p.76,570 01 Chmelík DS
<br> 477
8
<br> Obec Javorník č.p.26,568 02 Javorník DS
<br> 477
9
<br> Obec Karle č.p.4,568 02 Karle DS
<br> 478
0
<br> Obec Kukle č.p.20,568 02 Kukle DS
<br> 478
1
<br> Obec Nová Sídla č.p.78,570 01 Nová Sídla DS
<br> 478
2
<br> Obec Nová Ves u Jarošova č.p.41,570 01 Nová Ves u Jarošova DS
<br> 478
3
<br> Obec Opatovec č.p.40,568 02 Opatovec DS
<br> 478
4
<br> Obec Poříčí u Litomyšle č.p.81,570 01 Poříčí u Litomyšle DS
<br> 478
5
<br> Obec Řídký č.p.25,570 01 Řídký DS
<br> 478
6
<br> Obec Tržek č.p.21,570 01 Tržek DS
<br> 478
7
<br> Obec Újezdec č.p.21,570 01 Újezdec DS
<br> 478
8
<br> Obec Útěchov č.p.65,571 01 Útěchov DS
<br> 478
9
<br> Obec Vrážné č.p.34,569 43 Vrážné DS
<br> 479
0
<br> Obec Želivsko č.p.29,569 04 Želivsko DS
<br> 479
1
<br> Obec Bačkov č.p.38,582 91 Bačkov DS
<br> 479
2
<br> Obec Bartoušov č.p.71,580 01 Bartoušov DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 63920/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 186
<br>
479
3
<br> Obec Bezděkov č.p.22,583 01 Bezděkov DS
<br> 479
4
<br> Obec Břevnice č.p.10,580 01 Břevnice DS
<br> 479
5
<br> Obec Čečkovice č.p.40,583 01 Čečkovice DS
<br> 479
6
<br> Obec Dolní Sokolovec č.p.4,583 01 Dolní Sokolovec DS
<br> 479
7
<br> Obec Heřmanice č.p.2,582 82 Heřmanice DS
<br> 479
8
<br> Obec Horní Paseka č.p.46,584 01 Horní Paseka DS
<br> 479
9
<br> Obec Jilem č.p.55,583 01 Jilem DS
<br> 480
0
<br> Obec Jitkov č.p.60,583 01 Jitkov DS
<br> 480
1
<br> Obec Knyk č.p.40,580 01 Knyk DS
<br> 480
2
<br> Obec Kochánov č.p.60,582 53 Kochánov DS
<br> 480
3
<br> Obec Kouty č.p.19,584 01 Kouty DS
<br> 480
4
<br> Obec Kraborovice č.p.21,582 82 Kraborovice DS
<br> 480
5
<br> Obec Kunemil č.p.43,582 91 Kunemil DS
<br> 480
6
<br> Obec Kyjov Dvorce č.ev.17,580 01 Kyjov DS
<br> 480
7
<br> Obec Lány č.p.41,583 01 Lány DS
<br> 480
8
<br> Obec Leškovice č.p.38,582 82 Leškovice DS
<br> 480