Závěrečný účet obce Bělotín za rok 2018

Ze samosprávy
Obec Bělotín
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
14. 02. 2020
Originální zdroj
https://www.belotin.cz/tmp/dokumenty/41457.pdf
Nalezeno adres
10
5216045 3594294 PDF https://www.belotin.cz/tmp/dokumenty/41457.pdf Obec Bělotín
Závěrečný obce Bělotín za rok 2018


Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů


Údaje o obci:
Obec Bělotín

Adresa: 753 64 Bělotín 151

Telefonické spojení: 581 612 100, 602 514 347

E-mailová pošta: belotin@belotin.cz

Internetové stránky: www.belotin.cz

Bankovní spojení: běžné účty 1883001369/0800, 1880320399 – vedené u ČSP – pobočka

Hranice, dotační účty 94-3713831/0710, 2006-3713831/0710 – vedené

u ČNB, pobočka Ostrava, účet SF 030031-1883001369/0800, účet půjček

182-1883001369/0800, úvěrové účty 478974189/0800, 429721409/0800,

297877179/0800, 288902459/0800, všechny vedeny u ČSP - pobočky

Hranice, 160004-9527001/0710 – SFRB Praha

IČ: 00301019, DIČ: CZ00301019



Název a sídlo zřízených příspěvkových organizací
Základní škola a mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace

753 64 Bělotín 2

Bankovní spojení: č. účtu 1885175389/5500

IČ: 71003827

Správa bytů Bělotín, p.o., Bělotín 151,

Bankovní spojení: 4017683379/0800

IČ: 71294651


Součástí závěrečného účtu jsou:
- údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby a o dalších

finančních operacích obce Bělotín, vč. tvorby použití fondů

- údaje o hospodaření s majetkem obce Bělotín

- hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bělotín

- hospodaření příspěvkové organizace Správa bytů Bělotín

- vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu Krajského úřadu

Olomouckého kraje, k rozpočtům obcí, ke státním fondům a k jiným rozpočtům a

k hospodaření dalších osob

- údaje o dalších finančních operacích

- zpráva o přezkoumání hospodaření obce Bělotín za rok 2018


Přílohy k závěrečnému účtu:
- Výkaz Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu Obce Bělotín sestavený k 31.12.2018

- Rozvaha Obce Bělotín sestavená k 31.12.2018

- Výkaz zisku a ztráty Obce Bělotín sestavený k 31.12.2018

- Příloha Obce Bělotín sestavená k 31.12.2018

- Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Bělotín sestavený k 31.12.2018

- Rozvaha příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bělotín sestavená k 31.12.2018





- Příloha příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bělotín sestavená k 31.12.2018

- Výkaz zisku a ztráty PO Správa bytů Bělotín sestavený k 31.12.2018

- Rozvaha příspěvkové organizace Správa bytů Bělotín sestavená k 31.12.2018

- Příloha příspěvkové organizace Správa bytů Bělotín sestavená k 31.12.2018

- Finanční vypořádání dotací

- Podklady ke státnímu závěrečnému účtu

- Výsledky finančních kontrol

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Bělotín za rok 2018

- Inventarizační zpráva obce za rok 2018

- Inventarizační zpráva příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bělotín za rok 2018

- Inventarizační zpráva příspěvkové organizace Správa bytů Bělotín za rok 2018



Přílohy k závěrečnému účtu jsou uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadě v Bělotíně

a na internetových stránkách obce www.belotin.cz na záložce

úřední deska, výsledky hospodaření.





Další informace o hospodaření obce




Úvěr: Obec Bělotín splácí úvěr z roku 2015 od ČSP Přerov – na „Projekt“ ( Přístavba 4

učeben v ZŠ a MŠ, Zateplení objektu polyfunkčního domu Nejdek č.p. 33, Energetické

úspory ZŠ v Bělotíně, Revitalizace centra obce Bělotín II., Snížení energetické náročnosti

veřejného osvětlení v obci Bělotín – místní části Kunčice, Lučice, Nejdek, Kanalizace

Kunčice – III. etapa, a to až do roku 2030, úvěr od SFRB Praha – oprava domů po povodni, a

to do roku 2019, úvěr od SFŽP Praha – protipovodňové opatření byl refinancován úvěrem od

ČSP Ostrava, splatnost do roku 2024. Úvěr SFŽP (návratná finanční výpomoc) - v roce 2018

jen čerpání na financování akce Bělotín kanalizace a ČOV. Úvěr České spořitelny na

financování akce Bělotín kanalizace a ČOV ve výši 22 500 000,-- Kč (v roce 2018

nečerpáno).



Splaceno Zůstatek



Výše úvěru: 18 300 000,00 11 628 253,56 6 671 746,44

3 000 000,00 2 732 460,91 267 539,09

2 876 126,10 1 056 492,00 1 819 634,10





22 500 000,00 v roce 2018 nečerpáno 0,00

38 359 242,72 čerpáno 12 726 503,39 12 726 503,39

21 485 423,02





Fondy


Obec Bělotín měla v roce 2018 celkem 2 fondy.



Stav fondů k 1. 1. 2018 381 473,52

Stav fondů k 31. 12. 2018 372 899,92




1. FRB – část byla použita na půjčky, které byly poskytnuty občanům a část prostředků
pro vlastní potřebu obce na opravy domů a bytů po povodni v roce 2009



Tvorba fondu - splátky půjček od občanů

přijaté úroky z poskytnutých půjček

převod prostředků ze ZBÚ

Čerpání fondu - splátka úvěru SFRB

úhrada úroků z úvěru

Sociální fond – příspěvky poskytnuté zaměstnancům dle Směrnice ze dne 18. 12. 2017

a dodatku ze dne 26. 6. 2018



Tvorba fondu - převod prostředků ze ZBÚ

Čerpání fondu - příspěvky na stravování

příspěvky na rekreaci

příspěvky na vitamíny a očkování

příspěvky na dioptrické brýle



Obec Bělotín v roce 2018 hospodařila v souladu s rozpočtem a plnila úkoly dle obecně

závazných právních předpisů.

Rozpočet Obce Bělotín na rok 2018 schválilo zastupitelstvo obce dne 18. 12. 2017. V průběhu

roku 2018 provedl starosta obce na základě pověření ze ZO celkem 19 rozpočtových opatření.



Při kontrole svého hospodaření obec postupovala v souladu s § 15 zákona č. 250/2000 Sb. o

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších změn a doplňků a v souladu

s § 9 odst. 3) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.



Obec Bělotín v souladu s § 27 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů a v souladu s § 9 odst. 1) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole

provedla kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkové organizace Základní

škola a mateřská škola Bělotín a u příspěvkové organizace Správa bytů Bělotín.



Přezkoumání hospodaření Obce Bělotín za rok 2018 provedl na základě žádosti obce

v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. ve dnech 15. 5. 2019 až 17. 5. 2019 Krajský úřad

Olomouckého kraje.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Bělotín za rok 2018 je přílohou návrhu

závěrečného účtu Obce Bělotín za rok 2018.

Při přezkoumání hospodaření Obce Bělotín za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.





Závěrečný účet je uložen k nahlédnutí na Obecním úřadě v Bělotíně a na internetových

stránkách obce www.belotin.cz - úřední deska. Přílohy k závěrečnému účtu jsou uloženy

k nahlédnutí na Obecním úřadě v Bělotíně a na internetových stránkách obce www.belotin.cz,

úřední deska, archiv dokumentů elektronické úřední desky, záložka Výsledky hospodaření

(u návrhu závěrečného účtu).



V návrhu Závěrečného účtu bylo uvedeno:

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce Bělotín uplatnit buď písemně ve

lhůtě do dne konání zasedání zastupitelstva obce, které bude návrh závěrečného účtu

projednávat, nebo ústně na zasedání tohoto zastupitelstva obce.







K návrhu závěrečného účtu nepřijal obecní úřad žádnou připomínku občanů obce. Na

zasedání zastupitelstva obce, konaném dne 26. 6. 2019, nebyla podána žádná připomínka.

Zastupitelstvo obce po projednání výsledků hospodaření obce za rok 2018 a zprávy o

přezkoumání hospodaření obce Bělotín za rok 2018 v souladu s ustanovením § 17, odst. 7,

písm. a) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění

pozdějších změn a doplňků schvaluje závěrečný účet za rok 2018 bez výhrad.



Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce obce Bělotín a na elektronické úřední

desce od 31. 5.2019 do 26. 6. 2019.







podpis:













starosta



Plnění rozpočtu Obce Bělotín za rok 2018

Rozpočtové příjmy dle druhového třídění rozp.skladby Rozpočet Rozpočet Plnění v Kč
schválený v Kč upravený v Kč K 31.12.2018

Třída 1 - daňové příjmy celkem 27 922 000,00 38 708 437,28 38 664 300,53
Třída 2 - nedaňové příjmy 6 747 000,00 8 313 858,85 8 203 455,32
Třída 3 - kapitálové příjmy celkem 100 000,00 1 782 391,00 1 782 391,00
Třída 4 - přijaté dotace celkem 67 742 000,00 29 948 058,01 29 948 058,01
Třída 4 - převody z vlastních rozpočtových účtů 0,00 11 756 576,96 11 756 576,96
celkem 102 511 000,00 90 509 322,10 90 354 781,82

třída 8 Financování-zapojení přebytku z min.let 0,00 2 700 000,00 -7 685 727,15
Dlouhodobá přijatá půjčka 44 000 000,00 44 000 000,00 12 726 503,39
Uhrazené spl. krátkodobé půjčky 0,00 0,00 0,00
Uhrazené spl. dlouhodobých půjček -2 000 000,00 -2 000 000,00 -1 952 168,80
Oper. z peněz.účtů org.bez char.PaV -7 694 585,22

financování celkem 42 000 000,00 44 700 000,00 -4 605 977,78

Rozpočtové výdaje dle odvětvového třídění roz.skladby Rozpočet Rozpočet Plnění v Kč
Paragraf- Název paragrafu schválený v Kč upravený v Kč K 31.12.2018

1019 Ostatní zemědělská a pot. činnost 500 000,00 644 956,00 294 027,04
2212 Silnice 1 638 000,00 3 779 044,33 2 651 651,96
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 970 000,00 1 460 033,54 1 395 598,99
2292 Dopravní obslužnost 130 000,00 130 000,00 129 080,00
2310 500 000,00 653 253,92 573 639,70
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 114 192 000,00 70 790 361,22 40 135 985,77
2339 Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl 22 000,00 42 000,00 35 803,50
3113 Základní školy 2 100 000,00 2 712 473,80 2 682 930,80
3314 Činnosti knihovnické 52 000,00 52 000,00 45 469,00
3315 Činnosti muzeí a galerií 26 000,00 71 000,00 44 125,00
3319 Ost. záležitosti kultury 0,00 2 000,00 2 000,00
3326 Poř., zach. a obn. hodnot míst. kultury 200 000,00 245 000,00 105 130,00
3341 Rozhlas a televize 2 000,00 459 930,00 185 199,00
3392 Zájmová činnost v kultuře 2 200 000,00 5 504 835,76 5 143 281,51
3399 Záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků 155 000,00 212 800,00 171 076,70
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 200 000,00 200 000,00
3429 Zájmová činnost a rekreace 10 000,00 3 217 629,85 2 550 837,50
3525 Hospice 0,00 10 000,00 10 000,00
3612 Bytové hospodářství 5 647 000,00 6 413 475,60 4 750 375,43
3613 Nebytové hospodářství 402 000,00 360 503,66 107 312,00
3631 Veřejné osvětlení 1 325 000,00 2 108 650,37 1 634 521,20
3632 Pohřebnictví 30 000,00 25 000,00 190,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj 3 952 000,00 6 094 807,90 3 204 951,71
3699 Zálež. bydlení, komun. služby a územní rozvoj 165 000,00 165 000,00 46 604,00
3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 45 000,00 85 000,00 64 131,00
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 923 000,00 934 310,00 718 072,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 150 000,00 211 896,17 133 150,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 650 000,00 3 555 982,67 2 663 968,77
4359 Ost. služby a čiinn.v oblasti soc. péče 10 000,00 10 000,00 10 000,00
5512 Požární ochrana 300 000,00 354 555,00 239 047,00
6112 Zastupitelstva obcí 1 000 000,00 1 224 896,35 1 129 575,00

Pitná voda



6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 0,00 120 000,00 72 448,00
6118 Volba prezidenta republiky 0,00 103 548,00 58 560,00
6171 Činnost místní správy 5 443 000,00 5 529 111,00 5 156 980,93
6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 135 000,00 135 000,00 120 469,79
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 90 000,00 90 000,00 41 631,00
6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 11 756 576,96 11 756 576,96
6399 Ostatní finanční operace 500 000,00 5 696 690,00 -2 562 250,22
6402 Finanční vypořádání minulých let 47 000,00 47 000,00 46 653,00

Výdaje celkem 144 511 000,00 135 209 322,10 85 748 804,04



Přehled o majetku obce dle Rozvahy k 31.12.2018 v Kč

Aktiva celkem 515 038 340,17
Dlouhodobý nehmotný majetek 1 365 138,64
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 275 520,14
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 515 392,50
041 Nedokončený dlouhodobý nehm. Majetek 574 226,00

Dlouhodobý hmotný majetek 425 255 270,35
031 Pozemky 11 596 597,11
021 Stavby 335 342 777,93
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 19 112 209,91
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7 190 760,02
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 52 012 643,38
036 Dlouhodobý hmotný majatek urč. k prodeji 282,00
052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00

Dlouhodobý finanční majetek 33 359 925,00
067 Dlouhodobé půjčky 43 845,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 33 316 080,00

Dlouhodobé pohledávky 1 072 739,09
462 Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlouhodobé 500 000,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 529 686,09
471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 43 053,00

Zásoby 6 193,90
112 Materiál na skladě 3 706,90
132 Zboží na skladě-popelnice 2 487,00

Krátkodobé pohledávky 43 496 713,14
311 Odběratelé 306 942,00
314 Poskytnuté provozní zálohy 635 334,84
315 Pohledávky za rozpočtové příjmy 465 347,00
343 Daň z přidané hodnoty 143 554,00
346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 0,00
373 Krátkodobé poskytnuré zálohy na transfery 0,00
388 Dohadné účty aktivní 41 945 535,30

Krátkodobý finanční majetek 10 482 360,05
231 Základní běžný účet 10 109 460,13
236 Běžné účty fondů územních samospr. celků 372 899,92

Korekce 117 520 234,37
Aktiva netto 397 518 105,80

Pasiva celkem 397 518 105,80



Vlastní kapitál 329 185 385,83
401 Jmění účetní jednotky 230 427 641,31
403 Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 132 867 910,81
406 Oceňovací rozdíly při změně metody -84 071 453,96
407 Jiné oceňovací rozdíly -2 867,00
408 Opravy minulých obodobí 1 690 922,26
419 Ostatní fondy 372 899,92
Výsledek hospodaření 47 900 332,49
Výsledek hospodaření běžného účetního období 17 132 079,27
432 Výsledek hosp. předcházejících úč. období 30 768 253,22

Cizí zdroje 68 332 719,97
321 Dodavatelé 3 424 214,90
324 Krátkodobé přijaté zálohy 2 084 588,23
331 Zaměstnanci 286 690,00
336 Závazky ze zdravotního a sociálního zabezpečení 115 736,00
337 Zdravotní pojištění 52 333,00
338 Důchodové spoření 0,00
342 Ostatní přímé daně 47 190,00
343 Daň z přidané hodnoty 0,00
345 Závazky k osobám mimo vybr. vládní instituce 0,00
349 Závazky k vybraným místním vládním institucím 0,00
374 Přijaté zálohy na transfery 11 867 028,00
378 Ostatní krátkodobé závazky 49 930,00
389 Dohadné účty pasívní 253 000,00
455 Dlouhodobě přijaté zálohy 782 722,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky 43 845,00
472 Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery 27 840 019,82
451 Dlouhodobé úvěry 21 485 423,02

Majetek Obce Bělotín byl předmětem inventarizace k 31.12.2018.
Veškeré inventární písemnosti jsou uloženy na Obecním úřadě v Bělotíně.
Inventarizační zpráva za rok 2018 je přílohou závěrečného účtu.



Výkaz zisku a ztráty Obce Bělotín za rok 2018

K 31.12.2018
Náklady Hlavní činnost v Kč
501 Spotřeba materiálu 1 581 392,08
502 Spotřeba energie 1 127 194,59
504 Prodané zboží 81 615,10
511 Opravy a udržování 3 312 352,43
512 Cestovné 20 285,00
513 Náklady na reprezentaci 226 544,50
518 Ostatní služby 3 739 992,28
521 Mzdové náklady 6 129 617,00
524 Zákonné sociální pojištění 1 894 457,00
525 Jiné sociální pojištění 20 570,00
527 Zákonné sociální náklady 0,00
528 Jiné sociální náklady 155 495,00
538 Jiné daně a poplatky 17 600,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 80,00
542 Jiné pokuty a penále 0,00
543 Dary 66 289,09
548 Tvorba fondů 247 332,15
551 Odpisy dlouhodobého majetku 6 742 387,00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 1 872 707,66
554 Prodané pozemky 16 262,05
556 Tvorba a zúčtování opravných položek 26 208,30
557 Náklady z vyřazených pohledávek 83 760,50
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 412 446,24
549 Ostatní náklady z činnosti 114 903,00
562 Úroky 113 057,70
563 Kurzové ztráty 6,03
564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 128 573,00
572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 2 878 317,20
591 Daň z příjmů 2 000 000,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů 3 696 690,00
Náklady celkem 36 706 134,90

Výnosy Hlavní činnost v Kč
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0,00
602 Tržby z prodeje služeb 604 403,53
603 Výnosy z pronájmu 5 185 065,21
604 Tržby z prodaného zboží 55 321,45
605 Výnosy ze správních poplatků 23 130,00
606 Výnosy z místních poplatků 927 550,00
642 Jiné pokuty a penále 55 000,00
643 Výnosy z vyřazených pohledávek 16 475,94
646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 1 607 303,23
647 Výnosy z prodeje pozemků 108 390,00
649 Ostatní výnosy z činnosti 544 016,40
662 Úroky 2 999,18
665 Výnosy z dlouhodobého fin. majetku 342 930,00
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 6 002 944,20
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 7 406 249,33
682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 11 131 309,34
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 13 363 907,90
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 2 790 125,29
688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 3 671 093,17
Výnosy celkem 53 838 214,17

Výsledek hospodaření běžného účetního období 17 132 079,27



Hospodaření Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bělotín za rok 2018

Rozvaha Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bělotín k 31.12.2018 v Kč

Aktiva celkem 14 582 823,83
018 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 306 613,76
022 Samostané movité věci a soubory movitých věcí 2 529 378,10
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 543 256,25
042 Nedokončený dlouhodobý majetek 0,00
311 Odběratelé 64 314,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 70 140,00
377 Ostaní krátkodobé pohledávky 964,00
381 Náklady příštích období 49 610,00
388 Dohadné účty aktivní 702 050,50
241 Běžný účet 3 859 664,59
243 Běžný účet FKSP 445 710,63
261 Pokladna 11 122,00

Korekce 8 661 387,11
Aktiva netto 5 921 436,72

Pasiva celkem 5 921 436,72
401 Jmění účetní jednotky 717 861,00
411 Fond odměn 628 546,40
412 Fond kulturních a sociálních potřeb 474 339,57
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření; 51 338,00
414 Rezervní fond z ostatních titulů 402 185,50
416 Fond reprodukce majetku (investiční fond) 47 991,52
321 Dodavatelé 163 316,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy 152 434,00
331 Zaměstnanci 1 173 404,00
336 Zúčtování s institucemi sociál.zabezpečení a zdravot.pojištění 469 770,00
337 Zdravotní pojištění 201 304,00
338 Důchodové spoření 0,00
341 Daň z příjmu 0,00
342 Jiné přímé daně 203 486,00
389 Dohadné účty pasívní 65 190,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 441 447,80
378 Ostatní krátkodobé závazky 14 608,94
472 Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery 662 791,20
Výsledek hospodaření 51 422,79

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bělotín

Náklady k 31.12.2018 Hlavní činnost v Kč Doplňková činnost v Kč
501 Spotřeba materiálu 904 695,73 0,00
502 Spotřeba energie 822 898,11 0,00
511 Opravy a udržování 103 542,15 0,00
512 Cestovné 40 103,00 0,00
518 Ostatní služby 785 367,84 0,00
521 Mzdové náklady 12 955 304,00 0,00
524 Zákonné sociální pojištění 4 260 014,20 0,00



525 Jiné sociální pojištění 52 600,64 0,00
527 Zákonné sociální náklady 251 575,98 0,00
549 Ostatní náklady z činnosti 0,00 0,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku 220 816,00 0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 335 225,00 0,00
591 Daň z příjmů 0,00 0,00
Náklady celkem 20 732 142,65 0,00

Výnosy k 31.12.2018 Hlavní činnost v Kč Doplňková činnost v Kč
602 Výnosy z prodeje služeb 0,00 0,00
603 Výnosy z pronájmu 37 060,00 262 180,00
648 Čerpání fondů 514 157,00 0,00
649 Ostatní výnosy z činnnosti 496 477,00 0,00
662 Úroky 353,44 0,00
672 Příspěvek na provoz od obce 19 473 338,00 0,00
Výnosy celkem 20 521 385,44 262 180,00

Výsledek hospodaření v Kč -210 757,21 262 180,00
51 422,79

Fondy Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bělotín

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)
Počáteční stav k 1.1.2018 342 415,58 Kč
Zůstatek fondu k 31.12.2018 474 339,57 Kč

Fond odměn (FO)
Počáteční stav k 1.1.2018 419 546,40 Kč
Zůstatek fondu k 31.12.2018 628 546,40 Kč

Rezervní fond (RF)
Počáteční stav k 1.1.2018 51 265,59 Kč
Zůstatek fondu k 31.12.2018 51 338,00 Kč

Investiční fond
Počáteční stav k 1.1.2018 37 742,52 Kč
Zůstatek fondu k 31.12.2018 47 991,52 Kč

Rezervní fond z ostatních titulů (RF)
Počáteční stav k 1.1.2018 429 227,34 Kč
Zůstatek fondu k 31.12.2018 402 185,50 Kč

Výsledek hospodaření celkem k 31.12.2018 v Kč



Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu krajů, obcí,
státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob

Přijaté dotace v roce 2018 v Kč Přijatá dotace Skutečný výdaj Vratka dotace
4112-Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu 647 800,00 647 800,00 0,00
4116-Dotace od MMR Tvář venkova UZ 17027 200 000,00 200 000,00 0,00
4116-Dotace od OK - JSDH UZ 14004 6 000,00 6 000,00 0,00
4116-Dotace od OK - JSDH UZ 14004 3 555,00 3 555,00 0,00
4216-Dotace MŽP Běl. kanalizace a ČOV ÚZ 15974 23381092,21 23 381 092,21 0,00
4122-Dotace OK - Podpora činnosti JSDH 2018 ÚZ 00415 45 000,00 45 000,00 0,00
4122-Dotace OK Běl. Týden zpěvu 2018 UZ 00555 15 000,00 15 000,00 0,00
4122 - příjem daru soutěž Vesnice roku ÚZ 00405 200 000,00 200 000,00 0,00
4122-Dotace OK na obnovu staveb dr. architektury UZ 00541 45 000,00 45 000,00 0,00
4222-Dotace OK Běl. kan. a ČOV UZ 00470 1 950 000,00 1 950 000,00 0,00
4222-Dotace OK Rek. běž. oválu UZ 00605 900 000,00 900 000,00 0,00
4111-Dotace od MF na volby prezidenta UZ 98008 103 548,00 58 560,00 0,00
4111 - Dotace od MF na volby do ZO ÚZ 98187 120 000,00 72 448,00 0,00
4116-Dotace od úřadu práce UZ 13013 1 892 684,00 1 892 684,00 0,00
4116 - Průtoková dotace ZŠ a MŠ Bělotín ÚZ 33063 441 444,80 438 378,80 3 066,00 Kč

29 951 124,01 29 855 518,01 3 066,00

v lednu 2019.

Nevyčerpaná dotace na volby UZ 98187 ve výši 47 552,-- Kč byla vrácena dne 23. 1. 2019
Nevyčerpaná dotace na volby UZ 98008 ve výši 44 988,-- Kč byla vrácena dne 23. 1 2019

Poskytnuté příspěvky a dotace v roce 2018 v Kč Dotace
ZŠ a MŠ Bělotín 2 162 280,00
Správa bytů - příspěvek na výstavbu bytů 1 000 000,00
Město Hranice - příspěvek na přestupkové řízení 18 300,00
Město Hranice - dar - krizové řízení 42 072,60
Knihovna Hustopeče - příspěvek na místní knihovnu 27 000,00
TJ Sokol Bělotín - dar 200 000,00
Včelí královsví - dar 2 000,00
MS Lány - dar 34 000,00
SMO - členský příspěvek 5 519,20
SPOV - členský příspěvek 2 000,00
Mikroregion Hranicko - čl. příspěvky (vč. mimořádných) 99 019,00
Mikroregion Rozvodí - členský příspěvek 13 974,00
MAS Hranice - členský příspěvek 10 145,00
Strom života - mobilní hospic - dar 10 000,00
Charita - dar 10 000,00
Dary obyvatelstvu - Zelená úsporám/Kotlíková dotace 90 000,00
Český svaz ochránců přírody - dar 5 000,00
KIDSOK Olomouc - dopravní obslužnost 129 080,00
Příspěvek obyvatelstvu ze sociálního fondu 111 935,00

3 972 324,80

Obec Bělotín provedla v souladu s § 9 odst. 2) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole
veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu a u příjemců veřejné finanční podpory,
která byla v roce 2018 poskytnuta z rozpočtu obce Bělotín, a to u ZŠ a MŠ Bělotín
a Správy bytů Bělotín.

Finanční vypořádání se státním rozpočtem a s rozpočtem Olomouckého kraje bylo provedeno



Hospodaření Příspěvkové organizace Správa bytů, p. o. Bělotín za rok 2018

Rozvaha Příspěvkové organizace Správa bytů, p.o. k 31.12.2018v Kč k 31.12.2018

Aktiva celkem 17 395 550,22
031 Pozemky 26 340,00
021 Stavby 0,00
042 Nedokončený dlouhodobý majetek 16 830 796,00
241 Běžný účet 538 414,22

Pasiva celkem 17 395 550,22
401 Jmění účetní jednotky 15 628 183,40
416 Fond reprodukce majetku, fond investic 121 751,60
321 Dodavatelé 1 648 317,51
Výsledek hospodaření -18 507,80
431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0,00
432 Výsledek hospodaření předchaz. Účetních období 8 255,81
331 Zaměstnanci 7 416,00
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 133,70

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace Správa bytů, p.o.

Náklady k 31.12.2018 Hlavní činnost v Kč Doplňková činnost v Kč
518 Ostatní služby 2 200,33
521 Mzdové náklady 17 436,00
Náklady celkem 19 636,33

Výnosy k 31.12.2018 Hlavní činnost v Kč Doplňková činnost v Kč
603 Výnosy z pronájmu 0,00
662 Úroky 1 128,53 0,00
672 Výnosy vybraných místních vládních inst. Z transferů 0,00
Výnosy celkem 1 128,53 0,00

Výsledek hospodaření v Kč -18 507,80 0,00
-18 507,80 0,00

Fondy Příspěvkové organizace Správa bytů

Fond investic
Počáteční stav k 1.1.2018 5 482 251,60 Kč
Zůstatek fondu k 31.12.2018 121 751,60 Kč

Výsledek hospodaření celkem k 31.12.2018 v Kč



Příloha roční závěrky obce Bělotín k 31.12. 2018


Příloha roční závěrky je zpracovaná v souladu s § 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví a § 24 vyhlášky č.505/2002 Sb. v platném znění.


Organizace: Obec Bělotín, 753 64 Bělotín
územní samosprávný celek, zastoupený starostou

IČO: 00301019
DIČ: CZ00301019

Účet: běžné účty 1883001369/0800, 1880320399 – vedené u ČSP – pobočka

Hranice, dotační účty 94-3713831/0710, 2006-3713831/0710, 34534 –
3713831/0710 – vedené u ČNB, pobočka Ostrava, účet SF 030031-
1883001369/0800, účet půjček 182-1883001369/0800, úvěrové účty
478974189/0800, 429721409/0800, 297877179/0800, 288902459/0800,
všechny vedeny u ČSP - pobočky Hranice, 160004-9527001/0710 – SFRB
Praha


Právní forma: veřejnoprávní korporace

Předmět činnosti: předmět činnosti vyplývá ze z. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění

Okamžik sestavení roční závěrky: 31. 12. 2018

Právní normy: zpracování účetnictví se řídí z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, českými
účetními standardy, vyhláškou č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení z.
č.563/1991 Sb., v platném znění a vnitřními směrnicemi obce.

Organizační struktura:

úřad obce tvoří  starosta (uvolněný)  místostarosta (neuvolněný)  zaměstnanci

Výkonným orgánem je zastupitelstvo obce složené z 11 zastupitelů.
Je ustanoven finanční a kontrolní výbor.

Příspěvková organizace: Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace,
Bělotín 2. IČO 71 003 827. ZŠ a MŠ byl svěřen majetek do správy.
Správa bytů Bělotín, p. o., Bělotín 151. IČO 71294651.

Majetek: obec hospodaří s majetkem, který nakoupil. Oceňování a vedení majetku se řídí
vnitřní směrnicí z r. 2003 o účtování majetku a zásob. Zásoby se účtují způsobem B.






Úvěr: Obec Bělotín splácí úvěr z roku 2015 od ČSP Přerov – na „Projekt“ ( Přístavba 4
učeben v ZŠ a MŠ, Zateplení objektu polyfunkčního domu Nejdek č.p. 33, Energetické
úspory ZŠ v Bělotíně, Revitalizace centra obce Bělotín II., Snížení energetické náročnosti
veřejného osvětlení v obci Bělotín – místní části Kunčice, Lučice, Nejdek, Kanalizace
Kunčice – III. etapa, a to až do roku 2030, úvěr od SFRB Praha – oprava domů po povodni, a
to do roku 2019, úvěr od SFŽP Praha – protipovodňové opatření byl refinancován úvěrem od
ČSP Ostrava, splatnost do roku 2024. Úvěr SFŽP - v roce 2018 jen čerpání na financování
akce Bělotín kanalizace a ČOV. Úvěr České spořitelny na financování akce Bělotín
kanalizace a ČOV ve výši 22 500 000,-- Kč (v roce 2018 nečerpáno).

Splaceno Zůstatek

Výše úvěru: 18 300 000,00 11 628 253,56 6 671 746,44
3 000 000,00 2 732 460,91 267 539,09
2 876 126,10 1 056 492,00 1 819 634,10



22 500 000,00 v roce 2018 nečerpáno 0,00
38 359 242,72 čerpáno 12 726 503,39 12 726 503,39
21 485 423,02


Lesní pozemky

Podle novely vyhlášky č. 505/2002 Sb. - vyhláška č. 472/2008 Sb. provede účetní jednotka,
která vlastní nebo má příslušnost k hospodaření k více než 10 ha lesních pozemků s lesním
porostem ocenění lesních porostů.
Cena je stanovena součinem výměry lesních pozemků s lesním porostem v m2 a průměrné
hodnoty zásoby surového dřeva na m2, která činí 57,-- Kč
Hodnota lesních pozemků
387 880 m2 x 57 Kč = 22 109 160,00 Kč




Podrozvahové účty

V podrozvahové evidenci je veden drobný majetek obce, jehož cena je nižší než 3 000,-- Kč a
doba upotřebitelnosti delší než 1 rok, majetek ZŠ, a to z účtu 018, 022 a 028, věcná břemena,
výpůjčka a odepsané pohledávky.


Účet: název: částka:
902 0100
909 0100
909 0200
909 0400
909 0500
909 0600
994 0100

operativní evidence
majetek ZŠ - účet 022
majetek ZŠ - účet 028
majetek ZŠ - účet 018
majetek Správy bytů – 021
majetek Správy bytů - 031
věcná břemena

965 890,58
333 141,40
2 459 197,34
29 491,50
0,00
26 340,00
1 147 495,00



966 0300
955 0800
915 0800
905 0100

výpůjčka
dlouhodobé přijaté dotace
krátkodobé přijaté dotace
odepsané pohledávky

431 880,00
47 305 480,31
3 138 106,96
1 023 310,29




Zpracování účetnictví: se provádí na PC s využitím software TRIADA
Obec účtuje na základním účtu 231 s použitím analytiky 0200,0300,0215,0315,0216,0316,
0204,0304
236 s použitím analytiky 0100,0120

Veškeré příjmy a výdaje se účtují v souladu s rozpočtovou skladbou.

Prosincové mzdy se účtují přes položku 8901. Vyplácené jsou v lednu, stejně jako odvody.
Zálohy se účtují na účtu 314 (energie, plyn, předplatné zákonů a tisku, školení).

Akcie: obec vlastni akcie společnosti VaK v celkové hodnotě 33 316 080,00 Kč


Dotace: V roce 2018 obec obdržela z KÚ OK dotaci ve výši 103 548,-- Kč – Volba
prezidenta; dotaci ve výši 120 000,-- Kč - Volby do zastupitelstva obcí; dotaci OK na
Bělotínaký týden zpěvu 2018; dotaci ÚP Přerov – 1 892 684,-- Kč na mzdy pracovníků ÚP;
dotaci OK na činnost veřejné správy - 647 800,-- Kč; dotace MMR ČR - 200 000,-- Kč na
vydání knihy Tvář venkova 2018; dotaci OK ve výši 9 555,-- JSDH 2018 - odborná příprava a
zásah; dotaci OK ve výši 45 000,-- Kč na částečnou úhradu vybavení jednotky JSDH; dotace
OK ve výši 27 000,-- Kč Kartoffelmarkt 2018 (vráceno poskytovateli); dotace OK ve výši
45 000,-- na Obnovu staveb drobné architektury; dotaci Ministerstva zemědělství ve výši
23 381 092,21,-- Kč na akci Bělotín kanalizace a ČOV, dotace OK ve výši 900 000,-- Kč na
akci Rekonstrukce běžeckého oválu; dotace OK ve výši 680 000,-- Kč na akci Cyklostezka
Bělotín - Hranice (vráceno poskytovateli), dotaci OK ve výši 1 950 000,-- Kč na akci Bělotín
kanalizace a ČOV.

Rozpočet: Rozpočet pro rok 2018 byl schválen ZO dne 18. 12. 2017 jako schodkový.
V průběhu roku bylo provedeno celkem 19 rozpočtových opatření.



V Bělotíně dne: 26. 1. 2019


Vypracovala: Martina Račková

Starosta obce: Mgr. Eduard Kavala

























































Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

SpZn.: KÚOK/68089/2018/OK/7710 Počet listů: 11
Č.j.: KUOK 6214/2019 Počet stran: 11
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0



Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bělotín za rok 2018,

IČ 00301019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 14. 11. 2018 - 16. 11. 2018 a na základě
výsledku dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne 15. 5. 2019 - 17. 5. 2019.
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu se zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, v platném znění (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.). Kontrolním
úkonem, jímž došlo k zahájení přezkoumání, bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání obce Bělotín za rok 2018 dne 17. 10. 2018. Posledním kontrolním úkonem
předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání
předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 17. 5. 2019.


Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Bělotín
Přezkoumané období: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018
Přezkoumání hospodaření vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Vladimír Ženčák
kontrolor: Ing. Milan Procházka



Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb.
a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen
zákon č. 255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová.
Zástupci obce: Mgr. Eduard Kavala - starosta

Martina Račková - účetní



Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného
dílčího přezkoumání.


ZÁVĚR
Při přezkoumání hospodaření obce Bělotín za rok 2018
 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).


Elektronický podpis - 21.5.2019
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Vladimír ラenFák
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RS...
Platnost do : 9.4.2020 07:39:47-000 +02:00

Elektronický podpis - 21.5.2019
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Milan Procházka
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RS...
Platnost do : 9.4.2020 07:03:19-000 +02:00



2

Předmět přezkoumání hospodaření:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,
tvořící součást závěrečného účtu uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.
Přezkoumání hospodaření je uskutečněno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání a v souladu s ustanovením
§ 9 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových
prostředků,

- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími

prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,

k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem

státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem,
- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední

4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:

- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy
o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem,
o účetnictví a o odměňování,

- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek

jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

A. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření obce Bělotín za rok 2018 byly přezkoumány následující
písemnosti:
rozpočet
- Návrh rozpočtu: zveřejněn na úřední desce obce a na internetových stránkách obce

dnech 26. 11. 2018 - 13. 12. 2018

- Rozpočtová opatření: č. 1 provedené starostou obce dne 20. 1. 2018, zveřejněné
na elektronické úřední desce dne 16. 2. 2018, kterým je provedena změna rozpočtu
v souvislosti s přijatou dotací na volbu prezidenta České republiky a v souvislosti
s výdaji na opravu místních komunikací, č. 3 provedené starostou obce



3

dne 12. 3. 2018, zveřejněné na elektronické úřední desce dne 29. 3. 2018, kterým
je provedena změna rozpočtu v souvislosti s poskytnutým darem Mysliveckému
sdružení Lány, Bělotín, č. 11 provedené starostou obce dne 13. 8. 2018, zveřejněné
na elektronické úřední desce dne 30. 8. 2018, kterým je provedena změna rozpočtu
v souvislosti s výdaji na opravu místních komunikací, č. 15 provedené starostou obce
dne 26. 10. 2018, zveřejněné na elektronické úřední desce dne 9. 11. 2018, kterým
je provedena změna rozpočtu v souvislosti s přijatým darem od Olomouckého kraje
a s přijatou dotací od MMR ČR na opravu místní komunikace

- Schválený rozpočet: na rok 2019 schválený zastupitelstvem obce dne 13. 12. 2018,
zveřejněn na úřední desce obce dne 14. 12. 2018

- Schválený rozpočet: na rok 2018 schválený zastupitelstvem obce dne 18. 12. 2017,
zveřejněn na úřední desce obce dne 19. 12. 2017

- Střednědobý výhled rozpočtu: na roky 2019 - 2023, schválený zastupitelstvem obce
dne 18. 12. 2017, zveřejněn na úřední desce obce dne 19. 12. 2017

- Závěrečný účet: za rok 2017 schválený zastupitelstvem obce dne 26. 6. 2018, návrh
zveřejněn na úřední desce obce a na internetových stránkách obce dnech 31. 5. 2018 -
26. 6. 2018, schválený závěrečný účet zveřejněn na úřední desce obce dne 28. 6. 2018

účetnictví a výkazy
- Bankovní výpis: č. 009 - 010 k úvěrovému účtu vedenému u ČS, a. s. za období září -

říjen 2018 včetně souvisejících účetních dokladů v období (úvěrová smlouva
č. 11052/15/LCD)

- Bankovní výpis: č. 1 k účtu vedenému u ČNB ze dne 9. 1. 2018, na kterém
je zaúčtován příjem dotace na volbu prezidenta České republiky

- Bankovní výpis: č. 51 k běžnému účtu vedenému u ČNB ze dne 3. 10. 2018, na kterém
je úhrada faktury přijaté na akci "Oprava MK č. 11 v obci Bělotín"

- Bankovní výpis: č. 054 k účtu vedenému u ČS, a.s. ze dne 13. 3. 2018, na kterém
je zaúčtováno poskytnutí peněžního daru Mysliveckému sdružení Lány, Bělotín,
č. 057 k účtu vedenému u ČS, a.s. ze dne 16. 3. 2018, na kterém je zaúčtován příjem
daru na akci "XXVII. Bělotínský týden zpěvu", č, 150 k účtu vedenému u ČS, a.s.
ze dne 17. 7. 2018, na kterém je zaúčtován příjem dotace od Olomouckého kraje
na částečnou úhradu výdajů na akci "XXVII. Bělotínský týden zpěvu", č, 183 k účtu
vedenému u ČS, a.s. ze dne 28. 8. 2018, na kterém je zaúčtován příjem dotace
od Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na stavbu "Bělotín kanalizace
a ČOV", úhrada výdajů na akci "XXVII. Bělotínský týden zpěvu" - bankovní výpisy
č. 189 ze dne 4. 9. 2018, č. 173 ze dne 16. 8. 2018, č. 177 ze dne 21. 8. 2018,
č. 186 ze dne 31. 8. 2018, č. 184 ze dne 29. 8. 2018 k účtu vedenému u ČS, a.s.,
bankovní výpis č. 219 k účtu vedenému u ČS, a.s. ze dne 10. 10. 2018, na kterém
je zaúčtováno přijetí daru od Olomouckého kraje

- Bankovní výpis: č. 161 k elektronickým bankovním výpisům ČS, a.s. ze dne 1. 8. 2018,
příjem dle Kupní smlouvy ze dne 25. 7. 2018

- Dohoda o hmotné odpovědnosti: uzavřená dne 30. 4. 2017
- Faktura: přijatá č. 03696091, na stavební práce na akci "Oprava MK č. 11 v obci

Bělotín" ze dne 31. 8. 2018
- Hlavní kniha: Analytická rozvaha do 12/2018
- Inventurní soupis majetku a závazků: Vnitřní směrnice č. 1/2011 pro provedení

inventarizace majetku a závazků obce včetně Dodatku č. 1 ze dne 23. 10. 2018, Plán
inventur na rok 2018 včetně jmenování členů 27 inventarizačních komisí a příloh
ze dne 23. 10. 2018, Protokol proškolení členů inventarizační komise



4

ze dne 17. 12. 2018, Inventarizační zpráva ze dne 25. 1. 2019, inventurní soupisy
majetku a závazků

- Odměňování členů zastupitelstva: za období leden - říjen 2018
- Odměňování členů zastupitelstva: za období listopad - prosinec 2018
- Pokladní doklad: výdajový č. V00002304, kterým je zaúčtován výdaj v souladu s Kupní

smlouvou ze dne 13. 4. 2018

- Pokladní doklad: namátková kontrola pokladních dokladů za období říjen 2018
- Pokladní kniha (deník): za období říjen 2018
- Příloha rozvahy: sestavená k datu 31. 12. 2018
- Příloha rozvahy: sestavená k datu 30. 9. 2018
- Rozvaha: sestavená k datu 31. 12. 2018
- Rozvaha: sestavená k datu 31. 10. 2018
- Účetní doklad: účetní doklad č. 618 ze dne 18. 4. 2018, kterým je zaúčtován předpis

koupě a zařazení pozemku dle Kupní smlouvy ze dne 13. 4. 2018
- Účetní doklad: účetní doklad č. 1272 ze dne 1. 8. 2018, kterým je zaúčtován příjem

dle Kupní smlouvy ze dne 25. 7. 2018
- Účetní doklad: účetní doklad č. 2800070 ze dne 3. 10. 2018, kterým je zaúčtována

úhrada faktury na akci "Oprava MK č. 11 v obci Bělotín", účetní doklad č. 2800076
ze dne 10. 10. 2018, kterým je zaúčtován příjem dotace na akci "Oprava MK č. 11
v obci Bělotín", účetní doklad č. 1801 ze dne 18. 10. 2018, kterým je zaúčtováno
zařazení MK č. 11 do užívání

- Účetní doklad: účetní doklad č. 900020 ze dne 6. 3. 2018, kterým je zaúčtován předpis
finančního daru na akci "XXVII. Bělotínský týden zpěvu", účetní doklad č. 000439
ze dne 16. 3. 2018, kterým je zaúčtován příjem finančního daru na akci "XXVII.
Bělotínský týden zpěvu" (obec obdarovaná)

- Účetní doklad: účetní doklad č. 001742 ze dne 10. 10. 2018, kterým je zaúčtováno
přijetí daru od Olomouckého kraje

- Účetní doklad: účetní doklad č. 900017 ze dne 5. 3. 2018, kterým je zaúčtováno
zařazení pozemku do majetku obce na základě Smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci

- Účetní doklad: účetní doklad č. 900054 ze dne 14. 8. 2018, kterým je zaúčtována
na podrozvahu dotace od Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na stavbu
"Bělotín kanalizace a ČOV", účetní doklad č. 001434 ze dne 28. 8. 2018, kterým
je zaúčtován příjem dotace od Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů
na stavbu "Bělotín kanalizace a ČOV"

- Účetní doklad: účetní doklad č. 280001 ze dne 9. 1. 2018, kterým je zaúčtován příjem
dotace na volbu prezidenta České republiky, Opis položek s ÚZ 98008 - výdaje
na volbu prezidenta České republiky

- Účetní doklad: účetní doklad č. 900035 ze dne 7. 6. 2018, kterým je zaúčtována
na podrozvahu dotace od Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na akci
"XXVII. Bělotínský týden zpěvu", účetní doklad č. 001184 ze dne 17. 7. 2018, kterým
je zaúčtován příjem dotace od Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na akci
"XXVII. Bělotínský týden zpěvu", výdaje na akci "XXVII. Bělotínský týden zpěvu" -
účetní doklad č. 001475 ze dne 4. 9. 2018, kterým je zaúčtována úhrada faktury
č. 76580052 ze dne 2. 9. 2018 za stravování účastníků, účetní doklad č. 001356
ze dne 16. 8. 2018, kterým je zaúčtována úhrada faktury č. 2018180 ze dne 2. 8. 2018



5

za pronájem nebytových prostor, účetní doklad č. 001388 ze dne 21. 8. 2018, kterým
je zaúčtována úhrada faktury č. 20180110 ze dne 17. 8. 2018 za výlep plakátů, účetní
doklad č. 001359 ze dne 16. 8. 2018, kterým je zaúčtována úhrada faktury
č. FO11597/18 ze dne 8. 8. 2018 za kroužkovou vazbu zpěvníků, účetní doklad
č. 001391 ze dne 21. 8. 2018, kterým je zaúčtována úhrada faktury č. 161800518
ze dne 15. 8. 2018 za dopravu účastníků, účetní doklad č. 001452 ze dne 31. 8. 2018,
kterým je zaúčtována úhrada faktury č. 2018/2 ze dne 27. 8. 2018 za ozvučení
a pořízení zvukového záznamu, účetní doklad č. 001435 ze dne 29. 8. 2018, kterým
je zaúčtována úhrada faktury č. 2018188 ze dne 27. 8. 2018 za ubytování včetně
předpisů faktur

- Účetní doklad: účetní doklad č. 900053 ze dne 10. 8. 2018, který je zaúčtováno zřízení
věcného břemene v souvislosti se Smlouvou o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IV-12-8011873/01 uzavřená dne 12. 7. 2018

- Účetní doklad: účetní doklady č. 900011 ze dne 28. 2. 2018 a č. 000402
ze dne 10. 3. 2018, kterými jsou zaúčtovány předpisy na poskytnutí peněžitého daru
Mysliveckému sdružení Lány, Bělotín, účetní doklad č. 000415 ze dne 13. 3. 2018,
kterým je zaúčtováno poskytnutí peněžitého daru Mysliveckému sdružení Lány, Bělotín

- Účetní doklad: účetní doklad č. 1271 ze dne 1. 8. 2018, kterým je zaúčtován předpis
prodeje a vyřazení pozemku dle Kupní smlouvy ze dne 25. 7. 2018

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 31. 12. 2018
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 31. 10. 2018
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 31. 10. 2018
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 31. 12. 2018
zřizované organizace
- Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán:

Zřizovací listina Základní školy Bělotín, okres Přerov, p. o. ze dne 29. 11. 2002 včetně
Dodatku č. 1 ze dne 11. 7. 2005, Dodatku č. 2 ze dne 14. 11. 2007 a Dodatku č. 3
ze dne 19. 11. 2009

- Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán:
Zřizovací listina Správa bytů Bělotín, p. o. s účinností od 18. 2. 2015 schválena
zastupitelstvem obce dne 17. 2. 2015, Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci uzavřená dne 24. 6. 2015 (obec převodce)

smlouvy a dohody

- Darovací smlouvy: Darovací smlouva 2/2018 na finanční dar na akci "XXVII. Bělotínský
týden zpěvu", uzavřená dne 6. 3. 2018 (obec obdarovaná)

- Darovací smlouvy: Darovací smlouva na finanční dar, uzavřená s Mysliveckým
sdružením Lány, Bělotín (obec dárce)

- Darovací smlouvy: Darovací smlouva na peněžitý dar, uzavřená s Olomouckým krajem
dne 1. 10. 2018 (obec obdarovaná)

- Dohody o provedení práce: Dohoda o provedení práce uzavřená s občanem obce
ze dne 8. 6. 2018, pokladní výdajový doklad č. 2877 ze dne 12. 6. 2018, kterým
je vyplacena mzda v souladu s dohodou o provedení práce

- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření
OE KÚOK ze dne 11. 1. 2018 na účelovou neinvestiční dotaci na úhradu výdajů
vzniklých v souvislosti s volbou prezidenta České republiky, vyhlášených
na 12. a 13. ledna 2018, Předběžné vyúčtování výdajů spojených s volbou prezidenta
České republiky, vyhlášených na 12. a 13. ledna 2018 ze dne 15. 3. 2018, Finanční



6

vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje za státního rozpočtu
nebo státních finančních aktiv ze dne 18. 1. 2018

- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozhodnutí Ministerstva
pro místní rozvoj č. 117D815009300 o poskytnutí dotace na Opravu MK č. 11c v obci
Bělotín ze dne 11. 9. 2018, Pokyn k platbě k dotaci č. 117D815009300
ze dne 2. 10. 2018, Zpráva pro Závěrečné vyhodnocení akce č. 117D815009300
ze dne 18. 10. 2018, Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí
poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
ze dne 18. 10. 2018, Konečná kontrola plnění všech podmínek dotace, způsobilosti
výdajů dle výše uvedeného rozhodnutí přísluší poskytovateli dotace.

- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Smlouva o poskytnutí dotace
č. 2018/04646/OŽPZ/DSM ve výši 1 950 000 Kč na částečnou úhradu výdajů na stavbu
"Bělotín kanalizace a ČOV" ze dne 14. 8. 2018, uzavřená s Olomouckým krajem,
Rozpočtové opatření OE KÚOK ze dne 27. 8. 2018 na účelovou investiční dotaci
ve výši 1 950 000 Kč na částečnou úhradu výdajů na stavbu "Bělotín kanalizace
a ČOV", Faktura přijatá č. 3018000908 ze dne 31. 10. 2018 v souladu se smlouvou
o dílo č. SOD00200036 ze dne 24. 5. 2017, účetní doklad č. 900089
ze dne 30. 11. 2018, kterým je zaúčtován předpis faktury č. 3018000908, bankovní
výpis č. 76 k účtu vedenému u ČNB ze dne 17. 12. 2018, úhrada faktury
č. 3018000908, účetní doklad č. 103 ze dne 17. 12. 2018, kterým je zaúčtována úhrada
faktury č. 3018000908

- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Smlouva o poskytnutí dotace
na částečnou úhradu výdajů na uspořádání týdenního workshopu pod vedením
profesionálních dirigentů a hudebních pedagogů pod názvem akce "XXVII. Bělotínský
týden zpěvu" ze dne 7. 6. 2018, uzavřená s Olomouckým krajem, Rozpočtové opatření
OE KÚOK ze dne 16. 7. 2018 na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 15 000 Kč
na částečnou úhradu výdajů na akci "XXVII. Bělotínský týden zpěvu", Závěrečná
zpráva a finanční vyúčtování dotace ze dne 29. 10. 2018 (předáno na KÚOK
dne 30. 10. 2018)

- Smlouvy o dílo: č. S019-036-0050 ze dne 9. 8. 2018
- Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Směnná smlouva

na nemovitosti uzavřená mezi obcí Bělotín a občanem obce dne 26. 11. 2018, směna
nemovitostí schválena ZO dne 29. 8. 2018, právní účinky vkladu do katastru
nemovitostí ke dni 27. 11. 2018, účetní doklad č. 900084 ze dne 27. 11. 20189, kterým
je zaúčtováno vyřazení a zařazení majetku dle směnné smlouvy, účetní doklad
č. 1 449 ze dne 30. 8. 2018, kterým je zaúčtován doplatek obce dle směnné smlouvy,
bankovní výpis č. 185 k účtu vedenému u ČS, a.s. ze dne 30. 8. 2018, na kterém
je zaúčtován doplatek obce dle směnné smlouvy

- Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Kupní smlouva uzavřená
s občankou obce na pozemek ze dne 13. 4. 2018 (obec kupující)

- Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Kupní smlouva uzavřená
s občanem obce na pozemek ze dne 25. 7. 2018 (obec prodávající)

- Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Smlouva o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovité věci pozemku uzavřená s Českou republikou -
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 22. 2. 2018 (obec
nabyvatel)

- Smlouvy o přijetí úvěru: Smlouva o úvěru č. 0317518449/LCD uzavřená s Českou
spořitelnou a.s. ze dne 20. 12. 2017



7

- Smlouvy o přijetí úvěru: Smlouva o úvěru reg. č. 227/396-09 uzavřená se Státním
fondem rozvoje bydlení ze dne 30. 12. 2009, Dodatek č. 1 k Smlouvě o úvěru
reg. č. 227/396-09 uzavřený dne 31. 3. 2015

- Smlouvy o přijetí úvěru: Smlouva o úvěru č. 11052/15/LCD uzavřená s Českou
spořitelnou, a.s. ze dne 28. 7. 2015

- Smlouvy o přijetí úvěru: Smlouva č. 17000151 o poskytnutí finančních prostředků
ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 26. 2. 2018

- Smlouvy o přijetí úvěru: Smlouva o úvěru č. 0429721409 uzavřená s Českou
spořitelnou, a.s. ze dne 22. 3. 2016

- Smlouvy o věcných břemenech: Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IV-12-8011873/01 uzavřená dne 12. 7. 2018 (obec povinná)

- Smlouvy ostatní: Partnerská smlouva o spolupráci a financování projektu uzavřená
s Hranickou rozvojovou agenturou, z. s. ze dne 2. 8. 2017

veřejné zakázky
- Dokumentace k veřejným zakázkám: Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

ve smyslu zákona § 27 zákona č. 134/2016 Sb., veřejná zakázka se tak
dle § 31 zákona řídí pouze zásadami uvedenými v § 6, na realizaci akce "Oprava MK
č. 11c v obci Bělotín",
Výzva k předložení nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu "Oprava MK č. 11c
v obci Bělotín" ze dne 21. 6. 2018,
Ustanovení komise pro otevírání obálek s nabídkami ze dne 21. 6. 2018,
Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 3. 7. 2018, Příloha protokolu o otevírání
obálek s nabídkami podanými v listinné podobě
ze dne 3. 7. 2018,

Čestné prohlášení členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
ze dne 3. 7. 2018,

Seznam podaných nabídek ze dne 3. 7. 2018,
Ustanovení komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 21. 6. 2018,
Česné prohlášení členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 9. 7. 2018,
Protokol o posouzení a hodnocení nabídek ze dne ze dne 9. 7. 2018,
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 9. 7. 2018,
Rozhodnutí o výběru nabídky na zakázku Oprava MK č. 11c v obci Bělotín
ze dne 10. 7. 2018,

usnesení, zápisy, apod.
- Vnitřní předpis a směrnice: Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

schválená zastupitelstvem obce dne 30. 5. 2014
- Výsledky kontrol zřízených organizací: Zápis z provedené kontroly hospodaření

s poskytnutými veřejnými prostředky ze dne 15. 1. 2019 (kontrolovaný subjekt: Správa
bytů Bělotín, p. o.)

- Výsledky kontrol zřízených organizací: Účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy
Bělotín, příspěvkové organizace, sestavená ke dni 31. 12. 2017, schválená
zastupitelstvem obce dne 26. 6. 2018, Protokol o schválení účetní závěrky příspěvkové
organizace za rok 2017 ze dne 26. 6. 2018

- Výsledky kontrol zřízených organizací: Účetní závěrka Správy bytů Bělotín 151, p. o.
sestavená ke dni 31. 12. 2017, schválená zastupitelstvem obce dne 26. 6. 2018,



8

Protokol o schválení účetní závěrky příspěvkové organizace za rok 2017
ze dne 26. 6. 2018

- Výsledky kontrol zřízených organizací: Zápis z provedené kontroly hospodaření
s poskytnutými veřejnými prostředky ze dne 19. 1. 2019 (kontrolovaný subjekt:
ZŠ a MŠ Bělotín, p. o.)

- Výsledky kontrol zřízených organizací: Zápis z provedené kontroly hospodaření
s poskytnutými veřejnými prostředky ze dne 13. 1. 2018 (kontrolovaný subjekt: Správa
bytů Bělotín, p. o.)

- Výsledky kontrol zřízených organizací: Zápis z provedené kontroly hospodaření
s poskytnutými veřejnými prostředky ze dne 19. 1. 2018 (kontrolovaný subjekt:
ZŠ a MŠ Bělotín, p. o.)

- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: Zápis z jednání finančního výboru
ze dne 20. 12. 2018

- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 21. 2. 2018, 26. 4. 2018,
26. 6. 2018, 25. 7. 2018, 29. 8. 2018, 25. 9. 2018, 23. 10. 2018

- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: Protokol o provedení kontroly
účinnosti vnitřního řídícího a kontrolního systému dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční
kontrole ze dne 27. 1. 2019

- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: Zápis z jednání finančního výboru
ze dne 28. 3. 2018, 6. 6. 2018, 5. 9. 2018

- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: Zápis z jednání kontrolního výboru
ze dne 5. 4. 2018, 19. 7. 2018, 4. 10. 2018

- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: Účetní závěrka obce sestavená
ke dni 31. 12. 2017, schválená zastupitelstvem obce dne 26. 6. 2018, Protokol
o schválení účetní závěrky za rok 2017 ze dne 26. 6. 2018

- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: Protokol o provedení kontroly
účinnosti vnitřního řídícího a kontrolního systému dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční
kontrole ze dne 26. 1. 2018

- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: Zápis z jednání kontrolního výboru
ze dne 4. 10. 2018, 30. 11. 2018

- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 13. 12. 2018
fondy

- Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití: Vnitřní směrnice "Sociální
fond" ze dne 16. 12. 2005 s účinností od 1. 1. 2006, Dodatek č. 1 ke směrnici
o sociálním fondu ze dne 6. 8. 2012, Vnitřní směrnice použití sociálního fondu -
Poskytování příspěvků k penzijnímu připojištění pro zaměstnance Obce Bělotín
ze dne 29. 12. 2016 s účinností od 1. 2. 2017, Vnitřní směrnice pro tvorbu a používání
sociálního fondu obce Bělotín ze dne 18. 12. 2017 s účinností od 1. 1. 2018, Dodatek
č. 1 ke Směrnici pro tvorbu a použití sociálního fondu obce Bělotín

Akce "Rekonstrukce běžeckého oválu v Bělotíně"
- Smlouva o poskytnutí dotace ve výši 900 000 Kč na částečnou úhradu výdajů

na podporu projektu "Rekonstrukce běžeckého oválu v Bělotíně" ze dne 28. 8. 2018,
uzavřená s Olomouckým krajem,
Rozpočtové opatření OE KÚOK ze dne 13. 9. 2018 na účelovou investiční dotaci
ve výši 900 000 Kč na částečnou úhradu výdajů na podporu projektu "Rekonstrukce
běžeckého oválu v Bělotíně",



9

Rozpočtové opatření č. 13 provedené starostou obce dne 17. 9. 2018, zveřejněné
na elektronické úřední desce dne 17. 9. 2018 a rozpočtové opatření č. 17 provedené
starostou obce dne 7. 12. 2018, zveřejněné na elektronické úřední desce
dne 18. 12. 2018, kterými je provedena změna rozpočtu, příjmů i výdajů, v souvislosti
s přijatou dotací na částečnou úhradu výdajů na podporu projektu "Rekonstrukce
běžeckého oválu v Bělotíně",
bankovní výpis č. 197 k elektronickým bankovním výpisům ČS, a.s. ze dne 14. 9. 2018,
příjem dotace dle Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 28. 8. 2018,
účetní doklad č. 1541, kterým je zaúčtován příjem dotace v souladu se Smlouvou
o poskytnutí dotace ze dne 28. 8. 2018,
faktura přijatá č. 06396124 ze dne 17. 12. 2018, v souladu se smlouvou o dílo
SOD S19-063-0075 a dod. č. 1,
účetní doklad č. 2018642 ze dne 17. 12. 2018, kterým je zaúčtována faktura přijatá
č. 0639124, č. 278 k elektronickým bankovním výpisům ČS, a.s. ze dne 18. 12. 2018,
úhrada faktury č. 0639124,
účetní doklad č. 2189, kterým je zaúčtována úhrada faktury č. 0639124,
Závěrečné vyhodnocení akce a finanční vypořádání čerpání dotace
ze dne 20. 12. 2018, včetně přílohy č. 1 finančního vyúčtování dotace, Závěrečná
zpráva k vyúčtování investiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na částečnou
úhradu výdajů na akci "Rekonstrukce běžeckého oválu v Bělotíně",
Veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná jako zakázka malého rozsahu
dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v obci Bělotín (2014), mimo režim zákona
č. 134/2016 Sb., na akci "Rekonstrukce běžeckého oválu v Bělotíně",
Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace ze dne 29. 8. 2018, Dodatečné
informace č. 1 k zadávacím podmínkám ze dne 30. 8. 2018, Seznam podaných
nabídek ze dne 17. 9. 2018, Čestné prohlášení členů komisí ze dne 17. 9. 2018,
Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 17. 9. 2018 včetně příloh, Protokol
o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 25. 9. 2018, Zpráva o posouzení
a hodnocení nabídek ze dne 26. 9. 2018, Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
ze dne 4. 10. 2018, Smlouva o dílo č. S19-063-0075 ze dne 31. 10. 2018, Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. S19-063-0075 ze dne 31. 10. 2018


V kontrolovaném období územní celek, dle informací poskytnutých zástupci obce Bělotín:
- neuzavřel smlouvu o sdružení a neuskutečnil finanční operace týkající se sdružených

prostředků,
- neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí půjčky,
- neuzavřel a darovací smlouvu, smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,
- nehospodařil s majetkem státu,
- neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu

o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku a smlouvu o přistoupení k závazku,
- nezastavil movitý a nemovitý majetek,
- nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
- neměl podnikatelskou činnost,
a proto přezkoumání operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno.

B. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Bělotín za rok 2018
 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.



10

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok
Při přezkoumání hospodaření obce Bělotín za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.



b) při dílčím přezkoumání
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Bělotín nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Upozornění na případná rizika (§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.):
Na případná rizika neupozorňujeme.

E. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl
zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31. 12. 2018
(§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,22 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 11,16 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 4,47 %

F. Ověření výše dluhu územního celku k 60 % průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky

Na základě výpočtu poměru dluhu územního samosprávného celku k průměru jeho příjmů
za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou
odpovědnost lze konstatovat, že dluh obce Bělotín k 31. 12. 2018 nepřekročil 60 % průměru
jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Olomouc 20. 5. 2019


Za Krajský úřad Olomouckého kraje

Ing. Vladimír Ženčák
………………………………
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Milan Procházka
……………………………..
kontrolor




P o u č e n í

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného
stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tato zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.



11


Územní celek může do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření v souladu s § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.

Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor
kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.


Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bělotín byl předán datovou
schránkou.
Obsah návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl projednán se starostou obce
dne 17. 5. 2019.



Rozdělovník:
1 stejnopis pro obec Bělotín
1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kontroly








oddíl I. / 1

1019 **** 750 000,00 777 518,00777 518,00
1019 100 000,00 108 390,003111 108 390,00Příjmy z prodeje pozemků
1019 650 000,00 666 708,002131 666 708,00Příjmy z pronájmu pozemků
1019 0,00 2 420,002119 2 420,00Ostatní příjmy z vlastní činnosti
1019 Ost. zem. a pot.činn. a rozvoj

0000 **** 95 769 000,00 68 710 068,5468 761 495,29
0000 0,00 2 850 000,004222 2 850 000,00Inv. př. transfery od krajů
0000 67 742 000,00 23 381 092,214216 23 381 092,21Ost. př. transfery ze státního rozpočtu
0000 0,00 305 000,004122 305 000,00NI. př. transf. od krajů
0000 0,00 2 540 617,804116 2 540 617,80Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.
0000 0,00 647 800,004112 647 800,00NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv
0000 0,00 223 548,004111 223 548,00NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.
0000 105 000,00 97 710,002460 105 000,00Splátky půjč.p. od obyvatelstva
0000 2 150 000,00 2 790 125,291511 2 790 125,29Daň z nemovitých věcí
0000 0,00 98,741382 98,74Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě
0000 140 000,00 155 914,431381 155 914,43Daň z hazardních her
0000 32 000,00 23 956,001361 31 692,75Správní poplatky
0000 60 000,00 79 901,341356 79 901,34Příjmy úhr. za dobýv. nerostů a popl. za
0000 70 000,00 45 600,001344 64 000,00Poplatek ze vstupného
0000 18 000,00 0,001343 18 000,00Poplatek ze užívání veř. prostr.
0000 780 000,00 839 294,001340 839 294,00Poplatek za provoz systému KO
0000 2 000,00 17 196,161334 17 196,16Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon
0000 3 000 000,00 3 310 748,001333 3 310 748,00Poplatky za uložení odpadů
0000 10 500 000,00 13 363 907,901211 13 363 907,90Daň z přidané hodnoty
0000 0,00 5 196 690,001122 5 196 690,00Daň z příjmů práv. osob za obce
0000 5 000 000,00 5 434 619,341121 5 434 619,34Daň z příjmů práv. osob
0000 550 000,00 591 698,321113 591 698,32Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou
0000 120 000,00 149 684,611112 149 684,61Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník
0000 5 500 000,00 6 664 866,401111 6 664 866,40Daň z příjmů fyz. osob placená plátci
0000

I. Rozpočtové příjmy

Schválený
rozpočet

Výsledek od
počátku roku

1 3

Paragraf Položka

a b

Rozpočet
po změnách

2

Text

Ministerstvo financí ČR
schváleno č.j. 111/138 224/2002

Fin 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

sestavený k

2018 12 00301019

Rok Měsíc IČO:

Název a sídlo vykazující jednotky:

v Kč na dvě desetinná místa

ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
31. 12. 2018

Bělotín, Bělotín č. 151



oddíl I. / 2

3632 **** 15 000,00 8 784,0012 000,00
3632 15 000,00 8 784,002111 12 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3632 Pohřebnictví

3631 **** 0,00 26 362,0026 362,00
3631 0,00 26 362,002324 26 362,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3631 Veřejné osvětlení

3613 **** 450 000,00 421 152,08421 152,08
3613 10 000,00 3 371,002324 3 371,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3613 370 000,00 340 147,202132 340 147,20Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic
3613 70 000,00 77 633,882111 77 633,88Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613 Nebytové hospodářství

3612 **** 4 000 000,00 5 136 224,015 137 024,01
3612 0,00 60 829,002329 60 829,00Ostatní nedaňové příjmy j.n.
3612 45 000,00 135 802,012324 135 802,01Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3612 5 000,00 998,002141 998,00Příjmy z úroků
3612 3 090 000,00 3 856 229,002132 3 857 029,00Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic
3612 860 000,00 1 082 366,002111 1 082 366,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612 Bytové hospodářství

3392 **** 371 000,00 331 285,84359 931,00
3392 30 000,00 0,002324 0,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3392 0,00 50 000,002321 50 000,00Přijaté neinvestiční dary
3392 1 000,00 471,842141 1 000,00Příjmy z úroků
3392 0,00 28 250,002132 28 250,00Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic
3392 250 000,00 227 157,002119 228 931,00Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3392 90 000,00 25 407,002112 51 750,00Příjmy z prodeje zboží
3392 Zájmová činnost v kultuře

3315 **** 8 000,00 19 650,7619 650,76
3315 8 000,00 19 650,762324 19 650,76Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3315 Činnosti muzeí a galerií

3314 **** 2 000,00 1 650,002 000,00
3314 2 000,00 1 650,002111 2 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3314 Činnosti knihovnické

2321 **** 110 000,00 65 269,0065 269,00
2321 0,00 394,002324 394,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2321 110 000,00 64 875,002111 64 875,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly

2310 **** 430 000,00 501 619,00501 619,00
2310 430 000,00 501 619,002111 501 619,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2310 Pitná voda

I. Rozpočtové příjmy

Schválený
rozpočet

Výsledek od
počátku roku

1 3

Paragraf Položka

a b

Rozpočet
po změnách

2

Text



oddíl I. / 3
6171 10 000,00 98 111,002324 98 111,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
6171 0,00 5 000,002321 5 000,00Přijaté neinvestiční dary
6171 15 000,00 0,002132 8 500,00Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic
6171 0,00 690,002111 1 500,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171 Činnost místní správy

5512 **** 17 000,00 1 977,0017 000,00
5512 0,00 1 977,002324 2 000,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
5512 17 000,00 0,002322 15 000,00Přijaté pojistné náhrady
5512 Požární ochrana - dobr. část

3769 **** 0,00 10 000,0010 000,00
3769 0,00 10 000,002212 10 000,00Sankční platby př. od jiných subjektů
3769 Ostatní správa v ochraně životního prost

3745 **** 2 000,00 103 138,80104 000,00
3745 0,00 100 000,003113 100 000,00Příjmy z prodeje ost. HDM
3745 0,00 2 138,802310 2 508,40Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj.
3745 2 000,00 1 000,002133 1 491,60Příjmy z pronájmu movitých věcí
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3729 **** 0,00 45 000,0045 000,00
3729 0,00 45 000,002212 45 000,00Sankční platby př. od jiných subjektů
3729 Ostatní nakládání s odpady

3725 **** 150 000,00 132 187,90150 000,00
3725 150 000,00 132 187,902324 150 000,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů

3723 **** 45 000,00 34 804,0045 000,00
3723 45 000,00 34 804,002112 45 000,00Příjmy z prodeje zboží
3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů

3722 **** 60 000,00 43 436,0060 000,00
3722 5 000,00 6 632,002112 7 500,00Příjmy z prodeje zboží
3722 55 000,00 36 804,002111 52 500,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů

3699 **** 0,00 30 712,0030 712,00
3699 0,00 30 712,002111 30 712,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3699 Zálež.bydlení, komun.služ. a územ.rozvoj

3639 **** 30 000,00 1 748 971,001 748 971,00
3639 0,00 1 574 001,003112 1 574 001,00Příjmy z prodeje ost. nem. věcí a jejich
3639 30 000,00 145 731,002324 145 731,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3639 0,00 24 792,002132 24 792,00Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic
3639 0,00 4 447,002111 4 447,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.

I. Rozpočtové příjmy

Schválený
rozpočet

Výsledek od
počátku roku

1 3

Paragraf Položka

a b

Rozpočet
po změnách

2

Text



oddíl I. / 4

Celkem 102 511 000,00 90 509 322,10 90 354 781,82

6330 **** 0,00 11 756 576,9611 756 576,96
6330 0,00 11 756 576,964134 11 756 576,96Převody z rozpočtových účtů
6330 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr

6310 **** 277 000,00 344 593,93344 930,00
6310 275 000,00 342 930,002142 342 930,00Příjmy z podílů na zisku a dividend
6310 2 000,00 1 663,932141 2 000,00Příjmy z úroků
6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací

6171 **** 25 000,00 103 801,00113 111,00

I. Rozpočtové příjmy

Schválený
rozpočet

Výsledek od
počátku roku

1 3

Paragraf Položka

a b

Rozpočet
po změnách

2

Text



oddíl II. / 1

3113 0,00 80 457,005139 110 000,00Nákup materiálu j.n.
3113 Základní školy

2339 **** 22 000,00 35 803,5042 000,00
2339 0,00 17 001,005169 20 000,00Nákup ostatních služeb
2339 22 000,00 18 802,505141 22 000,00Úroky vlastní
2339 Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl

2321 **** 114 192 000,00 40 135 985,7770 790 361,22
2321 0,00 60 000,006371 60 000,00Účelové inv. trans. nepodnikajícím FO
2321 114 000 000,00 39 943 233,776121 70 589 092,21Budovy, haly a stavby
2321 100 000,00 799,005171 7 258,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
2321 70 000,00 101 930,005169 101 930,00Nákup ostatních služeb
2321 12 000,00 22 823,005154 22 823,01Elektrická energie
2321 10 000,00 7 200,005139 9 258,00Nákup materiálu j.n.
2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly

2310 **** 500 000,00 573 639,70653 253,92
2310 100 000,00 53 059,006121 121 613,92Budovy, haly a stavby
2310 400 000,00 520 580,705151 531 640,00Studená voda
2310 Pitná voda

2292 **** 130 000,00 129 080,00130 000,00
2292 0,00 129 080,005339 130 000,00Neinv. transfery cizím PO
2292 130 000,00 0,005193 0,00Výdaje na dopravní územní obslužnost
2292 Dopravní obslužnost veř. službami

2219 **** 970 000,00 1 395 598,991 460 033,54
2219 0,00 599 920,006121 623 438,57Budovy, haly a stavby
2219 970 000,00 769 663,995171 810 579,97Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
2219 0,00 26 015,005169 26 015,00Nákup ostatních služeb
2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací

2212 **** 1 638 000,00 2 651 651,963 779 044,33
2212 736 000,00 2 560 360,006121 2 856 000,00Budovy, haly a stavby
2212 812 000,00 25 303,305171 813 044,33Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
2212 30 000,00 28 073,005169 50 000,00Nákup ostatních služeb
2212 50 000,00 37 915,665139 50 000,00Nákup materiálu j.n.
2212 10 000,00 0,005021 10 000,00Ostatní osobní výdaje
2212 Silnice

1019 **** 500 000,00 294 027,04644 956,00
1019 486 000,00 285 880,006130 622 518,00Pozemky
1019 0,00 3 000,005902 3 000,00Ostatní výdaje z fin. vypoř. min. let
1019 10 000,00 620,005169 10 000,00Nákup ostatních služeb
1019 4 000,00 4 527,045164 9 438,00Nájemné
1019 Ost. zem. a pot.činn. a rozvoj

II. Rozpočtové výdaje

Schválený
rozpočet

Výsledek od
počátku roku

1 3

Paragraf Položka

a b

Rozpočet
po změnách

2



oddíl II. / 2

3392 35 000,00 26 730,005164 35 000,00Nájemné
3392 0,00 2 434,005163 2 434,00Služby peněžních ústavů
3392 75 000,00 65 143,005154 75 000,00Elektrická energie
3392 400 000,00 192 024,855153 430 673,01Plyn
3392 70 000,00 259 696,455139 259 696,45Nákup materiálu j.n.
3392 80 000,00 21 733,005138 60 581,45Nákup zboží
3392 100 000,00 89 445,005137 100 000,00Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3392 10 000,00 3 949,005041 10 000,00Odměny za užití dušev. vlastnictví
3392 0,00 9 017,005032 9 017,00Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění
3392 0,00 13 563,005031 15 000,00Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.
3392 10 000,00 65 070,005021 80 000,00Ostatní osobní výdaje
3392 0,00 66 413,005011 66 413,00Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3392 Zájmová činnost v kultuře

3341 **** 2 000,00 185 199,00459 930,00
3341 0,00 125 750,006121 400 481,00Budovy, haly a stavby
3341 2 000,00 59 449,005169 59 449,00Nákup ostatních služeb
3341 Rozhlas a televize

3326 **** 200 000,00 105 130,00245 000,00
3326 200 000,00 95 350,005171 230 000,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
3326 0,00 9 780,005139 15 000,00Nákup materiálu j.n.
3326 Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult...

3319 **** 0,00 2 000,002 000,00
3319 0,00 2 000,005021 2 000,00Ostatní osobní výdaje
3319 Ost. záležitosti kultury

3315 **** 26 000,00 44 125,0071 000,00
3315 3 000,00 12 630,005154 29 000,00Elektrická energie
3315 16 000,00 22 598,005153 29 000,00Plyn
3315 0,00 1 233,005151 2 000,00Studená voda
3315 0,00 1 739,005139 4 000,00Nákup materiálu j.n.
3315 7 000,00 5 925,005021 7 000,00Ostatní osobní výdaje
3315 Činnosti muzeí a galerií

3314 **** 52 000,00 45 469,0052 000,00
3314 30 000,00 27 000,005321 30 000,00Neinvestiční transfery obcím
3314 0,00 4 069,005168 4 069,00Zpracování dat a služby souv. s IT a kom
3314 2 000,00 0,005154 2 000,00Elektrická energie
3314 20 000,00 14 400,005021 15 931,00Ostatní osobní výdaje
3314 Činnosti knihovnické

3113 **** 2 100 000,00 2 682 930,802 712 473,80
3113 0,00 438 378,805336 438 378,80Neinv.transf. zřízeným PO
3113 2 100 000,00 2 162 280,005331 2 162 280,00Neinv. přísp. zřízeným PO
3113 0,00 1 815,005169 1 815,00Nákup ostatních služeb

II. Rozpočtové výdaje

Schválený
rozpočet

Výsledek od
počátku roku

1 3

Paragraf Položka

a b

Rozpočet
po změnách

2



oddíl II. / 3

3612 **** 5 647 000,00 4 750 375,436 413 475,60
3612 0,00 90 000,006371 177 309,70Účelové inv. trans. nepodnikajícím FO
3612 0,00 1 000 000,006351 1 000 000,00Inv. transf. zřízeným PO
3612 5 000 000,00 2 416 497,736121 3 699 893,48Budovy, haly a stavby
3612 0,00 45 912,005909 45 912,00Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
3612 0,00 85 543,565171 85 543,56Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
3612 50 000,00 156 369,615169 172 648,42Nákup ostatních služeb
3612 210 000,00 255 440,295154 260 000,00Elektrická energie
3612 358 000,00 637 834,995153 863 168,44Plyn
3612 0,00 0,005151 25 000,00Studená voda
3612 24 000,00 4 888,255141 24 000,00Úroky vlastní
3612 5 000,00 57 889,005139 60 000,00Nákup materiálu j.n.
3612 Bytové hospodářství

3525 **** 0,00 10 000,0010 000,00
3525 0,00 10 000,005229 10 000,00Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.
3525 Hospice

3429 **** 10 000,00 2 550 837,503 217 629,85
3429 0,00 2 391 305,956121 2 861 623,85Budovy, haly a stavby
3429 0,00 41 000,005222 41 000,00Neinv.transf. spolkům
3429 10 000,00 21 120,555171 21 120,55Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
3429 0,00 80 725,005169 80 725,00Nákup ostatních služeb
3429 0,00 7 186,005139 195 279,45Nákup materiálu j.n.
3429 0,00 9 500,005021 17 881,00Ostatní osobní výdaje
3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.

3419 **** 0,00 200 000,00200 000,00
3419 0,00 200 000,005222 200 000,00Neinv.transf. spolkům
3419 Ost. tělovýchovná činnost

3399 **** 155 000,00 171 076,70212 800,00
3399 40 000,00 32 663,005194 40 000,00Věcné dary
3399 60 000,00 82 000,705175 82 000,70Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění
3399 30 000,00 42 128,005169 65 799,30Nákup ostatních služeb
3399 25 000,00 13 781,005139 24 000,00Nákup materiálu j.n.
3399 0,00 504,005021 1 000,00Ostatní osobní výdaje
3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků

3392 **** 2 200 000,00 5 143 281,515 504 835,76
3392 0,00 430 860,006122 430 860,00Stroje, přístroje a zařízení
3392 300 000,00 1 557 061,036121 1 557 061,03Budovy, haly a stavby
3392 40 000,00 10 459,005194 40 000,00Věcné dary
3392 180 000,00 57 408,255175 57 408,25Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění
3392 600 000,00 1 674 338,155171 1 674 338,15Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
3392 300 000,00 597 936,785169 601 353,42Nákup ostatních služeb

II. Rozpočtové výdaje

Schválený
rozpočet

Výsledek od
počátku roku

1 3

Paragraf Položka

a b

Rozpočet
po změnách

2



oddíl II. / 4

3699 **** 165 000,00 46 604,00165 000,00
3699 20 000,00 0,005171 20 000,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
3699 15 000,00 1 232,005169 15 000,00Nákup ostatních služeb
3699 130 000,00 45 372,005154 130 000,00Elektrická energie
3699 Zálež.bydlení, komun.služ. a územ.rozvoj

3639 **** 3 952 000,00 3 204 951,716 094 807,90
3639 0,00 0,006121 1 661 366,00Budovy, haly a stavby
3639 65 000,00 38 500,005424 98 670,00Náhrady mezd v době nemoci
3639 90 000,00 13 600,005362 62 680,00Platby daní a poplatků st. rozpočtu
3639 10 000,00 2 000,005361 3 000,00Nákup kolků
3639 50 000,00 123 138,005329 123 138,00Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.
3639 15 000,00 0,005229 0,00Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.
3639 0,00 1 000,005189 1 000,00Ostatní poskytované zálohy a jistiny
3639 0,00 2 000,005179 2 000,00Ostatní nákupy j.n.
3639 30 000,00 0,005171 5 182,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
3639 20 000,00 372 780,005169 491 150,00Nákup ostatních služeb
3639 10 000,00 0,005167 8 000,00Služby školení a vzdělávání
3639 100 000,00 137 393,005154 144 605,00Elektrická energie
3639 10 000,00 1 955,715153 9 779,00Plyn
3639 0,00 221,005139 221,00Nákup materiálu j.n.
3639 50 000,00 21 271,005132 50 000,00Ochranné pomůcky
3639 231 000,00 166 338,005032 344 097,00Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění
3639 640 000,00 461 732,005031 683 194,00Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.
3639 5 000,00 12 000,005021 12 000,00Ostatní osobní výdaje
3639 2 626 000,00 1 851 023,005011 2 394 725,90Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3632 **** 30 000,00 190,0025 000,00
3632 20 000,00 0,005171 15 000,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
3632 10 000,00 190,005139 10 000,00Nákup materiálu j.n.
3632 Pohřebnictví

3631 **** 1 325 000,00 1 634 521,202 108 650,37
3631 0,00 1 133 805,006121 1 575 356,17Budovy, haly a stavby
3631 975 000,00 268 407,205171 268 407,40Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
3631 0,00 5 445,005169 10 000,00Nákup ostatních služeb
3631 300 000,00 226 864,005154 226 864,00Elektrická energie
3631 50 000,00 0,005139 28 022,80Nákup materiálu j.n.
3631 Veřejné osvětlení

3613 **** 402 000,00 107 312,00360 503,66
3613 258 000,00 740,005171 214 503,66Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
3613 4 000,00 5 941,005169 6 000,00Nákup ostatních služeb
3613 140 000,00 100 631,005154 140 000,00Elektrická energie
3613 Nebytové hospodářství

II. Rozpočtové výdaje

Schválený
rozpočet

Výsledek od
počátku roku

1 3

Paragraf Položka

a b

Rozpočet
po změnách

2



oddíl II. / 5

5512 0,00 2 730,005175 4 000,00Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění
5512 157 000,00 44 034,005171 97 141,30Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
5512 30 000,00 3 480,005169 19 500,00Nákup ostatních služeb
5512 5 000,00 5 820,005167 11 500,00Služby školení a vzdělávání
5512 20 000,00 20 829,005156 25 055,00Pohonné hmoty a maziva
5512 7 000,00 5 147,005154 7 000,00Elektrická energie
5512 20 000,00 30 764,145139 34 076,84Nákup materiálu j.n.
5512 40 000,00 51 336,705137 79 358,70Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 0,00 320,005136 1 000,00Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk
5512 20 000,00 71 923,165134 71 923,16Výdaje na prádlo, oděv a obuv
5512 Požární ochrana - dobr. část

4359 **** 10 000,00 10 000,0010 000,00
4359 10 000,00 10 000,005223 10 000,00Neinv.transf. církvím a nábož. spol.
4359 Ost.služby a činn. v oblasti soc. péče

3745 **** 1 650 000,00 2 663 968,773 555 982,67
3745 100 000,00 0,006122 63 130,58Stroje, přístroje a zařízení
3745 0,00 607 950,866121 693 000,00Budovy, haly a stavby
3745 0,00 80,005191 80,00Zaplacené sankce
3745 300 000,00 347 582,775171 688 114,61Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
3745 300 000,00 316 645,005169 316 645,00Nákup ostatních služeb
3745 0,00 363 000,005164 737 119,34Nájemné
3745 25 000,00 27 723,005163 31 000,00Služby peněžních ústavů
3745 500 000,00 492 425,005156 500 000,00Pohonné hmoty a maziva
3745 300 000,00 216 474,605139 216 474,60Nákup materiálu j.n.
3745 100 000,00 239 452,545137 239 452,54Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 20 000,00 0,005132 17 000,00Ochranné pomůcky
3745 0,00 7 210,005131 8 541,00Potraviny
3745 5 000,00 45 425,005021 45 425,00Ostatní osobní výdaje
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3723 **** 150 000,00 133 150,00211 896,17
3723 100 000,00 88 380,005169 143 896,17Nákup ostatních služeb
3723 50 000,00 0,005139 18 000,00Nákup materiálu j.n.
3723 0,00 44 770,005138 50 000,00Nákup zboží
3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů

3722 **** 923 000,00 718 072,00934 310,00
3722 900 000,00 718 072,005169 911 310,00Nákup ostatních služeb
3722 5 000,00 0,005139 5 000,00Nákup materiálu j.n.
3722 18 000,00 0,005138 18 000,00Nákup zboží
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů

3721 **** 45 000,00 64 131,0085 000,00
3721 45 000,00 64 131,005169 85 000,00Nákup ostatních služeb
3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů

II. Rozpočtové výdaje

Schválený
rozpočet

Výsledek od
počátku roku

1 3

Paragraf Položka

a b

Rozpočet
po změnách

2



oddíl II. / 6

6171 40 000,00 7 833,005171 30 304,21Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
6171 250 000,00 327 197,865169 327 719,86Nákup ostatních služeb
6171 62 000,00 84 792,005168 90 000,00Zpracování dat a služby souv. s IT a kom
6171 20 000,00 13 652,005167 18 391,14Služby školení a vzdělávání
6171 35 000,00 0,005166 0,00Výdaje na dodav. pořízení informací
6171 0,00 19 458,715164 20 000,00Nájemné
6171 10 000,00 10 570,005163 10 570,00Služby peněžních ústavů
6171 125 000,00 85 293,405162 109 336,50Služby elektronických komunikací
6171 40 000,00 42 833,505161 42 833,50Poštovní služby
6171 70 000,00 69 081,035156 70 000,00Pohonné hmoty a maziva
6171 20 000,00 18 996,005154 20 000,00Elektrická energie
6171 100 000,00 99 695,795139 99 695,79Nákup materiálu j.n.
6171 15 000,00 4 539,005137 13 800,00Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5 000,00 5 709,005136 6 200,00Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk
6171 0,00 3 000,005132 3 000,00Ochranné pomůcky
6171 25 000,00 20 077,005038 25 000,00Pov. poj. na úrazové pojištění
6171 290 000,00 265 523,005032 290 000,00Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění
6171 790 000,00 749 066,005031 790 000,00Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.
6171 10 000,00 46 000,005021 46 000,00Ostatní osobní výdaje
6171 3 210 000,00 3 006 041,005011 3 206 260,00Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 Činnost místní správy

6118 **** 0,00 58 560,00103 548,00
6118 0,00 7 800,005175 52 788,00Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění
6118 0,00 7 260,005164 7 260,00Nájemné
6118 0,00 36 900,005021 36 900,00Ostatní osobní výdaje
6118 0,00 6 600,005011 6 600,00Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6118 Volba prezidenta republiky

6115 **** 0,00 72 448,00120 000,00
6115 0,00 3 850,005175 3 850,00Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění
6115 0,00 16 040,005169 16 040,00Nákup ostatních služeb
6115 0,00 3 558,005139 51 110,00Nákup materiálu j.n.
6115 0,00 40 600,005021 40 600,00Ostatní osobní výdaje
6115 0,00 8 400,005011 8 400,00Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6115 Volby do zastupitelstev ÚSC

6112 **** 1 000 000,00 1 129 575,001 224 896,35
6112 68 000,00 75 810,005032 75 810,00Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění
6112 147 000,00 153 408,005031 153 408,00Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.
6112 0,00 36 000,005026 36 000,00Odchodné
6112 785 000,00 864 357,005023 959 678,35Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
6112 Zastupitelstva obcí

5512 **** 300 000,00 239 047,00354 555,00
5512 1 000,00 0,005222 1 000,00Neinv.transf. spolkům
5512 0,00 2 663,005194 3 000,00Věcné dary

II. Rozpočtové výdaje

Schválený
rozpočet

Výsledek od
počátku roku

1 3

Paragraf Položka

a b

Rozpočet
po změnách

2



oddíl II. / 7

Celkem 144 511 000,00 135 209 322,10 85 748 804,04

6402 **** 47 000,00 46 653,0047 000,00
6402 47 000,00 46 653,005364 47 000,00Vratky trans. poskyt. z veř. rozp. ústř.
6402 Finanční vypořádání minulých let

6399 **** 500 000,00 -2 562 250,225 696 690,00
6399 0,00 5 196 690,005365 5 196 690,00Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f
6399 500 000,00 -7 758 940,225362 500 000,00Platby daní a poplatků st. rozpočtu
6399 Ost. finanční operace

6330 **** 0,00 11 756 576,9611 756 576,96
6330 0,00 11 756 576,965349 11 756 576,96Ostatní převody vlastním fondům
6330 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr

6320 **** 90 000,00 41 631,0090 000,00
6320 90 000,00 41 631,005163 90 000,00Služby peněžních ústavů
6320 Pojištění funkčně nespecifikované

6310 **** 135 000,00 120 469,79135 000,00
6310 35 000,00 38 529,265163 38 529,26Služby peněžních ústavů
6310 0,00 6,035142 100,00Kurzové rozdíly ve výdajích
6310 100 000,00 81 934,505141 96 370,74Úroky vlastní
6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací

6171 **** 5 443 000,00 5 156 980,935 529 111,00
6171 64 000,00 111 935,005499 111 935,00Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu
6171 16 000,00 14 709,005424 16 000,00Náhrady mezd v době nemoci
6171 5 000,00 1 500,005362 5 000,00Platby daní a poplatků st. rozpočtu
6171 65 000,00 60 372,605321 60 372,60Neinvestiční transfery obcím
6171 6 000,00 5 519,205229 6 000,00Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.
6171 60 000,00 0,005195 4 692,40Odvody podle §81 odst. 2 písm. c)
6171 10 000,00 10 917,545194 12 000,00Věcné dary
6171 70 000,00 52 321,305175 70 000,00Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění
6171 30 000,00 20 348,005173 24 000,00Cestovné (tuzemské i zahraniční)

II. Rozpočtové výdaje

Schválený
rozpočet

Výsledek od
počátku roku

1 3

Paragraf Položka

a b

Rozpočet
po změnách

2



oddíl III. / 1

Financování (součet za třídu 8) 8000 42 000 000,00 -4 605 977,7844 700 000,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 0,00 0,000,00
Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú. 8902 0,00 0,000,00
Oper.z peněz.účtů organ.bez char.P a V 8901 0,00 -7 694 585,220,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. 8228 0,00 0,000,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. 8227 0,00 0,000,00
Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 0,00 0,000,00
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8224 0,00 0,000,00
Dlouhodobé přijaté půjčky 8223 0,00 0,000,00
Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. 8222 0,00 0,000,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 0,00 0,000,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. 8218 0,00 0,000,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - př. 8217 0,00 0,000,00
Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8215 0,00 0,000,00
Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8214 0,00 0,000,00
Krátkodobé přijaté půjčky 8213 0,00 0,000,00
Uhrazené splátky krát. vyd. dl 8212 0,00 0,000,00
Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 0,00 0,000,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. 8128 0,00 0,000,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. 8127 0,00 0,000,00
Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 0,00 0,000,00
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8124 -2 000 000,00 -1 952 168,80-2 000 000,00
Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 44 000 000,00 12 726 503,3944 000 000,00
Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. 8122 0,00 0,000,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 0,00 0,000,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. 8118 0,00 0,000,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - př. 8117 0,00 0,000,00
Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8115 0,00 -7 685 727,152 700 000,00
Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8114 0,00 0,000,00
Krátkodobé přijaté půjčky 8113 0,00 0,000,00
Uhrazené splátky krát. vyd. dl. 8112 0,00 0,000,00
Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 0,00 0,000,00

III. Financování - třída 8

Název položky Číslořádku
Schválený

rozpočet
Výsledek od
počátku roku

text r 1 3

Rozpočet
po změnách

2



oddíl IV. / 1

5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc. 4322 0,00 0,000,00
5366-Výdaje z fin.vyp.min.let 4321 0,00 0,000,00
5349-Ost. převody vlast. fondům 4310 0,00 11 756 576,9611 756 576,96
5348-Převody do vlastní pokladny 4306 0,00 0,000,00
5347-Převody mezi stat. městy a j.o. 4305 0,00 0,000,00
5345-Přev. vlast. rozp. fondům 4300 0,00 0,000,00
5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp. 4290 0,00 0,000,00
5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr 4281 0,00 0,000,00
5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr 4280 50 000,00 123 138,00123 138,00
5325-Neinv. transfery reg. radám 4271 0,00 0,000,00
5323-Neinv. transfery regionům 4270 0,00 0,000,00
5321-Neinv. transfery obcím 4260 95 000,00 87 372,6090 372,60
Konsolidace výdajů 4250 0,00 11 756 576,9611 756 576,96
Výdaje celkem 4240 144 511 000,00 85 748 804,04135 209 322,10
Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 120 722 000,00 53 255 683,3488 992 744,51
Třída 5 - Běžné výdaje 4210 23 789 000,00 32 493 120,7046 216 577,59
Příjmy celkem po konsolidaci 4200 102 511 000,00 78 598 204,8678 752 745,14
ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 0,00 0,000,00
ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 4193 0,00 0,000,00
ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 0,00 0,000,00
ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 0,00 0,000,00
4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr. 4190 0,00 0,000,00
4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad 4181 0,00 0,000,00
4222-Inv. přijaté transfery od regionů 4180 0,00 2 850 000,002 850 000,00
4221-Inv. přijaté transfery od obcí 4170 0,00 0,000,00
4139-Převody z vlastních fondů j.n. 4150 0,00 0,000,00
4138-Převody z vlastní pokladny 4146 0,00 0,000,00
4137-Převody mezi stat. městy a j.o. 4145 0,00 0,000,00
4134-Převody z rozpočtových účtů 4140 0,00 11 756 576,9611 756 576,96
4133-Převody z vlastních rezerv. fondů 4130 0,00 0,000,00
4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr. 4120 0,00 0,000,00
4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad 4111 0,00 0,000,00
4122-Neinv. přij. transf. od reg. org. 4110 0,00 305 000,00305 000,00
4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc 4100 0,00 0,000,00
2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr. 4090 0,00 0,000,00
2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r 4081 0,00 0,000,00
2442-Splátky půjček od regionů 4080 0,00 0,000,00
2441-Splátky půjček od obcí 4070 0,00 0,000,00
2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr. 4063 0,00 0,000,00
2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc. 4062 0,00 0,000,00
2223-Příjmy z finančního vyp. min.let. 4061 0,00 0,000,00
Konsolidace příjmů 4060 0,00 11 756 576,9611 756 576,96
Příjmy celkem 4050 102 511 000,00 90 354 781,8290 509 322,10
Třída 4 - Přijaté transfery 4040 67 742 000,00 41 704 634,9741 704 634,97
Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 100 000,00 1 782 391,001 782 391,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 6 747 000,00 8 203 455,328 313 858,85
Třída 1 - Daňové příjmy 4010 27 922 000,00 38 664 300,5338 708 437,28

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky Číslořádku
Schválený
rozpočet

Výsledek od
počátku roku

text r 41 43

Rozpočet
po změnách

42



oddíl IV. / 2

Financování celkem po konsolidaci 4470 42 000 000,00 -4 605 977,7844 700 000,00
Konsolidace financování 4460 0,00 0,000,00
Třída 8 - Financování 4450 42 000 000,00 -4 605 977,7844 700 000,00
Saldo příjmů a výdajů po kons. 4440 -42 000 000,00 4 605 977,78-44 700 000,00
Výdaje celkem po konsolidaci 4430 144 511 000,00 73 992 227,08123 452 745,14
ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje 4424 0,00 0,000,00
ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. 4423 0,00 0,000,00
ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu 4422 0,00 0,000,00
ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres 4421 0,00 0,000,00
6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. 4420 0,00 0,000,00
6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám 4411 0,00 0,000,00
6442-Investiční půjčky regionům 4410 0,00 0,000,00
6441-Investiční půjčky obcím 4400 0,00 0,000,00
6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 4380 0,00 0,000,00
6345-Investiční transfery reg. radám 4371 0,00 0,000,00
6342-Investiční transfery krajům 4370 0,00 0,000,00
6341-Investiční transfery obcím 4360 0,00 0,000,00
5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr 4350 0,00 0,000,00
5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad 4341 0,00 0,000,00
5642-Neinvestiční půjčky regionům 4340 0,00 0,000,00
5641-Neinvestiční půjčky obcím 4330 0,00 0,000,00
5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr. 4323 0,00 0,000,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky Číslořádku
Schválený
rozpočet

Výsledek od
počátku roku

text r 41 43

Rozpočet
po změnách

42



oddíl VI. / 1

Pokladna 6040 0,00 0,000,00
Běžné účty celkem 6030 2 796 632,90 -7 685 727,1510 482 360,05
Běžné účty fondů ÚSC 6020 381 473,52 8 573,60372 899,92
Základní běžný účet ÚSC 6010 2 415 159,38 -7 694 300,7510 109 460,13

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu Číslořádku
Počáteční
stav k 1.1.

Změna stavu
bank. účtů

text r 61 63

Stav ke konci
vyk. období

62



oddíl VII. / 1

Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr. jn. 7500 0,00 0,005649 0,00
Neinv. půjčky krajům 7490 0,00 0,005642 0,00
Neinv. půjčky obcím 7480 0,00 0,005641 0,00
Půjčky poskyt. na území jin. kraje 7470 0,00 0,00ZJ 36 0,00
Inv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn. 7460 0,00 0,006349 0,00
Inv. transfery krajům 7450 0,00 0,006342 0,00
Inv. transfery obcím 7440 0,00 0,006341 0,00
Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7432 0,00 0,005367 0,00
Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob 7431 0,00 0,005366 0,00
Neinv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn 7430 0,00 0,005329 0,00
Neinv. transfery krajům 7420 0,00 0,005323 0,00
Neinv. transfery obcím 7410 0,00 0,005321 0,00
Transfery poskyt. na území jin. kraje 7400 0,00 0,00ZJ 35 0,00
Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. j.n 7390 0,00 0,002449 0,00
Splátky půjček od krajů 7380 0,00 0,002442 0,00
Splátky půjček od obcí 7370 0,00 0,002441 0,00
Splátky půjček př. z území jin. kraje 7360 0,00 0,00ZJ 29 0,00
Inv. př. transfery od rozp. úz. úr. j.n. 7350 0,00 0,004229 0,00
Inv. př. transfery od krajů 7340 0,00 0,004222 0,00
Inv. př. transfery od obcí 7330 0,00 0,004221 0,00
Neinv. př. transfery od rozp.úz.úr.j.n. 7320 0,00 0,004129 0,00
Neinv. př. transfery od krajů 7310 0,00 0,004122 0,00
Neinv. př. transfery od obcí 7300 0,00 0,004121 0,00
Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7292 0,00 0,002226 0,00
Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob 7291 0,00 0,002223 0,00
Transfery př. z území jin. kraje 7290 0,00 0,00ZJ 28 0,00
Inv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n. 7260 0,00 0,006449 0,00
Investiční půjčky obcím 7250 0,00 0,006441 0,00
Neinv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n. 7240 0,00 0,005649 0,00
Neinvestiční půjčky obcím 7230 0,00 0,005641 0,00
Půjčky poskytnuté na území jiného okres 7220 0,00 0,00ZJ 27 0,00
Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 7210 0,00 0,006349 0,00
Investiční transfery obcím 7200 0,00 0,006341 0,00
Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7192 0,00 0,005367 0,00
Neinv. trans. veř. rozp. místní úr. j.n. 7190 0,00 0,005329 0,00
Neinvestiční transfery obcím 7180 0,00 0,005321 0,00
Transfery poskytnuté na území jiného ok 7170 0,00 0,00ZJ 26 0,00
Splátky půjček od veř.rozp. úz.úr. j.n. 7160 0,00 0,002449 0,00
Splátky půjček od obcí 7150 0,00 0,002441 0,00
Splátky půjček přijaté z území jin. okr. 7140 0,00 0,00ZJ 25 0,00
Inv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j.n 7130 0,00 0,004229 0,00
Neinv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j 7120 0,00 0,004221 0,00
Neinvestiční přijaté transfery od region 7110 0,00 0,004129 0,00
Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,004121 0,00
Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7092 0,00 0,002226 0,00
Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00ZJ 24 0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky Číslořádku
Schválený
rozpočet

Výsledek od
počátku roku

text r 71 73

Rozpočet
po změnách

72



oddíl VII. / 2

Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. j.n. 7530 0,00 0,006449 0,00
Inv. půjčky krajům 7520 0,00 0,006442 0,00
Inv. půjčky obcím 7510 0,00 0,006441 0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky Číslořádku
Schválený
rozpočet

Výsledek od
počátku roku

text r 71 73

Rozpočet
po změnách

72



oddíl IX. / 1

90877 4213 0,00
90001 4113 0,00
89518 4213 0,00
89517 4213 0,00
89018 4213 0,00
89018 4113 0,00
89017 4213 0,00
89017 4113 0,00
87505 4223 0,00
87501 4223 0,00
34070 4116 0,00
34053 4116 0,00
33150 4116 0,00
33123 4116 0,00
33063 4116 438 378,80
33058 4116 0,00
29948 4216 0,00
29027 4116 0,00
22873 4216 0,00
17928 4216 1 000 000,00
17883 4216 0,00
17882 4216 0,00
17570 4216 0,00
17466 4116 0,00
17032 4116 0,00
17027 4116 200 000,00
17011 4116 0,00
17007 4116 0,00
15974 4216 22 381 092,21
15839 4216 0,00
15835 4216 0,00
15833 4216 0,00
15829 4216 0,00
15828 4216 0,00
15827 4216 0,00
15370 4116 0,00
15309 4116 0,00
15309 4113 0,00
15308 4113 0,00
14907 4216 0,00
14008 4116 0,00
14004 4116 9 555,00
13234 4116 0,00
13233 4116 0,00
13101 4116 0,00
13013 4116 1 892 684,00

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak Položka Výsledek odpočátku roku
a 93c



oddíl IX. / 2

38 871 761,40Celkem:

98662 4211 0,00
98348 4111 0,00
98290 4111 0,00
98193 4111 0,00
98187 4111 120 000,00
98143 4111 0,00
98116 4111 0,00
98071 4111 0,00
98008 4111 103 548,00
98005 4111 0,00
98003 4111 0,00
95823 4218 0,00
92703 4213 0,00
92242 8123 0,00
91628 4213 0,00
90999 8123 12 726 503,39
90909 4213 0,00
90877 8123 0,00

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak Položka Výsledek odpočátku roku
a 93c



oddíl XI. / 1

Celkem: 67 742 000,00 24 712 155,01 24 712 155,01

0000 4216 106 22 381 092,215 22 381 092,2167 742 000,00
0000 4116 104 1 559 193,095 1 559 193,090,00
0000 4116 104 333 490,911 333 490,910,00
0000 4116 103 372 621,985 372 621,980,00
0000 4116 103 65 756,821 65 756,820,00

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf Nástroj Výsledek odpočátku roku
a b 3

Položka

c d

Schválený
rozpočet

1

Upravený
rozpočet

2

Prostor.
jednotka



oddíl XII. / 1

Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky

Došlo dne
Odpovídající za údaje o rozp.

Odpovídající za údaje o skut.

0,00 39 897 321,01 39 897 321,01Celkem:

3639 5424 104 20 386,945 20 386,940,00
3639 5424 104 13 283,061 13 283,060,00
3639 5032 104 93 214,205 93 214,200,00
3639 5032 104 19 882,801 19 882,800,00
3639 5031 104 258 870,945 258 870,940,00
3639 5031 104 55 473,061 55 473,060,00
3639 5011 104 1 035 680,185 1 035 680,180,00
3639 5011 104 221 469,821 221 469,820,00
3612 6121 107 18 077,405 18 077,400,00
3612 6121 107 27 116,101 27 116,100,00
3392 6122 110 328 485,055 328 485,050,00
3392 6122 110 57 967,951 57 967,950,00
3392 6121 107 921 186,315 921 186,310,00
3392 6121 107 48 483,491 48 483,490,00
3392 5175 110 17 425,855 17 425,850,00
3392 5175 110 6 497,401 6 497,400,00
3392 5169 110 85 708,055 85 708,050,00
3392 5169 110 11 702,701 11 702,700,00
3392 5163 110 2 068,905 2 068,900,00
3392 5163 110 365,101 365,100,00
3392 5139 110 121 475,205 121 475,200,00
3392 5139 110 21 436,801 21 436,800,00
3341 6121 106 62 615,005 62 615,000,00
3341 6121 106 26 835,001 26 835,000,00
3113 5336 103 372 621,985 372 621,980,00
3113 5336 103 65 756,821 65 756,820,00
2321 6121 106 21 768 079,875 21 768 079,870,00
2321 6121 106 14 215 155,041 14 215 155,040,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf Nástroj Výsledek odpočátku roku
a b 3

Položka

c d

Schválený
rozpočet

1

Upravený
rozpočet

2

Prostor.
jednotka



Stránka : 1

Rozvaha

Bělotín 5z00301019IČ:Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

53 985 267,09 505 981,00 53 479 286,09 21 976 983,01

6. 471 43 053,00 0,00 43 053,00 43 053,00

5. 469 529 686,09 0,00 529 686,09 883 301,84

4. 466 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 465 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 464 0,00 0,00 0,00 0,00

1. 462 500 000,00 481 000,00 19 000,00 66 600,00

IV. 1 072 739,09 481 000,00 591 739,09 992 954,84

8. 053 0,00 0,00 0,00 0,00

7. 043 0,00 0,00 0,00 0,00

6. 069 33 316 080,00 0,00 33 316 080,00 33 316 080,00

5. 068 0,00 0,00 0,00 0,00

4. 067 43 845,00 0,00 43 845,00 141 555,00

3. 063 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 062 0,00 0,00 0,00 0,00

1. 061 0,00 0,00 0,00 0,00

III. 33 359 925,00 0,00 33 359 925,00 33 457 635,00

10. 036 282,00 0,00 282,00 282,00

9. 052 0,00 0,00 0,00 100 000,00

8. 042 52 012 643,38 0,00 52 012 643,38 7 802 316,08

7. 029 0,00 0,00 0,00 0,00

6. 028 7 190 760,02 7 190 760,02 0,00 0,00

5. 025 0,00 0,00 0,00 0,00

4. 022 19 112 209,91 8 966 322,12 10 145 887,79 10 801 421,00

3. 021 335 342 777,93 99 670 165,09 235 672 612,84 234 111 478,48

2. 032 0,00 0,00 0,00 0,00

1. 031 11 596 597,11 0,00 11 596 597,11 10 982 724,93

II. 425 255 270,35 115 827 247,23 309 428 023,12 263 798 222,49

9. 035 0,00 0,00 0,00 0,00

8. 051 0,00 0,00 0,00 0,00

7. 041 574 226,00 0,00 574 226,00 574 226,00

6. 019 515 392,50 430 486,00 84 906,50 92 626,50

5. 018 275 520,14 275 520,14 0,00 0,00

4. 015 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 014 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 013 0,00 0,00 0,00 0,00

1. 012 0,00 0,00 0,00 0,00

I. 1 365 138,64 706 006,14 659 132,50 666 852,50

461 053 073,08 117 014 253,37 344 038 819,71 298 915 664,83

515 038 340,17 117 520 234,37 397 518 105,80 320 892 647,84

Název položky
1

Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Bělotín

BĚŽNÉ MINULÉ

Název:
Sídlo: Bělotín č. 151

Právní forma:
Předmět činnosti:

IČ:
obec
státní správa/samospráva

00301019Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

3
ÚČETNÍ OBDOBÍ

42

BRUTTO KOREKCE NETTO

Okamžik sestavení: 28.05.2019 9:29:21

Číslo
položky

SU

B. Oběžná aktiva

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery

Ostatní dlouhodobé pohledávky

Dlouhodobé pohledávky z ručení

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

Dlouhodobé pohledávky

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Termínované vklady dlouhodobé

Dlouhodobé půjčky

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Pěstitelské celky trvalých porostů

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných
movitých věcí

Stavby

Kulturní předměty

Pozemky

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Povolenky na emise a preferenční limity

Ocenitelná práva

Software

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Dlouhodobý nehmotný majetek

A. Stálá aktiva

AKTIVA
CELKEM



Stránka : 2

Rozvaha

Bělotín 5z00301019IČ:Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

33. 377 0,00 0,00 0,00 0,00

32. 388 41 945 535,30 0,00 41 945 535,30 18 150 439,11

31. 385 0,00 0,00 0,00 0,00

30. 381 0,00 0,00 0,00 0,00

29. 375 0,00 0,00 0,00 0,00

28. 373 0,00 0,00 0,00 0,00

27. 367 0,00 0,00 0,00 0,00

26. 365 0,00 0,00 0,00 0,00

25. 369 0,00 0,00 0,00 0,00

24. 363 0,00 0,00 0,00 0,00

23. 361 0,00 0,00 0,00 0,00

18. 348 0,00 0,00 0,00 0,00

17. 346 0,00 0,00 0,00 0,00

16. 344 0,00 0,00 0,00 0,00

15. 343 143 554,00 0,00 143 554,00 0,00

14. 342 0,00 0,00 0,00 0,00

13. 341 0,00 0,00 0,00 0,00

12. 338 0,00 0,00 0,00 0,00

11. 337 0,00 0,00 0,00 0,00

10. 336 0,00 0,00 0,00 0,00

9. 335 0,00 0,00 0,00 0,00

8. 319 0,00 0,00 0,00 0,00

7. 317 0,00 0,00 0,00 0,00

6. 316 0,00 0,00 0,00 0,00

5. 315 465 347,00 437 372,60 27 974,40 28 949,20

4. 314 635 334,84 0,00 635 334,84 852 320,00

3. 313 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 312 0,00 0,00 0,00 0,00

1. 311 306 942,00 68 608,40 238 333,60 135 224,10

II. 43 496 713,14 505 981,00 42 990 732,14 19 166 932,41

10. 139 0,00 0,00 0,00 0,00

9. 138 0,00 0,00 0,00 0,00

8. 132 2 487,00 0,00 2 487,00 9 119,00

7. 131 0,00 0,00 0,00 0,00

6. 123 0,00 0,00 0,00 0,00

5. 122 0,00 0,00 0,00 0,00

4. 121 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 119 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 112 3 706,90 0,00 3 706,90 4 298,70

1. 111 0,00 0,00 0,00 0,00

I. 6 193,90 0,00 6 193,90 13 417,70

Název položky
1

Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Bělotín

BĚŽNÉ MINULÉ

Název:
Sídlo: Bělotín č. 151

Právní forma:
Předmět činnosti:

IČ:
obec
státní správa/samospráva

00301019Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

3
ÚČETNÍ OBDOBÍ

42

BRUTTO KOREKCE NETTO

Okamžik sestavení: 28.05.2019 9:29:21

Číslo
položky

SU

Ostatní krátkodobé pohledávky

Dohadné účty aktivní

Příjmy příštích období

Náklady příštích období

Krátkodobé zprostředkování transferů

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

Pohledávky z vydaných dluhopisů

Pohledávky z finančního zajištění

Pohledávky z neukončených finančních operací

Pevné termínové operace a opce

Krátkodobé pohledávky z ručení

Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce

Daň z přidané hodnoty

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

Daň z příjmů

Důchodové spoření

Zdravotní pojištění

Sociální zabezpečení

Pohledávky za zaměstnanci

Pohledávky z přerozdělovaných daní

Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

Jiné pohledávky z hlavní činnosti

Krátkodobé poskytnuté zálohy

Pohledávky za eskontované cenné papíry

Směnky k inkasu

Odběratelé

Krátkodobé pohledávky

Ostatní zásoby

Zboží na cestě

Zboží na skladě

Pořízení zboží

Výrobky

Polotovary vlastní výroby

Nedokončená výroba

Materiál na cestě

Materiál na skladě

Pořízení materiálu

Zásoby



Stránka : 3

Rozvaha

Bělotín 5z00301019IČ:Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

17. 261 0,00 0,00 0,00 0,00

16. 262 0,00 0,00 0,00 0,00

15. 263 0,00 0,00 0,00 0,00

12. 236 372 899,92 0,00 372 899,92 381 473,52

11. 231 10 109 460,13 0,00 10 109 460,13 2 415 159,38

9. 241 0,00 0,00 0,00 0,00

5. 245 0,00 0,00 0,00 0,00

4. 244 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 256 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 253 0,00 0,00 0,00 0,00

1. 251 0,00 0,00 0,00 0,00

III. 10 482 360,05 0,00 10 482 360,05 2 796 632,90

Název položky
1

Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Bělotín

BĚŽNÉ MINULÉ

Název:
Sídlo: Bělotín č. 151

Právní forma:
Předmět činnosti:

IČ:
obec
státní správa/samospráva

00301019Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

3
ÚČETNÍ OBDOBÍ

42

BRUTTO KOREKCE NETTO

Okamžik sestavení: 28.05.2019 9:29:21

Číslo
položky

SU

Pokladna

Peníze na cestě

Ceniny

Běžné účty fondů územních samosprávných celků

Základní běžný účet územních samosprávných celků

Běžný účet

Jiné běžné účty

Termínované vklady krátkodobé

Jiné cenné papíry

Dluhové cenné papíry k obchodování

Majetkové cenné papíry k obchodování

Krátkodobý finanční majetek



Stránka : 4

Rozvaha

Bělotín 5z00301019IČ:Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

13. 337 52 333,00 60 484,00

12. 336 115 736,00 136 259,00

11. 333 0,00 0,00

10. 331 286 690,00 350 077,00

9. 326 0,00 0,00

8. 325 0,00 0,00

7. 324 2 084 588,23 501 347,73

6. 322 0,00 0,00

5. 321 3 424 214,90 2 435 763,59

4. 289 0,00 0,00

3. 283 0,00 0,00

2. 282 0,00 0,00

1. 281 0,00 0,00

III. 18 180 710,13 18 212 918,32

8. 472 27 840 019,82 3 508 927,61

7. 459 43 845,00 183 627,60

6. 457 0,00 0,00

5. 456 0,00 0,00

4. 455 782 722,00 1 035 260,00

3. 453 0,00 0,00

2. 452 0,00 0,00

1. 451 21 485 423,02 10 711 088,43

II. 50 152 009,84 15 438 903,64

1. 441 0,00 0,00

I. 0,00 0,00

68 332 719,97 33 651 821,96

3. 432 30 768 253,22 30 562 509,53

2. 431 0,00 0,00

1. 17 132 079,27 205 743,69

III. 47 900 332,49 30 768 253,22

6. 419 372 899,92 381 473,52

II. 372 899,92 381 473,52

7. 408 1 690 922,26 1 690 922,26

6. 407 -2 867,00 -2 867,00

5. 406 -84 071 453,96 -84 071 453,96

4. 405 0,00 0,00

3. 403 132 867 910,81 106 930 083,96

1. 401 230 427 641,31 231 544 413,88

I. 280 912 153,42 256 091 099,14

329 185 385,83 287 240 825,88

397 518 105,80 320 892 647,84

Název položky
1

Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Bělotín

BĚŽNÉ MINULÉ

Název:
Sídlo: Bělotín č. 151

Právní forma:
Předmět činnosti:

IČ:
obec
státní správa/samospráva

00301019Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

ÚČETNÍ OBDOBÍ
2

Okamžik sestavení: 28.05.2019 9:29:21

Číslo
položky

SU

Zdravotní pojištění

Sociální zabezpečení

Jiné závazky vůči zaměstnancům

Zaměstnanci

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

Závazky z dělené správy

Krátkodobé přijaté zálohy

Směnky k úhradě

Dodavatelé

Jiné krátkodobé půjčky

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

Krátkodobé úvěry

Krátkodobé závazky

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

Ostatní dlouhodobé závazky

Dlouhodobé směnky k úhradě

Dlouhodobé závazky z ručení

Dlouhodobé přijaté zálohy

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

Dlouhodobé úvěry

Dlouhodobé závazky

Rezervy

Rezervy

D. Cizí zdroje

Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Výsledek hospodaření běžného účetního období

Výsledek hospodaření

Ostatní fondy

Fondy účetní jednotky

Opravy předcházejících účetních období

Jiné oceňovací rozdíly

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

Kurzové rozdíly

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Jmění účetní jednotky

Jmění účetní jednotky a upravující položky

C. Vlastní kapitál

PASIVA
CELKEM



Stránka : 5

Rozvaha

Bělotín 5z00301019IČ:Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

38. 378 49 930,00 43 436,00

37. 389 253 000,00 277 000,00

36. 384 0,00 0,00

35. 383 0,00 0,00

33. 375 0,00 0,00

32. 374 11 867 028,00 14 330 586,00

31. 368 0,00 0,00

30. 366 0,00 0,00

29. 364 0,00 0,00

28. 363 0,00 0,00

27. 362 0,00 0,00

20. 349 0,00 0,00

19. 347 0,00 0,00

18. 345 0,00 0,00

17. 343 0,00 38 375,00

16. 342 47 190,00 39 590,00

15. 341 0,00 0,00

14. 338 0,00 0,00

Název položky
1

Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Bělotín

BĚŽNÉ MINULÉ

Název:
Sídlo: Bělotín č. 151

Právní forma:
Předmět činnosti:

IČ:
obec
státní správa/samospráva

00301019Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

ÚČETNÍ OBDOBÍ
2

Okamžik sestavení: 28.05.2019 9:29:21

Číslo
položky

SU

Ostatní krátkodobé závazky

Dohadné účty pasivní

Výnosy příštích období

Výdaje příštích období

Krátkodobé zprostředkování transferů

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a
podílů

Závazky z finančního zajištění

Závazky z neukončených finančních operací

Pevné termínové operace a opce

Krátkodobé závazky z ručení

Závazky k vybraným místním vládním institucím

Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

Daň z přidané hodnoty

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

Daň z příjmů

Důchodové spoření



Stránka : 1

Výkaz zisku a ztráty

Bělotín 3z00301019IČ:Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

4. 564 128 573,00 0,00 3 692 413,80 0,00

3. 563 6,03 0,00 0,00 0,00

2. 562 113 057,70 0,00 134 885,97 0,00

1. 561 0,00 0,00 0,00 0,00

II. 241 636,73 0,00 3 827 299,77 0,00

36. 549 114 903,00 0,00 236 949,73 0,00

35. 558 412 446,24 0,00 629 760,05 0,00

34. 557 83 760,50 0,00 28 892,00 0,00

33. 556 26 208,30 0,00 -32 700,40 0,00

32. 555 0,00 0,00 0,00 0,00

31. 554 16 262,05 0,00 7 122,25 0,00

30. 553 1 872 707,66 0,00 10 418 010,00 0,00

29. 552 0,00 0,00 0,00 0,00

28. 551 6 742 387,00 0,00 6 276 606,00 0,00

27. 548 247 332,15 0,00 297 889,94 0,00

26. 547 0,00 0,00 0,00 0,00

25. 544 0,00 0,00 0,00 0,00

24. 543 66 289,09 0,00 119 144,72 0,00

23. 542 0,00 0,00 0,00 0,00

22. 541 80,00 0,00 13 570,04 0,00

20. 538 17 600,00 0,00 19 822,63 0,00

19. 532 0,00 0,00 0,00 0,00

18. 531 0,00 0,00 0,00 0,00

17. 528 155 495,00 0,00 69 300,00 0,00

16. 527 0,00 0,00 0,00 0,00

15. 525 20 570,00 0,00 21 273,00 0,00

14. 524 1 894 457,00 0,00 1 937 920,00 0,00

13. 521 6 129 617,00 0,00 6 033 786,00 0,00

12. 518 3 739 992,28 0,00 3 426 645,60 0,00

11. 516 0,00 0,00 0,00 0,00

10. 513 226 544,50 0,00 323 887,06 0,00

9. 512 20 285,00 0,00 21 830,00 0,00

8. 511 3 312 352,43 0,00 4 964 575,63 0,00

7. 508 0,00 0,00 0,00 0,00

6. 507 0,00 0,00 0,00 0,00

5. 506 0,00 0,00 0,00 0,00

4. 504 81 615,10 0,00 114 912,73 0,00

3. 503 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 502 1 127 194,59 0,00 886 520,31 0,00

1. 501 1 581 392,08 0,00 1 288 463,79 0,00

I. 27 889 490,97 0,00 37 104 181,08 0,00

A. 36 706 134,90 0,00 45 694 570,55 0,00

Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název položky
1 2 3

Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Bělotín

4
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název:
Sídlo: Bělotín č. 151

Právní forma:
Předmět činnosti:

IČ:
obec
státní správa/samospráva

00301019Účetní jednotka:

Okamžik sestavení: 28.05.2019 9:28:16

Číslo
položky

SU
Hlavní činnost Hlavní činnostHosp. činnost Hosp. činnost

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

Kurzové ztráty

Úroky

Prodané cenné papíry a podíly

Finanční náklady

Ostatní náklady z činnosti

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

Náklady z vyřazených pohledávek

Tvorba a zúčtování opravných položek

Tvorba a zúčtování rezerv

Prodané pozemky

Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

Odpisy dlouhodobého majetku

Tvorba fondů

Manka a škody

Prodaný materiál

Dary a jiná bezúplatná předání

Jiné pokuty a penále

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Jiné daně a poplatky

Daň z nemovitostí

Daň silniční

Jiné sociální náklady

Zákonné sociální náklady

Jiné sociální pojištění

Zákonné sociální pojištění

Mzdové náklady

Ostatní služby

Aktivace vnitroorganizačních služeb

Náklady na reprezentaci

Cestovné

Opravy a udržování

Změna stavu zásob vlastní výroby

Aktivace oběžného majetku

Aktivace dlouhodobého majetku

Prodané zboží

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

Spotřeba energie

Spotřeba materiálu

Náklady z činnosti

NÁKLADY CELKEM



Stránka : 2

Výkaz zisku a ztráty

Bělotín 3z00301019IČ:Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2. 595 3 696 690,00 0,00 398 540,00 0,00

1. 591 2 000 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00

V. 5 696 690,00 0,00 1 898 540,00 0,00

2. 572 2 878 317,20 0,00 2 864 549,70 0,00

III. 2 878 317,20 0,00 2 864 549,70 0,00

5. 569 0,00 0,00 0,00 0,00

Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název položky
1 2 3

Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Bělotín

4
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název:
Sídlo: Bělotín č. 151

Právní forma:
Předmět činnosti:

IČ:
obec
státní správa/samospráva

00301019Účetní jednotka:

Okamžik sestavení: 28.05.2019 9:28:16

Číslo
položky

SU
Hlavní činnost Hlavní činnostHosp. činnost Hosp. činnost

Dodatečné odvody daně z příjmů

Daň z příjmů

Daň z příjmů

vybraných místních vládních institucí na transfery

Náklady na transfery

Ostatní finanční náklady



Stránka : 3

Výkaz zisku a ztráty

Bělotín 3z00301019IČ:Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2. 17 132 079,27 0,00 205 743,69 0,00

1. 22 828 769,27 0,00 2 104 283,69 0,00

C. 0,00 0,00 0,00 0,00

6. 688 3 671 093,17 0,00 2 981 924,47 0,00

5. 686 2 790 125,29 0,00 2 914 254,26 0,00

4. 685 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 684 13 363 907,90 0,00 11 133 577,89 0,00

2. 682 11 131 309,34 0,00 7 382 520,94 0,00

1. 681 7 406 249,33 0,00 6 408 492,45 0,00

V. 38 362 685,03 0,00 30 820 770,01 0,00

2. 672 6 002 944,20 0,00 7 410 054,00 0,00

IV. 6 002 944,20 0,00 7 410 054,00 0,00

6. 669 0,00 0,00 0,00 0,00

5. 665 342 930,00 0,00 514 395,00 0,00

4. 664 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 663 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 662 2 999,18 0,00 4 108,12 0,00

1. 661 0,00 0,00 0,00 0,00

II. 345 929,18 0,00 518 503,12 0,00

17. 649 544 016,40 0,00 736 062,60 0,00

16. 648 0,00 0,00 0,00 0,00

15. 647 108 390,00 0,00 9 200,00 0,00

14. 646 1 607 303,23 0,00 4 010,00 0,00

13. 645 0,00 0,00 0,00 0,00

12. 644 0,00 0,00 0,00 0,00

11. 643 16 475,94 0,00 14 747,12 0,00

10. 642 55 000,00 0,00 0,00 0,00

9. 641 0,00 0,00 0,00 0,00

8. 609 0,00 0,00 0,00 0,00

6. 606 927 550,00 0,00 894 664,00 0,00

5. 605 23 130,00 0,00 32 040,00 0,00

4. 604 55 321,45 0,00 92 371,26 0,00

3. 603 5 185 065,21 0,00 4 794 722,75 0,00

2. 602 604 403,53 0,00 573 169,38 0,00

1. 601 0,00 0,00 0,00 0,00

I. 9 126 655,76 0,00 7 150 987,11 0,00

B. 53 838 214,17 0,00 45 900 314,24 0,00

Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název položky
1 2 3

Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Bělotín

4
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název:
Sídlo: Bělotín č. 151

Právní forma:
Předmět činnosti:

IČ:
obec
státní správa/samospráva

00301019Účetní jednotka:

Okamžik sestavení: 28.05.2019 9:28:16

Číslo
položky

SU
Hlavní činnost Hlavní činnostHosp. činnost Hosp. činnost

Výsledek hospodaření běžného účetního období

Výsledek hospodaření před zdaněním

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků

Výnosy ze sdílených majetkových daní

Výnosy ze sdílených spotřebních daní

Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty

Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob

Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob

Výnosy ze sdílených daní a poplatků

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

Výnosy z transferů

Ostatní finanční výnosy

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Kurzové zisky

Úroky

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

Finanční výnosy

Ostatní výnosy z činnosti

Čerpání fondů

Výnosy z prodeje pozemků

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě
pozemků

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

Výnosy z prodeje materiálu

Výnosy z vyřazených pohledávek

Jiné pokuty a penále

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Jiné výnosy z vlastních výkonů

Výnosy z místních poplatků

Výnosy ze správních poplatků

Výnosy z prodaného zboží

Výnosy z pronájmu

Výnosy z prodeje služeb

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

Výnosy z činnosti

VÝNOSY CELKEM



Stránka : 1

Příloha

Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3.

A. 3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

A. 2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A. 1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č. 151

Právní forma:
Předmět činnosti:

IČ:
obec
státní správa/samospráva

00301019Účetní jednotka:

Okamžik sestavení:

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

28.05.2019 9:55:33

Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B.
Účetní jednotka k okamžiku účetní uzávěrky účtovala o odpisech dlouhodobého majetku. O tvorbě a použití rezerv
neúčtovala.
Příspěvková organizace vede na základě rozhodnutí zřizovatele účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
Při prodeji pozemků je postupováno podle Směrnice o reálné hodnotě, kde je uvedeno za jakých podmínek se majetek
bude přeceňovat.
Účetní jednotka účtuje na podrozvahových účtech 902 - DDHM pod limit 3 000,-- Kč, 994 - dlouhodobá podpíněná pasiva
/věcná břemena/, 966 - výpůjčka majetku, 909 - majetek svěřený ZŠ, 905 - odepsané pohledávky.
Účetní jednotka v roce 2018 pořizovala soubory majetku.

Účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek účetní závěrky.

Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti.



Stránka : 1

Příloha

Bělotín 2z00301019IČ:Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)A.4.

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 431 880,00 431 880,00

6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00

5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 47 305 480,31 68 056 692,91

4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00

3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 0,00 0,00

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 0,00 0,00

1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 0,00 0,00

P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 47 305 480,31 68 056 692,91

12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0,00 0,00

11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0,00 0,00

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0,00 0,00

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0,00 0,00

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 2 135 572,82 0,00

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0,00 0,00

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0,00 0,00

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 0,00 0,00

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0,00 0,00

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0,00 0,00

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0,00 0,00

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0,00 0,00

P.IV. Další podmíněné pohledávky 2 135 572,82 0,00

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0,00 0,00

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0,00 0,00

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy 924 0,00 0,00

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o 923 0,00 0,00

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0,00 0,00

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00

6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00

5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 3 138 106,96 0,00

4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00

2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00

P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 3 138 106,96 0,00

5. Ostatní majetek 909 2 821 830,24 2 848 170,24

4. Vyřazené závazky 906 0,00 0,00

3. Vyřazené pohledávky 905 1 023 310,29 1 020 472,23

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 965 890,58 713 630,38

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 4 811 031,11 4 582 272,85

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č. 151

Právní forma:
Předmět činnosti:

IČ:
obec
státní správa/samospráva

00301019Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

BĚZNÉ MINULÉ

Okamžik sestavení: 28.05.2019 9:55:33

Číslo
položky

Název položky Podroz-
vahový

účet

ÚČETNÍ OBDOBÍ



Stránka : 2

Příloha

Bělotín 2z00301019IČ:Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)A.4.

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 103 943 555,53 71 062 010,76

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 1 147 495,00 1 145 075,00

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0,00 0,00

2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 48 132 739,33 0,00

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0,00 0,00

P.VIII Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 49 280 234,33 1 145 075,00

14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0,00 0,00

13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0,00 0,00

12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0,00 0,00

11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0,00 0,00

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0,00 0,00

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0,00 0,00

8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodár 979 0,00 0,00

7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárn 978 0,00 0,00

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976 0,00 0,00

5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975 0,00 0,00

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0,00 0,00

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0,00 0,00

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0,00 0,00

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0,00 0,00

P.VII. Další podmíněné závazky 0,00 0,00

8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dů 968 0,00 0,00

7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dův 967 0,00 0,00

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčc 966 431 880,00 431 880,00

5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0,00 0,00

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0,00 0,00

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0,00 0,00

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0,00 0,00

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0,00 0,00

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č. 151

Právní forma:
Předmět činnosti:

IČ:
obec
státní správa/samospráva

00301019Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

BĚZNÉ MINULÉ

Okamžik sestavení: 28.05.2019 9:55:33

Číslo
položky

Název položky Podroz-
vahový

účet

ÚČETNÍ OBDOBÍ



Stránka : 1

Příloha

Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)A.5.

A. 5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č. 151

Právní forma:
Předmět činnosti:

IČ:
obec
státní správa/samospráva

00301019Účetní jednotka:

Okamžik sestavení: 28.05.2019 9:55:33



Stránka : 1

Příloha

Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)A.6.

A. 6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č. 151

Právní forma:
Předmět činnosti:

IČ:
obec
státní správa/samospráva

00301019Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 28.05.2019 9:55:33

K 31.12.2018 neexistují skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.



Stránka : 1

Příloha

Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)B.1.-B.3.

Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)B 3. 0,00

Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)B 2. 0,00

Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)B 1. 0,00

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č. 151

Právní forma:
Předmět činnosti:

IČ:
obec
státní správa/samospráva

00301019Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 28.05.2019 9:55:33

K 31.12.2018 účetní jednotka neprovedla žádné vzájemné zúčtování.

Netýká se územně samosprávného celku. Účetní jednotka netvoří investiční fond.

K 31. 12. 2018 je podán nevyřízený návrh na vklad - týkající se prodeje bytové jednotky v domě č. p. 170.



Stránka : 1

Příloha

Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)C.

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2 646 273,00 2 512 924,00

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 28 584 099,85 359 992,04

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č. 151

Právní forma:
Předmět činnosti:

IČ:
obec
státní správa/samospráva

00301019Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení:

Název položkyČíslo
BĚŽNÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ
MINULÉpoložky

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"
28.05.2019 9:55:33



Stránka : 1

Příloha

Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)D.1.-D.8.

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)D. 7. 0,00

Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)D. 6. 0,00

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)D. 5. 0,00

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)D. 4. 0,00

Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)D. 3. 22 109 160,00

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)D. 2. 387 880,00

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)D. 1. 0,00

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č. 151

Právní forma:
Předmět činnosti:

IČ:
obec
státní správa/samospráva

00301019Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 28.05.2019 9:55:33



Stránka : 1

Příloha

Bělotín 2z00301019IČ:Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)E.1.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č. 151

Právní forma:
Předmět činnosti:

IČ:
obec
státní správa/samospráva

00301019Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce

Okamžik sestavení:

Doplňující informace Částka

28.05.2019 9:55:33

451

407

389

388

385

469

459

408

406

403

401

036

036

374

067

052

042

377

Bankovní úvěry (splátky) poskytnuté ČSP Přerov
r. 2015 - 18,3 mil.
r. 2016 - 2 876 136,10 Kč

Na účtu 407 se účtovalo přecenění reálnou hodnotou traktoru

Na účtu 389 se účtovala dohadná položka za elektřinu 143 000,-- Kč a plyn 110 000,-- Kč.

Na účtu 388 je účtováno: uložení odpadu od firmy Ekoltes 4Q/2018- 788 390,-- Kča a dále
dotace z ÚP za 12/2018 - 149 569,-- Kč, dotace Tvář venkova 2018 - 200 000,-- Kč, dotace
JSDH - 9 555,-- Kč, dotace ovál v Bělotíně - 900 000,-- Kč, dotace Běl. kan. a ČOv (OK) - 1
950 000,-- Kč, dotace Oprava MKč. 11 - 1 000 000,-- Kč, dotace Kanalizace Bělotín a ČOV
(MŽP) - 22 381 092,21,-- Kč.

Na účtu se v roce 2018 neúčtovalo.

Splátky úvěru SFRB. Úvěr byl poskytnut v roce 2010 na opravu bytů
a domů po povodni.

Splátky půjček od obyvatel. Půjčka na opravu bytů po povodni. Neinvestiční transfer Městu
Hranice na krizové řízení - 42 072,60,-- Kč.

Na účtu 408 se k 31. 12. 2018 neúčtovalo.

Na účtu 406 neúčtovalo se k 30.9. 2018 neúčtovalo.

Na účtu 403 se k 31.12.2018 účtovalo rouzpouštění transferů.

Na účtech 401 se účtovalo: zařazení do majetku - bezúplatný převod pozemku p. č. 707/1, k. ú. Bělotín 1 652 ,-- Kč, inv. příspěvek Správě bytů p. o.
1 000 000,-- Kč. Účtování daru od Města Hranice - hladinoměry, tlakoměry, hlásiče a
přenosná stanice - 483 986, 79,-- Kč, bezúplatný převod 9 513,11,-- Kč - radiostanice vozidlová.

Na účet 381 se účtoval příspěvek ZŠ a MŠ Bělotín, příspěvková organizace, mimořádný
příspěvek ZŠ a MŠ Bělotín 62 280,-- Kč na pokrytí zvýšených nákladů na energie.

Na účtu 036 je hodnota pozemku oceněného reálnou hodnotou - 282,-- Kč. Přecenění reálnou
hodnotou traktor Belarus 100 000,-- Kč.

Příjem dotace na volby prezidenta ve výši 103 548,-- Kč, odvod nevyčerpané dotace na volby
do parlamentu ČR ve výši 46 653,-- Kč, příjem dotace OK Kartoffelmarkt 2018 - 27 000,-- Kč,
příjem dotace OK SDH 2018 - 45 000,-- Kč, přijetí dotace na cyklostezku 680 000,-- Kč, příjem
dotace Běl. týden zpěvu 2018 - 15 000,- Kč, příjem dotace Ok Rekonstrukce běžeckého oválu
v Bělotíně - 900 000,-- Kč, dotace na Komunální volby 2018 - 120 000,-- Kč, příjem dotace
oprava MK č. 11 - 1 000 000,-- Kč, příjemd dotace tvář venkova 2018 (MMR) - 200 000,--Kč,
příjem dotace JSDH (OK) - 9 555,--Kč, příjem dotace Obnova staveb drobné architektury - 45
000,-- Kč. Účtována vratka dotace Cyklostezka - 680 000,-- Kč a vratka dotace Kartoffelmarkt
2018 - 27 000,-- Kč.

Splátky půjček od občanů postižených povodní - SFRB.

Zde účtována záloha na nákup pozemku p. č. 1400/28, k. ú. Bělotín , záloha na nákup
nemovitosti p. č. 48/1 , pozemku p. č. 430, 435 .

Na účtu 042 bylo účtováno účtováno (větší výdaje):
Kanalizace Bělotín a ČOV - 40 881 505,55-- Kč, Komunitní centrum II. - 587 391,23,--Kč,
Památník Český lev - 341 411,--, Zateplení fasády bytový dům č. p. 100 - 1 689 300,-- Kč,
Komunitní centrum III. - 969 669,80,-- Kč, Veřejné osvětlení MK č. 11c - 499 597,--Kč, Oprava
MK č. 11c v Bělotíně - 2 545 840,-- Kč, rekonstrukce běžecký ovál v Bělotíně 1 814 255,74,--
Kč, směna nemovitosti Bělotín č. p. 45 - 1 727 302,23,-- Kč, chodník se schody v kunčicích 304
920,-- Kč, rekonstrukce soc. zařízení hřiště Kunčice - 577 050,21,-- Kč.

Na účtu 377 se účtoval dar Cement Hranice (BTZ 2018) 20 000,--Kč, dar Vodovody a
kanalizace, a.s . - 30 000,- Kč (Běl. týden zpěvu 2018)



Stránka : 2

Příloha

Bělotín 2z00301019IČ:Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)E.1.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č. 151

Právní forma:
Předmět činnosti:

IČ:
obec
státní správa/samospráva

00301019Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce

Okamžik sestavení:

Doplňující informace Částka

28.05.2019 9:55:33

378

338

337

472

455

324

315

019

Je zde účtováno o závazcích vůči obyvatelstvu.

K 31. 12. 2018 se na účtu neúčtovalo.

Účet 337 obsahuje závazky ke zdravotním pojišťovnám.

K 31. 12. 2018 je na účtu 472 účtována dotace Ministerstva životního prostředí na akci Bělotín
kanalizace a ČOV, zaúčtován příjem dotace ve výši 22 381 092,21-- Kč a dotace OK Bělotín
kanalizace a ČOV 1 950 000,--Kč.

Dlouhodobá záloha na pronájem kanalizace z roku 2009 od Vak a záloha od nájemníků -
elektroměry, antény a kontejnery.

Zálohy na vodné, plyn a elektřinu společných prostor.

Na účtu 315 je zaúčtován poplatek za svoz komunálního odpadu a hřbitovní poplatky.

Na účtu 019 nebylo k 31.12. 2018 účtováno.

Bank. úvěr poskytnutý SFRB - r. 2010 - 3 mil. na opravu bytů po povodni.
Zápůjčka SFŽP 2018 - (vlastní financování akce Bělotín kanalizace a ČOV) v celkové výši 38
359 242,72,-- Kč, k 31. 12. 2018 přijato 12 726 503,39,-- Kč.



Stránka : 1

Příloha

Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)E.2.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č. 151

Právní forma:
Předmět činnosti:

IČ:
obec
státní správa/samospráva

00301019Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
K položce

Okamžik sestavení:

Doplňující informace Částka

28.05.2019 9:55:33

688

553

672

649

574

572

549

538

Daň z hazardních her, uložení odpadu, odvod za odnětí půdy, záloha z vydobytých nerostů.

Náklady - prodej traktoru Belarus 100 000,--Kč. Prodej bytové jednotky dům č. p. 170, dům č.
p. 100 (směna).

Dotace na výkon státní správy a školství, dotace VPP.

Pojistné plnění
Příspěvek EKO-KOM za tříděný odpad
Elektrowin - příspěvek za tříděný odpad
Věcná břemena
Náhrada škody
Manipulační poplatky - kompostéry

Příspěvek na provoz vlastní PO - ZŠ a MŠ Bělotín
Členské příspěvky - SMO, SPOV, MAS, Mikroregion Hranicko
Dopravní obslužnost
Příspěvek - Kotlíková dotace, Zelená úsporám občanům
Finančí dar občanům (kanalizace)
Dary

Pojištění majetku, povinný podíl - odvod z mezd, TZ majetku pod hranici 40 000,-- Kč
Pojištění auta Peugeot, traktoru Belarus, zametacího vozu.
Pojistné osob.

Daň z nemovitosti, správní poplatky a nákup kolků



Stránka : 1

Příloha

Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)E.3.

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č. 151

Právní forma:
Předmět činnosti:

IČ:
obec
státní správa/samospráva

00301019Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
K položce

Okamžik sestavení:

Doplňující informace Částka

28.05.2019 9:55:33



Stránka : 1

Příloha

Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)E.4.

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č. 151

Právní forma:
Předmět činnosti:

IČ:
obec
státní správa/samospráva

00301019Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
K položce

Okamžik sestavení:

Doplňující informace Částka

28.05.2019 9:55:33



Stránka : 1

Příloha

Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)F.a

A.IV. Konečný stav fondu 0,00

Ostatní užití fondu 0,009.

Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0,008.

Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0,007.

Poskytnuté peněžní dary 0,006.

Sociální výpomoci a půjčky 0,005.

Kultura, tělovýchova a sport 0,004.

Rekreace 0,003.

Stravování 0,002.

Půjčky na bytové účely 0,001.

A.III. Čerpání fondu 0,00

Ostatní tvorba fondu 0,005.

Peněžní a jiné dary určené do fondu 0,004.

Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0,003.

Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0,002.

Základní příděl 0,001.

A.II. Tvorba fondu 0,00

A.I. Počáteční stav fondu k 1. 1. 0,00

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č. 151

Právní forma:
Předmět činnosti:

IČ:
obec
státní správa/samospráva

00301019Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Položka

Číslo Název

Fond kulturních a sociálních potřeb

BĚŽNÉ ÚČETNÍ
OBDOBÍ

Okamžik sestavení:
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

28.05.2019 9:55:33



Stránka : 1

Příloha

Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)F.d

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č. 151

Právní forma:
Předmět činnosti:

IČ:
obec
státní správa/samospráva

00301019Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Položka

Číslo Název

Rezervní fond

BĚŽNÉ ÚČETNÍ
OBDOBÍ

Okamžik sestavení: 28.05.2019 9:55:33
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky



Stránka : 1

Příloha

Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)F.f

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č. 151

Právní forma:
Předmět činnosti:

IČ:
obec
státní správa/samospráva

00301019Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Položka

Číslo Název

Investiční fond

BĚŽNÉ ÚČETNÍ

OBDOBÍ

Okamžik sestavení: 28.05.2019 9:55:33
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky



Stránka : 1

Příloha

Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)F.g

G.IV. Konečný stav fondu 372 899,92

G.III. Čerpání fondu 2 494 717,71

Ostatní tvorba fondu 0,004.

Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0,003.

Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0,002.

Přebytky hospodaření z minulých let 2 783 668,881.

G.II. Tvorba fondu 2 783 668,88

G.I. Počáteční stav fondu k 1. 1. 83 948,75

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č. 151

Právní forma:
Předmět činnosti:

IČ:
obec
státní správa/samospráva

00301019Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Položka

Číslo Název

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Ostatní fondy

BĚŽNÉ ÚČETNÍ

OBDOBÍ

Okamžik sestavení: 28.05.2019 9:55:33



Stránka : 1

Příloha

Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)G.

G.6. Ostatní stavby 15 521 193,69 3 790 596,00 11 730 597,69 10 741 509,62

G.5. Jiné inženýrské sítě 61 198 663,80 7 826 791,00 53 371 872,80 54 547 064,80

G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 43 674 007,06 13 042 083,00 30 631 924,06 27 931 631,06

G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 5 967 153,58 3 266 701,66 2 700 451,92 2 794 103,92

G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 110 211 552,15 41 295 444,00 68 916 108,15 70 454 427,15

G.1. Bytové domy a bytové jednotky 98 770 207,65 30 448 549,43 68 321 658,22 67 642 741,93

G. Stavby 335 342 777,93 99 670 165,09 235 672 612,84 234 111 478,48

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Bělotín

BĚŽNÉ MINULÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název:
Sídlo: Bělotín č. 151

Právní forma:
Předmět činnosti:

IČ:
obec
státní správa/samospráva

00301019Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

BRUTTO KOREKCE NETTO

Název položky

Okamžik sestavení:
G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

28.05.2019 9:55:33

Číslo
položky



Stránka : 1

Příloha

Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)H.

H.5. Ostatní pozemky 5 938 262,11 0,00 5 938 262,11 5 940 872,11

H.4. Zastavěná plocha 923 192,29 0,00 923 192,29 732 618,61

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 2 598 401,56 0,00 2 598 401,56 2 172 493,06

H.2. Lesní pozemky 2 136 741,15 0,00 2 136 741,15 2 136 741,15

H.1. Stavební pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00

H. Pozemky 11 596 597,11 0,00 11 596 597,11 10 982 724,93

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Bělotín

BĚŽNÉ MINULÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název:
Sídlo: Bělotín č. 151

Právní forma:
Předmět činnosti:

IČ:
obec
státní správa/samospráva

00301019Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

BRUTTO KOREKCE NETTO

Název položky

Okamžik sestavení:
H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

28.05.2019 9:55:33

Číslo
položky



Stránka : 1

Příloha

Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)I.

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 128 573,00 3 692 413,80

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 128 573,00 3 692 413,80

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č. 151

Právní forma:
Předmět činnosti:

IČ:
obec
státní správa/samospráva

00301019Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení:

Název položkyČíslo
BĚŽNÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ
MINULÉpoložky

I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty
28.05.2019 9:55:33



Stránka : 1

Příloha

Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)J.

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0,00 0,00

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č. 151

Právní forma:
Předmět činnosti:

IČ:
obec
státní správa/samospráva

00301019Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení:

Název položkyČíslo
BĚŽNÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ
MINULÉpoložky

J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty
28.05.2019 9:55:33



Stránka : 1Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

Údaje o poskytnutých garancích

BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č. 151

Právní forma:
Předmět činnosti:

IČ:
obec
státní správa/samospráva

00301019Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení:

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 272/2017 Sb.

Název účetní
jednotky - věřitele

IČ účetní
jednotky
-věřitele

Datum
poskytnutí

garance celkem
IČ účetní
jednotky
-dlužníka

Název účetní
jednotky - dlužníka jistina úrok

Celk. v. plnění
ručit. od

poskyt. gar.

Druh
dlu.
nástr.

Hodnota zajištěné pohledávky Dat. plnění
ruč. v dan.

roce

Výše plnění ručitele v daném roce
celkem jistina úrok

Předmět
ručení



Stránka : 1Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Údaje k poskytnutým garancím ostatním

Údaje o poskytnutých garancích

BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č. 151

Právní forma:
Předmět činnosti:

IČ:
obec
státní správa/samospráva

00301019Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení:

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 272/2017 Sb.

Název účetní
jednotky - věřitele

IČ účetní
jednotky
-věřitele

Datum
poskytnutí

garance celkem
IČ účetní
jednotky
-dlužníka

Název účetní
jednotky - dlužníka jistina úrok

Celk. v. plnění
ručit. od

poskyt. gar.

Druh
dlu.
nástr.

Hodnota zajištěné pohledávky Dat. plnění
ruč. v dan.

roce

Výše plnění ručitele v daném roce
celkem jistina úrok

Předmět
ručení



Stránka : 1Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Prj.part.

Rok uk.

Konec

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č. 151

Právní forma:
Předmět činnosti:

IČ:
obec
státní správa/samospráva

00301019Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 272/2017 Sb.

Druh
projektu

Projekt
IČ Rok zah.Dat.uzavř.sml. Obchodní firma

Ocenění
pořizovaného

majetku dle smlouvy t - 4

Výdaje vynaložené na pořízení majetku

Dodavatel Stavební fáze

Základní údaje

t - 3 t - 2 t - 1

Počátek t - 3t - 4 Výdaje na pořízení
majetku celkem

Další platby a plnění zadavatelePlatby za dostupnost

Celkem

v tom:
Výdaje na pořízení

majetku

t - 2 t - 1 v tom:
Výdaje na pořízení

majetku

v tom:
Výdaje na pořízení

majetku

v tom:
Výdaje na pořízení

majetku

t - 4 t - 3 t - 2 t - 1 Celkem

















































Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Správa bytů Bělotín, p.o., Bělotín 151, 753 64, Bělotín, IČ 71294651
sestavená k 31.12.2018

( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )
okamžik sestavení: 01.02.2019

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ
BRUTTO KOREKCE NETTO

1 2 3 4

Číslo
položky Název položky č.ř.

Syntetický
účet

A. a B. 14 799 935,8517 395 550,221AKTIVA CELKEM 17 395 550,22
A.I. až A.IV. 9 407 042,0016 857 136,002Stálá aktivaA. 16 857 136,00

A.I.1. až A.I.9. 3Dlouhodobý nehmotný majetekI.
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 4
2. Software 013 5
3. Ocenitelná práva 014 6
4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 7
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 8
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 9
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 10
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 12
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 13

A.II.1. až A.II.10. 9 407 042,0016 857 136,0014Dlouhodobý hmotný majetekII. 16 857 136,00
26 340,001. Pozemky 031 15 26 340,00 26 340,00

2. Kulturní předměty 032 16
3. Stavby 021 17

022
18

Samostatné hmotné movité věci a soubory
hmotných movitých věcí4.

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 19
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 20
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 21

16 830 796,008. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 22 16 830 796,00 9 380 702,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 24
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 25

A.III.1. až A.III.8. 26Dlouhodobý finanční majetekIII.
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 27
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 28
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 29
5. Termínované vklady dlouhodobé 068 31
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 32

A.IV.1. až A.IV.6. 35Dlouhodobé pohledávkyIV.
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 36
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 37
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 38
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 41
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 42



ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ
BRUTTO KOREKCE NETTO

1 2 3 4

Číslo
položky Název položky č.ř.

Syntetický
účet

B.I. až B.III. 5 392 893,85538 414,2243Oběžná aktivaB. 538 414,22
B.I.1. až B.I.10. 44ZásobyI.

1. Pořízení materiálu 111 45
2. Materiál na skladě 112 46
3. Materiál na cestě 119 47
4. Nedokončená výroba 121 48
5. Polotovary vlastní výroby 122 49
6. Výrobky 123 50
7. Pořízení zboží 131 51
8. Zboží na skladě 132 52
9. Zboží na cestě 138 53
10. Ostatní zásoby 139 54

B.II.1 až B.II.33. 55Krátkodobé pohledávkyII.
1. Odběratelé 311 56
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 59
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 60
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 61
9. Pohledávky za zaměstnanci 335 64
10. Sociální zabezpečení 336 65
11. Zdravotní pojištění 337 66
12. Důchodové spoření 338 67
13. Daň z příjmů 341 68
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 69
15. Daň z přidané hodnoty 343 70
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 71
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 72
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 73
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 83
30. Náklady příštích období 381 84
31. Příjmy příštích období 385 85
32. Dohadné účty aktivní 388 86
33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 87

B.III.1. až B.III.17. 5 392 893,85538 414,2288Krátkodobý finanční majetekIII. 538 414,22
1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 89
2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 90
3. Jiné cenné papíry 256 91
4. Termínované vklady krátkodobé 244 92
5. Jiné běžné účty 245 93

538 414,229. Běžný účet 241 97 538 414,22 5 392 893,85
10. Běžný účet FKSP 243 98
15. Ceniny 263 103
16. Peníze na cestě 262 104
17. Pokladna 261 105



1 2
ÚČETNÍ OBDOBÍ

MINULÉBĚŽNÉ
Číslo
řádku

Číslo
položky Název položky

Syntetický
účet

PASIVA CELKEM 106 17 395 550,22 14 799 935,85C. a D.
Vlastní kapitálC. 107 15 739 683,01 14 758 190,81C.I. až C.IV.
Jmění účetní jednotky a upravující položkyI. 108 15 628 183,40 9 267 683,40C.I.1. až C.I.7.
Jmění účetní jednotky 401 9 267 683,4015 628 183,401091.
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 1113.
Kurzové rozdíly 405 1124.
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 1135.
Jiné oceňovací rozdíly 407 1146.
Opravy předcházejících účetních období 408 1157.
Fondy účetní jednotkyII. 116 121 751,60 5 482 251,60C.II.1. až C.II.6.
Fond odměn 411 1171.
Fond kulturních a sociálních potřeb 412 1182.
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 1193.
Rezervní fond z ostatních titulů 414 1204.
Fond reprodukce majetku, fond investic 416 5 482 251,60121 751,601215.
Výsledek hospodařeníIII. 123 -10 251,99 8 255,81C.III.1. až C.III.3.
Výsledek hospodaření běžného účetního období     31 751,31-18 507,801241.
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 -29 234,841252.
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 5 739,348 255,811263.
Cizí zdrojeD. 132 1 655 867,21 41 745,04D.I. až D.III.
RezervyI. 133D.I.1.
Rezervy 441 1341.
Dlouhodobé závazkyII. 135D.II.1. až D.II.8.
Dlouhodobé úvěry 451 1361.
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 1372.
Dlouhodobé přijaté zálohy 455 1394.
Ostatní dlouhodobé závazky 459 1437.
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 1448.
Krátkodobé závazkyIII. 145 1 655 867,21 41 745,04D.III.1. až D.III.38.
Krátkodobé úvěry 281 1461.
Jiné krátkodobé půjčky 289 1494.
Dodavatelé 321 38 758,601 648 317,511505.
Krátkodobé přijaté zálohy 324 1527.
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 1549.
Zaměstnanci 331 1 236,007 416,0015510.
Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 15611.
Sociální zabezpečení 336 15712.
Zdravotní pojištění 337 15813.
Důchodové spoření 338 15914.
Daň z příjmů 341 16015.
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 1 750,44133,7016116.
Daň z přidané hodnoty 343 16217.
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 16418.
Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím 347 16519.
Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 16620.
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 17932.
Výdaje příštích období 383 18035.
Výnosy příštích období 384 18136.
Dohadné účty pasivní 389 18237.
Ostatní krátkodobé závazky 378 18338.



Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Správa bytů Bělotín, p.o., Bělotín 151, 753 64, Bělotín, IČ 71294651
sestavený k 31.12.2018

( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )
okamžik sestavení: 01.02.2019

1

č.ř.

2 3 4

BĚŽNÉ MINULÉ
Hlavní činnost Hospodářská č. Hlavní činnost Hospodářská č.

Číslo
položky Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Syntetický

účet

A. 18 616,0019 636,33NÁKLADY CELKEM 1A.I. až A.V.
I. 18 616,0019 636,33Náklady z činnosti 2A.I.1. až A.I.36.
1. 3Spotřeba materiálu 501
2. 4Spotřeba energie 502
3. 5Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
4. 6Prodané zboží 504
5. 114Aktivace dlouhodobého majetku 506
6. 115Aktivace oběžného majetku 507
7. 116Změna stavu zásob vlastní výroby 508
8. 7Opravy a udržování 511
9. 8Cestovné 512
10. 9Náklady na reprezentaci 513
11. 117Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
12. 2 200,3310Ostatní služby 1 180,00518
13. 17 436,0011Mzdové náklady 17 436,00521
14. 13Zákonné sociální pojištění 524
15. 14Jiné sociální pojištění 525
16. 15Zákonné sociální náklady 527
17. 16Jiné sociální náklady 528
18. 17Daň silniční 531
19. 18Daň z nemovitostí 532
20. 19Jiné daně a poplatky 538
22. 21Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
23. 22Jiné pokuty a penále 542
24. 23Dary a jiná bezúplatná předání 543
25. 24Prodaný materiál 544
26. 25Manka a škody 547
27. 26Tvorba fondů 548
28. 27Odpisy dlouhodobého majetku 551
29. 28Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
30. 29Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
31. 30Prodané pozemky 554
32. 31Tvorba a zúčtování rezerv 555
33. 32Tvorba a zúčtování opravných položek 556
34. 33Náklady z vyřazených pohledávek 557
35. 118Náklady z drobného dlouhodobého  majetku 558
36. 34Ostatní náklady z činnosti 549

II. Finanční náklady 35A.II.1. až A.II.5.
1. 36Prodané cenné papíry a podíly 561
2. 37Úroky 562
3. 38Kurzové ztráty 563
4. 39Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
5. 40Ostatní finanční náklady 569



1

č.ř.

2 3 4

BĚŽNÉ MINULÉ
Hlavní činnost Hospodářská č. Hlavní činnost Hospodářská č.

Číslo
položky Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Syntetický

účet

III. Náklady na transfery 41A.III.1. až A.III.2.

1.
Náklady vybraných ústředních vládních institucí
na transfery 42571

2.
Náklady vybraných místních vládních institucí
na transfery 43572

V. Daň z příjmů 119A.V.1. až A.V.2.
1. 111Daň z příjmů 591
2. 112Dodatečné odvody daně z příjmů 595



1

č.ř.

2 3 4

BĚŽNÉ MINULÉ
Hlavní činnost Hospodářská č. Hlavní činnost Hospodářská č.

Číslo
položky Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Syntetický

účet

B. 50 367,311 128,53VÝNOSY CELKEM 53B.I. až B.V.
I. Výnosy z činnosti 54B.I.1. až B.I.17.
1. 55Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601
2. 56Výnosy z prodeje služeb 602
3. 57Výnosy z pronájmu 603
4. 58Výnosy z prodaného zboží 604
8. 62Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
9. 71Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
10. 72Jiné pokuty a penále 642
11. 73Výnosy z vyřazených pohledávek 643
12. 74Výnosy z prodeje materiálu 644
13. 75Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645

14.
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
kromě pozemků 76646

15. 77Výnosy z prodeje pozemků 647
16. 78Čerpání fondů 648
17. 79Ostatní výnosy z činnosti 649

II. 367,311 128,53Finanční výnosy 80B.II.1. až B.II.6.
1. 81Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
2. 1 128,5382Úroky 367,31662
3. 83Kurzové zisky 663
4. 84Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
6. 86Ostatní finanční výnosy 669

IV. 50 000,00Výnosy z transferů 97B.IV.1. až B.IV.2.

1.
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí
z transferů 98671

2.
Výnosy vybraných místních vládních institucí
z transferů 50 000,0099672

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 109
1. -18 507,80110Výsledek hospodaření před zdaněním 31 751,31B. - (A.I. až A.IV.)
2. -18 507,80120Výsledek hospodaření běžného účetního období 31 751,31B. - A.



Příloha
ZÁKLADNÍ

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Správa bytů Bělotín, p.o., Bělotín 151, 753 64, Bělotín, IČ 71294651
sestavená k 31.12.2018

( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )
okamžik sestavení: 01.02.2019

Číslo
položky MINULÉBĚŽNÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky č.ř.Podrozvahovýúčet

Majetek a závazky účetní jednotkyP.I. 1

901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 21.

902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 32.

905Vyřazené pohledávky 43.

906Vyřazené závazky 54.

909Ostatní majetek 65.
P.II. 7Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé

podmíněné závazky z transferů
911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 81.

912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 92.

913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 103.

914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 114.

915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 125.

916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 136.

Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III. 14
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku 
jinou osobou 921

151.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku 
jinou osobou 922

162.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 
osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923

173.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 
osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924

184.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 
osobou z jiných důvodů 925

195.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 
osobou z jiných důvodů 926

206.

Další podmíněné pohledávkyP.IV. 6 500 000,00 6 500 000,0021
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého 
majetku 931

221.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého 
majetku 932

232.

933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 243.

934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 254.

939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 265.

941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 276.

942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 28 6 500 000,006 500 000,007.

943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 298.

944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 309.

945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 3110.
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a
jiných řízení 947

3211.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení 
a jiných řízení 948

3312.



Číslo
položky MINULÉBĚŽNÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky č.ř.Podrozvahovýúčet

P.V. 34Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé
podmíněné závazky z transferů

951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 351.

952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 362.

953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 373.

954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 384.

955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 395.

956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 406.

Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetkuP.VI. 41

961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 421.

962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 432.

963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 443.

964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 454.
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na 
základě smlouvy o výpůjčce 965

465.

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na 
základě smlouvy o výpůjčce 966

476.

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo 
jeho převzetí z jiných důvodů 967

487.

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo 
jeho převzetí z jiných důvodů 968

498.

Další podmíněné závazkyP.VII. 50
Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého 
majetku 971

511.

Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého 
majetku 972

522.

973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 533.

974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 544.

975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 695.

976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 706.
Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další 
činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978

557.

Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další 
činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979

568.

981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 579.

982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 5810.

983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 5911.

984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 6012.
Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a 
jiných řízení 985

6113.

Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a 
jiných řízení 986

6214.

P.VIII. 63Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací
účty

991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 641.

992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 652.

993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 663.

994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 674.

999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 68 6 500 000,006 500 000,005.



ZÁKLADNÍ
Příloha

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Správa bytů Bělotín, p.o., Bělotín 151, 753 64, Bělotín, IČ 71294651
sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2019

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)B.2.

účet 416 - fond krytí investic

Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)B.3. 0,00



Příloha

Název
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍPoložka

Počáteční stav fondu k 1. 1.
Tvorba fondu
Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 
prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu

5 482 251,60
Číslo

F.I.
F.II.

1.

2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele

F.III. 5 360 500,00Čerpání fondu

Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů3.

Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s 
výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 5 360 500,001.

F.IV. Konečný stav fondu

Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku4.
Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů5.
Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace6.
Převody z rezervního fondu7.

Správa bytů Bělotín, p.o., Bělotín 151, 753 64, Bělotín, IČ 71294651
sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2019

Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele

4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost

121 751,60



Příloha

Název položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Pozemky
Stavební pozemky

Číslo
položky

H.
H.1.
H.2. Lesní pozemky

Zahrady, pastviny, louky, rybníkyH.3.
Zastavěná plochaH.4.
Ostatní pozemkyH.5.

BĚŽNÉ
MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO
26 340,00

26 340,00

26 340,00

26 340,00

26 340,00

26 340,00

Správa bytů Bělotín, p.o., Bělotín 151, 753 64, Bělotín, IČ 71294651
sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2019

Pozemky
ZÁKLADNÍ

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy



L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Správa bytů Bělotín, p.o., Bělotín 151, 753 64, Bělotín, IČ 71294651
sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2019

ZÁKLADNÍ

Příloha

Základní údaje

Projekt Druh projektu Datumuzavření
smlouvy

Dodavatel

Obchodní
firma IČ

Stavební fáze

Rok zahájení Rok ukončení

Ocenění
pořizovaného
majetku dle

smlouvy

Výdaje vynaložené na pořízení majetku

t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele

Počátek Konec t-4

v tom:
Výdaje na
pořízení
majetku

t-3

v tom:
Výdaje na
pořízení
majetku

t-2

v tom:
Výdaje na
pořízení
majetku

t-1

v tom:
Výdaje na
pořízení
majetku

Výdaje na
pořízení
majetku
celkem

t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2020-02-14 08:10:03 +0100 2020-02-14 08:12:39 +0100 application/pdf https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/1941_20200214081002650100_41457.pdf 5gjztc9riiCtunMYiqdplIDVDr3FXatD5Wk/iGPHpds= Obec Bělotín
Závěrečný obce Bělotín za rok 2018
<br>
Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
<br> územních rozpočtů
<br>
Údaje o obci:
Obec Bělotín
<br> Adresa: 753 64 Bělotín 151
<br> Telefonické spojení: 581 612 100,602 514 347
<br> E-mailová pošta: belotin@belotin.cz
<br> Internetové stránky: www.belotin.cz
<br> Bankovní spojení: běžné účty 1883001369/0800,1880320399 – vedené u ČSP – pobočka
<br> Hranice,dotační účty 94-3713831/0710,2006-3713831/0710 – vedené
<br> u ČNB,pobočka Ostrava,účet SF 030031-1883001369/0800,účet půjček
<br> 182-1883001369/0800,úvěrové účty 478974189/0800,429721409/0800 <,>
<br> 297877179/0800,288902459/0800,všechny vedeny u ČSP - pobočky
<br> Hranice,160004-9527001/0710 – SFRB Praha
<br> IČ: 00301019,DIČ: CZ00301019
<br>
<br> Název a sídlo zřízených příspěvkových organizací
Základní škola a mateřská škola Bělotín,příspěvková organizace
<br> 753 64 Bělotín 2
<br> Bankovní spojení: č.účtu 1885175389/5500
<br> IČ: 71003827
<br> Správa bytů Bělotín,p.o <.>,Bělotín 151 <,>
<br> Bankovní spojení: 4017683379/0800
<br> IČ: 71294651
<br>
Součástí závěrečného účtu jsou:
- údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby a o dalších
<br> finančních operacích obce Bělotín,vč.tvorby použití fondů
<br> - údaje o hospodaření s majetkem obce Bělotín
<br> - hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bělotín
<br> - hospodaření příspěvkové organizace Správa bytů Bělotín
<br> - vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtu Krajského úřadu
<br> Olomouckého kraje,k rozpočtům obcí,ke státním fondům a k jiným rozpočtům a
<br> k hospodaření dalších osob
<br> - údaje o dalších finančních operacích
<br> - zpráva o přezkoumání hospodaření obce Bělotín za rok 2018
<br>
Přílohy k závěrečnému účtu:
- Výkaz Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu Obce Bělotín sestavený k 31.12.2018
<br> - Rozvaha Obce Bělotín sestavená k 31.12.2018
<br> - Výkaz zisku a ztráty Obce Bělotín sestavený k 31.12.2018
<br> - Příloha Obce Bělotín sestavená k 31.12.2018
<br> - Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Bělotín sestavený k 31.12.2018
<br> - Rozvaha příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bělotín sestavená k 31.12.2018
<br>
<br>
<br> - Příloha příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bělotín sestavená k 31.12.2018
<br> - Výkaz zisku a ztráty PO Správa bytů Bělotín sestavený k 31.12.2018
<br> - Rozvaha příspěvkové organizace Správa bytů Bělotín sestavená k 31.12.2018
<br> - Příloha příspěvkové organizace Správa bytů Bělotín sestavená k 31.12.2018
<br> - Finanční vypořádání dotací
<br> - Podklady ke státnímu závěrečnému účtu
<br> - Výsledky finančních kontrol
<br> - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Bělotín za rok 2018
<br> - Inventarizační zpráva obce za rok 2018
<br> - Inventarizační zpráva příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bělotín za rok 2018
<br> - Inventarizační zpráva příspěvkové organizace Správa bytů Bělotín za rok 2018
<br>
<br> Přílohy k závěrečnému účtu jsou uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadě v Bělotíně
<br> a na internetových stránkách obce www.belotin.cz na záložce
<br> úřední deska,výsledky hospodaření <.>
<br>
<br>
<br> Další informace o hospodaření obce
<br>
<br>
Úvěr: Obec Bělotín splácí úvěr z roku 2015 od ČSP Přerov – na „Projekt“ ( Přístavba 4
<br> učeben v ZŠ a MŠ,Zateplení objektu polyfunkčního domu Nejdek č.p.33,Energetické
<br> úspory ZŠ v Bělotíně,Revitalizace centra obce Bělotín II <.>,Snížení energetické náročnosti
<br> veřejného osvětlení v obci Bělotín – místní části Kunčice,Lučice,Nejdek,Kanalizace
<br> Kunčice – III.etapa,a to až do roku 2030,úvěr od SFRB Praha – oprava domů po povodni,a
<br> to do roku 2019,úvěr od SFŽP Praha – protipovodňové opatření byl refinancován úvěrem od
<br> ČSP Ostrava,splatnost do roku 2024.Úvěr SFŽP (návratná finanční výpomoc) - v roce 2018
<br> jen čerpání na financování akce Bělotín kanalizace a ČOV.Úvěr České spořitelny na
<br> financování akce Bělotín kanalizace a ČOV ve výši 22 500 000,-- Kč (v roce 2018
<br> nečerpáno) <.>
<br>
<br> Splaceno Zůstatek
<br>
<br> Výše úvěru: 18 300 000,00 11 628 253,56 6 671 746,44
<br> 3 000 000,00 2 732 460,91 267 539,09
<br> 2 876 126,10 1 056 492,00 1 819 634,10
<br>
<br>
<br> 22 500 000,00 v roce 2018 nečerpáno 0,00
<br> 38 359 242,72 čerpáno 12 726 503,39 12 726 503,39
<br> 21 485 423,02
<br>
<br>
<br> Fondy
<br>
Obec Bělotín měla v roce 2018 celkem 2 fondy <.>
<br>
<br> Stav fondů k 1.1.2018 381 473,52
<br> Stav fondů k 31.12.2018 372 899,92
<br>
<br>
1.FRB – část byla použita na půjčky,které byly poskytnuty občanům a část prostředků
pro vlastní potřebu obce na opravy domů a bytů po povodni v roce 2009
<br>
<br> Tvorba fondu - splátky půjček od občanů
<br> přijaté úroky z poskytnutých půjček
<br> převod prostředků ze ZBÚ
<br> Čerpání fondu - splátka úvěru SFRB
<br> úhrada úroků z úvěru
<br> Sociální fond – příspěvky poskytnuté zaměstnancům dle Směrnice ze dne 18.12.2017
<br> a dodatku ze dne 26.6.2018
<br>
<br> Tvorba fondu - převod prostředků ze ZBÚ
<br> Čerpání fondu - příspěvky na stravování
<br> příspěvky na rekreaci
<br> příspěvky na vitamíny a očkování
<br> příspěvky na dioptrické brýle
<br>
<br> Obec Bělotín v roce 2018 hospodařila v souladu s rozpočtem a plnila úkoly dle obecně
<br> závazných právních předpisů <.>
<br> Rozpočet Obce Bělotín na rok 2018 schválilo zastupitelstvo obce dne 18.12.2017.V průběhu
<br> roku 2018 provedl starosta obce na základě pověření ze ZO celkem 19 rozpočtových opatření <.>
<br>
<br> Při kontrole svého hospodaření obec postupovala v souladu s § 15 zákona č.250/2000 Sb.o
<br> rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších změn a doplňků a v souladu
<br> s § 9 odst.3) zákona č.320/2001 Sb.o finanční kontrole <.>
<br>
<br> Obec Bělotín v souladu s § 27 odst.9 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech
<br> územních rozpočtů a v souladu s § 9 odst.1) zákona č.320/2001 Sb.o finanční kontrole
<br> provedla kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkové organizace Základní
<br> škola a mateřská škola Bělotín a u příspěvkové organizace Správa bytů Bělotín <.>
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření Obce Bělotín za rok 2018 provedl na základě žádosti obce
<br> v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.ve dnech 15.5.2019 až 17.5.2019 Krajský úřad
<br> Olomouckého kraje <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Bělotín za rok 2018 je přílohou návrhu
<br> závěrečného účtu Obce Bělotín za rok 2018 <.>
<br> Při přezkoumání hospodaření Obce Bělotín za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet je uložen k nahlédnutí na Obecním úřadě v Bělotíně a na internetových
<br> stránkách obce www.belotin.cz - úřední deska.Přílohy k závěrečnému účtu jsou uloženy
<br> k nahlédnutí na Obecním úřadě v Bělotíně a na internetových stránkách obce www.belotin.cz <,>
<br> úřední deska,archiv dokumentů elektronické úřední desky,záložka Výsledky hospodaření
<br> (u návrhu závěrečného účtu) <.>
<br>
<br> V návrhu Závěrečného účtu bylo uvedeno:
<br> Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce Bělotín uplatnit buď písemně ve
<br> lhůtě do dne konání zasedání zastupitelstva obce,které bude návrh závěrečného účtu
<br> projednávat,nebo ústně na zasedání tohoto zastupitelstva obce <.>
<br>
<br>
<br>
<br> K návrhu závěrečného účtu nepřijal obecní úřad žádnou připomínku občanů obce.Na
<br> zasedání zastupitelstva obce,konaném dne 26.6.2019,nebyla podána žádná připomínka <.>
<br> Zastupitelstvo obce po projednání výsledků hospodaření obce za rok 2018 a zprávy o
<br> přezkoumání hospodaření obce Bělotín za rok 2018 v souladu s ustanovením § 17,odst.7 <,>
<br> písm.a) zákona 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
<br> pozdějších změn a doplňků schvaluje závěrečný účet za rok 2018 bez výhrad <.>
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce obce Bělotín a na elektronické úřední
<br> desce od 31.5.2019 do 26.6.2019 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> podpis:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> starosta
<br>
<br> Plnění rozpočtu Obce Bělotín za rok 2018
<br> Rozpočtové příjmy dle druhového třídění rozp.skladby Rozpočet Rozpočet Plnění v Kč
schválený v Kč upravený v Kč K 31.12.2018
<br> Třída 1 - daňové příjmy celkem 27 922 000,00 38 708 437,28 38 664 300,53
Třída 2 - nedaňové příjmy 6 747 000,00 8 313 858,85 8 203 455,32
Třída 3 - kapitálové příjmy celkem 100 000,00 1 782 391,00 1 782 391,00
Třída 4 - přijaté dotace celkem 67 742 000,00 29 948 058,01 29 948 058,01
Třída 4 - převody z vlastních rozpočtových účtů 0,00 11 756 576,96 11 756 576,96
celkem 102 511 000,00 90 509 322,10 90 354 781,82
<br> třída 8 Financování-zapojení přebytku z XXX.let X,XX X XXX XXX,XX -7 685 727,15
Dlouhodobá přijatá půjčka 44 000 000,00 44 000 000,00 12 726 503,39
Uhrazené spl.krátkodobé půjčky 0,00 0,00 0,00
Uhrazené spl.dlouhodobých půjček -2 000 000,00 -2 000 000,00 -1 952 168,80
Oper.z peněz.účtů org.bez char.PaV -7 694 585,22
<br> financování celkem 42 000 000,00 44 700 000,00 -4 605 977,78
<br> Rozpočtové výdaje dle odvětvového třídění roz.skladby Rozpočet Rozpočet Plnění v Kč
Paragraf- Název paragrafu schválený v Kč upravený v Kč K 31.12.2018
<br> 1019 Ostatní zemědělská a pot.činnost 500 000,00 644 956,00 294 027,04
2212 Silnice 1 638 000,00 3 779 044,33 2 651 651,96
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 970 000,00 1 460 033,54 1 395 598,99
2292 Dopravní obslužnost 130 000,00 130 000,00 129 080,00
2310 500 000,00 653 253,92 573 639,70
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 114 192 000,00 70 790 361,22 40 135 985,77
2339 Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl 22 000,00 42 000,00 35 803,50
3113 Základní školy 2 100 000,00 2 712 473,80 2 682 930,80
3314 Činnosti knihovnické 52 000,00 52 000,00 45 469,00
3315 Činnosti muzeí a galerií 26 000,00 71 000,00 44 125,00
3319 Ost.záležitosti kultury 0,00 2 000,00 2 000,00
3326 Poř <.>,zach.a obn.hodnot míst.kultury 200 000,00 245 000,00 105 130,00
3341 Rozhlas a televize 2 000,00 459 930,00 185 199,00
3392 Zájmová činnost v kultuře 2 200 000,00 5 504 835,76 5 143 281,51
3399 Záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků 155 000,00 212 800,00 171 076,70
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 200 000,00 200 000,00
3429 Zájmová činnost a rekreace 10 000,00 3 217 629,85 2 550 837,50
3525 Hospice 0,00 10 000,00 10 000,00
3612 Bytové hospodářství 5 647 000,00 6 413 475,60 4 750 375,43
3613 Nebytové hospodářství 402 000,00 360 503,66 107 312,00
3631 Veřejné osvětlení 1 325 000,00 2 108 650,37 1 634 521,20
3632 Pohřebnictví 30 000,00 25 000,00 190,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj 3 952 000,00 6 094 807,90 3 204 951,71
3699 Zálež.bydlení,komun.služby a územní rozvoj 165 000,00 165 000,00 46 604,00
3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 45 000,00 85 000,00 64 131,00
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 923 000,00 934 310,00 718 072,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 150 000,00 211 896,17 133 150,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 650 000,00 3 555 982,67 2 663 968,77
4359 Ost.služby a čiinn.v oblasti soc.péče 10 000,00 10 000,00 10 000,00
5512 Požární ochrana 300 000,00 354 555,00 239 047,00
6112 Zastupitelstva obcí 1 000 000,00 1 224 896,35 1 129 575,00
<br> Pitná voda
<br>
<br> 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 0,00 120 000,00 72 448,00
6118 Volba prezidenta republiky 0,00 103 548,00 58 560,00
6171 Činnost místní správy 5 443 000,00 5 529 111,00 5 156 980,93
6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 135 000,00 135 000,00 120 469,79
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 90 000,00 90 000,00 41 631,00
6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 11 756 576,96 11 756 576,96
6399 Ostatní finanční operace 500 000,00 5 696 690,00 -2 562 250,22
6402 Finanční vypořádání minulých let 47 000,00 47 000,00 46 653,00
<br> Výdaje celkem 144 511 000,00 135 209 322,10 85 748 804,04
<br>
<br> Přehled o majetku obce dle Rozvahy k 31.12.2018 v Kč
<br> Aktiva celkem 515 038 340,17
Dlouhodobý nehmotný majetek 1 365 138,64
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 275 520,14
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 515 392,50
041 Nedokončený dlouhodobý nehm.Majetek 574 226,00
<br> Dlouhodobý hmotný majetek 425 255 270,35
031 Pozemky 11 596 597,11
021 Stavby 335 342 777,93
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 19 112 209,91
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7 190 760,02
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 52 012 643,38
036 Dlouhodobý hmotný majatek urč.k prodeji 282,00
052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00
<br> Dlouhodobý finanční majetek 33 359 925,00
067 Dlouhodobé půjčky 43 845,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 33 316 080,00
<br> Dlouhodobé pohledávky 1 072 739,09
462 Poskytnuté návr.fin.výpomoci dlouhodobé 500 000,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 529 686,09
471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 43 053,00
<br> Zásoby 6 193,90
112 Materiál na skladě 3 706,90
132 Zboží na skladě-popelnice 2 487,00
<br> Krátkodobé pohledávky 43 496 713,14
311 Odběratelé 306 942,00
314 Poskytnuté provozní zálohy 635 334,84
315 Pohledávky za rozpočtové příjmy 465 347,00
343 Daň z přidané hodnoty 143 554,00
346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 0,00
373 Krátkodobé poskytnuré zálohy na transfery 0,00
388 Dohadné účty aktivní 41 945 535,30
<br> Krátkodobý finanční majetek 10 482 360,05
231 Základní běžný účet 10 109 460,13
236 Běžné účty fondů územních samospr.celků 372 899,92
<br> Korekce 117 520 234,37
Aktiva netto 397 518 105,80
<br> Pasiva celkem 397 518 105,80
<br>
<br> Vlastní kapitál 329 185 385,83
401 Jmění účetní jednotky 230 427 641,31
403 Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 132 867 910,81
406 Oceňovací rozdíly při změně metody -84 071 453,96
407 Jiné oceňovací rozdíly -2 867,00
408 Opravy minulých obodobí 1 690 922,26
419 Ostatní fondy 372 899,92
Výsledek hospodaření 47 900 332,49
Výsledek hospodaření běžného účetního období 17 132 079,27
432 Výsledek hosp.předcházejících úč.období 30 768 253,22
<br> Cizí zdroje 68 332 719,97
321 Dodavatelé 3 424 214,90
324 Krátkodobé přijaté zálohy 2 084 588,23
331 Zaměstnanci 286 690,00
336 Závazky ze zdravotního a sociálního zabezpečení 115 736,00
337 Zdravotní pojištění 52 333,00
338 Důchodové spoření 0,00
342 Ostatní přímé daně 47 190,00
343 Daň z přidané hodnoty 0,00
345 Závazky k osobám mimo vybr.vládní instituce 0,00
349 Závazky k vybraným místním vládním institucím 0,00
374 Přijaté zálohy na transfery 11 867 028,00
378 Ostatní krátkodobé závazky 49 930,00
389 Dohadné účty pasívní 253 000,00
455 Dlouhodobě přijaté zálohy 782 722,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky 43 845,00
472 Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery 27 840 019,82
451 Dlouhodobé úvěry 21 485 423,02
<br> Majetek Obce Bělotín byl předmětem inventarizace k 31.12.2018 <.>
Veškeré inventární písemnosti jsou uloženy na Obecním úřadě v Bělotíně <.>
Inventarizační zpráva za rok 2018 je přílohou závěrečného účtu <.>
<br>
<br> Výkaz zisku a ztráty Obce Bělotín za rok 2018
<br> K 31.12.2018
Náklady Hlavní činnost v Kč
501 Spotřeba materiálu 1 581 392,08
502 Spotřeba energie 1 127 194,59
504 Prodané zboží 81 615,10
511 Opravy a udržování 3 312 352,43
512 Cestovné 20 285,00
513 Náklady na reprezentaci 226 544,50
518 Ostatní služby 3 739 992,28
521 Mzdové náklady 6 129 617,00
524 Zákonné sociální pojištění 1 894 457,00
525 Jiné sociální pojištění 20 570,00
527 Zákonné sociální náklady 0,00
528 Jiné sociální náklady 155 495,00
538 Jiné daně a poplatky 17 600,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 80,00
542 Jiné pokuty a penále 0,00
543 Dary 66 289,09
548 Tvorba fondů 247 332,15
551 Odpisy dlouhodobého majetku 6 742 387,00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 1 872 707,66
554 Prodané pozemky 16 262,05
556 Tvorba a zúčtování opravných položek 26 208,30
557 Náklady z vyřazených pohledávek 83 760,50
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 412 446,24
549 Ostatní náklady z činnosti 114 903,00
562 Úroky 113 057,70
563 Kurzové ztráty 6,03
564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 128 573,00
572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 2 878 317,20
591 Daň z příjmů 2 000 000,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů 3 696 690,00
Náklady celkem 36 706 134,90
<br> Výnosy Hlavní činnost v Kč
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0,00
602 Tržby z prodeje služeb 604 403,53
603 Výnosy z pronájmu 5 185 065,21
604 Tržby z prodaného zboží 55 321,45
605 Výnosy ze správních poplatků 23 130,00
606 Výnosy z místních poplatků 927 550,00
642 Jiné pokuty a penále 55 000,00
643 Výnosy z vyřazených pohledávek 16 475,94
646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 1 607 303,23
647 Výnosy z prodeje pozemků 108 390,00
649 Ostatní výnosy z činnosti 544 016,40
662 Úroky 2 999,18
665 Výnosy z dlouhodobého fin.majetku 342 930,00
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 6 002 944,20
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 7 406 249,33
682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 11 131 309,34
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 13 363 907,90
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 2 790 125,29
688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 3 671 093,17
Výnosy celkem 53 838 214,17
<br> Výsledek hospodaření běžného účetního období 17 132 079,27
<br>
<br> Hospodaření Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bělotín za rok 2018
<br> Rozvaha Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bělotín k 31.12.2018 v Kč
<br> Aktiva celkem 14 582 823,83
018 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 306 613,76
022 Samostané movité věci a soubory movitých věcí 2 529 378,10
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 543 256,25
042 Nedokončený dlouhodobý majetek 0,00
311 Odběratelé 64 314,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 70 140,00
377 Ostaní krátkodobé pohledávky 964,00
381 Náklady příštích období 49 610,00
388 Dohadné účty aktivní 702 050,50
241 Běžný účet 3 859 664,59
243 Běžný účet FKSP 445 710,63
261 Pokladna 11 122,00
<br> Korekce 8 661 387,11
Aktiva netto 5 921 436,72
<br> Pasiva celkem 5 921 436,72
401 Jmění účetní jednotky 717 861,00
411 Fond odměn 628 546,40
412 Fond kulturních a sociálních potřeb 474 339,57
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření; 51 338,00
414 Rezervní fond z ostatních titulů 402 185,50
416 Fond reprodukce majetku (investiční fond) 47 991,52
321 Dodavatelé 163 316,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy 152 434,00
331 Zaměstnanci 1 173 404,00
336 Zúčtování s institucemi sociál.zabezpečení a zdravot.pojištění 469 770,00
337 Zdravotní pojištění 201 304,00
338 Důchodové spoření 0,00
341 Daň z příjmu 0,00
342 Jiné přímé daně 203 486,00
389 Dohadné účty pasívní 65 190,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 441 447,80
378 Ostatní krátkodobé závazky 14 608,94
472 Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery 662 791,20
Výsledek hospodaření 51 422,79
<br> Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bělotín
<br> Náklady k 31.12.2018 Hlavní činnost v Kč Doplňková činnost v Kč
501 Spotřeba materiálu 904 695,73 0,00
502 Spotřeba energie 822 898,11 0,00
511 Opravy a udržování 103 542,15 0,00
512 Cestovné 40 103,00 0,00
518 Ostatní služby 785 367,84 0,00
521 Mzdové náklady 12 955 304,00 0,00
524 Zákonné sociální pojištění 4 260 014,20 0,00
<br>
<br> 525 Jiné sociální pojištění 52 600,64 0,00
527 Zákonné sociální náklady 251 575,98 0,00
549 Ostatní náklady z činnosti 0,00 0,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku 220 816,00 0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 335 225,00 0,00
591 Daň z příjmů 0,00 0,00
Náklady celkem 20 732 142,65 0,00
<br> Výnosy k 31.12.2018 Hlavní činnost v Kč Doplňková činnost v Kč
602 Výnosy z prodeje služeb 0,00 0,00
603 Výnosy z pronájmu 37 060,00 262 180,00
648 Čerpání fondů 514 157,00 0,00
649 Ostatní výnosy z činnnosti 496 477,00 0,00
662 Úroky 353,44 0,00
672 Příspěvek na provoz od obce 19 473 338,00 0,00
Výnosy celkem 20 521 385,44 262 180,00
<br> Výsledek hospodaření v Kč -210 757,21 262 180,00
51 422,79
<br> Fondy Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bělotín
<br> Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)
Počáteční stav k 1.1.2018 342 415,58 Kč
Zůstatek fondu k 31.12.2018 474 339,57 Kč
<br> Fond odměn (FO)
Počáteční stav k 1.1.2018 419 546,40 Kč
Zůstatek fondu k 31.12.2018 628 546,40 Kč
<br> Rezervní fond (RF)
Počáteční stav k 1.1.2018 51 265,59 Kč
Zůstatek fondu k 31.12.2018 51 338,00 Kč
<br> Investiční fond
Počáteční stav k 1.1.2018 37 742,52 Kč
Zůstatek fondu k 31.12.2018 47 991,52 Kč
<br> Rezervní fond z ostatních titulů (RF)
Počáteční stav k 1.1.2018 429 227,34 Kč
Zůstatek fondu k 31.12.2018 402 185,50 Kč
<br> Výsledek hospodaření celkem k 31.12.2018 v Kč
<br>
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtu krajů,obcí <,>
státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob
<br> Přijaté dotace v roce 2018 v Kč Přijatá dotace Skutečný výdaj Vratka dotace
4112-Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu 647 800,00 647 800,00 0,00
4116-Dotace od MMR Tvář venkova UZ 17027 200 000,00 200 000,00 0,00
4116-Dotace od OK - JSDH UZ 14004 6 000,00 6 000,00 0,00
4116-Dotace od OK - JSDH UZ 14004 3 555,00 3 555,00 0,00
4216-Dotace MŽP Běl.kanalizace a ČOV ÚZ 15974 23381092,21 23 381 092,21 0,00
4122-Dotace OK - Podpora činnosti JSDH 2018 ÚZ 00415 45 000,00 45 000,00 0,00
4122-Dotace OK Běl.Týden zpěvu 2018 UZ 00555 15 000,00 15 000,00 0,00
4122 - příjem daru soutěž Vesnice roku ÚZ 00405 200 000,00 200 000,00 0,00
4122-Dotace OK na obnovu staveb dr.architektury UZ 00541 45 000,00 45 000,00 0,00
4222-Dotace OK Běl.kan.a ČOV UZ 00470 1 950 000,00 1 950 000,00 0,00
4222-Dotace OK Rek.běž.oválu UZ 00605 900 000,00 900 000,00 0,00
4111-Dotace od MF na volby prezidenta UZ 98008 103 548,00 58 560,00 0,00
4111 - Dotace od MF na volby do ZO ÚZ 98187 120 000,00 72 448,00 0,00
4116-Dotace od úřadu práce UZ 13013 1 892 684,00 1 892 684,00 0,00
4116 - Průtoková dotace ZŠ a MŠ Bělotín ÚZ 33063 441 444,80 438 378,80 3 066,00 Kč
<br> 29 951 124,01 29 855 518,01 3 066,00
<br> v lednu 2019 <.>
<br> Nevyčerpaná dotace na volby UZ 98187 ve výši 47 552,-- Kč byla vrácena dne 23.1.2019
Nevyčerpaná dotace na volby UZ 98008 ve výši 44 988,-- Kč byla vrácena dne 23.1 2019
<br> Poskytnuté příspěvky a dotace v roce 2018 v Kč Dotace
ZŠ a MŠ Bělotín 2 162 280,00
Správa bytů - příspěvek na výstavbu bytů 1 000 000,00
Město Hranice - příspěvek na přestupkové řízení 18 300,00
Město Hranice - dar - krizové řízení 42 072,60
Knihovna Hustopeče - příspěvek na místní knihovnu 27 000,00
TJ Sokol Bělotín - dar 200 000,00
Včelí královsví - dar 2 000,00
MS Lány - dar 34 000,00
SMO - členský příspěvek 5 519,20
SPOV - členský příspěvek 2 000,00
Mikroregion Hranicko - čl.příspěvky (vč.mimořádných) 99 019,00
Mikroregion Rozvodí - členský příspěvek 13 974,00
MAS Hranice - členský příspěvek 10 145,00
Strom života - mobilní hospic - dar 10 000,00
Charita - dar 10 000,00
Dary obyvatelstvu - Zelená úsporám/Kotlíková dotace 90 000,00
Český svaz ochránců přírody - dar 5 000,00
KIDSOK Olomouc - dopravní obslužnost 129 080,00
Příspěvek obyvatelstvu ze sociálního fondu 111 935,00
<br> 3 972 324,80
<br> Obec Bělotín provedla v souladu s § 9 odst.2) zákona č.320/2001 Sb.o finanční kontrole
veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu a u příjemců veřejné finanční podpory <,>
která byla v roce 2018 poskytnuta z rozpočtu obce Bělotín,a to u ZŠ a MŠ Bělotín
a Správy bytů Bělotín <.>
<br> Finanční vypořádání se státním rozpočtem a s rozpočtem Olomouckého kraje bylo provedeno
<br>
<br> Hospodaření Příspěvkové organizace Správa bytů,p.o.Bělotín za rok 2018
<br> Rozvaha Příspěvkové organizace Správa bytů,p.o.k 31.12.2018v Kč k 31.12.2018
<br> Aktiva celkem 17 395 550,22
031 Pozemky 26 340,00
021 Stavby 0,00
042 Nedokončený dlouhodobý majetek 16 830 796,00
241 Běžný účet 538 414,22
<br> Pasiva celkem 17 395 550,22
401 Jmění účetní jednotky 15 628 183,40
416 Fond reprodukce majetku,fond investic 121 751,60
321 Dodavatelé 1 648 317,51
Výsledek hospodaření -18 507,80
431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0,00
432 Výsledek hospodaření předchaz.Účetních období 8 255,81
331 Zaměstnanci 7 416,00
342 Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 133,70
<br> Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace Správa bytů,p.o <.>
<br> Náklady k 31.12.2018 Hlavní činnost v Kč Doplňková činnost v Kč
518 Ostatní služby 2 200,33
521 Mzdové náklady 17 436,00
Náklady celkem 19 636,33
<br> Výnosy k 31.12.2018 Hlavní činnost v Kč Doplňková činnost v Kč
603 Výnosy z pronájmu 0,00
662 Úroky 1 128,53 0,00
672 Výnosy vybraných místních vládních inst.Z transferů 0,00
Výnosy celkem 1 128,53 0,00
<br> Výsledek hospodaření v Kč -18 507,80 0,00
-18 507,80 0,00
<br> Fondy Příspěvkové organizace Správa bytů
<br> Fond investic
Počáteční stav k 1.1.2018 5 482 251,60 Kč
Zůstatek fondu k 31.12.2018 121 751,60 Kč
<br> Výsledek hospodaření celkem k 31.12.2018 v Kč
<br>
<br> Příloha roční závěrky obce Bělotín k 31.12.2018
<br>
Příloha roční závěrky je zpracovaná v souladu s § 18 a 19 zákona č.563/1991 Sb.<,>
o účetnictví a § 24 vyhlášky č.505/2002 Sb.v platném znění <.>
<br>
Organizace: Obec Bělotín,753 64 Bělotín
územní samosprávný celek,zastoupený starostou
<br> IČO: 00301019
DIČ: CZ00301019
<br> Účet: běžné účty 1883001369/0800,1880320399 – vedené u ČSP – pobočka
<br> Hranice,dotační účty 94-3713831/0710,2006-3713831/0710,34534 –
3713831/0710 – vedené u ČNB,pobočka Ostrava,účet SF 030031-
1883001369/0800,účet půjček 182-1883001369/0800,úvěrové účty
478974189/0800,429721409/0800,297877179/0800,288902459/0800 <,>
všechny vedeny u ČSP - pobočky Hranice,160004-9527001/0710 – SFRB
Praha
<br>
Právní forma: veřejnoprávní korporace
<br> Předmět činnosti: předmět činnosti vyplývá ze z.č.128/2000 Sb.o obcích v platném znění
<br> Okamžik sestavení roční závěrky: 31.12.2018
<br> Právní normy: zpracování účetnictví se řídí z.č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,českými
účetními standardy,vyhláškou č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení z <.>
č.563/1991 Sb <.>,v platném znění a vnitřními směrnicemi obce <.>
<br> Organizační struktura:
<br> úřad obce tvoří  starosta (uvolněný)  místostarosta (neuvolněný)  zaměstnanci
<br> Výkonným orgánem je zastupitelstvo obce složené z 11 zastupitelů <.>
Je ustanoven finanční a kontrolní výbor <.>
<br> Příspěvková organizace: Základní škola a Mateřská škola Bělotín,příspěvková organizace <,>
Bělotín 2.IČO 71 003 827.ZŠ a MŠ byl svěřen majetek do správy <.>
Správa bytů Bělotín,p.o <.>,Bělotín 151.IČO 71294651 <.>
<br> Majetek: obec hospodaří s majetkem,který nakoupil.Oceňování a vedení majetku se řídí
vnitřní směrnicí z r.2003 o účtování majetku a zásob.Zásoby se účtují způsobem B <.>
<br>
<br>
<br>
Úvěr: Obec Bělotín splácí úvěr z roku 2015 od ČSP Přerov – na „Projekt“ ( Přístavba 4
učeben v ZŠ a MŠ,Zateplení objektu polyfunkčního domu Nejdek č.p.33,Energetické
úspory ZŠ v Bělotíně,Revitalizace centra obce Bělotín II <.>,Snížení energetické náročnosti
veřejného osvětlení v obci Bělotín – místní části Kunčice,Lučice,Nejdek,Kanalizace
Kunčice – III.etapa,a to až do roku 2030,úvěr od SFRB Praha – oprava domů po povodni,a
to do roku 2019,úvěr od SFŽP Praha – protipovodňové opatření byl refinancován úvěrem od
ČSP Ostrava,splatnost do roku 2024.Úvěr SFŽP - v roce 2018 jen čerpání na financování
akce Bělotín kanalizace a ČOV.Úvěr České spořitelny na financování akce Bělotín
kanalizace a ČOV ve výši 22 500 000,-- Kč (v roce 2018 nečerpáno) <.>
<br> Splaceno Zůstatek
<br> Výše úvěru: 18 300 000,00 11 628 253,56 6 671 746,44
3 000 000,00 2 732 460,91 267 539,09
2 876 126,10 1 056 492,00 1 819 634,10
<br>
<br> 22 500 000,00 v roce 2018 nečerpáno 0,00
38 359 242,72 čerpáno 12 726 503,39 12 726 503,39
21 485 423,02
<br>
Lesní pozemky
<br> Podle novely vyhlášky č.505/2002 Sb.- vyhláška č.472/2008 Sb.provede účetní jednotka <,>
která vlastní nebo má příslušnost k hospodaření k více než 10 ha lesních pozemků s lesním
porostem ocenění lesních porostů <.>
Cena je stanovena součinem výměry lesních pozemků s lesním porostem v m2 a průměrné
hodnoty zásoby surového dřeva na m2,která činí 57,-- Kč
Hodnota lesních pozemků
387 880 m2 x 57 Kč = 22 109 160,00 Kč
<br>
<br>
Podrozvahové účty
<br> V podrozvahové evidenci je veden drobný majetek obce,jehož cena je nižší než 3 000,-- Kč a
doba upotřebitelnosti delší než 1 rok,majetek ZŠ,a to z účtu 018,022 a 028,věcná břemena <,>
výpůjčka a odepsané pohledávky <.>
<br>
Účet: název: částka:
902 0100
909 0100
909 0200
909 0400
909 0500
909 0600
994 0100
<br> operativní evidence
majetek ZŠ - účet 022
majetek ZŠ - účet 028
majetek ZŠ - účet 018
majetek Správy bytů – 021
majetek Správy bytů - 031
věcná břemena
<br> 965 890,58
333 141,40
2 459 197,34
29 491,50
0,00
26 340,00
1 147 495,00
<br>
<br> 966 0300
955 0800
915 0800
905 0100
<br> výpůjčka
dlouhodobé přijaté dotace
krátkodobé přijaté dotace
odepsané pohledávky
<br> 431 880,00
47 305 480,31
3 138 106,96
1 023 310,29
<br>
<br>
Zpracování účetnictví: se provádí na PC s využitím software TRIADA
Obec účtuje na základním účtu 231 s použitím analytiky 0200,0300,0215,0315,0216,0316 <,>
0204,0304
236 s použitím analytiky 0100,0120
<br> Veškeré příjmy a výdaje se účtují v souladu s rozpočtovou skladbou <.>
<br> Prosincové mzdy se účtují přes položku 8901.Vyplácené jsou v lednu,stejně jako odvody <.>
Zálohy se účtují na účtu 314 (energie,plyn,předplatné zákonů a tisku,školení) <.>
<br> Akcie: obec vlastni akcie společnosti VaK v celkové hodnotě 33 316 080,00 Kč
<br>
Dotace: V roce 2018 obec obdržela z KÚ OK dotaci ve výši 103 548,-- Kč – Volba
prezidenta; dotaci ve výši 120 000,-- Kč - Volby do zastupitelstva obcí; dotaci OK na
Bělotínaký týden zpěvu 2018; dotaci ÚP Přerov – 1 892 684,-- Kč na mzdy pracovníků ÚP;
dotaci OK na činnost veřejné správy - 647 800,-- Kč; dotace MMR ČR - 200 000,-- Kč na
vydání knihy Tvář venkova 2018; dotaci OK ve výši 9 555,-- JSDH 2018 - odborná příprava a
zásah; dotaci OK ve výši 45 000,-- Kč na částečnou úhradu vybavení jednotky JSDH; dotace
OK ve výši 27 000,-- Kč Kartoffelmarkt 2018 (vráceno poskytovateli); dotace OK ve výši
45 000,-- na Obnovu staveb drobné architektury; dotaci Ministerstva zemědělství ve výši
23 381 092,21,-- Kč na akci Bělotín kanalizace a ČOV,dotace OK ve výši 900 000,-- Kč na
akci Rekonstrukce běžeckého oválu; dotace OK ve výši 680 000,-- Kč na akci Cyklostezka
Bělotín - Hranice (vráceno poskytovateli),dotaci OK ve výši 1 950 000,-- Kč na akci Bělotín
kanalizace a ČOV <.>
<br> Rozpočet: Rozpočet pro rok 2018 byl schválen ZO dne 18.12.2017 jako schodkový <.>
V průběhu roku bylo provedeno celkem 19 rozpočtových opatření <.>
<br>
<br> V Bělotíně dne: 26.1.2019
<br>
Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXX
<br> Starosta obce: Mgr.XXXXXX XXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 11 Olomouc
<br> SpZn.: KÚOK/68089/2018/OK/7710 Počet listů: 11
Č.j.: KUOK 6214/2019 Počet stran: 11
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
<br> Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bělotín za rok 2018 <,>
<br> IČ 00301019
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 14.11.2018 - 16.11.2018 a na základě
výsledku dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne 15.5.2019 - 17.5.2019 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání obce Bělotín za rok 2018 dne 17.10.2018.Posledním kontrolním úkonem
předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání
předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 17.5.2019 <.>
<br>
Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Bělotín
Přezkoumané období: 1.1.2018 - 31.12.2018
Přezkoumání hospodaření vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXXX XXXXXX
kontrolor: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
Zástupci obce: Mgr.XXXXXX XXXXXX - starosta
<br> XXXXXXX XXXXXXX - účetní
<br>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného
dílčího přezkoumání <.>
<br>
ZÁVĚR
Při přezkoumání hospodaření obce Bělotín za rok 2018
 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.) <.>
<br>
Elektronický podpis - 21.5.2019
Certifikát autora podpisu :
<br> Jméno : Ing.Vladimír ラenFák
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RS.<.> <.>
Platnost do : 9.4.2020 07:39:47-000 +02:00
<br> Elektronický podpis - 21.5.2019
Certifikát autora podpisu :
<br> Jméno : Ing.XXXXX XXXXXXXXX
Vydal : I.CA Qualified X CA/RS.<.> <.>
Platnost do : 9.4.2020 07:03:19-000 +02:00
<br>
<br> 2
<br> Předmět přezkoumání hospodaření:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročním hospodaření územního celku <,>
tvořící součást závěrečného účtu uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>
Přezkoumání hospodaření je uskutečněno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání a v souladu s ustanovením
§ 9 písm.a) zákona č.255/2012 Sb.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č.420/2004 Sb.:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových
prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
- peněžní operace,týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů <,>
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
<br> prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů <,>
<br> k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem
<br> státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek <,>
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
- ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
- účetnictví vedené územním celkem <,>
- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
<br> 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost <.>
<br> Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
<br> - dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejména předpisy
o finančním hospodaření územních celků,o hospodaření s jejich majetkem <,>
o účetnictví a o odměňování <,>
<br> - souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek
<br> jejich použití <,>
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření obce Bělotín za rok 2018 byly přezkoumány následující
písemnosti:
rozpočet
- Návrh rozpočtu: zveřejněn na úřední desce obce a na internetových stránkách obce
<br> dnech 26.11.2018 - 13.12.2018
<br> - Rozpočtová opatření: č.1 provedené starostou obce dne 20.1.2018,zveřejněné
na elektronické úřední desce dne 16.2.2018,kterým je provedena změna rozpočtu
v souvislosti s přijatou dotací na volbu prezidenta České republiky a v souvislosti
s výdaji na opravu místních komunikací,č.3 provedené starostou obce
<br>
<br> 3
<br> dne 12.3.2018,zveřejněné na elektronické úřední desce dne 29.3.2018,kterým
je provedena změna rozpočtu v souvislosti s poskytnutým darem Mysliveckému
sdružení Lány,Bělotín,č.11 provedené starostou obce dne 13.8.2018,zveřejněné
na elektronické úřední desce dne 30.8.2018,kterým je provedena změna rozpočtu
v souvislosti s výdaji na opravu místních komunikací,č.15 provedené starostou obce
dne 26.10.2018,zveřejněné na elektronické úřední desce dne 9.11.2018,kterým
je provedena změna rozpočtu v souvislosti s přijatým darem od Olomouckého kraje
a s přijatou dotací od MMR ČR na opravu místní komunikace
<br> - Schválený rozpočet: na rok 2019 schválený zastupitelstvem obce dne 13.12.2018 <,>
zveřejněn na úřední desce obce dne 14.12.2018
<br> - Schválený rozpočet: na rok 2018 schválený zastupitelstvem obce dne 18.12.2017 <,>
zveřejněn na úřední desce obce dne 19.12.2017
<br> - Střednědobý výhled rozpočtu: na roky 2019 - 2023,schválený zastupitelstvem obce
dne 18.12.2017,zveřejněn na úřední desce obce dne 19.12.2017
<br> - Závěrečný účet: za rok 2017 schválený zastupitelstvem obce dne 26.6.2018,návrh
zveřejněn na úřední desce obce a na internetových stránkách obce dnech 31.5.2018 -
26.6.2018,schválený závěrečný účet zveřejněn na úřední desce obce dne 28.6.2018
<br> účetnictví a výkazy
- Bankovní výpis: č.009 - 010 k úvěrovému účtu vedenému u ČS,a.s.za období září -
<br> říjen 2018 včetně souvisejících účetních dokladů v období (úvěrová smlouva
č.11052/15/LCD)
<br> - Bankovní výpis: č.1 k účtu vedenému u ČNB ze dne 9.1.2018,na kterém
je zaúčtován příjem dotace na volbu prezidenta České republiky
<br> - Bankovní výpis: č.51 k běžnému účtu vedenému u ČNB ze dne 3.10.2018,na kterém
je úhrada faktury přijaté na akci "Oprava MK č.11 v obci Bělotín"
<br> - Bankovní výpis: č.054 k účtu vedenému u ČS,a.s.ze dne 13.3.2018,na kterém
je zaúčtováno poskytnutí peněžního daru Mysliveckému sdružení Lány,Bělotín <,>
č.057 k účtu vedenému u ČS,a.s.ze dne 16.3.2018,na kterém je zaúčtován příjem
daru na akci "XXVII.Bělotínský týden zpěvu",č,150 k účtu vedenému u ČS,a.s <.>
ze dne 17.7.2018,na kterém je zaúčtován příjem dotace od Olomouckého kraje
na částečnou úhradu výdajů na akci "XXVII.Bělotínský týden zpěvu",č,183 k účtu
vedenému u ČS,a.s.ze dne 28.8.2018,na kterém je zaúčtován příjem dotace
od Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na stavbu "Bělotín kanalizace
a ČOV",úhrada výdajů na akci "XXVII.Bělotínský týden zpěvu" - bankovní výpisy
č.189 ze dne 4.9.2018,č.173 ze dne 16.8.2018,č.177 ze dne 21.8.2018 <,>
č.186 ze dne 31.8.2018,č.184 ze dne 29.8.2018 k účtu vedenému u ČS,a.s.<,>
bankovní výpis č.219 k účtu vedenému u ČS,a.s.ze dne 10.10.2018,na kterém
je zaúčtováno přijetí daru od Olomouckého kraje
<br> - Bankovní výpis: č.161 k elektronickým bankovním výpisům ČS,a.s.ze dne 1.8.2018 <,>
příjem dle Kupní smlouvy ze dne 25.7.2018
<br> - Dohoda o hmotné odpovědnosti: uzavřená dne 30.4.2017
- Faktura: přijatá č.03696091,na stavební práce na akci "Oprava MK č.11 v obci
<br> Bělotín" ze dne 31.8.2018
- Hlavní kniha: Analytická rozvaha do 12/2018
- Inventurní soupis majetku a závazků: Vnitřní směrnice č.1/2011 pro provedení
<br> inventarizace majetku a závazků obce včetně Dodatku č.1 ze dne 23.10.2018,Plán
inventur na rok 2018 včetně jmenování členů 27 inventarizačních komisí a příloh
ze dne 23.10.2018,Protokol proškolení členů inventarizační komise
<br>
<br> 4
<br> ze dne 17.12.2018,Inventarizační zpráva ze dne 25.1.2019,inventurní soupisy
majetku a závazků
<br> - Odměňování členů zastupitelstva: za období leden - říjen 2018
- Odměňování členů zastupitelstva: za období listopad - prosinec 2018
- Pokladní doklad: výdajový č.V00002304,kterým je zaúčtován výdaj v souladu s Kupní
<br> smlouvou ze dne 13.4.2018
<br> - Pokladní doklad: namátková kontrola pokladních dokladů za období říjen 2018
- Pokladní kniha (deník): za období říjen 2018
- Příloha rozvahy: sestavená k datu 31.12.2018
- Příloha rozvahy: sestavená k datu 30.9.2018
- Rozvaha: sestavená k datu 31.12.2018
- Rozvaha: sestavená k datu 31.10.2018
- Účetní doklad: účetní doklad č.618 ze dne 18.4.2018,kterým je zaúčtován předpis
<br> koupě a zařazení pozemku dle Kupní smlouvy ze dne 13.4.2018
- Účetní doklad: účetní doklad č.1272 ze dne 1.8.2018,kterým je zaúčtován příjem
<br> dle Kupní smlouvy ze dne 25.7.2018
- Účetní doklad: účetní doklad č.2800070 ze dne 3.10.2018,kterým je zaúčtována
<br> úhrada faktury na akci "Oprava MK č.11 v obci Bělotín",účetní doklad č.2800076
ze dne 10.10.2018,kterým je zaúčtován příjem dotace na akci "Oprava MK č.11
v obci Bělotín",účetní doklad č.1801 ze dne 18.10.2018,kterým je zaúčtováno
zařazení MK č.11 do užívání
<br> - Účetní doklad: účetní doklad č.900020 ze dne 6.3.2018,kterým je zaúčtován předpis
finančního daru na akci "XXVII.Bělotínský týden zpěvu",účetní doklad č.000439
ze dne 16.3.2018,kterým je zaúčtován příjem finančního daru na akci "XXVII <.>
Bělotínský týden zpěvu" (obec obdarovaná)
<br> - Účetní doklad: účetní doklad č.001742 ze dne 10.10.2018,kterým je zaúčtováno
přijetí daru od Olomouckého kraje
<br> - Účetní doklad: účetní doklad č.900017 ze dne 5.3.2018,kterým je zaúčtováno
zařazení pozemku do majetku obce na základě Smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci
<br> - Účetní doklad: účetní doklad č.900054 ze dne 14.8.2018,kterým je zaúčtována
na podrozvahu dotace od Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na stavbu
"Bělotín kanalizace a ČOV",účetní doklad č.001434 ze dne 28.8.2018,kterým
je zaúčtován příjem dotace od Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů
na stavbu "Bělotín kanalizace a ČOV"
<br> - Účetní doklad: účetní doklad č.280001 ze dne 9.1.2018,kterým je zaúčtován příjem
dotace na volbu prezidenta České republiky,Opis položek s ÚZ 98008 - výdaje
na volbu prezidenta České republiky
<br> - Účetní doklad: účetní doklad č.900035 ze dne 7.6.2018,kterým je zaúčtována
na podrozvahu dotace od Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na akci
"XXVII.Bělotínský týden zpěvu",účetní doklad č.001184 ze dne 17.7.2018,kterým
je zaúčtován příjem dotace od Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na akci
"XXVII.Bělotínský týden zpěvu",výdaje na akci "XXVII.Bělotínský týden zpěvu" -
účetní doklad č.001475 ze dne 4.9.2018,kterým je zaúčtována úhrada faktury
č.76580052 ze dne 2.9.2018 za stravování účastníků,účetní doklad č.001356
ze dne 16.8.2018,kterým je zaúčtována úhrada faktury č.2018180 ze dne 2.8.2018
<br>
<br> 5
<br> za pronájem nebytových prostor,účetní doklad č.001388 ze dne 21.8.2018,kterým
je zaúčtována úhrada faktury č.20180110 ze dne 17.8.2018 za výlep plakátů,účetní
doklad č.001359 ze dne 16.8.2018,kterým je zaúčtována úhrada faktury
č.FO11597/18 ze dne 8.8.2018 za kroužkovou vazbu zpěvníků,účetní doklad
č.001391 ze dne 21.8.2018,kterým je zaúčtována úhrada faktury č.161800518
ze dne 15.8.2018 za dopravu účastníků,účetní doklad č.001452 ze dne 31.8.2018 <,>
kterým je zaúčtována úhrada faktury č.2018/2 ze dne 27.8.2018 za ozvučení
a pořízení zvukového záznamu,účetní doklad č.001435 ze dne 29.8.2018,kterým
je zaúčtována úhrada faktury č.2018188 ze dne 27.8.2018 za ubytování včetně
předpisů faktur
<br> - Účetní doklad: účetní doklad č.900053 ze dne 10.8.2018,který je zaúčtováno zřízení
věcného břemene v souvislosti se Smlouvou o zřízení věcného břemene - služebnosti
č.IV-12-8011873/01 uzavřená dne 12.7.2018
<br> - Účetní doklad: účetní doklady č.900011 ze dne 28.2.2018 a č.000402
ze dne 10.3.2018,kterými jsou zaúčtovány předpisy na poskytnutí peněžitého daru
Mysliveckému sdružení Lány,Bělotín,účetní doklad č.000415 ze dne 13.3.2018 <,>
kterým je zaúčtováno poskytnutí peněžitého daru Mysliveckému sdružení Lány,Bělotín
<br> - Účetní doklad: účetní doklad č.1271 ze dne 1.8.2018,kterým je zaúčtován předpis
prodeje a vyřazení pozemku dle Kupní smlouvy ze dne 25.7.2018
<br> - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 31.12.2018
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 31.10.2018
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 31.10.2018
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 31.12.2018
zřizované organizace
- Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací,odpisový plán:
<br> Zřizovací listina Základní školy Bělotín,okres Přerov,p.o.ze dne 29.11.2002 včetně
Dodatku č.1 ze dne 11.7.2005,Dodatku č.2 ze dne 14.11.2007 a Dodatku č.3
ze dne 19.11.2009
<br> - Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací,odpisový plán:
Zřizovací listina Správa bytů Bělotín,p.o.s účinností od 18.2.2015 schválena
zastupitelstvem obce dne 17.2.2015,Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci uzavřená dne 24.6.2015 (obec převodce)
<br> smlouvy a dohody
<br> - Darovací smlouvy: Darovací smlouva 2/2018 na finanční dar na akci "XXVII.Bělotínský
týden zpěvu",uzavřená dne 6.3.2018 (obec obdarovaná)
<br> - Darovací smlouvy: Darovací smlouva na finanční dar,uzavřená s Mysliveckým
sdružením Lány,Bělotín (obec dárce)
<br> - Darovací smlouvy: Darovací smlouva na peněžitý dar,uzavřená s Olomouckým krajem
dne 1.10.2018 (obec obdarovaná)
<br> - Dohody o provedení práce: Dohoda o provedení práce uzavřená s občanem obce
ze dne 8.6.2018,pokladní výdajový doklad č.2877 ze dne 12.6.2018,kterým
je vyplacena mzda v souladu s dohodou o provedení práce
<br> - Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření
OE KÚOK ze dne 11.1.2018 na účelovou neinvestiční dotaci na úhradu výdajů
vzniklých v souvislosti s volbou prezidenta České republiky,vyhlášených
na 12.a 13.ledna 2018,Předběžné vyúčtování výdajů spojených s volbou prezidenta
České republiky,vyhlášených na 12.a 13.ledna 2018 ze dne 15.3.2018,Finanční
<br>
<br> 6
<br> vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje za státního rozpočtu
nebo státních finančních aktiv ze dne 18.1.2018
<br> - Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozhodnutí Ministerstva
pro místní rozvoj č.117D815009300 o poskytnutí dotace na Opravu MK č.11c v obci
Bělotín ze dne 11.9.2018,Pokyn k platbě k dotaci č.117D815009300
ze dne 2.10.2018,Zpráva pro Závěrečné vyhodnocení akce č.117D815009300
ze dne 18.10.2018,Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí
poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
ze dne 18.10.2018,Konečná kontrola plnění všech podmínek dotace,způsobilosti
výdajů dle výše uvedeného rozhodnutí přísluší poskytovateli dotace <.>
<br> - Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Smlouva o poskytnutí dotace
č.2018/04646/OŽPZ/DSM ve výši 1 950 000 Kč na částečnou úhradu výdajů na stavbu
"Bělotín kanalizace a ČOV" ze dne 14.8.2018,uzavřená s Olomouckým krajem <,>
Rozpočtové opatření OE KÚOK ze dne 27.8.2018 na účelovou investiční dotaci
ve výši 1 950 000 Kč na částečnou úhradu výdajů na stavbu "Bělotín kanalizace
a ČOV",Faktura přijatá č.3018000908 ze dne 31.10.2018 v souladu se smlouvou
o dílo č.SOD00200036 ze dne 24.5.2017,účetní doklad č.900089
ze dne 30.11.2018,kterým je zaúčtován předpis faktury č.3018000908,bankovní
výpis č.76 k účtu vedenému u ČNB ze dne 17.12.2018,úhrada faktury
č.3018000908,účetní doklad č.103 ze dne 17.12.2018,kterým je zaúčtována úhrada
faktury č.3018000908
<br> - Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Smlouva o poskytnutí dotace
na částečnou úhradu výdajů na uspořádání týdenního workshopu pod vedením
profesionálních dirigentů a hudebních pedagogů pod názvem akce "XXVII.Bělotínský
týden zpěvu" ze dne 7.6.2018,uzavřená s Olomouckým krajem,Rozpočtové opatření
OE KÚOK ze dne 16.7.2018 na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 15 000 Kč
na částečnou úhradu výdajů na akci "XXVII.Bělotínský týden zpěvu",Závěrečná
zpráva a finanční vyúčtování dotace ze dne 29.10.2018 (předáno na KÚOK
dne 30.10.2018)
<br> - Smlouvy o dílo: č.S019-036-0050 ze dne 9.8.2018
- Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod): Směnná smlouva
<br> na nemovitosti uzavřená mezi obcí Bělotín a občanem obce dne 26.11.2018,směna
nemovitostí schválena ZO dne 29.8.2018,právní účinky vkladu do katastru
nemovitostí ke dni 27.11.2018,účetní doklad č.900084 ze dne 27.11.20189,kterým
je zaúčtováno vyřazení a zařazení majetku dle směnné smlouvy,účetní doklad
č.1 449 ze dne 30.8.2018,kterým je zaúčtován doplatek obce dle směnné smlouvy <,>
bankovní výpis č.185 k účtu vedenému u ČS,a.s.ze dne 30.8.2018,na kterém
je zaúčtován doplatek obce dle směnné smlouvy
<br> - Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod): Kupní smlouva uzavřená
s občankou obce na pozemek ze dne 13.4.2018 (obec kupující)
<br> - Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod): Kupní smlouva uzavřená
s občanem obce na pozemek ze dne 25.7.2018 (obec prodávající)
<br> - Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod): Smlouva o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovité věci pozemku uzavřená s Českou republikou -
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 22.2.2018 (obec
nabyvatel)
<br> - Smlouvy o přijetí úvěru: Smlouva o úvěru č.0317518449/LCD uzavřená s Českou
spořitelnou a.s.ze dne 20.12.2017
<br>
<br> 7
<br> - Smlouvy o přijetí úvěru: Smlouva o úvěru reg.č.227/396-09 uzavřená se Státním
fondem rozvoje bydlení ze dne 30.12.2009,Dodatek č.1 k Smlouvě o úvěru
reg.č.227/396-09 uzavřený dne 31.3.2015
<br> - Smlouvy o přijetí úvěru: Smlouva o úvěru č.11052/15/LCD uzavřená s Českou
spořitelnou,a.s.ze dne 28.7.2015
<br> - Smlouvy o přijetí úvěru: Smlouva č.17000151 o poskytnutí finančních prostředků
ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 26.2.2018
<br> - Smlouvy o přijetí úvěru: Smlouva o úvěru č.0429721409 uzavřená s Českou
spořitelnou,a.s.ze dne 22.3.2016
<br> - Smlouvy o věcných břemenech: Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
č.IV-12-8011873/01 uzavřená dne 12.7.2018 (obec povinná)
<br> - Smlouvy ostatní: Partnerská smlouva o spolupráci a financování projektu uzavřená
s Hranickou rozvojovou agenturou,z.s.ze dne 2.8.2017
<br> veřejné zakázky
- Dokumentace k veřejným zakázkám: Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu
<br> ve smyslu zákona § 27 zákona č.134/2016 Sb <.>,veřejná zakázka se tak
dle § 31 zákona řídí pouze zásadami uvedenými v § 6,na realizaci akce "Oprava MK
č.11c v obci Bělotín" <,>
Výzva k předložení nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu "Oprava MK č.11c
v obci Bělotín" ze dne 21.6.2018 <,>
Ustanovení komise pro otevírání obálek s nabídkami ze dne 21.6.2018 <,>
Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 3.7.2018,Příloha protokolu o otevírání
obálek s nabídkami podanými v listinné podobě
ze dne 3.7.2018 <,>
<br> Čestné prohlášení členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
ze dne 3.7.2018 <,>
<br> Seznam podaných nabídek ze dne 3.7.2018 <,>
Ustanovení komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 21.6.2018 <,>
Česné prohlášení členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 9.7.2018 <,>
Protokol o posouzení a hodnocení nabídek ze dne ze dne 9.7.2018 <,>
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 9.7.2018 <,>
Rozhodnutí o výběru nabídky na zakázku Oprava MK č.11c v obci Bělotín
ze dne 10.7.2018 <,>
<br> usnesení,zápisy,apod <.>
- Vnitřní předpis a směrnice: Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
<br> schválená zastupitelstvem obce dne 30.5.2014
- Výsledky kontrol zřízených organizací: Zápis z provedené kontroly hospodaření
<br> s poskytnutými veřejnými prostředky ze dne 15.1.2019 (kontrolovaný subjekt: Správa
bytů Bělotín,p.o.)
<br> - Výsledky kontrol zřízených organizací: Účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy
Bělotín,příspěvkové organizace,sestavená ke dni 31.12.2017,schválená
zastupitelstvem obce dne 26.6.2018,Protokol o schválení účetní závěrky příspěvkové
organizace za rok 2017 ze dne 26.6.2018
<br> - Výsledky kontrol zřízených organizací: Účetní závěrka Správy bytů Bělotín 151,p.o <.>
sestavená ke dni 31.12.2017,schválená zastupitelstvem obce dne 26.6.2018 <,>
<br>
<br> 8
<br> Protokol o schválení účetní závěrky příspěvkové organizace za rok 2017
ze dne 26.6.2018
<br> - Výsledky kontrol zřízených organizací: Zápis z provedené kontroly hospodaření
s poskytnutými veřejnými prostředky ze dne 19.1.2019 (kontrolovaný subjekt:
ZŠ a MŠ Bělotín,p.o.)
<br> - Výsledky kontrol zřízených organizací: Zápis z provedené kontroly hospodaření
s poskytnutými veřejnými prostředky ze dne 13.1.2018 (kontrolovaný subjekt: Správa
bytů Bělotín,p.o.)
<br> - Výsledky kontrol zřízených organizací: Zápis z provedené kontroly hospodaření
s poskytnutými veřejnými prostředky ze dne 19.1.2018 (kontrolovaný subjekt:
ZŠ a MŠ Bělotín,p.o.)
<br> - Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: Zápis z jednání finančního výboru
ze dne 20.12.2018
<br> - Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 21.2.2018,26.4.2018 <,>
26.6.2018,25.7.2018,29.8.2018,25.9.2018,23.10.2018
<br> - Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: Protokol o provedení kontroly
účinnosti vnitřního řídícího a kontrolního systému dle zákona č.320/2001 Sb.o finanční
kontrole ze dne 27.1.2019
<br> - Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: Zápis z jednání finančního výboru
ze dne 28.3.2018,6.6.2018,5.9.2018
<br> - Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: Zápis z jednání kontrolního výboru
ze dne 5.4.2018,19.7.2018,4.10.2018
<br> - Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: Účetní závěrka obce sestavená
ke dni 31.12.2017,schválená zastupitelstvem obce dne 26.6.2018,Protokol
o schválení účetní závěrky za rok 2017 ze dne 26.6.2018
<br> - Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: Protokol o provedení kontroly
účinnosti vnitřního řídícího a kontrolního systému dle zákona č.320/2001 Sb.o finanční
kontrole ze dne 26.1.2018
<br> - Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: Zápis z jednání kontrolního výboru
ze dne 4.10.2018,30.11.2018
<br> - Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 13.12.2018
fondy
<br> - Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití: Vnitřní směrnice "Sociální
fond" ze dne 16.12.2005 s účinností od 1.1.2006,Dodatek č.1 ke směrnici
o sociálním fondu ze dne 6.8.2012,Vnitřní směrnice použití sociálního fondu -
Poskytování příspěvků k penzijnímu připojištění pro zaměstnance Obce Bělotín
ze dne 29.12.2016 s účinností od 1.2.2017,Vnitřní směrnice pro tvorbu a používání
sociálního fondu obce Bělotín ze dne 18.12.2017 s účinností od 1.1.2018,Dodatek
č.1 ke Směrnici pro tvorbu a použití sociálního fondu obce Bělotín
<br> Akce "Rekonstrukce běžeckého oválu v Bělotíně"
- Smlouva o poskytnutí dotace ve výši 900 000 Kč na částečnou úhradu výdajů
<br> na podporu projektu "Rekonstrukce běžeckého oválu v Bělotíně" ze dne 28.8.2018 <,>
uzavřená s Olomouckým krajem <,>
Rozpočtové opatření OE KÚOK ze dne 13.9.2018 na účelovou investiční dotaci
ve výši 900 000 Kč na částečnou úhradu výdajů na podporu projektu "Rekonstrukce
běžeckého oválu v Bělotíně" <,>
<br>
<br> 9
<br> Rozpočtové opatření č.13 provedené starostou obce dne 17.9.2018,zveřejněné
na elektronické úřední desce dne 17.9.2018 a rozpočtové opatření č.17 provedené
starostou obce dne 7.12.2018,zveřejněné na elektronické úřední desce
dne 18.12.2018,kterými je provedena změna rozpočtu,příjmů i výdajů,v souvislosti
s přijatou dotací na částečnou úhradu výdajů na podporu projektu "Rekonstrukce
běžeckého oválu v Bělotíně" <,>
bankovní výpis č.197 k elektronickým bankovním výpisům ČS,a.s.ze dne 14.9.2018 <,>
příjem dotace dle Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 28.8.2018 <,>
účetní doklad č.1541,kterým je zaúčtován příjem dotace v souladu se Smlouvou
o poskytnutí dotace ze dne 28.8.2018 <,>
faktura přijatá č.06396124 ze dne 17.12.2018,v souladu se smlouvou o dílo
SOD S19-063-0075 a XXX.č.X <,>
účetní doklad č.2018642 ze dne 17.12.2018,kterým je zaúčtována faktura přijatá
č.0639124,č.278 k elektronickým bankovním výpisům ČS,a.s.ze dne 18.12.2018 <,>
úhrada faktury č.0639124 <,>
účetní doklad č.2189,kterým je zaúčtována úhrada faktury č.0639124 <,>
Závěrečné vyhodnocení akce a finanční vypořádání čerpání dotace
ze dne 20.12.2018,včetně přílohy č.1 finančního vyúčtování dotace,Závěrečná
zpráva k vyúčtování investiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na částečnou
úhradu výdajů na akci "Rekonstrukce běžeckého oválu v Bělotíně" <,>
Veřejná zakázka na stavební práce,zadávaná jako zakázka malého rozsahu
dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v obci Bělotín (2014),mimo režim zákona
č.134/2016 Sb <.>,na akci "Rekonstrukce běžeckého oválu v Bělotíně" <,>
Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace ze dne 29.8.2018,Dodatečné
informace č.1 k zadávacím podmínkám ze dne 30.8.2018,Seznam podaných
nabídek ze dne 17.9.2018,Čestné prohlášení členů komisí ze dne 17.9.2018 <,>
Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 17.9.2018 včetně příloh,Protokol
o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 25.9.2018,Zpráva o posouzení
a hodnocení nabídek ze dne 26.9.2018,Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
ze dne 4.10.2018,Smlouva o dílo č.S19-063-0075 ze dne 31.10.2018,Dodatek č.1
Smlouvy o dílo č.S19-063-0075 ze dne 31.10.2018
<br>
V kontrolovaném období územní celek,dle informací poskytnutých zástupci obce Bělotín:
- neuzavřel smlouvu o sdružení a neuskutečnil finanční operace týkající se sdružených
<br> prostředků <,>
- neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí půjčky <,>
- neuzavřel a darovací smlouvu,smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku <,>
- nehospodařil s majetkem státu <,>
- neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,neuzavřel smlouvu
<br> o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku a smlouvu o přistoupení k závazku <,>
- nezastavil movitý a nemovitý majetek <,>
- nekoupil,ani neprodal cenné papíry,obligace,neuskutečnil majetkové vklady <,>
- neměl podnikatelskou činnost <,>
a proto přezkoumání operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno <.>
<br> B.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Bělotín za rok 2018
 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br>
<br> 10
<br> C.Plnění opatření k odstranění nedostatků
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok
Při přezkoumání hospodaření obce Bělotín za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br>
<br> b) při dílčím přezkoumání
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Bělotín nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D.Upozornění na případná rizika (§ 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.):
Na případná rizika neupozorňujeme <.>
<br> E.Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl
zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31.12.2018
(§ 10 odst.4 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,22 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 11,16 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 4,47 %
<br> F.Ověření výše dluhu územního celku k 60 % průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky
<br> Na základě výpočtu poměru dluhu územního samosprávného celku k průměru jeho příjmů
za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou
odpovědnost lze konstatovat,že dluh obce Bělotín k 31.12.2018 nepřekročil 60 % průměru
jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky <.>
<br> Olomouc 20.5.2019
<br>
Za Krajský úřad Olomouckého kraje
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXX
………………………………
kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX
…………………………….<.>
kontrolor
<br>
<br>
P o u č e n í
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb.k podání písemného
stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.Tato zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání <.>
<br>
<br> 11
<br>
Územní celek může do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření v souladu s § 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Olomouckého kraje,Odbor
kontroly,s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání <.>
<br>
Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bělotín byl předán datovou
schránkou <.>
Obsah návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl projednán se starostou obce
dne 17.5.2019 <.>
<br>
<br> Rozdělovník:
1 stejnopis pro obec Bělotín
1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje,Odbor kontroly
<br>
<br>
<br>
<br>
oddíl I./ 1
<br> 1019 **** 750 000,00 777 518,00777 518,00
1019 100 000,00 108 390,003111 108 390,00Příjmy z prodeje pozemků
1019 650 000,00 666 708,002131 666 708,00Příjmy z pronájmu pozemků
1019 0,00 2 420,002119 2 420,00Ostatní příjmy z vlastní činnosti
1019 Ost.zem.a pot.činn.a rozvoj
<br> 0000 **** 95 769 000,00 68 710 068,5468 761 495,29
0000 0,00 2 850 000,004222 2 850 000,00Inv.př.transfery od krajů
0000 67 742 000,00 23 381 092,214216 23 381 092,21Ost.př.transfery ze státního rozpočtu
0000 0,00 305 000,004122 305 000,00NI.př.transf.od krajů
0000 0,00 2 540 617,804116 2 540 617,80Ost.NI př.transfer.ze státního rozp <.>
0000 0,00 647 800,004112 647 800,00NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv
0000 0,00 223 548,004111 223 548,00NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp <.>
0000 105 000,00 97 710,002460 105 000,00Splátky půjč.p.od obyvatelstva
0000 2 150 000,00 2 790 125,291511 2 790 125,29Daň z nemovitých věcí
0000 0,00 98,741382 98,74Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě
0000 140 000,00 155 914,431381 155 914,43Daň z hazardních her
0000 32 000,00 23 956,001361 31 692,75Správní poplatky
0000 60 000,00 79 901,341356 79 901,34Příjmy úhr.za dobýv.nerostů a popl.za
0000 70 000,00 45 600,001344 64 000,00Poplatek ze vstupného
0000 18 000,00 0,001343 18 000,00Poplatek ze užívání veř.prostr <.>
0000 780 000,00 839 294,001340 839 294,00Poplatek za provoz systému KO
0000 2 000,00 17 196,161334 17 196,16Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon
0000 3 000 000,00 3 310 748,001333 3 310 748,00Poplatky za uložení odpadů
0000 10 500 000,00 13 363 907,901211 13 363 907,90Daň z přidané hodnoty
0000 0,00 5 196 690,001122 5 196 690,00Daň z příjmů práv.osob za obce
0000 5 000 000,00 5 434 619,341121 5 434 619,34Daň z příjmů práv.osob
0000 550 000,00 591 698,321113 591 698,32Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou
0000 120 000,00 149 684,611112 149 684,61Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník
0000 5 500 000,00 6 664 866,401111 6 664 866,40Daň z příjmů fyz.osob placená plátci
0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2018 12 00301019
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
XX.XX.XXXX
<br> Bělotín,Bělotín č.151
<br>
<br> oddíl I./ 2
<br> 3632 **** 15 000,00 8 784,0012 000,00
3632 15 000,00 8 784,002111 12 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3632 Pohřebnictví
<br> 3631 **** 0,00 26 362,0026 362,00
3631 0,00 26 362,002324 26 362,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3631 Veřejné osvětlení
<br> 3613 **** 450 000,00 421 152,08421 152,08
3613 10 000,00 3 371,002324 3 371,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3613 370 000,00 340 147,202132 340 147,20Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejic
3613 70 000,00 77 633,882111 77 633,88Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613 Nebytové hospodářství
<br> 3612 **** 4 000 000,00 5 136 224,015 137 024,01
3612 0,00 60 829,002329 60 829,00Ostatní nedaňové příjmy j.n <.>
3612 45 000,00 135 802,012324 135 802,01Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3612 5 000,00 998,002141 998,00Příjmy z úroků
3612 3 090 000,00 3 856 229,002132 3 857 029,00Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejic
3612 860 000,00 1 082 366,002111 1 082 366,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612 Bytové hospodářství
<br> 3392 **** 371 000,00 331 285,84359 931,00
3392 30 000,00 0,002324 0,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3392 0,00 50 000,002321 50 000,00Přijaté neinvestiční dary
3392 1 000,00 471,842141 1 000,00Příjmy z úroků
3392 0,00 28 250,002132 28 250,00Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejic
3392 250 000,00 227 157,002119 228 931,00Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3392 90 000,00 25 407,002112 51 750,00Příjmy z prodeje zboží
3392 Zájmová činnost v kultuře
<br> 3315 **** 8 000,00 19 650,7619 650,76
3315 8 000,00 19 650,762324 19 650,76Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3315 Činnosti muzeí a galerií
<br> 3314 **** 2 000,00 1 650,002 000,00
3314 2 000,00 1 650,002111 2 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3314 Činnosti knihovnické
<br> 2321 **** 110 000,00 65 269,0065 269,00
2321 0,00 394,002324 394,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2321 110 000,00 64 875,002111 64 875,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2321 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
<br> 2310 **** 430 000,00 501 619,00501 619,00
2310 430 000,00 501 619,002111 501 619,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2310 Pitná voda
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br>
<br> oddíl I./ 3
6171 10 000,00 98 111,002324 98 111,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
6171 0,00 5 000,002321 5 000,00Přijaté neinvestiční dary
6171 15 000,00 0,002132 8 500,00Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejic
6171 0,00 690,002111 1 500,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171 Činnost místní správy
<br> 5512 **** 17 000,00 1 977,0017 000,00
5512 0,00 1 977,002324 2 000,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
5512 17 000,00 0,002322 15 000,00Přijaté pojistné náhrady
5512 Požární ochrana - dobr.část
<br> 3769 **** 0,00 10 000,0010 000,00
3769 0,00 10 000,002212 10 000,00Sankční platby př.od jiných subjektů
3769 Ostatní správa v ochraně životního prost
<br> 3745 **** 2 000,00 103 138,80104 000,00
3745 0,00 100 000,003113 100 000,00Příjmy z prodeje ost.HDM
3745 0,00 2 138,802310 2 508,40Příjmy z prodeje krátk.a drob.dl.maj <.>
3745 2 000,00 1 000,002133 1 491,60Příjmy z pronájmu movitých věcí
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> 3729 **** 0,00 45 000,0045 000,00
3729 0,00 45 000,002212 45 000,00Sankční platby př.od jiných subjektů
3729 Ostatní nakládání s odpady
<br> 3725 **** 150 000,00 132 187,90150 000,00
3725 150 000,00 132 187,902324 150 000,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů
<br> 3723 **** 45 000,00 34 804,0045 000,00
3723 45 000,00 34 804,002112 45 000,00Příjmy z prodeje zboží
3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů
<br> 3722 **** 60 000,00 43 436,0060 000,00
3722 5 000,00 6 632,002112 7 500,00Příjmy z prodeje zboží
3722 55 000,00 36 804,002111 52 500,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů
<br> 3699 **** 0,00 30 712,0030 712,00
3699 0,00 30 712,002111 30 712,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3699 Zálež.bydlení,komun.služ.a územ.rozvoj
<br> 3639 **** 30 000,00 1 748 971,001 748 971,00
3639 0,00 1 574 001,003112 1 574 001,00Příjmy z prodeje ost.nem.věcí a jejich
3639 30 000,00 145 731,002324 145 731,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3639 0,00 24 792,002132 24 792,00Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejic
3639 0,00 4 447,002111 4 447,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br>
<br> oddíl I./ 4
<br> Celkem 102 511 000,00 90 509 322,10 90 354 781,82
<br> 6330 **** 0,00 11 756 576,9611 756 576,96
6330 0,00 11 756 576,964134 11 756 576,96Převody z rozpočtových účtů
6330 Převody vlastním fondům v rozp.úz.úr
<br> 6310 **** 277 000,00 344 593,93344 930,00
6310 275 000,00 342 930,002142 342 930,00Příjmy z podílů na zisku a dividend
6310 2 000,00 1 663,932141 2 000,00Příjmy z úroků
6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
<br> 6171 **** 25 000,00 103 801,00113 111,00
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br>
<br> oddíl II./ 1
<br> 3113 0,00 80 457,005139 110 000,00Nákup materiálu j.n <.>
3113 Základní školy
<br> 2339 **** 22 000,00 35 803,5042 000,00
2339 0,00 17 001,005169 20 000,00Nákup ostatních služeb
2339 22 000,00 18 802,505141 22 000,00Úroky vlastní
2339 Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl
<br> 2321 **** 114 192 000,00 40 135 985,7770 790 361,22
2321 0,00 60 000,006371 60 000,00Účelové inv.trans.nepodnikajícím FO
2321 114 000 000,00 39 943 233,776121 70 589 092,21Budovy,XXXX a stavby
XXXX XXX XXX,XX XXX,005171 7 258,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
2321 70 000,00 101 930,005169 101 930,00Nákup ostatních služeb
2321 12 000,00 22 823,005154 22 823,01Elektrická energie
2321 10 000,00 7 200,005139 9 258,00Nákup materiálu j.n <.>
2321 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
<br> 2310 **** 500 000,00 573 639,70653 253,92
2310 100 000,00 53 059,006121 121 613,92Budovy,XXXX a stavby
XXXX XXX XXX,XX XXX XXX,705151 531 640,00Studená voda
2310 Pitná voda
<br> 2292 **** 130 000,00 129 080,00130 000,00
2292 0,00 129 080,005339 130 000,00Neinv.transfery cizím PO
2292 130 000,00 0,005193 0,00Výdaje na dopravní územní obslužnost
2292 Dopravní obslužnost veř.službami
<br> 2219 **** 970 000,00 1 395 598,991 460 033,54
2219 0,00 599 920,006121 623 438,57Budovy,XXXX a stavby
XXXX XXX XXX,XX XXX XXX,995171 810 579,97Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
2219 0,00 26 015,005169 26 015,00Nákup ostatních služeb
2219 Ost.záležitosti pozemních komunikací
<br> 2212 **** 1 638 000,00 2 651 651,963 779 044,33
2212 736 000,00 2 560 360,006121 2 856 000,00Budovy,XXXX a stavby
XXXX XXX XXX,XX XX XXX,305171 813 044,33Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
2212 30 000,00 28 073,005169 50 000,00Nákup ostatních služeb
2212 50 000,00 37 915,665139 50 000,00Nákup materiálu j.n <.>
2212 10 000,00 0,005021 10 000,00Ostatní osobní výdaje
2212 Silnice
<br> 1019 **** 500 000,00 294 027,04644 956,00
1019 486 000,00 285 880,006130 622 518,00Pozemky
1019 0,00 3 000,005902 3 000,00Ostatní výdaje z fin.vypoř.min.let
1019 10 000,00 620,005169 10 000,00Nákup ostatních služeb
1019 4 000,00 4 527,045164 9 438,00Nájemné
1019 Ost.zem.a pot.činn.a rozvoj
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br>
<br> oddíl II./ 2
<br> 3392 35 000,00 26 730,005164 35 000,00Nájemné
3392 0,00 2 434,005163 2 434,00Služby peněžních ústavů
3392 75 000,00 65 143,005154 75 000,00Elektrická energie
3392 400 000,00 192 024,855153 430 673,01Plyn
3392 70 000,00 259 696,455139 259 696,45Nákup materiálu j.n <.>
3392 80 000,00 21 733,005138 60 581,45Nákup zboží
3392 100 000,00 89 445,005137 100 000,00Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3392 10 000,00 3 949,005041 10 000,00Odměny za užití dušev.vlastnictví
3392 0,00 9 017,005032 9 017,00Pov.poj.na veřejné zdravotní pojištění
3392 0,00 13 563,005031 15 000,00Pov.poj.na soc.zab.a př.na st.p.z <.>
3392 10 000,00 65 070,005021 80 000,00Ostatní osobní výdaje
3392 0,00 66 413,005011 66 413,00Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3392 Zájmová činnost v kultuře
<br> 3341 **** 2 000,00 185 199,00459 930,00
3341 0,00 125 750,006121 400 481,00Budovy,XXXX a stavby
XXXX X XXX,XX XX XXX,005169 59 449,00Nákup ostatních služeb
3341 Rozhlas a televize
<br> 3326 **** 200 000,00 105 130,00245 000,00
3326 200 000,00 95 350,005171 230 000,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
3326 0,00 9 780,005139 15 000,00Nákup materiálu j.n <.>
3326 Poř <.>,zach.a obn.hodnot míst.kult.<.> <.>
<br> 3319 **** 0,00 2 000,002 000,00
3319 0,00 2 000,005021 2 000,00Ostatní osobní výdaje
3319 Ost.záležitosti kultury
<br> 3315 **** 26 000,00 44 125,0071 000,00
3315 3 000,00 12 630,005154 29 000,00Elektrická energie
3315 16 000,00 22 598,005153 29 000,00Plyn
3315 0,00 1 233,005151 2 000,00Studená voda
3315 0,00 1 739,005139 4 000,00Nákup materiálu j.n <.>
3315 7 000,00 5 925,005021 7 000,00Ostatní osobní výdaje
3315 Činnosti muzeí a galerií
<br> 3314 **** 52 000,00 45 469,0052 000,00
3314 30 000,00 27 000,005321 30 000,00Neinvestiční transfery obcím
3314 0,00 4 069,005168 4 069,00Zpracování XXX a služby souv.s IT a kom
XXXX 2 000,00 0,005154 2 000,00Elektrická energie
3314 20 000,00 14 400,005021 15 931,00Ostatní osobní výdaje
3314 Činnosti knihovnické
<br> 3113 **** 2 100 000,00 2 682 930,802 712 473,80
3113 0,00 438 378,805336 438 378,80Neinv.transf.zřízeným PO
3113 2 100 000,00 2 162 280,005331 2 162 280,00Neinv.přísp.zřízeným PO
3113 0,00 1 815,005169 1 815,00Nákup ostatních služeb
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br>
<br> oddíl II./ 3
<br> 3612 **** 5 647 000,00 4 750 375,436 413 475,60
3612 0,00 90 000,006371 177 309,70Účelové inv.trans.nepodnikajícím FO
3612 0,00 1 000 000,006351 1 000 000,00Inv.transf.zřízeným PO
3612 5 000 000,00 2 416 497,736121 3 699 893,48Budovy,XXXX a stavby
XXXX X,XX XX XXX,005909 45 912,00Ostatní neinvestiční výdaje j.n <.>
3612 0,00 85 543,565171 85 543,56Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
3612 50 000,00 156 369,615169 172 648,42Nákup ostatních služeb
3612 210 000,00 255 440,295154 260 000,00Elektrická energie
3612 358 000,00 637 834,995153 863 168,44Plyn
3612 0,00 0,005151 25 000,00Studená voda
3612 24 000,00 4 888,255141 24 000,00Úroky vlastní
3612 5 000,00 57 889,005139 60 000,00Nákup materiálu j.n <.>
3612 Bytové hospodářství
<br> 3525 **** 0,00 10 000,0010 000,00
3525 0,00 10 000,005229 10 000,00Ost.neinv.transf.nezisk.a podob.organ <.>
3525 Hospice
<br> 3429 **** 10 000,00 2 550 837,503 217 629,85
3429 0,00 2 391 305,956121 2 861 623,85Budovy,XXXX a stavby
XXXX X,XX XX XXX,005222 41 000,00Neinv.transf.spolkům
3429 10 000,00 21 120,555171 21 120,55Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
3429 0,00 80 725,005169 80 725,00Nákup ostatních služeb
3429 0,00 7 186,005139 195 279,45Nákup materiálu j.n <.>
3429 0,00 9 500,005021 17 881,00Ostatní osobní výdaje
3429 Zájmová činnost a rekreace j.n <.>
<br> 3419 **** 0,00 200 000,00200 000,00
3419 0,00 200 000,005222 200 000,00Neinv.transf.spolkům
3419 Ost.tělovýchovná činnost
<br> 3399 **** 155 000,00 171 076,70212 800,00
3399 40 000,00 32 663,005194 40 000,00Věcné dary
3399 60 000,00 82 000,705175 82 000,70Výdaje na poř.věcí a služeb - pohoštění
3399 30 000,00 42 128,005169 65 799,30Nákup ostatních služeb
3399 25 000,00 13 781,005139 24 000,00Nákup materiálu j.n <.>
3399 0,00 504,005021 1 000,00Ostatní osobní výdaje
3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků
<br> 3392 **** 2 200 000,00 5 143 281,515 504 835,76
3392 0,00 430 860,006122 430 860,00Stroje,přístroje a zařízení
3392 300 000,00 1 557 061,036121 1 557 061,03Budovy,XXXX a stavby
XXXX XX XXX,XX XX XXX,005194 40 000,00Věcné dary
3392 180 000,00 57 408,255175 57 408,25Výdaje na poř.věcí a služeb - pohoštění
3392 600 000,00 1 674 338,155171 1 674 338,15Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
3392 300 000,00 597 936,785169 601 353,42Nákup ostatních služeb
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br>
<br> oddíl II./ 4
<br> 3699 **** 165 000,00 46 604,00165 000,00
3699 20 000,00 0,005171 20 000,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
3699 15 000,00 1 232,005169 15 000,00Nákup ostatních služeb
3699 130 000,00 45 372,005154 130 000,00Elektrická energie
3699 Zálež.bydlení,komun.služ.a územ.rozvoj
<br> 3639 **** 3 952 000,00 3 204 951,716 094 807,90
3639 0,00 0,006121 1 661 366,00Budovy,XXXX a stavby
XXXX XX XXX,XX XX XXX,005424 98 670,00Náhrady mezd v době nemoci
3639 90 000,00 13 600,005362 62 680,00Platby daní a poplatků st.rozpočtu
3639 10 000,00 2 000,005361 3 000,00Nákup kolků
3639 50 000,00 123 138,005329 123 138,00Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov <.>
3639 15 000,00 0,005229 0,00Ost.neinv.transf.nezisk.a podob.organ <.>
3639 0,00 1 000,005189 1 000,00Ostatní poskytované zálohy a jistiny
3639 0,00 2 000,005179 2 000,00Ostatní nákupy j.n <.>
3639 30 000,00 0,005171 5 182,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
3639 20 000,00 372 780,005169 491 150,00Nákup ostatních služeb
3639 10 000,00 0,005167 8 000,00Služby školení a vzdělávání
3639 100 000,00 137 393,005154 144 605,00Elektrická energie
3639 10 000,00 1 955,715153 9 779,00Plyn
3639 0,00 221,005139 221,00Nákup materiálu j.n <.>
3639 50 000,00 21 271,005132 50 000,00Ochranné pomůcky
3639 231 000,00 166 338,005032 344 097,00Pov.poj.na veřejné zdravotní pojištění
3639 640 000,00 461 732,005031 683 194,00Pov.poj.na soc.zab.a př.na st.p.z <.>
3639 5 000,00 12 000,005021 12 000,00Ostatní osobní výdaje
3639 2 626 000,00 1 851 023,005011 2 394 725,90Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
<br> 3632 **** 30 000,00 190,0025 000,00
3632 20 000,00 0,005171 15 000,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
3632 10 000,00 190,005139 10 000,00Nákup materiálu j.n <.>
3632 Pohřebnictví
<br> 3631 **** 1 325 000,00 1 634 521,202 108 650,37
3631 0,00 1 133 805,006121 1 575 356,17Budovy,XXXX a stavby
XXXX XXX XXX,XX XXX XXX,205171 268 407,40Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
3631 0,00 5 445,005169 10 000,00Nákup ostatních služeb
3631 300 000,00 226 864,005154 226 864,00Elektrická energie
3631 50 000,00 0,005139 28 022,80Nákup materiálu j.n <.>
3631 Veřejné osvětlení
<br> 3613 **** 402 000,00 107 312,00360 503,66
3613 258 000,00 740,005171 214 503,66Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
3613 4 000,00 5 941,005169 6 000,00Nákup ostatních služeb
3613 140 000,00 100 631,005154 140 000,00Elektrická energie
3613 Nebytové hospodářství
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br>
<br> oddíl II./ 5
<br> 5512 0,00 2 730,005175 4 000,00Výdaje na poř.věcí a služeb - pohoštění
5512 157 000,00 44 034,005171 97 141,30Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
5512 30 000,00 3 480,005169 19 500,00Nákup ostatních služeb
5512 5 000,00 5 820,005167 11 500,00Služby školení a vzdělávání
5512 20 000,00 20 829,005156 25 055,00Pohonné hmoty a maziva
5512 7 000,00 5 147,005154 7 000,00Elektrická energie
5512 20 000,00 30 764,145139 34 076,84Nákup materiálu j.n <.>
5512 40 000,00 51 336,705137 79 358,70Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 0,00 320,005136 1 000,00Výdaje na knihy,učební pomůcky a tisk
5512 20 000,00 71 923,165134 71 923,16Výdaje na prádlo,oděv a obuv
5512 Požární ochrana - dobr.část
<br> 4359 **** 10 000,00 10 000,0010 000,00
4359 10 000,00 10 000,005223 10 000,00Neinv.transf.církvím a nábož.spol <.>
4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.péče
<br> 3745 **** 1 650 000,00 2 663 968,773 555 982,67
3745 100 000,00 0,006122 63 130,58Stroje,přístroje a zařízení
3745 0,00 607 950,866121 693 000,00Budovy,XXXX a stavby
XXXX X,XX XX,XXXXXX 80,00Zaplacené sankce
3745 300 000,00 347 582,775171 688 114,61Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
3745 300 000,00 316 645,005169 316 645,00Nákup ostatních služeb
3745 0,00 363 000,005164 737 119,34Nájemné
3745 25 000,00 27 723,005163 31 000,00Služby peněžních ústavů
3745 500 000,00 492 425,005156 500 000,00Pohonné hmoty a maziva
3745 300 000,00 216 474,605139 216 474,60Nákup materiálu j.n <.>
3745 100 000,00 239 452,545137 239 452,54Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 20 000,00 0,005132 17 000,00Ochranné pomůcky
3745 0,00 7 210,005131 8 541,00Potraviny
3745 5 000,00 45 425,005021 45 425,00Ostatní osobní výdaje
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> 3723 **** 150 000,00 133 150,00211 896,17
3723 100 000,00 88 380,005169 143 896,17Nákup ostatních služeb
3723 50 000,00 0,005139 18 000,00Nákup materiálu j.n <.>
3723 0,00 44 770,005138 50 000,00Nákup zboží
3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů
<br> 3722 **** 923 000,00 718 072,00934 310,00
3722 900 000,00 718 072,005169 911 310,00Nákup ostatních služeb
3722 5 000,00 0,005139 5 000,00Nákup materiálu j.n <.>
3722 18 000,00 0,005138 18 000,00Nákup zboží
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů
<br> 3721 **** 45 000,00 64 131,0085 000,00
3721 45 000,00 64 131,005169 85 000,00Nákup ostatních služeb
3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br>
<br> oddíl II./ 6
<br> 6171 40 000,00 7 833,005171 30 304,21Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
6171 250 000,00 327 197,865169 327 719,86Nákup ostatních služeb
6171 62 000,00 84 792,005168 90 000,00Zpracování XXX a služby souv.s IT a kom
XXXX 20 000,00 13 652,005167 18 391,14Služby školení a vzdělávání
6171 35 000,00 0,005166 0,00Výdaje na dodav.pořízení informací
6171 0,00 19 458,715164 20 000,00Nájemné
6171 10 000,00 10 570,005163 10 570,00Služby peněžních ústavů
6171 125 000,00 85 293,405162 109 336,50Služby elektronických komunikací
6171 40 000,00 42 833,505161 42 833,50Poštovní služby
6171 70 000,00 69 081,035156 70 000,00Pohonné hmoty a maziva
6171 20 000,00 18 996,005154 20 000,00Elektrická energie
6171 100 000,00 99 695,795139 99 695,79Nákup materiálu j.n <.>
6171 15 000,00 4 539,005137 13 800,00Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5 000,00 5 709,005136 6 200,00Výdaje na knihy,učební pomůcky a tisk
6171 0,00 3 000,005132 3 000,00Ochranné pomůcky
6171 25 000,00 20 077,005038 25 000,00Pov.poj.na úrazové pojištění
6171 290 000,00 265 523,005032 290 000,00Pov.poj.na veřejné zdravotní pojištění
6171 790 000,00 749 066,005031 790 000,00Pov.poj.na soc.zab.a př.na st.p.z <.>
6171 10 000,00 46 000,005021 46 000,00Ostatní osobní výdaje
6171 3 210 000,00 3 006 041,005011 3 206 260,00Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 Činnost místní správy
<br> 6118 **** 0,00 58 560,00103 548,00
6118 0,00 7 800,005175 52 788,00Výdaje na poř.věcí a služeb - pohoštění
6118 0,00 7 260,005164 7 260,00Nájemné
6118 0,00 36 900,005021 36 900,00Ostatní osobní výdaje
6118 0,00 6 600,005011 6 600,00Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6118 Volba prezidenta republiky
<br> 6115 **** 0,00 72 448,00120 000,00
6115 0,00 3 850,005175 3 850,00Výdaje na poř.věcí a služeb - pohoštění
6115 0,00 16 040,005169 16 040,00Nákup ostatních služeb
6115 0,00 3 558,005139 51 110,00Nákup materiálu j.n <.>
6115 0,00 40 600,005021 40 600,00Ostatní osobní výdaje
6115 0,00 8 400,005011 8 400,00Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6115 Volby do zastupitelstev ÚSC
<br> 6112 **** 1 000 000,00 1 129 575,001 224 896,35
6112 68 000,00 75 810,005032 75 810,00Pov.poj.na veřejné zdravotní pojištění
6112 147 000,00 153 408,005031 153 408,00Pov.poj.na soc.zab.a př.na st.p.z <.>
6112 0,00 36 000,005026 36 000,00Odchodné
6112 785 000,00 864 357,005023 959 678,35Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
6112 Zastupitelstva obcí
<br> 5512 **** 300 000,00 239 047,00354 555,00
5512 1 000,00 0,005222 1 000,00Neinv.transf.spolkům
5512 0,00 2 663,005194 3 000,00Věcné dary
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br>
<br> oddíl II./ 7
<br> Celkem 144 511 000,00 135 209 322,10 85 748 804,04
<br> 6402 **** 47 000,00 46 653,0047 000,00
6402 47 000,00 46 653,005364 47 000,00Vratky trans.poskyt.z veř.rozp.ústř <.>
6402 Finanční vypořádání minulých let
<br> 6399 **** 500 000,00 -2 562 250,225 696 690,00
6399 0,00 5 196 690,005365 5 196 690,00Platby daní a poplat.kraj <.>,obcím a st.f
6399 500 000,00 -7 758 940,225362 500 000,00Platby daní a poplatků st.rozpočtu
6399 Ost.finanční operace
<br> 6330 **** 0,00 11 756 576,9611 756 576,96
6330 0,00 11 756 576,965349 11 756 576,96Ostatní převody vlastním fondům
6330 Převody vlastním fondům v rozp.úz.úr
<br> 6320 **** 90 000,00 41 631,0090 000,00
6320 90 000,00 41 631,005163 90 000,00Služby peněžních ústavů
6320 Pojištění funkčně nespecifikované
<br> 6310 **** 135 000,00 120 469,79135 000,00
6310 35 000,00 38 529,265163 38 529,26Služby peněžních ústavů
6310 0,00 6,035142 100,00Kurzové rozdíly ve výdajích
6310 100 000,00 81 934,505141 96 370,74Úroky vlastní
6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
<br> 6171 **** 5 443 000,00 5 156 980,935 529 111,00
6171 64 000,00 111 935,005499 111 935,00Ostaní neinv.transfery obyvatelstvu
6171 16 000,00 14 709,005424 16 000,00Náhrady mezd v době nemoci
6171 5 000,00 1 500,005362 5 000,00Platby daní a poplatků st.rozpočtu
6171 65 000,00 60 372,605321 60 372,60Neinvestiční transfery obcím
6171 6 000,00 5 519,205229 6 000,00Ost.neinv.transf.nezisk.a podob.organ <.>
6171 60 000,00 0,005195 4 692,40Odvody podle §81 odst.2 písm.c)
6171 10 000,00 10 917,545194 12 000,00Věcné dary
6171 70 000,00 52 321,305175 70 000,00Výdaje na poř.věcí a služeb - pohoštění
6171 30 000,00 20 348,005173 24 000,00Cestovné (tuzemské i zahraniční)
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br>
<br> oddíl III./ 1
<br> Financování (součet za třídu 8) 8000 42 000 000,00 -4 605 977,7844 700 000,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 0,00 0,000,00
Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú.8902 0,00 0,000,00
Oper.z peněz.účtů organ.bez char.P a V 8901 0,00 -7 694 585,220,00
Aktivní dlouh.operace řízení likv.- vý.8228 0,00 0,000,00
Aktivní dlouh.operace řízení likv.- př.8227 0,00 0,000,00
Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 0,00 0,000,00
Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček 8224 0,00 0,000,00
Dlouhodobé přijaté půjčky 8223 0,00 0,000,00
Uhrazené splátky dlouh.vyd.dl.8222 0,00 0,000,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 0,00 0,000,00
Aktivní krát.operace řízení likv.- vý.8218 0,00 0,000,00
Aktivní krát.operace řízení likv.- př.8217 0,00 0,000,00
Změna stavu krátk.prostřed.na ůčtech 8215 0,00 0,000,00
Uhrazené splátky krát.přij.půjček 8214 0,00 0,000,00
Krátkodobé přijaté půjčky 8213 0,00 0,000,00
Uhrazené splátky krát.vyd.dl 8212 0,00 0,000,00
Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 0,00 0,000,00
Aktivní dlouh.operace řízení likv.- vý.8128 0,00 0,000,00
Aktivní dlouh.operace řízení likv.- př.8127 0,00 0,000,00
Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 0,00 0,000,00
Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček 8124 -2 000 000,00 -1 952 168,80-2 000 000,00
Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 44 000 000,00 12 726 503,3944 000 000,00
Uhrazené splátky dlouh.vyd.dl.8122 0,00 0,000,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 0,00 0,000,00
Aktivní krát.operace řízení likv.- vý.8118 0,00 0,000,00
Aktivní krát.operace řízení likv.- př.8117 0,00 0,000,00
Změna stavu krátk.prostřed.na ůčtech 8115 0,00 -7 685 727,152 700 000,00
Uhrazené splátky krát.přij.půjček 8114 0,00 0,000,00
Krátkodobé přijaté půjčky 8113 0,00 0,000,00
Uhrazené splátky krát.vyd.dl.8112 0,00 0,000,00
Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 0,00 0,000,00
<br> III.Financování - třída 8
<br> Název položky Číslořádku
Schválený
<br> rozpočet
Výsledek od
počátku roku
<br> text r 1 3
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br>
<br> oddíl IV./ 1
<br> 5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc.4322 0,00 0,000,00
5366-Výdaje z fin.vyp.min.let 4321 0,00 0,000,00
5349-Ost.převody vlast.fondům 4310 0,00 11 756 576,9611 756 576,96
5348-Převody do vlastní pokladny 4306 0,00 0,000,00
5347-Převody mezi stat.městy a j.o.4305 0,00 0,000,00
5345-Přev.vlast.rozp.fondům 4300 0,00 0,000,00
5344-Přev.vlast.rez.fondům úz.rozp.4290 0,00 0,000,00
5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr 4281 0,00 0,000,00
5329-Neinv.transf.veř.rozp.míst.úr 4280 50 000,00 123 138,00123 138,00
5325-Neinv.transfery reg.radám 4271 0,00 0,000,00
5323-Neinv.transfery regionům 4270 0,00 0,000,00
5321-Neinv.transfery obcím 4260 95 000,00 87 372,6090 372,60
Konsolidace výdajů 4250 0,00 11 756 576,9611 756 576,96
Výdaje celkem 4240 144 511 000,00 85 748 804,04135 209 322,10
Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 120 722 000,00 53 255 683,3488 992 744,51
Třída 5 - Běžné výdaje 4210 23 789 000,00 32 493 120,7046 216 577,59
Příjmy celkem po konsolidaci 4200 102 511 000,00 78 598 204,8678 752 745,14
ZJ029-Splátky půjček př.z území j.kra 4194 0,00 0,000,00
ZJ028-Transfery př.z území jin.kraje 4193 0,00 0,000,00
ZJ025-Spl.půjček přijaté z jiného okr 4192 0,00 0,000,00
ZJ024-Transfery přijaté z úz.jiného ok 4191 0,00 0,000,00
4229-Inv.přijaté tr.od rozp.úz.úr.4190 0,00 0,000,00
4223-Inv.přijaté transfery od reg.rad 4181 0,00 0,000,00
4222-Inv.přijaté transfery od regionů 4180 0,00 2 850 000,002 850 000,00
4221-Inv.přijaté transfery od obcí 4170 0,00 0,000,00
4139-Převody z vlastních fondů j.n.4150 0,00 0,000,00
4138-Převody z vlastní pokladny 4146 0,00 0,000,00
4137-Převody mezi stat.městy a j.o.4145 0,00 0,000,00
4134-Převody z rozpočtových účtů 4140 0,00 11 756 576,9611 756 576,96
4133-Převody z vlastních rezerv.fondů 4130 0,00 0,000,00
4129-Neinv.přij.tr.od rozp.úz.úr.4120 0,00 0,000,00
4123-Neinv.přij.transf.od reg.rad 4111 0,00 0,000,00
4122-Neinv.přij.transf.od reg.org.4110 0,00 305 000,00305 000,00
4121-Neinvestiční přijaté trans.od obc 4100 0,00 0,000,00
2449-Splátky půj.od veř.rozp.úz.úr.4090 0,00 0,000,00
2443-Splátky půjčených prostř.od reg.r 4081 0,00 0,000,00
2442-Splátky půjček od regionů 4080 0,00 0,000,00
2441-Splátky půjček od obcí 4070 0,00 0,000,00
2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr.4063 0,00 0,000,00
2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc.4062 0,00 0,000,00
2223-Příjmy z finančního vyp.min.let.4061 0,00 0,000,00
Konsolidace příjmů 4060 0,00 11 756 576,9611 756 576,96
Příjmy celkem 4050 102 511 000,00 90 354 781,8290 509 322,10
Třída 4 - Přijaté transfery 4040 67 742 000,00 41 704 634,9741 704 634,97
Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 100 000,00 1 782 391,001 782 391,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 6 747 000,00 8 203 455,328 313 858,85
Třída 1 - Daňové příjmy 4010 27 922 000,00 38 664 300,5338 708 437,28
<br> IV.Rekapitulace příjmů,výdajů a financování a jejich konsolidace
<br> Název položky Číslořádku
Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> text r 41 43
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 42
<br>
<br> oddíl IV./ 2
<br> Financování celkem po konsolidaci 4470 42 000 000,00 -4 605 977,7844 700 000,00
Konsolidace financování 4460 0,00 0,000,00
Třída 8 - Financování 4450 42 000 000,00 -4 605 977,7844 700 000,00
Saldo příjmů a výdajů po kons.4440 -42 000 000,00 4 605 977,78-44 700 000,00
Výdaje celkem po konsolidaci 4430 144 511 000,00 73 992 227,08123 452 745,14
ZJ036-Půjčky poskyt.na úz.jin.kraje 4424 0,00 0,000,00
ZJ035-Transfery poskyt.na úz.jin.kr.4423 0,00 0,000,00
ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu 4422 0,00 0,000,00
ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres 4421 0,00 0,000,00
6449-Inv.půjčky veř.rozp.míst.úr.4420 0,00 0,000,00
6443-Investiční půjč.prostř.reg.radám 4411 0,00 0,000,00
6442-Investiční půjčky regionům 4410 0,00 0,000,00
6441-Investiční půjčky obcím 4400 0,00 0,000,00
6349-Ost.inv.tr.veř.rozp.úz.úr.4380 0,00 0,000,00
6345-Investiční transfery reg.radám 4371 0,00 0,000,00
6342-Investiční transfery krajům 4370 0,00 0,000,00
6341-Investiční transfery obcím 4360 0,00 0,000,00
5649-Neinv.půjčky veř.rozp.míst.úr 4350 0,00 0,000,00
5643-Neinvestiční půjč.prostř.reg.rad 4341 0,00 0,000,00
5642-Neinvestiční půjčky regionům 4340 0,00 0,000,00
5641-Neinvestiční půjčky obcím 4330 0,00 0,000,00
5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr.4323 0,00 0,000,00
<br> IV.Rekapitulace příjmů,výdajů a financování a jejich konsolidace
<br> Název položky Číslořádku
Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> text r 41 43
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 42
<br>
<br> oddíl VI./ 1
<br> Pokladna 6040 0,00 0,000,00
Běžné účty celkem 6030 2 796 632,90 -7 685 727,1510 482 360,05
Běžné účty fondů ÚSC 6020 381 473,52 8 573,60372 899,92
Základní běžný účet ÚSC 6010 2 415 159,38 -7 694 300,7510 109 460,13
<br> VI.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> Název bankovního účtu Číslořádku
Počáteční
stav k 1.1 <.>
<br> Změna stavu
bank.účtů
<br> text r 61 63
<br> XXXX ke konci
vyk.období
<br> XX
<br>
<br> oddíl VII./ 1
<br> Neinv.půjčky veř.rozp.míst.úr.jn.7500 0,00 0,005649 0,00
Neinv.půjčky krajům 7490 0,00 0,005642 0,00
Neinv.půjčky obcím 7480 0,00 0,005641 0,00
Půjčky poskyt.na území jin.kraje 7470 0,00 0,00ZJ 36 0,00
Inv.transfery veř.rozp.míst.úr.jn.7460 0,00 0,006349 0,00
Inv.transfery krajům 7450 0,00 0,006342 0,00
Inv.transfery obcím 7440 0,00 0,006341 0,00
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obcemi 7432 0,00 0,005367 0,00
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi kr.a ob 7431 0,00 0,005366 0,00
Neinv.transfery veř.rozp.míst.úr.jn 7430 0,00 0,005329 0,00
Neinv.transfery krajům 7420 0,00 0,005323 0,00
Neinv.transfery obcím 7410 0,00 0,005321 0,00
Transfery poskyt.na území jin.kraje 7400 0,00 0,00ZJ 35 0,00
Splátky půjček od veř.rozp.úz.úr.j.n 7390 0,00 0,002449 0,00
Splátky půjček od krajů 7380 0,00 0,002442 0,00
Splátky půjček od obcí 7370 0,00 0,002441 0,00
Splátky půjček př.z území jin.kraje 7360 0,00 0,00ZJ 29 0,00
Inv.př.transfery od rozp.úz.úr.j.n.7350 0,00 0,004229 0,00
Inv.př.transfery od krajů 7340 0,00 0,004222 0,00
Inv.př.transfery od obcí 7330 0,00 0,004221 0,00
Neinv.př.transfery od rozp.úz.úr.j.n.7320 0,00 0,004129 0,00
Neinv.př.transfery od krajů 7310 0,00 0,004122 0,00
Neinv.př.transfery od obcí 7300 0,00 0,004121 0,00
Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obcemi 7292 0,00 0,002226 0,00
Příjmy z fin.vyp.min.let mezi kr.a ob 7291 0,00 0,002223 0,00
Transfery př.z území jin.kraje 7290 0,00 0,00ZJ 28 0,00
Inv.půjčky veř.rozp.místní úr.j.n.7260 0,00 0,006449 0,00
Investiční půjčky obcím 7250 0,00 0,006441 0,00
Neinv.půjčky veř.rozp.místní úr.j.n.7240 0,00 0,005649 0,00
Neinvestiční půjčky obcím 7230 0,00 0,005641 0,00
Půjčky poskytnuté na území jiného okres 7220 0,00 0,00ZJ 27 0,00
Ost.inv.tr.veř.rozp.úz.úr.7210 0,00 0,006349 0,00
Investiční transfery obcím 7200 0,00 0,006341 0,00
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obcemi 7192 0,00 0,005367 0,00
Neinv.trans.veř.rozp.místní úr.j.n.7190 0,00 0,005329 0,00
Neinvestiční transfery obcím 7180 0,00 0,005321 0,00
Transfery poskytnuté na území jiného ok 7170 0,00 0,00ZJ 26 0,00
Splátky půjček od veř.rozp.úz.úr.j.n.7160 0,00 0,002449 0,00
Splátky půjček od obcí 7150 0,00 0,002441 0,00
Splátky půjček přijaté z území jin.okr.7140 0,00 0,00ZJ 25 0,00
Inv.přij.transfery od rozp.úz.úr.j.n 7130 0,00 0,004229 0,00
Neinv.přij.transfery od rozp.úz.úr.j 7120 0,00 0,004221 0,00
Neinvestiční přijaté transfery od region 7110 0,00 0,004129 0,00
Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,004121 0,00
Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obcemi 7092 0,00 0,002226 0,00
Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00ZJ 24 0,00
<br> VII.Vybrané záznamové jednotky
<br> Název záznamové položky Číslořádku
Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> text r 71 73
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 72
<br>
<br> oddíl VII./ 2
<br> Inv.půjčky veř.rozp.míst.úr.j.n.7530 0,00 0,006449 0,00
Inv.půjčky krajům 7520 0,00 0,006442 0,00
Inv.půjčky obcím 7510 0,00 0,006441 0,00
<br> VII.Vybrané záznamové jednotky
<br> Název záznamové položky Číslořádku
Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> text r 71 73
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 72
<br>
<br> oddíl IX./ 1
<br> 90877 4213 0,00
90001 4113 0,00
89518 4213 0,00
89517 4213 0,00
89018 4213 0,00
89018 4113 0,00
89017 4213 0,00
89017 4113 0,00
87505 4223 0,00
87501 4223 0,00
34070 4116 0,00
34053 4116 0,00
33150 4116 0,00
33123 4116 0,00
33063 4116 438 378,80
33058 4116 0,00
29948 4216 0,00
29027 4116 0,00
22873 4216 0,00
17928 4216 1 000 000,00
17883 4216 0,00
17882 4216 0,00
17570 4216 0,00
17466 4116 0,00
17032 4116 0,00
17027 4116 200 000,00
17011 4116 0,00
17007 4116 0,00
15974 4216 22 381 092,21
15839 4216 0,00
15835 4216 0,00
15833 4216 0,00
15829 4216 0,00
15828 4216 0,00
15827 4216 0,00
15370 4116 0,00
15309 4116 0,00
15309 4113 0,00
15308 4113 0,00
14907 4216 0,00
14008 4116 0,00
14004 4116 9 555,00
13234 4116 0,00
13233 4116 0,00
13101 4116 0,00
13013 4116 1 892 684,00
<br> IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu,státních fondů a regionálních rad
<br> Účelový znak Položka Výsledek odpočátku roku
a 93c
<br>
<br> oddíl IX./ 2
<br> 38 871 761,40Celkem:
<br> 98662 4211 0,00
98348 4111 0,00
98290 4111 0,00
98193 4111 0,00
98187 4111 120 000,00
98143 4111 0,00
98116 4111 0,00
98071 4111 0,00
98008 4111 103 548,00
98005 4111 0,00
98003 4111 0,00
95823 4218 0,00
92703 4213 0,00
92242 8123 0,00
91628 4213 0,00
90999 8123 12 726 503,39
90909 4213 0,00
90877 8123 0,00
<br> IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu,státních fondů a regionálních rad
<br> Účelový znak Položka Výsledek odpočátku roku
a 93c
<br>
<br> oddíl XI./ 1
<br> Celkem: 67 742 000,00 24 712 155,01 24 712 155,01
<br> 0000 4216 106 22 381 092,215 22 381 092,2167 742 000,00
0000 4116 104 1 559 193,095 1 559 193,090,00
0000 4116 104 333 490,911 333 490,910,00
0000 4116 103 372 621,985 372 621,980,00
0000 4116 103 65 756,821 65 756,820,00
<br> XI.Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění
<br> Paragraf Nástroj Výsledek odpočátku roku
a b 3
<br> Položka
<br> c d
<br> Schválený
rozpočet
<br> 1
<br> Upravený
rozpočet
<br> 2
<br> Prostor <.>
jednotka
<br>
<br> oddíl XII./ 1
<br> Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky
<br> Došlo dne
Odpovídající za údaje o rozp <.>
<br> Odpovídající za údaje o skut <.>
<br> 0,00 39 897 321,01 39 897 321,01Celkem:
<br> 3639 5424 104 20 386,945 20 386,940,00
3639 5424 104 13 283,061 13 283,060,00
3639 5032 104 93 214,205 93 214,200,00
3639 5032 104 19 882,801 19 882,800,00
3639 5031 104 258 870,945 258 870,940,00
3639 5031 104 55 473,061 55 473,060,00
3639 5011 104 1 035 680,185 1 035 680,180,00
3639 5011 104 221 469,821 221 469,820,00
3612 6121 107 18 077,405 18 077,400,00
3612 6121 107 27 116,101 27 116,100,00
3392 6122 110 328 485,055 328 485,050,00
3392 6122 110 57 967,951 57 967,950,00
3392 6121 107 921 186,315 921 186,310,00
3392 6121 107 48 483,491 48 483,490,00
3392 5175 110 17 425,855 17 425,850,00
3392 5175 110 6 497,401 6 497,400,00
3392 5169 110 85 708,055 85 708,050,00
3392 5169 110 11 702,701 11 702,700,00
3392 5163 110 2 068,905 2 068,900,00
3392 5163 110 365,101 365,100,00
3392 5139 110 121 475,205 121 475,200,00
3392 5139 110 21 436,801 21 436,800,00
3341 6121 106 62 615,005 62 615,000,00
3341 6121 106 26 835,001 26 835,000,00
3113 5336 103 372 621,985 372 621,980,00
3113 5336 103 65 756,821 65 756,820,00
2321 6121 106 21 768 079,875 21 768 079,870,00
2321 6121 106 14 215 155,041 14 215 155,040,00
<br> XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění
<br> Paragraf Nástroj Výsledek odpočátku roku
a b 3
<br> Položka
<br> c d
<br> Schválený
rozpočet
<br> 1
<br> Upravený
rozpočet
<br> 2
<br> Prostor <.>
jednotka
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Bělotín 5z00301019IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 53 985 267,09 505 981,00 53 479 286,09 21 976 983,01
<br> 6.471 43 053,00 0,00 43 053,00 43 053,00
<br> 5.469 529 686,09 0,00 529 686,09 883 301,84
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 500 000,00 481 000,00 19 000,00 66 600,00
<br> IV.1 072 739,09 481 000,00 591 739,09 992 954,84
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 33 316 080,00 0,00 33 316 080,00 33 316 080,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 43 845,00 0,00 43 845,00 141 555,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.33 359 925,00 0,00 33 359 925,00 33 457 635,00
<br> 10.036 282,00 0,00 282,00 282,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 100 000,00
<br> 8.042 52 012 643,38 0,00 52 012 643,38 7 802 316,08
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 7 190 760,02 7 190 760,02 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 19 112 209,91 8 966 322,12 10 145 887,79 10 801 421,00
<br> 3.021 335 342 777,93 99 670 165,09 235 672 612,84 234 111 478,48
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 11 596 597,11 0,00 11 596 597,11 10 982 724,93
<br> II.425 255 270,35 115 827 247,23 309 428 023,12 263 798 222,49
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 574 226,00 0,00 574 226,00 574 226,00
<br> 6.019 515 392,50 430 486,00 84 906,50 92 626,50
<br> 5.018 275 520,14 275 520,14 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.1 365 138,64 706 006,14 659 132,50 666 852,50
<br> 461 053 073,08 117 014 253,37 344 038 819,71 298 915 664,83
<br> 515 038 340,17 117 520 234,37 397 518 105,80 320 892 647,84
<br> Název položky
1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Bělotín
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
Sídlo: Bělotín č.151
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
obec
státní správa/samospráva
<br> 00301019Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 3
ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> 42
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> Okamžik sestavení: 28.05.2019 9:29:21
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> B.Oběžná aktiva
<br> Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery
<br> Ostatní dlouhodobé pohledávky
<br> Dlouhodobé pohledávky z ručení
<br> Dlouhodobé poskytnuté zálohy
<br> Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
<br> Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
<br> Dlouhodobé pohledávky
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
<br> Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> Dlouhodobé půjčky
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných
movitých věcí
<br> Stavby
<br> Kulturní předměty
<br> Pozemky
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> Ocenitelná práva
<br> Software
<br> Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> A.Stálá aktiva
<br> AKTIVA
CELKEM
<br>
<br> Stránka : 2
<br> Rozvaha
<br> Bělotín 5z00301019IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 33.377 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.388 41 945 535,30 0,00 41 945 535,30 18 150 439,11
<br> 31.385 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.381 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.375 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.373 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 27.367 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.365 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.369 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.363 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.361 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.348 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.346 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.344 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.343 143 554,00 0,00 143 554,00 0,00
<br> 14.342 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 13.341 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.338 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.337 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.336 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.335 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.319 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.317 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.316 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.315 465 347,00 437 372,60 27 974,40 28 949,20
<br> 4.314 635 334,84 0,00 635 334,84 852 320,00
<br> 3.313 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.312 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.311 306 942,00 68 608,40 238 333,60 135 224,10
<br> II.43 496 713,14 505 981,00 42 990 732,14 19 166 932,41
<br> 10.139 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.138 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.132 2 487,00 0,00 2 487,00 9 119,00
<br> 7.131 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.123 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.122 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.121 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.119 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.112 3 706,90 0,00 3 706,90 4 298,70
<br> 1.111 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.6 193,90 0,00 6 193,90 13 417,70
<br> Název položky
1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Bělotín
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
Sídlo: Bělotín č.151
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
obec
státní správa/samospráva
<br> 00301019Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 3
ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> 42
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> Okamžik sestavení: 28.05.2019 9:29:21
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> Ostatní krátkodobé pohledávky
<br> Dohadné účty aktivní
<br> Příjmy příštích období
<br> Náklady příštích období
<br> Krátkodobé zprostředkování transferů
<br> Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
<br> Pohledávky z vydaných dluhopisů
<br> Pohledávky z finančního zajištění
<br> Pohledávky z neukončených finančních operací
<br> Pevné termínové operace a opce
<br> Krátkodobé pohledávky z ručení
<br> Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
<br> Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
<br> Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
<br> Daň z přidané hodnoty
<br> Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
<br> Daň z příjmů
<br> Důchodové spoření
<br> Zdravotní pojištění
<br> Sociální zabezpečení
<br> Pohledávky za zaměstnanci
<br> Pohledávky z přerozdělovaných daní
<br> Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
<br> Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
<br> Jiné pohledávky z hlavní činnosti
<br> Krátkodobé poskytnuté zálohy
<br> Pohledávky za eskontované cenné papíry
<br> Směnky k inkasu
<br> Odběratelé
<br> Krátkodobé pohledávky
<br> Ostatní zásoby
<br> Zboží na cestě
<br> Zboží na skladě
<br> Pořízení zboží
<br> Výrobky
<br> Polotovary vlastní výroby
<br> Nedokončená výroba
<br> Materiál na cestě
<br> Materiál na skladě
<br> Pořízení materiálu
<br> Zásoby
<br>
<br> Stránka : 3
<br> Rozvaha
<br> Bělotín 5z00301019IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 17.261 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.262 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.263 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.236 372 899,92 0,00 372 899,92 381 473,52
<br> 11.231 10 109 460,13 0,00 10 109 460,13 2 415 159,38
<br> 9.241 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.245 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.244 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.256 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.253 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.251 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.10 482 360,05 0,00 10 482 360,05 2 796 632,90
<br> Název položky
1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Bělotín
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
Sídlo: Bělotín č.151
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
obec
státní správa/samospráva
<br> 00301019Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 3
ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> 42
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> Okamžik sestavení: 28.05.2019 9:29:21
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> Pokladna
<br> Peníze na cestě
<br> Ceniny
<br> Běžné účty fondů územních samosprávných celků
<br> Základní běžný účet územních samosprávných celků
<br> Běžný účet
<br> Jiné běžné účty
<br> Termínované vklady krátkodobé
<br> Jiné cenné papíry
<br> Dluhové cenné papíry k obchodování
<br> Majetkové cenné papíry k obchodování
<br> Krátkodobý finanční majetek
<br>
<br> Stránka : 4
<br> Rozvaha
<br> Bělotín 5z00301019IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 13.337 52 333,00 60 484,00
<br> 12.336 115 736,00 136 259,00
<br> 11.333 0,00 0,00
<br> 10.331 286 690,00 350 077,00
<br> 9.326 0,00 0,00
<br> 8.325 0,00 0,00
<br> 7.324 2 084 588,23 501 347,73
<br> 6.322 0,00 0,00
<br> 5.321 3 424 214,90 2 435 763,59
<br> 4.289 0,00 0,00
<br> 3.283 0,00 0,00
<br> 2.282 0,00 0,00
<br> 1.281 0,00 0,00
<br> III.18 180 710,13 18 212 918,32
<br> 8.472 27 840 019,82 3 508 927,61
<br> 7.459 43 845,00 183 627,60
<br> 6.457 0,00 0,00
<br> 5.456 0,00 0,00
<br> 4.455 782 722,00 1 035 260,00
<br> 3.453 0,00 0,00
<br> 2.452 0,00 0,00
<br> 1.451 21 485 423,02 10 711 088,43
<br> II.50 152 009,84 15 438 903,64
<br> 1.441 0,00 0,00
<br> I.0,00 0,00
<br> 68 332 719,97 33 651 821,96
<br> 3.432 30 768 253,22 30 562 509,53
<br> 2.431 0,00 0,00
<br> 1.17 132 079,27 205 743,69
<br> III.47 900 332,49 30 768 253,22
<br> 6.419 372 899,92 381 473,52
<br> II.372 899,92 381 473,52
<br> 7.408 1 690 922,26 1 690 922,26
<br> 6.407 -2 867,00 -2 867,00
<br> 5.406 -84 071 453,96 -84 071 453,96
<br> 4.405 0,00 0,00
<br> 3.403 132 867 910,81 106 930 083,96
<br> 1.401 230 427 641,31 231 544 413,88
<br> I.280 912 153,42 256 091 099,14
<br> 329 185 385,83 287 240 825,88
<br> 397 518 105,80 320 892 647,84
<br> Název položky
1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Bělotín
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
Sídlo: Bělotín č.151
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
obec
státní správa/samospráva
<br> 00301019Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
2
<br> Okamžik sestavení: 28.05.2019 9:29:21
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> Zdravotní pojištění
<br> Sociální zabezpečení
<br> Jiné závazky vůči zaměstnancům
<br> Zaměstnanci
<br> Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
<br> Závazky z dělené správy
<br> Krátkodobé přijaté zálohy
<br> Směnky k úhradě
<br> Dodavatelé
<br> Jiné krátkodobé půjčky
<br> Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
<br> Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
<br> Krátkodobé úvěry
<br> Krátkodobé závazky
<br> Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
<br> Ostatní dlouhodobé závazky
<br> Dlouhodobé směnky k úhradě
<br> Dlouhodobé závazky z ručení
<br> Dlouhodobé přijaté zálohy
<br> Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
<br> Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
<br> Dlouhodobé úvěry
<br> Dlouhodobé závazky
<br> Rezervy
<br> Rezervy
<br> D.Cizí zdroje
<br> Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
<br> Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
<br> Výsledek hospodaření běžného účetního období
<br> Výsledek hospodaření
<br> Ostatní fondy
<br> Fondy účetní jednotky
<br> Opravy předcházejících účetních období
<br> Jiné oceňovací rozdíly
<br> Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
<br> Kurzové rozdíly
<br> Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
<br> Jmění účetní jednotky
<br> Jmění účetní jednotky a upravující položky
<br> C.Vlastní kapitál
<br> PASIVA
CELKEM
<br>
<br> Stránka : 5
<br> Rozvaha
<br> Bělotín 5z00301019IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 38.378 49 930,00 43 436,00
<br> 37.389 253 000,00 277 000,00
<br> 36.384 0,00 0,00
<br> 35.383 0,00 0,00
<br> 33.375 0,00 0,00
<br> 32.374 11 867 028,00 14 330 586,00
<br> 31.368 0,00 0,00
<br> 30.366 0,00 0,00
<br> 29.364 0,00 0,00
<br> 28.363 0,00 0,00
<br> 27.362 0,00 0,00
<br> 20.349 0,00 0,00
<br> 19.347 0,00 0,00
<br> 18.345 0,00 0,00
<br> 17.343 0,00 38 375,00
<br> 16.342 47 190,00 39 590,00
<br> 15.341 0,00 0,00
<br> 14.338 0,00 0,00
<br> Název položky
1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Bělotín
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
Sídlo: Bělotín č.151
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
obec
státní správa/samospráva
<br> 00301019Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
2
<br> Okamžik sestavení: 28.05.2019 9:29:21
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> Ostatní krátkodobé závazky
<br> Dohadné účty pasivní
<br> Výnosy příštích období
<br> Výdaje příštích období
<br> Krátkodobé zprostředkování transferů
<br> Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
<br> Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a
podílů
<br> Závazky z finančního zajištění
<br> Závazky z neukončených finančních operací
<br> Pevné termínové operace a opce
<br> Krátkodobé závazky z ručení
<br> Závazky k vybraným místním vládním institucím
<br> Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím
<br> Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
<br> Daň z přidané hodnoty
<br> Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
<br> Daň z příjmů
<br> Důchodové spoření
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Bělotín 3z00301019IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 128 573,00 0,00 3 692 413,80 0,00
<br> 3.563 6,03 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 113 057,70 0,00 134 885,97 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.241 636,73 0,00 3 827 299,77 0,00
<br> 36.549 114 903,00 0,00 236 949,73 0,00
<br> 35.558 412 446,24 0,00 629 760,05 0,00
<br> 34.557 83 760,50 0,00 28 892,00 0,00
<br> 33.556 26 208,30 0,00 -32 700,40 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 16 262,05 0,00 7 122,25 0,00
<br> 30.553 1 872 707,66 0,00 10 418 010,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 6 742 387,00 0,00 6 276 606,00 0,00
<br> 27.548 247 332,15 0,00 297 889,94 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 66 289,09 0,00 119 144,72 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 80,00 0,00 13 570,04 0,00
<br> 20.538 17 600,00 0,00 19 822,63 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 155 495,00 0,00 69 300,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 20 570,00 0,00 21 273,00 0,00
<br> 14.524 1 894 457,00 0,00 1 937 920,00 0,00
<br> 13.521 6 129 617,00 0,00 6 033 786,00 0,00
<br> 12.518 3 739 992,28 0,00 3 426 645,60 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 226 544,50 0,00 323 887,06 0,00
<br> 9.512 20 285,00 0,00 21 830,00 0,00
<br> 8.511 3 312 352,43 0,00 4 964 575,63 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 81 615,10 0,00 114 912,73 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 1 127 194,59 0,00 886 520,31 0,00
<br> 1.501 1 581 392,08 0,00 1 288 463,79 0,00
<br> I.27 889 490,97 0,00 37 104 181,08 0,00
<br> A.36 706 134,90 0,00 45 694 570,55 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Bělotín
<br> 4
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
Sídlo: Bělotín č.151
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
obec
státní správa/samospráva
<br> 00301019Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení: 28.05.2019 9:28:16
<br> Číslo
položky
<br> SU
Hlavní činnost Hlavní činnostHosp.činnost Hosp.činnost
<br> Náklady z přecenění reálnou hodnotou
<br> Kurzové ztráty
<br> Úroky
<br> Prodané cenné papíry a podíly
<br> Finanční náklady
<br> Ostatní náklady z činnosti
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> Tvorba a zúčtování rezerv
<br> Prodané pozemky
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Odpisy dlouhodobého majetku
<br> Tvorba fondů
<br> XXXXX a škody
<br> Prodaný materiál
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> Jiné pokuty a penále
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> Jiné daně a poplatky
<br> Daň z nemovitostí
<br> Daň silniční
<br> Jiné sociální náklady
<br> Zákonné sociální náklady
<br> Jiné sociální pojištění
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> Mzdové náklady
<br> Ostatní služby
<br> Aktivace vnitroorganizačních služeb
<br> Náklady na reprezentaci
<br> Cestovné
<br> Opravy a udržování
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> Aktivace oběžného majetku
<br> Aktivace dlouhodobého majetku
<br> Prodané zboží
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
<br> Spotřeba energie
<br> Spotřeba materiálu
<br> Náklady z činnosti
<br> NÁKLADY CELKEM
<br>
<br> Stránka : 2
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Bělotín 3z00301019IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 2.595 3 696 690,00 0,00 398 540,00 0,00
<br> 1.591 2 000 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00
<br> V.5 696 690,00 0,00 1 898 540,00 0,00
<br> 2.572 2 878 317,20 0,00 2 864 549,70 0,00
<br> III.2 878 317,20 0,00 2 864 549,70 0,00
<br> 5.569 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Bělotín
<br> 4
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
Sídlo: Bělotín č.151
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
obec
státní správa/samospráva
<br> 00301019Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení: 28.05.2019 9:28:16
<br> Číslo
položky
<br> SU
Hlavní činnost Hlavní činnostHosp.činnost Hosp.činnost
<br> Dodatečné odvody daně z příjmů
<br> Daň z příjmů
<br> Daň z příjmů
<br> vybraných místních vládních institucí na transfery
<br> Náklady na transfery
<br> Ostatní finanční náklady
<br>
<br> Stránka : 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Bělotín 3z00301019IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 2.17 132 079,27 0,00 205 743,69 0,00
<br> 1.22 828 769,27 0,00 2 104 283,69 0,00
<br> C.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.688 3 671 093,17 0,00 2 981 924,47 0,00
<br> 5.686 2 790 125,29 0,00 2 914 254,26 0,00
<br> 4.685 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.684 13 363 907,90 0,00 11 133 577,89 0,00
<br> 2.682 11 131 309,34 0,00 7 382 520,94 0,00
<br> 1.681 7 406 249,33 0,00 6 408 492,45 0,00
<br> V.38 362 685,03 0,00 30 820 770,01 0,00
<br> 2.672 6 002 944,20 0,00 7 410 054,00 0,00
<br> IV.6 002 944,20 0,00 7 410 054,00 0,00
<br> 6.669 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.665 342 930,00 0,00 514 395,00 0,00
<br> 4.664 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.663 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.662 2 999,18 0,00 4 108,12 0,00
<br> 1.661 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.345 929,18 0,00 518 503,12 0,00
<br> 17.649 544 016,40 0,00 736 062,60 0,00
<br> 16.648 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.647 108 390,00 0,00 9 200,00 0,00
<br> 14.646 1 607 303,23 0,00 4 010,00 0,00
<br> 13.645 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.644 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.643 16 475,94 0,00 14 747,12 0,00
<br> 10.642 55 000,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.641 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.609 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.606 927 550,00 0,00 894 664,00 0,00
<br> 5.605 23 130,00 0,00 32 040,00 0,00
<br> 4.604 55 321,45 0,00 92 371,26 0,00
<br> 3.603 5 185 065,21 0,00 4 794 722,75 0,00
<br> 2.602 604 403,53 0,00 573 169,38 0,00
<br> 1.601 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.9 126 655,76 0,00 7 150 987,11 0,00
<br> B.53 838 214,17 0,00 45 900 314,24 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Bělotín
<br> 4
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
Sídlo: Bělotín č.151
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
obec
státní správa/samospráva
<br> 00301019Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení: 28.05.2019 9:28:16
<br> Číslo
položky
<br> SU
Hlavní činnost Hlavní činnostHosp.činnost Hosp.činnost
<br> Výsledek hospodaření běžného účetního období
<br> Výsledek hospodaření před zdaněním
<br> VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
<br> Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků
<br> Výnosy ze sdílených majetkových daní
<br> Výnosy ze sdílených spotřebních daní
<br> Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
<br> Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob
<br> Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob
<br> Výnosy ze sdílených daní a poplatků
<br> Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
<br> Výnosy z transferů
<br> Ostatní finanční výnosy
<br> Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
<br> Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
<br> Kurzové zisky
<br> Úroky
<br> Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
<br> Finanční výnosy
<br> Ostatní výnosy z činnosti
<br> Čerpání fondů
<br> Výnosy z prodeje pozemků
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě
pozemků
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
<br> Výnosy z prodeje materiálu
<br> Výnosy z vyřazených pohledávek
<br> Jiné pokuty a penále
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> Jiné výnosy z vlastních výkonů
<br> Výnosy z místních poplatků
<br> Výnosy ze správních poplatků
<br> Výnosy z prodaného zboží
<br> Výnosy z pronájmu
<br> Výnosy z prodeje služeb
<br> Výnosy z prodeje vlastních výrobků
<br> Výnosy z činnosti
<br> VÝNOSY CELKEM
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č.151
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
obec
státní správa/samospráva
<br> 00301019Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 28.05.2019 9:55:33
<br> Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B <.>
Účetní jednotka k okamžiku účetní uzávěrky účtovala o odpisech dlouhodobého majetku.O tvorbě a použití rezerv
neúčtovala <.>
Příspěvková organizace vede na základě rozhodnutí zřizovatele účetnictví ve zjednodušeném rozsahu <.>
Při prodeji pozemků je postupováno podle Směrnice o reálné hodnotě,kde je uvedeno za jakých podmínek se majetek
bude přeceňovat <.>
Účetní jednotka účtuje na podrozvahových účtech 902 - DDHM pod limit 3 000,-- Kč,994 - dlouhodobá podpíněná pasiva
/věcná břemena/,966 - výpůjčka majetku,909 - majetek svěřený ZŠ,905 - odepsané pohledávky <.>
Účetní jednotka v roce 2018 pořizovala soubory majetku <.>
<br> Účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek účetní závěrky <.>
<br> Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti <.>
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Bělotín 2z00301019IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 431 880,00 431 880,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 47 305 480,31 68 056 692,91
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 0,00 0,00
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 0,00 0,00
<br> P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 47 305 480,31 68 056 692,91
<br> 12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 948 0,00 0,00
<br> 11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 947 0,00 0,00
<br> 10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0,00 0,00
<br> 9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0,00 0,00
<br> 8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 2 135 572,82 0,00
<br> 7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0,00 0,00
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0,00 0,00
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0,00 0,00
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0,00 0,00
<br> P.IV.Další podmíněné pohledávky 2 135 572,82 0,00
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0,00 0,00
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy 924 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o 923 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0,00 0,00
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 3 138 106,96 0,00
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 3 138 106,96 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 2 821 830,24 2 848 170,24
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 1 023 310,29 1 020 472,23
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 965 890,58 713 630,38
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 4 811 031,11 4 582 272,85
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č.151
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
obec
státní správa/samospráva
<br> 00301019Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> BĚZNÉ MINULÉ
<br> Okamžik sestavení: 28.05.2019 9:55:33
<br> Číslo
položky
<br> Název položky Podroz-
vahový
<br> účet
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br>
<br> Stránka : 2
<br> Příloha
<br> Bělotín 2z00301019IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> 5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 103 943 555,53 71 062 010,76
<br> 4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 1 147 495,00 1 145 075,00
<br> 3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0,00 0,00
<br> 2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 48 132 739,33 0,00
<br> 1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0,00 0,00
<br> P.VIII Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 49 280 234,33 1 145 075,00
<br> 14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 986 0,00 0,00
<br> 13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 985 0,00 0,00
<br> 12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0,00 0,00
<br> 11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0,00 0,00
<br> 10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0,00 0,00
<br> 9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0,00 0,00
<br> 8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodár 979 0,00 0,00
<br> 7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárn 978 0,00 0,00
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976 0,00 0,00
<br> 5.Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0,00 0,00
<br> 1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0,00 0,00
<br> P.VII.Další podmíněné závazky 0,00 0,00
<br> 8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dů 968 0,00 0,00
<br> 7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dův 967 0,00 0,00
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčc 966 431 880,00 431 880,00
<br> 5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0,00 0,00
<br> 1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0,00 0,00
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č.151
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
obec
státní správa/samospráva
<br> 00301019Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> BĚZNÉ MINULÉ
<br> Okamžik sestavení: 28.05.2019 9:55:33
<br> Číslo
položky
<br> Název položky Podroz-
vahový
<br> účet
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.5 <.>
<br> A.5.Informace podle § 18 odst.3 písm.b) zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č.151
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
obec
státní správa/samospráva
<br> 00301019Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení: 28.05.2019 9:55:33
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.6 <.>
<br> A.6.Informace podle § 19 odst.6 zákona (TEXT)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č.151
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
obec
státní správa/samospráva
<br> 00301019Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 28.05.2019 9:55:33
<br> K 31.12.2018 neexistují skutečnosti,které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky <.>
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)B.1.-B.3 <.>
<br> Informace podle § 68 odst.3 (ČÍSLO A TEXT)B 3.0,00
<br> Informace podle § 66 odst.8 (TEXT)B 2.0,00
<br> Informace podle § 66 odst.6 (TEXT)B 1.0,00
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č.151
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
obec
státní správa/samospráva
<br> 00301019Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 28.05.2019 9:55:33
<br> K 31.12.2018 účetní jednotka neprovedla žádné vzájemné zúčtování <.>
<br> Netýká se územně samosprávného celku.Účetní jednotka netvoří investiční fond <.>
<br> K 31.12.2018 je podán nevyřízený návrh na vklad - týkající se prodeje bytové jednotky v domě č.p.170 <.>
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)C <.>
<br> C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2 646 273,00 2 512 924,00
<br> C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 28 584 099,85 359 992,04
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č.151
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
obec
státní správa/samospráva
<br> 00301019Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení:
<br> Název položkyČíslo
BĚŽNÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
MINULÉpoložky
<br> C.Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1.Jmění účetní jednotky" a "C.I.3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"
28.05.2019 9:55:33
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)D.1.-D.8 <.>
<br> Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)D.7.0,00
<br> Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)D.6.0,00
<br> Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)D.5.0,00
<br> Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)D.4.0,00
<br> Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)D.3.22 109 160,00
<br> Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)D.2.387 880,00
<br> Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)D.1.0,00
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č.151
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
obec
státní správa/samospráva
<br> 00301019Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 28.05.2019 9:55:33
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Bělotín 2z00301019IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)E.1 <.>
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č.151
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
obec
státní správa/samospráva
<br> 00301019Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> E.1.Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce
<br> Okamžik sestavení:
<br> Doplňující informace Částka
<br> 28.05.2019 9:55:33
<br> 451
<br> 407
<br> 389
<br> 388
<br> 385
<br> 469
<br> 459
<br> 408
<br> 406
<br> 403
<br> 401
<br> 036
<br> 036
<br> 374
<br> 067
<br> 052
<br> 042
<br> 377
<br> Bankovní úvěry (splátky) poskytnuté ČSP Přerov
r.2015 - 18,3 mil <.>
r.2016 - 2 876 136,10 Kč
<br> Na účtu 407 se účtovalo přecenění reálnou hodnotou traktoru
<br> Na účtu 389 se účtovala dohadná položka za elektřinu 143 000,-- Kč a plyn 110 000,-- Kč <.>
<br> Na účtu 388 je účtováno: uložení odpadu od firmy Ekoltes 4Q/2018- 788 390,-- Kča a dále
dotace z ÚP za 12/2018 - 149 569,-- Kč,dotace Tvář venkova 2018 - 200 000,-- Kč,dotace
JSDH - 9 555,-- Kč,dotace ovál v Bělotíně - 900 000,-- Kč,dotace Běl.kan.a ČOv (OK) - 1
950 000,-- Kč,dotace Oprava MKč.11 - 1 000 000,-- Kč,dotace Kanalizace Bělotín a ČOV
(MŽP) - 22 381 092,21,-- Kč <.>
<br> Na účtu se v roce 2018 neúčtovalo <.>
<br> Splátky úvěru SFRB.Úvěr byl poskytnut v roce 2010 na opravu bytů
a domů po povodni <.>
<br> Splátky půjček od obyvatel.Půjčka na opravu bytů po povodni.Neinvestiční transfer Městu
Hranice na krizové řízení - 42 072,60,-- Kč <.>
<br> Na účtu 408 se k 31.12.2018 neúčtovalo <.>
<br> Na účtu 406 neúčtovalo se k 30.9.2018 neúčtovalo <.>
<br> Na účtu 403 se k 31.12.2018 účtovalo rouzpouštění transferů <.>
<br> Na účtech 401 se účtovalo: zařazení do majetku - bezúplatný převod pozemku p.č.707/1 ,k.ú <.>
Bělotín 1 652,-- Kč,inv.příspěvek Správě bytů p.o <.>
1 000 000,-- Kč.Účtování daru od Města Hranice - hladinoměry,tlakoměry,hlásiče a
přenosná stanice - 483 986,79,-- Kč,bezúplatný převod 9 513,11,-- Kč - radiostanice vozidlová <.>
<br> Na účet 381 se účtoval příspěvek ZŠ a MŠ Bělotín,příspěvková organizace,mimořádný
příspěvek ZŠ a MŠ Bělotín 62 280,-- Kč na pokrytí zvýšených nákladů na energie <.>
<br> Na účtu 036 je hodnota pozemku oceněného reálnou hodnotou - 282,-- Kč.Přecenění reálnou
hodnotou traktor Belarus 100 000,-- Kč <.>
<br> Příjem dotace na volby prezidenta ve výši 103 548,-- Kč,odvod nevyčerpané dotace na volby
do parlamentu ČR ve výši 46 653,-- Kč,příjem dotace OK Kartoffelmarkt 2018 - 27 000,-- Kč <,>
příjem dotace OK SDH 2018 - 45 000,-- Kč,přijetí dotace na cyklostezku 680 000,-- Kč,příjem
dotace Běl.týden zpěvu 2018 - 15 000,- Kč,příjem dotace Ok Rekonstrukce běžeckého oválu
v Bělotíně - 900 000,-- Kč,dotace na Komunální volby 2018 - 120 000,-- Kč,příjem dotace
oprava MK č.11 - 1 000 000,-- Kč,příjemd dotace tvář venkova 2018 (MMR) - 200 000,--Kč <,>
příjem dotace JSDH (OK) - 9 555,--Kč,příjem dotace Obnova staveb drobné architektury - 45
000,-- Kč.Účtována vratka dotace Cyklostezka - 680 000,-- Kč a vratka dotace Kartoffelmarkt
2018 - 27 000,-- Kč <.>
<br> Splátky půjček od občanů postižených povodní - SFRB <.>
<br> Zde účtována záloha na nákup pozemku p.č.1400/28,k.ú.Bělotín ,záloha na nákup
nemovitosti p.č.48/1 ,pozemku p.č.430,435 <.>
<br> Na účtu 042 bylo účtováno účtováno (větší výdaje):
Kanalizace Bělotín a ČOV - 40 881 505,55-- Kč,Komunitní centrum II.- 587 391,23,--Kč <,>
Památník XXXXX XXX - XXX XXX,--,Zateplení fasády bytový dům č.p.100 - 1 689 300,-- Kč <,>
Komunitní centrum III.- 969 669,80,-- Kč,Veřejné osvětlení MK č.11c - 499 597,--Kč,Oprava
MK č.11c v Bělotíně - 2 545 840,-- Kč,rekonstrukce běžecký ovál v Bělotíně 1 814 255,74,--
Kč,směna nemovitosti Bělotín č.p.45 - 1 727 302,23,-- Kč,chodník se schody v kunčicích 304
920,-- Kč,rekonstrukce soc.zařízení hřiště Kunčice - 577 050,21,-- Kč <.>
<br> Na účtu 377 se účtoval dar Cement Hranice (BTZ 2018) 20 000,--Kč,dar Vodovody a
kanalizace,a.s.- 30 000,- Kč (Běl.týden zpěvu 2018)
<br>
<br> Stránka : 2
<br> Příloha
<br> Bělotín 2z00301019IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)E.1 <.>
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č.151
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
obec
státní správa/samospráva
<br> 00301019Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> E.1.Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce
<br> Okamžik sestavení:
<br> Doplňující informace Částka
<br> 28.05.2019 9:55:33
<br> 378
<br> 338
<br> 337
<br> 472
<br> 455
<br> 324
<br> 315
<br> 019
<br> Je zde účtováno o závazcích vůči obyvatelstvu <.>
<br> K 31.12.2018 se na účtu neúčtovalo <.>
<br> Účet 337 obsahuje závazky ke zdravotním pojišťovnám <.>
<br> K 31.12.2018 je na účtu 472 účtována dotace Ministerstva životního prostředí na akci Bělotín
kanalizace a ČOV,zaúčtován příjem dotace ve výši 22 381 092,21-- Kč a dotace OK Bělotín
kanalizace a ČOV 1 950 000,--Kč <.>
<br> Dlouhodobá záloha na pronájem kanalizace z roku 2009 od Vak a záloha od nájemníků -
elektroměry,antény a kontejnery <.>
<br> Zálohy na vodné,plyn a elektřinu společných prostor <.>
<br> Na účtu 315 je zaúčtován poplatek za svoz komunálního odpadu a hřbitovní poplatky <.>
<br> Na účtu 019 nebylo k 31.12.2018 účtováno <.>
<br> Bank.úvěr poskytnutý SFRB - r.2010 - 3 mil.na opravu bytů po povodni <.>
Zápůjčka SFŽP 2018 - (vlastní financování akce Bělotín kanalizace a ČOV) v celkové výši 38
359 242,72,-- Kč,k 31.12.2018 přijato 12 726 503,39,-- Kč <.>
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)E.2 <.>
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č.151
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
obec
státní správa/samospráva
<br> 00301019Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> E.2.Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
K položce
<br> Okamžik sestavení:
<br> Doplňující informace Částka
<br> 28.05.2019 9:55:33
<br> 688
<br> 553
<br> 672
<br> 649
<br> 574
<br> 572
<br> 549
<br> 538
<br> Daň z hazardních her,uložení odpadu,odvod za odnětí půdy,záloha z vydobytých nerostů <.>
<br> Náklady - prodej traktoru Belarus 100 000,--Kč.Prodej bytové jednotky dům č.p.170,dům č <.>
p.100 (směna) <.>
<br> Dotace na výkon státní správy a školství,dotace VPP <.>
<br> Pojistné plnění
Příspěvek EKO-KOM za tříděný odpad
Elektrowin - příspěvek za tříděný odpad
Věcná břemena
Náhrada škody
Manipulační poplatky - kompostéry
<br> Příspěvek na provoz vlastní PO - ZŠ a MŠ Bělotín
Členské příspěvky - SMO,SPOV,MAS,Mikroregion Hranicko
Dopravní obslužnost
Příspěvek - Kotlíková dotace,Zelená úsporám občanům
Finančí dar občanům (kanalizace)
Dary
<br> Pojištění majetku,povinný podíl - odvod z mezd,TZ majetku pod hranici 40 000,-- Kč
Pojištění auta Peugeot,traktoru Belarus,zametacího vozu <.>
Pojistné osob <.>
<br> Daň z nemovitosti,správní poplatky a nákup kolků
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)E.3 <.>
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č.151
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
obec
státní správa/samospráva
<br> 00301019Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> E.3.Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
K položce
<br> Okamžik sestavení:
<br> Doplňující informace Částka
<br> 28.05.2019 9:55:33
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)E.4 <.>
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č.151
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
obec
státní správa/samospráva
<br> 00301019Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> E.4.Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
K položce
<br> Okamžik sestavení:
<br> Doplňující informace Částka
<br> 28.05.2019 9:55:33
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)F.a
<br> A.IV.Konečný stav fondu 0,00
<br> Ostatní užití fondu 0,009 <.>
<br> Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0,008 <.>
<br> Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0,007 <.>
<br> Poskytnuté peněžní dary 0,006 <.>
<br> Sociální výpomoci a půjčky 0,005 <.>
<br> Kultura,tělovýchova a sport 0,004 <.>
<br> Rekreace 0,003 <.>
<br> Stravování 0,002 <.>
<br> Půjčky na bytové účely 0,001 <.>
<br> A.III.Čerpání fondu 0,00
<br> Ostatní tvorba fondu 0,005 <.>
<br> Peněžní a jiné dary určené do fondu 0,004 <.>
<br> Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0,003 <.>
<br> Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0,002 <.>
<br> Základní příděl 0,001 <.>
<br> A.II.Tvorba fondu 0,00
<br> A.I.Počáteční stav fondu k 1.1.0,00
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č.151
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
obec
státní správa/samospráva
<br> 00301019Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Položka
<br> Číslo Název
<br> Fond kulturních a sociálních potřeb
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ
OBDOBÍ
<br> Okamžik sestavení:
F.Doplňující informace k fondům účetní jednotky
<br> 28.05.2019 9:55:33
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)F.d
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č.151
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
obec
státní správa/samospráva
<br> 00301019Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Položka
<br> Číslo Název
<br> Rezervní fond
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ
OBDOBÍ
<br> Okamžik sestavení: 28.05.2019 9:55:33
F.Doplňující informace k fondům účetní jednotky
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)F.f
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č.151
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
obec
státní správa/samospráva
<br> 00301019Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Položka
<br> Číslo Název
<br> Investiční fond
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ
<br> OBDOBÍ
<br> Okamžik sestavení: 28.05.2019 9:55:33
F.Doplňující informace k fondům účetní jednotky
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)F.g
<br> G.IV.Konečný stav fondu 372 899,92
<br> G.III.Čerpání fondu 2 494 717,71
<br> Ostatní tvorba fondu 0,004 <.>
<br> Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0,003 <.>
<br> Příjmy běžného roku,které nejsou určeny k využití v běžném roce 0,002 <.>
<br> Přebytky hospodaření z minulých let 2 783 668,881 <.>
<br> G.II.Tvorba fondu 2 783 668,88
<br> G.I.Počáteční stav fondu k 1.1.83 948,75
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č.151
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
obec
státní správa/samospráva
<br> 00301019Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Položka
<br> Číslo Název
<br> F.Doplňující informace k fondům účetní jednotky
<br> Ostatní fondy
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ
<br> OBDOBÍ
<br> Okamžik sestavení: 28.05.2019 9:55:33
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)G <.>
<br> G.6.Ostatní stavby 15 521 193,69 3 790 596,00 11 730 597,69 10 741 509,62
<br> G.5.Jiné inženýrské sítě 61 198 663,80 7 826 791,00 53 371 872,80 54 547 064,80
<br> G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 43 674 007,06 13 042 083,00 30 631 924,06 27 931 631,06
<br> G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 5 967 153,58 3 266 701,66 2 700 451,92 2 794 103,92
<br> G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 110 211 552,15 41 295 444,00 68 916 108,15 70 454 427,15
<br> G.1.Bytové domy a bytové jednotky 98 770 207,65 30 448 549,43 68 321 658,22 67 642 741,93
<br> G.Stavby 335 342 777,93 99 670 165,09 235 672 612,84 234 111 478,48
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Bělotín
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
Sídlo: Bělotín č.151
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
obec
státní správa/samospráva
<br> 00301019Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Stavby
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> Název položky
<br> Okamžik sestavení:
G.Doplňující informace k položce „A.II.3.Stavby" výkazu rozvahy
<br> 28.05.2019 9:55:33
<br> Číslo
položky
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)H <.>
<br> H.5.Ostatní pozemky 5 938 262,11 0,00 5 938 262,11 5 940 872,11
<br> H.4.Zastavěná plocha 923 192,29 0,00 923 192,29 732 618,61
<br> H.3.Zahrady,pastviny,louky,rybníky 2 598 401,56 0,00 2 598 401,56 2 172 493,06
<br> H.2.Lesní pozemky 2 136 741,15 0,00 2 136 741,15 2 136 741,15
<br> H.1.Stavební pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> H.Pozemky 11 596 597,11 0,00 11 596 597,11 10 982 724,93
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Bělotín
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
Sídlo: Bělotín č.151
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
obec
státní správa/samospráva
<br> 00301019Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Pozemky
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> Název položky
<br> Okamžik sestavení:
H.Doplňující informace k položce „A.II.1.Pozemky" výkazu rozvahy
<br> 28.05.2019 9:55:33
<br> Číslo
položky
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)I <.>
<br> I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00
<br> I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 128 573,00 3 692 413,80
<br> I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 128 573,00 3 692 413,80
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č.151
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
obec
státní správa/samospráva
<br> 00301019Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení:
<br> Název položkyČíslo
BĚŽNÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
MINULÉpoložky
<br> I.Doplňující informace k položce „A.II.4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty
28.05.2019 9:55:33
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)J <.>
<br> J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00
<br> J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0,00 0,00
<br> J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č.151
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
obec
státní správa/samospráva
<br> 00301019Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení:
<br> Název položkyČíslo
BĚŽNÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
MINULÉpoložky
<br> J.Doplňující informace k položce „B.II.4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty
28.05.2019 9:55:33
<br>
<br> Stránka : 1Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým
<br> Údaje o poskytnutých garancích
<br> BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č.151
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
obec
státní správa/samospráva
<br> 00301019Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení:
<br> Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým
<br> Příloha č.2 k vyhlášce č.272/2017 Sb <.>
<br> Název účetní
jednotky - věřitele
<br> IČ účetní
jednotky
-věřitele
<br> Datum
poskytnutí
<br> garance celkem
IČ účetní
jednotky
-dlužníka
<br> Název účetní
jednotky - dlužníka jistina úrok
<br> Celk.v.plnění
ručit.od
<br> poskyt.gar <.>
<br> Druh
dlu <.>
nástr <.>
<br> Hodnota zajištěné pohledávky Dat.plnění
ruč.v XXX <.>
<br> roce
<br> Výše plnění ručitele v daném roce
celkem jistina úrok
<br> Předmět
ručení
<br>
<br> Stránka : 1Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)Údaje k poskytnutým garancím ostatním
<br> Údaje o poskytnutých garancích
<br> BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č.151
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
obec
státní správa/samospráva
<br> 00301019Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení:
<br> Údaje k poskytnutým garancím ostatním
<br> Příloha č.2 k vyhlášce č.272/2017 Sb <.>
<br> Název účetní
jednotky - věřitele
<br> IČ účetní
jednotky
-věřitele
<br> Datum
poskytnutí
<br> garance celkem
IČ účetní
jednotky
-dlužníka
<br> Název účetní
jednotky - dlužníka jistina úrok
<br> Celk.v.plnění
ručit.od
<br> poskyt.gar <.>
<br> Druh
dlu <.>
nástr <.>
<br> Hodnota zajištěné pohledávky Dat.plnění
ruč.v XXX <.>
<br> roce
<br> Výše plnění ručitele v daném roce
celkem jistina úrok
<br> Předmět
ručení
<br>
<br> Stránka : 1Bělotín 1z00301019IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)Prj.part <.>
<br> Rok uk <.>
<br> Konec
<br> Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
<br> BělotínNázev:
Sídlo: Bělotín č.151
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
obec
státní správa/samospráva
<br> 00301019Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.3 k vyhlášce č.272/2017 Sb <.>
<br> Druh
projektu
<br> Projekt
IČ XXX XXX.Dat.uzavř.sml.Obchodní firma
<br> Ocenění
pořizovaného
<br> majetku dle smlouvy t - 4
<br> Výdaje vynaložené na pořízení majetku
<br> Dodavatel Stavební fáze
<br> Základní údaje
<br> t - 3 t - 2 t - 1
<br> Počátek t - 3t - 4 Výdaje na pořízení
majetku celkem
<br> Další platby a plnění zadavatelePlatby za dostupnost
<br> Celkem
<br> v tom:
Výdaje na pořízení
<br> majetku
<br> t - 2 t - 1 v tom:
Výdaje na pořízení
<br> majetku
<br> v tom:
Výdaje na pořízení
<br> majetku
<br> v tom:
Výdaje na pořízení
<br> majetku
<br> t - 4 t - 3 t - 2 t - 1 Celkem
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Správa bytů Bělotín,p.o <.>,Bělotín 151,753 64,Bělotín,IČ 71294651
sestavená k 31.12.2018
<br> ( v Kč,s přesností na dvě desetinná místa )
okamžik sestavení: 01.02.2019
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 1 2 3 4
<br> Číslo
položky Název položky č.ř <.>
<br> Syntetický
účet
<br> A.a B.14 799 935,8517 395 550,221AKTIVA CELKEM 17 395 550,22
A.I.až A.IV.9 407 042,0016 857 136,002Stálá aktivaA.16 857 136,00
<br> A.I.1.až A.I.9.3Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 4
2.Software 013 5
3.Ocenitelná práva 014 6
4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 7
5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 8
6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 9
7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 10
8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 12
9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 13
<br> A.II.1.až A.II.10.9 407 042,0016 857 136,0014Dlouhodobý hmotný majetekII.16 857 136,00
26 340,001.Pozemky 031 15 26 340,00 26 340,00
<br> 2.Kulturní předměty 032 16
3.Stavby 021 17
<br> 022
18
<br> Samostatné hmotné movité věci a soubory
hmotných movitých věcí4 <.>
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 19
6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 20
7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 21
<br> 16 830 796,008.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 22 16 830 796,00 9 380 702,00
9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 24
10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 25
<br> A.III.1.až A.III.8.26Dlouhodobý finanční majetekIII <.>
1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 27
2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 28
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 29
5.Termínované vklady dlouhodobé 068 31
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 32
<br> A.IV.1.až A.IV.6.35Dlouhodobé pohledávkyIV <.>
1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 36
2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 37
3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 38
5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 41
6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 42
<br>
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 1 2 3 4
<br> Číslo
položky Název položky č.ř <.>
<br> Syntetický
účet
<br> B.I.až B.III.5 392 893,85538 414,2243Oběžná aktivaB.538 414,22
B.I.1.až B.I.10.44ZásobyI <.>
<br> 1.Pořízení materiálu 111 45
2.Materiál na skladě 112 46
3.Materiál na cestě 119 47
4.Nedokončená výroba 121 48
5.Polotovary vlastní výroby 122 49
6.Výrobky 123 50
7.Pořízení zboží 131 51
8.Zboží na skladě 132 52
9.Zboží na cestě 138 53
10.Ostatní zásoby 139 54
<br> B.II.1 až B.II.33.55Krátkodobé pohledávkyII <.>
1.Odběratelé 311 56
4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 59
5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 60
6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 61
9.Pohledávky za zaměstnanci 335 64
10.Sociální zabezpečení 336 65
11.Zdravotní pojištění 337 66
12.Důchodové spoření 338 67
13.Daň z příjmů 341 68
14.Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 69
15.Daň z přidané hodnoty 343 70
16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 71
17.Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 72
18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 73
28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 83
30.Náklady příštích období 381 84
31.Příjmy příštích období 385 85
32.Dohadné účty aktivní 388 86
33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 87
<br> B.III.1.až B.III.17.5 392 893,85538 414,2288Krátkodobý finanční majetekIII.538 414,22
1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 89
2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 90
3.Jiné cenné papíry 256 91
4.Termínované vklady krátkodobé 244 92
5.Jiné běžné účty 245 93
<br> 538 414,229.Běžný účet 241 97 538 414,22 5 392 893,85
10.Běžný účet FKSP 243 98
15.Ceniny 263 103
16.Peníze na cestě 262 104
17.Pokladna 261 105
<br>
<br> 1 2
ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> MINULÉBĚŽNÉ
Číslo
řádku
<br> Číslo
položky Název položky
<br> Syntetický
účet
<br> PASIVA CELKEM 106 17 395 550,22 14 799 935,85C.a D <.>
Vlastní kapitálC.107 15 739 683,01 14 758 190,81C.I.až C.IV <.>
Jmění účetní jednotky a upravující položkyI.108 15 628 183,40 9 267 683,40C.I.1.až C.I.7 <.>
Jmění účetní jednotky 401 9 267 683,4015 628 183,401091 <.>
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 1113 <.>
Kurzové rozdíly 405 1124 <.>
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 1135 <.>
Jiné oceňovací rozdíly 407 1146 <.>
Opravy předcházejících účetních období 408 1157 <.>
Fondy účetní jednotkyII.116 121 751,60 5 482 251,60C.II.1.až C.II.6 <.>
Fond odměn 411 1171 <.>
Fond kulturních a sociálních potřeb 412 1182 <.>
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 1193 <.>
Rezervní fond z ostatních titulů 414 1204 <.>
Fond reprodukce majetku, fond investic 416 5 482 251,60121 751,601215 <.>
Výsledek hospodařeníIII.123 -10 251,99 8 255,81C.III.1.až C.III.3 <.>
Výsledek hospodaření běžného účetního období     31 751,31-18 507,801241 <.>
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 -29 234,841252 <.>
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 5 739,348 255,811263 <.>
Cizí zdrojeD.132 1 655 867,21 41 745,04D.I.až D.III <.>
RezervyI.133D.I.1 <.>
Rezervy 441 1341 <.>
Dlouhodobé závazkyII.135D.II.1.až D.II.8 <.>
Dlouhodobé úvěry 451 1361 <.>
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 1372 <.>
Dlouhodobé přijaté zálohy 455 1394 <.>
Ostatní dlouhodobé závazky 459 1437 <.>
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 1448 <.>
Krátkodobé závazkyIII.145 1 655 867,21 41 745,04D.III.1.až D.III.38 <.>
Krátkodobé úvěry 281 1461 <.>
Jiné krátkodobé půjčky 289 1494 <.>
Dodavatelé 321 38 758,601 648 317,511505 <.>
Krátkodobé přijaté zálohy 324 1527 <.>
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 1549 <.>
Zaměstnanci 331 1 236,007 416,0015510 <.>
Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 15611 <.>
Sociální zabezpečení 336 15712 <.>
Zdravotní pojištění 337 15813 <.>
Důchodové spoření 338 15914 <.>
Daň z příjmů 341 16015 <.>
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 1 750,44133,7016116 <.>
Daň z přidané hodnoty 343 16217 <.>
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 16418 <.>
Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím 347 16519 <.>
Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 16620 <.>
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 17932 <.>
Výdaje příštích období 383 18035 <.>
Výnosy příštích období 384 18136 <.>
Dohadné účty pasivní 389 18237 <.>
Ostatní krátkodobé závazky 378 18338 <.>
<br>
<br> Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Správa bytů Bělotín,p.o <.>,Bělotín 151,753 64,Bělotín,IČ 71294651
sestavený k 31.12.2018
<br> ( v Kč,s přesností na dvě desetinná místa )
okamžik sestavení: 01.02.2019
<br> 1
<br> č.ř <.>
<br> 2 3 4
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
Hlavní činnost Hospodářská č.Hlavní činnost Hospodářská č <.>
<br> Číslo
položky Název položky
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
Syntetický
<br> účet
<br> A.18 616,0019 636,33NÁKLADY CELKEM 1A.I.až A.V <.>
I.18 616,0019 636,33Náklady z činnosti 2A.I.1.až A.I.36 <.>
1.3Spotřeba materiálu 501
2.4Spotřeba energie 502
3.5Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
4.6Prodané zboží 504
5.114Aktivace dlouhodobého majetku 506
6.115Aktivace oběžného majetku 507
7.116Změna stavu zásob vlastní výroby 508
8.7Opravy a udržování 511
9.8Cestovné 512
10.9Náklady na reprezentaci 513
11.117Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
12.2 200,3310Ostatní služby 1 180,00518
13.17 436,0011Mzdové náklady 17 436,00521
14.13Zákonné sociální pojištění 524
15.14Jiné sociální pojištění 525
16.15Zákonné sociální náklady 527
17.16Jiné sociální náklady 528
18.17Daň silniční 531
19.18Daň z nemovitostí 532
20.19Jiné daně a poplatky 538
22.21Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
23.22Jiné pokuty a penále 542
24.23Dary a jiná bezúplatná předání 543
25.24Prodaný materiál 544
26.25Manka a škody 547
27.26Tvorba fondů 548
28.27Odpisy dlouhodobého majetku 551
29.28Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
30.29Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
31.30Prodané pozemky 554
32.31Tvorba a zúčtování rezerv 555
33.32Tvorba a zúčtování opravných položek 556
34.33Náklady z vyřazených pohledávek 557
35.118Náklady z drobného dlouhodobého  majetku 558
36.34Ostatní náklady z činnosti 549
<br> II.Finanční náklady 35A.II.1.až A.II.5 <.>
1.36Prodané cenné papíry a podíly 561
2.37Úroky 562
3.38Kurzové ztráty 563
4.39Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
5.40Ostatní finanční náklady 569
<br>
<br> 1
<br> č.ř <.>
<br> 2 3 4
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
Hlavní činnost Hospodářská č.Hlavní činnost Hospodářská č <.>
<br> Číslo
položky Název položky
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
Syntetický
<br> účet
<br> III.Náklady na transfery 41A.III.1.až A.III.2 <.>
<br> 1 <.>
Náklady vybraných ústředních vládních institucí
na transfery 42571
<br> 2 <.>
Náklady vybraných místních vládních institucí
na transfery 43572
<br> V.Daň z příjmů 119A.V.1.až A.V.2 <.>
1.111Daň z příjmů 591
2.112Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br>
<br> 1
<br> č.ř <.>
<br> 2 3 4
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
Hlavní činnost Hospodářská č.Hlavní činnost Hospodářská č <.>
<br> Číslo
položky Název položky
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
Syntetický
<br> účet
<br> B.50 367,311 128,53VÝNOSY CELKEM 53B.I.až B.V <.>
I.Výnosy z činnosti 54B.I.1.až B.I.17 <.>
1.55Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601
2.56Výnosy z prodeje služeb 602
3.57Výnosy z pronájmu 603
4.58Výnosy z prodaného zboží 604
8.62Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
9.71Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
10.72Jiné pokuty a penále 642
11.73Výnosy z vyřazených pohledávek 643
12.74Výnosy z prodeje materiálu 644
13.75Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> 14 <.>
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
kromě pozemků 76646
<br> 15.77Výnosy z prodeje pozemků 647
16.78Čerpání fondů 648
17.79Ostatní výnosy z činnosti 649
<br> II.367,311 128,53Finanční výnosy 80B.II.1.až B.II.6 <.>
1.81Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
2.1 128,5382Úroky 367,31662
3.83Kurzové zisky 663
4.84Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
6.86Ostatní finanční výnosy 669
<br> IV.50 000,00Výnosy z transferů 97B.IV.1.až B.IV.2 <.>
<br> 1 <.>
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí
z transferů 98671
<br> 2 <.>
Výnosy vybraných místních vládních institucí
z transferů 50 000,0099672
<br> C.VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 109
1.-18 507,80110Výsledek hospodaření před zdaněním 31 751,31B. - (A.I. až A.IV.)
2.-18 507,80120Výsledek hospodaření běžného účetního období 31 751,31B. - A <.>
<br>
<br> Příloha
ZÁKLADNÍ
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Správa bytů Bělotín,p.o <.>,Bělotín 151,753 64,Bělotín,IČ 71294651
sestavená k 31.12.2018
<br> ( v Kč,s přesností na dvě desetinná místa )
okamžik sestavení: 01.02.2019
<br> Číslo
položky MINULÉBĚŽNÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky č.ř.Podrozvahovýúčet
<br> Majetek a závazky účetní jednotkyP.I.1
<br> 901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 21 <.>
<br> 902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 32 <.>
<br> 905Vyřazené pohledávky 43 <.>
<br> 906Vyřazené závazky 54 <.>
<br> 909Ostatní majetek 65 <.>
P.II.7Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé
<br> podmíněné závazky z transferů
911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 81 <.>
<br> 912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 92 <.>
<br> 913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 103 <.>
<br> 914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 114 <.>
<br> 915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 125 <.>
<br> 916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 136 <.>
<br> Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III.14
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku 
jinou osobou 921
<br> 151 <.>
<br> Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku 
jinou osobou 922
<br> 162 <.>
<br> Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 
osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923
<br> 173 <.>
<br> Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 
osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924
<br> 184 <.>
<br> Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 
osobou z jiných důvodů 925
<br> 195 <.>
<br> Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 
osobou z jiných důvodů 926
<br> 206 <.>
<br> Další podmíněné pohledávkyP.IV.6 500 000,00 6 500 000,0021
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého 
majetku 931
<br> 221 <.>
<br> Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého 
majetku 932
<br> 232 <.>
<br> 933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 243 <.>
<br> 934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 254 <.>
<br> 939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 265 <.>
<br> 941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 276 <.>
<br> 942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 28 6 500 000,006 500 000,007 <.>
<br> 943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 298 <.>
<br> 944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 309 <.>
<br> 945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 3110 <.>
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a
jiných řízení 947
<br> 3211 <.>
<br> Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení 
a jiných řízení 948
<br> 3312 <.>
<br>
<br> Číslo
položky MINULÉBĚŽNÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky č.ř.Podrozvahovýúčet
<br> P.V.34Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé
podmíněné závazky z transferů
<br> 951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 351 <.>
<br> 952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 362 <.>
<br> 953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 373 <.>
<br> 954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 384 <.>
<br> 955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 395 <.>
<br> 956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 406 <.>
<br> Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetkuP.VI.41
<br> 961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 421 <.>
<br> 962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 432 <.>
<br> 963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 443 <.>
<br> 964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 454 <.>
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na 
základě smlouvy o výpůjčce 965
<br> 465 <.>
<br> Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na 
základě smlouvy o výpůjčce 966
<br> 476 <.>
<br> Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo 
jeho převzetí z jiných důvodů 967
<br> 487 <.>
<br> Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo 
jeho převzetí z jiných důvodů 968
<br> 498 <.>
<br> Další podmíněné závazkyP.VII.50
Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého 
majetku 971
<br> 511 <.>
<br> Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého 
majetku 972
<br> 522 <.>
<br> 973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 533 <.>
<br> 974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 544 <.>
<br> 975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 695 <.>
<br> 976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 706 <.>
Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další 
činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978
<br> 557 <.>
<br> Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další 
činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979
<br> 568 <.>
<br> 981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 579 <.>
<br> 982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 5810 <.>
<br> 983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 5911 <.>
<br> 984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 6012 <.>
Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a 
jiných řízení 985
<br> 6113 <.>
<br> Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a 
jiných řízení 986
<br> 6214 <.>
<br> P.VIII.63Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací
účty
<br> 991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 641 <.>
<br> 992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 652 <.>
<br> 993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 663 <.>
<br> 994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 674 <.>
<br> 999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 68 6 500 000,006 500 000,005 <.>
<br>
<br> ZÁKLADNÍ
Příloha
<br> B.1.Informace podle § 66 odst.6 (TEXT)
<br> Správa bytů Bělotín,p.o <.>,Bělotín 151,753 64,Bělotín,IČ 71294651
sestavená k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2019
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> Informace podle § 66 odst.8 (TEXT)B.2 <.>
<br> účet 416 - fond krytí investic
<br> Informace podle § 68 odst.3 (ČÍSLO A TEXT)B.3.0,00
<br>
<br> Příloha
<br> Název
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍPoložka
<br> Počáteční stav fondu k 1.1 <.>
Tvorba fondu
Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 
prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu
<br> 5 482 251,60
Číslo
<br> F.I <.>
F.II <.>
<br> 1 <.>
<br> 2.Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
<br> F.III.5 360 500,00Čerpání fondu
<br> Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů3 <.>
<br> Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s 
výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 5 360 500,001 <.>
<br> F.IV.Konečný stav fondu
<br> Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku4 <.>
Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů5 <.>
Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace6 <.>
Převody z rezervního fondu7 <.>
<br> Správa bytů Bělotín,p.o <.>,Bělotín 151,753 64,Bělotín,IČ 71294651
sestavená k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2019
<br> Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> 2.Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
3.Odvod do rozpočtu zřizovatele
<br> 4.Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost
<br> 121 751,60
<br>
<br> Příloha
<br> Název položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Pozemky
Stavební pozemky
<br> Číslo
položky
<br> H <.>
H.1 <.>
H.2.Lesní pozemky
<br> Zahrady, pastviny, louky, rybníkyH.3 <.>
Zastavěná plochaH.4 <.>
Ostatní pozemkyH.5 <.>
<br> BĚŽNÉ
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
26 340,00
<br> 26 340,00
<br> 26 340,00
<br> 26 340,00
<br> 26 340,00
<br> 26 340,00
<br> Správa bytů Bělotín,p.o <.>,Bělotín 151,753 64,Bělotín,IČ 71294651
sestavená k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2019
<br> Pozemky
ZÁKLADNÍ
<br> H.Doplňující informace k položce „A.II.1.Pozemky" výkazu rozvahy
<br>
<br> L.Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
<br> Správa bytů Bělotín,p.o <.>,Bělotín 151,753 64,Bělotín,IČ 71294651
sestavená k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2019
<br> ZÁKLADNÍ
<br> Příloha
<br> Základní údaje
<br> Projekt Druh projektu Datumuzavření
smlouvy
<br> Dodavatel
<br> Obchodní
firma IČ
<br> Stavební fáze
<br> Rok zahájení Rok ukončení
<br> Ocenění
pořizovaného
majetku dle
<br> smlouvy
<br> Výdaje vynaložené na pořízení majetku
<br> t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
<br>
<br> Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele
<br> Počátek Konec t-4
<br> v tom:
Výdaje na
pořízení
majetku
<br> t-3
<br> v tom:
Výdaje na
pořízení
majetku
<br> t-2
<br> v tom:
Výdaje na
pořízení
majetku
<br> t-1
<br> v tom:
Výdaje na
pořízení
majetku
<br> Výdaje na
pořízení
majetku
celkem
<br> t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem
<br> 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29