Informace o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Píšť dne 24.02.2020 od 17:00 hodin

5216100 3594348 ZO 09 2020 informace.pdf (322.37 kB) http://www.pist.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah245_1.pdf&original=ZO%2009%202020%20%20informace.pdf OBEC PÍŠŤ, Opavská 58/2, 747 18 Píšť

OBECNÍ ÚŘAD PÍŠŤ, Opavská 58/2, 747 18 Píšť
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACE
o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Píšť

pro volební období 2018-2022

Obecní úřad Píšť v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, informuje o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Píšť, svolaného
starostou obce Bc. Danielem Fichnou, v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Kulturní centrum obce Píšť, Hůrecká 600/1, přísálí
Doba konání: 24.2.2020 od 17:00 hodin

Navržený program:

1. Kontrola usnesení z posledního zasedání Zastupitelstva obce Píšť
2. Hospodaření obce Píšť:

2.1. Rozpočet obce Píšť na rok 2020
2.2. Střednědobý výhled rozpočtu obce Píšť na období 2021-2024

3. Odkanalizování obce a výstavba ČOV v Píšti:
3.1. Podmínky pro dodatečnou realizaci přípojek tlakové kanalizace
3.2. Zpráva o průběhu realizace stavby

4. Poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících
nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje „Kotlíkové půjčky“
– rozhodnutí o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci

5. Smlouva o zrušení věcného břemene a zřízení služebnosti – nový přístup k ústředně za IKC
6. Pořízení změny Územního plánu Píšť – rozhodnutí o doručených návrzích
7. Finanční dar Římskokatolické farnosti Píšť na úpravy kostela
8. Individuální dotace na činnost v roce 2020:

8.1. Tělovýchovná jednota Slavia Píšť
8.2. Sbor dobrovolných hasičů Píšť

9. Záměry na podání žádostí o poskytnutí dotace:
9.1. MMR, Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití: „Rekonstrukce

objektu Pekařská 190/1, SO 01 – ordinace, technické zázemí a šatny“
9.2. MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova: „Herní prvky pro zahradu Mateřské školy

Píšť“
10. Různé:

a) Rozpočet Sdružení obcí Hlučínska na rok 2020
11. Diskuze
12. Usnesení a závěr

V Píšti dne 14. února 2020 ………………………..
Bc. Daniel Fichna v.r.

starosta obce

„otisk razítka obce“ 2020-02-14 09:11:06 +0100 2020-02-14 09:11:38 +0100 application/pdf https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/5338_20200214091106070100_ZO_09_2020__informace.pdf yKzDxzr4D7BntpkTTA4bIvd0RJfqAvK/IMbkDop+KL4= OBEC PÍŠŤ, Opavská 58/2,747 18 Píšť
<br> OBECNÍ ÚŘAD PÍŠŤ, Opavská 58/2,747 18 Píšť
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
<br>
<br>
<br> INFORMACE
o konání 9.zasedání Zastupitelstva obce Píšť
<br> pro volební období 2018-2022
<br> Obecní úřad Píšť v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
zřízení),v platném znění,informuje o konání 9.zasedání Zastupitelstva obce Píšť,svolaného
starostou obce Bc.Danielem Fichnou,v souladu s § 92 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: Kulturní centrum obce Píšť,Hůrecká 600/1,přísálí
Doba konání: 24.2.2020 od 17:00 hodin
<br> Navržený program:
<br> 1.Kontrola usnesení z posledního zasedání Zastupitelstva obce Píšť
2.Hospodaření obce Píšť:
<br> 2.1.Rozpočet obce Píšť na rok 2020
2.2.Střednědobý výhled rozpočtu obce Píšť na období 2021-2024
<br> 3.Odkanalizování obce a výstavba ČOV v Píšti:
3.1.Podmínky pro dodatečnou realizaci přípojek tlakové kanalizace
3.2.Zpráva o průběhu realizace stavby
<br> 4.Poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících
nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje „Kotlíkové půjčky“
– rozhodnutí o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
<br> 5.Smlouva o zrušení věcného břemene a zřízení služebnosti – nový přístup k ústředně za IKC
6.Pořízení změny Územního plánu Píšť – rozhodnutí o doručených návrzích
7.Finanční dar Římskokatolické farnosti Píšť na úpravy kostela
8.Individuální dotace na činnost v roce 2020:
<br> 8.1.Tělovýchovná XXXXXXX XXXXXX Píšť
X.X.Sbor dobrovolných hasičů Píšť
<br> 9.Záměry na podání žádostí o poskytnutí dotace:
9.1.MMR,Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití: „Rekonstrukce
<br> objektu Pekařská 190/1,SO 01 – ordinace,technické zázemí a šatny“
9.2.MMR,Podpora obnovy a rozvoje venkova: „Herní prvky pro zahradu Mateřské školy
<br> Píšť“
10.Různé:
<br> a) Rozpočet Sdružení obcí Hlučínska na rok 2020
11.Diskuze
12.Usnesení a závěr
<br> V Píšti dne 14.února 2020 ……………………….<.>
Bc.XXXXXX XXXXXX v.r <.>
<br> starosta obce
<br> „otisk razítka obce“