Podmínky

Provozovatelem portálu mapasamospravy.cz je Lukáš Svoboda, IČ 1365321.

Uživatelem je návštěvník internetových stránek na doméně mapasamospravy.cz.

Pokud se uživatel registruje, je to za účelem sledování dokumentů z elektronických úředních desek.

V případě, že uživatel najde na portálu mapasamospravy.cz osobní údaje, které jsou zveřejněné v rozporu s platnými právními předpisy, upozorní na to provozovatele na e-mail kontak@mapasamospravy.cz a ten zjedná nápravu.

1. Uchovávání dat

Pro účely zkvalitnění služby můžeme používat software třetí strany na sledování chování uživatele. Poskytovatel i tyto služby mohou využívat cookies a ukládat data o chování uživatelů.

Používáme cookies a Google Analytics, ze sběru statistik se můžete vyřadit doplňkem Vašeho prohlížeče.

Zveřejněné dokumenty jsou majetkem úřadů, které je vydaly a originály jsou dostupné na detailu dokumentů.

Data mohou být uchovávány u třetích stran a v cloudových službách a to i mimo Českou republiku a EU.

2. Přesnost prezentovaných údajů

Uživatel bere na vědomí že pezentované data mohou obsahovat chyby.

Přesnost rozpoznání jednotlivých nemovitostí závisí na kvalitě dokumentů, které jsou prezentovány na úřední desce. Portál negaratuje správnost prezentovaných údajů. Zpravidla je kvalita ovlivněna:

3. Změny služeb a jejich ukončení

Služby neustále upravujeme a vylepšujeme. Můžeme průběžně přidávat či odebírat funkce a také můžeme pozastavit či ukončit celou službu.

Ačkoli nás to bude mrzet, používání našich služeb můžete kdykoli ukončit. Provozovatel vám také může poskytování služeb kdykoli pozastavit nebo vytvořit či přidat k službám nová omezení.

4. Naše záruky a odmítnutí odpovědnosti

Naše služby poskytujeme na úrovni znalostí a péče, které jsou přiměřené v daném obchodním odvětví, a doufáme, že je budete rádi používat. Určité skutečnosti však v souvislosti s našimi službami slíbit nemůžeme.

POSKYTOVATEL ANI JEJÍ DODAVATELÉ ČI DISTRIBUTOŘI NEUVÁDĚJÍ V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI ŽÁDNÉ JINÉ KONKRÉTNÍ SLIBY NEŽ TY, KTERÉ JSOU VÝSLOVNĚ UVEDENY V TĚCHTO PODMÍNKÁCH NEBO V DODATEČNÝCH PODMÍNKÁCH. NAPŘÍKLAD SE V SOUVISLOSTI S OBSAHEM V RÁMCI SLUŽEB, S JEJICH KONKRÉTNÍMI FUNKCEMI, S JEJICH SPOLEHLIVOSTÍ, DOSTUPNOSTÍ ANI S JEJICH SCHOPNOSTÍ USPOKOJIT VAŠE POTŘEBY K NIČEMU NEZAVAZUJEME. SLUŽBY POSKYTUJEME „TAK, JAK JSOU“.

NĚKTERÉ PRÁVNÍ ŘÁDY POSKYTUJÍ URČITÉ ZÁRUKY, NAPŘÍKLAD ODVOZENÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. V ROZSAHU, KTERÝ PRÁVNÍ PŘEDPISY UMOŽŇUJÍ, SE ZŘÍKÁME VEŠKERÝCH ZÁRUK

5. Odpovědnost za naše služby

POKUD TO PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY UMOŽŇUJÍ, NEPONESE POSKYTOVATEL ANI JEJÍ DODAVATELÉ ČI DISTRIBUTOŘI ODPOVĚDNOST ZA UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU TRŽEB, ZTRÁTU DAT, FINANČNÍ ZTRÁTY ANI ZA NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ČI EXEMPLÁRNÍ ŠKODY NEBO ZA NÁHRADU ŠKODY SE SANKČNÍ FUNKCÍ.

V ROZSAHU, KTERÝ PRÁVNÍ PŘEDPISY UMOŽŇUJÍ, BUDE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE A JEHO DODAVATELŮ A DISTRIBUTORŮ ZA JAKÝKOLI NÁROK VZNESENÝ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO PODMÍNEK, VČETNĚ VEŠKERÝCH ZÁRUK VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA, OMEZENA VÝŠÍ ČÁSTKY, KTEROU JSTE ZA POUŽITÍ SLUŽEB ZAPLATILI (NEBO NA OPĚTOVNÉ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, POKUD SE PRO TUTO MOŽNOST ROZHODNEME).

VE VŠECH PŘÍPADECH PLATÍ, ŽE POSKYTOVATEL ANI JEHO DODAVATELÉ ČI DISTRIBUTOŘI NEPONESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ČI ŠKODY, KTERÉ NELZE PŘIMĚŘENÝM ZPŮSOBEM PŘEDVÍDAT.

VÝSLOVNĚ UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE:
a) PORTÁL A JEHO SLUŽBY POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO. SLUŽBY JE POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU. V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SE PROVOZOVATEL VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ JIŽ VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ, MIMO JINÉ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK VZTAHUJÍCÍCH SE K OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL A NEDODRŽENÍ SMLOUVY.
b) POSKYTOVATEL (I) NEZARUČUJE, ŽE PORTÁL A JEHO SLUŽBY SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY, (II) ŽE PORTÁL A JEHO SLUŽBY NEBUDE OBSAHOVAT CHYBY, (III) NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ZÁRUKU STRAN ZABEZPEČENÍ, SPOLEHLIVOSTI, NAČASOVÁNÍ NEBO VÝKONU PORTÁL A JEHO SLUŽEB A NEZARUČUJE, (IV) ŽE JAKÉKOLI CHYBY PORTÁLU A JEHO SLUŽEB BUDOU OPRAVENY.
c) ŽÁDNÉ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÉ INFORMACE NEBO DOPORUČENÍ, KTERÉ ZÍSKÁTE OD PROVOZOVATELE ČI JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY NEBO PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU, NEVYTVÁŘEJÍ NÁROK NA ŽÁDNOU ZÁRUKU, KTERÁ NENÍ VÝSLOVNĚ UVEDENA V TĚCHTO SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH.

6. Používání našich služeb firmami

Pokud služby používáte v zastoupení firmy, pak tato firma souhlasí s těmito podmínkami. Poskytovatele, jeho zástupce a zaměstnance ochráníte před a odškodníte za jakékoli nároky, soudní řízení a žaloby vyplývající nebo související s používáním služeb nebo porušením těchto smluvních podmínek včetně odpovědnosti a výdajů vzešlých z veškerých nároků, ztrát, náhrad škod, žalob, soudních řízení, rozsudků, výdajů za soudní řízení a nákladů na právní zastoupení.

7. Používání našich služeb ve státní správě

Používáte-li naše služby jménem některého subjektu státní správy, pak tento subjekt přijímá tyto podmínky. Výhradně v rozsahu povoleném platnými právními předpisy, nařízeními nebo výsadami a imunitami zbavuje tento subjekt provozovatele a spřízněné subjekty, zástupce a zaměstnance odpovědnosti a poskytne odškodnění v případě nároku, jednání nebo řízení vyplývajícího z používání služeb nebo porušení těchto smluvních podmínek, případně v jejich souvislosti, včetně odpovědnosti nebo nákladů vyplývajících z nároků, ztrát, poškození, soudních rozhodnutí, nákladů na soudní spory a právních poplatků.

8. Informace o těchto podmínkách

Tyto podmínky nebo jakékoli dodatečné podmínky týkající se určité služby můžeme příležitostně měnit, například z důvodu změn platných zákonů nebo změn našich služeb. Znění podmínek byste měli pravidelně kontrolovat. Zprávu o změnách podmínek zveřejníme na této stránce. Změny nebudou uplatňovány zpětně a nebudou nabývat účinnosti dříve než 14 dní po uveřejnění. Změny týkající se nových funkcí určité služby nebo změny provedené z právních důvodů však nabudou účinnosti okamžitě. Jestliže se změněnými podmínkami určité služby nesouhlasíte, měli byste službu přestat používat.

Jestliže dojde k rozporu mezi těmito podmínkami a dodatečnými podmínkami, budou v rozporných bodech platit dodatečné podmínky.

Tyto podmínky řídí smluvní vztah mezi vámi a provozovatelem. Neudělují práva žádným třetím stranám.

Jestliže tyto podmínky nebudete splňovat a my nebudeme okamžitě jednat, neznamená to, že bychom se vzdávali jakýchkoli práv, která nám případně náleží (jako například právo dále v budoucnu jednat).

9. Licence pro metadata indexovaných dokumentů

Provozovatel zveřejňuje veškerá metadata, které v dokumentech indexuje a zobrazuje uživateli, jako například nalezené adresy v dokumentech, příslušné odkazy na polohu do databáze RUIAN, datumy načtení, indexace a další) jako Otevřené Data pod licencí Creative Commons BY-SA 4.0 Licence Creative Commons Provozovatel zároveň zdůrazňuje, že dokumenty samotné jsou majetkem úřadů, které je vydaly a jejich licence může být rozdílná.

10. Přetrvání smluvních podmínek

Podmínky uvedené v částech 4., 5., 6., 7. zůstávají platné i po ukončení nebo vypršení platnosti těchto Smluvních podmínek.